Agricultural Dream

  *syefaus;vufrSm a&mufaewJhtckduf... NrdKUBuD;jyBuD;rSm rjrifrawGYEkdifwJh warQmfwac: v,fuGif;awGudk aeYwkdif;jrifawGY&w,f... usaemf a&mufcgp u v,fuGif;awGu &ifhrSnfhaeNyD... reufzuf... tvkyftoGm;tjyef a&T0ga&mifv,fuGif;awG qDu avwkd;wkdif; atmfjrnfwJh w&SJ&SJ toHukd em;axmif&wm t&om&Sdvkdufwm... 'DvkdeJY v,fuGif;awGudk jzwfoef;wkdufcwfvmwJh avjynfukd wpf0BuD;&SL&SKduf&wJh t&omudk w&SKdufrufruf cHpm;&if; jrefrmjynf jyefa&mufaeovm; atmufarhrdw,f...

  wpfcgwpf&Hawmhvnf; v,fuGif;awGjzwfvkduf v,fuGif;pyfu tdrfpkpkav;awGjzwfvkduf vrf;avSsmuf oGm;rdwJhtcgvnf;&Sdw,f... v,fawmpyfu tdrfqkdayr,fh NcHeJY 0if;eJY wkdufeJY um;eJYqkdawmh jrefrmaus;vufeJYawmh rwla&;csrwlaygh... wpfcsKdUv,fuGif;awG[m ab;wpfzufwpfcsufrSm uGefu&pf uefoif;&kd;eJY wpfcsKdYv,fuGif;awGrsm;usawmh uGefu&pf uefoif;&kd;&Jh twGif;zufrSm ajrom; uefoif;&kd; wpfxyf eJY tJ'Dajrom; uefoif;&kd;ukdrS yvwfpwpfp teufa&mifav;awGeJY tkyfxm;w,f... awmt&yfjzpfayr,fh v,fuGif;awGeJY teD;tem;wpf0kdufu jrpfi,facsmif;i,fav;awGukd uGefu&pf a&ajrmif;awGeJY qufpyfay;xm;NyD; v,fuGif;awGukd pepfwus a&ay;EkdifzkdY pDrHxm;wmudkvnf; owdjyKrdw,f... a&ajrmif;awGudkrS a&wHcg;awGwyfqifxm;NyD; a&toGif; txkwfukd xdef;csKyf pDrHxm;ao;w,f...

  'D&ufykdif;awmh v,fuGif;awGeHab;u jzwfoGm;wJhtcgwkdif; owdjyKrdwmu v,fuGufawGu &dwfodrf;aeMuNyD... t&ifaewJht&yfrSmuwnf;u v,fpkdufwmudk awGYjrifcJh&ovkd tcktcsdefrSmvnf; v,f&dwfwmudk jrifawGYae&w,f... v,fpkdufwJhtcsdefrSmvnf; tawmfrsm;rsm; wydkifwEkdif v,form;awGu wpfa,mufESpfa,mufeJY tvkyfjzpfw,f... ysKd;yifudk opfom;ykH;av;awGxJrSm txkyfvkdufysKd;xm;NyD; axmfvm*sDomom rDeDx&yfum;av;eJY wifvmNyD;.. cs... NyD;awmh vufwGef; aumufpkdufpufav;eJY v,fuGufxJrSm w'D;'D;pkdufvkdufwm aeYwpf0ufusKd;avmufqkd&if v,fuGuftawmfrsm;rsm;u pkdufNyD;oGm;NyD...

  v,f&dwfwJhtcsdefusawmhvnf; bmxl;owkef;... Aifum;t&G,fomom aumuf&dwfpufwpfvkH;eJY &dwfvkdufwm aeYwpf0ufrusKd;cif a[m wpfuGuf a[mwpfuGuf NyD;oGm;a&m...NyD;awmh v,fuGif;wpfae&mrSm aumuf&dwfpufukd &yfNyD; v,fuGif; tpyfrSm &yfxm;wJh rDeDx&yfum;av;xJudk pyg;tjzpf wpfcgwnf; armif;wifaewmudkvnf; awGY&w,f... v,fuGif;awGukd jzwfoef;NyD; wkdufcwfvmwJh &kd;jywfeHYwoif;oif; avjynfudk &SK&SKduf&if;awG;aerdwmu
  aMomf... 'DEkdifiHu v,form;awGrsm; tqifajyvkdufavjcif;....

  'Dvkd wpfykdifwpfEkdif aumufpkdufpuf aumuf&dwfpufav;awGukd v,form;wkdif; ykdifovm;qkdawmhvnf; r[kwfjyefbl;... ukd,fydkifpuf 0,fEkdifwJh v,form;&Sdovkd rykdifwJh v,form;vnf;&SdowJh... 'gayr,fh rydkif&ifvnf; ylp&mrvkdbl;... aumuf&dwfpuf aumufpdkufpuf ukr
  ÜPDuae oifhwifhwJh aps;ESKef;eJY iSm;NyD; okH;EkdifowJh.... NyD;awmh *syefrkd;av0ou xkwfjyefwJh owif;tcsuftvufawGu 'DaeYrkd;&Gmr,f.. 'DaeYavwkdufr,fqkdwm tawmfav; wdusw,f.. rkd;&Gmr,fhtcsdefudk em&Dykdif;eJYawmif cGJjcm;NyD; tao;pdwf aMujimay;ao;w,f.... 'Dawmh v,form;awG[m b,faeY aumufpdkufr,f.. b,faeY aumuf&dwfr,f qkdwmtjyif reufykdif;&dwf&r,f.. naeykdif;&dwf&r,fqkdwmtxd qkH;jzwfvkdY&w,f... wdusaocsmwJh rkd;av0o owif;tcsuftvufawG[mvnf; awmifolv,form;awGtwGuf tifrwefrS wefzkd;&Sdwmudk;...

  'ghtjyif rsKd;aph... pkdufysKd;a&;enf;ynm tp&SdwmawGukdvnf; pkdufysKd;a&;ukr
  ÜPDBuD;awGu tjynfht0 yHYykd;ay;Muw,f... wef&mwefaMu;,lNyD; wefatmifyHYydk;Muwmukd;... 'Dawmh atmifjrifzGHYNzdK;wJh pyg;ESHawGeJY ikdufaeatmif oD;aewJh a&T0ga&mif pyg;cif;awG[m wpf{urSm txGufESKef;tawmfav; aumif;r,fqkdwm
  Munfh&kHeJYodEkdifw,f...pyg;wifbJvm;qkdawmh r[kwfao;bl;... wjcm; [if;oD;[if;&GufupvkdY opfawmfoD;vkd vdar®mfoD;vkdtyifrsKd;txd enf;ynmyHYykd;rSKawGeJY pkdufMuawmh txGufvnf;aumif; pkdufysKd;wJh awmifolawGrSmvnf; oufawmifhoufomeJY tvkyfvkyfEkdifMuw,f..

  'Dvkd olrsm;wkdif;jynfu v,form;awGeJY v,fuGif;awGukdMunfh&if; ukd,fhwkdif;jynftwGufvnf; trsm;BuD; awG;rdw,f... wkdif;jynf&Jh trsm;pkaom vlwef;pm;wpf&yfjzpfwJh awmolawmifom; v,form;awGtwGuf tpkdk;&ykdif;ua&m... yk*
  ¾vdu pD;yGm;a&;ykdif;ua&m vkyfp&mawG trsm;BuD;&Sdr,fxifw,f... tckvuf&Sd vkyfaeMuwJh ukrÜBuD;wpfcsdKU&Jh cspfwD;qefqef pkdufysKd;a&;vkyfief;awG... "gwfajrMoZmeJY ydk;owfaq; a&mif;pm;aewmxufpm&if... ausmrGJawmifolawGudk pkdufysKd;enf;ynm jzefYjzL;wm.. ynmay;wm... vkdtyfwJh wydkifwEkdif v,f,mokH;pufud&d,mawG wDxGifxkwfvkyfwmwkdY wifoGif;jzefYjzL;wmvkdY aps;ESKef;oufoufomomeJY iSm;&rf;ay;wmwkdY... aumif;rGefacwfrDwJh rsKd;aphawG okawoevkyfwm wifoGif; wmwkdYvkd vkyfief;rsKd;awGudk wufnDvufnDvkyfay;EkdifMu&if odyfaumif;r,f...

  v,f,mu
  @ zGHYNzdK;wkd;wufzkdYqkd&if tckvkd ukrÜPDBuD;awG v,f0ifpkdufwmxuf trSefwu,f v,fvkyfaewJh v,form;awG v,f,m vkyfom;awG&Jh b0ukd jrSifhwifay;EkdifzkdY ta&;BuD;r,fxifw,f.. v,f,mvkyfom;awG&Jh b0jrSifhwifEkdifr,fqkd&if jynfyukd pD;xGufoGm;wJh v,f,mvkyfom;awG&Jh vkyftm;awGukdvnf; wpfzufwpfvrf;u xdef;Ekdifr,fxifwmbJ..

  usaemfwkdY wkdif;jynfrSm pkdufysKd;a&;vkyfief;eJY ywfoufNyD; vkyfp&mawGtrsm;BuD;&Sdygao;w,f... ukd,fusKd;pD;yGm;wpfckxJ wifrubJ trsKd;om;tusKd;pD;yGm;ukd a&SUwef;wifNyD; tpkd;&ykdif;ua&m... yk*
  ¾vdu ykdif;uyg tm;oGefcGefpkduf BudK;pm;Mur,fqkd&if... odyfrMumcif ESpfykdif;awGrSmbJ tdrfeD;jcif;u xkdif;wkdY AD,uferfwkdYudk trSDvkdufEkdifr,fvkdY pdwful;,OfMunfhaerdvkdYyg...