Food

  by Published on 02-07-2012 02:25 AM  Number of Views: 3685 
  Categories:
  1. Food
  2. Myanmar
  3. Recipes
  Article Preview

  &Srf;acgufqGJ tnmcsuf
  &Srf;acgufqGJcsufenf;awGuawmh tifwmeufxJrSm trsdK;rsdK; &SdMuygw,f/ wu,fh&Srf;tppfawG csufxm;wmudkvnf; YouTube rSm &SmazGawGY&SdEdkifygw,f/ ra&Tpkuawmh udk,ftNrJwrf; csufaerMuwm wpfckck csuf&awmhr,f qdk&if tifwmeufxJ [dkMunfhonfMunfh [dkqdk'f onfqdk'fawG avQmufarGNyD;rS udk,fhenf;eJYudk,f udk,fBudKufovdk a&morarTNyD; csufavh&Sdygw,f/ tJomaMumifh ra&Tpk vuf&mawGu wcgrS rlao rxGufygbl;/ ref;u tazeJY tarqdk orD;[if;awGuvnf; tNrJwrf; ujym;awGvdkY Mobmay;Muygw,f/ ...
  by Published on 11-30-2011 01:37 PM  Number of Views: 3216 
  Categories:
  1. Food
  2. Recipes
  Article Preview

  ig;˝SOfhajcmufpyf udk 'Dtwdkif;aMumfwmxuf Muyfwdkufajcmufudk tpyfaMumfwm ydkBudKufwm/ oaX;awGvdk rD;vif;zdkeJUvnf; raeEdkif? jrefrmjynfrSmvdk xif;rD;zdkvnf; r˝dSqdkawmh Muyfwdkufxm;wJh t&om rxGufxGufatmif vkyfr,fqdkNyD; tifwmeufrSm toJtoef&Smawmhwm/ ...
  by Published on 10-07-2011 03:15 AM  Number of Views: 3401 
  Categories:
  1. Asia
  2. Food
  3. Recipes
  Article Preview

  ,dk;',m; ig;z,faMumf ( Thai fish cake) ,dk;',m;qdkifrSm pm;wdkif; pm;avY&Sdwmu tJ'D Thai fish cake &,f? wHkY,ef;[if;csdK? Muufom;abq,f? oabFmoD;axmif;? aemufMuufom;zufxkwfaMumfaygY/ Thai fish cake uawmY yxrqHk;vmcsNyD; appetizer taeeJYpm;Muwm/ olu teHYt&omu Nrefrm ig;z,faMumfeJYrwlyJ tvGefarT;vGef;wmaMumifY wpfckpm;NyD; b,fawmYrS rwif;wdrf? wpfckNyD;wpfck pm;rdawmYwmyJ/ aemufolu eJeJ tpyft&omav;vJ&Sdw,f/ ck'DrSm ,dk;',m;qdkifvJ oGm;rpm;NzpfawmY tdrfrSmyJ ,dk;',m;pm pm;csifwmav;awG csufpm;aewm/ ...
  by Published on 08-29-2011 04:34 AM  Number of Views: 31367 
  Categories:
  1. Food
  2. Myanmar
  3. Recipes
  Article Preview

  &Srf;acgufqGJ
  tdrfrSm vkyfpm;aeus tvG,fenf;yg/ Aef;armfbufuenf;vdkYajym&r,fxifw,f/ Aef;armfu oifay;vdkufwmqdkawmYav/
  yxrOD;qHk;vdkwmu acgufqGJ? qDwdkY[l;eJY yJiydpyfyg/ &Srf;acgufqGJzwftaeeJY xdkif;u auGYw,dk qef;vufrSm oHk;wJY Rice Stick udkyJ oHk;vdkufw,f/ wu,fY &Srf;acgufqGJzwfyHkpHawmif arYawYawYjzpfaejyD/ olu a&pdrf acgufqGJeJYqifr,f xifw,f/
  ...
  by Published on 07-31-2011 06:30 AM  Number of Views: 3579 
  Categories:
  1. Desserts
  2. Food
  Article Preview

  'DaeY tdrfrSmudwfzkwfjzpfygw,f/ tdrfu cspfcspfarG;aeYrkdYyg/ udwfrkefYzkwf&wm t&rf;aysmfzkdYaumif;ygw,f/ uav;wa,mufvdkygbJ/ jrefrmjynfrSmu udwfrkefYzkwfzkdY Oven wkdYbmwkdYvG,fvG,fulul r&Sd/ Cake Mixing awGvJ 'DrSmvkdrvG,fulawmh qkdifrSmbJrSmMuw,fr[kwfvm;/ 'DrSmawmh uav;awG rdcifawGeJYtwlwl tJvkdzkwfMuw,f/ 'DZkdif;trsdK;rsdK;az:Muw,f/ ...
  by Published on 06-30-2011 02:27 AM  Number of Views: 30483 
  Categories:
  1. Food
  2. Myanmar
  3. Recipes
  Article Preview

  yJuyfaMumf qk*sL;ydkYpfudk awGYayrJY tJ'DaeYu yJurpdrf&ao;awmY vufawGYNyvdkY r&bl;NzpfaevdkY ckrSwifNzpfwm/ yHkygrS wifaeusrdkY yHkrygawmY rwifcsifbl;Nzpfaew,f/ tdrfrSm cPcPaMumfpm;NzpfayrJY yJuyfaMumfudk ckxdrwif&ao;wm qk*sL;aNymrS owd&oGm;w,f/ ...
  by Published on 06-12-2011 12:53 AM  Number of Views: 29879 
  Categories:
  1. Food
  2. Myanmar
  3. Recipes
  Article Preview

  c&rf;oD;rD;zkwf qefavSmf[if;csdK c&rf;oD; c&rf;a&mif00toD;BuD;awGudk tay:,HtcGHawGuRrf;jyD; txJu tom;awGusufoGm;wJhtxd uifygw,f.. qef;eDuawmh vQyfppfrD;zdkay:wifNyD; rD;at;at;av;eJU wbufpDvSnfhNyD; uifay;ygw,f.. jrefrmjynfrSmqdk&ifawmh vG,fw,f.. rD;aoG;rD;zdkxJ ypfxnfhvkduf&HkyJ.. ...