+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 52 of 76
FirstFirst ... 2 42 50 51 52 53 54 62 ... LastLast
Results 511 to 520 of 757

Thread: [mm]tGefvdkif;ay:rS owif;r[kwfaom tifwmAsL;rsm;? aqmif;yg;rsm;ESifh zwfp&m[/mm]

 1. #511
  r[m;',m; Cupid   zani is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  6,630
  Thanks
  1,462
  Thanked 44,036 Times in 6,684 Posts

  Default

  Yangon Chronicle မွကူးယူေဖၚျပသည္

  ျမန္မာသည္ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးေပးဆပ္ရေတာ့မည္
  (28 June 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Denis d.Gray ေရးသားေသာ Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
  အေဆာင္မ်ားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနသည္။ တခ်ိန္က ဝင့္ၾကြားခဲ့ေသာ ပါေမာကၡေနအိမ္မ်ားသည္ ေပါင္းျမက္မ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ စစ္တပ္က ဗံုးျဖင့္ခြဲခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးေနရာတြင္ ျမက္မ်ားသာ ေပါက္ေနသည္။
  ဤသည္ကား တစ္ခ်ိန္က အာရွ၏အေကာင္းဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန္႔ စစ္တပ္မွအုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ခ်ိနဲ႔ေစခဲ့ျခင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ထုိေနရာတြင္ စာသင္ႏို္င္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္၊ မၾကာခဏေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးနည္းပါးစြာျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ပစ္ခဲ့သည္။
  ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါးဖြင့္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထို႔အတြက္ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲပစ္ခဲ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကိုသာၾကည့္မည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ဝင္ေရာက္လာပါက ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရေတာ့မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။
  “ကမၻာႀကီးကို အမွီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္လိုပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈႀကီးကို ေျပာင္းပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါလုပ္ဖို႔သိပ္ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္”ဟု ပညာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ မဂၤလာျမန္မာမွအႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။
  ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ဖူးျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၎တက္ေရာက္လာစဥ္က မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ပညာေရး တိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  ပညာေရးဘက္ဂ်က္သည္ စစ္တပ္သံုးစြဲမႈထက္စာလွ်င္ နည္းပါးလြန္းလွၿပီး၊ လံုေလာက္မႈမရွိဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလက ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာသန္း(၃၄၀)မွ သန္း(၇၄၀)သို႔ တိုးျမွင္႔ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅% ကိုစစ္တပ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရးအတြက္ ၁.၃% သာအသံုးျပဳခဲ့သည္။
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္မွာ ဓါတုေဗဒပါေမာကၡ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္ႏွစ္ခုရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။
  MBA ဘြဲ႔ရမ်ားမွအစျပဳ၍ ေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားအဆံုးမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိသည္။ ဦးမိုးေက်ာ္က တိတိပပ စိုးရိမ္ရေသာအခ်က္မွာ အကယ္၍ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပံုေအာဝင္လာပါက ကြ်မ္းက်င္ေသာပညာရွင္မ်ားႏွင့္လုပ္သားမ်ား မရွိျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္၏ အနာဂါတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကြန္ဖရင့္တစ္ခုတြင္ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားက တိုင္းျပည္တြင္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္ေ သာ ပညာရွင္(၅၀)ဦး ခန္႔သာ ရွိၿပီး (၅၀၀)ခန္႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  “ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အျမတ္ထုတ္ခံရႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းမွာ အဆင့္အတန္းမွီတဲ့ လူေတြမရွိေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြက သူ႔ဘာသာေခၚလာၾကတဲ့အခါ ျမန္မာေတြအဖို႔ လခေကာင္းတဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဆံုး႐ံႈးမွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု UNESCO မွ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Sardar Umar Alam ကေျပာသည္။
  “အစိုးရသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာအတြက္ ေက်ာင္းေပါင္း(၁၆၀)ခန္႔ တိုးျမွင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဘြဲ႔ရသူအမ်ားစုက ၎တို႔၏ဘြဲ႔ႏွင့္ မထိုက္တန္ေၾကာင္း ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပက္ရယ္ျပဳၾကသည္။
  ယခင္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီေဟာင္းျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရျခင္းအတြက္ အမ်ားက စိတ္ပ်က္ ေနၾကသည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ႏွစ္လယ္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားသားေၾကာက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အတန္းငယ္မ်ား၌ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားမႈကို ပိတ္ပင္ခ့ဲသည္။
  “ကြ်န္ေတာတို႔ မႏၱေလး႐ံုးမွာ အလုပ္ေတာ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းတစ္ဦးရွိပါတယ္။ သူကစိတ္ပညာနဲ႕ဘြဲ႔ရေပမယ့္ အဂၤလိပ္လိုစာလံုးေတာင္ မေပါင္းတက္ပါဘူး”ဟု ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။
  ပညာေရးအေပၚဆင္ႏႊဲေသာတိုက္ပြဲမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္စစ္တပ္မွအာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား သမဂၢအေဆာက္အဦးကို အစိုးရဆန္႔က်င္သူမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားစတင္ရာေနရာ အျဖစ္မွတ္ယူ၍ ဗံုးခြဲခဲ့ရာမွ စတင္ခဲ့သည္။
  သို႔ေသာ္ အေမွာင္ဆံုးေန႔ရက္မ်ားမွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ဦးေဆာင္ေသာ ဒီမိုကေရစီဆႏၵျပပြဲမ်ား ႐ႈံးနိမ့္ ခဲ့ရမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရသည္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ပိတ္ပစ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပမႈမ်ားကို ကာကြယ္သည့္အေနျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးရာသို႔ ပို႔ပစ္ခဲ့သည္။
  “တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝေတြဟာ တစ္စစီၿပိဳကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနရ မယ္လို႔ ခံယူထားလို႔ပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးမီက ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
  “ပညာေရးစနစ္က လြန္စြာအားနည္းေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္႐ိုးေတြနဲ႕ ဆရာေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးေတြသာမကပဲ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပညာေရးအေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကိုလည္း ျပဳျပင္ယူရပါမယ္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားက အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး၊ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မရွိပါဘူး”ဟု သူက Oxford တကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ေက်းလက္တြင္ရွိေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔တက္ေရာက္ရန္ အားမရွိၾကဘဲ အေဝးသင္ပညာေရးကိုသာ ပို၍စိတ္အားထက္သန္ ၾကသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ၇၀% မွာ အေဝးသင္ျဖင့္သာ ဘြဲ႔ယူၾကသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ အေဝးသင္ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၁၀ ရက္ခန္႔သာ ေက်ာင္းတက္ရၿပီး၊ အိမ္တြင္လုပ္ရန္ အဆိုင္းမင့္မ်ားေပးျခင္းသာ ရွိသည္။
  အသက္ေလးဆယ္ေက်ာ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိေနသူမ်ားသည္ အစိုးရထံတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးေလာကတြင္လည္းေကာင္း အႀကီးတန္း ေနရာမ်ားတြင္ ေရာက္ေနသင့္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု ဤအရြယ္သုိ႔ ေရာက္ေနသူမ်ားမွ ေက်ာင္းတြင္ပညာျပည့္ဝစြာမရခဲ့၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ရည္မွန္းခ်က္ ပ်က္၍ အရည္အခ်င္းမျပည့္ဝဘဲ အလုပ္အကိုင္ဘဝထဲသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရၿပီး၊ အခ်ိဳ႕ကလည္း ႏိုင္ငံျခားတုိင္းျပည္မ်ားသို႔ ထြက္သြားရခဲ့သည္။
  အာဏာရွင္စနစ္၏ လက္ေအာက္တြင္ရွိေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ပညာေရးစနစ္သည္ ေအာက္သို႔စိုက္၍ ထိုးဆင္းသြားခဲ့သည္။ စာေမးပြဲတြင္ ခိုးခ် ျခင္းမ်ားကလည္း က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေၾကာင့္ ကိန္းဂဏန္းမွာ မယံုႏိုင္ဖြယ္က်ဆင္းခဲ့ရာ လူဦးေရ၏ ၇၀% သည္ မူလတန္းပညာေရးကိုပင္ ၿပီးဆံုးေအာင္ မသင္ႏိုင္ျဖစ္ရသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ တကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းမွာလည္း လ်င္ျမန္စြာက်ဆင္းခဲ့သည္။
  “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပါေမာကၡေတြဟာ သုေတသနလုပ္ဖို႔မလိုပါဘူး၊ စာတမ္းေလးေရး၊ ကြန္ဖရင့္ေလးတက္႐ံုပါပဲ။ ေသာၾကာေန႔မွာ ေလွ်ာက္လႊာတင္၊ တနလၤာေန႔မွာ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီ”ဟု ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။
  မၾကာမီက စစ္တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ရာ၊ ျပည္သူမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒါသမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ လာၾကသည္။ နာမည္ႀကီးေသာ ဘေလာဂ့္တစ္ခုတြင္ ဘာမွ်မတက္ေသာ စစ္အရာရွိမ်ားသည္ ၎တို႔၏ အာဏာကို အလြဲသံုးစား၍ ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ေန သည္ဟု ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားကို စြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည္။
  သို႔ေသာ္အစုိးရသည္ ၉ သန္းမွ်ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားတိုးတက္မႈရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးစားေနပံုေတာ့ရသည္။
  ေက်ာင္းဆရာမ်ားမွာ ဆင္းရဲသည့္အဆင့္တြင္ပင္ ရွိေနေသးၿပီး လစာတိုးျမွင့္ေပးထားၿပီး တစ္လလွ်င္ေဒၚလာ (၃၀) တိုးေပးထားသည္။ ေက်းလက္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သူမ်ား ႏွစ္ဆတိုးသည္။
  ယခင္ကတည္းက အဆက္အသြယ္ရွိ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားတကၠသိုလ္မ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အေမရိကန္၏ John Hopkins တကၠသိုလ္သည္ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဆရာမ်ားေလ့က်င့္ေပးေရးအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ Center of Excellence ထူေထာင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။
  “သမၼတႀကီးကေတာ့ ပညာေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ တကယ္ကိုတြန္းအားေပးေနတာပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက အထက္က ေအာက္သြားတဲ့ပံုစံ(top-down)ျဖစ္ေနေတာ့၊ ည႔ႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ အဆင့္ေလာက္မွာတင္ ရပ္ေနတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေလးစားရေသာ ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ စာၾကည့္တိုက္မွဴးေဟာင္း ဦးေသာ္ေကာင္းက ေျပာသည္။ “အစိုးရက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စကားကို နားေထာင္ေနတာပဲ။ တစ္ခါတစ္ရံ ဝန္ႀကီးအေျဖရခက္တဲ့ ေမးခြန္းေတြေတာင္ ေမးေနၾကတယ္”ဟု ၎ကဆိုသည္။
  ျမန္မာပညာတက္အမ်ားစုက သမၼတအႀကံေပးဦးျမင့္၏ ယခုအိတ္ဖြင့္ေပးစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ား ျပန္လည္ဖြင့္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအလွဴေငြျဖင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦး ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရန္ တိုက္တြန္းထားမႈအား ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ တုန္႔ျပန္မႈကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေစာင့္ၾကည့္လ်က္ရွိသည္။ ၎က ရန္ကုန္တကၠသို္လ္အား အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မွတ္တိုင္ဟုလည္းေကာင္း၊ သမိုင္းစာမ်က္ႏွာသစ္ အသစ္စတင္ရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
  ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္သည္ အစုိးရက ၎၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ အေလးအနက္ထားျခင္း ရွိမရွိ အဓိကစမ္းသပ္မႈအတြက္ သက္ေသျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ စြမ္းအားကိုေၾကာက္ရြံ႕ေသာ စိတ္၏ အရိပ္ထိုးမႈခံရဆဲလားဆိုသည္ကို ေစာင့္ၾကည္႔ရေပေတာ့မည္။
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #512
  Wizard Cupid ?   aungzaya is on a distinguished road aungzaya's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  1,092
  Thanks
  2,318
  Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts

  Default

  ျမန္မာသည္ကမၻာကိုတံခါးဖြင့္ၿပီးေနာက္ ခ်ိနဲ႔ေသာပညာေရးစနစ္ႏွင့္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ျပည္သူမ်ား မ်ားျပားေနျခင္းအတြက္ တန္ဖိုးႀကီးေပးဆပ္ရေတာ့မည္

  02 July 2012

  (28 June 2012 ရက္စြဲပါ Washington Post မွ Denis d.Gray ေရးသားေသာ Now opening to world, Myanmar pays price for crippled education system and unschooled citizens ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္။)
  “တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘဝေတြဟာ တစ္စစီၿပိဳကြဲခဲ့ရပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အစိုးရက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြဟာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေနရ မယ္လို႔ ခံယူထားလို႔ပါပဲ”ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က မၾကာေသးမီက ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

  “ပညာေရးစနစ္က လြန္စြာအားနည္းေနပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ လုိအပ္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြ၊ သင္႐ိုးေတြနဲ႕ ဆရာေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေရးေတြသာမကပဲ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပညာေရးအေပၚထားတဲ့ သေဘာထားကိုလည္း ျပဳျပင္ယူရပါမယ္။ လက္ရွိအားျဖင့္ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားက အျမင္က်ဥ္းေျမာင္းလြန္းၿပီး၊ ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မရွိပါဘူး”ဟု သူက Oxford တကၠသိုလ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  အေဆာင္မ်ားသည္ လူသူကင္းမဲ့ေနသည္။ တခ်ိန္က ဝင့္ၾကြားခဲ့ေသာ ပါေမာကၡေနအိမ္မ်ားသည္ ေပါင္းျမက္မ်ားဖံုးလႊမ္း လ်က္ ရွိသည္။ စစ္တပ္က ဗံုးျဖင့္ခြဲခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အဦးေနရာတြင္ ျမက္မ်ားသာ ေပါက္ေနသည္။

  ဤသည္ကား တစ္ခ်ိန္က အာရွ၏အေကာင္းဆံုး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႀကီးျဖစ္ၿပီး၊ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္ခန္႔ စစ္တပ္မွ အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ပညာေရးစနစ္ကို ခ်ိနဲ႔ေစခဲ့ျခင္း၏ ဝမ္းနည္းဖြယ္သေကၤတတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ဘြဲ႔ရၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသာ ထုိေနရာတြင္ စာသင္ႏို္င္သည္။ စစ္အစိုးရသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားဦးေဆာင္သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းေၾကာင့္၊ မၾကာခဏေက်ာင္းပိတ္ခဲ့ၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဝးလံေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦးနည္းပါးစြာျဖင့္ ျဖန္႔က်က္ပစ္ခဲ့သည္။

  ယခုျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပင္ပကမၻာသို႔ တံခါးဖြင့္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ထို႔အတြက္ႀကီးမားစြာ ေပးဆပ္ေနရၿပီ ျဖစ္သည္။ တကၠသိုလ္မ်ားကို ၿဖိဳခြဲပစ္ခဲ့ျခင္းသည္ မ်ိဳးဆက္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဆံုးရံႈးမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏႈန္းသည္ ေႏွးေကြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံသူမ်ား၊ အလွဴရွင္ မ်ားႏွင့္ အျမတ္အစြန္းကိုသာၾကည့္မည့္သူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတိုင္း ဝင္ေရာက္လာပါက ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ ေခါင္းပံုျဖတ္ ခံရေတာ့မည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

  “ကမၻာႀကီးကို အမွီလိုက္ဖို႔ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ဆယ္ႏွစ္ေလာက္လိုပါမယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပညာေရးယဥ္ေက်းမႈႀကီးကို ေျပာင္းပစ္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါလုပ္ဖို႔သိပ္ခက္ခဲေနပါလိမ့္မယ္”ဟု ပညာေရးျမွင့္တင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနေသာ မဂၤလာျမန္မာမွအႀကီးအကဲ ေဒါက္တာဘုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

  ကနဦးေျခလွမ္းမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ဖူးျခင္းမရွိေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး စစ္တပ္က အာဏာ ဆုပ္ကိုင္ထားမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေနေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ၎တက္ေရာက္လာစဥ္က မိန္႕ၾကားခဲ့ေသာမိန္႔ခြန္းတြင္ ပညာေရး တိုးတက္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္မ်ား ရွာေဖြရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

  ပညာေရးဘက္ဂ်က္သည္ စစ္တပ္သံုးစြဲမႈထက္စာလွ်င္ နည္းပါးလြန္းလွၿပီး၊ လံုေလာက္မႈမရွိဟု က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဝဖန္္ခဲ့ၾကသည္။ ဧၿပီလက ပညာေရးဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာသန္း(၃၄၀)မွ သန္း(၇၄၀)သို႔ တိုးျမွင္႔ေပးခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ဘတ္ဂ်က္၏ ၂၅% ကိုစစ္တပ္အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး၊ ပညာေရးအတြက္ ၁.၃% သာအသံုးျပဳခဲ့သည္။

  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဓါတ္ခြဲခန္းပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားကိုင္တြယ္ႏိုင္မည့္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္သည္မွာ ဓါတုေဗဒပါေမာကၡ မ်ိဳးဆက္ႏွစ္ဆက္ႏွစ္ခုရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးမိုးေက်ာ္က ေျပာသည္။


  http://8888newgenerations.blogspot.s...post_6724.html

  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #513
  Wizard Cupid ?   aungzaya is on a distinguished road aungzaya's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  1,092
  Thanks
  2,318
  Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts

  Default  သမဂၢအေဆာက္အအုံ ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးမႈ တရားခံမ်ား
  ဧရာ၀တီဘေလာ့ . ၁ရက္ေန႔ ဇူလုိင္ ၂၀၁၂ —-
  ဦးေန၀င္း၊ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးစိန္လြင္

  ဒီႏွစ္ရဲ႕ 7 July ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ နီးလာခ်ိန္မွာ ဘိုးသိမ္းရဲ႕ ”ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအံု ေဖာက္ခဲြ ဖ်က္ဆီးမႈ တရားခံ ဘယ္သူလဲ” ဆုိတ့ဲ စာတမ္း အင္တာနက္မွာ စတင္ ျဖန္႔ေ၀ေနၾကပါျပီ။
  “ကြ်န္ေတာ္ဟာ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးၾကီးကုိေဖာက္ခဲြ ဖ်က္ဆီးျဖိဳခ်ခံခ့ဲရတဲ့ အခိ်န္မွာ အသက္ (၂၅) နွစ္အရြယ္ ေဆးသိပၸံေနာက္ဆံုးနွစ္အတန္းမွာ စာသင္ေနတဲ့ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကြ်န္ေတာ္ဟာ အသက္ (၇၅) နွစ္အရြယ္ ဆရာဝန္ၾကီးျဖစ္ေနပါျပီ”
  လုိ႔ သူ႔ကုိယ္သူ မိတ္ဆက္ထားပါတယ္။
  “အဲဒီမွာ ေဖာင္တိန္ပင္ (Fountain Pen) ကိုသာ ကိုင္တဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြကို ဦးေနဝင္းဟာ ရန္သူစခန္းႀကီးတစ္ခုကုိ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္သလုိ ဘာေၾကာင့္ တုိက္ခုိက္ သတ္ျဖတ္သလဲ ဆုိတ့ဲ ေမးခြန္းကုိ ေမးစရာ ျဖစ္လာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အခ်က္ (၂) ခ်က္ကို ေတြ႕ရပါတယ္” ဆုိျပီး သူ႔ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ေတြကုိ ေရးထားတာ ဖတ္ရမွာပါ။
  ေဖာက္ခဲြဖ်က္ဆီးခံခ့ဲရတ့ဲ ရန္ကုန္က သမဂၢ အေဆာက္အအုံဓာတ္ပုံ ကုိင္ေဆာင္ထားသူတဦး

  “ေအးခ်မ္းသာယာေနတဲ့ တကၠသိုလ္နယ္ေျမထဲကို ရန္သူစစ္စခန္းၾကီးလို ထိုးစစ္ဆင္ျပီးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားအမ်ားအျပားကို ရက္ရက္စက္စက္ေသနတ္နဲ႔ ပစ္သတ္မႈ၊ တကသအေဆာက္အဦးကို မိုင္းခဲြျဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးမႈ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္နဲ႔ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕လူမႈပတ္ဝန္းက်င ္ (Social environment) ၾကီးတခုလံုးက ို အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ေၾကမြပ်က္စီးသြာ းေအာင္ ဖ်က္ဆီး မႈ၊ အဲဒီျပစ္မႈေတ ြ အားလံုး ရဲ႕ တရားခံဟာ တကသစစ္ဆင္ေရးၾကီးက ို စီမံကိန္းခ်ျပီး ေရးဆြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ့ဲတ့ဲ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတခုလံုး ျဖစ္ပါတယ္။
  ဒါေပမယ့္ ဦးေနဝင္းကေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီရဲ႕ ဥကၠ႒ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ လုပ္သမွ်ကို တာဝန္ယူရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ နံပါတ္(၁) တရားခံဟာ ဦးေနဝင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွာ ဒုဥကၠ႒ ဆုိတ့ဲ ရာထူး မရိွပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ ဒုတိယကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္မွာ ဦးေန၀င္းျပီးရင္ ဒုတိယ တာ၀န္အရိွဆုံး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဦးေအာင္ၾကီးဟာလည္း တကသ အေဆာက္အဦး မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးမႈ အပါအဝင္ တကသ ထိုးစစ္ႀကီးမွာ ဒုတိယ တရားခံ ျဖစ္ပါတယ္။
  ဗမာ့အသံမွာ ရံုးခန္းဖြင့္ျပီး ေနာက္တန္းစစ္ဆင္ေရး ကြပ္ကဲမႈဌာနခု်ပ္မွာ တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္စုိး၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီး လွဟန္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးသန္းစိန္ (ပခုကၠဴ)၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးေစာျမင့္၊ ဗုိလ္မွဴးႀကီးတန္ယုဆုိင္ အပါအဝင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီဝင္ အားလံုးဟာ တကသစစ္ဆင္ေရးၾကီးရဲ႕ စစ္ေရးစီမံခ်က္ေရးဆဲြရာမွာ အတူပါဝင္ သေဘာတူခဲ့ၾကတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အားလံုးဟာ တတိယတရားခံေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။
  ကမာရြတ္ရဲစခန္းမွာ ေရွ႕တန္း စစ္ဆင္ေရး ဌာနခ်ဳပ္ ဖြင့္လွစ္ျပီး တကၠသုိလ္နယ္ေျမ ထုိးစစ္ႀကီးကုိ အနီးကပ္ လမ္းညႊန္ေနတဲ့ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးစိန္လြင္ (၈.၈.၈၈ ေန႔က သမၼတအျဖစ္နဲ႔ ျပည္သူေတြကို ေသနတ္နဲ႔ပစ္မိန္႔ ေပးသူ) ဟာလည္း တရားခံစာရင္းမွာ မထည့္ဘဲခ်န္ထားလို႔မရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။
  ဦးေနဝင္းနဲ႔ ဦးေအာင္ၾကီးတို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပန္ျပန္အလွန္လွန္ လက္ညိွုဳးထိုးျပီး စြပ္စဲြေနၾကတာဟာ ျပန္ စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အလြန္ရယ္စရာေကာင္းေနပါတယ္။
  ကေလးေတြ ကစားၾကရင္း အရုပ္ကေလးတစ္ခု ပ်က္စီးသြားတဲ့အခါမွာ ”တားတားလုပ္တာ မဟုတ္ဘူး၊ တူလုပ္တာ၊ တူလုပ္တာ” ဆိုျပီး လက္ညိွဳးထိုးတရားခံ လဲြခ်တာမ်ဳိးနဲ႔ တူပါတယ္။ အင္မတန္ၾကီးမားတ့ဲ ”သမုိင္း အမဲကြက္ႀကီး” တခကုိ ဖန္တီး ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသူေတြ အေနနဲ႔ အဲဒီလုိ လြယ္လြယ္ ကူကူ လက္ညိွုးေလးထိုးျပီး ”ငါမပါဘူး သူလုပ္တာ” ဆိုရံုနဲ႔ သမိုင္းတရားခံေတြ စာရင္းထဲက လြယ္လြယ္ကူကူ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားနိုင္ပါဘူး” တ့ဲ။
  သူနဲ႔ တျခားေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြ အဖမ္းခံရပုံ၊ သမဂၢအေဆာက္အအံု ၂ ႀကိမ္ အဖ်က္ခံရပုံေတြနဲ႔ အဲဒီေခတ္ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနေတြကုိလည္း သမဂၢအေဆာက္အအံု ေဖာက္ခဲြ ဖ်က္ဆီးမႈ တရားခံ ဘယ္သူလဲ စာတမ္းမွာ ဖတ္ရႈရမွာပါ။
  Sithu Linn
  7th July 1962 – Student Uprising by Bo Thein
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #514
  Wizard Cupid ?   aungzaya is on a distinguished road aungzaya's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  1,092
  Thanks
  2,318
  Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts

  Default

  ဗမာႏုိင္ငံ နဲ႔ ျမန္မာလူမ်ိဳး
  တူေမာင္ညိဳ။ ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၂

  ျမန္မာ ဆိုတာ လူမ်ိဴးရဲ႕နာမည္

  ေဒါက္တာသန္းထြန္း- ျမန္မာသမုိင္းရွာေတာ္ပံု စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၀၃- ၁၀၄) တြင္ ယခုလိုေဖၚျပထားပါသည္။
  “ျမန္မာလုိ႔ေခၚရင္အစပထမလူမ်ိဳးကိုပဲေခၚတာျဖစ္တယ္ ။
  ေနာက္တစ္ေနရာ တစ္ေနရာတည္းမွာပဲ ျမန္မာေတြအေနၾကာေတာ့ သူတုိ႔ေနတဲ့ ေနရာကိုပါ ျမန္မာစု၊ ျမန္မာရြာ၊ ျမန္မာျပည္လုိ႔ေခၚတယ္၊
  မြန္ေက်ာက္စာ (ခရစ္ ၁၁၀၂ ) ထဲမွာ ျမန္မာ ကို မိရ္မာ (မြန္ေက်ာက္စာ ၉ခ/၄၂၊ဒီ ၂၄၊ အိပ္ခ်္ ၁၂) လို႔ေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။ ထိလိုင္မင္ (၁၀၈၄ – ၁၁၁၃) လက္ထက္ နန္းသစ္ ေဆာက္တဲ့ အခါ မြန္၊ ပ်ဴနဲ႔ မိရ္မာ လက္သမားေတြပါတယ္လုိ႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ေက်ာက္စာေတြထဲမွာ အေစာဆံုးေတြ႔ရတဲ့ ျမန္မာ အေၾကာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္”
  “ျမမၼာ” လို႔ေရးတာလည္းေတြ႔ရတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။
  ဒီေတာ့ “ျမန္မာ” ဆုိတာ ျမန္မာလူမ်ိဳးရဲ႕မူလနာမည္ပဲ။ တုိင္းျပည္နာမည္ မဟုတ္ပါ။

  ဗမာႏုိင္ငံ၊ျမန္မာလူမ်ိဳး

  တုိ႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း (ပထမတြဲ)၊ အခန္း ၇၊ စာမ်က္ႏွာ (၂၁၃-၂၁၇)တြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ေဖၚျပထားပါသည္။
  တို႔ဗမာ အစည္းအရံုးသည္ မူလတည္ေထာင္စဥ္မွစ၍ သမုိင္းတေလွ်ာက္လံုး လူမ်ိဳးစုအားလံုး၏ ညီၫြတ္ေရးကို အေလး ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ “တို႔” ဟူေသာစကား၊ “ဗမာ”ဟူေသာစကား၊ “ဗမာႏုိင္ငံ၊ ဗမာျပည္” ဟူေသာ စကားတုိ႔ကို တီထြင္၍ တုိင္းရင္းသား စစ္စစ္ ဟူေသာ အမည္နာမ တပ္ဆင္ခဲ့ျဖင့္ သိသာထင္ရွားေပသည္။


  Thakin Kodaw Hmaing

  သခင္မ်ားက ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ ျမန္မာျပည္ ဆုိေသာ စကားမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးေနထိုင္ေသာျမန္မာႏုိင္ငံဟု အဓိပၸါယ္ေရာက္သည္။
  ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ ျမန္မာပေဒသရာဇ္မ်ားက ေပးေသာနာမည္ျဖစ္သည္။ မမွန္ကန္။ ဗမာႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးတည္းေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံမဟုတ္။ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ ေတာင္သူ၊ ပအိုး၊ ပေလာင္၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ျမန္မာျပည္ဟုမသံုး၊ ဗမာႏုိင္ငံ ဗမာျပည္ ဟုသံုး သည္။ သုိ႔မွသာ ညီၫြတ္မွန္ကန္မည္။ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးကို ဗမာဟုေခၚသည္။

  မြန္လူငယ္ မြန္သင္းလိႈင္၊ မြန္သန္း၊ မြန္ထြန္းဦးစသည္တုိ႔သည္ သခင္သင္းလိႈင္၊ သခင္သန္း၊ သခင္ထြန္းဦး
  ထားဝယ္လူငယ္ ကိုဗသိန္းတင္၊ကုိစံဝင္း၊ ကိုဗေဆြ စသူတို႔သည္ သခင္ဗသိန္းတင္၊ သခင္စံဝင္း၊ သခင္ဗေဆြ
  ရခုိင္လူငယ္ ကုိေအာင္ႀကီး၊ ကိုစန္ေရႊ၊ ကိုဗတင္ စသူတို႔သည္ သခင္ေအာင္ႀကီး၊ သခင္စန္ေရႊ၊ သခင္ဗတင္
  ရွမ္းလူငယ္ ကိုခြန္တီး၊ ကုိခင္ေမာင္၊ ကိုေငြ ကိုသစ္ စသူတို႔သည္ သခင္ခြန္တီး၊ သခင္ခင္ေမာင္ (ကမာရြတ္)၊ သခင္ေငြ (ဗိုလ္ေစာေအာင္)၊ သခင္သစ္ (ဗိုလ္ေစာေနာင္)
  ခ်င္းလူငယ္ ကိုဝမ္းသူေမာင္၊ ကိုေအာင္မင္း စသူတို႔သည္ သခင္ဝမ္းသူေမာင္၊ သခင္ေအာင္မင္း
  ပအိုးလူငယ္ ကိုသိမ္းေမာင္၊ ကုိဗေရႊ စသူတို႔သည္ သခင္သိန္းေမာင္၊ သခင္ဗေရႊ
  ကရင္လူငယ္ ကုိဘုိးကြယ္(ေျမာင္းျမ) ၊ ကုိစုိန္ေရႊ(ေျမာင္းျမ) တုိ႔သည္ သခင္ဘုိးကြယ္၊ သခင္စိန္ေရႊ ဟူ၍ သခင္အမည္ခံ ယူ ခဲ့ၾကသည္။
  ထို႔အတူ မစၥတာနာရရန္ဆင္၊ နာရီဒူး၊ ဆင္းဂုပၸတား၊ ဘဲလ်ား၊ အပၸနား စေသာ အိႏၵိယအမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သခင္နာရရန္ဆင္၊ သခင္နာရီဒူး၊ သခင္ဆင္းဂုပၸတား၊ သခင္ဘဲလ်ား၊ သခင္အပၸနား
  ကုိတိတ္ဂြမ္ (ရန္ကုန္)၊ ကုိေဇယ်ေခၚ အင္ပီး (ေျမာင္းျမ)၊ စူးတူး (ေခၚ) ကံဆင့္(ေျမာင္းျမ)၊ ခ်ိန္တိတ္(ေညာင္ဦး)၊ ဂင္စိန္(ၿမိတ္) စေသာ တရုတ္အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သခင္တိတ္ဂြမ္၊ သခင္ေဇယ်၊ သခင္ကံဆင့္၊ သခင္ခ်န္တိတ္၊ သခင္ဂင္စိတ္ စသျဖင့္ သခင္ဘဲ႔ြခံယူၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအရံုးတြင္ဝင္ေရာက္ကာ တုိက္ပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကသည္။

  ထို႔ေၾကာင့္ပင္ တို႔ဗမာသီခ်င္းတြင္
  “ တို႔ဗမာ— ၊ ေဟ့— တို႔ဗမာ၊ ဗမာေျပတဝွမ္းအကုန္ တို႔အိမ္မွတ္ပါ၊ တို႔ယာမွတ္ပါ၊ အဲဒါ တို႔ဗမာ”ဟု ထည့္သြင္းသီဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူ မူလႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းတြင္လည္း “ဗမာေျပ”ဟုသာ ထည့္သြင္းေရးသားသီဆိုခဲ့ၾကသည္။

  နယ္ခဲ်႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အမည္မ်ားကိုလည္း ဤသို႔ ေရးသား ေဖၚျပခဲ့ၾကပါသည္။
  - ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)
  - ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း
  - ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (ဗကပ)
  - ဗမာ့လက္ရံုးတပ္
  - ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္
  - ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေတာင္သူလယ္သမားအစည္းအရံုး — သျဖင့္ျဖစ္သည္။

  တို႔ဗမာအစည္းအရံုးဝင္ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားကလည္း ၄င္းတုိ႔အမည္ကို ဤသို႔ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကသည္။

  သမိုင္းကိုျပင္တာမဟုတ္၊ ဖ်က္ဆီးေနတာ

  ယင္းသုိ႔ သမုိင္းအခ်က္အလက္မ်ား တိတိက်က်၊ ထင္ထင္ရွားရွားရွိခဲ့ပါလ်က္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရလက္ထက္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ သမုိင္းအခ်က္အလက္မွန္မ်ားကို ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုး ျဖစ္ေအာင္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထင္သလိုျပင္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။ တကယ္ေတာ့သမုိင္းကို သမုိင္းအခ်က္အလက္ေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ေနျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

  မည္သည့္လူမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါေစ အျခားလူမ်ိဳး၏ ဘာသာစကားႏွင့္အသံထြက္ကို အတိအက်ေျပာဆို အသံထြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္၊ အနီးစပ္ဆုံးသာ ေျပာဆိုအသံထြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
  “အသံထြက္မပီကလာပီကလာျဖင့္” ျမန္မာကို (Burma/ဘားမား) လုိ႔အသံထြက္တာ၊ (Burma)လုိ႔ သံုးတာဟာ “လူမ်ိဳးေရး ေသြးကြဲေစရန္” အစီအမံရွိတာျဖစ္တယ္ဟု ဆိုေသာ ေျပာဆိုေရးသားမႈမ်ားဟာ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ ဇင္ႏုိဖုိဘီးယား (Xenophobia) အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

  ျမန္မာဆိုတာ လူမ်ိဳးရဲ႕နာမည္သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ ေက်ာက္စာအေထာက္အထားနဲ႔ အျခားအိမ္နီးခ်င္းေခတ္ၿပိဳင္ အေထာက္ အထားေတြမွာ (Mien-tien) (မီရန္တင့္ ) အထင္အရွားေတြ႔ျမင္ေနရပါလ်က္ ျမန္မာ ဆိုသည္မွာ တုိင္းရင္းသားအားလံုးကိုကိုယ္စားျပဳၿပီး ဗမာ ဆိုသည္မွာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၏အမည္လို႔ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း/ ေျပာင္းလဲလုိျခင္း ကသာလွ်င္ သမုိင္းကို ေျပာင္းျပန္ေဇာက္ထိုးျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိတုိင္းျပည္သမုိင္းႏွင့္ လူမ်ိဳးသမုိင္းကို ဖ်က္ဆီးပစ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  (နဝတ)စစ္အစုိးရက (၁၈ – ၆- ၁၉၈၉) ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းတြင္ပါဝင္သည့္ “ဗမာ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို “ျမန္မာ” ဆိုသည့္စကားရပ္ျဖင့္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေအာင္ေျပာင္းခဲ့သည္။ (နဝတ) စစ္အစုိးရဥပေဒအမွတ္ (၁၆/၈၉) ျဖင့္ (Burma) ကို (Myanmar) ဟု တစ္ဖက္သတ္ထင္သလို ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚေစခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။

  တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္းတြင္ေဖၚျပသကဲ့သို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိသည္မွာ ျမန္မာပေဒသရာဇ္မ်ားက ေပးေသာနာမည္ျဖစ္သည္။
  ထုိပေဒသရာဇ္မ်ားသည္သူတလူငါတမင္းျဖင့္ အဖကိုသားသတ္၊ ညီကအကိုကုိသတ္ စသျဖင့္ ေသြးခင္း၍နန္းလုခဲ့ၾကသည္။
  ေနာက္ဆံုးတြင္ ပေဒသရာဇ္ဘုရင္ကို ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားက ရာဇပလႅင္ေပၚကဆြဲခ်ပစ္ခဲ့သည္။ ၾကက္ကေလးငွက္ကေလး သဖြယ္ ပါေတာ္မူသြားၾကရသည္။ ထိုပေဒသရာဇ္မ်ား၊ ထိုပေဒသရာဇ္ သက္ဦးဆံပုိင္စနစ္၏ အစဥ္အလာမ်ားကို အဘယ့္ေၾကာင့္ဖက္တြယ္ လြမ္းဆြတ္ တသေနၾကမည္နည္း။ ကိုးကြယ္ေနၾကမည္နည္း။

  တန္ဖိုးထားၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကိုလုိနီနယ္ခ်ဲ႕သမားမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကသည့္ သမိုင္းႏွင့္ ယင္းသို႔ေတာက္ေျပာင္ေသာ သမုိင္း အစဥ္အလာမ်ားကိုသာ တန္ဖိုးထားၾကရမည္မဟုတ္ပါေလာ။
  အုပ္စုိးသူအစုိးရအဆက္ဆက္သည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္က်င့္ေရး၊ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းႏွင့္ သမုိင္းဝင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရဟန္း ရွင္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ သမုိင္းအခ်က္ အလက္မ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္မ်ားကိုေတာ့ ကြယ္ေပ်ာက္၊ ပ်က္ပ်ယ္၊ မႈံဝါးသြားေစရန္ စနစ္တက် စီမံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။

  (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရသည္ သက္ဦးဆံပုိင္ပေဒသရာဇ္ အစဥ္အလာမ်ားကုိသာ ဖက္တြယ္ထားလိုၾကသည္။ သူတို႔သည္ သူတုိ႔မျမင္ဖူးခဲ့ေသာ (အေနာ္ရထာ၊ဘုရင့္ေနာင္၊ အေလာင္းဘုရား) ဘုရင္မ်ားကုိ အရုပ္ထု၍ ကိုးကြယ္ေနၾကသည္။ ဂုဏ္ယူ ေနၾကသည္။
  ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ကို ရဲရဲဝ့ံဝံ့တြန္းလွန္ခဲ့ေသာ “စစ္သူႀကီးမဟာဗႏၶဳလ”ကို ေနျပည္ေတာ္မွာ အရုပ္ထုၿပီး ဘာေၾကာင့္ မကိုး ကြယ္ရတာလဲ။


  Thakin Aung San

  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕သမားကို ဆန္က်င့္ခဲ့သူ၊ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ခဲ့သူ၊ တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး(ပင္လံုစာခ်ဳပ္) တည္ေဆာက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ယင္းသို႔ ေတာက္ေျပာင္ခမ္းနားေသာ နယ္ခဲ်႕ဆန္က်င့္ေရးဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရး သမုိင္းအစဥ္အလာအေမြကို မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား ဆက္ခံရမည္မဟုတ္ပါလား။

  ယခုေတာ့ သမုိင္း ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကို အဆက္ျဖတ္ပစ္ေနၾကသည္။ အဆက္ျပတ္ေအာင္လုပ္ေနၾကသည္။
  လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး၊ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီးဟု လက္ရွိအစိုးရ “ပါးစပ္”က ေျပာေနေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းရုပ္ထု မရွိပါ။ ေငြစကၠဴမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဓါတ္ပံုထည့္သြင္းရုိက္ႏွိပ္ျခင္းမရွိပါ။

  ဒါေၾကာင့္ (နဝတ-နအဖ) စစ္အစုိးရအုပ္စုိးခဲ့တဲ့ကာလ (၁၉၈၈ – ၂၀၁၁) ကုိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမုိင္း ေသးသိမ္ ေမွးမွိန္ ေအာင္လုပ္ခဲ့တဲ့ကာလလို႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ အေျပာလြန္ရာၾကမည္မထင္ပါ။
  ထုိ႔အျပင္ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရကလည္း Burma ပါလွ်င္ “ဗမာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ (ဗကသ)” တရား ဝင္ဖြဲ႔စည္းခြင့္ကို လက္မခံသလို၊ (ဗကသ) လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ဟန္႔တား၊ ပိတ္ပင္၊ ၿခိမ္းေခ်ာက္ေနပါသည္။

  နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္

  ေက်ာက္စာအေထာက္အထား၊ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ၏ေခတ္ၿပိဳင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ လူမ်ိဳးကို “ျမန္မာ”(Myanmar) ဟု ေခၚေဝၚျခင္း ကသာ မွန္ကန္ပါမည္။

  ထိုနည္းတူပင္ ႏုိင္ငံကိုလည္း သမုိင္းအစဥ္အလာႀကီးမားေသာ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးႀကီးက စနစ္တက် တီထြင္ ေပးအပ္ခဲ့ ေသာ၊ ကၽြန္သေဘာက္ဘဝကို ရြံမုန္းၿပီး၊ သခင္တုိင္းျပည္ သခင္လူမ်ိဳးမ်ား ဘဝေရာက္ရွိလာေအာင္ (သခင္မ်ိးေဟ့ ဒုိ႔ဗမာ) ရဲတင္းသံ ေပးခဲ့ေသာ၊ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုကုိ ကိုယ္စားျပဳေသာ “ဗမာႏုိင္ငံ” (Burma)ဆိုသည့္ အမည္ကို တိတိက်က် ေခၚေဝၚသံုးစြဲျခင္းကသာ လွ်င္ မွန္ကန္ ဆီေလ်ာ္ ကုိက္ညီပါလိမ့္မည္။

  တူေမာင္ညိဳ
  ျမန္မာလူမ်ိဳး၊ ဗမာႏုိင္ငံလို႔ေခၚၾကစုိ႔။
  (၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၃ ရက္)
  ကုိးကား
  - တို႔ဗမာအစည္းအရံုးသမုိင္း (ပထမတြဲ) ပထမအႀကိမ္ပံုႏိွပ္ျခင္း၊ ၁၉၇၆
  - ေဒါက္တာသန္းထြန္း- ျမန္မာသမုိင္းရွာေတာ္ပံု ပထမအႀကိမ္၊ ၂၀၀၃၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ေဒါင္းစာေပ

  မိုးမခ
  http://moemaka.com/archives/25015
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #515
  Wizard Cupid ?   aungzaya is on a distinguished road aungzaya's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  1,092
  Thanks
  2,318
  Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts

  Default

  ျပည္သူ႔ဟစ္တိုင္ေတြထားေပးရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ (ေမာင္ဝံသ)

  ဆႏၵျပပြဲနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ အေလ့အက်င့္

  မၾကာေသးခင္က ဟိုေနရာ သည္ေနရာေတြမွာ ဆႏၵျပပြဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္၊ ဆႏၵျပပြဲေတြေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီေရွ႕ခရီးကို မထိခိုက္ႏိုင္ဘူးလားဆိုတဲ့ေမးခြန္းကို အေတာ္မ်ားမ်ားက ေမးလာၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ ဆႏၵျပပြဲမ်ားေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီအေလ့အက်င့္ေတြကို လက္ေတြ႔ရရွိၾကမွာျဖစ္လို႔ ေရွ႕ခရီးအတြက္ စိုးရိမ္စရာ မရွိပါဘူးလို႔ ေဆာင္းပါးတခ်ဳိ႕မွာ ေရးခဲ့တယ္ဗ်ာ။

  ကြၽန္ေတာ္ဆိုလိုတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပၾကတာကို ေျပာေနတာပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပသူေတြအဖို႔လည္း မိမိတို႔အခ်င္းခ်င္း စည္းကမ္းထိန္းတဲ့ အေလ့အက်င့္ရတယ္။ လမ္းသြားလမ္းလာျပည္သူမ်ားကိုလည္း အေႏွာက္အယွက္ မျဖစ္ေစဘူး။ ဆႏၵျပတာကို လုံျခံဳေရးအရ ေစာင့္ၾကပ္သူေတြအဖို႔လည္း ဆူပူမႈမျပဳသူေတြကို စိတ္ရွည္ရွည္နဲ႔ လိုက္ပါ ေစာင့္ေရွာက္သလိုေတာင္ျဖစ္သြားၿပီး ပဋိပကၡေတြကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္တဲ့အက်ဳိးရရွိၾကမွာ ျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

  အလုပ္သမားအခ်ဳိ႕၊ လယ္သမားအခ်ဳိ႕ ဘာေၾကာင့္ ဆႏၵျပၾကသလဲ။ သူတို႔အက်ဳိးစီးပြားေတြ ဆုံး႐ႈံးနစ္နာစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာလို႔၊ လွည့္စားခံရလို႔၊ လိုလားခ်က္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး ရသင့္ရထိုက္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြ ေတာင္းဆိုခ်င္လို႔ ဆႏၵျပၾကတာပဲဗ်။ အေၾကာင္းမရွိဘဲ ဘယ္သူက ဆႏၵျပၾကမွာလဲဗ်ာ။

  ေအာက္ေျခမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္ရင္

  ဇြန္ ၁၉ ရက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ မူဝါဒမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသြားရာမွာ ဆႏၵျပျခင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေရးပါတဲ့ သေဘာထားတစ္ခုကို ၾကားလိုက္ရတယ္ဗ်။

  “ျပည္သူလူထု၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေဒသေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္း၊ ေအာက္ေျခတြင္ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္း ေျဖရွင္းေပးျခင္းျဖင့္ ယေန႔ လမ္းေပၚထြက္၍ဆႏၵျပရန္မလိုဘဲ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္ႏွင့္အညီ နည္းလမ္းတက် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္းစတဲ့ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြကို ရရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္”

  အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ေဆြးေႏြး၊

  ေအာက္ေျခမွာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည္မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေျဖရွင္းေပး

  လမ္းမေပၚထြက္၍ ဆႏၵျပရန္မလိုဘဲ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္။

  ေကာင္းလိုက္တာဗ်ာ။ သည္ေနရာမွာ ေအာက္ေျခမွာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ အာဏာပိုင္မ်ားက သမၼတႀကီး ေျပာတဲ့စကားေတြကို ၾကားဖို႔ေတာ့ လိုမယ္ဗ်။ ၾကားတယ္ဆိုရင္လည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ လိုက္နာက်င့္သုံးဖို႔ လိုမယ္ဗ်။ အေတာ္မ်ားမ်ားေနရာေတြက ေဒသအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသမားမ်ားဟာ ေရဒီယို မဖြင့္၊ ႐ုပ္သံ မၾကည့္၊ သတင္းစာ မဖတ္၊ ဂ်ာနယ္ မဖတ္ၾကဘူးထင္ပါရဲ႕ဗ်ာ။ သမၼတႀကီး မၾကာမၾကာေျပာေျပာေနတဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစိုးရတို႔ဆိုတာေတြကိုလည္း မၾကားဖူးသလိုပဲဗ်။ သူတို႔ဆီမွာ မီးမလာလို႔ ေရဒီယို မဖြင့္ႏိုင္၊ ႐ုပ္သံ မၾကည့္ႏိုင္၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မေကာင္းလို႔ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္လည္း မဖတ္ႏိုင္လို႔ ဆင္ေျခေပးၾကမလားေတာ့ မသိ။

  ေသြးနားထင္ေရာက္ေနသူမ်ား

  ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထား (Public Opinion) ေတြကို ေဆြးေႏြးရယူျခင္းနည္းလမ္းနဲ႔ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရမယ္လို႔ သမၼတႀကီးက လမ္းညႊန္ခဲ့တာလည္း မ်ားလွပါၿပီ။ သို႔ေပမယ့္ ျပည္သူေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ခံေတြ၊ မိမိသည္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမဟုတ္၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူ(ruler) စစ္စစ္ ျဖစ္ေတာ့သကိုးလို႔ ေသြးနားထင္ေရာက္ေနသူမ်ားက အဆိုပါလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ဳိးကို လိုက္နာဖို႔ အေတာ္ခက္ခဲေနၾကပုံရပါတယ္ဗ်ာ။

  သမၼတႀကီးကို အားနာတယ္

  “ကမၻာ့အလယ္မွာ သားစဥ္ေျမးဆက္ ရပ္တည္ႏိုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူအားလုံးနဲ႔ စတုတၴမ႑ိဳင္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး ညီညီညြတ္ညြတ္ ခိုင္ခိုင္မာမာ လက္တြဲကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္” ဆိုတဲ့စကားမွာ စတုတၴမ႑ိဳင္က ပါလာျပန္တယ္ဗ်။

  သမၼတႀကီးကေတာ့ ရာထူးလက္ခံမိန္႔ခြန္း ေျပာခဲ့တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္နဲ႔ႏွစ္လေက်ာ္ကတည္းက စတုတၴမ႑ိဳင္ သတင္းမီဒီယာမ်ားကို အားကိုးခဲ့တာ ခုထိ အားကိုးခ်င္ေနတုန္းပါပဲလားလို႔ အားတုံ႔အားနာ ျဖစ္သြားမိပါတယ္ဗ်ာ။

  ငါဟဲ့ ဘီက်ားဘဝပါပဲ

  ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ အိပ္ခ်င္မူးထူးနဲ႔ ဇာတ္ဝင္ခန္းအဝတ္အစား ၾကံဳသလိုဆြဲဝတ္ၿပီး ထြက္ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ္သမားလို ျဖစ္ေနေသးတယ္ခင္ဗ်။ သူ႔ခမ်ာ ေခါင္းမွာ ေဆာင္းထားတာက ဘီလူးေခါင္း၊ ကိုယ္မွာဝတ္ထားတာက အစင္းအစင္းေတြနဲ႔ က်ားဝတ္စုံ။ ဆိုင္းဆင့္အဆုံးမွာ သူ႔ကိုယ္သူ ေၾကညာရမွာက “ငါဟဲ့ ဘီလူး” ဆိုလည္း ဘီလူး၊ “ငါဟဲ့ က်ားမင္း” ဆိုလည္း က်ားမင္း။ အဲသလို ျဖစ္ရမွာ၊ ဘီလူးေခါင္းစမ္းၾကည့္ၿပီး ငါဟဲ့ဘီလူးလို႔ ေျပာမလို႔လုပ္တုန္း ခါးမွာ ဝတ္ထားတဲ့ က်ားဝတ္စုံကိုေတြ႔ေတာ့ ကမန္းကတန္း ျပင္ေျပာလိုက္တာက “ငါဟဲ့ ဘီက်ား” တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း ငါဟဲ့ စတုတၴမ႑ိဳင္လို႔ ၾကံဳးဝါးမယ္လုပ္တုန္း ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ျပန္ၾကည့္မိၿပီး ငါဟဲ့ ဘီက်ားလို႔ ေအာ္ရမလို ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။

  မည္သို႔ရွိေစေပါ့ဗ်ာ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ သမၼတႀကီး မိန္႔ခြန္းကို မၾကားသူေတြကို ၾကားေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံနဲ႔ လုပ္ရမွာပဲဗ်။ တိုးတိုးေျပာလို႔မရရင္ ေအာ္လံသုံးၿပီး အက်ယ္ႀကီး ေအာ္ေျပာရမွာပဲဗ်။ ႏွဖာေခ်းေတြ ပိတ္ေနလို႔ပါဆိုရင္ ႏွဖာကေလာ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေကာ္ထုတ္ေပးရမွာပဲဗ်။

  မျမင္လို မၾကားလို မေျပာလို

  ခုပုံက ဆရာမႏိုင္ ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္လို႔ေတာင္ ေျပာရမယ့္အေျခအေနေရာက္ေနတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ Gsuler လို႔ အထင္ေရာက္ေနသူမ်ားဟာ ဒ႑ာရီလာ ေမ်ာက္သုံးေကာင္လို ျဖစ္ေနတယ္ဗ်။ မ်က္စိႏွစ္ဖက္လုံးကို ပိတ္ထားတဲ့ ေမ်ာက္၊ နားႏွစ္ဖက္ကို ပိတ္ထားတဲ့ ေမ်ာက္နဲ႔ ပါးစပ္ကို ပိတ္ထားတဲ့ေမ်ာက္ သုံးေကာင္တြဲ႐ုပ္ပုံေတြကို ေတြ႔ဖူးၾကမွာပါ။ မူရင္းသေဘာကေတာ့ အကုသိုလ္ေတြကို မျမင္လို၊ မၾကားလို၊ မေျပာလိုဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ျဖစ္တယ္လို႔ ၾကားဖူးတယ္ဗ်။ အခု ေအာက္ေျခကအုပ္ခ်ဳပ္သူ ruler အခ်ဳိ႕ကေတာ့ အဲဲသလို သေဘာမဟုတ္ပါ။ သမၼတႀကီးရဲ႕ အမွာစကားေတြကို မၾကားလို၊ အေျပာင္းအလဲဆိုတာေတြကို မျမင္လို၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းေပးဖို႔ဆိုတဲ့စကားမ်ဳိး မေျပာလိုဆိုတာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္ဗ်။


  ဟိုက္ပတ္စတိုင္ ဟစ္တိုင္မ်ား

  ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ား နားေပါက္ေအာင္ေျပာဖို႔ အခက္အခဲရွိမယ္ဆိုရင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာဖို႔ ေနရာေတာ့ေပးသင့္တယ္ ထင္တယ္ဗ်။ ဟိုယခင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ေခတ္က မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံမွာ လန္ဒန္က ဟိုက္ပတ္စတိုင္ ဟစ္တိုင္လုပ္ေပးထားသလို ၿမိဳ႕ႀကီးေတြက ၿမိဳ႕လယ္ပန္းျခံမ်ားမွာ ျပည္သူ႔ဟစ္တိုင္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေပးထားရင္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ရင္ဖြင့္သံေတြကို ယခုထက္ပို၍ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ၾကားရလိမ့္မယ္လို႔ တြက္ဆမိေၾကာင္းပါဗ်။

  ၂၂၊ ၀၆၊ ၁၂
  maungwuntha@gmail.com

  ျပည္သူ႔ေခတ္ ဂ်ာနယ္ ယခင္အပတ္ထုတ္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ ေမာင္ဝံသ ေျပာခ်င္လြန္းလို႔ေဆာင္းပါး ျဖစ္ပါတယ္။
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #516
  r[m;',m; Cupid   zani is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  6,630
  Thanks
  1,462
  Thanked 44,036 Times in 6,684 Posts

  Default

  Credit to 7 days Journal ‘s note:
  (ေဘးမွ ရပ္ၾကည့္သူတစ္ဦး၏ ႏုိင္ငံေရးဒိုင္ယာရီ ၂၀၁၂)
  စာေရးသူ- ေက်ာ္၀င္း

  - မိုးမရြာ၊ ပိေတာက္မပြင့္သည့္သႀကၤန္ (ဧၿပီ ၂ ရက္မွ ေမ ၂ ရက္သို႔)

  ဧၿပီ ၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္မွ အမတ္ေနရာ ၄၄ ေနရာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ေနာက္တစ္ေန႔ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ အေျဖထြက္လာသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ ၄၃ ေနရာႏုိင္။ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအ၀င္ အင္န္အယ္လ္ဒီအမတ္မ်ား လာမည့္ႏွစ္ဦးတြင္ လႊတ္ေတာ္တက္ၾကေပေတာ့မည္။ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအင္အားစု အားလုံးနီးပါး လႊတ္ေတာ္ႏုိင္ငံေရးတြင္ စုစည္းမိၾကေခ်ၿပီ။

  အားတက္ရႊင္လန္းစိတ္ျဖင့္ The Waves ေခါင္းႀကီးကို စာေရးသူ ယခုလိုဖြင့္လုိက္သည္။ “ႏွစ္ကူးေတာ့မည္။ သႀကၤန္လက္ေဆးမိုးေလး တစ္ၿပိဳက္ႏွစ္ၿပိဳက္ ရြာသည္ႏွင့္ ပိေတာက္ေတြ ထိန္ထိန္ေ၀ေတာ့မည္။ ေနာက္သႀကၤန္ေရေအးျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကိုႀကိဳ” သို႔ႏွင့္တုိင္ သႀကၤန္ရက္ေတြသာ ကုန္သြားသည္။ သႀကၤန္မိုးက မလာ၊ ပိေတာက္က မပြင့္။ ႏွစ္ဦးေနကား အၿငိဳးတႀကီးပူဆဲ။

  အင္န္အယ္လ္ဒီအမတ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္တက္သင့္၊ မတက္သင့္။ မတက္သင့္ ဆုံးျဖတ္လုိက္သည္ဟု ၾကားရသည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳကာလက စိုးရိမ္မႈေတြ၊ တစ္ေက်ာ့လည္လာရသည္။ တစ္ဖက္ပိတ္လမ္း အႏၲရာယ္။ ေမ ၂ ရက္ ေရာက္ေတာ့မွ ဟင္းခ်ႏုိင္ေတာ့သည္။ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္လူထု၏ ဆႏၵအရ လႊတ္ေတာ္တက္ေတာ့မည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေၾကညာသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီ လႊတ္ေတာ္တက္ၿပီ။ တုိက္တုိက္ဆုိင္ဆုိင္ ထိုေန႔မွ မိုးစရြာသည္။ ပိေတာက္ဦးကို ျမင္ရသည္။

  - ရင္တမမ ေမလ (ေမမွသည္ ဇြန္လဆန္း)

  ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္၊ ဆယ္စု ငါးစု ရာစုတစ္၀က္။ နည္းတဲ့ႏွစ္ေတြမွ မဟုတ္ေလဘဲ။ ဤမွ်ရွည္လ်ားေသာ ေႏြကႏၲာခရီးကို ေတမိထုံးႏွလုံးမူကာ ေလွ်ာက္ခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈ ေလျပည္ေလညင္းေလး ထိေတြ႕ခြင့္ရသည္ႏွင့္ ေျပာခ်င္၊ ဆုိခ်င္၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခ်င္ၾကမည္မွာ လြန္စြာမွပင္ သဘာ၀က်ပါသည္။ ေျပာစရာ၊ ဆိုစရာ၊ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္စရာေတြကလည္း လူတုိင္းကိုယ္စီ ရင္ႏွင့္အျပည့္။ အားလုံးမွာက “သုမနေက်ာမွာ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔” ဆိုသလို။

  ပထမဆုံး အေျပာင္းအလဲကာလ၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးဒဏ္ အခံရဆုံး အလုပ္သမားေတြကစသည္။ လုပ္ခလစာ တိုးေပးဖို႔။ ေနာက္ၿမိဳ႕ျပေဒသ၏ နိစၥဓူ၀ဒုကၡဟု ဆိုအပ္ေသာ လွ်ပ္စစ္မီးျပႆနာ၊ ၂၁ ရာစု၏ ၿမိဳ႕ျပညကို ဖေယာင္းတုိင္မီး မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ျဖင့္ အန္တုရင္း ဆႏၵေဖာ္ထုတ္လာၾကသည္။ ထိုသည္၏ေနာက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား။ ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္က ၿဖိဳခ်ခံခဲ့ရေသာ ဆယ္စုမ်ားစြာ၊ မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ မက္ခဲ့ရေသာ အိပ္မက္။ အားလုံးမွာ အလြန္သဘာ၀က်ေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရာ ဘ၀ေတြႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနသည္မို႔ ပို၍ပင္ စာနာမိသည္။

  တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္၀န္းက်င္က အက်ည္းတန္အျဖစ္ သနစ္မ်ားကလည္း ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ ေျခာက္လွန္႔ဆဲ။ သည္လုိပဲ လမ္းေပၚက စသည္။ ေနာက္လမ္းေပၚမွာပဲရွင္း။ အခ်ဳိ႕ေတာႏွင့္ေတာင္၊ အခ်ဳိ႕နံရံတံတုိင္း။ စာေရးသူက လူငယ္ေတြကို ကိုယ္လိုအၿမီးျပတ္ဖို႔ ေသေဖာ္မညႇိခ်င္။ ထုိ႔ထက္ ျဖစ္တည္ခါစ ဒီမိုကေရစီသေႏၶသား ကတိမ္းကပါးျဖစ္မွာကိုလည္း စိုးရိမ္သည္။ ေတာ္ပါေသးသည္။ စာေရးသူ စိုးရိမ္သလိုကား မျဖစ္။ အစိုးရသစ္၏ ကိုင္တြယ္ပုံႏွင့္ လူထု၏ ႏုိင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရေပလိမ့္မည္။ မုိးနတ္မင္းကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရပါလိမ့္မည္။ (ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခအေနက မုိးရြာမွ မီးလာမဟုတ္ပါလား)

  -အေနာက္မွလာေသာ တန္ျပန္လႈိင္း (ဇြန္လ၏ မိုးေရစက္မ်ား)

  ဇြန္လ၏ မုိးေရစက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္လန္းဆန္းလို႔မွ မ၀တတ္ေသးခင္ ေနာက္ထပ္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္လုိက္ရျပန္သည္။ ေျပာရလွ်င္ စိန္ေခၚခ်က္သက္သက္မက ႐ိုက္ခ်က္ဟူ၍ပင္ ဆိုႏုိင္ေလာက္သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာေဒသမွ စလုိက္ေသာ ျပႆနာ။ ျပႆနာ၏အစမွာ ေရွာင္တခင္မေတာ္တဆဟု ဆိုႏုိင္စရာရွိပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးသာမက သစၥာခံမႈပါ ေထြျပားေသာ ဘူးသီးေတာင္ ေမာင္းေတာလို “ထိစပ္နယ္ေျမ” (borderland) မ်ားတြင္ ယခုလုိ တုိးမိတုိက္မိ ျဖစ္တတ္သည္မွာ ဘာမွမဆန္း။ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည္သာ ျဖစ္သည္။

  သို႔တုိင္ေအာင္ မူလအစက ေရပြက္ငယ္မွ်ကို ၀ဲဂယက္ႀကီးျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ေမာင္းတင္လာေသာ တန္ျပန္လႈိင္းေတြကို ေတြ႕လာရသည္။ အေနာက္မွ လာေသာလႈိင္း။ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေရစီးကို အရွိန္မရမီမွာပင္ အမႈိက္သ႐ိုက္ ဒုိက္သေရာမ်ားျဖင့္ ေရေသျဖစ္ေစရန္ ခ်ိန္ခါသင့္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ဳိးပင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဤတြင္ ျပႆနာမွာ ႐ိုး႐ိုးေလးမဟုတ္ေတာ့။ ေထြျပားလာရေတာ့သည္။ ကိုလိုနီစနစ္မွ စတင္ေသာ သမုိင္းႏွင့္ဆက္စပ္လာသလို စစ္ေအးလြန္ေခတ္ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီ ဆန္းျပားေသာ ႏုိင္ငံတကာ အခင္းအက်င္းႏွင့္လည္း ပတ္သက္လာသည္။ ထို႔ထက္ပို၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေရး၏ အနာဂတ္။

  ဤသို႔ ရင္ေလးစရာ သတင္းမ်ားႏွင့္ နပန္းလုံးေနရစဥ္မွာပင္ ရင္ေအးစရာ သတင္းအခ်ဳိ႕ကိုလည္း ၾကားျဖတ္ၾကားရသည္မ်ား ရွိပါသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ျပည္ပခရီးစဥ္ႏွစ္ခု။ ပထမခရီးစဥ္(ထုိင္းခရီးစဥ္)တြင္ ဘ၀င္မက်သံအခ်ဳိ႕ ခပ္သဲ့သဲ့ ၾကားရေသာ္လည္း ဒုတိယခရီး(ဥေရာပခရီးစဥ္)မွာမူ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္အတြက္ အတိတ္ေကာင္း နိမိတ္ေကာင္းဟု ဆိုခ်င္သည္။ ဤခရီးစဥ္တြင္ သူမက သမၼတဦးသိန္းစိန္ကို ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးသည္။ သမၼတဦးေဆာင္ေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုအားေပးၾကဖို႔ တုိက္တြန္းသည္။ ႏုိင္ငံေရးကဲြျပားျခားနားမႈမ်ားကို ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ဟု ကတိျပဳသည္။ အဆုိပါ စိတ္ဓာတ္ အဆုိပါ သေဘာထားျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ အင္န္အယ္လ္ဒီအမတ္မ်ား လႊတ္ေတာ္တက္ၾကေပေတာ့မည္။ ဇူလုိင္ ၄ ရက္။

  - ဒီမုိကေရစီပင္မေရစီး (ဇူလုိင္မိုးကိုႀကိဳ)

  စာေရးသူတုိ႔ လူငယ္ဘ၀ ျဖတ္ခဲ့ရေသာေခတ္တြင္ မည္သည့္ ပါတီအဖဲြ႕အစည္းမွ မရွိပါ။ (အာဏာရပါတီမွလဲြ၍) မည္သည့္လႊတ္ေတာ္မွ မရွိပါ။ (ရာဘာတံဆိပ္တုံး လႊတ္ေတာ္မွလဲြ၍) သို႔ႏွင့္အမွ် ထြက္ေပါက္ပိတ္ေနေသာ ဆႏၵအေထြေထြမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ လမ္းမမ်ားေပၚသို႔သာ လွ်ံက်ကုန္ရပါသည္။ သည္ေတာ့လည္း လမ္းေပၚတြင္သာ ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရာမွ ဆႏၵေတြမွာ အာဃာတေတြ ျဖစ္ကုန္ရေတာ့သည္။ အက်ဳိးဆက္ကား လူထုႏွင့္ အစိုးရၾကား ယုံၾကည္မႈ ေပ်ာက္ဆုံးသြားျခင္း၊ ေပးဆပ္လုိက္ရသည္ကား တုိင္းျပည္၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ။

  ဒီမိုကရက္တစ္ လႊတ္ေတာ္မွာ လူထု၏ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းရာ ဆုံးျဖတ္အေျဖရွာရာ ဖိုရမ္ႀကီးျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ ယခုထက္တုိင္ အၿပီးအျပတ္ အေျဖမရေသးေသာ အလုပ္သမားထု လုိလားခ်က္။ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥမ်ားကို လာေတာ့မည္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဦးေႏွာက္မုန္တုိင္း ဆင္ၾကရပါလိမ့္မည္။ မဟာဗ်ဴဟာ နည္းဗ်ဴဟာ အဆင့္ဆင့္ျဖင့္ ေပၚလစီခင္းႏုိင္ဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာအေရးကိုလည္း ပို၍ႀကီးမားေသာ အေျမာ္အျမင္၊ ပို၍အားေကာင္းေသာ ၀ါယမျဖင့္ ပီပီျပင္ျပင္ ကိုင္တြယ္ရပါလိမ့္မည္။ လုိအပ္လွ်င္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စားပဲြ၀ုိင္းသာမက ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ညႇိႏႈိင္းအေျဖရွာသည္အထိ ေကာင္းေကာင္းျပင္ဆင္ၾကရပါလိမ့္မည္။

  ဆိုခဲ့ပါ ျပႆနာမ်ားမွာ အဓိကအားျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္ျဖစ္ရာ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ေရြးေကာက္ပဲြအႀကိဳ မဲဆြယ္ကာလ၊ ေႂကြးေၾကာ္သံႏွင့္ သေဘာညီပါသည္။ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ၏ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားအေရး ျဖစ္ပါသည္။ ေကအုိင္ေအအဖဲြ႕ႏွင့္ အျမန္ဆုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲႏုိင္ဖို႔ လိုသလို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရၿပီး အဖဲြ႕အားလုံးႏွင့္လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ လိုပါသည္။ ဤကိစၥမွာလည္း အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ ဒုတိယေႂကြးေၾကာ္သံ (ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး)ႏွင့္ ထပ္တူပင္ျဖစ္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ “ဘုံတူညီခ်က္” Common Ground ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖိုရမ္ႀကီးျဖစ္ေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုိပါ ဘုံတူညီခ်က္ကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ယုံၾကည္မႈမ႑ိဳင္ ပို၍ပင္ ခုိင္လာႏုိင္စရာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ...။ ဤသို႔ေသာ္ကား အေရးႀကီးလိမ့္မည္ ထင္သည္။

  - သုံးပြင့္ဆုိင္ ညီညြတ္ေရးမွသည္ ဒီမိုကေရစီ အနာဂတ္ခရီး (ဇူလုိင္-အလြန္)

  အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ေရြးေကာက္ပဲြ မဲဆြယ္ကာလ တတိယေႂကြးေၾကာ္သံမွာ၊ “အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး” ျဖစ္သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ႏႈန္းစံမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးစဥ္းစားလုိက္လွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ အားနည္းခ်က္အခ်ဳိ႕အမွန္ပင္ ရွိပါသည္။ (အလုပ္ေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္မူ လူးသာလြန္႔သာသည့္ လႈပ္ရွားခြင္မ်ားလည္း ရွိသေလာက္ ရွိသည္သာ ျဖစ္သည္) တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျပင္သင့္ျပင္ထုိက္သည္မ်ားကို ျပင္ၾကရမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ယခုေလာေလာဆယ္တြင္မူ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိစၥမွာ ေရွ႕ကေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ျပႆနာမ်ား(တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး) မွာလို ဘုံတူညီခ်က္ရဖို႔ မလြယ္လွေသးဟု သေဘာရပါသည္။ ယုံၾကည္မႈခုိင္ဖို႔ထက္ ယုိင္ဖို႔က ပိုမ်ားႏုိင္သည္။ အခ်င္းခ်င္းနီးဖို႔ထက္ ေ၀းဖို႔က ပိုမ်ားႏုိင္စရာရွိသည္။ လက္ရွိ အေျခခံဥပေဒေဘာင္အတြင္း ဘုံတူညီခ်က္မ်ားကို လက္တဲြေဆာင္ရြက္ၾကရင္း ပိုခိုင္ပိုနီးလာမွ ဤကိစၥကိုကိုင္လွ်င္ ပိုအဆင္ေျပလြယ္ကူေလမည္လား စဥ္းစားမိသည္။

  အမွန္စင္စစ္ လက္ရွိ အခင္းအက်င္း၏ ျမစ္ဖ်ားခံရာမွာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ဒီမုိကရက္တုိင္ေဇးရွင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္ ဖိလစ္ပီရွမစ္ထာက ျမန္မာ့ပုံစံအေရြ႕ကို “သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းၿပီး အေျပာင္းအလဲ” impored transition ဟု ဆိုပါသည္။ တည္ဆဲအီလစ္မ်ား ကိုယ္တုိင္က ဦးေဆာင္သည္ျဖစ္၍ အထက္မွလာေသာ အေျပာင္းအလဲ transformation from above ႏွင့္ စတင္သည္။ ယခင္ တပ္မေတာ္အစုိးရက ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့၍ (ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါ ပါ၀င္လာ၍) elite led change သက္သက္မဟုတ္ေတာ့ဘဲ အထက္ႏွင့္ေအာက္ ပူးတဲြလာေသာ အေျပာင္းအလဲ transformation from above and below ျဖစ္လာသည္။ ဤတြင္ ေျပာလိုသည္မွာ ျမန္မာ့ဒီမိုကရက္တုိင္ေဇးရွင္းသည္ ေသြးတူေမြးတူ တစ္ဖဲြ႕တစ္ပါတီတည္း ေမာင္းႏွင္ေသာ အေရြ႕မဟုတ္၊ ျဖတ္သန္းပုံေရာ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚပုံပါ ကဲြလဲြႏုိင္သည့္ အင္အားစုေပါင္းစုံ ၀ိုင္းတြန္းၾကရေသာ အေရးေတာ္ႀကီးဟု ဆိုလုိရင္း ျဖစ္ပါသည္။

  ၿပိဳင္တူတြန္းမွ ေရြ႕ႏုိင္မည့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေရးတြင္ ပေလယာအခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးမွာ ေသာ့ခ်က္အက်ဆုံးဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ အစိုးရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လူပုဂၢိဳလ္အရဆိုလွ်င္ ဦးသိန္းစိန္၊ သူရဦးေရႊမန္း (ဦးခင္ေအာင္ျမင့္လည္း အပါအ၀င္)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ သုံးပြင့္ဆုိင္ ညီညြတ္ေရး။ ဤညီညြတ္ေရးျဖင့္သာ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီခရီးကို ေနာက္မျပန္တမ္း ေရွ႕ဆက္ခ်ီႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ဆိုရလွ်င္ စာေရးသူတစ္သက္ အိပ္မက္ပင္ မမက္ဖူးေသာ လက္ရွိႏုိင္ငံေရး ရာသီဥတုကို ဘယ္လုိနည္းႏွင့္ ျပန္မဆိုးေစခ်င္ေတာ့ပါ။ ပို၍ပို၍ သာေတာင့္သာယာ ျဖစ္သည္ကိုသာ ျမင္လိုေတြ႕လိုပါေတာ့သည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် ယခုလာေတာ့မည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ဆုိခဲ့ပါ သုံးပြင့္ဆုိင္ ညီညြတ္မႈျဖင့္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ဗိမာန္ေတာ္ကို ခိုင္ခုိင္မာမာ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ အုတ္ျမစ္ခ်ႏုိင္ၾကပါေစ ...ဟူ၍သာ။

  စာၿပီးေန႔-၂၇-ဇြန္-၂၀၁၂

  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #517
  r[m;',m; Cupid   zani is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  6,630
  Thanks
  1,462
  Thanked 44,036 Times in 6,684 Posts

  Default

  Yangon Chronicle မွကူးယူေဖၚျပသည္
  ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီထက္ အသြင္းကူးေျပာင္းမႈ အရင္ျဖစ္သည္
  (5 July 2012 ရက္စြဲပါ Global Times မွTransition comes before democrary in Myanmar ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)
  ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လ်င္ျမန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ကမၻာႀကီးကို အံအားသင့္ေစၿပီး အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ မွတ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာလက္ခံရရွိခဲ့သည္။ အစိုးရႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔သည္လည္း ယာယီသေဘာဆန္သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ေလာ။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႔ေသာ သေဘာထားသစ္မ်ား ရွိလာမည္နည္း။ အဆိုပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Global Times (GT) မွ သတင္းေထာက္ Yu Jinuri သည္ အစိုးရ၏ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕(Think Tank)တစ္ခုျဖစ္ေသာ Myanmar Egress မွဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္သန္းႏွင့္ စကားေျပာခဲ့သည္။
  GT။ ။ ျမန္မာအမ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္လို႔ ထင္ျမင္ေနၾကတယ္။ သူဟာ ျပည္သူေတြရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါ့မလား။
  သန္း။ ။ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ေနရာ(Role)ကေတာ့ ရွင္းပါတယ္။ သူဟာ ဒီမိုကေရစီရဲ႕စံျပဇာတ္ေကာင္ (democratic icon) တစ္ဦးပါ။ သူ႔ရဲ႕ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို လုိက္ၾကည့္ရင္၊ အက်င့္သိကၡာပိုင္းဆိုင္ရာ၊ မူပိုင္းဆိုင္ရာ ႐ႈေထာင့္က ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးအရ အလြန္မွန္ကန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုလက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ဆိုရင္ အခုအေျခအေနမွာ သူ႔အတြက္ အႀကီးဆံုးစိန္ေခၚမႈျဖစ္မွာပါ။ သူဟာ အခုအသက္(၆၇)ႏွစ္ရွိပါၿပီ။ ျပင္းထန္တဲ့ ဆႏၵမရွိရင္ အခုလိုရႊင္လန္းတက္ၾကြမေနႏိုင္ပါဘူး။ သူဟာ အလြန္အင္အားႀကီးတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူရဲ႕ NLD ပါတီဟာ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ ပါတီအျဖစ္တည္ေဆာက္ဖို႔ အခြင့္အေရးမရခဲ့ပါဘူး။ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္လံုးလံုး ေျမေအာက္ အသြင္နဲ႔ ႐ုန္းကန္ခဲ့ရပါတယ္။ အေျခခံခုိင္ေအာင္တည္ေဆာက္ဖို႔ အခ်ိန္မရခဲ့ပါဘူး။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကိုကတိေပးထားတာေတြ ျဖည့္ဆည္းေပးလိုတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ သူ႔အတြက္ အားေကာင္းတဲ့ အေျချပမႈတစ္ခု (Strong Base)လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေလာေလာဆယ္ အဲဒီသေဘာ မေတြ႕ရေသးပါဘူး။ သူ႔ရဲ႕ကတိအတိုင္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိကေတာ့ သူဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာေပၚ မူတည္ပါမယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အရာေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာလဲ တကယ္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူ႔မွာ လူေတြလိုပါတယ္။ သူ႔အတြက္ ခက္ခဲတဲ့အခ်ိန္မ်ားပါပဲ။
  GT။ ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႕ အစိုးရၾကားက ဆက္ဆံေရးကိုေရာ ဘယ္လိုျမင္ပါသလဲ။
  သန္း။ ။ ဒါကေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအရ ညိႇိႏိႈင္းၾကရတဲ့သေဘာပါပဲ။ ေဒၚစုက သူ႔ပါတီရဲ႕ ရပ္တည္မယ့္ေနရာကို ေျပာင္းေပးခဲ့သလို၊ သူကိုယ္တိုင္လည္း ေျပာင္းသြားပါတယ္။ ဒါဟာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္(Negotiated Agreement)ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခုတည္းေသာ ကတိကေတာ့ ေဒၚစုကေသာ္လည္းေကာင္း အစိုးရကေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ေနာက္ေက်ာဓါးနဲ႕ မထိုးပါဘူးလို႔ ဆိုတာပါပဲ။ ႏွစ္ဖက္စလံုး စနစ္တက် ေဆြးေႏြးပြဲမရွိဘဲနဲ႔ စကားေျပာ႐ံုနဲ႔ပဲ လုပ္ကိုင္ေနၾကတာပါ။
  GT။ ။မၾကာခင္က ရခိုင္မွာျဖစ္တဲ့ ပဋိပကၡေတြကို အခ်ိဳ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းမွာ ေနာက္ျပန္လွည့္မယ့္ ေျခလွမ္းတစ္ခုလို႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ ဒါကို ဘယ္လို ျမင္ပါသလဲ။
  သန္း။ ။ဒီကိစၥဟာ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ မဆိုင္ပါဘူး။ အာဆီယံလူ႔အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္းမွာ ဒါမ်ိဳး လူမႈေရးျပႆနာေတြ မီးပြားေလး အေသးေလးနဲ႔လဲ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လူထုဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ တင္းမာမႈေတြ ရွိလာတာပါ။ လူနည္းစုအုပ္စုေတြရဲ႕ သဘာဝေတြ၊ ခံစားမႈေတြကို ၾကည့္ၿပီး ကိုင္တြယ္ရပါတယ္။ သူတို႔ဟာလည္း တုိင္းျပည္ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါပဲ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ သူတို႔ကို အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ေပးသင့္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈကေတာ့ ေမးခြန္းႀကီးတစ္ခုပါပဲ။ ဒါကို ႏိုင္ငံေရးအရလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ပဲ ေအးေအးေဆးေဆး ေျပလည္ေအာင္ လုပ္ရပါမယ္။ အရင္အစိုးရလက္ထက္က ဒီလုိမလုပ္ခဲ့ဘူးေလ။ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ခဲ့ဘူးေလ။ အခုလုပ္ဖို႔ ျဖစ္လာပါၿပီ။ ခရီးရွည္ႀကီး သြားရဦးမွာပါ။ စိတ္ကို ေအးေအးေဆးေဆးထားၿပီး၊ ေဆြးေႏြးမႈ စတင္ရပါမယ္။
  GT။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြကို ဘယ္လိုဆက္လက္ျမႇင့္တင္သင့္ပါသလဲ။
  သန္း။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္က ခံစားခဲ့ရတာေတြဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ရတာေတြေပါ့။ အာရပ္ေႏြဦးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနဟာ လံုးဝျခားနားပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအားလံုးဟာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အနည္းဆံုးေတာ့ အခုၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ဟာ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါၿပီ။ အေနာက္ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီပံုစံနဲ႔ေတာ့ ဒီမွာအံမဝင္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ မၾကာခဏ ေျပာေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား(Democratization )ထက္စာရင္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး(Transition) က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္လို႔။ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဆိုတာ အင္စတီက်ဴးရွင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈကို လုိအပ္ပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေရးဟာ အရွည္ႀကီးသြားရမယ့္စိန္ေခၚမႈ၊ ဒါေပမယ့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးက အရင္လာရပါမယ္။
  GT။ ။ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ မႏွစ္က အလြန္လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြက ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုခံစားရပါသလဲ။
  သန္း။ ။ကြ်န္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြဟာ လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္အတြင္း ဒီလုိေျပာင္းလဲမႈေတြ ျဖစ္ဖို႔အားေပးေနခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင ့္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ မအံ့ၾသခဲ့ၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈႏႈန္းကိုေတာ့ အ့ံၾသပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာႏိုင္တာတစ္ခုကေတာ့ ဒီပြဲႀကီးမွာပါတဲ့ ပေလယာ(players) အားလံုးက ေျပာင္းလဲမႈကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ ၾကပါတယ္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသမားေတြ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ NLD ရယ္ အျခားပါတီေတြ ရယ္ကေတာ့ ႀကိဳက္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေျပာင္းလဲမႈကိုၿပီးျပည့္စုံတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲဆိုတာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိ ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူတိုင္းကေျပာင္းလဲမႈကို ႏွစ္သက္ပါတယ္။ တံခါးဖြင့္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ပါၿပီ။ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကလည္း ဝင္လာဖို႔ ႀကိဳးစား ေနပါၿပီ။ လုပ္ရင္းနဲ႔ ဘာေတြ႕လာရလဲဆိုေတာ့ အရင္ကမသိတဲ့အရာေတြကို သိခ်င္လာတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕လာရပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းပါတယ္။
  GT။ ။ဒီေျပာင္းလဲမႈဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားဆက္ဆံေရး၊ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးကို ဘယ္လို သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစမလဲ။
  သန္း။ ။တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက အားေကာင္းစြာရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ သမိုင္းကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္၊ ျမန္မာအတြက္ ဘယ္ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မွ တ႐ုတ္ေလာက္ အေရးႀကီးတာ မေတြ႕ရပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြဟာ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဝင္လာေပမယ့္ အျခား ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပိုမို ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြရွိ လာမွာကို ၾကံဳေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ အရင္ကေတာ့ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြဟာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိမွာကို ပူစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခု အေျခအေနေတြ ေျပာင္းလဲသြားပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေျပာင္းအလဲကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕လာရပါလိမ့္မယ္။ အဆင့္နိမ့္တဲ့(lower-grade)တ႐ုတ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ အ႐ံႈးေပၚပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ဟာ ေနရာသစ္တစ္ခု ေျပာင္းဖို႔ ရွာရပါလိမ့္မယ္။ အခ်ိဳ႕ တ႐ုတ္ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓါတ္ေတြ ျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ေနပါတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္မွာ တ႐ုတ္ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ ရွိလာမယ္လို႔ ခင္ဗ်ားထင္လား။ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ လက္ေတြ႕မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အတူတကြေနထိုင္ၿပီး ေၾကာင္းက်ိဳးညီညြတ္ေနပါတယ္။

  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #518
  Senior Cupid   RECEY is on a distinguished road RECEY's Avatar
  Join Date
  Jan 2010
  Location
  chin tae Island
  Posts
  508
  Thanks
  687
  Thanked 11,884 Times in 516 Posts

  Default

  ႐ိုဟင္ဂ်ာ သမိုင္းကို မသိေသးသူမ်ားအတြက္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္ .....

  လူအခြင္႔အေရးကို ဘန္းျပျပီး ရိုဟင္ဂ်ာအမည္ျဖင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖဲ႔ထုတ္ရန္ ၾကိဳးစားေနၾကသည္။

  ၁၄၀၄-ခု ေလးၿမိဳ႕ေခတ္၌ မင္းေစာမြန္ ဘုရင္လက္ထက္ ရခိုင့္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဗမာဘုရင္သိမ္းပိုက္သျဖင့္ ရခိုင္ဘုရင္ မင္းေစာမြန္သည္ ဘဂၤလားေဒသရွိ ေဂါလ္ေဒသသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။ ေဂါလ္ကေကာင္း မြန္စြာ လက္ခံခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဂါလ္ ဆူလတန္ဘုရင္၏ အကူအညီျဖင့္ ရခိုင္ထီးနန္းကို အရယူခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၃၀-တြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တည္၍ ေျမာက္ဦးေခတ္ကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ဦးေခတ္တြင္ ရခိုင့္ တပ္မေတာ္၌ အာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္မ်ား၊ ဥေရာပမွ ေပၚတူဂီမ်ားႏွင့္ ဂ်ပန္တို႔ပါအမႈေတာ္တမ္းခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရွိရ သည္။ ယင္းအာရပ္မွစစ္သည္ေတာ္ မ်ိဳးဆက္အမ်ားစုမွာ သံတြဲ၊ ရမ္းၿဗဲကြၽန္းႏွင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ယင္းတို႔ကိုရခိုင္တို႔က ကမန္ဟု ေခၚေ၀ၚၿပီး ရခိုင္ျပည္၌ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳထားပါသည္။ ယင္းမူဆလင္ ဘာသာ၀င္ ကမန္တို႔သည္ ရခိုင္ျပည္၌ ျပႆနာဖန္တီးျခင္း၊ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ဘာသာေရး အဓိကရုဏ္း၊ လူမ်ိဳးေရးအဓိကရုဏ္း ဖန္တီးျခင္းမ်ိဳးကို လံုး၀ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ရခိုင္ လူမ်ိဳး အေပၚ သစၥာရွိရွိျဖင့္ ရခိုင္တို႔ႏွင့္ ေအးအတူ ပူအမွ် ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္လာခဲ့ၾကေသာလူမ်ိဳး တမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္၌ ဤကဲ့သို႔ မူဆလင္ ဘာသာကိုးကြယ္ေသာ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ကမန္လူမ်ိဳး ရွိသည္ကိုပင္သတိျပဳ မိၾကဖူးမည္ မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုမိမိ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေႂကြးေၾကာ္ေနသူမ်ားမွာ ၁၈၂၅-ေနာက္ပိုင္း ရခိုင္ကို အဂၤလိပ္တို႔ သိမ္းပိုက္ၿပီးမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ မူဆလင္ဘာသာ ကိုးကြယ္သည့္ စစ္တေကာင္းေတာင္းတန္းေန ဘဂၤလီမ်ားသာ ျဖစ္သည္။


  ၁၈၂၅-တြင္ ရခိုင္ျပည္၌ မူဆလင္ဦးေရ ၃၀,၀၀၀ ရွိခဲ့ရာမွ ၁၉၃၀ ျပည့္တြင္ ၂၁၇၈၀၀-ရွိခဲ့ရာ ၿဗိတိသွ်အစိုးရက မူဆလင္ဦးေရ တိုးလာမႈကိစၥကို စိုးရိမ္လာေသာေၾကာင့္ အေျခအေနစံုစမ္းရန္ ၁၉၃၉ ၌စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ တခု ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ေကာ္မရွင္က မူဆလင္ဦးေရ အတားအဆီးမရွိ တိုး၀င္လာမႈကို မဟန္႔တားပါက ေနာင္အခါ၌ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစီရင္ခံခဲ့ေသာ္လည္း ဒုတိယ ကမၻာစစ္ေၾကာင့္ မည္သို႔မွ် မလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေပ။ အစီရင္ခံသည့္ အတိုင္းပင္ ၁၉၄၂-တြင္ ကုလား-ရခိုင္အဓိကရုဏ္း ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ေမာင္ေတာၿမိဳ႔နယ္ရွိ ရခိုင္ရြာအား လံုး ဖ်က္ဆီးခံရသည္။ ရခိုင္တခ်ိဳ႕မွာ ျပည္တြင္းသို႔၀င္ၿပီး၊ တခ်ိဳ႕မွာ အဂၤလိပ္ပိုင္နက္ ဒိန္နာဂ်္ပူသို႔ထြက္ေျပးခဲ့ၾကရ သည္။

  ၁၉၄၂-ဂ်ပန္မ်ား၀င္လာေသာအခါ ရခိုင္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့ေသာ ကုလားအဖြဲ႔သည္ ဘာသာေရးအသြင္ေျပာင္းကာ ဂ်ေမယာတူ အိုလမာအသင္း ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ အဖြဲ႔ဥကၠဌမွာ အံုေမာ္မ်ာ (ဘီေအဘီအယ္လ္) ျဖစ္သည္။ အုံေမာ္မ်ား အဖြဲ႔သည္ အေနာက္ ပါကိစၥတန္မွ ေအာ္လနာမူဟာမတ္ မူဇဟတ္ခန္ႏွင့္ ေမာ္နာအီျဗာဟိန္း တို႔ကိုေခၚ၍ မူဂ်ာဟိန္းအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ ပါကိစၥတန္နယ္သို႔ ရခိုင္ျပည္ထည့္သြင္းေရး အစီစဥ္ပင္ျဖစ္သည္။ စစ္ေရးအရ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေသာ မူဂ်ာဟိန္းတို႔သည္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားနည္းတူ အခြင့္အေရးရလို၍ မစၥတာေဂၚဖားက ရိုဟင္ဂ်ာဟူေသာ လူမ်ိဳးသစ္တခုကို ၁၉၅၀- စက္တင္ဘာလထုတ္ ဂါဒီးယန္းသတင္းစာတြင္ အသက္သြင္းခဲ့သည္။

  သို႔ေသာ္ ၁၉၅၁- ဇြန္လတြင္က်င္းပခဲ့ေသာ အလယ္သံေက်ာ္ မူဆလင္ညီလာခံကမူ ရိုဟင္ဂ်ာမဟုတ္ဘဲ ဗမာ မူဆလင္ ကဲ့သုိ႔ ရခိုင္မူဆလင္လူမ်ိဳးဟု ေခၚေ၀ၚရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ရခိုင္တို႔က ငါတို႔ရခိုင္တြင္ မူဆလင္ ဘာသာ၀င္ မရွိဟု ေျပာလာၾကေသာအခါ ရိုဟင္ဂ်ာဘက္သို႔ ေဖါက္ထြက္ရန္ ထြက္ေပါက္ရွာ လာၾကသည္။ ၁၉၆၀-ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာသတင္းစာ၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရိုဟင္ဂ်ာ ေက်ာင္းသားအသင္းထိ လႈပ္ရွားလာခဲ့ၾကသည္။
  ၁၃၊ ၅၊ ၈၈ - ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အလြန္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကုလားလႈပ္ရွားမႈတခုျဖစ္ပြား ခဲ့သည္။ ကုလား ၅၀၀၀၀-ခန္႔သည္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ကို အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာမွ ၀ိုင္းၿပီးဟစ္ေအာ္ေႂကြးေၾကာ္ မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ ရန္ခ်ီတက္လာခဲ့ၾကသည္။ လႈပ္ရွားမႈမွာ ညေနရွစ္နာရီခြဲမွ ေနာက္ တေန႔နံနက္ ၃-နာရီခြဲအထိ ၾကာခဲ့သည္။ သူတို႔ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘုရားသခင္ အလိုက်တိုက္ပြဲ၀င္ၾက၊ မင္းတို႔ တိုင္းျပည္ငါတို႔ တိုင္းျပည္ ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ၾက သည္။

  ၁၉၄၂ မတိုင္မွီက ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိခဲ့ေသာ ရခိုင္ရြာေပါင္း ၁၉၅-ရြာမွာ ၁၉၉၂ တြင္ ၄၆ ရြာသာ က်န္ပါေတာသည္။ က်န္ရြာမ်ားအား မူဆလင္မ်ားက လူဦးေရအသာစီးရမႈျဖင့္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဤသည္မွာ ရိုဟိန္ဂ်ာ ဆိုသူမ်ားေပၚေပါက္လာပံု သမိုင္းအက်ဥ္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိအျဖစ္အပ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ ေအာက္ပါ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ေခ်ပတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

  လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ ဟန္ေဆာင္ျခင္းေနာက္ကြယ္မွ
  ရိုဟိန္္ဂ်ာဟူေသာအသံသည္ ၁၉၈၈ လူထုအံု-ႂကြမႈႏွင့္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲေနာက္ပိုင္း ေအာ္ႀကီးဟစ္က်ယ္ထြက္ ေပၚလာမႈ ႏွင့္အတူ “ရုိဟိန္္ဂ်ာအမည္ခံ” ဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား၏ စတန္႔ထြင္လုပ္ဇာတ္ခင္းမွဳမ်ားလည္းMedia မ်ားမွ တဆင့္ ပလူပ်ံထြက္ေပၚလာပါသည္၊၊ မိမိတို႔၏သမိုင္းမွန္၊ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားကို ဖုန္းကြယ္၍ သမိုင္းလိမ္၊ ျဖစ္ရပ္လိမ္မ်ား အစားထုိးတင္ျပကာ “ရုိဟိန္္ဂ်ာ” အမည္ကိုသံုး၍ လူမ်ဳိးသစ္ဖန္တီးေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံသစ္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် အကြက္ခ် လုပ္ကိုင္လာၾကပါသည္၊၊
  မွတ္မိသေလာက္၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရိုဟိန္္ဂ်ာအမည္သံုး၍ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ခဲ့မႈ မရွိခဲ့ေပ။ ၁၉၈၈ လူထု အံုႂကြမႈ တြင္လည္း ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ အသံုးမျပဳခဲ့ၾကေပ၊၊ ၁၉၉၁ တြင္ မူဆလင္ အမ်ားအျပား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခိုင္းၿပီး ယင္းဘဂၤလားေဒ့(ခ်္) ရွိ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ အေျခမဲ့အေနမဲ့မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ဗမာစစ္အစိုးရ ႏွိပ္စက္ ညႇင္းပမ္းမႈေၾကာင့္ လူ (၂၀၀,၀၀၀) ေက်ာ္ထြက္ေျပးရေၾကာင္း စာရင္းျပကာ ရိုဟိန္ဂ်ာ အမည္ကိုကမၻာေက်ာ္ ေအာင္နည္းမ်ဳိးစံု လုပ္ႀကံဖန္တီးလာၾက ပါသည္။ ၁၉၉၀ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရေသာ မူဆလင္မ်ားအား ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ကို ရိုဟိန္္ဂ်ာအမည္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ခဲ့ရသလိုလို လိမ္လည္ လွည့္ျဖားလာၾကပါသည္။ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ တခ်ဳိ႕၏ ဤကဲ့သို႔ လုပ္ႀကံဖန္တီးမႈမ်ား အစပိုင္းတြင္ေအာင္ျမင္ သေယာင္ေယာင္ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိမ္ေကာလာၿပီျဖစ္သည္။

  အဂၤလိပ္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ လက္ေအာက္၌ လယ္ကူလီမ်ားအျဖစ္ ရခိုင္ျပည္သို႔ လာေရာက္လုပ္ကိုင္လာခါစ၌ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး ရည္မွန္းခ်က္သာရွိၾကသျဖင့္ ေဒသခံဗုဒၶဘာသာ၀င္ ရခိုင္မ်ားက လူသားခ်င္းစာနာ၍ အမွတ္မထင္ လက္ခံထားခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒသမွ ရခိုင္ျပည္ဘက္သို႔ ယင္းဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား မတရားလိမ့္ ၀င္လာမႈေၾကာင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရကိုယ္တိုင္ စိုးရိမ္၍ လူဦးေရစာရင္း စစ္တမ္းမ်ား လုပ္လာခဲ့ရသည္၊၊ ရခိုင္ေျမ၌ လူဦးေရ အလံုးအရင္းျဖင့္ အေျခခ်ေနထိုင္ခြင့္ရျပီးေနာက္ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ထြင္ေရး မူဆလင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံေရးဘက္သို႔ ဦးတည္လႈပ္ရွား လာခဲ့ၿပီး သူတို႔ကို သူတို႔ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား၊ ရိုဟိန္ဂ်ာ မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လိမ္လည္လွည့္ျဖား တင္ျပလာၾကပါသည္။ စစ္တေကာင္းေဒသမွ ယင္းဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား သည္ ယေန႔ထက္ထိလည္း ရခိုင္ျပည္ထဲနည္းမ်ိဳးစံု ခိုး၀င္ေနၾကရံုသာမက ျမန္မာ အာဏာပိုင္မ်ားအား လာဘ္ထိုး၍ ရခိုင္ျပည္၏ စီးပြားေရး ခ်ဳပ္ကိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရွိ ရပါသည္။

  အစပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားက ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ႏွင့္ သူတို႔ ႏိုင္ငံေရး အရတိုက္ပြဲ၀င္မႈကို လက္ခံရန္ ရခိုင္တို႔အား ဖိအားေပးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားမွလည္း လူ႕အခြင့္အေရးရွုေထာင့္မွေန၍ ရိုဟိန္္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ား ရွိလာသည္သာမက ရခိုင္တို႔အားလည္း ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အရတိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ရိုဟိန္ဂ်ာဆိုသူမ်ားႏွင့္ လက္တြဲတိုက္ပြဲ၀င္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံု ဖိအားေပးမႈမ်ား လုပ္လာခဲ့ပါသည္၊၊ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ားက သူတို႔၏လိမ္လည္ျခင္းႏွင့္ ဟန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို သိလာရေသာအခါ ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ႏွင့္တကြ သူတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ တိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ား ကိုပါ လံုး၀ အသိ အမွတ္မျပဳ ျဖစ္လာၾကသည္၊၊

  ယင္းရုိဟိန္ဂ်ာ အမည္ခံမ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးျခင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ျပည္မွ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ေလွစီးဒုကၡသည္ပံုစံမ်ဳိးျဖင့္ အလံုးအရင္းျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း လူမႈေရးႏွင့္ ဘ၀ရပ္တည္ေရး အပါအ၀င္ ႏိုိင္ငံေရးအရ ေႂကြးေၾကာ္တိုက္ပြဲ ၀င္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကပါသည္။ ယင္းရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ခံမ်ားသည္ ယခုအခါတြင္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ ေသာင္းႏွင့္ ခ်ီေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၌လည္း စနစ္တက် ၀င္ေရာက္ထိုးေဖါက္ ေနၿပီျဖစ္သည္၊၊ ထိုင္းအစိုးရက ယင္း ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ခံမ်ား ထိုးေဖါက္ ၀င္ေရာက္မႈကို စနစ္တက် တားဆီးမႈျပဳလုပ္လာေသာအခါယင္းရိုဟိန္ဂ်ာ အေရးသည္ ေဒသခံႏိုင္ငံမ်ား အား ရိုက္ခတ္လာသျဖင့္ ေဒသခံႏိုင္ငံမ်ား သတိထား ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ အာစီယံ ထိပ္သီး အစည္းေ၀း၌ပင္ ယင္းရိုဟိန္ဂ်ာျပႆနာသည္ နံပါတ္(၁) ေနရာရယူထားၿပီး ျဖစ္သည္၊၊

  ထိုင္းႏိုင္ငံက အဘယ္ေၾကာင့္ ယင္းရိုဟိန္ဂ်ာဆိုသူမ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားဖြင့္ခြင့္ လက္မခံသနည္း။ အေျဖမွာ ရွင္းေနသည္၊၊ ယင္းရိုဟိန္ဂ်ာ အမည္ကိုသံုး၍ ႏိုင္ငံေရးအရ တိုက္ပြဲ၀င္ေနသူမ်ားသည္ Al-Quada အဖြဲ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္မႈ ရွိေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အၾကမ္းဘက္ လႈပ္ရွားေနသူမ်ားႏွင့္ ေပါင္းမိၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္ လာမည္ကို စိုးရိမ္၍ျဖစ္သည္၊၊

  ႏိုင္ငံတကာ NGO မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ခံမ်ားအား “ႏိုင္ငံမဲ့မ်ား” အျဖစ္ လူသား ခ်င္းစာနာ ရႈေထာင့္မွေန၍ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရတိုက္ပြဲ၀င္မႈမ်ား အသိအမွတ္ျပဳရန္ ရခိုင္တို႔အား ဖိအားေပးေနၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္၊၊ သို႔ေသာ္ ယင္းဘဂၤလီမူဆလင္မ်ား အလံုးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေနာက္ပိုင္းဘာသာေရး အဓိကရုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြါးၿပီးေနာက္ မိမိတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈနယ္ေျမ၊ အိုးအိမ္မ်ား စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးလာၾကရေသာ ေဒသခံ ရခိုင္မ်ား၏ ေရွ႕အနာဂတ္ အေရးကို ေတြးပူသည္ကိုကား မေတြ႔ရွိရေသးေပ၊၊ ယင္းအဓိကရုဏ္းကာလ၌ မူဆလင္ မ်ား၏ သတ္ျဖတ္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရေသာ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ား၊ မူဆလင္မ်ား၏ မီးတိုက္ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ ျပာက်ခဲ့ရေသာ ရခိုင္ရြာမ်ား၊ ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ား၊ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ ယင္းမူဆလင္မ်ား၏ မုဒိမ္းက်င့္သတ္ျဖတ္ျခင္းခံခဲ့ရေသာ ရခိုင္သူမမ်ားႏွင့္ မိမိအသက္ အိုးအိမ္စည္းစိမ္ လံုၿခံဳေရး အတြက္ အၿမဲတမ္းအထိတ္ တလန္႔ျဖစ္ေနရေသာ ရခိုင္သူ၊ ရခိုင္သားမ်ား၏ အနာဂတ္အေရးကို ေတြးပူစဥ္းစားမိေသာ NGO မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မေတြ႔ဖူးေသးေပ၊၊

  ဗမာစစ္အစိုးရ၏ ႏိွပ္စက္မႈကို ခံေနရသူမ်ားမွာ ရခိုင္ျပည္ရွိ မူဆလင္ဘာသာ၀င္သက္သက္မွမဟုတ္ဘဲ၊ ရခိုင္ျပည္ရွိ ဗုဒၶဘာသာ၀င္ မ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း နည္းမ်ဳိးစံု ဖိႏွိပ္ညႇင္းဆဲခံေနရသည္ကို သတိတရား လက္ကိုင္ထားဖို႔ လိုအပ္သည္။ အကယ္၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၊ NGO မ်ား ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ခ်င့္ခ်ိန္မစဥ္းစားဘဲ ရိုဟိန္ဂ်ာဆိုသူမ်ား၏ အေရးကိုေဇာင္းေပးၿပီး ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအရ ရပ္တည္ တိုက္ပြဲ၀င္မႈကို လက္ခံခဲ့လွ်င္ မၾကာေသာ တေန႔၌ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ ေဒသ အားလံုး ယင္းရိုဟိန္ဂ်ာ အမည္ခံသူမ်ား လက္ထဲသို႔က်ေရာက္သြားၿပီး၊ ေဒသခံရခိုင္ျပည္သူမ်ား အသတ္ခံရမႈ၊ ရပ္ရြာ အိုးအိမ္ စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးရမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္။ ယင္းအေရးသည္ ရခိုင္ျပည္တခုလံုး၊ ဗမာျပည္တစ္ခုလံုးႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ား၏ လံုၿခံဳေရးကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လာၿပီး ယင္းႏိုင္ငံ၌ ေနထိုင္ေနၾကေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားလည္း ရခိုင္သားမ်ား ကဲ့သို႔ ေဘးဆိုးႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။
  @facebook
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #519
  r[m;',m; Cupid   zani is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  6,630
  Thanks
  1,462
  Thanked 44,036 Times in 6,684 Posts

  Default

  Yangon chronicle မွကူးယူေဖၚျပသည္
  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ တိုင္းရင္းသားျပႆနာ
  (7 July 2012 ရက္စြဲပါ The Economist မွ The idea of Myanmar ( Aung San SuuKyi’s ethnic-minority problem) ကိုဘာသာျပန္ဆိုသည္)
  ယခုရက္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အတုိက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ေဝဖန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သူ၏ တိုင္းျပည္ျပင္ပမွ လူမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းငယ္ကသာ အိပ္မက္မက္ဖူးၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္လက သူ၏ ဥေရာပခရီးစဥ္တြင္ အားလံုးက လိုအပ္သည္ထက္ပို၍ ေႏြးေထြးစြာ လက္ခံၾကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။ သူ၏သိကၡာ၊ ရဲရင့္မႈ၊ ဥာဏ္ရည္ျမင့္မႈႏွင့္ ဟာသဥာဏ္ရွိမႈတို႔သည္ သူ႔အေပၚကာလရွည္ၾကာ ႏွစ္သက္ သေဘာက်ေနသူမ်ားကို ပိုမိုခိုင္ျမဲေစသကဲ့သို႔၊ ပရိတ္သတ္အသစ္မ်ားကိုလည္း ရရွိေစခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူ၏တုိင္းျပည္တြင္မူ သူသည္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားတစ္ဦး မဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား Myanmar အစား Burma ဟုအႀကိမ္ႀကိမ္သံုးစြဲမႈအတြက္ အျပစ္တင္ခဲ့သည္။ သူ႔အတြက္ ပိုမိုစိုးရိမ္ဖြယ္ေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားအေပၚ ကိုယ္စားျပဳေသာအုပ္စုမ်ားမွ သူ႔အေပၚ သံသယရွိေၾကာင္းအသံမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္သည္။
  ဥေရာပတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ ျပႆနာမွာ ဇြန္လအေစာပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မြတ္ဆလင္လူနည္းစု ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ပြားေသာ လူမ်ိဳးေရးအရ အက်ည္းတန္ေသာ ျဖစ္ရပ္အေပၚ မည္သို႔ တုန္႔ျပန္မည္နည္းဆိုသည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ လူေပါင္းတစ္ဒါဇင္ခန္႔ ေသဆံုးမည္ဟု ခန္႔မွန္းရၿပီး၊ ၉၀၀၀၀ ခန္႔မွာအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ၾကရသည္။ မတရားလုပ္ေဆာင္ခံရေသာ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဗမာအမ်ားစုႏွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားက တရားမဝင္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ပါသလား ဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ သူကမသိပါဟု ေျဖၾကားခဲ့ရာ အမ်ားစုကတုန္လႈပ္၍ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ျဖစ္ၾကရသည္။
  အခ်ိဳ႕ျပည္တြင္းေဝဖန္သံုးသပ္သူမ်ားသည္ ယင္းကိစၥအား ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးသည္ဟု ယံုၾကည္ေနျခင္းအေပၚ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ ေဝခြဲမရျဖစ္ေစေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ထိုကိစၥကို ဖန္တီးခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ ၎တို႔တြင္ ရည္မွန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ရွိလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ပထမတစ္ခ်က္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ သူ၏ ျပည္တြင္းျပည္ပ ပရိတ္သတ္မ်ားက စိတ္ပ်က္သြားေစရန္ေလာ။ သို႔တည္းမဟုတ္ စစ္တပ္၏ အေရးပါမႈကို ျပန္လည္အသက္သြင္းျခင္းေလာ။ ရခိုင္တြင္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ စစ္တပ္မွ အေရးပါလာခဲ့သည္။ သို႔တည္းမဟုတ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ စစ္ေရးကိစၥမ်ားကို အာ႐ံုလႊဲေစလိုျခင္းေၾကာင့္ေလာ။
  ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥမွာ အထူးဆုိးရြားေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဥေရာပတြင္ ေဒၚစုသည္ ေမးခြန္းမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးအား ထိခိုက္နစ္နာေစမည့္ကိစၥမ်ားကို ေရွာင္ရွားသည့္အေနျဖင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ(rule of law)အေရးပါပံုကိုသာ အေလးေပးေျဖၾကားသြားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူႏွင့္အျခားတိုင္းရင္းသားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာလည္း ခိုင္မာလွသည္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းရင္းသားေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ၿဗိတိသွ်ထံမွ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက နယ္စြန္နယ္ဖ်ားမ်ားတြင္ သူပုန္ထမႈမ်ားရွိခဲ့ရာ အမ်ားစုမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားကို အေျခခံေသာသူပုန္ထမႈမ်ား ျဖစ္သည္။
  ၎တို႔မွာ ထိန္းသိမ္းရမလြယ္ေသာ ေတာင္ေပၚလူမ်ိဳးစု အနည္းငယ္အဆင့္ထက္မ်ားစြာပိုသည္။ တုိင္းျပည္၏ ႀကီးမားေသာဧရိယာမွာ တိုင္းရင္းသားဧရိယာျဖစ္ၿပီး၊ တုိင္းျပည္လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုရွိသည္။ အမ်ားစုမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ခါးသီးေသာစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရသည့္ သမိုင္းေၾကာင္းရွည္ႀကီးရွိၿပီး၊ အခ်ိဳ႕မွာမူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႀကီးစြာပါဝင္ပတ္သက္ေနသည္။
  ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ ဦးသန္းျမင့္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို မေအာင္ျမင္ေသာ အေရွ႕ဥေရာပပံုစံ ေတာ္လွန္ေရးအျဖစ္ ႐ႈျမင္လိုပံုရၿပီး၊ အသြင္ ပံုစံတူေသာ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္တို႔မွ စစ္ဒဏ္ခံလူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းက ပို၍နီးစပ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒၚစုအား ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေမးျမန္းခဲ့ရာ အဆိုပါႏိႈင္းယွဥ္မႈကို လက္မခံဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားေလာက္ မဆိုးရြားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ကအထိ အာဏာရယူထားခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရက တိုင္းျပည္ကို ဤသို႔စုစည္းထားႏိုင္မႈအတြက္ အဓိကစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈအျဖစ္ ၎၏ ပံုရိပ္ကို အေကာင္းျမင္ေစခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက စစ္တပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအား သူပုန္မ်ားလက္မွ ကယ္တင္ခဲ့ေသာ တစ္ခုတည္းေသာအဖြဲ႕အျဖစ္ ႐ႈျမင္ခဲ့သည္။
  စစ္အစိုးရလက္ထက္က တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ၊ သူပုန္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ထားဆဲ ျဖစ္သည္။ အမ်ားစုသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ဆန္႔က်င္သည့္ ေဒၚစု၏ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ႏိုင္ငံေရးအရ မဟာမိတ္ျပဳထားသည္။ ယခုအခါ စစ္အစိုးရသည္ စစ္သားေဟာင္းမ်ား လႊမ္းမိုးေသာ အရပ္သားအစိုးရကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက NLD သည္ပင္မႏိုင္ငံေရးေရစီးသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ ေဒၚစုႏွင့္ အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္(၄၂)ဦးတို႔သည္လည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသာ အုပ္စုမ်ားၾကားတြင္မႈ NLD သည္ ျမန္မာမ်ား၏ပါတီျဖစ္ၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ စစ္မွန္ေသာ ကတိကဝတ္မ်ား ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယခင္ကတည္းကရွိေနေသာ သံသယမ်ားအတိုင္းပင္ ရွိခဲ့သည္။
  ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္တပ္မွ တုိက္ခိုက္ေနမႈမ်ားအတြက္ ႐ႈတ္ခ်ရန္ တံု႕န္ဆိုင္းေနမႈအတြက္ ေဒၚစုအားလန္ဒန္တြင္ ေမးျမန္းစဥ္ သူ၏ တုန္႔ျပန္မႈအေပၚ ကခ်င္ဝက္ဆိုဒ္တစ္ခုက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္အေရးသည္ အေလးအနက္ဆံုးထားရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၇၅၀၀၀ခန္႔ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ရၿပီး၊ လူ(၁၀၀၀၀)ခန္႔မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပိုင္း) (SSA-South)ႏွင့္လည္း တုိက္ခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ေဒၚစုက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ၾကားတြင္ ျဖစ္ပြားေသာျပႆနာကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အျပစ္တင္ေနရမည္မဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းရင္းကိုရွာျခင္း၊ ပဋိပကၡ၏အေၾကာင္းကို ရွာေဖြျခင္း ျပဳရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အၾကံဳျပဳခဲ့သည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္မူ ထိုကိစၥသည္ ရွင္းပါသည္။ “ျမန္မာအစိုးရအဆက္ဆက္က လူမဆန္စြာျပဳမူခဲ့ျခင္း(dehumanization)ႏွင့္ စနစ္တက် ေခါင္းပံုျဖတ္ခဲ့ျခင္း”ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
  ယခုအစိုးရသစ္သည္ ကရင္၊ ခ်င္းႏွင့္ မြန္ကဲ့သို႔ေသာ သူပုန္အုပ္စုမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ စီမံလ်က္ရွိသည္။ ကခ်င္ႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအုပ္စုအမ်ားစုမွာ အစိုးရ၏ ႐ိုးသားမႈအေပၚ သံသယမ်ားစြာ ရွိေနေသးၿပီး၊ အစိုးရ၏ စစ္တပ္အေပၚ ၾသဇာရွိမႈအေပၚလည္း သံသယရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က စစ္တပ္သည္ ကခ်င္မ်ားအေပၚ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းရန္ ဦးသိန္းစိန္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္ကို လစ္လ်ဴရႈခဲ့သည့္ပံုကို ေတြ႔ရသည္။
  NLD အတြက္မႈ ေဒၚစုႏွင့္ သူ၏ပါတီ ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ တိုင္းရင္းသားမူဝါဒကို ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ အသစ္တစ္ခု ေတာင္းဆိုျခင္းျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္လာခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္က သူ၏ဖခင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေတာင္တန္း ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးရန္ ကတိထားခဲ့ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့သည္။ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားသည္ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္ စိတ္ဓာတ္အေပၚ အေျခခံေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
  ပင္လံုကိုျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ႀကီးမားေသာလူထုေထာက္ခံမႈျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရေသာ ဧၿပီလၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အျဖစ္အပ်က္ကိုၾကည့္၍ အကဲျဖတ္ရလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအစိုးရႏွင့္ ၎၏တိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖင့္ ေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ အလံုးစံုပါဝင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေျပလည္မႈကိုရရန္ လိုအပ္သည္။ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလားအလာမ်ားကိုသာ ၾကည့္႐ႈသင့္သည္။
  အဆိုပါ ကခ်င္ဝက္ဆို္ဒ္၏အဆိုအရ ပင္လံုသေဘာတူညီခ်က္သည္ က်ရႈံးခဲ့ၿပီဟုဆိုသည္။ ကာလရွည္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡမ်ား၏ အေမြဆိုးမ်ားသည္ ခါးသီးလွသည္။ စစ္တပ္အေပၚ သံသယျဖစ္မႈမ်ား ပိုမိုနက္ရိႈင္းလာခဲ့သည္။ တရားဝင္ေရာ၊ တရားမဝင္ပါ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး အက်ိဳးစီးပြားမ်ားမွာလည္း မ်ားျပားလာသည္။
  ျပႆနာေျပလည္ေရးမွာ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဒၚစုႏွင့္ NLD အတြက္ အႏၱရာယ္မွာ ၎တို႔ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္မႈ ပိုမိုႀကီးမားလာသည့္ႏွင့္အမွ် ျပန္လည္စည္းလံုးေရးအတြက္ ယာဥ္တစ္စီးမဟုတ္ေတာ့ပဲ၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဘဝတစ္ေလ်ာက္ တိုက္ပြဲဝင္လာေသာရန္သူ၏အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။

  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #520
  r[m;',m; Cupid   zani is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  6,630
  Thanks
  1,462
  Thanked 44,036 Times in 6,684 Posts

  Default

  From the facebook
  မဟာေၾကာင္
  ဟုတ္ပါျပီ.. အဆဲခံျပီး ၂ ဖက္လံုး.. ငါေမးပါဦးမယ္..။

  ၇ ဇူလိုင္ပြဲမလုပ္ရရင္ ေသသြားမလား..။ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေန႔က်ေတာ့ နင္တုိ႔ လုပ္သလား..။ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္( တရားဝင္ အမ်ိဴးသားေရးေန႔) ေတြက်ေတာ့ နင္တုိ႔ ပြဲလုပ္လား..။ ဘယ္နား ျမံဳေနၾကတုန္း.. ဟင္..။ ဒါက နင္တုိ႔ဖက္..။

  အစုိးရဖက္က်ေတာ့ ေျပာင္းလဲပါျပီနဲ႔..။ ဘာေၾကာင့္ ညၾကီးဝင္စီးတုန္း..?? ေခၚသတိေပးတာေလာက္နဲ႔ မရဘူးလား..။ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္ေစခ်င္တာကို ေသခ်ာ ရွင္းျပပါ့လား..။ လက္သည္က နင္တုိ႔မုိ႔လား.. ???

  ဆဲရမယ္ဆုိရင္ ၂ ဖက္လံုး ေဘာလိုလိုမွပဲ..။ အစုိးရကလည္း ျပည္သူေတြ စိတ္တုိင္းက် ဒီမုိကေရစီက် ေရြးေကာက္ထားတာမဟုတ္..။ မဲလိမ္ျပီး တက္လာတာ..။ ဗ.က.သ ဆုိတာေတြကလည္း ဘယ္ေက်ာင္းသားေတြက ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးလို႔ သမဂၢတက္ဖြဲ႔ၾကတာတုန္း..?? ႏွစ္ဖက္လံုးကိုက က်ဳပ္အျမင္မွာေတာ့ ဒီမုိကေရစီကို မဆန္ဘူး..။ ဒါေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္လံုးကို မေက်နပ္ပါ..။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး (ဝါ) အမ်ိဳးသား ျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအရဆို ဒီ့ထက္ လက္ေတြ႔က်ဖုိ႔ သင့္ၾကပါတယ္..။ ေသခ်ာေလး စဥ္းစားသံုးသပ္ေတာ္ မူၾကပါကုန္..။

  (Min Thein)


  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts