My Essay

  uRefr&JU tufaq;

  uRefr&JYoli,fcsif;u uRefrukd 0gEk&JU ]tufaq;q,fYokH;yk'f} pmtkyfvmay;NyD; ajymoGm;w,f/ eif 'DpmtkyfzwfNyD;&if tufaq; a&;csifpdwf aygufvdrfYr,f wJY/ uRefrupdwfxJuaeajymrdw,f/ raygufEkdifygbl;/ igu tufaq;awGudk odyfrBudKufbl;[ vkdY/

  pmtkyfudkzwfrdNyD;rS wufwufpifatmif vGJaerSef;od&w,f/ uRefr olr&JU pmtkyfudkzwfNyD; tufaq;a&;csifpdwfawG wzGm;zGm;aygufvmw,f/ 'gayr,fY bma&;&rvJ/ pmtkyf&JU yxrqkH; pmrsufESmrSm tndKa&mif wa,muav; qkdwJY taMumif; zwf&awmY .... wD;csifpdwf wpfckwnf;ESifY0,fxm;NyD; rwD;Nzpfaom rwD;wwfaom uRefr&JU tjzLa&mif*pfwmav; taMumif;udk owd&oGm;w,f/ 'DtaMumif;udk a&;&rvm;/

  wpfcg olY&JY zdeyftNymav;taMumif; zwf&NyefawmYvJ uRefr pGJpGJNrJNrJ pD;cJYzl;wJY uRefr&JY teufa&mif uwDyg zdeyfyg;av;udk zswfceJY owd&Nyefw,f/ pmrsufESmawGudk wzswfzswfvSefavSmzwfae&if; tzGm;taMumif;a&;xm;wm zwf&NyefawmY ig;bufcsOfa&[if;csufNyD; upGef;&GufNyKwfeJY wkdYpm;zkdY iyd&nfaumif;aumif;azsmfay;wwfwJY tzGm;udk vGrf;Nyefw,f/ uRefr tdrfvGrf;a&m*g raysmufao;bl;yJ/

  oaNyyiftkd wJY/ olu olYtufaq;udk emrnfwyfw,f/ uRefrb0rSmvJ ZD;yiftkd qkdNyD; emrnfwyfvkdY&avmufwJY ZD;yifwpfyif&SdcJYzl;w,f/ wHcsLeJY ZD;oD;awGcl;pm;cJYMuwm/ xyfckd;av;uae tdrfacgifrkd;ay:wufNyD; ZD;oD; vwfvwfqufquf cl;pm;cJYwm/ 'gwifruao;bl; AH'goD;awGxkpm;cJYMuwm/ &kyf&SifaemufNyef&pfvkdufovkdyJ i,fb0ykH&dyfawG tawG;xJ pD&&D Nyefay:vmw,f/

  uefpGef;cif;ausmif; qkdwJY tufaq;udk zwfrdwJYtcg rkd;&Gmwkdif; uefpGef;cif;xJu a&awGausmfwwfwJY uoif;&kd;udk NzwfNyD;ausmif;udkoGm;&if; arQmYvkdufcH&wm/ ausmif;tdrfomudk A'ifoDcsif;waMumfaMumfatmf&if; oli,fcsif;awGeJY twl aNymifaeatmif aq;cJYMuwm/ &kyfqkd; qkdwJY tufaq;xJu aMumifav;taMumif;zwf&wJYtcg uRefraMumifav;udk owd&oGm;wm/ wHawmifqpfzkH;wJY tus0wfw,fqkdawmY uRefr&ifzkH;eJYvkHcsnfudk b,favmufMudKufcJYwm qkdwmawGudk awG;rdwJYtaMumif;awmY aNymp&mrvkdawmYygbl;av/

  uRefrpmrsufESmawGudk vSefavSmae&if;u NzwfceJ ydwfypfvkdufw,f/ awmfNyD/ twdwfudkvGrf;apwJY t&mawGudk uRefrrvkdcsifawmYbl;/ uRefr vuf&SdrSmaysmfatmifae&r,f/ uRefr uRefr uRefr eJY tufaq;awGxJu pma&;ol &JY avoHudk yJYwifxyf&if; uRefr owd&oGm;w,f/ uRefr ukd,fYudkudk,f uRefr vkdY aNymwwfatmif tusifYvkyfoifYaeNyD/ uRefr vlpdrf;awGeJY rdwfquf&wJY tcgwkdif; rsm;aomtm;NzifY ukd,fYudkudk,f orD; vdkY okH;EIef;w,f/ tck orD; qkdwJY emrfpm;udk okH;vkdY&wJY toufukdausmfvGefvmcJYNyD/ 'gudk owd&rd&if; uRefr ]t&ifwkef;u} qkdwmawGudk owd&wrf;waewJY pdwfudk qkH;rypfcsifaeNyD/

  uRefr

  |BonBon