View Poll Results: &Srf;Nynfe,fudkb,fvdkNrifygvJ

Voters
255. You may not vote on this poll
 • NrefrmEdkifiH\tvSyqHk;Nynfe,f

  83 32.55%
 • tvSqHk;ig;Nynfe,frSwpfck

  166 65.10%
 • omrefNynfe,fygyJ

  6 2.35%
 • aecsifhpzG,fodyfr&SdaomNynfe,f

  0 0%
 • vHk;0rom,mrvSyaomNynfe,f

  0 0%
+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 32 of 32
FirstFirst ... 22 30 31 32
Results 311 to 313 of 313

Thread: [mm]armifwdkYcs,f&Dajr[/mm]

 1. #311
  Noble Contributor Cadet Cupid Never Compromise Your Dignity   skyer is on a distinguished road skyer's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  ေခတၱၾကပ္ေျပး
  Posts
  406
  Thanks
  3,449
  Thanked 13,409 Times in 410 Posts

  Default

  refwHk qdkwmu &GmMuD;yJ/ tdrfajc 300 ausmf&SdjyD; rdk;wGif;qdk&if vrf;yef;qufoG,fa&;cufcJwJhae&maygh/ wnfae&mu &Srf;jynfe,f ajrmufydkif; ausmufrJ c&dkif erwl jrdKYe,f twGif;rSm &SdjyD; erwljrdKYrS 32 rdkif a0;ygw,f/ yifv,fa&rsufESmjyiftxuf ay 4500 ausmfrSm&SdjyD; w&kwfjynfe,fpyfeJY 22.5 rdkifyJ a0;ygawmhw,f/ vlrsdK;awGuawmh ucsif? &Srf;? w&kwfawGrsm;ygw,f/ a'oxGufukefawGuawmh taphxkwfajymif;? vufzuf eJY bdef; jzpfygw,f/ avSum;xpf pdkufysdK;enf; pepf eJY bdef;yif wxyf? a&TzD wxyf pdkufysdK;Muw,f/ tJuxGufwJh a&TzDrdk;vGwf vufzuf [mqdk&if awmfawmfav; t&om aumif;rGefwmudkawGY&w,f/ tkyfcsKyfa&; eJY w&m;Oya' pdk;rdk;rI odyfr&SdyJ autdkifat rS 100 &mckdifEIef;xdef;csKyfxm;wmjzpfygw,f/


  yHkrSm tpuf eJY qGJxm;wJh vdkif;twdkif;refwHk&Gm rS rdkif;rwf &Gmav;txd 18 rkdif usaemfwdkY jynfolYaqmufvkyfa&; vrf;txl;tzGJY 7 rS vrf;cif;rSmjzpfygw,f/


  ausmufMuD;rsm; pkyHkxm;yHk


  vrf;ydkif;wae&m

  rdk;wGif;wkef;u awmifjydKxm;wm

  uw&myHk;awG/ 'gayeJY tJxJu 3 yHk 1 yHk yJ vrf;twGuf toHk;jyKrSmjzpfaMumif; ajymyapAsm/ usefwmuawmh....


  vrf;csJYzdkYtwGuf buf[dk;eJY ukwfxm;wm/


  refwHk ra&mufcif erwl abmfwGif;udk jzwfoGm;&ao;w,f/


  erwl abmfwGif; udkoGm;wJh awmifMum;vrf;/ AdkvfrI;csKyf ausmfaZmf wdkY w&kwfjzLulrefwef udk yef0grSm ppfqifa&;vkyfwkef;u oHk;cJhwJh emrnfausmfawmifMum;vrf;aygh/  abmfwGif; em;u oxKaMumifh xifw,f/ awmifuwHk;jzpfaewm/  refwHk&Gm &JY eHeufcif; 11 'D*&D

  aemufaeYrS qufa&;awmhr,f/
  jrefrmjynf[m waeYrSm urmtv,frSm 0ifh0g*kPf&Sdef jrSifhwifrav/
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #312
  Cadet Cupid   zaw005 is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  On the earth
  Posts
  378
  Thanks
  3,700
  Thanked 4,886 Times in 367 Posts

  Default

  awmifjuD;bufoGm;zl;wJ.usL;ypfawGudkar;yg&ap/
  uRefawmfaemufvudk awmifjuD; tif;av; yif;w, uavm ponfjzif. c&D;oGm;tzGJ.awGoGm;wJ. ae&mtpHkudkoGm;zdk.&Sdkygw,f/ 'gayrJ. c&D;oGm;tzGJ.awGu 8&ufae.xGufrSmqdkawm.uRefawmfoGm;csifwJ.ae.eJ.rwljzpfaeygw,f/
  'gajumif. uRefawmfu &efukefuae awmifjuD;udk Express eJ.oGm;jyD; awmifjuD;a&mufrS wjcm;jrdK.awGudk um;iSm;jyD;oGm;zdk. pOf;pm;xm;ygw,f/
  tJ'g b,fjrdK.awGrSmntdyfoif.ovJ qdkwm tjuHawmif;csifygw,f/ jyD;awm. b,fudkt&ifoGm;&if c&D;oif.ovJqdkwmyg tjuHawmif;csifygw,f/ wcgrSra&mufzl;vdk.yg/ &Srf;jynfe,frSm2navmuftdyfzdk.awm. pOf;pm;xm;w,f/ jyD;&if rE
  av;udk oGm;csifawm. b,fuae Express um;pD;oif.ovJ qdkwmygodcsifygw,f/
  aemuf &efukef-awmifjuD; eJ. awmifjuD;-rE
  av; rSm b,fum;vdkif;u aumif;ygovJ qdkwmygodcsifygw,f/
  aus;Zl;wifygw,f/

  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #313
  VIMC r[m;',m; Cupid   khanhlaing is on a distinguished road khanhlaing's Avatar
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  4,948
  Thanks
  65,315
  Thanked 108,817 Times in 5,201 Posts

  Default

  awmifBuD;rSm wnf;yg/ awmifBuD;wGif [dkif;vufum;awG aeYjywf pif;vHk; iSm;vdkY &ygw,f/ wnf;cdk em;aewJh [kdw,frsm;wGif ar;jref; pHkprf;Munfhyg pDpOfay;ygvdrfhrnf/

  &efukef uae naeydkif; xGufvmvQif aemufwaeY eHuf awmifBuD;udk a&mufygrnf/ cPem; a&rdk;csdK;NyD; awmifBuD;-anmifa&T avSqdyfudk vdkif;um;eJY oGm;yg/ tJ'DurS pufavSeJY tif;av;udk oGm;NyD; azmifawmfOD;bk&m;udk zl;ajrmfyg/ naeydkif; awmifBuD;udk jyefvmyg/ nydkif;us awmifBuD;NrdKUrS txifu& plVmrledbk&m;udk oGm;yg wpfn ukefygrnf/ aemufwaeY eHufapmapm pif;vHk;jywf [dkif;vufum;ESifh uHkvHk-yif;w,-atmifyef; c&D;pOf qufyg waeY ukefygr,f 'kwd,ajrmuf nyg/ aemufxyf waeY eHufapmapm awmifBuD;NrdKU tvGef arG;awmfuu
  L bk&m;udk oGm;yg tcsdef&vQif [dkyHk;rS udk&ifBuD;*ludk oGm;vnffyg/ aeYvnf xrif;pm;trSD awmifBuD;udk jyefvmyg/ aeYcif;ydkif; awmifBuD;rS NrdKYraps; avQmufywfNyD; naeydkif; awmifBuD;-rEav; Express um;eJY ref;ajrudk csDwufyg/ 2ntdyf 3&uf c&D;pOf jzpfygonf/

  [dkw,f vdyfpmeJY zkef;eHygwfus aemufqHk; oGm;zl;xm;MuwJh olawG ajymjyay;ygvdrfhrnf/ uRefawmf tBuHay;Munfh
  Hk oufoufyg . . . .


  aus;Zl;;;; crf;vdIif!

  usL;ypfol usL;ypfom; taygif; udk,fpdwf ESpfjzm usef;rm csrf;om Muygap . . . .
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts