+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 8 of 8
FirstFirst ... 6 7 8
Results 71 to 76 of 76

Thread: [mm] uRefawmfoGm;cJhzl;aom c&D;av;awGtaMumif;[/mm]

 1. #71
  Noble Contributor Wizard Cupid   AnthonyM is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,306
  Thanks
  1,054
  Thanked 24,208 Times in 1,288 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by NZO View Post
  ကမ္းေျခခရီးသြားတဲ့အခါမွာ...... ဘယ္ကမ္းေျခအသာယာဆုံးလဲဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္........ ျမန္မာျပည္အတြင္းကေနာ္....... ေခ်ာင္းသာ နဲ႔ စက္စဲ ပဲေရာက္ဖူးလို႔ပါ......
  wpfavmu 'Dbufu owif;pmxJrSm c&D;oGm;aqmif;yg;wpfckxJ NrdwfuRef;pkbufu urf;ajcawG "gwfyHkawGYvdkufw,f/ awmfawmfrdkufwmbJAs/ aomifjzLjzLeJY a&usawmh ua&bD,efurf;ajc ta&mifqefqefrsKd;awG/ oGm;p&dwfuawmh iyvDxuf BuD;r,fhyHkbJ/
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #72
  Noble Contributor Senior Cupid :D   Grace is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  826
  Thanks
  49,058
  Thanked 16,883 Times in 837 Posts

  Default

  wu,fawmh 'Do&ufrSm t*Fvefa&mufuwnf;u oGm;cJhwJh c&D;av;awGudk trSwfw& wckNyD;wck tpOfvdkufa&;r,fpOf;pm;xm;wm pdwfurygbl;Nzpfaew,f/ ysif;w,f/ rysif;wJhtcg zGJUEGJUa&;zdkUaumif;oavmuf ysif;wJhtcg rxl;ygbl; 'DvdkygyJ/ oGm;onfvmonfNrifonf'gygyJ/

  'gayr,fh'DaeU touf 7 ESpfwkef;u oGm;cJhzl;wJh c&D;av;taMumif;udk a&;Nycsifrdygw,f/ qef;vm;qdkawmh qef;w,f/ 'DaeUtxdrSwfrdwkef; qef;Nym;wkef;/

  uRefrwdkUi,fi,fu bm;tHrSmaeygw,f/ tJvdkae&if; azazhnDti,fq,fwef; tdrfrSmvmae&if;odwJh oli,fcsif;rdef;uav;&JU tartefwDwa,mufvJ tdrfudk0ifxGufoGm;vm&Sdw,fqdkygpdkU/ tJ'DtefwDu aumhu&dwfuyg/ olUorD;tMuD;udk q,fwef;udk bm;tHrSmvmxm;wmyg/ 'DvdkeJUolwdkUrdom;pkeJU wtm;cifoGm;Muw,f aNymygpdkU/ olbm;tHvm&if tdrfrSmwnf;w,f/ olu ukeful;w,f/ ukeful;w,fvdkUaNymwm tJ'Dacmwfuawmh arSmifckdvdkUac:wmaygh/ Nr0wdDbufuwqifh aumhu&dwf aemufawmhbm;tHtJvdk ukefawG oGif;vmMuwmyg/

  waeUawmh oleJU aumhu&dwfvdkufoGm;csifw,fvdkUtdrfudkaNymygw,f/ vdkufoGm;qkdwmeJU ckeu OD;av;u bm;tHuae aumhu&dwfoGm;wJh um;rSwfwdkifudk vdkufydkUay;ygw,f/ tJ'Dum;u [dkif;vwfum;yg/ tJ'DtefwDeJUwlwl tJ'Dum;udkpD;NyD;wae&ma&mufawmh qif;ygw,f/ tJ'DNrdKUudk usKH'dk;vdkUac:w,fvdkUxifw,f/ tJ'Duae wcgavSeJUul;NyD; [kdbufurf;a&mufrS um;(bmum;vJrrSwfrd) wcgxyfpD;NyD; aumhu&dwfa&muf&wmyg/ tJ'DtefwDwdkUu u&ifawGyg/ olwdkUtdrfrSm tJ'DtefwDtazeJUtar tbkd;eJUtbGm;&,f tJ'DtefwDuav; 3 a,muf (uav;qdkwm uRefrxufawmh trsm;MuD; toufMuD;w,fav) aeMuwmyg/ tJ'DNrdKU[m uRefrrvmcifw&uf u avmifcsmeJUxkcHxm;&wmyg/ tJ'DbufrSm tJ'Dtcsdefu tJvdktNzpfawG[mrqef;ygbl;/ tJ'DtefwDu a,mufusFm;r&Sdawmhyg/ awmxJrSm qkH;oGm;ygNyDwJh/ awmxJrSmqkH;oGm;NyDqdkwmodvm;/ awmxJrSm awmckd&if;wdkufcdkuf&if; aooGm;NyDvdkUaNymwm/

  tJ'DNrdKUu bm;tHxufydkNcifudkufw,f/ bmawGpm;cJhovJqdkawmh yJNym;tqmoGwfawGudk tJ'DtdrfurrESpfa,mufeJUoGm;pm;cJhw,f/ tJ'DrrESpfa,mufvkH;uqHyif&Snf&SnfeJU NzLNzLu&ifrav;awG/ olwdkUtNyKH;[m odyfat;wmyJ/ ckxufxdolwdkUtNyKH;udk Nrifa,mifvdkU&ao;w,f/ tJ'DtdrfrSm ESpfntdyfw,f/ a&csdK;awmh olwdkUtdrfaemufu a&wGif;rSm/ tJ'Da&wGif;u a&uMunfaewmyJ wdrfwdrfav;&,f/ a&atmufudkNrifae&w,f/ a&awGudkcyfvdkufawmhvJ a&utJavmufyJ usefwmyJ/
  Nyefr,fhaeUreufrSm tJ'Dtdrfu b&dwfzufpfu xrif;aMumf? aumfzD? udwfrkefU/ aumif;om;yJ/ b,fuudwfvJawmhrodbl;/

  aumhu&dwfaps;ae&muae um;pD;&rSm/ um;rpD;cif rvQm&Snf uRefru rSwfrSwf&& aumhu&dwfaps;xJu bD;ukwfeJU vufonf;eDawmif0,fvdkufao;w,f/ 'DvdkeJUpD;&wJhum;u*spfum;yg/ bk&m;a& *spfum;qdkvdkU qefUoavmufyJ vlwifw,f rxifeJUaemf/ trsm;MuD;awmf/ ukefawGvJygw,f/ '&kdifbmu um;udk b,fvdkarmif;vJodvm;/ acgif;udk tNyifxkwfarmif;wmaygh/ bmvdkUqdk um;abmeufay:rSm ypfpnf;awGa&m vlawGa&mygw,fav/ r,kHr&SdeJUq&m/ tJ'DbufrSm tJacmwfu tJvdkarmif;wm tqef;udk r[kwfwm/ uRefrvdk 7 ESpft&G,fuav;awmif usyfowfaeatmifvdkuf&wm/ vrf;rSm ppfwyf*dwfawGNzwf&w,f/ &yf&awmh um;ay:u cyfawmifhawmifhrdef;rwa,muf (tJtcsdefuwnf;u tJ'Drdef;rudk tJvdkyJNrifw,f) [kdtefwDr[kwfbl;aemf/ ) qif;oGm;NyD; armifav; 'DwcgNyefvm&if bm0,fcJh&rvJvdkUar;w,f/ tJ'D tapmifhppfom;uvJ aoewfomudkifxm;w,f/ olUMunhf&wmvJ pdwfysufNiD;aiGUaewJh&kyf/ MuufOav;0,fcJhygwJh/ [kdrdef;ru at;at; aq;ayghvdyfyg0,fcJhr,fqdkNyD; tJ'D*dwfudkNzwfvmwmyJ/ aemufw*dwfusawmh tapmifhawGu a[;a[;[m;[m;eJU ckeuvlvdk rSKdifrSkdifr[kwfbl;/ [dkkrdef;reJUvJ &if;ESD;ykH&w,f/ t&ufawGrSmwm Mum;cJhygw,f/

  'DvdkeJUwcg usKH'kd;acsmif;vdkUuRefrxifwJhae&mxda&mufNyD; avSeJUNrpfudkNzwf&Nyefa&m/ 'Dbufa&mufawmh bm;tHoGm;zdkUpD;&rSm ukefum;MuD;Asm. ukefrygbl;vlawGpD;rSm/ tMumMuD;apmifhNyD; um;pxGufw,f/ t&rf;0rf;enf;wmyJ/ b,fvdkMuD;rSef;rodbl;/ olwdkU tm;vkH; u&ifvdkyJaNymMuw,f/ olpdrf;wdkU&JUtvnfrSmqdkwJh pum;eJUazmfNy&r,fxifw,f/ ukefum;MuD;udk wmvywfvdkMuD;rkd;NyD; pD;vm&wmav/ tvif;a&mifqdkvdkU um;a&SUbufum; acgif;cef;eJU [aewJUae&mavmufu 0ifwmav/
  tJ'Dtcsdefusawmh uav;wa,muftaeeJU tdrfuvnf;cGJvmwm ESpf&uf&SdNyD/ rsufpda&SUuu&ifrMuD;awGuvJ u&ifvdkawGyJaNymaeawmh um 0rf;enf;NyD; tdrfNrefNrefa&mufcsifwmyJ odawmhw,f/ wu,fvdkU olwdkUaNymwm udk,fem;vnfcJh&ifyJNzpfNzpf? udk,faNymwm olwdkUem;vnfcJh&ifyJNzpfNzpf 0rf;renf;yJ pyfpkaerdOD;r,fxifyg&JU/

  'DdvdkeJU bm;tHudk a&mufawmh tefwDu uRefrwdkUtdrfudkvJwef;roGm;ao;bl;/ um;&yfwJhae&m NrdKUNyifvdkUuRefrxifwJh ae&mavmufu olUtodtdrfrSm a&csdK;xrif;pm;ao;wm/ tJwkef;u tdrfNyefcsifayr,fh tJ'Dtdrfu auR;wJh ydE
  JoD; wmwayg[if;u t&omaumif;vGef;cJhwm trSefygyJ/

  tJ'Dtcsdefwkef;u tJbufawGrSm zmyGefvdkrsdK;udk um;wef;eJUc&D;oGm;Mu&w,f/ um;ay:uaeqif;&if awGUu&m avQmufeif;vdkUr&bl;/ um;bD;&may:rSmyJeif;/ r[kwf&if tcsdefra&G; rdkif;pm xdedkifw,f/
  rdkif;pmxdvdkUuawmh vmxm; tpdrf;ckwf csKyfyJ&r,f/ (
  um; taz&JU zmyGefc&D;pOfrS NyefMum;&aom tcsuf)/ aygcsifwdkif;aygaewJh'l;&if;oD;udkysm;&nfeJUxdk;xm ;wJh 'l;&if;,dkuawmh 'Dwoufrpm;&awmhbl;xifyg&JU/

  a'o&JU vScsufuawmh urf;ukefa0h/ usKyfwdkUtdrf&JJUaemufbufudk qif;Munfhvdkuf&if awmifwef;awGyJ/ ckacmwfrsm;awmh vrf;awGwHwm;awGeJU qufoG,fa&;awGaumif;awmh oGm;vdkUaumif;NyDaygh/ t*Fvef bmqef;vJ/ bmrS rqef;bl;/ NrefrmNynfu ae&mtESHhvSrSvS/ t*Fvefu r&Sd&Sdwm zmax;NyD; vlawGudk vmvnfcsifatmifqGJaqmifwwfw,f/ vrf;yef;qufoG,fa&;aumif; rD;&Sd tdrfom&Sd/ 'gyJ/
  wu,fwrf; obm0tvSuawmh b,fvdkrS NrefrmNynfavmufpkHedkifOD;rvJ/ (&Srf;Nynf tif;av;avmuf vdwf'pfpx&pfu vSedkifrSmvm;/ olwdkU&JU onfbufpf 20 bdcsf awGoGm;NyD;ygNyD/ &,f&w,fNAJ wu,faNymwm/ aiGaqmifu yufyufpufpufomygw,f/ iyvDawmh ra&mufbl;vdkU rodyg/ a0vNynf&JYawmifydkif;aNrmufydkif;awmifwef;awGvm; wdkUbm;tHu awmifwef;awGvJvSygw,f/ oHvGifNrpfvnfu awmifawGua&m rqef;bl;vm; (bm;tHrS armfvNrdKifoGm;a&aMumif;c&D;rSmawGUedkifygonf)/ &Srf;Nynfu yif;w,? bm;tHem;u bk&ifnD*l 'grsdK;tqef;Nym;awG/ 'gawmif uRefrodwm enf;enf;av;&,f/

  ArmqdkawmhvJ b,foGm;oGm; ArmNynfeJU,SOfMunhfrdw,f/ obm0tvSawG&Sdaeao;wJh ArmNynfudkvJ tydkawGaNymwwfwJh bmrSvJr&SdwJh t*FvefvdkrsdK; vmvnfolawGtrsm;MuD;wu,fudk &Sdapcsifw,f/
  waeUawmhNzpfvmrSmyg/ wnudk a':vm 500 avmufay;&wJh tcef;rsdK;awGeJUawmh wdk;awGudk qGJaqmifzdkUqdkwmrNzpfekdifao;bl;/ tD*spfudk atmftifcvkppf 14 &ufudkrS aygif500 xJ&,fav/ 'DrSmvlawGu t&rf;c&D;oGm;Muw,fqdkyifr,fh ckcsdefrSm aps;oufomwmyJa&G;oGm;Muw,faum/  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #73
  VIMC Godly Cupid   happyvalley is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  2,537
  Thanks
  52,826
  Thanked 81,208 Times in 2,560 Posts

  Default

  jyD;cJhwJh Edk0ifbmvxJrSm ukdautrfa0wkdYe,fbufu u0jrdKYav;ukd a&mufcJhw,f / r*Fvmaqmifwpfckukd oGm;&if; eJYaygh / &efukefeJYeD;&ufeJY a0;aewJh jrdKYuav;vkdY xifrdwmygyJ / uRefawmfwkdY &efukefuoGm;&if tif;waumf&Jpcef; tausmf "mwfqDqkdif awGem; ra&mufcif nmzufukd csdK;auGYwJh uw&mvrf;av;twkdif; oGm;&ygw,f/ vrf;axmifhrSm a'gif;tkd;a0 qkdwJh vufzuf&nfqkdif&Sdygw,f/ vrf;av;u usOf;ygw,f / rsufESmcsif;qkdifu vmwJhum;&Sd&if ESpfpD;pvkH; vrf;ab;ukd eJeJpDcsjyD;rS a&SmifvkdY&ygw,f/ vrf;ukd csJYzkdYvkyfae wmukdawmh awGUcJh&ygw,f /


  vrf;ab;u v,fuGif;awG ?

  &ifhrSnfhpjyKaejyDjzpfwJh pyg;cif;wcsdKY


  xkH;MuD;&Gm ra&mufcif jzwf&wJh yJcl;jrpfausmf opfom;wHwm;MuD;


  vrf;ab;rSm awGY&wJh xef;yiftkyfav;  u0jrdKYav;ukd ra&mufcif xkH;MuD;qkdwJh&Gmukd jzwf&ygw,f / opfyiftkyftkyfqkdif;qkdif;eJY at;csrf;wJh &Gmav;ygyJ / &Gmtv,favmufrSm apwDwpfql ukdvnf; um;vrf;ab;rSmuyf&yf zl;jrif&ygw,f / a&S;apwDwpfqljzpfykHygyJ / xkH;MuD;ukdjzwfjyD; odyfrMumcifrSmyJ u0jrdKYav;ukda&mufygawmhw,f / jrdKYav;u um;vrf;&Jh b,fnmwpfzuf wpfcsufpDrSm &Sdaeygw,f/ tdrfajcodyfrrsm;vSwJh jrdKYav;ygyJ / vltrsm;pkuawmh v,f,mvkyfukdifjyD; toufarG; Muygw,f / pyg;puf ? qDpuf wcsdKYukdvnf; jrifawGYcJh&ygw,f / r*FvmaqmifutjyefrSm u0jrdKYeJY odyfra0;wJh zav;&Gmu zav;bk&m;MuD;ukd oGm;zl;Muygw,f/ usaemfh rdef;rzufu tarMuD;u ykdifusKH&Gmuyg / ol&JhcsufjrKyf Zmwd&Gmav;yg / aemufrSom yJcl;jrdKYay: ajymif;jyD;aeMuwm jzpfygw,f / olu uRefawmfhukd olY&Gmodyfac:jy csifygw,f ? 'gayr,fh ykdifusKHtxdawmh roGm;awmhygbl; ? vrf;u zav;bk&m;MuD;ukdyJ olvnf; pdwfcsrf;omatmif vkdufykdY&if; bk&m;zl;a&mufcJhygawmhw,f / ra&mufcJhwm ESpf 20 ausmfjyDvkdY ajymjyygw,f/

  bk&m;MuD;u awmifukef;jrifhwpfckay:rSm wnf&Sdygw,f/ apmif;wef;avSum;av;pif;vnf;&SdjyD; um;vnf; tay:xda&mufatmif armif;wufvkdY&ygw,f / bk&m;ukef;awmfay:a&mufawmh wu,fhukd vuf&mwifhw,fjyD; oyg,fvSwJh apwDMuD;ukd zl;awGY&ygawmhw,f / awm&Gmav;wpfckrSm 'DavmufxkxnfMuD;rm; wJh bk&m;apwDMuD;ukd zl;awGY&vkdY tHhMordygw,f /
  usL;ypfwkdYvJ u0jrdKYav;bufukd a&mufcJh&if tJ'Dbk&m;MuD;ukd oGm;zl;MuzkdY wdkufwGef;csifygw,f /

  tarMuD;u bk&m;MuD;eJYywfoufwJh yg;pyf&mZ0if Zmwfvrf;tcsdKYudk ajymjyygao;w,f / zav;bk&m;MuD;rSm odkdufawG ? tapmifhta&SmufawG trsm;MuD;&SdygowJh / uRefawmfvnf; em;axmifaevkdufygw,f / bk&m; &ifjyifawmf y&0kPfutawmfav; jyefYjyL;jyD; opfyifawG tkyftkyfqkdif;qkdif;eJY omom,m,m &SdvSygw,f /  &ifjyifawmfay:u wpfae&mrSm pum;jzL pum;0gyef;awGudk a&mif;wJh qkdifao;av;wpfckudkvnf; awGYcJh&ygw,f/ pum;yef;awGukd jrifawGY&awmh ykyg;awmifukd oGm;owd&rdvkdufygao;w,f / ykyg;rSmvnf; tckvkdyJ pum;0g yef;awGukd ykvif;xJxnhfjyD; trSwfw& vufaqmifa&mif;Muygw,f / iSufaysm&Gufav;awGeJYvdyfxm;wJh pum;jzLyef;xkyfav;awGukd awGYvkdY trSwfw& 0,fcJhygao;w,f / wpfxkyfukd 100 usyfay;&ygw,f / yef;&Jh &eHYu tawmfav;oif;ysHarT;ygw,f /  eJeJqufjyD;vrf;avQmufvkdufawmh bk&m;ay:rSm &[Em 500 &Jh MuGcsDawmfrl[ef &kyfxkawGukd zl;awGY&ygw,f /
  tem;rSmawmh pum;jzLyifMuD;ukd awGYvkdY "mwfykH&kdufcJhygw,f / pum;jzLyef; tzl;av;awGukd jrifEdkifygw,f /
  bk&m;ukef;awmf&Jh awmifzufuaeMunhf&wJh jrifuGif;u vSyygw,f / avuvnf; wjzL;jzL;wkdufcwfaeygw,f/

  bk&m;ukef;awmfay:rSm bkef;MuD;ausmif;wpfausmif;ukdvnf; awGY&jyD; teD;em;rSmawmh a&S;acwfu Z&yfwpfaqmifudk jrifawGY&ygw,f /  tjyefrSmawmh xkH;MuD;&Gmem;u xef;&nfa&mif;wJh qkdifav;wpfqkdifuae xef;&nf 0,fcJhygw,f / a&oefYwpfAl;ukd 200 usyfyJ ay;&ygw,f / xef;&nfppfygw,f ? aomufvkdYvnf; tawmfav;aumif;ygw,f /
  vufusefav; . . .

  ra&mufzl;wJh jrdKYav;ukdoGm;wJh tawGYtMuHKav;ukd ajymjywmyg / Mqma0 tdrfvGrf;oGm;jyDvm; /
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #74
  Best VIMC member 2013 Wizard Cupid   KM Wai is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  between heaven and hell
  Posts
  1,613
  Thanks
  60,395
  Thanked 41,415 Times in 1,630 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by happyvalley View Post


  u0jrdKYav;ukd ra&mufcif xkH;MuD;qkdwJh&Gmukd jzwf&ygw,f / opfyiftkyftkyfqkdif;qkdif;eJY at;csrf;wJh &Gmav;ygyJ / &Gmtv,favmufrSm apwDwpfql ukdvnf; um;vrf;ab;rSmuyf&yf zl;jrif&ygw,f / a&S;apwDwpfqljzpfykHygyJ / xkH;MuD;ukdjzwfjyD; odyfrMumcifrSmyJ u0jrdKYav;ukda&mufygawmhw,f /
  ra&mufzl;wJh jrdKYav;ukdoGm;wJh tawGYtMuHKav;ukd ajymjywmyg / Mqma0 tdrfvGrf;oGm;jyDvm; /


  q&m awmifMum;....tckrS zwfrdw,f....
  ...... zwfrdawmU vGrf;oGm;wmaygU ....... tdrfrS r[kwfbl; ..... rqkHpnf;cJU&olav;yg tcGifUta&;&wkef;a&mvGrf;vdkufrdao; ......
  xkH;MuD;uRefawmfU&Gm ..... u0u ausmif;wwfcJUwm .... u0olav;u wcsdefu bmnm bmnm .....

  tJ'Dzav;bk&m;MuD;qdkwm 10 wef;wkef;u cspfolav;eJU oGm;cJUzl;wmaygU ..... aNym&if;awmifowd&vmNyD ....... tckawmUvnf; olpdrf;awGvkdygyJvm ;;;;;;;; ....... oGm;tJvlMuD;raumif;bl; twdwfawGukd owd&vmatmif vmqGaew,f.......
  Last edited by KM Wai; 12-05-2012 at 10:18 AM.
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #75
  Cadet Cupid   roselele is on a distinguished road roselele's Avatar
  Join Date
  Dec 2007
  Location
  KalayMyo
  Posts
  293
  Thanks
  1,022
  Thanked 5,760 Times in 297 Posts

  Default

  usL;ypfBuD;xJ oGm;&if;vm&if;eJY c&D;oGm;o&wf udk 0ifzwf&if;eJY oGm;cJYzl;wJh c&D;pOftaMumif;awG owd&rdoGm;jyefa&m .. bc&D;oGm;&wJY ZmwmawmY ygvmw,feJUwlyg\...i,fi,fuwnf;u ckxd tNrJwrf;r[kwfayrJY BudKMum;BudKMum;awmY oGm;&oAs ...udk,fharG;&yfajru a&OD;qkdayrJY tarwdkUu arG;&HkyJarG;NyD;..uav;rSm tajcvmcsawmY .. wpfESpfwpfcgawmY tygwkdU ? tarwdkUu arG;&yfajr jyefjzpfw,f...i,fwkef;uawmY c&D;oGm;&wm bmaysmfovJ rar;eJY.. tJYwkef;uawmY um;wpfwef? EGm;vSnf;wpfwefeJU oGm;Mu&wmaum... rdk;wGif;qkd um;*dwfa&mufzkdU &Gmuae ajcusifawmif avQmuf&ao;...enf;enf;BuD;vmawmY trawGu rdk;ukwf ? rEav; zufawG udkajymif;MuawmY.. &GmoGm;vdkuf? rdk;ukwf ? rEav; oGm;vnfvdkufaygY...trsdL;awGuvJ a&Munf&m ajrEk&m ajymif;MuawmY? oGm;vnfp&m c&D;ursm;vmwmaum ...tvkyfawGvkyfawmY tvkyfuvdkufydkUwJY yxrqHk; c&d;pOfuawmh ,mrmrdkwkd wkdUeJUoGm;wJYiyvD c&D;pOfayghAsm... aysmfp&mvJaumif;? yifv,fBuD;uvJ vS? tpm;taomufuvJ aumif;? jyefawmifrjyefcsifbl; .. .'kwd,c&D;pOfuawmY &Srf;jynf (awmifBuD;?tif;av;?uavm?yif;w,)buf? aemufwwd,c&D;pOfuawmY yk*H? tif;av;? ykyg;buf...
  c&D;pOftm;vHk;uawmY ra&mufzl;wJYbufawGqkdawmY aysmfp&mvJ aumif;? MunfEI;p&mvJaumif;ygh.. arNrdKUawmY a&mufzl;csifom;? ra&mufzl;ao;bl;? OD;av; tJYrSmaewkef; 'DESpfawmY oGm;jzpfatmif BuDK;pm;rSyJ...cOD;pOftm;vHk;xJrSmawmY rSwfrSwf&&eJY aysmfp&mtaumif;qHk;uawmY &Srf;jynfbufoGm;wJY c&D;pOfyJ ... A[kokwvJ&? pdwfvJ tem;ay;wJY tvkyfrkdU wpfESpfwpfcgawmY c&D;xGufay;oifhw,f..'grS tvkyfjyef0if&if pdwfopf? vlopfeJY taumif;qHk;vkyfEkdifrSmav..


  ukd,fwpfa,mufwnf;tm;eJY b0rSmeifr&SdvdkYr&yg/
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #76
  Noble Contributor Senior Cupid :D   Grace is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  826
  Thanks
  49,058
  Thanked 16,883 Times in 837 Posts

  Default

  [dkae hu t*FvefaNrmufydkif; Lake District udkwcga&mufNzpfao;w,f/ udk,fu tMudrfMudrfoGm;vJ r&dk;wJh usdKufxD;&dk;vdkyJrdk hom;uvJ ra&mufbl;ao;awmh 3 &ufc&D;oGm;vdkufw,f/ yGifhyGifhvif;vif;aNym&&if wtm;pdwfysufzdk haumif;w,f/ vlawGrsm;wm rsm;wmqdkwm awmawmif t&omawmifaysmufyJ/ 21 &ufMo*kwfowif;xJawG hvdkufwmawmif tJ'Dae&m[m tck edkifiHNcm;om; c&D;oGm;awGvJ wtm;rsm;vmwJhae&mygwJh/ &SdorQ [dkw,f rdkw,f tif; self catering tukefvlNynfh/ pm;aomufqdkifawGqdkwmvJ reservation vkyfrxm;&if iwfrvm;yJ/ fast food qdkifawGawmh&rSmaygh/ udk,fu uav;ygawmh ol hvJ tJvdkawGrauR;csifvdk hidkrJhrJheJ hpm;aomufqdkif&Sm&wmrsdL;/ 0uf0ufawGuGJ pnfcsuf/ b,favmufpnfvJqdkawmh awmxJoGm;vrf;rSmawmif vef'efuoli,fcsif;eJ hrawmfwqawG hw,fqdk/ vGefcJhwJh eSpfaygif;oef; 450 u rD;awmifaygufuGJrSkaMumihfNzpfvmwJh a&uefawGtrsm;MuD;eJ hawmifaMumawG trsm;MuD;&SdwJh t*Fvefu Lake District [m t*FvdyfawGtwGufvSywJh tem;,lp&mae&mwckyg/ NrefrmedkifiHu 0if'grD,mvdk hac:cJhMuwJh oHvGifvrf;udk t*FvdyfawGu tJ'D Lake District u Lake Windermere em;uvrf;av;awGeJ hwlvGef;vdk hrSnfhac:cJhMuwmyg/ a&uefawGtrsm;MuD;Mum;rSmrS Windermere Lake [mt&SnfqkH;tvSyqkH;eJ hvltpnfum;qkH;yg/ vef'efNrdK h&J haNrmufbuf rdkif 280 tuGmrSm&Sdygw,f/ wcsdefwkef;uawmh MudKufvGef;vdk hpaumhwvefoGm;&ifawmif tJ'DtxJudk0ifMunfhNzwfarmif;NyD;rS oGm;wmyg/ tckawmhvJ edkifiHNcm;c&D;awGoGm;vmwJhtcg t*Fvef&J hrawmfrw&m; aps;MuD;wmawGudk tawmftNrifuwfvmygw,f/ 3 &ufoGm;cJhwJh [dkw,fceJ hpm;aomufqdkifp&dwf[m pydef odk h*&du c&dvdkuRef;rsdL;udk av,mOfeJ hoGm; tpm;taomuftNyD;tpD; & &ufpmavmuf&wmrsdL;yg/ 'gawmifrS tif; ao;ao;av;rSmwnf;wmyg/ t*Fvef&J haeG&moDrdk hMudKvkyfxm;vdk hae&m&wmuvGJ aps;roufomyg/ [dkw,frsm;awmf&kH[dkw,fawmif aygif 200-300 ygwJh/ ae&mvJ r&ygbl;/ b,ftcsdefuwnf;uMudKvkyfxm;vJawmifrodygbl;/ aps;oufomwJh Caravan parks awGbmawGawmh&Sdygw,f/ 'gawGvJ tNynfhygyJawmf/ xifoavmufaevJ romawmh at;NyD;apmifawGbmawGawmif 0,fywf&ygao;w,f/ tckwcg udk,fawGu aewmMumvmawmh tMudrfMudrfa&mufcJhvJ udk,fhb0xJ0ifvmwJ hvltopfuav;u 7 eSpf&SdvmNyDrdk hol hvdkufydk hzdk hoGm;&ygao;w,f/ vmr,fhaEG&moDtwGuf Cornwall ydk hay;r,fqdkNyD; Self catering wywfpmaps;MunfhwJhtcg wnudkaygif 260 avmuf&Sdaeygw,f/ ae[m roGm;awmhbl; e,l;a&mufomoGm;awmhr,fvdk hpdwful;,OfNypfvdkufygw,f/ udk,foGm;csifwm udk,fpGJawG;wm [d/ vef'ef[m 2016 rSmc&D;oGm;trsm;qkH;eJ h2017 rSm 'kwd,c&D;oGm;trsm;qkH; NrdK hNzpfaeygw,f/ vlawG[m usdwfusdwfawGudkwdk;aewmyJ/ vef'efvmrSawmh tem;w0dkuftukefoGm;wmayghav/ t*Fvdyfwdkif;Nynf[m visa vJwtm;awGvG,fvmygNyD/ uRefruawmh aps;oufomwJh wdkif;NynfawGyJ c&D;vSnfhoGm;ygawmhr,f/ Ref: https://www.lakedistricts.co.uk/history
  Last edited by Grace; 08-31-2017 at 08:27 AM.
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts