+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 3 of 8
FirstFirst 1 2 3 4 5 ... LastLast
Results 21 to 30 of 72

Thread: [mm] uRefawmfoGm;cJhzl;aom c&D;av;awGtaMumif;[/mm]

 1. #21
  Wannabe Cupid   lynetteAung is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2008
  Posts
  65
  Thanks
  366
  Thanked 1,440 Times in 65 Posts

  Smile

  vif;euf'DrSma&;csifwmMumygjyD... b,fudkoGm;wJhtaMumif;a&;&rvJvdkYpOf;pm;aewm... ckowd&vmvkdY... 'Dc&D;av;uvif;eufb0rSm rSwfrSwf&&ygyJ... aemufwpfacguf oGm;zdkYqdkwmvJrvG,fygbl;...

  vif;eufoGm;cJhwm 2004 avmufuyg...
  {&m0wDjrpfMuD;jrpfcGJaygif;rsm;pGmeJY pD;0ifwJh yifv,f0udkoGm;cJhwmyg... tazu vif;eufudk jrifzl;atmifqdkjyD;vkdufydkYcJhwm... tJ'DtwGuf vif;euftazhudkvnf; t&rf;aus;Zl;wifygw,f... tJ'DbufrSmvif;eufwdkYaqGeD;rsdK;pyfawGvJ &Sdw,fav...

  tJ'DaeYureufapmapmygyJ tazu yJhaxmif(tac:ta0:rSm;&ifcGifhvTwfyg) wpfpD;iSm;jyD; vdkufydkYwmyg... taz&,f...vif;euf&,f... trsdK;enf;enf;&,feJYaygh...
  {&m0wDjrpfurf;ab;rSm&SdwJhjrdKYav;wpfjrdKYupxGufwm yg... {&m0wD&Jhjrpfvufwufav;awGuaeoGm;wmyg... tJwDjrpfvufwufuaejyD; xyfjyD;acsmif;av;awGtrsm;MuD;cGJxGufaewm...udk,fhb momqdk&if vrf;awmifaysmufoGm;Edkifw,f.... aeuawmhawmfawmfav;ylw,f... 'gayr,fh yJYaxmifu trdk;ygawmh awmfao;wmaygh... yxrqHk;0ifwJhae&mu tazwdkYaqGrsdK;ygyJ... tJ'DrSmxrif;pm;&wm... tazuawmh pum;awGajymaygh... tdrfuawmh urf;pyfuav;rSmyJ... avSurf;uyfwmeJY tJ'DjcH0kdif;xJa&mufa&m... xrif;uvnf;pm;vdkYaumif;ovm;rajymeJY... vif;eufuig;MudKufwmudk...

  tJ'DtdrfrSmwa&;avmuftdyfjyD;awmhyifv,f0udk qufxGufygw,f... yifv,f0qdkawmhvif;eufu iyvDwdkY..acsmif;omwdkYvdkrSwfwm.... yifv,f0a&mufrS tJ'gawGeJYrwlrSef;odw,f.... bmvdkYvJqdkawmhvif;eufwdkYa&mufcJhwJhae&mu ig;awGzrf;MuwJh wHig&Gmuav;av... &Gmav;qdkayr,fh awmfawmfpnfum;w,f.... ig;zrf;avSawGuvnf; tMuD;MuD;awGeJY... wckygyJ... ig;zrf;wJhae&mqdkawmh ig;nSDeYHuawmheJeJqdk;w,f... tr,f... &Gmomqdkw,f... um&mtdkauqdkifeJYawmh... [D;.... tJ'DrSmvnf;tazYta':rdom;pkeJYawGY&w,f.... &GmuvlawGuvnf;racbl;... &GmxJ0ifoGm;&if 2 xyfwkdufuav;awGeJY... &Gmvrf;awmiftkwfawGcif;xm;vdkufao;...
  tJ'DtrsdK;awGeJYvif;eufudk tazurdwfqufay;ygw,f...

  naeapmif;rS vif;eufwdkYjyefjzpfMuygw,f..... naeydkif;a&mufrSyJ jrpfurf;ab;u&Skcif;awGudkw0MuD;Munfh&awmhw,f... om,mvdkufwm... tjyefvrf;rSmyJ tdrfwpftdrfudk0ifao;w,f... tdrfuacsmif;xJrSmaqmufxm;wm... ajcwH&Snfav;ayhg ig;zrf;zdkYwrifaqmufxm;wmvm;awmhrodbl;... olwdkY
  {nfhcHwJhtpm;tpmuwpfrsdK;... tJ'Dem;av;rSmyJydkufeJYrdvmwJhig;wdkY ykpGefwdkY.. aygufpuav;awGyg... tJ'gav;awGudk aMumfaMuG;wm... [D;... ig;aygufuav;awGuvnf;tpHkyJ... ykpGefav;awGuvnf;ao;ao;av;awG... snack vdkYac:rvm;rodbl;... zrf;rdcgpawmif;xJrSmqdk c&kao;ao;av;awGawmifygao;... tJ'Dc&D;av;uawmhawmfawmfaysmfwmyg... rjrifzl;ao;wmawG awGY&w,f... a'oE& A[kokwvdkYac:r,fxifw,f... i,fi,fujrefrmjynfajryHkqGJ&if {&m0wDjrpf&Jh jrpfcGJawGtjrJygw,fav... ckawmh udk,fwdkifa&mufzl;oGm;wmaygh... em*pfwkef;uawmh tJ'DbufawGvnf;xdw,fMum;w,f... trsdK;awGuawmh touf&SifMuygw,f... ypnf;awGyJygukefwm

  abmfabmfwdkYvnf;MuHK&ifoGm;Muaygh... jrefrmhaus;vufjynfolvlxku t&rf;&kd;om;jyD;azmfa&Gygw,f...

  Last edited by lynetteAung; 06-03-2009 at 09:30 AM.
  Reply With Quote   


 2. #22
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default armfuif;c&D;oGm;cJYonf

  1/ &efukefNrdKUBuD;xGufraNy;ygbl;

  ay:aEGvvQif
  awmifucsdrfYNcL;? rif;vGifOD;ESifY
  ysHUNyL;csKyfqdkif;? rkefwdkif;qifvdk
  wdrfndKrSKdif;xuf? NyvQyfNyufum qdkNyD; ESvHk;om;EkEkeJYacwfa[mif;u ppfom;BuD; ewfoQifaemif wzGJUwEGJUwifpm;a&;zGJYcJY&wJU &Da0vGrf;armfp&m uqkefvqef;w&ufrSm armfuif;wdkUvifr,m; &efukefwufcJYygw,f/ 'Dae&mrSm wufcJYw,fqdkwJYtoHk;tESKH;udk oHk;&wmu &efukefqdkwJY wqifYavQmNrdKUawmfBuD;udk awmuaewufvmcJYw,fqdkwmeJY awmifbufu aNrmufbufudk wufcJYw,fqdkwJYoabmESpfckvHk; iHkrdatmifoHk;vdkufwmyg/

  &efukefwufvmzdkUtwGuf armfuif;wdkUvifr,m;[m ESpfaygif;61ESpfBumatmif oufwrf;&Snfvsm;aeNyDNzpfwJY ur
  mausmform&ifUavaBumif;vdkif; NrefrmUavaBumif;udk toHk;NyKcJYygw,f/ 'Dae&mrSm urmausmform&ifYqdkwJY emr0daooeyk'fudk rsufpdarG;pl;olawG &SdBurSmyg? 'gayrJU 'D*kPfyk'fawGudk armfuif;t&rf;uma&m oHk;ESKH;cJYwm r[kwf&ygbl;/ NrefrmUavaBumif;[m rvHkNcHKbl;? tqifraNybl;? npfywfw,f? 0efxrf;awGqufqHa&;nHUw,f? bmrStmrcHcsufeJYwm0ef,lrSKr&Sdbl;? tcsdefrwdusbl;qdkwm urmod NrefrmodyJr[kwfvm;/ 'gYtNyif urmay:rSm yxrOD;qHk; Nyefay;tqGJcH&wJY avaBumif;vdkif;vdkUawmif owfrSwfvdkU&r,fvdkU rBumao;cifuyJ q&mOD;vlacsmwdkU aNymNyaqG;aEG;zl;w,fr[kwfvm;/ av,mOfysHay;tqGJcH&wm wcgwnf;awmifr[kwfygbl;? 2cgwdwdyg/ yxrwcgu autrf'DtdkqdkwJY u&iftzGJUuNzpfNyD; aemufwcgu 1988-89 'Drdkua&pDta&;awmif;qdkwJY ausmif;om;awGyg/ uJ ..'gqdk&if urmausmform&ifYvdkU armfuif;oHk;vdkufwm rrSm;edKifawmUbl;aygUaemf/

  'Dvdk
  urmausmform&ifY avaBumif;vdkif;qdkawmUvnf; NrefrmUavaBumif;rSm olrsm;awGxuf xl;uJrSKav;awG&SdwmaygY? b,fvdkxl;ovJ aNymNyr,faemf/ av,mOfvufrSwfu aps;csKdygw,f? 68000 xJ&,f/ ol&JUNydKifbuf yk*HwdkU rEav;wdkU &efukefwdkUu wodef;av? 'DawmU vufrSwfuBuyfwmaygY/ BuyfomBuyfwm vluNynfYwmr[kwfbl;? 'gqdkbmaBumifUt0,fcuf&ovJqdkawmU vufrSwf&JU3yHk2yHkudk Xmeqdkif&mawGu tydkif;pD;xm;BuvdkUygwJY/ taNccsppfAsL[m b,fESpfapmif? tufpfbDu b,fESpfapmif? ppfqifa&;uGyfuJa&;u b,fESpfapmif? c-,-u eJY r-,-u u b,fESpfapmif? poHk;vHk;u b,fESpfapmif poNzifY poNzifY cGJwrf;csxm;NyD;om;? tJ ...'DvdkcGJwrf;csxm;ayrJU tJ'DXmeawGu &efukefoGm;rJYc&D;onfawG tNrJ&Sdovm;qdkawmUvnf; r&Sdbl;? b,fvdkvkyf&SdrSmvnf; wywfrSm av,mOfu 3Budrf 4Budrfavmuf qif;aewmudk/ 'DawmU vufrSwfawGydkaewmaygY? 'Dvdkydk&SefaewJY av,mOfvufrSwfawGudk c&D;oGm;omrefNynfolawG c&D;oGm;vmrSKvG,fulacsmarGYapzdkU&m Xmeqdkif&mawGu oabmxm;BuD;pGmeJY usyf2aomif;avmuf tNrwfwifNyD; Nyefa&mif;pm;ygw,f/ owif;awGBum;ae&w,f NrefrmUavaBumif;&SKH;w,fwJY 'gayrJUr,fYvnf; edKifiHawmfu oabmxm;BuD;pGmeJY NynfolawG c&D;oGm;vma&;vG,fulatmif t&SKH;cHaNy;qGJaew,fwJU? 'Dae&mrSm edKifiHawmf[m b,folvnf;vdkU ar;csifp&mBuD; (EdkifiHa&;awG ygoGm;yvm;? armfuif;EkdifiHa&;raNymbl;aemf)/ ukefonfawGeJYaygif;NyD; &efukefuukefudk e,fo,f? e,fukef&efukefydkU &wJYtzdk;tcudk av,mOfrSL;? av,mOfr,f-armifutp avaBumif;wm0ef&Sdola0rQpm;/ 'Dvdk vufrSwfawG ukefonfawGeJY NrefrmUavaBumif;BuD; pnfum;odkufNrdKufpGm vnfywfaewm awGY&NyefawmU EdkifiHawmf&JUt&SKH;cHrSKudkqdkwmBuD;udk cHpm;em;vnfay;zdkU armfuif;rSm cufaeNyefa&m? &moDOwktaNcaet&rf;qdk;aeygw,f qdkwmawmif uRefawmf&atmifqif;r,fqdkwJY av,mOfrSL;BuD;awG&JU 0D&d,eJY apwemudk armfuif;wtHUwBoeJU c&D;onfawG c&D;zifYaESmifUaES;rSmpdk;vdkUvm; o,fvmwJY txm;rcHukefawG ysufpD;rSmpdk;vdkUvm; a,[dk;0g;t&SifrSyJ odawmUrSmbJav/

  'Dvdktaetxm;awGaBumifY yky
  vdu avaBumif;vdkif;udk pD;zdkUarmfuif;aNymayrJU cspfwD;eJY*sL; pyfNyD;aygufvmwJY r'rfarmfu vufrcHygbl;? av;aomif;eD; ESpfa,mufygif; &Spfaomif;eD;yg; tydktukefrcHygbl;qdkNyD; ADwdkoHk;y,fcsygw,f/ (armfuif;wdkU rl&if;aps;twdkif;&ygw,f? 'DNrdKUrSm tNrD;t&SnfBuD;r[kwfayrJU armfuif;vnf; armfuif;avmuf twuf&Sdygw,f-'guBuGm;csuf)

  'DvdkeJU uGif;csdef;eHeuf6em&DqdkwJY csdef;qdkcsufudk&ygw,f/ Nrefrmapm &Srf;awmNyefqdkwJY pum;yHkudk tvGwf&aewJYarmfuif;wdkU 7em&D45rD;epfrS tdrfuxGufayrJU? avqdyfa&mufawmU NrefrmUavaBumif;aumifwmrSm b,folrSr&Sd wdwfqdwfacsmufuyfvdkU/ tJ'DaeYrSm &efukeftJ,m;a0;eJY tJ,m;ref;wdkUvnf; &efukefc&D;pOf&Sdygw,f? olwdkUaumifwmawGrSmawmU pnfum;vdkUaygY/ rBumbl; av,mOfawGa&mufvmNyD; olwdkUc&D;onfawG aumufwifoGm;a&m? armfuif;wdkUrSmawmU ikwfwkwfaygY/
  11em&DavmufBuawmU owif;wck0ifvmw,f vlBuD;c&D;pOf&SdvdkU NrpfBuD;em;bufudk wufoGm;&NyD? 'DuaeYc&D;pOfysufzdkU&SdowJY (a'ocHawGu av,mOfuifqmvdkU ac:BuwmaygY) pdwfnpfnpfeJU r'rfarmfudkqlrvdkUBunfYvdkufawmU olUrsufESmuudk,fYxuf ydkwif;Nyxm;awmU a'goudkNrdKodyf BudwfrSdwfvdkU
  armifom&&JU redKifonf;cH&Ncif;onfvnf;aumif; pmtkyfudkNyefzwfaevdkuf&Nyefa&m/ av,mOfu vmr,f rvmbl; tNywfraNymedKifvdkU tdrfNyefvdkUvnf;r&Nyefbl;? 'DvdkeJU avqdyfxJu wqdkifwnf;aomqdkifrSm xrif;pm;&ygawmUw,f? wqdkifwnf; 'gayrJU avqdyfxJuqdkif qdkawmUvnf; aps;awGu x&pfy,faygY BuD;rSBuD;yJ/ (tNyifrSm qdkifawGawmU&Sdygw,f 'gayrJU avqdyftNyifxGuf&rSm)/

  rBumbl; owif;aumif;wck0ifvmNyefa&m vlBuD;c&D;pOfwaBumif;u NrdwfudkvmzdkU&SdwmrdkU av,mOfNrpfBuD;em;u NyefvmNyDwJY? armfuif;tawG;xJrSm wmawpaeom;xJrSm OD;EkBuD; ,lbDat av,mOfwpif;eJU olykefvufxJrusao;wJU NrdKUawGqDvdkufywfcJYwm a&;xm;wmudk Nyefowd&rdao;w,f? tJ'Dwkef;u 'kwd,ur
  mppfNymyHkxJu xdk;xGufzdkUBudK;pm;&if; NynfwGif;ppfrD;avmifaewJU NrefrmNynf&JU rNynfYrpHkwJUavaBumif;Xme? tck[mu ESpfaygif;60BumNyD;wJUaemuf b,facwfueJUrSrwl zGHUNzdK;wdk;wwfaewJU edKifiHawmfqdkwJY wDAGDxJrSm rBumrBumBum;&wJUacwfBuD;xJu avaBumif;Xme? taNctaeeJY taetxm;u twlwlyJ/ 'gaBumifYrdkUvnf; NrefrmawG[m &kd;&mtpOftvmudk xdrf;odrf;wJUae&mrSm odyfawmfw,fvdkU urmausmfwmudk;/

  'DvdkeJU NynfolawG c&D;oGm;vma&; tqifaNyacsmarGYapzdkUqdkwJU apwemeJU edKifiHawmfu t&SKH;cHaNy;qGJay;aewJU av,mOfBuD;udk pD;NyD; wqifYavQm NrdKUawmfBuD;udk armfuif;wdkU a&mufcJYygawmUw,f/ NrefrmUavaBumif;u olUtpOftvmudk rzsufygbl;? uGif;csdef eHeuf 6;30? xGufcGm nae 3;45 odyfruGmbl;aemf/ tJ ..tJ arYvdkUarUvdkU aumfzDBurf;wcGufeJY *Gwfarmfeif; udwfrkefUwcsyftqpfaBuG;ao;oAs? av,mOfr,fu t&kd;&ifYaeNyD tdrfBuufBuD;xifyg&JU/


  quf&ef ....
  Reply With Quote   


 3. #23
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  2/ &efukefNrdKUBuD;udkNzifY a,mifvnfvnfa&mufvmcJYw,f

  &efukefa&mufawmU aeawmifndKcsifaeNyD/ r*Fvm'Hk&JU aendKNrifuGif;udk tay:uaeNrif&wm BunfYvdkUawmUaumif;om;/ c&DpOfwavQmufat;at;aq;aq;yJ av,mOfBuD;u a[mif;ayrJUvnf; aumif;aeqJygvdkU aNym&rvm;yJ (crsm waeYuawmU ppfawGrSm uGif;acsmfNyD; tawmifusKd;oGm;&SmowJU)/ tJ tJ .... acgif;ay:u avat;ay;wJUtaygufav;xJu a&,dkwmav;&,f? tvmc&D;pOfu c&D;onfwa,muf xdkifckHtay:udk qefNyKwfawGa&mifoGm;wmudk av,mOfpyg,f,mawGu oefY&Sif;a&;edKifatmifrvkyfedKifvdkU tHzufapmfcsOfpkwfpkwf eHaewmav;&,f? tJ'DxdkifcHkrSmxdkif&vdkU armfuif;abmif;bDeHoGm;wmav;&,f? naeusaexdk;vdkU aeumqGJcswm qGJcsvdkUr&wmav;awG&,fawmU &SdwmaygYav 'gav;awGuvGJvdkU tm;vHk;aumif;udk rSwfcsufay;&rJU av,mOfyg(NzpfedKif&ifrpD;zdkU &DuGefref;ay;ygw,f)/

  aetapmif;rSm tvnfa&mufvmwJY armfuif;wdkUvifr,m;udk wcsdefwkef;u a&TNrdKUawmfBuD;u t&ifwkef;uvdkyJ pnfum;acsmufuyfpGmBudKqdkygw,f/ oHk;ESpftwGif;rSm &efukef[m odyftaNymif;vJBuD;r&SdovdkyJ/ aNym&r,fqdk&if a0Z,E
  mvrf;vdk vrf;awGu t&ifuxuf eJeJydkaumif;vmovdkyJ/ &efukef[m bmeJYwlovJqdkawmU vifNzpfolur,m;i,fudk w&m;0ifyGJwufr,m;tNzpf ,loGm;NyD; olUudkypfy,fcHvdkuf&wJY t&musr,m;BuD;vdk &SdorQav;eJY r,mBuD;tvSrysufatmif aeaeoleJYwlovdkyJ/ 'DvdkeJY r'rfarmf&JUcsufNrKwf&m awmifOuvmudk a&mufvmygava&m/

  ESpfESpfausmf oHk;ESpfavmuf cGJae&wJU orD;axG;udk ccBuD;vifr,m;? trawG tudkawGu rsuf&nfprf;prf; prf;prf;eJY axG;BuayGUBu &DBuarmBueJU olwdkUudkBunfY&if; armfuif;rl;aemufvmw,f/ rl;qdk 12&yfuGufxJ 0ifpuwnf;u rl;csifaewm/ e*dkuxnf;u qdkufum;awG pufbD;awG vrf;ab;tonfawG 0rf;wcg;twGuf vsKyf&Sm;oGm;vmaewJY taNccHvlwef;pm;awGeJU olzmol&SkyfaewJU awmifOu
  vm&JUtaexm;? NyD;awmU &efukef&JU av0ifavxGufpepfBuD;uvnf; ysufoGm;NyD;xifyg&JU ylvdkufwmt&rf;yJ/ vwfqwfwJY avEkat;qdkwmu uAsmxJrSmyJ&SdawmUrvm;rod/ vlawG&JU ylrSKq,fuka#eJY pepfruswJY vlae&yfuGuf&,f? wdkufNrifYNrifYBuD;awG&,f t&l;udkvifvkyfxm;ovdkNzpfaewJY vQyfppfrD;rrSefwmawG&,faBumifY vlawG[m zm;zdkxJtxnfYcHxm;olawGvdkyJ enf;enf;vSKyf&Sm;wmeJY acR;awGuxGufa&m/ ol&kdUaNymovdk em*pforvdkU opfyifBuD;awGukefoGm;wm&,f t&rf;ylwJY arvqef; Nzpfaewm&,faBumifYvnf; 'DavmufawmiffyloGm;&w,f qdkwmvnf; NzpfedKifwmyJav/

  awmifOu
  vm 12&yfuGuf wnfxm;yHkudk rsufpdxJNrifatmif aNymNy&OD;r,f/ vrf;awGu bmeJUwlvnf;qdkawmU E yHkpHeJUwlw,f vrf;u[dkbuf'Dbufraygufbl;? auGY0dkufNyD;pcJYwJU vrf;rbufudk Nyefa&mufoGm;wm? yHkpHxkwfay;wJYolawGu b,fvdka&TmPfawmf pl;a&mufNyD; 'DyHkpHxkwfxm;ovJrodbl;/ awmifOuvmwdkU aNrmufOuvmwdkU qdkwmu 1958 tckvdkyJ ppfwyftkyfcsKyfwJYtcsdefrSm pwnfay;wJY NrdKUopfawGqdkawmUvnf; tckvdkyJ Adkvfq&mBuD;awGu olwdkUawG;xifovdk? aA'ifq&mtBuHay;ovdk wnfoGm;Buw,faerSmaygY/ av,mOfay:u wufBunfY&if vSaumif;vSygvdrfYr,f wu,fvufawGYBuawmU aevdkUraumif;bl;? wzwfydwfvrf;BuD;qdkawmU av0ifavxGufu t&rf;nHUwmyJ/ vlawGuvnf; taNccHvlwef;pm;rsm;awG? pD;yGm;a&;BuyfwJUolutdrfzJYa&mif;? tqifaNyolawGu &Sdwmav;xkcGJNyD;0,f? olwdkUtqifYeJU NrdKUxJu odef;axmifcsDaNrawG uGef'dktcef;awG b,f0,fedKifygYrvJ/ 'DvdkyJ 10ay ay20 15ay cGJpdwfNyD;a&mif;Bu 0,fBu aqmufaeBuawmU tdrfawGu BuyfydwfodyfaewmyJ? 'DBum;xJ rD;urrSefawmU awG;omawG;BunfYawmU/

  armfuif;crsm xdkifr& xr& vSJr& ylvdkufwm? tdrfatmufrSmvnf;yl? tay:xyfwufawmUvnf;yl aemufqHk; [dk;acgifrdk;xyfavomrSmrS aeomawmUw,f? 'gawmiftdkufpyfpyfBuD;/ wu,fawmU armfuif;vuf&SdaewJYt&yf[m &efukefxufydkNyD; tDauGwmeJYeD;ygw,f 'gayrJU &efukefvdkawmU qdk;qdk;0g;0g;rylygbl;/ b,fvdkyJNzpfNzpf &efukefrSm BumBumaevdkUrNzpf roifY &efukefutNrefcGmNyD; c&D;xGuf&r,fvdkU bmomtpDpOfawG;vdkufw,f/ &efukefu rmrDbDwdkU 'GefabmUusefwdkU uDuDwdkU r*Fvmyg0gwdkU bmbmbmrSrodwdkU Bqmul;wdkU t&SifxG#fxdyfwdkU ZDEdkwmwdkU aAsmaAsmwdkU {&m0wDwyJwdkU udk&ifat;pufwdkUeJY tNrefqHkatmifBudK;pm; NyD;&if *syefrwdkU BqmaemUwdkUaewJY &wemryHkudk oGm;r,f tNrefqHk;/

  quf&ef ....
  Reply With Quote   


 4. #24
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  3/ arv&JU Ouvmn

  naeapmif;awmU r'rfarmf&JU wl2aumifu 'DaeYvmr,fYaeav? r[kwfygbl; raeYuvmNyD;NyDeJY Niif;aeBuvdkU bmvJ[vdkUar;BunfYawmU rD;vmrvm Niif;aeBuwmwJY? armfuif;eJeJavoGm;w,f/ wu,fqdkarmfuif;vJ a&eHqDrSKdif; 'DZ,frSKdif; za,mif;wdkifrSKdif;eJY BuD;NyifcJYolyg? 'gayrJU vuf&SdaeaewJYt&yfrSmu rD;ysufw,fqdk&ifawmif em&D0ufxufrydkawmU rAsKdif;vdk b0arYoGm;wmudkvJ armfuif;tNypfvdkU aNymvdkUr&bl;avaemfU (pvHk;awG *i,fawG uBuD;awG vef'efaNryJ,dkawG EGm;,l;a&mufawGBum; 'DavmufawmU yg;yg;av;BuGm;cGifY&Sdr,fxifygY)

  'DvdkeJyJ tarSmifawGu BuD;pdk;oxufBuD;pdk;vmw,f rD;urvmao;? a,mufcrBuD;u za,mifwdkifxkwfudkqGJNyD; bk&m;rD;xGef;zdkUNyifaew,f/ armfuif;&JU r,m;nDtudku olUwlarsmuf&SKH;2aumifudk tifAmwmeJY *drf;rupm;ygeJY aNymxm;wmudk upm;ypfawmU tckbmeJYrD;xGef;rvJqdkNyD; yGpdyGpdvkyfaew,f? arsmufwaumifu tem;vmNyD; awGYvm;av;av; Nrif;tD;aygufaewmavwJY/ tJ'DtcsdefrSm armfuif;em;xJ a*sBuD;&JU arSmif&Da00dk;w0g; Bu,fawGrpHkwJYn tcspfu&ifxJ a&mufvmw,fuG,f qdkwmav; wdk;acGU0ifa&mufvmovdkyJ BudKufwJYoDcsif;rdkU taotcsmpdkufNyD; em;pGifYawmU oDcsif;oHrSr[kwfwm w0D0DeJY NciftkyfBuD;toHyJ/ NcifoHawGu [pfZbdkvmawGudk wdkufrJY tp
  a&;avwyf uGif;uwufwJYtoHvdkyJ aqmfr,fNzJr,f tNyDwG,fypfr,fvdkU aNymaeoa,mifa,mif? apmapmu Boumo BoumoeJY Ak'em;oGm;NyD; pum;oGm;aNymaewJY a,mufcrBuD;u tckawmUNcifaq;acGxGef;zdkU NyifaeNyefNyD/

  &kwfw&uf a[; qdkwJY&yfuGufvHk;uRwf [pfaBuG;vdkufwJYtoHeJYtwl rD;acsmif;awGu wzsufzsufeJY vif;vufwmudkBunfY&if; ur
  mOD;utvif;a&mifudkarQmfaeolawGudk armfuif;pmempdwf yxrqHk;tBudrfNzpfrdygw,f/

  rSwfrSwf&& tJ'DnrD;u 48rD;epfwdwdvmw,f aemufawmU zsufueJqdk ysufoGm; wavmuvHk; wdwfqdwf Nidrfouf tarSmifur
  vmNyefzHk;/ aemufawmUvnf; awmufawmuf awmufawmufeJY rD;pufoHawG za,mif;wdkifaNy;0,foHawG [dkoH'DoeJY &yfuGufav; yHkrSefvnfywfoGm;Nyefw,f? armfuif;twGuf wNypfawmufawmufeJY ta&cGHxl ow0gBuD;awGudk BudrfqJaeayrJU tm;vHk;u yHkrSefudpw&yfvdkyJ bmrStaxGtxl;NzpfoGm;w,fvdkU rawGY&ygbl;? olwdkUtwGufu &kd; [dk; [dk; aeNyDav/

  tJ'Dnu rD;Nyefrvmbl;? olwdkUtqdkt& rD;vmrJYaeU rD;utJvdkysufoGm;&if rvmawmUbl;wJY/ arnu t&rf;ylwmyJ? ntawmfnOfUeufwJYtxd vrf;xdyfu vufbuf&nfqdkif xdkifNyD;rS tdyf,m0ifwmawmif tyluraysmufbl;? Ncifaxmif tNyifvnf;rxGuf&J? tNyifuNcifawGu e,fuRH&if qGJpm;r,fqdkwJY aNrmufudk;&D;,m; ppfom;awGvdkyJ b,fuwnf;u iwfNywfaewmvJrod/ yvufpwpf,yfawmifav;udk wzswfzswfcwf&if; rdef;ra& igawmU'DrSm tBumBuD;raeedKifawmUbl;uGm? wdkUt&ifpDpOfxm;wmxuf eJeJa&SYwdk;NyD; c&D;xGuf&atmifqdkawmU Ou
  vmtyludk tNyif;txefcHae&wJY r'rfarmfuvnf; avoHrrmedKifawmUyJ tif;av w&uf 2&ufavmufawmU oD;cHOD;aygY csufcsif;BuD;c&D;xGufawmUvnf; raumif;bl;av? tarwdkYeJY rawGYNzpfwm 3ESpfeD;yg;&SdNyDr[kwfvm;vdkU cyfwdk;wdk;NyefaNymygw,f/ tif; ... Ouvmn&,f vGefygawmU/

  quf&ef ....

  Reply With Quote   


 5. #25
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  4/ yg'? armifoefvQifeJY &SifarG;EGef;

  acR;ap;tat;ysH Ncifaw;oH eJY armfuif;tdyfaysmfoGm;cJYwm oef;acgifausmfrSyg? 'gayrJU yJNyKyfqdkwJYtoHeJY edK;xvmawmU eHeuf6em&Domomav;&,f/ tusifYraumif;wJY rsufpdu edK;NyDqdk&if Nyeftdyfr&awmU? 'geJYyJ &Da0aemufusdpGm Ou
  vmeHeufcif;udk BudKqdkvdkuf&ygava&m/

  Ou
  vmeHeufcif;u nydkif;eJYrwlatmif vwfqef;vGef;w,f? nuwarQmfxJarQmfcJY&wJU aveKat;u wNzL;NzL;wdkufvdkU? NyD;awmU eHeufqGef;cHwJY oHCmawmfawG&JU ausmif;tNyeftvSudkvnf; awGY&ao;w,f/ 'gayrJU tJ'DtvSawGu BumBumrcHygNyD; wwufwufeJY a&wifpufoHawG y&dwfw&m;zGifYoHawG vloHawGeJY qlnHoGm;Nyefa&m rD;Nyefvmw,fav/ wudk,fa& u&duxawGNzpfwJY a&aomufwm tdrfomoGm;wm a&csKd;wmawGvkyfNyD;csdefusawmU aeuxGufvdkUaeygNyD/ aexGufwmeJY xHk;pHtwdkif; tyluvmNyefNyD/

  'DtylawGudk a&SmifzdkU r'rfarmfeJYwdkifyifNyD; &efukefywf0ef;usifu wae&m&mudk oGm;zdkUNyifw,f/ r&D;vkyfoluvnf; olwdkUvifr,m;tvkyftm;&ufeJY qHkwmrdkU roGm;Nzpfwm BumNyDNzpfwJY oHvQif ausmufwef; a&v,fbk&m;oGm;zl;zdkU tBuHNyKwmeJY tJ'DbufvSnfYNzpfygw,f/ ausmufukef;oaNy&dyfrSm eHeufpm0ifpm;NyD; omauwbufvSnfYawmU 9em&Dxdk;umeD;NyD/ xdkif;xrif;aBumf cRJwJwJ? yJawGeJY axmywfawG NyGrf;wJY tif'D;,ef;xrif;aBumfawGeJYom ESpftwefBum ESpfyg;oGm;cJY&wJY armfuif;tzdkU oaNy&dyf&JU NrefrmUxrif;aBumfppfppf yJNyKwfedKif;csif;av;eJY pm;vdkuf&wm vQmxufrSm av;av;yifyif&Sdvdkufwm/

  r&D;vkyfol&JU um;av;u eDqef;qlygqvGef;av;/ 1986-87 avmufuwnf;u *syefpuf&kHxJu ausmUausmUarmUarmUav; xGufvmcJYwJU um;av;[m olUrlv ydkif&Sif*syefBuD;ryg NrefrmNynfrSm toHk;awmfcHae&wm ydkif&Sif av;-ig;OD;vufaNymif;NyDygNyD/ oHk;ausmif;aNymif;wJY bkef;BuD; oHk;vifaNymif;wJY rdefrawmif oHk;vdkUr&bl;vdkU qdk&kd;&Sdao;wm av;-ig; vufaNymif;xm;wJY um;av;crsm tawmfav; *DvmeNzpfaeNyDaygY/ wcg;zGifYr&wmawG? rSeftwiftcsvkyfr&wmawG? bwfx&Dacgif;vGwfaewmawGu ty&du? wcgwcg a&wdkifuDraumif;awmUvdkU tyl&SdefNrifYNyD; tzsm;wwfwm? tJ,m;uGef; tvkyfrvkyfwm pwmawGu wyHkBuD;? 'gayrJU 'gu a&G;cs,fcGifYr&SdwJY vlwef;pm;awGtwGuf a&G;cs,fcGifYqdkwm bmrSef;rodwJY NrefrmNynfav/ 'Davmufwefzdk;eJY xdkif;rSm tawmfav;aumif;wJY um;opfwpD; a&G;cs,fvdkU &edKifayrJU NrefrmNynfrSm a&G;cs,fcGifYr&Sdygbl;/ (udkabmUusefwcgu &Sif;Nyzl;wJY um;wifoGif;cGifY ygrpfawGudk xdef;csKyfxm;Ncif;tm;NzifY NynfolawGtdyfxJu ydkufqHawGudk edKifiHawmf tpdk;&u vk,laew,f qdkwmav;udk owd&rdao;w,f)

  oHvQifwHwm;udk ausmfNzwfaewkef; &ifxJ0ifvmwmu i,fi,fu odyfBudKufzl;wJY vTrf;rdk;&JUoDcsif;wyk'f ]]trsKd;twGuf usKyfrSm idk&w,f}} qdkwmav;/ 'DoDcsif;av;xJrSm &efukef-oHvQiful; ul;wdkUoabFm oDwmepfNrKwfwkef; a'ocHa&vkyfom;awGu a&epfolawGudk ru,fyJ vuf0wf&wemawGudk vk,lwJYNrifuGif;av;udk zGJYxm;wmav;ygw,fav/ (tusKd;NyKoDcsif;aer,f-[dk;wkef;u pD;&D;wacGrSm tusKd;NyKoDcsif; qdkwmudk rygrNzpfwyk'f xnfYqdk&w,f? ryg&if pD;&D;xkwfcGifYr&bl;/ pdwfrygYwygeJY rqdkcsif qdkcsifeJY qdk&wJYoDcsif;awGxJrSm tcsKdYutawmfav; aumif;wJYoDcsif;av;awGygwwfw,f Oyrm- xl;tdrfoif&JU nDav;a& qdkwmrsKd;av;awGaygY) 'DoHvQifwHwm;BuD;&SdvmawmU oDwmvdk tNzpfrsKd;eJY rBuHKBu&awmUbl;aygY/

  'DoHvQifwHwm;[m qdk&S,fvpftoD;yGifYrsm;vdkU r-q-v acwf 0g'NzefYcsDa&; q&mBuD;awG wifpm;cJYwmawGxJu aemufqHk;wckaygY/ r-q-v&JU aemufqHk;aeYrsm;NzpfwJY 1987-88 pwifcJUNyD; vuf&Sdppftpdk;&vufxuf 1993 avmufrSmrS pwiftoHk;NyKedKifcJYwJY wHwm;aygY/ 'DwHwm;udk w&kwf wHwm;wnfaqmufa&; tif*sifeD,mawG tulnDeJYaqmufcJYw,f (w&kwftpdk;&&JU tulnDeJYaqmufcJYwmvm; rodbl;? w&kwfq&mBuD;awG[m r-q-v acwfed*Hk;ydkif;rSm Nrefrmtpdk;&awGeJY ydkeD;uyfvmw,f? t&ifu uGefNrLepf0g'udk ydkUukefwckvdk oabmxm;NyD; A-u-y udkaxmufcH ulnDay;cJYayrJU? 1985-86 avmufpNyD; olwdkU&JU aps;ayg ta&aoG;edrfYxkyfukefawGudk NzKef;wD;ay;? ukefBurf;awGudk aps;aygaygeJY&edkifrJU edKifiHwckvdkU Nrefrmudk oabmxm;vmw,f)

  (wHwm;yHkr&kdufvmrdvdkU vG,fvG,f&wJY *l*JvfxJuyJ qGJxkwfvdkufw,f)
  'DwHwm;[m edKifiHNcm;u tif*sifeD,mawGudk ac:NyDwnfaqmuf&wJY aemufqHk;wHwm;yJ? 'DwHwm;aemufydkif; NrefrmNynfu wHwm;tm;vk;vdkvdk[m NrefrmUt*sFifeD,mBuD;awGeJY wnfaqmufcJYwJYwHwm;awGcsnf;yJ 'gaBumifY 'DwHwm;[m NrefrmUwHwm; wnfaqmufa&; tif*sifeD,mynmudk wacwfqef;apcJYwJY wHwm;vdkU aNym&if&r,fxifw,f/ vG,fvG,faNym&&if ynmoifwHwm;aygY/

  wHwm;BuD;udkausmfawmU oHvQifa&mufw,f/ &efukefeJYuyfaeayrJU oHvQifrSm aus;vuf&eHUawGu oif;ysHUvdkU/ 'gaBumifYvm;rodbl; &kyf&Sifavmuom;awGu oHvQifrSm NcHawG0,fNyD; &kyf&Sifpwl&D,dkBuD;awG aqmufzdkUNyifaew,f? tcsKdYqdk &kdufawmif&kdufpm;aeNyDvdkU r&D;&JUcifyGef; (armfuif;&JU r,m;nDtudk)u aNymNyawmU armfuif;tawG;xJ oHvQif0k'fqdkwmBuD;u a&mufvmw,f/ b,folaNymedKifrSmvJaemf tem*gwfrSm a[mvD0k'fvdk abmvD0k'fvdkU oHvQif0k'fu emrnfrausmfedKifbl;vdkU/
  aus;vuf&eHYarT;ysHUaew,f qdkayrJU oHvQifNrdKUay:u acwfay:taqmuftOD;awG[m twdwfordkif;u trwf'defwdkU 'Db&pfwdkwdkU taemufzufvGefrif;wdkU tavmif;bk&m;&JU ol&Jaumif;udk;usdwfwdkU pwJY *E
  0ifawGudk z,f&Sm;vdkufcJYygNyD/

  'DvdkeJY yg'BuD;wdkU usKdufacgufwdkUudkausmfNyD; wcgu prince of darkness vdkU ur
  mausmfcJYol NyKwfavol OD;cifnTefUBuD;&JU ZmwdcsufNrKwf ausmufwef; (NrdKUvm; &Gmvm;rod)udk a&mufcJYygava&m/ &efukefayguf &efukefBuD; r&D;eJYolUcifyGef;u olwdkUorD;&D;pm;b0 2a,mufom; ausmufwef;a&v,fbk&m; vmzl;cJYpOftcsdefuqdk ausmufwef;[m 0g;x&Hav;awGeJY 0g;&kHawmav;awGeJU wu,fYyDbD awm&Gmav;w&GmvdkyJwJY tckawmU t&SifarG; aeUcsif;BuD;qdkovdk ausmufwef;[m NrifwJYtwdkif; t&rf;NrdKUNyqefaeygNyDvdkU aNymNyBuw,f/ 'DvdkeJY ausmufwef;a&v,fbk&m;udk a&mufcJYygw,f/


  ydwf&ufrdkYaer,f ausmufwef;a&v,fbk&m;rSm bk&m;zl;awG ig;pmaBuG;olawGeJY t&rf;pnfum;aeav&JU/ bk&m;zl;qdkwmxuf tm;vyf&ufrSm pdwftyef;aNyapzdkU tyef;aNzolrsm;vdkU aNym&&ifydkrSefrvm;rod? ausmufwef;a&v,fbk&m;[mvnf; bmoma&;tav;tNrwfxm;&m ae&mwckqdkwmxuf trsm;Nynfoltyef;aNz&m ae&mwcktoGifaqmifaeovdkyJ/ 'DvdkNzpfaewmvJ aumif;ygw,f? a'ocHaps;onfawG ukwdkUavSorm;awG xDa&mif;olawG tvkyfNzpfwmaygYav/  tNyefvrf;rSm yg'apwDudk0ifzl;w,f/ yg'BuD; qdkwmudk ausmufwef;a&v,fbk&m; oGm;zl;olwdkif;NrifrdBu 0ifzl;NzpfBurSmyg? 'gayrJU yg'qdkwJYNrdKUNyedKifiHtaBumif; owdxm;rdol odyf&SdrSmr[kwfygbl;vdkUawmU xif&wmyJ? AdedK;wdkU? [efvif;wdkU? oa&acw&m? a0omvDwdkU? ok0PblrdwdkUeJYpwJU NrefrmUordkif;xJrSmvnf; olUtaBumif;a&;xm;wm awGYrSrawGYzl;yJav/ a&S;a[mif;okawoeXme&JU tpDpOfeJYr[kwfyJ ordkif;udk pdwf0ifpm;wJY woD;yk*v vleJYbkefawmfBuD;awG&JU &SmazGwl;qGrSKawG&,f a&S;rGefaypmtcsKdYeJU yg;pyf&mZ0ifawGudk aumuf,lNyD; 'Da'orSm wcsdefwkef;u yg'NrdKUNyedKifiHqdkwm&SdcJYzl;w,fvdkU vufcH,lqolawG &Sdygw,f/ 'Dyg'NrdKUNyedKifiH&JU NrdKUawmfu tckausmufwef;aygY? a&v,fbk&m;udkvnf; 'Dyg'acwfu wnfcJYwmvdkU aNymwmyJ tr,f avQmUrwGufeJU bk&m;wnfwJYrif;emrnfawmif&Sdao;w,f emrnfu t&dEr&mZmwJY/  tJ'Dyg'NrdKUNyedKifiH[m tJ'Dacwftcgu a'owGif;xif&Sm;wJY edKifiHwckNzpfcJYowJY? t"du bmvlrsKd;awG&JU edKifiHvnf;qdkwmuawmU aNymzdkUcufw,f? rGefvnf;NzpfedKifovdk tdEd
  ,ta&SYbufurf;om;awG&JU edKifiHvnf; NzpfedKifwmyJ? 'grSr[kwf ysLawGvnf; NzpfcsifNzpfaecJYrSm/ NyD;awmU bk&m;wnfwmudkBunfYNyD; tm;vkH;u vufcH,HkBunfaewJY ax&0g'Ak'bmom xGef;um;cJYw,fvdkU ,wdNywfaNymvdkUr&ygbl;/ oD&d"rmaomu&JU udk;wdkif;udk;Xme omoemNzefYvkyfief;pOfeJY t&SifaomP t&SifOw&wdkU&JU ok0PblrdomoemNyK qdkwJY taxmuftxm;rcdkif tNiif;yGm;p&mudka&SmifNyD; tdEd,uae Ak'omoem b,fvdka&mufvmovJ vufawGYusus&SmBunfY&if vrf;2vrf;yJ&Sdw,f 'gu taemufbufuawmifwef;BuD;awGudk ausmfNyD;a&mufvmwJY vrf;aBumif;eJY yifv,fbufu 0ifvmwJYvrf;qdkygawmU/
  'Dae&mrSm
  atmufNynfatmuf&Gmu Ak'bmom[m yifv,fbufu 0ifvmwJYAk'bmom? tJ ... 'Dvdk0ifvmwJYae&mrSm tdEd,u 0ifvmovm; oD&dvuFmu 0ifvmovm; qdkwJY ar;cGef;u ay:vmNyefa&m/ wu,fqdkoD&dvuFmeJY NrefrmUurf;&kd;wef;u ta0;BuD;yJ? eD;wmu tdEd,ta&SYzufurf;aNc eJY b*FgvDa'oyg/ NrefrmNynfrSm ,Ofaus;wJYvltzGJYtpnf;awG pwiftaNcusaexdkifaeNyDqdkwJY 7&mpk 8&mpkavmufu tif'D;,m;rSm tifrwefBuD;us,fwJY ygvqdkwJY b*FgvDedKifiHawmfBuD; &SdaeygNyD;/ 'DawmU 'DedKifiH&JU pD;yGm;a&;eJY ,Ofaus;rSK pD;qif;oGm;vmrSKudk Nrefrmurf;&kd;wef;a'oa&m ukef;wGif;ydkif;a'oyg cH&rSmrvGJbl;aygY/
  yJcl;&mZ0ifrSm oHrv-0drvqdkwJY rGefnDaemif[m tdEd
  ,u t&yf&Snf (vefbm;) ukvm;awGeJY yJcl;udk olydkifigydkifvkBuwJYtaBumif;av; Bum;zl;Bur,fxifw,f/ 'gudkBunfY&if 'Da'orSm tif'D;,efawGtrsm;tNym; taNccscJYBuw,fqdkwmudk aumufcsufqGJvdkU&r,f/

  tJ ..ckeu ygvtaBumif;qufaNym&&if ygv[m r[m,meeJY wefw&pfvdkUac:wJY t&nf;BuD;omoemxGef;um;cJYwJY tifyg,myJ? olwdkUqDu r[m,meeJY wefw&pf (t&nf;BuD;)omoem NrefrmawG&vdkufw,f/ tJ'Dacwfu ysLawG rGefawG &cdkifawG&JU Ak'
  bmomrSm ygvNynfu&wJY r[m,meeJY t&nf;BuD;omoem tawmfav; tm;aumif;cJYyHkyJ/ tcktcsdeftxd armfuif;wdkUqDrSm qufvufusifUoHk;aewJY bk&m;ta&SYu NcaoFUBuD;awGeJY oD[Am[kZmwf[m tJ'DygvwdkUqDu &cJYwmaygY/ tJ'DygvacwfAk'bmomrSwfwrf;wckrSm wdbufNynfudk (vuf&Sd NrefrmNynfu) &[ef;awG omoemoGm;NyKvdkU wmtdk0g'DawG uGefNzL;&Sef;0g'DawGBum;rSm ndSK;EGrf;ae&wJU Ak'omoem[m NyefvnfpnfyifvmcJYw,fvdkU a&;rSwfxm;wmudk zwf&w,fvdkU avUvmolawGu qdkBuw,f/ qdkawmUum wcsdefwkef;u NrefrmNynfrSm r[m,metawmf acwfpm;BuD;xGm;cJYyHkyJ/ wu,fqdk armfuif;wdkUqDrSm ax&0g'acwfpm;vmwmeJY oD&dvuFmeJYul;oef;oGm;vmrSKu 11&mpkavmufrS yk*Hacwfaumif;rS aumif;aumif;xif&Sm;vmyHkyJ/

  'Dvdkygv,Ofaus;rSK vTrf;rdk;cHcJU&w,fvdkU ,lq&wJY ausmufwef;taNcpdkuf yg'NrdKUNyedKifiHudk tkyfcsKyfwJY yg'rif;quf[m ioefvQifqdkwJY tifrwef tpm;ykyfNyD; tm;BuD;wJYvli,fav;udk &SKH;NyD;NydKysufoGm;ygava&m/ 'DioefvQifqdkwJY iwduvnf; avQmUwGufvdkUr&bl;? bkef;&SifuH&SifqdkyJ yg'aemufqHk;rif;[m ioefvQif&JUtpm;ykyfNyD; tm;BuD;wJYowif;Bum;wmeJY igUudkykefuefrJYvlyJqdkNyD; vdkufowfwmyJ 'gayrJY ioefvQifuraobl; aemufawmU wefcdk;&SdwJY yw
  Nrm;udkiHkvdkU aumif;uifrSm ysHedKifwJY 0ufysHwaumifudk ioefvQifawGYNyD; tJ'D0ufudkowf? ywNrm;& aumif;uifrSmysHedKif 'DvdkeJY yg'rif;udk owfNyD; oludk,fol bk&ifaNrmuf aemufawmU oD['Dy trnfeJY oefvQifNrdKUudk wnfaxmifygowJY/  tJ'D armifoefvQifwnfaxmifwJY oefvQifeef;qufrSm rif;aygif; 36quftkyfpdk;w,f/ &SifarG;EGef;[m tJ'DtquftEG,faygY/ &SifarG;EGef;tazu armif'DqdkwJYawmom;? taru oHvQifrif;&JU orD;awmf/ oHvQifrif;&JUem;udkufa&m*gudk awmom;armif'Du ukay;vdkU aus;Zl;wifNyD; orD;ay;orwfawmfwmudk awmom;armif'Du xD;eef;xJraecsifbl;qdkNyD; awmNyef? bk&ifwyfom;awG vdkufzrf;vdkU armif'DaoawmU rif;orD;u udk,f0efBuD;eJYusH&pf aemufawmU rD;rzGm;edKifyJ rD;wGif;xJaovdkU oN*dKvfzdkU ocFsKdif;,loGm;rS &SifarG;EGef;av;udkarG;/ aemufawmU tm;vHk;Bum;zl;BuwJYtwdkif; &efukefom; rif;eE
  meJYNid? aemufawmU Nrpful;&if; pD;awmfrdausmif;BuD; irdk;&dyf cHwGif;rSm aooGm;wJUowif; arG;EGef;Bum;awmU [uftwufNzpfNyD;ao? aemufqHk; aumif;uifrSm oufwefYtNzpfaygif;Buavownf; qdkwJY &SifarG;EGef;-rif;eEm tvGrf;ZmwfNzpfoGm;wmaygY/ ('DZmwfvrf;av;u &kdrD,dk-*sL;vD,uf xufESpfaygif; &mcsDapmayrJU Zmwfq&m&JU vufa&vufaoG;u &SdwfpyD;,m;xufnHUyHkr&bl;) 'gayrJU wckqdk;wmu rif;eEm&JUtaz Ouvmyrif;qdkwmu a&Twd*HkwnfwJYrif;qdkawmU a&Twd*Hkordkif;t& bDpD 6&mpkudk aemufNyefqkwf&Nyefa&m? 'gqdkyg'NrdKUNyedKifiHu bDpD 8-7&mpkavmufuwnf;u &SdcJYwmaygY/ wcg yx0D0ifbufNyefBunfY&if tJ'Dwkef;u oHvQifqdkwJU Nrpf0uRef;ay:BuD;u &SdaeNyDvdkUvm;qdkwJY oHo,Nzpfp&m&SdvmNyefa&m/

  wcg irdk&dyfqdkwmu bk&ifUavSOD;pD;? rvufwdkwdkU armifESru wdk;aBumif;uav; wdk;aBumifBuD;om;awGa&m rNzpfedKifbl;vm;? tJ'Dwdk;aBumifom;awGu r-q-vacwf yJcl;-&efukef ukef&xm; wwGJvHk;ukefatmif cdk;wJYowif; Bum;zlxm;awmU 'DvdkvufpvufersKd;eJYomqdk [kdacwfu bk&ifudkvnf; ykefuefqefYusif&JrSmyJvdkU awG;rdNyefa&m/

  aemufqHk;awmU '
  @m&Dqdkwmudk vufawGYrqefbl; rNzpfedKifbl;vdkU rawG;yJ '@m&DvdkUom vufcHvdkuf&if ydkt&om&Sdygw,f &Sifu &Sifudk,f&Sif Mythologist rsm;rSwfaeovm;? 'nif;oD;eJY iyd&nfpm;NyD; bdkawGudkawG;raeeJYvdkU armfuif;udk r'rfarmfu cyf&GJU&GJU &Skyfcsvdkufw,f/
  Reply With Quote   


 6. #26
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  5/ usKdufacgufaNymNywJU NrefrmUordkif;

  usKdufacgufapwDa&mufawmU rGef;vGJaeNyD?
  usKdufacgufu um;&yfwJYae&mrSm t&dyfr&Sdbl; vGJavNyif;av arvaewdkU&JUxHk;pHtwdkif; tyl&SdefawGu wavmif;avmif;aygY/ 'DBum;xJ rD;rvmvdkU "gwfavSum;u tvkyfrvkyf? bef;ausmfvQyfppfrD;u t&rf;rkef;zdkUaumif;wmyJ/ aemufqHk;awmUvnf; yHkrSefaZmif;wef;uyJ wuf&wmaygY? 'gvJwrsKd;awmUaumif;w,f edAmefukef aps;wef;udk BunfY&wmaygYav/  aps;onfawG yef;onfawG&JU wpmpm aps;ac:wmawGudk vpfvsLNyKNyD;wufcJYvdkU avSum;oHk;yHk2yHkavmufa&mufawmU wdkufyHkeJYykqdk;udk bdk;rif;acgifyHk0wfxm;wJY vlBuD;wa,mufu ta&SUuydwf&yfNyD; awmifarG;BuD;wa'gufa'gufaxmif;&if; yXef;qufygvdkU apmifYaewm igUudkydkufqHvSLprf;vdkU cyfrmrmtvSLcHw,f? OD;okr*Fv&JU w&m;awGemNyD; olUudk,fol ax&0g'DppfppfvdkU txifa&mufae&SmwJY r&D;u cyfNywfNywfyJ tvSLcH&if csKdcsKdomomeJY vSLrJUolo'
  gaygufatmif aNymNyD;tvSLcH&w,f? tckvdkU aNcmufNyD; aigufNyD;tvSLcHwm vufeufNyNyD; "g;NywdkufwmeJYtwlwlyJ rvSLedKifbl;vdkU cyfpGmpGmNyefaNymawmU bdk;awmfBuD;u trdkufrJawG trdkufrJawG rodrSKawGeJY arSmifrdkufaeolawGvdkU *Em&Dorm;awGaNymavUaNymx&SdwJY vlem;rvnfwJY *GwD;*Guspum;udkaNymawmUwmyJ? r&D;&JU cifyGef;u tdyfxJu aiG500xkwfNyD;ay;vdkufrS tzdk;BuD;u vpfoGm;&Smw,f? r&D;vkyfolu wyspfawmufawmufeJY/  usKdufacgufbk&m;ukef;[m awmfawmfNrifYwJYukef;yJ bkefBuD;awG pdwful;aumif;aumif;eJY a&;xm;wJY bk&m;ordkif;tqdk& 'Dukef;udk Ow
  &*Fukef;vdkU ac:owJY bmt"dyg,fvnf;rodbl; bkef;awmfBuD;awG a&S;ordkif;&mZ0ifawG a&;wJYolawGu ukvm;trnf,l&wm t&rf;cHwGif;awGYw,fr[kwfvm;? 'grSr[kwf 'Da'orSm t&ifu tif'D,ef;awG aecJYBuwmrsm;vm;/ b,fvdkyJNzpfNzpf oefvQifom;awGuawmU &SifarG;EGef;ukef; 'grSr[kwf usKdufacgufbk&m;ukef;vdkU ac:BuwmyJ/ &ifNyifay:rSm tawmfylygw,f? ukef;NrifYayrJU rGef;vGJaeBuD;u wdkuf&kdufxdaeawmU uspfaeatmif ylaewmaygY/ &ifNyifay:rSm bk&m;zl;aewJY &aoUwyg;yHk &kyfxkawGYawmU OD;cED;wdkU OD;ZdewdkUvdkU &aoUawGrsm;wnfxm;vdkU tckvdk&aoUyHkxkxm;ovm; xifvdkufrdao;w,f? 'gayrJU bk&m;ordkif; zwfBunfYrS 'D&aoUtrnfu aumvuwJY? ordkif;t& ol[m t&if [if'l&aoUb0uae oD&d"rmaomurif;&JU udk;wdkif;udk;Xme omoemNyKawGxJu ok0PblrdqD a&mufvmwJY rpf&SifawGeJYawGYNyD; Ak'bmom0if&[ef;NzpfoGm;owJY? NyD;awmU tbdmef&xm;wJY ol[m rpf&Sif t&SifokrueJYtwl ygwvdykwfrsmaewJY oD&d"rmaomu rif;BuD;qDoGm;NyD; Ak'qHawmftvSLcHw,f? qHawmf 14ql&vmNyD; oefvQifa'ow0dkufrSm apwDwnfylaZmfygowJY/ 'DusKdufacgufapwDawmf rlvtvSL&Sifu ok0Pblrdrif;ukvoD&drmokcvdkU qdkygw,f/ pwnfcJYwmu Ak'ou&mZf 241rSmyg? rl&if;apwDu *0HapwDav;yJ? yxrawmU t&Sifaumvubk&m;- rGefvdkqdk&if usKduf acgvuaygY? tJ ..aemufawmUvnf; rGefpum;rwwfwJY ArmawGvufxufrSm usKdufacguf&,fvdkU Nzpfvmw,fvdkU aNymwmyJav/

  NrefrmNynfu a&S;apwDawG a&S;bk&m;awG tm;vHk;vdkvdku 'DvdkyJ Ak'
  udk,fwdkif &ifaiGYay;wmwdkU? qHawmfay;wmwdkU? Asm'dwfay;wmwdkU? w&m;a[mwmwdkU? tavmif;awmfb0u usufpm;cJYwmwdkU pwJYZmwfvrf;av;awGcsnf;yJrdkU r[kwfbl; [kwfw,fNiif;aevnf; Niif;,HkyJ&SdrSmyJ/ ynm&SifawG tawmfrsm;rsm;u NrefrmNynf&JU ,Ofaus;wJY vlUtzGJYtpnf;eJY NrdKUNyxlaxmifaexdkifrSKu bDpD1&mpk-Ak'vGefNyD; ESpfaygif; 400ausmfrS pcJYwmvdkU ,lqxm;BuwJYudpudkawmU bk&m;ordkif;awGzwf&if arUxm;zdkUvdkrSmaygYaemf/  armfuif; usKdufacgufapwDudk pdwf0ifpm;wm bk&m;ordkif;aBumifY qHawmfaBumifY tEkynmvuf&maBumifY r[kwfygbl;? olaNymNyaewJY Nrefrmordkif;xJu rif;qufwquf taBumif;udkyg/ [kwfw,f usKdufacguf[m Nrefrmrif;qufwquftaBumif; aNymNywJY apwDawmfyg 'g[m NrefrmNynfu b,fapwDawmfurS wkyvdkUrrSDwJY usKdufacguf&JU xl;Ncm;csufyJ/ usKdufacgufapwDaNymNywJU NrefrmUrif;qufBuD;u anmif;&rf;rif;qufyg? b,fvdkaNymNyovJ armfuif;aNymNyygYr,f/  usKdufacgufapwDawmf&JU aNrmufzufrkcfaZmif;wef;eHab;rSm NcHKEG,fawG ydwfzHk;aewJY NydKysufusKd;yJUaewJY tkwftaqmufOD;wck&Sdw,f/ apmifYa&SmufolrJY xdrf;odrf;olrJU NyKNyifolrJYaewJU 'DtaqmuftOD;[m armfuif;wdkU ausmif;rSmNrefrmpmoif&if a&SmifvdkUr&wJU &wkbk&if ewfoQifaemif&JU tkwf*lvdkU b,foluxifrSmvJav/

  bk&ifYaemif&JU [Hom0wDtifyg,mBuD;[m olaowmeJY olom;BuD;ig;ql'g,umeE
  bk&if vufxufrSm NydKuGJoGm;w,f/ 'Dvdk BuD;us,fwJY bk&ifYaemif&JUtifyg,mBuD; vQifvQifNrefNref NydKuGJoGm;&wm eEbk&ifu olUudkawmfvSefwJY ,dk;',m;udk tBudrfBudrfwdkufcdkuf&SLH;edrfY&mu tiftm;enf;vmvdkU vdkUaNymBuygw,f/ 'gayrJUtaotcsmawG;BunfY&if 'g[m bk&ifYaemifudk,fwdkif&JU tm;enf;csufawG trsm;BuD;ygcJUwmawGY&r,f/ bk&ifYaemif[m e,fawGtrsm;BuD;csJYcJYayrJU olcsJYcJYwJYe,faNrawGrSm cdkifrmwJYtkyfcsKyfa&;eJY BoZmtmPmudk rwnfaqmufcJYbl;? oltedKifwdkufcdkufcJYwJYrif;udkyJ olUopmcHtNzpfeJY e,faNrudkqufNyD;tkyfcsKyfapw,f? 'g[m tckvuf&Sd e-t-zeJY vufeufudkifwyfzGJYawG vkyfxm;wJY typftcwf&yfpJa&; vkyfxm;wmeJYtvm;wlw,f? vuf&SdtaNcaeavmufom pOf;pm;wJYoabm? olNyD; olUudkqufcHrJY olUom;twGuf rawG;xm;cJYbl;/ 'DawmUolYavmuf pGrf;&nfr&SdwJY eEbk&if[m 'D'PfawGudk aumUatmifcH&ygawmUw,f/ bk&ifYaemif&JU aemufxyftrSm;wcku oltiftm;BuD;aewkef; ta&SYudkyJ rJcJUNyD; taemufu &cdkifawGudk vpfvsL&SKcJYw,f? wzufu aNrmufOD;eef;quf&cdkif[m rif;&mZmBuD; vufxufrSm tiftm;t&rf;awmifYwif;vmw,f? tJ'Dacwf ppfbk&ifawG&JUtm;[m ay:wl*DOD;aqmifwJY yifv,f"g;NyeJY aBu;pm;ppfom;awGtay:rSm rlwnfygw,f/

  olwdkU[m wlrD;vdkUac:wJY rmpuwfaoewfawG taNrmufawGeJY NrefrmawGudk acwfopfppfwdkufenf;awGeJY rdwfqufay;cJUwJYolawGyJ/ OD;aqmifolawGu ay:wl*DawGqdkayrJU tm&yfawG yg&SefawG tif'D;,efawGu trsm;pkyg/ wyifa&TxD;eJY bk&ifYaemif[m olwdkUudkpepfwuspkpnf;NyD; [Hom0wD-tif;0eJY t,k'
  ,udk odrf;ydkufedKifcJYw,f/ tJ'DvdkyJ aNrmufOD;eef;quf&cdkifawG[mvnf; ay:wl*Dacgif;aqmifwJY aBu;pm;awGudk pkpnf;xm;edKifcJYygw,f/ bk&ifYaemif[m 'gudkowdNyKrdNyD; olU&JUaemufqHk;tcsdefawGrSm &cdkifudk wdkufzdkUNyifayrJU olaooGm;ygw,f/ aemufqHk; ol&JUuarmZom'Deef;awmfBuD;udk olUom;vufxufrSm &cdkifawGu rD;&SKdYzsufqD;vdkufygava&m/

  bk&ifYaemif&JU [Hom0wDysufpD;oGm;wmeJY bk&ifYaemif&JUom;wa,mufNzpfwJY anmif&rf;rif;om;&JU eef;qufxGufvmw,f/ ewfoQifaemif[m bk&ifaemif&JUaNr; anmif;&rf;rif;&JUwl taemufzufvGefrif;&JU 0rf;uGJyJ/ i,fi,fu tbdk;bk&ifYaemif&SdaepOfuqdk [Hom0wDeef;wGif;rSm uAsmawmfwJY ppfwdkufawmfwJY ewfoQifaemif[m taemufzufvGefxuf ay:NyLvmNzpfcJYrSmyJ? NyD;awmU ewfoQifaemifu tzdk;bk&ifYaemif wyifa&TxD;wdkU&JU Zmwd awmifiludkpm;&wJY awmifilpm;&JUom;? t&rf;acsmw,fvdkU owif;BuD;wJY &mZ"gwkuvsmrif;orD;&JUcspfol 'DawmU olU&JUawmifiludk odrf;vdkufwJY taemufzufvGefudk ewfoQifaemif BunfNzLp&mbmrSr&Sd? 'DvdkeJY oefvQifudk tacsmif&vdkufwJY iZifumeJY aygif;NzpfoGm;wmaygY/

  taemufzufvGefrif;&JU oefvQifodrf;wdkufyGJ[m Nrefrmordkif;xJu emrnfausmfppfyGJBuD; wyGJaygY/ aoewfawG pdefaNymif;awG taNrmufawG yGJnuf&nfawG rD;awmufrD;vQHawGeJY tNyiftxefckcHaewJU emrnfBuD;iZifum&JUwyfudk azgufxGif;NyD; NrefrmUwyfrawmf[m oefvQifudk t&odrf;ydkufedKifcJYw,f/ bmomNcm;NzpfvdkU Ak'
  bmomudkapmfum;NyD; Xmyemwdkufazguf acgif;avmift&nfusKd &[ef;awGudkowf? c&pf,meft,ltwif;oGif; pwJYomoemzsufvkyfief;awGvkyfrSKeJU ptdkxJ pdkUBuD;&kdufxJNyD; raor&Sif NrdKUv,fxJrSm xm;Nyxm;wJY taemufzufvGefrif;&JU vkyf&uf[m &kdif;w,fvdkUaNym&rvm;? *kPf,l&rvm;yJ/ 'gayrJU cHk&kH;zGJUNyD; edKifiHawmfeJUewfoQifaemif trSKudk ESpfzufoufaoawGeJU taotcsmpD&ifuawmU trsKd;tcsif;csif;aBumifYvm; w&m;rQwwmvm; taemufbufvGefrif;yJ odrSmygav/

  rdp
  mawGudk axmufcHtm;ay;rSK? Ak'bmomuae bk&if*sDbmomaNymif;rSKawGeJU ao'PfuscHapqdkwJY trdefYudk iZifum awmifiludkvmwdkufNyD; zrf;,lvmum twif;zdtm;ay;NyD; bmomaNymif;apw,fqdkwJY &wkbk&if&JUumuG,favQmufvJcsuf rvHkavmufawmUygbl;/ ewfoQifaemifudk b,fvdkowfovJ iZifumvdkyJ wusif;vQKdowfwmvm; 'Dtwdkif; "g;eJUckwfowfovm; ? tzGmBuD;t&G,fa&mufaea&mrJU &mZ"gwkuvsma&m oHvQifrSmaowmvm;? awmifilrSmaowmvm; iarmfuif; rodyg/ aumif;aumif;odvdkuf&wmu ewfoQifaemif&JU tkwf*ltaqmufOD;udk omvGefrif;u tudkawmf taemufzufvGefrif;&JU cGifYNyKcsufeJY aqmufay;cJYwm qdkwmudkyJ/ 0rf;uGJnDtudkawG r[kwfvm;/

  tJ'Dvdk atmifyGJBuD;eJY pcJYwJU anmif&rf;rif;quf[m b,fvdktqHk;owfcJYovJ/

  usKdufacgufapwD ta&SUzufrkcf&JU ta&SYwnfYwnfY vQKdBuD;&JU [dkwzufrSm pdrf;pdkaewJU bkef;BuD;ausmif;0if;BuD;&Sdw,f/ 'Dausmif;0if;BuD;xJu opfyifBuD;wyifatmufrSm wxD;xD;BuD; &SdaewJY tkwf*lBuD;wckudk um;vrf;xufuawmif vSrf;awGYae&ygw,f/ tJ'D tkwf*lBuD;xJrSm NrefrmUo&kyfrSef (&D,,fvpfZif;)pmay&JU zifcifBuD; 0efBuD;ya'o&mZm vJavQmif;tdyfpufae&Smygw,f/ xef;wufbGJU? v,form;bGJU? awmwufbGJU pwJY b0o&kyfaz: wsmcsif; uAsmawGa&;cJUwJU pmqdkBuD;[m tBurf;awGom ydkifwJY uAsmq&mr[kwfygbl; olZmysKdYvdk &kdrefwdu awGudkvnf; ydkifedKifwJYolyg/ olUudk anmif;&rf;rif;quf aemufqHk;rif; a&Teef;ausmfY&Sif ([Hom0wDygrif;) eJYtwl rGefawGu zrf;NyD; oHvQifrSm tus,fcsKyfxm;cJYw,f? aemufawmU tJ'DrSmyJ aowmyJ/
  aNym&r,fqdk&if anmif;&rf;rif;quf[m wefBwpfAk'
  bmomqefwJY Am;rJY rGefq&mawmf&JU tulnDeJU pwifcJYNyD; tif;tdkifcvJU vufzGJYawGudk vufcHBunfYoHk;wJY &[ef;awGaBumifY eef;qufysufcJY&w,f/ a&Teef;ausmU&Sif[m &Jwaxmif pDrHudef;eJY uGefref'dkwaxmifudk avUusifYay;NyD; rGefawGudk wdkufzdkU pDpOfwJY 0efBuD;csKyf OD;ykudk ol&JUi,fq&m bkef;BuD;vlxGuf bk&ifYaemifeErdwfausmfxif *Hkacsmpum;udk,HkNyD; owfcJYw,f/ ,BwmawG aA'ifawGudk t&rf;,HkwJY a&Teef;ausmU&Sif[m aemufqHk;rGefawGzrf;NyD; yJcl;acsmif;rSm a&cspD&ifwmudk cHvdkuf&w,fav/

  usKdufacgufbk&m;ay:u qif;cJYawmU 2csufcGJNyD? oHvQifa&mufawmU r&D;eJYolUcifyGef;u xef;&nfaomufrvm;qdkawmU tar;rqHk;cifarmfuif;acgif;u wqufqufeJY/ 0g;&kHav;awG "edzufrdk;wJav;awGeJY x&nfqdkifav;u tawmfav;vSwmyJ? &efukefom;awG um;BuD;um;i,feJY ydwf&ufrSm oefvQifvmwm &SifarG;EGef;udk vm&SmwmrSr[kwfyJ oefvQifx&nfqdkif aumif;vdkUudk;/

  tNrnf;uvJaumif;? qufqHa&;uvJaumif; 'gayrJU xef;&nfuawmU aq;a&m a&a&m oBum;a&mxm;w,f? armfuif;aumif;aumif;odwmaygY 4ESpfvHk;vHk; ief;aw;u udk0if;odef;wdkU? udktAsKdwdkU udk[m'ifwdkUxef;awmrSm aumif;aumif;usufpm;cJYwmyJ 'DvdkvmvSdrfUvdkU&&kd;vm;aemfYav/

  Reply With Quote   


 7. #27
  Noble Contributor Cadet Cupid   Alinnshin is on a distinguished road Alinnshin's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  in my room
  Posts
  484
  Thanks
  15,599
  Thanked 15,556 Times in 498 Posts

  Default csif;jynfe,fodkY tvnfwpfacguf

  Quote Originally Posted by Alinnshin View Post

  vdkPf*lywf0ef;usifyHkawGuawmh vlawGygaevdkYt0if0u a&wHcGefav;yJ wifvdkufawmhw,f? arhoGm;vdkY....arhoGm;vdkY.........? wHwm;av;a&mygw,f? tvGrf;aNyyg..................


  quf&ef............


  2009 Zefe0g&DrSmoGm;cJhwJh c&D;av;taMumif;a&;aewkef;rSmyJ tdkifyk&Sf&JU usL;ypfrsm; c&D;oGm;aeonf.. u@rSm &Srf;jynfajrmufydkif; taMumif;u pHkpHkaphaphygaewmrdkY qufra&;jzpfawmhyJ wpfydkif;wpfpjzpfaecJhwmyg...... rtm;vyfwmawGvJ ygoayghav...
  f
  tckawmh 2009 arrSmoGm;cJhwJh c&D;udkyJ qufa&;vdkufygawmhr,f...... 'Dc&D;uawmh tenf;i,fMurf;wrf;w,fyJqdkygawmh...........
  vltoGm;tvmenf;vSwJh csif;awmifwef;awGudk jzwfausmfcJh&wmudk;................

  arv 13&ufaeY &efukefu pxGufjzpfwJh taMumif;av;u pajym&r,fqdk&ifawmh jrefrmjynfavqdyf taMumif;av;up&r,f....... ref;av;udk av,mOfeJYoGm;jyD; [dkuaerS c&D;quf&rSmav.................
  Edkif*sH*g;awmif wpfa,mufwnf;oGm;ao;wm jynfwGif;u bmta&;vJ qdkjyD; avqdyfudk tdwfav;qJGjyD; csDwufoGm;vdkufwm... a&mufvdkY um;&yfvdkufw,fqdk 0efxrf;wpfa,mufu tdwfudk vmqGJay;w,f...
  0efaqmifrIaumif;om;yJvdkY awG;jyD; aumifwmudk oGm; check in vkyfjyD;awmh tJhvlu vufzuf&nfzdk;wJh.. [D;.. udk,fhtawG;udk,f enf;enf;&SufoGm;w,f..

  tJhvlqDuae aumifwmrSm weight csdefwJholvufxJ baggage av;a&mufoGm;a&m.. wu,fu udk,fhbmomwGef;vdkufvJ &aewmudk olyJ vm,ljyD;awmh.... [ifh...
  csdefvJ jyD;a&m tJvlu a&SUuxGufoGm;wmeJY olYaemufuvdkufjyD; rSwfyHkwifjyjyD;awmh ppfaq;a&;*dwfudkjzwf cef;rxJ ausmhausmhav;0ifoGm;wm ... b,fodrvJ olYvJ ay;&r,frSef;.. txJa&mufawmhrS tjyifuae vufzuf&nfzdk; ray;awmhbl;vm; wJhav... tJh'DawmhrS vSrf;ay;vdkuf&w,f... atmf vufzuf&nf ,Ofaus;rIygvm;aemf..........

  'DvdkeJY tJuGef;r&Sd reuf 6em&Dawmif ylavmiftdkufaewJhcef;rxJrSm twefMum apmihfjyD;oumv tcsdefrSef av,mOfxGufvdkY uHaumif;w,fvdkYajym&r,f......
  tJyk*Hu
  oabmaumif; kyfacsmav,mOfr,fav;awG vdkufai;jyD; ( av,mOfarmif racsmyg ) pD;eif;vdkufygvm&m pm;aomufjyD; rMumcif anmifOD;avqdyf a&mufygw,f.. ( 0,fwkef;u wdkufdkufxifaewm.. ajymvJ ajymbl; ) ? pkpkaygif; 1em&DcefU pD;jyD;awmh ref;av;a&mufa&m qdkygawmh....
  EdkifiHwum
  acwfrDavqdyfMuD;uawmh ajcmufuyfvdkY udk,fwdkY av,mOfqif;vdkY tJhvlawGyJ awGY&w,f...
  'DvdkeJY ref;ajrudk pwifajccsrdjyD qdkygawmhuG,f........
  a&mufa&mufcsif; Adkufqmw,f bmnmeJY pdk;pdk; rkefYwDqdkifudk t&ifcsDwufjyD; pm; jyD;awmhrS [dkw,foGm; yp
  nf;awG ae&mcs cPem;........ awmfawmfaejrifhawmhrSyJ aeYvnfpmudk wl;wl;xrif;qdkifrSm oGm;pm;jyD; eef;awmfxJvSnfh jyD;awmh &efuif;awmifbuf ajcqefUjzpfcJhw,f... wl;wl;u [if;awGusL;ypfawG twGufawmif ro,fvmrdbl;.. arhoGm;vdkY....
  ref;av;&JU udk,fydkif[efuawmh b,ftcsdefoGm;oGm; rajymif;rvJ &Sdaewkef;yJ.. olUrmeeJYol b,foleJYrS rwlwJh[efeJYav... pufbD;? qdkufum;? um;awG Iyf&SufcwfjyD; em;vnfrIeJY armif;ESifaeMuwmudk Munhf&wm tonf;w,m;,m; oabmvJusvdkYaygh...

  eef;awmfxJu yHk&dyfawGuawmh tm;vHk;odjyD;om;jzpfayr,fh trSwfw& dkufvmwmrdkY enf;enf;wifay;vdkufw,faemf... jrefrmhxD;eef;udk *kPf,lEkdifMuygapaygh..........  quf&ef ...............


  Reply With Quote   


 8. #28
  Cadet Cupid   roselele is on a distinguished road roselele's Avatar
  Join Date
  Dec 2007
  Location
  KalayMyo
  Posts
  293
  Thanks
  1,022
  Thanked 5,760 Times in 297 Posts

  Talking

  tdrfNyefc&D;pOf........
  olrsm;awG oGm;cJYbl;wJY c&D;pOfawGtaMumif;a&;awmY vDvDvJ tdrfNyefc&D;pOfav; taMumif;a&;yg&ap ... tdrfNyefc&D;pOftwGuf &efukef-rHk&Gm um;vufrSwfudk pdefaX;vIdif um;*dwfrSmNzwfNyD; tJYum;eJYbJrHk&GmudkvmcJYygw,f/ um;u b,favmuf awmif tqifaNyvJqkdawmY ... 1 em&DcJG xGufr,fqdkNyD;um;*dwfudk 11 em&D ta&mufvmMuzkdYvufrSwfa&mif;awGu aNymxm;ygw,f/vDvD vJ *dwfukd 11em&D ta&mufvmwmaygY// tr,f..[kda&mufawmYxGufr,fY um;awmif *dwfrSmrxdk;xm; ao;bl;/ uJ tcsdefrSDawmYvmrSmyg//apmifYaygYqkdNyD; *dwfrSmxkdifapmifYvkdufygw,f/ tcsdefawGom ukefoGm;w,f xGufr,fYum;&JY t&dyfta,mifawmif rNrif&ao;bl;/ c&D;onfawGtm;vHk;vJ pHkaeNyDaygY/aeuvJyl/ pdwfuyl/ 1 em&DcGJxGufr,fYum;u 4 em&DcGJrS tJYum; *dwfudka&mufvmw,f/// pdwfwkdzkdYaumif;vkdufwm/ wNcm;um;awG tm;vHk;awmifxGufoGm;vkdY vrf;w0uf&SdawmYr,f/[Gef;;;;;;/
  olYum;u ckrSa&mufw,fav/c&D;onfawGuvJ uGefyvdef;wufwmaygY tJY*dwfpma&;rukd //pma&;ru bmNyefaNymw,frSwfvJ//0efaqmifrIaumif;yHkrsm;yg/// usr wkdYvJ tm;vHk;tqifaNyatmif pDpOf ay;xm; wmbJ/ twwfEkdifqHk; vkdufvkyfay;xm;wm/ rauseyf&if ydkufqHNyef trf;vkdufr,fwJY ...MunfYtHk;... ydkufqHNyef,lNyD;bmvkyf&rSmwkef;// ukefoGm;wJYtcsdefawGeJY &ufwGufNyD; arQmfaeMur,fY rdom;pkawGb,fvdkpdwfylr,fvdkY awG;ay;bl;//uJ..&SdapawmY qkdNyD; xGufvmwJYa'goudk rsdLcsNyD; um;xGufr,fYtcsdefudk pdwf&Snf&SnfeJYapmifYvkdufawmY 5 em&DcGJrSm pdefaX;vIdif um;MuD;pxGufygawmYw,f/aemufqkd tJYum;pD;awmYbl;/// tJYvkd..eJY rHk&GmNrdKYudk reuf7 em&D avmufrSm0ifvmygw,f/um;ay:u csufcsif; rqif;&Jbl;//qkdufum;orm;awGu txkyfawGvkdufqGJrSmpdk;vkdY// rHk&Gmu
  qkdufum; orm;awG? qkdufwGJorm;awGu tifrwefrS Murf;wmr[kwfvm;/ wpfcgMuHkzl;xm;awmY... vl&Sif;atmifapmifYNyD;rS qif;vkdufwm awmif...tm;vm;... 0dkif;tHkvmMuw,f///olYbufrSm pD;yg.. udk,fYbufrSm pD;ygeJY... vDvD vJ Ncif;awmif;a&m txkyfa&m wif;wif;qGJxm;NyD;...pD;bl;vkdY armifav;vmNudKrSmqkdNyD; &yfaevkdufw,f.. aemufvufwpfcku vufxJuNcif;awmif;udk vmqGJawmY vmMudKrSmygqkd..rpD;bl;qkdNyD; tJYvludkrMunfYbJatmfvkdufygw,f// tr
  ..uGsefawmfav qkdwJY toHMum;rS MunfYvkdufawmY vm;vm;... udk,fYarmifav; NzpfaerSef;odawmYw,f.. //ab;em;uvlawGu &,fMuyga&m...&Suf&SufeJY eifuvJ toHray;bmray;eJYqkdNyD; vmMudKwJYqkdifu,feJY olYtdrfudkvdkufoGm;NyD; aemufaeY uav; odkYc&D;qufcJYygaMumif;....
  aus;Zl;wifygw,f.....

  Last edited by roselele; 07-01-2009 at 05:02 AM.

  ukd,fwpfa,mufwnf;tm;eJY b0rSmeifr&SdvdkYr&yg/
  Reply With Quote   


 9. #29
  Noble Contributor Godly Cupid Chasing My Dreams !   Yamarmoto is on a distinguished road Yamarmoto's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Away from you
  Posts
  2,409
  Thanks
  29,974
  Thanked 37,061 Times in 2,391 Posts

  Post

  &mrmrkdwkd. arG;uwnf;u ajcaxmufrSm aAGaygufvmovm;atmufarh&w,f? tawmfhukd c&D;oGm;&wm 0goemygw,f/ tm;ae b,favQmuf&rvnf;yJ pOf;pm;aewm/

  uRefawmf 10 wef;ajzjyD;umpuaygh ? wmcsDvdwfuae ausmif;vmwufwJh oli,fcsif; wpfa,mufeJ.twl c&D;wpfck twloGm;jzpfw,f/ vlMuD;awG rygyJeJ. yxrqkH;tMudrf c&D;oGm;jcif;yJAsm/ tJ'Dwkef;u touf 16 ESpf0ef;usifyJ &Sdygao;w,f/ uRefawmfholi,fcsif;eJ.twl ol.nDwpfa,muf&,f olwkd.tdrfu tpfukdMuD;wpfa,muf&,f ? uRefawmf tygt0if tm;vkH;aygif; 4 a,muf c&D;wpfck twloGm;jzpfcJhMuw,f/ c&D;u tm;vkHaygif; 4? 5 &ufavmufMumcJhonf/

  yxrqkH;c&D;pOfu a&Tpufawmfbk&m; qDukdjzpfonf/ uRefawmfwkd.&efukefuaenbufrS c&D;pxGufjzpfcJhonf/ aemufae. ae.vnfavmufusawmh a&Tpufawmfbk&m;ukd a&mufonf/ a&mufonf.naerSmwif acsmif;xJqif;jyD; a&ul;Muonf/ xkd.aemufa&csKd;jyD;aemuf uRefawmfwkd. txufpufawmf&mukd oGm;a&mufzl;ajrmufMuonf/ jyD;aemuf atmufpufawmf&mukd oGm; zl;ajrmufcJhMuonf/ uRefawmfwkd. a&Tpufawmfbk&m;rSm wpfntdyfjyD;aemufae. reufapmapmwGifawmh . . . a&Tpufawmf bk&m;rS jyefvnf xGufcGmvmcJhMuonf/

  a&TpufawmfjyD;aemuf uRefawmfwkd.\ aemufxyfoGm;rnf.c&D;pOfuawmh yky
  g;awmifokd. jzpfonf/ uRefawmfwkd. ykyg;awmifukda&mufawmh reufykdif;/ vrf;c&D;rSm b,fvkd b,fae&mawGrSm tdyfcJhrSef;awmh rrSwfrdawmh/ uRefawmfwkd. ykyg;awmifukda&mufawmh awmifay:ukd pwufMuawmhonf/ ykyg;awmu trwfom;/ wcsKd.ae&mawGwGifawmh tawmfukd rwfonf/ vrf;rSm arsmufawGukdvnf;awG.&onf/ awmfawmfMumMumwufjyD;aemuf ykyg;awmifxdyfukd atmifjrifpGm a&muf&SdcJhawmhonf/ awmifay:&Sd bk&m;apwDawmfrsm;ukd zl;ajrmfjyD;aemuf? awmifxdyfwGif tawmfMumatmifaerdao;onf/ xkd.aemufawmifatmufukd jyefqif;vmMuonf/ xkd.aemufawmifatmufwGif ae.vnfpm xrif;pm;Muonf/ jyD;aemuf ewf&kyfxkawG &Sdaom taqmifbufukdvnf; oGm;a&mufcJhMuao;onf/ jyD;aemuf ykyg;awmifrS jyefvnf xGufcGmvmcJhMuonf/

  xkd.aemuf yk*Hbufokd. qufvuf
  xGufcGmvmcJhMuonf/ yk*Hukda&mufawmh naeykdif;avmuf &Sdavmufa&mxifonf/ yxrOD;qkH; oxkHbk&if rEl[mrif;wnfxm;aom bk&m;ukd oGm;a&mufzl;ajrmufMuonf/ ntdyfawmh a&Tpnf;ckHbk&m;em;&Sd taqmifawGbufwGif wnf;ckdjzpfcJhMuonf/ wnf;ckdc ay;p&mrvkd/ bk&m;ykHawmftp &Sdonfwkd.ukd 0,f,ltm;ay;,kHwif/ nbufwGifawmh tvkdawmfjynf.ausmif;ukd oGm;a&mufjzpfcJhonf/ xkd.tjyif a&Tpnf;ckHbk&m;okd.vnf; oGm;a&mufcJhMuao;onf/ jyD;awmh tJ'Dnu ref,labmvkH;yGJ&Sdojzifh . .a&Tpnf;ckHapmif;wef;&Sdqkdif abmvkH;yGJMunf.jzpfcJhMuonf/ abmyGJjyD;awmh nOf.tawmfeufaeavjyD/ nOf.eufwGif vrf;avQmuf&onfrSm wrm&eH.oif;oif;av;ESifh wrsKd;yif jzpfaeavonf/ aemufae.wGiffvnf; yk*H&Sd bk&m;awmfawmfrsm;ukd oGm;a&mufzl;arQmfjzpfcJhonf/ xkd.tjyif jywkdufukdvnf; oGm;a&mufavhvmjzpfcJhao;onf/

  aemufae.wGifawmh uRefawmfwkd. tdrftjyefvrf;ukd pwifcJhMuawmhonf/ vrf;c&D;wGif jrovGefapwDawmfESifh e*g;yGufawmif tp&Sdonfwkd.ukdvnf; 0ifa&mufzl;ajrmufjzpfcJhMuao;onf/ xkd.jyif jynfjrdK.&Sd bk&m;rsm;ukdvnf; 0ifa&mufzl;ajrmufcJhjzpfMuonf/ xkd.aemuf yJcl;jrdK.&Sda&Trka"mbk&m;ukdvnf; zl;ajrmufcJhMuonf/

  xkdc&D;pOfonf uRefawmfb0\ yxrqkH;awmfawmfrsm;rsm;yg0ifaom c&D;pOfjzpfavawmhonf/ a&Tpufawmf? yky
  g;? yk*H? jrovGef tp&Sdonfwkd.onf uRefawmfyxrOD;qkH;a&mufzl;aom a'orsm;jzpfonf/ uRefawmfhtwGuf trSwfw&rsm;pGmjzifh jyD;qkH;oGm;aom c&D;jzpfonf/ xkdc&D;pOfwGif "gwfykHrsm;pGm&kdufcJhygaomvnf; oli,fcsif; uifr&mzvifukd b,frSmodrf;vkdufrdonf rodaomaMumifh uRefawmhf"gwfykHawG &&SdcJhjcif;r&Sdajc/ aemufxyfvnf; xkduJhokd. c&D;rsm;pGmukd xyfoGm;rdcsifao;onf/
  tv,ftvwfvrf;uav; tpGef;rsm;vGwfatmif oGm;Mupkd.aemf
  Reply With Quote   


 10. #30
  Noble Contributor Cadet Cupid   Alinnshin is on a distinguished road Alinnshin's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  in my room
  Posts
  484
  Thanks
  15,599
  Thanked 15,556 Times in 498 Posts

  Smile

  &efuif;awmifoGm; c&D;vrf;av;taMumif;qufvdkufOD;r,f..............
  ykodrfMuD;jrdKUe,fudk jzwfjyD;rS &efuif;awmifa&mufwmqdkawmh enf;enf;awmh jrdKUeJUvSrf;om;...
  awmifudkjrifae&jyD; awmifwufvrf;udk rodwmeJY qufarmif;vmvdkufwm a'ocHawG ar;vdkufawmhrS a&wHcGefawmif oGm;wJhvrf;qD a&mufaew,fqdkwmod&w,f........./
  'geJY rxl;bl; oGm;vdkufawmhr,faygh...... tJh'Dudk oGm;wJhvrf;wpfavQmufu qnfu vmwJh ajrmif;rMuD;ab;u uyfoGm;&wm a&csdK;olcsdK; ul;olul;eJY jrifuGif;av;u qef;vdkY aew,f/ a&&vdkYvm;awmh rodbl; ywf0ef;usif
  Icif;u pdrf;pdrf;pdkpdkeJY omom,m,mav;Asm../
  a'ojrifuGif;uawmh pD;yGg;a&;aumif;r,fhyHkay:ygw,f? ae&mawmfawmfrsm;rsm;rSm wdkufawGyJ awGYaevdkY ajymMunfhvdkufwm..... / [kwfr[kwfawmh ref;om;awG ar;rS &r,fAsdK;.... / 'DvdkeJY ar;vdkufjref;vdkufeJY a&wHcGefawmifudk a&mufa&mqdkygawmh? awmifay:a&mufvdkY jrif&wJh
  Icif;u tylydkif;a'orSm pdrf;pdkaewm jzpfvdkY rsufpdyom' jzpfvSwmeJY csufcsif;rjyefjzpfyJ cHpm;aeao;w,f... / jrefrmhIcif; oDcsif;av;em;xJrSm Mum;vdkY jrefrmhajr jrefrmha& twGuf *kPf,lvdkY rqHk;ygayghav../

  a&wHcGefawmifay:u jrif&wJh
  Icif;av;..  wrmyifwef; vrf;av;
  a&wHcGefawmifeJY &efuif;awmifqufvrf;rSm vrf;ab;0J,mt&dyfaumif;vSwJh wrmyifwef;udkawGY&w,f... i,fi,fu zwfzl;wJh ] wrmyifwef; &Gm0ifvrf; armif&SifqGrf;Asyfxrf;} qdkwJh uAsm wpfydkif;wpfpudk owd&jyD; udk&ifawGYrvm;awmif vdkufMunfhrdao;w,f... / rGef;vGJaejyDqdkawmh rawGYcJhygbl;/ &efuif;awmifay:a&mufawmh aetawmfylwmeJYyJ ig;&HUrif;vIdPf*lxJawmif r0ifcJhawmhbl;.. jyefqif;vmcJhawmhw,f..

  awmifay:twufvrf;u jrifuGif;av;  'guawmh EdkifiHjcm;wdkif;jynfawGrSm rawGYEdkifwJh jrifuGif;av;? tvGrf;ajyayghAsm..  awmifwufvrf;u jyefvmawmh vrf;rSm tokb wpfckawGY&ao;w,fAs...? bmrS tumtuG,f r&SdyJ pifay:rSm 'Dtwdkif;wifxm;wm? kwfw&ufqdkawmh vefYawmifvefYoGm;w,f? &efukefrSmqdk rjrif&bl;av? aemufawmhrS olu aojyD;om;yJ aMumufp&mr&Sdygbl;qdkjyD; ajz&w,f? ( udk,faovJ olrsm;aMumufrSmyJ[m ) ..

  nbufa&mufawmhrSyJ ref;av;awmifay:wufjzpfw,f? c&D;qufxGufzdkY jyif&qif& vdkwm0,f&eJY rem;&ygbl; ? at;at;aq;aq; ref;awmif&dyfcdkjyD; n
  Icif;av;Munfhr,f tm;cJvdkufwm awmifay:a&mufawmh rD;ysufaewmeJY avSum;awmif renf;prf;wufcJhMu&w,fAsm.../ bk&m;uefawmhjyD; vSLjyD;wmeJY cPyJxdkifjyD; jyefqif;cJh&w,f.. bmrSrS rjrif&wm?
  tJh'Dae&mrSm twif; ajymjzpfcJhao;w,f? 'Dawmifay:udk aejynfawmfu vrf;rD;av; 5 wdkifpmavmufrD;ay;vdkuf&if qdkjyD;../

  usefwJh ref;av; Icif;awGawmh rajymawmhbl;/ vlwdkif;odzl;jyD;om; jzpfaerSmpdk;vdkYyg../
  ref;av;uawmh b,ftcsdefjzpfjzpf b,foleJYrS rwlwJhtoGifeJY wrlxl;jcm;pGm &yfwnfaewkef;yJ../ um;awG? qdkifu,fawG? pufbD;? qdkufum;awG olY"avheJY ol em;vnfrIeJY oGm;aeMuwmjrifwdkif; atmf... ref;av;&JU o
  kyfyJvdkY olYudk,fydkif[eftwGuf *kPf,lrdw,f.../ udk,fuawmh tonf;w,m;,m;eJYayghav/

  tvif;

  quf&ef...................

  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts