View Poll Results: &Srf;Nynfe,fudkb,fvdkNrifygvJ

Voters
255. You may not vote on this poll
 • NrefrmEdkifiH\tvSyqHk;Nynfe,f

  83 32.55%
 • tvSqHk;ig;Nynfe,frSwpfck

  166 65.10%
 • omrefNynfe,fygyJ

  6 2.35%
 • aecsifhpzG,fodyfr&SdaomNynfe,f

  0 0%
 • vHk;0rom,mrvSyaomNynfe,f

  0 0%
+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 7 of 32
FirstFirst ... 5 6 7 8 9 17 ... LastLast
Results 61 to 70 of 313

Thread: [mm]armifwdkYcs,f&Dajr[/mm]

 1. #61
  VIMC Godly Cupid incubuz is nemo   Incubuz is on a distinguished road Incubuz's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  red dot
  Posts
  3,879
  Thanks
  68,331
  Thanked 91,243 Times in 3,893 Posts

  Default odEDNrdKUtqif;  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #62
  VIMC Godly Cupid incubuz is nemo   Incubuz is on a distinguished road Incubuz's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  red dot
  Posts
  3,879
  Thanks
  68,331
  Thanked 91,243 Times in 3,893 Posts

  Thumbs up rlq,f

  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #63
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Smile

  usaemfzkef;eJU vufpGrf;jycJhwJh yHkwcsdKUawmh &Sdw,f udk&Gmpm;a& ... *kwfwGif;tqif; jrLESif;awGqdkif;aewJh tcsdefayghAsm ... Quality awmhraumif;ayr,fh ra&mufzl;wJhvlawGodEdkifatmifeJY udk&Gmpm;wdkU?udkcrf;vdIifwdkUvnf; tvGrf;ajyBunfh&atmifayghAsm aemf ....
  ajrGvdrfajrGaumufvrf;av;awGeJY wzufawmifaBumay:rS jyjyav;jrifae&wJh ukefum;BuD;awG ....


  View Point wae&myg .... twufvrf;udkvnf; jyjyav;jrifae&ygjyD ....


  ESif;rIHrsm;Bum;rS vrf;tumt&H .....

  jrLcdk;awGBum;rS awmtkyfav; ....


  'DyHkawGu 2009? azazmf0g&D5 &ufaeY? reuf10em&DcefYu jrifuGif;awGyg ... Express um;ay:uae &dkufxm;wmav

  ESif;awGu odyfusaeawmh *kwfxdyfwHwm;BuD;udkvSrf;rjrif&bl;As ....aemufwcg c&D;xGufjzpf&if usaemfem;cJhwJhae&mav;awGudk "gwfyHk&dkufcJhygOD;r,f ....'D*kwfwGif;? *kwfxdyftaBumif;udk pdwf0ifwpm;a&;BuwmawG trsm;BuD;yJqdkawmh aysmfp&mBuD;aemf ..trSefwu,fvnf; tvGefvSywJhae&mav;awGygyJAsm ....

  k-pooh
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 24 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #64
  VIMC Godly Cupid incubuz is nemo   Incubuz is on a distinguished road Incubuz's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  red dot
  Posts
  3,879
  Thanks
  68,331
  Thanked 91,243 Times in 3,893 Posts

  Default csmygwDpm;&atmif

  0uf0Haus;&Gm um;vrf;ay:uqdkifav;yg/
  csmygwD eJY bm*sD pm;NyD; EGm;EdkY yspfyspf wpfcGufaomufcJhygw,f/  "mwfyHkawG&dSygao;w,f/ aemufrSyJ xyfwifygawmhr,f/
  Last edited by Incubuz; 03-19-2009 at 06:08 AM.
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #65
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Red face

  Quote Originally Posted by incubuzy View Post
  "mwfyHkawG&dSygao;w,f/ aemufrSyJ xyfwifygawmhr,f/

  tawmfyJ udkincubuzy rac:wwfvdkUaemf uefawmhAs ....

  usaemfaemufqufa&;r,fh jrdKUawGtaBumif;rSm tukdwifwJh "gwfyHkawGjyefukyfyD;oHk;r,faemf ....
  ydkyDjyifwmayghaemf ....

  k-pooh rStyDtjyif toHk;csawmhrnf ....
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #66
  Senior Cupid   thurein05 is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  Myanmar Pyi
  Posts
  584
  Thanks
  9,681
  Thanked 11,894 Times in 671 Posts

  Talking

  udkauyl;a&
  uRefawmfvJ enf;enf;0ifa&;vdkufOD;r,faemh

  uRefawmfrlq,fudk vdkif;um;eJY oGm;&if yxrqHk; tacgufuvGJ&if a&SUcef;upD;ygw,f
  yxrqHk;oGm;wJhtacgufrSm aemufcef;u xdkifvdkufyD; jyoemwufrvdkjzpfyD;uwnf;uqdkygawmh

  yxrqHk;tacgufu uRefawmfvJ b,fum;uaumif;rSef;vJ rodayghAsm
  rE
  av;uoli,fcsif;u rif;udk tJ'Dum;0,fxm;w,f reuf tdrfxdvmac:r,fqdkawmh
  at;aq; rsufESmopfyD; tdrfa&SUrSm txkyfav;csyD; xdkifapmifhaewmayghAsm
  tJ reuf 6 em&Davmuf a&mufvmawmh um;a&SUcef;rSm wpfa,muf
  aemufcef;rSm wpfa,muf ygvmw,f
  uRefawmfwufvdkufawmh um;u atvrf;ay:u vbuf&nfqdkifwpfqdkifudk armif;w,fAs
  tJqdkifrSm aemufwpfa,mufudk apmihfaewkef; aemufcef;rSm ygvmwJhvludk
  um;wpfpD;eJY vdkufvmyD; vufudkify0gxkyfxm;wJh txkyfuav; ay;wm awGUvdkufw,f
  aemufwpfa,mufa&mufvmawmh um;ay:wufyD; xGufMuwmayghAsm
  uRefawmfu '&dkifbmaemufwnfhwnfh nmbufqHk;rSm
  txkyfygwJhvlu uRefawmfhab; tv,frSm
  aemufqHk; vlu b,fbufqHk;rSm
  vrf;wpfavsmufat;aq;yJAs
  jyoemu b,fusrS pvJqdkawmh vm;&SdK;ausmfyD; a&yl ra&mufcif
  ab;uvlu olYtdyfxJrSm xnfhxm;wJh txkyfudk tdyfxJu xkwfyD; uRefawmfeJY olYMum;xJrSm csxm;vdkufw,f
  uRefawmf pOf;pm;vdkufwmu a&yl*dwfrSm ppfawmhr,f 'gaMumifhxifw,faygh
  aemuf xyfpOf;pm;rdwmu twufrSm rl;,pfaq;awmh rygEdkifbl;
  bmrsm;jzpfEdkifvJayghaem
  aemufqHk; olY[mol tdyfav;vdkYvJ jzpfEdkifygw,fvdkYyJawG;yD; qufxdkifvdkufvmwmayghAsm
  'gayr,fh enf;enf;qufawG;awmh vlvnfvkyfzdkY tBuH&vmw,fAs
  'geJY a&yl*dwfa&mufawmh qif;a&mayghAsm
  uRefawmfu enf;enf; tcsdefqGJaevdkufwmrSm b,fbufqHk;u vlu t&ifqHk; qif;oGm;a&mAs
  tv,form;uvnf; [dkbuftaygufu xGufr,ftvkyf
  '&dkifbmu um;a&SUcef;rSm vdkifpifawG bmawG jyifaewkef; rxGuf&ao;bl;
  a&SUcef;u vluvnf; rqif;&ao;wJhtcsdefrSm
  tv,fuvludk ]]tudkYtxkyf usefaew,faemf}} vdkY vSrf;ajymvdkufw,fAs
  tJrSm ajymzdkYusefaewmu tJ'Dvlu w&kyfyHkpH ppfppf
  rsufESmqdkwmAsm eD&JyD;awmh txkyf,l&rvdk qufyJ qif;&awmhrvdkeJY
  ta&;rBuD;bl;vdkY ajymyD; txkyfudk cHkay:uae ajccswJh tcif;ay:csvdkufw,f
  a&SUcef;u 2 a,mufuvJ vSnfhMunfhaygh
  uRefawmfvJ ajymajym qif;qif;eJY ab;u 0g;vHk;wef;av;awGqD oGm;&yfaevdkufw,fAs
  ceae uyfpwefeJY v0ua&mufvmawmh '&dkifbmu aemufzHk; zGifhjy txkyfawG zGifhjyaygh
  tvnfu tcef;udk ppfawmhrS txkyfudk b,folYtxkyfvJar;w,fAs
  '&dkifbmu olYudk vufndK;xdk;jyawmh r[kwfbl;wJhAsm uRefawmfh[mwJh
  tJrSm uyfpwefuvlu txkyfzGifhvdkufawmh txJrSm a&Tacsmif;awGAs 10 om;acsmif;awG
  uRefawmfuvJ ckeuawmif txkyfusefcJhvdkY ajymao;w,f bmnmayghAsm &Sif;wmaygh
  &Sif;r&ygbl;Asm tukefvHk; nmbufjcrf;u taqmifxJ acGm;yD; aocsmudk ppfawmhwmyJAsdKU
  aemufqHk;awmh uRefawmf oltqif;rSm owday;vdkufwJh pum;aMumifh olvJ b,fvdkrS jiif;r&awmhbJ aecJh&wmayghAsm

  uRefawmfjrifoavmufawmh vludkr&SmyJeJY aMumufvefYyD; vkyfvdkufwmrSm 'ku
  a&mufoGm;wmygyJ

  olvkyfvdkufawmh uRefawmfwkdYvJ a&SUc&D;udk acsmifacsmifcsdcsd pD;vdkuf&wmayghAsm


  tJ'Duwnf;u aemufqdk a&SUcef;udkom tjrJpD;jzpfawmhaMumif;


  csufBuD;a& raMuyGJa[h? 'Dwcgawmh eifhudk wjym;rSray;yJ eifhqDu &oavmuf cGm,ljyr,f [Gef;
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 24 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #67
  Noble Contributor Godly Cupid   talkyboy is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  2,020
  Thanks
  81,990
  Thanked 41,251 Times in 2,056 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by thurein05 View Post
  tvnfu tcef;udk ppfawmhrS txkyfudk b,folYtxkyfvJar;w,fAs
  '&dkifbmu olYudk vufndK;xdk;jyawmh r[kwfbl;wJhAsm uRefawmfh[mwJh
  tJrSm uyfpwefuvlu txkyfzGifhvdkufawmh txJrSm a&Tacsmif;awGAs 10 om;acsmif;awG
  tpfudkuvnf; uRefawmfh[mawGygqdkNyD; ajymNyD;awmh a&TawG,lNyD; qif;aecJhvdkufaygh

  o&ufacsmfrdwJhtwGuf aqmwD;

  uRefawmfvnf; tJhbufudk av; ig;acguf a&mufzl;w,fAs vlu tJhwkef;awGu i,fao;awmh bmrS rrSwfrdygbl;Asm ck a&;xm;wmawG zwfNyD; csufcsif;udk oGm;yvdkufcsifaeNyD

  usL;ypfnDi,f
  awmfuD
  Last edited by talkyboy; 03-19-2009 at 01:37 PM.
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #68
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Red face ausmufrJjrdKU

  rEav; - rlq,fc&D;pOf tydkif; 3
  vrf;wavQmufrS jrdKU&Gmrsm;taBumif;


  *kwfwGif;? *kwfxdyfrSm avayg&if;em;aeBuwJh oli,fcsif;wdkYa& c&D;qufxGufr,faemf ....

  ausmufrJjrdKU

  ausmufrJjrdKU[m c&dkifjrdKUBuD;wjrdKUjzpfjyD; pD;yGm;a&;aumif;wJh vrf;qHkjrdKUvnf;jzpfygw,f .... 'Duaewqifh rdk;ukwfzufudk cGJxGufoGm;wJh vrf;vnf;&Sdw,fAs .... 'Dvrf;av;udkawmh ausmufrJjrdKU0if0ifcsif; BudKqdkygw,fqdkwJh qdkif;bkwfudk ausmfjzwfvdkufwmeJU awG&ygvdrfhr,f ... ausmufrJjrdKUwGif;udkvnf; 'Dvrf;uaeyJoGm;Edkifygw,f .... txl;jcm;qHk;u ref;-rlq,f um;vrf;wavQmufrSm [dkif;a0;vrf;ay:rSm jrdKUuGufr&SdwJhwckwnf;aomjrdKUygyJ .... ckeuajymwJh vrf;cGJav;uae jrdKUxJudk 1 rdkifcefYqufoGm;&ygw,f ... yHkrSeftwdkif;jzwfoGm;&ifawmh jrdKUav;ubmrSr&Sdbl;vdkUxif&ayr,fh twGif;zufrSm awmfawmfus,f0ef;wmudk awGU&ygvdrfhr,f ... &efukefjrdKUudk BuufOawGwifydkUaew,fvdkUvnf; &efukefjrdKUae BuufOukefonf wa,muf&JUajymjycsuft& usaemfrSwfom;rdygw,f ... aemuf ausmufrJrSemrnfBuD;xGufukefawGu ausmufrJvufzufpdk? vufzufajcmuf? ,dkrsdK;pHk ( qifjzLawmf wHqdyfemrnfBuD;,dkqdkif[m ausmufrJrSm&Hk;pdkufwmyg) ? yJykwf? EGm;EdkUajcmuf? aumufnSif;rJESifh jyKvkyfxm;wJh &Srf;&dk;&mtpm;tpm acgykwfwdkYyJjzpfygw,f ....tdrftjyef0,foifhwJh vufaqmifaumif;av;awGygyJ ....

  ref;rSwufvmwJh um;trsm;pk[m ausmufrJrSm 2 cg&yfygw,f ... yxrwcgu jrdKUt0ifrSm qDjznfhwmyg .... ausmufrJu qDqdkifawG&JU a&mif;csrIpepfu taBuG;ay;pepfyg ... 'Dtacgufxnfh aemufwacguf&Sif;pepfyg ... um;orm;awGvnf;oabmusBuygw,f ...
  aemufwae&mu jrdKUtxGuf at;&Sm;a0gvfwdk;*dwfra&mufcif 2zmvHkcefurSm xrif;pm;&yfBuwmyg ... 'D*dwfudkvnf; rlq,fuvmwJh c&D;onfawGt&rf;cspfwmAs ... xrif;pm;em;awmhr,fav AdkufuvJqmaejyDqdkawmh .... xrif;qdkifawGrSm blaz;xrif; 2000 usyfyg ... xrif;aBumfxrif;aygif;? &Srf;acgufqGJawGvnf; tpHk&ygw,f ....

  tJ'DrSm em;BuwJh vlawGudk ajymjycsifao;wmwck&Sdw,fAs .... 'DqdkifawGrSm pm;yGJxdk; tvkyfvkyfaeBuwJh ausmufrJol&Srf;rav;awG&JUtaBumif;ygyJ .... olwdkUawG[m pm;yGJxdk;ay;wJh twGufqdkif&SifawGu vcray;ygbl; .... c&D;onfawGpm;aomufjyD;wJh tcsdefa&muf&if ausmufrJxGufrkefUawGudk aps;a&mif;cGifhjyKygw,f ... bmyJjzpfjzpf'g[m usaemfpdwfxJrSmawmh b0ifruswmawmh trSefyJAs ... vcudkacgif;yHkjzwfw,fvdkUxifrdygw,f ... 'Daps;onfawGu aps;a&mif;w,f wdkUra&mif;awmhbl;qdkvnf;r[kwf ... qdkif&SifawGudk,fwkdifuvnf; aps;a&mif;ygao;w,f ... rodwJhvlawGu tjyifrSmoGm;0,fwwfBuw,fAs ... 'Dvdkqdk ckewkef;u usaemfwdkUudk qm;Apfay;wJh aumifrav;awGu pdwfraumif;jzpfBua&mAs .... olwdkUu rkefUzdk;ay;&ifvnf;r,lwwfbl;As ... udk,fhaps;a&mif;wmyJ,lr,fwJh ... tifrwef cspfp&maumif;wJh pdwf"mwfav;yg ... uJ ... 'Dawmh usaemfwdkUawGa&m ... olwdkudk rtm;ay;oifhbl;vm;As .... .. tJwckyJ olwdkUqDrSm0,f&ifaps;enf;enf;avsmhawmif;As ... Oyrm ,dkwbl;udk ausmufrJjrdKUxJrSm 500 qdk&if'DrSm 800 usaemfwdkUu 600? &00avmufeJU tm;ay;wmayghaemf ... ...

  usaemfawmiftpu rodyJ tjyifrSmoGm;0,fwmayghAsm ... olwdkUpdwfraumif;jzpfoGm;rSef;odvdkY rkefYzdk;ay;wm vHk;0r,lbl;As .... csD;usL;ygw,f ausmufrJu &Srf;ysdKjzLawG&,f ....

  xrif;qdkifuae ausmfvmwmeJU wdk;*dwfudkjzwfausmfjyD;oumv ... 22 rdkifa0;wJh oDaygjrdKUudk qufvufcsDwufBuwmayghAsm .... vrf;rSmxl;jcm;wm 3 ck&Sdw,f ..

  1. oDaygra&mufcifrSm awmifqif;vrf;wckudkawGU&vdrfhr,f .... ref;uaevmr,fqdk&if vrf;&JU b,fzufudk owdxm;Bunhfyg ... a&TouFef;uyfxm;wJh apwDav;wqludk vrf;ab;rSm awGU&vdrfhr,fAs ... vGrf;apwDav;yg/ apwD&JU taemufuawmh acsmufBuD;ayghAsm ... 'DapwDav;u &mZ0if&Sdw,fAs rqvacwfwkef;u 'Dem;u&Gmav;w&GmrSm [dkif;vwfum;av; wpD;ydkifwJh u&ifBuD;wa,muf&SdcJhav&JU ... olUum;ucPcP acsmqGJcHxdw,fwJh ppfom;awGtwGufav ... 'Du&ifBuD;vnf; pdwfnpfvmwmeJU w&ufawmh ppfom;awGa&m? ola&m 'DapwDem;av;rSm acsmufxJudkum;xkd;qif;cJhw,fwJh ... olUab;rSmygvmwJh um;py,f,mav;udkawmh BudKjyD;ckefqif;ckdif;w,fvdkU qdkw,fAs .... usefcJhwJh olYrdom;pkawGu vGrf;apwDav;wql wnfay;vdkufw,fvdkY yg;pyf&mZ0if&Sdygw,f ....
  2. aemufwcku rdwfaqGawGowdxm;rdygvdrfhr,f ... rD;&xm;oHvrf;u um;vrf;&JUacgif;ay:uae jzwfoGm;wJh ae&mwckudk vrf;rSmawGU&ygvdrfhr,f ... 'Dae&m[m ...&kyf&Sifrif;om;BuD; 0if;OD;&JU emrnfBuD;Zmwfum; ausmufrJtusOf;om; &dkuful;cJhwJhae&mav;yg ... ab;rSmawmh 'kX0wDjrpfav;u pD;qif;aeygw,f ....
  3. aemufwae&muawmh oDaygjrdKUe,f abmfBudK&GmrSm&SdwJh ordkif;0if abmfBudKqkawmif;jynfhapwDygyJ .... ref;uaevm&if vrf;b,fzufrSm xifxif&Sm;&Sm;BuD; zl;awGU&rSmyg ..... waygif;vjynfhaeYwdkif; bk&m;yGJawmfBuD;udk pnfum;odkufjrdKufpGm usif;yBuygw,f .... tcsdef&&if 0ifa&mufzl;arQmfoifhygw,f ... apwD&JUy&0PftwGif;rSm bkef;awmfBuD;ausmif;wausmif;ESifh 'Da'owcGifrSm ,Hk,HkBunfBunfudk;uG,fBuwJh trawmf apmrGefvS &kyfxkeJY ausmif;aqmif&Sdygw,f ... a'ocHawGtjyif te,fe,ft&yf&yfuvlawGvnf; vma&mufudk;uG,fBuw,fvdkU ausmif;xdkifq&mawmfu rdefUBum;wmudk emcHzl;ygw,f ...

  'DvdkeJU qufxGufvmcJhr,fqdk&if a&S;a[mif;qefwJh oDaygjrdKUudk a&muf&Sdygawmhr,f .... quf&ef ....

  uJ .... oli,fcsif;wdkUa& usaemfvdktyfcsufav;awGudk jznfhpGufa&;ay;BuOD;aemf ....

  k-pooh
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #69
  Senior Cupid   Ceiko is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  626
  Thanks
  16,446
  Thanked 6,644 Times in 522 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by thurein05 View Post
  udkauyl;a&
  uRefawmfvJ enf;enf;0ifa&;vdkufOD;r,faemh

  uRefawmfhtxifawmh rauyl;vdkYxifwmyJ/ tb,fhaMumifhqdkaomf celebrity gossip wGif oMuFefoDcsif;rsm; vma&mif;ojzifh em;&GufqGJjyD;ac:cH&onf[k zwfcJh&ygonf/ 'DusL;ypfMuD;xJrSm vdifrcGJwwfwmvJwpfrsdK;As/ teD;pyfqHk; r,ki,fyJ/ olYpmzwf&if uRefawmfqdkwmuaeudk rvGwfzl;/ olrsm;jyefa&;rS ]r]qdkwmodw,f/ aqm&D;yg awmhypfacsmfoGm;jyD
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #70
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Red face

  Quote Originally Posted by chokit View Post
  uRefawmfhtxifawmh rauyl;vdkYxifwmyJ/ tb,fhaMumifhqdkaomf celebrity gossip wGif oMuFefoDcsif;rsm; vma&mif;ojzifh em;&GufqGJjyD;ac:cH&onf[k zwfcJh&ygonf/ 'DusL;ypfMuD;xJrSm vdifrcGJwwfwmvJwpfrsdK;As/ teD;pyfqHk; r,ki,fyJ/ olYpmzwf&if uRefawmfqdkwmuaeudk rvGwfzl;/ olrsm;jyefa&;rS ]r]qdkwmodw,f/ aqm&D;yg awmhypfacsmfoGm;jyD

  a[h&k*sD; .... udkcdsKupf ( rSefw,faemf ) 'Dtcef;xJrSm ausmufrJjrdKUtaBumif;ajymjyw,fxifvdkY ajy;vmBunfhwm .... rauyl;wJh

  usL;ypfrSm auyl;qdkwm txD;rSef;odygw,f*sm ... udkol&defeJYuzkef;o&ufxJrSm cifaejyD ... olodwmaygh*smmmmm ... aemf udkol&def .....

  [kdtcef;rSmu vma&mif;wmr[kwfygbl;Asm ... usL;ypfrSmemrnfBuD;aewJh tacGudk Quality aumif;aumif;Bunfh&atmifygAsm ... trSefu vmajymjywJh oabmyg ...

  uJ .. uJ .... aocsmzwf aemf .... tarmifauyl; &Sufrdyg\ .....
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts