+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 3 of 44
FirstFirst 1 2 3 4 5 13 ... LastLast
Results 21 to 30 of 434

Thread: [mm]ighwdkUrEĆav; (5)[/mm]

 1. #21
  Junior Cupid   kernel is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2011
  Posts
  195
  Thanks
  366
  Thanked 4,552 Times in 198 Posts

  Default

  အမရပူရဆြမ္းေကၽြး တစ္ေထာင္နီးပါး အစာအဆိပ္သင့္

  မႏၱေလးတိုင္း အမရပူရၿမိဳ႕က ပြဲေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္း ျပဳလုပ္တဲ့ အလွဴကေန ေကၽြးေမြးတဲ့ အစားအစာကို စားမိတဲ့ လူေပါင္း တစ္ေထာင္နီးပါးေလာက္
  အစာအဆိပ္သင့္တာ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းအတြင္း ျမစ္ေရတက္ခ်ိန္က ၀င္ထားတဲ့ေရေတြဟာ ေရပုပ္ေတြအျဖစ္ တင္က်န္ေနသလို
  မသန္႔ရွငး္တ့ေဲ ရန႔ဲ ခ်က္ျပဳတ္မတိ ့ဲ အစားအစာေတကြ ေန အခုလို အဆိပသ္ ငတ့္ ာ ျဖစ္တယလ္ ို႔ လူနာေတြကို ကူညီေပးေနတ့ဲ ဆရာ၀န္ေတြကေျပာသလို မ်ားျပားတ့ဲ
  လူနာေတြေၾကာင့္ ေဆး၀ါးအခက္အခဲလည္း ရွိေနတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒီအေျခအေန အျပည့္အစံုကို မသင္းသီရိက တင္ျပထားပါတယ္။
  အမရပူရၿမိဳ႕က ပဲေြ တာ္န႔ဲ ႀကံတနး္ ရပ္မွာရတိွ ့ ဲ ပေဲြ တာ္ဘုနး္ ႀကီးေက်ာင္းတြင္း ျပဳလပု ္တ့ဲ ရွင္ျပဳနားသအလွဴမွာ စတုဒသီ ာအျဖစ္ နတ္သဒု ၵါန႔ဲ ေရခဲမုနေ္႔ ကၽြးၿပီး
  ဒီအလွဴကိုလာစားၾကတ့သဲ ူေတ ြ အစာအဆိပ္သင့္တာေတ ြ ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ လူနာေတြဟာ ဒီကေန႔ ေနလ႔ ယ္ပငို ္းေလာက္ကစၿပီး ဗကို ္နာလာတာ၊ အန္တာ၊
  ၀မ္းသြားတာမ်ိဳးေတြအျပင္ ေသြးေပါင္က်တာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနလို႔ ေဆးခန္းကို လာျပၾကၿပီး သူတို႔အားလံုးဟာ အလွဴကေကၽြးတဲ့ အစားအစာကို စားလာၾကတဲ့
  သူေတခြ ်ည္း ျဖစ္ေနတာေတ႔ရြ တယ္လို႔ ဆရာ၀နေ္ တကြ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ပိုငး္ ေဆးခနး္ မွာ လူနာေတြ တျဖည္းျဖည္းန႔ဲ မဆန္႔ေတာ့လို႔ ေနာကဆ္ ုံး
  ပြဲေတာ္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းတြင္း ကူညီေရးေဆးခန္းဖြင့္ၿပီး လူနာေတြကို ၾကည့္ေပးေနရတယ္လို႔ အဲဒီမွာကူညီေပးေနတဲ့ အမရသုခ အခမဲ့ေဆးခန္းက ေဒါက္တာ
  ေဒၚယုယုေ၀က ေျပာပါတယ္။
  “လူနာ ဘယ္ေလာက္ေလာက္ရွိလဲ ဆိုရင္ ရြာလံုးကၽြတ္ပဲ။ ႀကံတန္းပြဲေတာ္ အျပင္ကို သူတို႔ဖိတ္ထားတဲ့ ျပင္ပဧည့္သည္ေတြေပါ့ေလ။ လူဦးေရကေတာ့
  ေထာင္ဂဏန္းေလာက္ေတာင္ ေရာက္ေတာ့မွာပဲ။ က်မတို႔ ေဆးခန္းက စာရင္းဇယားေတာင္ မွတ္ခ်ိန္ကိုမရွိဘူး။ အျမန္ အျမန္နဲ႔ လုပ္ေနရတဲ့အခါက်ေတာ့။
  ေဆး႐ုံကလို ည္း ပတို႔ ယ္။ အမရပရူ ေဆး႐ုံမွာလ ဲ အျပည့္ပ။ဲ ေနရာကို မရိွေတာ့ဘးူ ။ တခ်ိဳ႕ ေတာေနတသ့ဲ ူေတြ၊ ေသးြ ေပါင္ခ်ိန္ က်ေနတ့ဲသူေတကြ ိုေတာ့ က်မတို႔
  ကမ္းနားေဆး႐ံုကို လႊတ္တယ္။”
  ပြဲေတာ္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္းဟာ မၾကာေသးခင္က ျမစ္ေရလွ်ံတာေၾကာင့္ ေရ၀င္ထားတဲ့ ေက်ာင္း၀င္းတခု ျဖစ္သလို ခုခ်ိန္ထိ ေရေတြဟာ ျပန္မက်ေသးဘဲ
  ေရပပု ္ေတြအျဖစ္ တင္က်န္ေနတာ ေတ႔ေြ နရၿပီး ဒလီ ိုျဖစ္ရတာဟာ မသန္႔ရွငတ္ ့ဲေရေၾကာင့္ ျဖစဖ္ ို႔မ်ားတယ္လလို႔ ည္း ေျပာပါတယ္။
  “ပေဲြ တာ္ ေက်ာငး္ ၀ငး္ အတငြ ္းမွာက ေရ၀ငတ္ ့ေဲ နရာျဖစေ္ နတယ္။ အခုဟာက ျမစေ္ ရ တးိုလာတ့ဲအခါက်ေတာ့ အဲဒီေရေတြက ရေိွ နၿပီးေတာ့ အဲဒီအနားမွာ
  အိမ္သာရိွတယ္။ အိမ္သာန႔ ဲ အသုံးျပဳတ့ ဲ အ၀ီစိတငြ း္ ေရကန္ပါပ။ဲ အိမ္သာန႔ဲ ေရကနက္ ၁၅ ေပေလာက္ပဲ ကြာမယ္။ အဲဒီ ေရကန္န႔ဲ ထမင္းဟင္းခ်က္တ့ဲ
  ေနရာကလည္း ၁၅ ေပေလာက္ပဲ ထပ္ကြာမယ္။ အဲဒီ ေရကန္ေရာ၊ အိမ္သာေရာ ပတ္၀န္းက်င္မွာက စိမ့္ေရေတြနဲ႔ ညစ္ပတ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ ပလက္စတစ္ေတြ၊
  ဘးူ ခံေြ တ၊ြ အ၀တ္စတု ္ေတ ြ အကုနလ္ ုံး ညစ္ပတေ္ နတ့ ဲ ေနရာေတြေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေတာ့ အ၀ီစိတြင္းကလည္း စမိ ့္ေရေတြကေန ထြကလ္ ာတ့ဲေရေတြ ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။
  အဲဒီေရေတြကို အသံုးျပဳၿပီးေတာ့ ထမင္းဟင္း ခ်က္ရတာကိုး။”
  အစာအဆိပ္သင့္တလ့ဲ ူနာေတ ြ တဆထက္တဆ ပိုမ်ားျပားလာလို႔ အကူအညီေပးတ့ဲ လမူ ႈေရးေဆးခန္းေတြမွာ ရိွေနတ့ဲ ေဆး၀ါးန႔ဲ ဓါတ္ဆားေတြ
  မလေုံ လာက္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆရာ၀န္ေတကြ ေျပာသလို သကဆ္ ိုင္ရာ အာဏာပိုင္ေတြဆကီ လည္း ခခု ်ိန္ထိ အကူအညီလာေပးတာ မရိွေသးဘးူလို႔ ေျပာပါတယ္။
  “အာဏာပိုင္ေတြကေတာ့ ဘယ္သူရယ္လို႔၊ ဘယ္၀ါရယ္လို႔လဲ မေျပာဘူး။ ဘုန္းႀကီးကို ေမးၾကည့္ေတာ့လဲ က်ဳပ္ကိုလည္း ဘာမွမေျပာဘူးတဲ့။ ဒါေပမဲ့လုိ႔
  ၀ငလ္ ိုက္ၾက၊ ထကြ ္လိုက္ၾကန႔ ဲ ရေဲ တလြ ည္း လာၿပီးေတာ့ ဓါတ္ပုံေတြလည္း ႐ကို ္လိုက္ၾက၊ ေတာင္ၾကည့္လကို ္ၾက ေျမာက္ၾကည့္လကို ္ၾက၊ ဟိုဒီ ေလွ်ာက္ၾကည့္
  လိုက္ၾကနဲ႔ အဲဒီလုိေတာ့ ၾကည့္ေနတာပဲ။ ဘုန္းဘုန္း ပတ္၀န္းက်င္မွာ ဒီလူနာေတြ အန္သြားတဲ့ဟာေတြ၊ ၀မ္းေလွ်ာၿပီးေတာ့ လံုျခည္မွာ ေပပြၿပီးေတာ့
  ယငေ္ ကာင္ေတြ တေလာင္းေလာင္းန႔ေဲ ပါ့ေနာ္၊ အဒဲ ါေတကြ ို သူတို႔ ေဆးျဖန္းေပးမယ္ မေျပာဘးူလား၊ ဘာေတြမ်ား လာေလွ်ာက္ထားေသးလဲလို႔ ေမးေတာ့
  ဘုနး္ ႀကီးက က်ဳပက္ ို ဘာမွမေျပာဘူးတ့။ဲ က်ဳပ္လည္း ဘာမမွ ေမးဘူးတ့ဲ။ အဲဒီလို ေျပာတာပဲ။ အခုကို ဓါတဆ္ ားထပု ္က ျပတ္သြားၿပီ။ ဓါတဆ္ ားထပု ္ ျပတသ္ ြားေတာ့
  ေတာင္ၿမိဳ႕ထဲမွာ လိုက္၀ယ္ေတာ့လည္း မရေတာ့ဘူး။ က်မတို႔ ၀ယ္ထားေတာ့ အကုန္ ျပတ္သြားၿပီေပါ့ေနာ္။ ဒရစ္စက္နဲ႔ ပုလင္းေတြလည္း အကုန္ျပတ္သြားၿပီ။
  အဲဒီအခါက်ေတာ့ အခု က်မတို႔ ဓါတ္ဆားထုပ္ရဖို႔ရယ္၊ ဒီပတ္၀န္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေရေတြကို က်မတို႔ကို မေသာက္ပါနဲ႔ဦး ဆိုၿပီးေတာ့ က်မတို႔က ေရသန္႔လွဴဖို႔ကို
  ႀကိဳးစားေနတာေပါ့ေနာ္။ က်မတို႔ အခု ပတ္၀န္းက်င္မွာေတာ့ လနူ ာေတြ အန္ထားတ့ဲဟာေတြ၊ ေရေတြ ညစ္ပတ္ေနတာေတကြ ို ေဆးျဖန္းဖို႔လည္း က်မတို႔
  အဖ႔ဲတြ စ္ဖ႔ကဲြ ို အကူအညီ ေတာငး္ထားတယ္။”
  ဒီကေန႔ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ ပေဲြ တာ္ ႀကံတန္းရပမ္ ွာ ျဖစ္ေနတ့ဲ အစာအဆိပ္သင့္ အေျခအေနေတြကို ကိုယတ္ ိုင္ ကူညီေပးေနတ့ဲ ေဒါက္တာေဒၚယုယေု ၀
  ေျပာျပခ့ဲတာပါ။ အစာအဆိပ္သင့္ၾကတ့ ဲ လူနာေတထြ ကဲ အေျခအေနဆးိုသူေတြကို ကမ္းနားလမး္က ကးူ စကေ္ ဆး႐ုံ၊ အမရပူရေဆး႐ုံအျပင္ မႏၱေလးေဆး႐ုံေတြကို
  ပို႔ေနရသလို ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၀င္း ထဲမွာလည္း ေဆးသြင္းၿပီး ကုသေပးေနတာေတြနဲ႔ ကူညီထားရပါတယ္။

  သင္းသီရိ@ဗြီအိုေအ
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom țpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #22
  Noble Contributor Godly Cupid   Theory is on a distinguished road Theory's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  2,235
  Thanks
  46,438
  Thanked 46,328 Times in 2,312 Posts

  Post

  rEĆav;wdkif;a'oMuD;? tr&yl&NrdKUe,f? yGJawmf&yfwGif vlOD;a& (500)cefU tpmtqdyfoifhrI NzpfyGm;

  7 - 10 2011 (aomMumaeU) u rEĆav;wdkif;a'oMuD;? tr&yl&NrdKUe,f? yGJawmf&yf &Sd yGJawmfausmif;wdkuf wGif tvSLwpfckrS tpmtqdyfoifhrI wpfckNzpfyGm;cJhygw,f/ tvSLrSm ewfok'Žg? a&cJrkefU? Muufom;[if; wdkUNzifh {nfhcHauR;arG;aMumif; od&ygw,f/ todwpfa,muf tvSL0ifcJhwmawmh bmrS rNzpfcJhbl;As/ olaNymNywJhtwdkif; qdk&ifawmh Muufom;[if;u NzpfzdkUrsm;ygw,f/ oluawmh Muufom;[if;u tNrKyfx aevdkUqdkNyD; rpm;yJ wNcm; ykZGefaNcmuf aMumfeJUyJ pm;cJhw,fwJh/ tJh'golawmh bmrS rNzpfbl;As/

  usefwef; wdk;csJU(1)? aygufaygufwef;? yGJawmf&yf tp&SdwJh &yfuGufawGu vlawG awmfawmfrsm;rsm; NzpfcJhMuw,fvdkU od&ygw,f/ tm;vHk;NzpfyHku atmhtefw,f? NyD;awmh 0rf;ysuf? 0rf;avQmNcif; wdkUNzpfMuw,fvdkU od&ygw,f/

  tvSLrSm pm;NyD;vdkU &GmxJudk tvSLvSnfhr,fqdkawmh awmfawmfrsm;rsm;u rvdkufEdkifMuawmhygbl;/ tm;vHk;u awmfawmfudk taNctaeqdk;aeMuygNyD/ 'geJU tr&yl&rSm &SdwJh vlrIa&;tzGJUawG&JU ulnDrIeJU urf;em;aq;&Hk? rEĆav;NynfolUaq;&HkMuD;wdkUudk ydkUcJhMuw,fvdkU od&ygw,fAsm/

  cifrifpGmNzifh
  oDtdk&D


  Reply With Quote   


 4. #23
  Cadet Cupid   swarlay is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2009
  Posts
  360
  Thanks
  9,024
  Thanked 6,374 Times in 351 Posts

  Default

  အ.ထ.က (၁) ဆရာကန္ေတာ႔ပြဲ ကုိ သီတင္းကၽႊတ္ လျပည္႔ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါတယ္..
  ေက်ာင္းသားေဟာင္း အေပါင္းတုိ႔ ႀကြေရာက္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚပါေႀကာင္း...ဆရာ ဦးေက်ာ္၀င္း နဲ႔ ေတြ႕ရ မွာဆုိေတာ႔
  ငယ္ငယ္တုန္းက ေဆာ္ပေလာ္တီးခံရတာကုိ သတိရေနပါတယ္။ :d
  Reply With Quote   


 5. #24
  VIMC Godly Cupid :8f337f1c:   cluclu is on a distinguished road cluclu's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  2,215
  Thanks
  9,913
  Thanked 25,884 Times in 2,087 Posts

  Default

  [Jvdk .. wufpwif; ....

  ]] q&m*sD; OD;pHwifatmif jrefrmEkdifiHodkYjyefvmygjyD }}

  tJav .. rSm;vdkY

  uvluvl ref;wav; jyefa&mufaeygjyD
  uJ .. ref;av; .. bmvJ b,fvJ ...

  uvluvl (acwĆ - ref;wav
  tcspfeJYMunhf tjypfr&Sd .. tjypfeJYMunhf tcspfr&Sd
  Reply With Quote   


 6. #25
  Noble Contributor Godly Cupid   Theory is on a distinguished road Theory's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  2,235
  Thanks
  46,438
  Thanked 46,328 Times in 2,312 Posts

  Post

  rEĆav;NrdKUudk O,smOfNrdKUawmf Nzpfapa&; aqmif&Guf

  rEĆav;NrdKUudk O,smOfNrdKUawmf Nzpfapa&; t&dyf& yifrsm; pdkufysdK;Edkif&ef ysdK;yifrsm;NyKpk ysdK;axmifNcif; vkyfief;udk NrdKUawmfpnfyifyef;O,smOfupm;uGif;rsm;XmerS aqmif&Gufvsuf&SdaMumif; od&onf/

  ]]yef;O,smOfESifh upm;uGif;rsm;XmetaeNzifh NrdKUawmftwGif; raemf&r
  źHydsK;NcH? NrdKUawmfO,smOfysdK;NcH? urf;em;vrf;ysdK;NcH? csrf;Nr0wDysdK;NcH? a&ppfuef(eef;a&SU)ysdK;NcHESifh yef;&Hawmf acsmif;ysdK;NcHrsm;wGif t&dyf&yifESifh yef;tvSyifrsm;udk NyKpkysdK;axmifxm;&SdNyD;awmh rdk;&moDopfyifpdkufysdK;yGJrsm; tNyif tywfpOf yef;/upm;Xme 0ef;xrf;rsm;uvJ NrdKUwGif;rSm vSnfhvnfNyD;awmh t&dyf&yifESifh yef;tvSyifrsm; pdkufysdK;ay;vsuf&Sdygw,f}} [k yef;/upm;XmerSL; OD;cifarmifaqGu aNymonf/

  NrdKUawmftwGif;&SdNyD; 2011-2012ckESpf twGuf t&dyf&yif wpfodef;ESifh aNrcif;tvSyef;yifESpfodef; udkvnf; ysdK;axmifvsuf&SdaMumif; od&onf/

  *sme,fxJuyg/

  cifrifpGmNzifh
  oDtdk&D


  Reply With Quote   


 7. #26
  Junior Cupid   soe pay is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  142
  Thanks
  5,528
  Thanked 3,924 Times in 207 Posts

  Default

  မန္းတေလး သီတင္းကြ်တ္ အလြမ္းေျပေလး ေရးေပးၾကပါဦးလို ့ မန္း က်ဴးပစ္မ်ား အား ေတာင္းဆိုပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ..

  ဒီခ်ိန္ဆို ... နာ့ေကာင္ေတြ ေတာ္ေတာ္ ေသာင္းက်န္းေနေရာေပါ့ ..

  ဘယ္ေျပးမလဲ မန္းတေလး .. သိပ္မၾကာခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း မင္းနဲ ့ကိုယ္နဲ ့ ေတြ ့ၾကျပီေပါ့ကြာ ... ခုကတည္းက အူျမဴးေနျပီ :d


  ရိုးရာ
  ( udk,fhacwf udk,fhordkif;rSm udk,fwwfEdkifoa&G hayghAsm )
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom țpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #27
  Junior Cupid   julykoko2009 is on a distinguished road
  Join Date
  May 2009
  Posts
  238
  Thanks
  36,830
  Thanked 6,032 Times in 249 Posts

  Default

  11.10.2011aeY
  uvluvlqDu zkef;0ifvmw,f....jyefa&mufaebDtpfukdwJY....tkdau nusawmYawGYr,fqkdjyD;csdef;vkdufw,f...
  nusawmY ausmif;wkef;u oli,fcsif;wpfa,mufukdac:jyD; 32vrf;ay:u qkdifwpfqkdifrSm xkdifjyD; uvluvleJYtwl aemYwD;? *syefr
  0kdif;ausmf qkHjzpfcJYygw,f....
  oDwif;uRwftzdwfaeYjzpfwmaMumifY ref;av;&JY nujynfY0vkeD;jzpfaewJY veJYtwl vlawG&JY rD;&I; rD;yef;awG u aumif;uif,HrSm tvScsif;jydKifaeMuw,f......
  av;qifYuGJ ESpfqifYuGJ aAsmufawG&JY aMumufrufzG,ftoHukdvnf; wkefrwwfcHpm;cJY&ygw,f....

  tJ'DqkdifrSmbJ ajymMuqkdMu &if;eJY vjynfYaeY &kH;uvJ ydwfxm;awmY rqkHwmMumaebDjzpfwJY ref;usL;ypfawG qkHzkdY csdef;vkdufMuygw,f...tmvl;xrif;e,f....vkyfpm;&if;e JY qkHMur,faygYAsm....

  vjynfYaeYusawmY 0kdif;ausmfeJY oDtkd&D u 0kdif;ul&atmifqkdjyD; 11em&Davmuf a&mufvmMuygw,f...aemuf aemYwD;......uvluvl....a&mufvmw,f....rnkdrDuvJ 1em&Davmuf vmcJYr,fqkdjyD; zkef;qufvmw,f...'geJY apmifY&if;apmifY&if; 1em&D ausmfwJY tcsdefMuawmY t&ifa&mufwJY vlawG pm;Mur,fqkdjyD;...tm;ay;Muw,fcifAs...

  tJ'DtcsdefrSm
  awmifay:wufjyD; bmvkyfrSef;rodwJY *syefru a&mufvmjyD;...a&mufa&mufcsif;ukdbJ zkef; ukd rdepf20avmufajymaeygw,f... pm;Mu aomufMu pum;awGajymMueJY vkyfaewJY tcsdef aeaewpfa,muf a&mufvmw,f....aemufqkH;bdwfuawmY rnkdrDaygY...... rawGYwmMumbDjzpfwJY rnkdrDeJY tm;vkH;qkHjzpfMuwJY 0kdif;av;w0kdif;aygYAsm...wu,fukd aysmfp&maumif;cJYygw,f..tJtwGufvJ vmcJYMuwJY nD?nDrawGukd aus;Zl;wifygw,f....

  nykdif;a&mufawmY ref;av;&JY oDwif;uRwftvSukd MunfY&atmif xGufvmwm oGm;wJY vrf;wavQmuf vlawG tjynfYygbJAsm.....rD;&I;awG rD;yef;awG aAsmuftkd;azmufoHawGeJYtwl vlawG&JY rsufESmawGrSm taysmfawG vsHusaewmawGYcJY&ygw,f...tdrfawGrSmvnf; rD;yef;qkdif;awGeJY za,mif;wkdifawGeJY vSypGm wefqmqifxm;wmukd jrifawGYcJY&ygw,f...

  atmifawmfrlbk&m;a&mufawmY vlawG wkd;raygufatmifpnfum;aeovkd qDrD;wkdif za,mif;wkdifawGeJY &ifjyifwpfckvkH; vGwfwJY ae&mrSm ykHawGazmfjyD; jrwfbk&m;ukd ylaZmfxm;wmukd &IrjiD;Ekdifavmufatmif jrifawGYcJY&aMumif;ygcifAsm...bk&m0if;wpfckvkH; rD;ylaZmfwJYolawG bk&m;tm&kHjyKwJYolawGeJY jynfYESufaewJY jrifuGif;ukd jrifawGY&wm tifrwef pdwfMunfEl;p&maumif;vSwJY jrifuGif;wpfckygbJ....

  atmifawmfrluaexGufvmjyD;awmY ausmufawmfMuD; bk&m;bufoGm;Mur,fqkdjyD;xGufvmwm usLH;awmifbuf..26bDvrf;ay:eJY usLH;ta&SUbuf vrf;awGrSm aAsmufazmufwJYvlawG bk&m;yGJoGm;wJYvlawGeJY jynfYESufjyD; pD;'kd;em; [kdw,fa&SUuusLH;eab;ae&mrSmvnf; vlawG tjynfYygbJ...ausmufawmfMuD;bk&m;ukd qufvufcsDwufvmawmY 14vrf;avmufa&mufwJYtcsdefrSm b,fvkdrS qkdifu,fa&SYqufoGm;vkdYr&atmifvlawG jynfYaewmeJY aemufaMumif; jyefvSnfYcJY&aMumif;ygcifAsm....tJomeJY at;at;aq;aq; qkdifwqkdifrSmxkdifjyD; aeae&,f oli,fcsif;ESpfa,muf&,feJY twl ref;av;oDwif;uRwfyGJawmfukd aysmf&GifpGm qifEGJcJYygaMumif;......n1em&Dxkd;wJYtxd vrf;rawGay:rSm vlawG pnfum;aeMuwmukdvnf; jrifawGUcJYygw,fcifAsm;;;;;;;;

  aus;Zl;
  *sLvkdifukdukd

  *kPf,lzl;cJYaom..igh&JYtcspf[m..tuef;av;...wpfa,mufvkdyg..
  Reply With Quote   


 10. #28
  Cadet Cupid   azzurri is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2008
  Posts
  479
  Thanks
  1,663
  Thanked 6,485 Times in 464 Posts

  Default

  မန္းေလးမန္ဘာေတြေပ်ာ္ခဲ့ၾကတာ ဖတ္ရေတာ့ အားလံုးကုိ သတိရမိတယ္။ အဇူရီကေတာ့ ေက်ာင္းမပိတ္လို႔ စိတ္ညစ္ေနတာေလ။ ခါတိုင္းပိတ္ေနၾက။ ဒီနွစ္မွ မပိတ္ဘူးေလ။ မန္းေလးမန္ဘာေတြကို တစ္ခုေတာ့ မေက်နပ္ဘူး။ လၿပည့္ေန႔မွာ ေက်ာင္းပိတ္တာပဲဟာကုိ အဇူရီ႔ဆီကို အေၾကာင္းမၾကားတာကုိေပ့ါ..................။


  အဇူရီ
  Reply With Quote   


 11. #29
  Noble Contributor Senior Cupid I love my daddy.   maykyalzin is on a distinguished road maykyalzin's Avatar
  Join Date
  Apr 2009
  Location
  Mandalay, Myanmar
  Posts
  892
  Thanks
  19,581
  Thanked 20,671 Times in 899 Posts

  Default

  ckwavm ref;av;rSm aNrGtawmfaygaew,fMum;w,f/ taemhtrwdkYausmif;xJrSm q&mrawGcece arGudkufcH&vdkYwJh/ [dk&ufuvnf; rdef;xJu taqmifwckrSm q&mru tdrfomwuf&if; zifarGudkufvkdufvdkY aq;&Hka&mufoGm;w,fMum;w,f/ NyD;awmh opfyifawGay:uvnf; NyKwfNyKwfusw,fwJh/ taemfwdkYtrwdkY ta0;oifiSmerSmvnf; cece arGxGufaNy;ae&w,fwJh/

  arGawGowdxm;MuygvdkYtm;vHk;...
  Reply With Quote   


 12. #30
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,491
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default

  paeaeYu ref;av;rSm jrefrmjynfodef;wef&JU &Id;yGJusif;ycJhygw,f/ vufrSwfcu 30000 avmufxdawmif a&mufoGm;w,fqdkyJ/ oufBuD;y&dowfawG rsm;awmh b,favmufukefukef Munfhr,fqkdwJholawG trsm;BuD;jzpfoGm;NyD; arSmifckdaps;uGuf jzpfoGm;wmaygh/

  'D&ufydkif; usJusJawmuf ylaewJh rE
  Ćav;vnf; raeYu &GmvdkufwJh rdk;awGaMumifh enf;enf; pdkpkdajyajy jyefjzpfoGm;w,f/ wefaqmifrkef;vjynfhaeYn rwkdifcifxdawmh &GmOD;rSmaygh/ vjynfhaeU oHk;pm;r&wJh w&kwftdrfBuD; tdrfcefYawGuvGJ&if ae&mwkdif;rSm qDrD;a&mifpHk xdefaewmaygh/ tvSLawG? r*FvmaqmifawGvnf; vmMuvGef;vdkY ykef;ae&if aumif;rvm; pOf;pm;ae&w,f bmvdkvdkeJY &G,fwlwef;awGxJrSm aumifrav;wpfa,mufyJ usefawmhw,f/ olYyJ qGJpdvdkuf&if aumif;rvm; pOf;pm;aew,f

  pdk;pdk;? ndKrDwdkYeJY starGalaxy &,f? uRefawmf&,f awGUjzpfMuao;w,f/ aemuf&uf tm;atmif vkyfxm;ygqkdNyD; .. tquftoG,fvnf; rvkyf/ udk*sLvdkifwkdYvnf; apmifhaeMuao;w,f ... bGJUtwGuf 0wfpHkcsKyfaevdkYqdkvm;yJ .. [d[d .. pdk;pdk;eJY twlwl bGJU,l&rSmwJh &SufxSm ....
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts