+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 42
FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast
Results 11 to 20 of 411

Thread: [mm]*syefrS jrefrmowif;rsm;[/mm]

 1. #11
  Noble Contributor Wizard Cupid Just do it!   wasabi is on a distinguished road wasabi's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Wu Tang Shan
  Posts
  1,671
  Thanks
  39,883
  Thanked 28,638 Times in 1,664 Posts

  Default

  wdkusKdunDudkawG tckvuf&SdaiGaps;b,favmufaygufvJ odcsifvdk.yg/
  ,ef;aps;u a':vmeJ,SOf&if rmaeawmh jrefrmaiGeJqdk&ifaum b,fvdkjzpfavmufvJ odcsifvdk.yg/ aiGvTJwmuawmh rywfoufovdkaevmwm a&mufuwnf;uyJ/
  udk,fhp&dwfawmif udk,ftEdkifEdkif&,f/
  Reply With Quote   


 2. #12
  Noble Contributor Senior Cupid   kokokyaik is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  747
  Thanks
  12,409
  Thanked 21,406 Times in 757 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by wasabi View Post
  wdkusKdunDudkawG tckvuf&SdaiGaps;b,favmufaygufvJ odcsifvdk.yg/

  udk0gqm;bd a& 'DaeYaiGaps;u
  100000 usyf udk 9800 ,ef; yg eJeJrsm;&if 9700 ,ef; avmufeYJ&ESdifygw,f.......

  uGsefawmY oli,fcsif; taMumif; 0ifaqG;aEG;ay;wJY
  udk0gqmbd eJY udkcspf&ifxl; wdkYudk aus;Zl;wifygw,fAsm....

  udkudkusKduf
  Reply With Quote   


 3. #13
  Noble Contributor Senior Cupid   kokokyaik is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  747
  Thanks
  12,409
  Thanked 21,406 Times in 757 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by petertual View Post
  *syefa&muf tkdifpD (ic) cspfy&dwfwwfrsm;twGufowif;aumif;yg
  aemufv 4 v ydkif; 26 &ufaeY rSm vma&mufazsmfajzrSmjzpfygw,f/


  r*Fvmyg
  IC oGm;MunfYcsifw,fAsm........'gayrJY ToKyo roGm;&Jbl;
  udk vSa&T awGaomif;usef;aevdkY........NyD;cJYwJY 1 ywf we*FaEGaeYu

  okinawa taiko (drun) tu azsmfaNza&;yGJwkef;uawmY um;iSg;NyD;oGm;Muwm
  ToKyo bufa&mufNzpfvdkufao;w,f...Zwf&Hka&SUxdum;uydkYay;v dkYav....

  okinawa qdkvdkY taMumif;wdkufqdkifwkef; okinawa eJY Myanmar &JY qifwJY
  tcsufav;awG eJeJ aNymOD;r,f....

  Myanmar NynfeJY &moDOwka&m tpm;taomufa&m awmfawmfav;udk
  eD;pyfw,fAs.........*syef NrdkYBuD;ay: rSm rawGY&wJY iSufaysmyif tkef;yif o&uf wdkY
  okinawa rSm oGm;xGufaew,f.........

  *syef trsm;pk odyfrpm;wJY 0ufaNcaxmufwdkY Muuf[if;cg;oD;aMumfwdkYqdk&if
  uGsefawmfwdkY ArmawGvdkbJ okinawa u wtm;BudKufMuw,f....

  trsKd;o
  D;BuD; awGqdk&if acgif;rSmqHxkH;eJUAs....NrefrmqHxkef;eJYtawmfudkwl wm....
  aemufwcku okinawa vdkYqdk&if sanshin ( okinawa &JU wl&d,m ) uawmY
  trSwftom; wcktaeeJYrygrNzpfaygY...........

  okinawa &JU oDcsif;awGuvnf; *syefrSm emrnfBuD; vlBudKufrsm;bJ r[kwfvm;
  natsukawa &JY nadasoso
  The boom &JY shimauta
  Satoko &JY hana
  Begin &JY shiman chunu takarra...........sanshin no hana poNzifY
  trsm;BuD;aygYAsm........

  NyD;awmY okinawa &JY tu u NrefrmNynfu &Srf; "g;odkif;tueYJ wax&mwnf;bJ
  odkif;upm;ovdkrsKd; AkHudk wD;NyD;uMuwm......

  oGm;MunfYwkef;u&dkufcJYwJY 'kefygwfawGwifay;vdkufygw,f cifAsm;;;;;;;;;;  URL=http://img22.imageshack.us/my.php?imag[e=dsc018342.jpg][/url]


  rSwfcsuf/ /yHkwifwmudk oifay;onfY q&mrBuD; a':raemf[&D tm;aus;Zl;txl;wif&Sdygonf/
  Reply With Quote   


 4. #14
  Noble Contributor Wizard Cupid Just do it!   wasabi is on a distinguished road wasabi's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Wu Tang Shan
  Posts
  1,671
  Thanks
  39,883
  Thanked 28,638 Times in 1,664 Posts

  Default

  http://www.youtube.com/watch?v=n7ggJquImms

  Shima Uta from youtube

  thats really nice song.

  ,lusL. wifwm &vJ&bl;Asm/ emawmfawmfwHk;ao;wmyJ/

  ya&mf*sufr&Sdvdk.uawmh tdkifpDyGJvmMunfhw,fAsm/ vmr,fh tywfrSm wdkusKdvmbdk. &Sdayr,fh y&m*suf&Sdvdk. csufcsif;jyef&r,f
  Reply With Quote   

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #15
  Wannabe Cupid   toe is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  46
  Thanks
  2,781
  Thanked 1,449 Times in 46 Posts

  Default

  *syeftaMumif;qdkvdkUjyefowd&rddddddw,f/usaemfu(92)rSma&mufw,f/(2002)rSmvkyfief;cGif
  'Pf&m&vdkUjyefvmcJw,f/ajymcsifwmujrefrmoH&kH;ulnDyHkav;yg/tdkpmugtifrD*a&;&Sif;
  uukefyeDtpDtpOfeJUoGm;aygufawmUapwemawGvGefuJNyD; wdkusKdjrefrmoH&Hk; udkqufoG,fawmUolwdkUuug,uefU&SifudktdkpmumrSm&SdwJ Ujrefrmo&kH;&kH;cJGeJJUr[kwfbJolwdkUeJU
  wdkuf&kdufqufoG,fcdkif;w,f/NyD;awmU(9)ESpfpmtdkaewJUpmtkyfudktjrefykdUcdkif;w ,facG;awGuvnf;t[kwfrSwfNyD;(pDtdkif)vkyfvmcJUqdkNyD;olwdkUqDrSmuke fyeDuay;xm;wJU
  avmqdkif[dkuifaiGbPfpm&if;eJYukefyPD0efxrf;awGpkaygifay;aiG awGudkpepfwuspm&ifvkyfNyD;
  jrefrmoH&kH;udkydkay;w,f/tJ'DupvdkUoH&kH&JUzkef;oHawmufa&SufvmawmUwmygyJAsm/aemufqHk;rawmU (10)ESpfpmtcGefaomif;(120)raqmifcsif&if yxrtwGif;0efudktm&au(10)aomif;eJYtcGefav;csKd;wcsK d;aomif(30)ay;NyD;rSacsmarmpGm
  jyefa&mufcJUygw,f/'Dae&mrSmtxl;tefUatmrdwmutdkorm;udk v0urSm'Pfaus;aqmif
  NyD;avmqdkif[dkuifudkukefyPDa&SYaeeJY&atmifvkyfay;cJUwJUcdkif;& S&JUoabmxm;udkygyJ/'Pf
  &m&wJUtcsdefrSm t&ufaomufxm;rxm;ppfygw,f/'Pf&m&apwJUpufudk ukefyPD&JU
  oabmeJU jyKjyifxm;csif;&Sdr&Sdppfygw,f/atmfarUaevdkU tJU'DyxrtwGif;0efuajymao;
  w,fpdwfcs&rJUoludkvTwfay;tkef;wJU/aemufxyf(10)a&mufavmufqufoG,fay;vdkufygao;
  w,ftckolvJr&dSawmNyDrdkUajymjycsif;yg/H
  Reply With Quote   


 7. #16
  Senior Cupid   tettet is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  yangon
  Posts
  741
  Thanks
  3,598
  Thanked 11,232 Times in 749 Posts

  Talking

  wdkusdKu nDtudkrsm;cifAsm.... ,ef; eJYusyf
  'DaeYaygufaps;av;odcsifygw,f
  tqifajy&ifwifay;ygaemf
  nutvkyfqif;xm;vdkY.. ckawmhtdyfNyD;aemf..wmh..wm
  aus;Zl;wifvQuf
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #17
  Noble Contributor Senior Cupid   kokokyaik is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  747
  Thanks
  12,409
  Thanked 21,406 Times in 757 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by tettet View Post
  wdkusdKu nDtudkrsm;cifAsm.... ,ef; eJYusyf
  'DaeYaygufaps;av;odcsifygw,f

  r*Fvmyg/
  udkwufwuf vm;rod ac:&cufoAsm.........rSm;&ifcGifYvGwfyg....

  'DaeYaygufaps;uawmY 10 odef;atmuf 1odef; usyd udk 9axmid6&m ,ef;
  10 odef;txuf 1odef; usyf udk 9axmif5&m ,ef; Nzpfygw,fcifAsm/

  aNymvufpeJY qufaNymvdkufOD;r,f......
  uGsefawmY oli,fcsif; qDu tquftoG,f&NyDAsKdU........

  olu v0u tcsKyfxJu zkef;qufwmyg..........

  ueno blwm&kHxJrSm &xm;aNymif;pD;rvdkY apmifYaewkef;

  udkvSa&Tac: oGm;wmwJYAs.....&Jpcef;u tcsKyfxJrSm 3ywf avmufMumoGm;w,f....
  v0u xJa&mufrS zkef;qufcGifY&w,fwJY........

  zrf;cHxdrSm aMumufvdkY v0u rSmoGm;aygufygw,fqdkrS &Juzrf;oGm;w,f.......
  oli,fcsif;twGuf pdwfraumif;ygbl;Asm/

  wltxGefacsmifzdkY wufwmwGm;NyD;vm; wd0l;aemfaemfaemfaemf
  &I;wdk;wdk;wdk;wdk;wdk;

  udkudkusKduf
  Reply With Quote   


 10. #18
  Noble Contributor Wannabe Cupid   CHITYINNHTOO is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  JAPAN
  Posts
  85
  Thanks
  99,825
  Thanked 1,005 Times in 53 Posts

  Talking

  Quote Originally Posted by kokokyaik View Post

  wltxGefacsmifzdkY wufwmwGm;NyD;vm; wd0l;aemfaemfaemfaemf
  &I;wdk;wdk;wdk;wdk;wdk;
  wltxGefacsmifzdkY wufwm ygvdrfhr,f ... tm;juD;juD;
  ydkawmif qdk;ao;w,f ... v.0u rSm a[mfw,fwckvdk jynfhjynfh 00 ae&ayrJh v.0.u u ol.auhpfudk oH&Hk;udk tajumif;jum;& w,fav ... oH&Hk;uae pDtdkif pm&Guf &rS v.0.u u av,mOfay: wifay;wm ... wjcm;EdkifiH om;awGu udk,hfEdkifiH oH&Hk;udk tajumif;jum;p&m rvdkbl;vdk. ajymjuw,f ... jrefrmoH&Hk;u awmh *syeftpdk;& udk ndSxm;jyD;awmh EdkifiHom; [kwfr[kwf pDppfjyD;rS pDtdkif xkwfay;r,fqdkjyD; vkyfxm;wmwJh ... vludkawmh v.0.u rSmbJxm;aygh ... omrefjunfh&ifawmh awmfawmfav; pHESpfus ovdk&SdayrJh wu,fwef;u oH&Hk;uae tzrf;cH&wJh oludk aiGnSpfzdk. pDpOfxm;wmbJAs... tcGefudk olwdk.awmif; oavmuf aqmif&r,f ... raqmifEdkif&if v.0u a[mfw,f rSmbJ aysmfoavmuf qufaeayg h ... tjyifrSmqdk ndSvdk. &ao;w,f ... 'pftaumifh &moDeJ. wkd;&if ydk tqifajy juwmaygh ... 'gajumifh
  wltxGefacsmifzdkY wufwmwGm;NyD vdk.xif&if rSm;wGm; vdrfhr,f*s ... ydk csdK; wGm; bD ... bmbJ jzpfjzpf ol.twGuf qkawmif;ay; vdk. &ygao;w,f ... *syefrSmrSm tdkifpD yJG rjunfh vdkuf&ayrJh pDtdkifawmh jrefjref &ygapvdk. ...

  yDtufpf/ / v.0.u xJ a&mufaewJh oli,fcsif; rdwfaqGawG &Sdjuolrsm; tquftoG,f &&SdjyD;jzpfygu
  ]aMumifESpfaumif} ESifh wdkuf&dkuf ypfpnf;rsm; ay;ydk.Edkifygonf/ ]aMumifESpfaumif} udk 24 em&D qdkifwdkif;wGif ar;Edkifygonf/ rodao;olrsm; od&efjzpfygonf/ cspf&ifxl; onf ]aMumifESpfaumif} uefyeD u ... r[kwfyg ...
  Reply With Quote   


 11. #19
  Wannabe Cupid   myanmar sun is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  dream country
  Posts
  55
  Thanks
  1,349
  Thanked 717 Times in 54 Posts

  Default

  eH7HawGxJa7muf jyefxGufawmhvJ tqifrajywJh taMumif;awGaMumifh
  usK;ypfxJrvmekdifbl;? tck'Dx7ufav;ukdawGhawmh *syefeJhywfoufwJh
  taMumif;awGrSm vGJaewmav;awGodoavmuf eJeJ0ifajymr,faemf/
  Reply With Quote   


 12. #20
  Wannabe Cupid   myanmar sun is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  dream country
  Posts
  55
  Thanks
  1,349
  Thanked 717 Times in 54 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mickytone View Post
  wl&dkYurdom;pkeJYvmjunfYrSmaygYaemf 'gqdkwl&dkYaum vufrSwf0,fygYrvm; [if ... [if.
  wem;ygw,faemf ... olwdkYeJYtrsKd;awmfw,fqdkjyD;uyf0ifvdkY&&ifaumif;r ,f ....
  yGJukdoH7kH;uvlawG vmMunfhr,fvkdh rxifyg? vmMunfhvJykdufqHay;7rSmyg? bmvkdhvJqkdawmh yGJpDpOfwm EkdifiHa7;tzGJh
  wpfcku acgif;aqmifykdif;vlawGrkdhyg/
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts