Asia

  by Published on 09-13-2010 01:57 PM  Number of Views: 1469 
  Categories:
  1. Asia
  Article Preview

  b,fvdkae&mvJajymzdkUrvdkavmufatmif xif&Sm;wJhtrSwftom; r[kwfvm;/ 'gayr,fh *sumwmrSmawmh r[kwfygbl;/ uRefawmfwdkU&Sdwkef;u tJ'grsKd;&Sdw,frMum;ygbl;/ tckvnf; r&Sdao;bl;xifyg&JU/ wpfcgwpfcg r[m&efukefu EdkifiHwumudk wdkuf&dkufav,mOfawGrxGufwm cyfaumif;aumif;yJxifrdw,f/ a0;a0;vHvHoGm;&wdkif; tdrfeD;csif;EdkifiHawGu av,mOfajymif;pD;&awmh tJ'DEdkifiHawGrSm &SdwJh txifu&ae&mawGudk vrf;MuHK0ifvdkU&wmaygh/ ...
  by Published on 08-30-2010 02:26 AM  Number of Views: 4375 
  Categories:
  1. Asia
  2. Food
  3. Myanmar
  4. Recipes
  Article Preview

  oD;pkHaxmywfxrif; eJY Muufom;'defcsOfcsuf rarol pm;csifwJh axmywfxrif;? oD;pHkxrif; csufenf; eJY Muufom; 'defcsOf csufenf;yg/ rarol a& .. axmywfxrif;wdkY 'efaygufxrif;wdkY csufr,fqdk&if ... &dk;&dk; *sufprif;&dkufpf eJY csufvdkY raumif;ygbl;/ ukvm;qef eJY csufrS aumif;ygw,f/ bpfrmwD&dkufpfvdkY ac:ygw,f(Bismati rice)/ qefudk a&aq;NyD; (zGzGav; aq;yg/ t&rf;yGwfraq;ygeJY qefusdK;oGm;&if xrif;rvSawmhygbl;/) em&D0ufcefY a&pdrfxm;vdkufyg/ qefudk a&pdrfxm;wkef; vdkwmav;awG vkyfvdkufMu&atmif/ ...
  by Published on 08-18-2010 02:39 PM  Number of Views: 1355 
  Categories:
  1. Asia
  2. Myanmar
  Article Preview

  acsmif;om odkU oGm;BujyD
  c&D;oGm;um;qdkwm rsdK;u c&D;oGm;tzGJUawGuyJ tjrJapmifh&wJhyHkpHu&Sdaeawmh at;aq;yJvkyfBuygw,f ... 'gayr,fh n 10 em&Dtwdawmh ajreDukef;udk a&mufygw,f ... wdwdususajym&&if 10 em&Dxdk;zdkU 3 rdepfvdkygao;w,f ... usaemfwdkUwufpDa&SUrSm &yfvdkufwJh tm&Se*g;um;eHygwfudkBunfhvdkufawmh usaemfwdkUvdkuf&r,fhum;yJqdkawmh tqifoifhoGm;wmayghAsm ... 'gayr,fh *dkufajymwJhpum;uawmh pdwfqdk;p&m ] tcsdefwdusrSayghtudk&,f } wJh .... armifyl;vnf; rif;em&DBunfhvdkufOD; ... 10 em&Dxdk;jyDvm;vdkU ... 5 rdepfvdkao;w,f tudkwJh ... at; ... rif;wdkUapmifhcdkif;wm 10 em&D ... tcsdefrDSa&muf&if jyD;a&mhayghuGm ... rif;wdkU wcgwavav; tcg 100 rSm wcgavmuf apmwmudk tJvdkrajymeJU vdkU ajymvdkufrS yg;pyfydwfoGm;awmhw,f ... ...
  by Published on 08-05-2010 05:44 AM  Number of Views: 2202 
  Categories:
  1. Asia
  2. Food
  3. Recipes
  Article Preview

  o&ufoD;oeyf o&ufoD;oeyfrSm tpdk oeyf eJ. tajcmuf oeyf qdkNyD;&Sdygw,f/ tajcmuf oeyfuawmh ckeu rauyDajymwJh o&ufoD; tajcmufeJ.vkyf&wmyg/ vdktyfwmawGuawmY - ZD,m? eHeHapY? zmvmapY? emewfyGifY? qD? i&kwfoD;tpdrf;rIefY? rqvm/ ...
  by Published on 08-04-2010 05:33 PM  Number of Views: 1313 
  Categories:
  1. Asia
  2. Myanmar
  Article Preview

  awmifBuD;c&D;pOf jyD;qHk;jyD
  'DvdkeJU jynfvrf;twdkif;? jrdKUxJ0ifvmjyD;awmh ajreDukef;a&mufawmh auyl;wdkUtzGJU&,f? vifr,m;pHkwGJ&,f qif;Buyga&mvm; .... armifyl;uawmh rif;om;yDyD ... um;ay:urqif;cif tm;vHk;udk EIwfqufygw,fqdkjyD; vufav;a0SUjycJhao;w,f ... em&DaumufBunfhawmh reuf 7 em&DcGJavmuf&SdjyD ... tdk; ... usK;ypfESpfqef; 1 &ufaeUtvSLudk oGm;vdkU&ao;w,f ...
  Page 5 of 9
  FirstFirst ... 3 4 5 6 7 ... LastLast