+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 13 of 14
FirstFirst ... 3 11 12 13 14 LastLast
Results 121 to 130 of 131

Thread: [mm]xdkif; rsufarSmufedkifiHa&; rdwfquf[/mm]

 1. #121
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  tcktcsdeftxd aumv[mvawGeJY pdk;&drfpdwfawGu ysHYESHUaewkef;yJ? txl;oNzifY nDtudkwdkY vufxJrSm 1vDwmykvif;NzpfNzpf 125 rDvDvDwmykvif;awGEJYNzpfNzpf avmifpmqDawGNznfYxm; ppfwyfu 0ifodrf;NyDqdkwmeJY rD;awG&SKdUBu? befaumufrSm vlwoef;omrD;&SKdYvdkuf&if tm;vHk; rD;yifv,fNzpfoGm;apYr,f vdkUaBuG;ausmfcJYwJY t&pref;wdkYtkyfpkudk tcktcsdeftxd vuf&zrf;qD;rrdao;wmudk vlawGpdk;&drfaeBuw,f/

  t&p
  ref;vGwfaNrmufoGm;rSKeJY ywfowfNyD; vlawGu &JawGudktNypfwifBuw,f wu,fvnf; tJ'Dwkef;u owif;wckrSm t&pref;tzrf;cHNyDqdkNyDxGufvmNyD; rBumbl;&Ju rrdao;bl;vdkU xyfausnmw,f/ aemufwcg &Jt&m&Sdwa,mufu t&prefeJY tNcm;emrnfBuD;acgif;aqmif2OD;u tzrf;cHzdkU &Judkzkef;eJYqufoG,fw,fvdkY owif;xkwfNyD; rBumbl; 'Dowif;r[kwfygbl;vdkY &JawGuNiif;Nyefw,f/ t&pref;udk&JawGu vTwfay;vdkufwmvdkU trsm;uoHo,&SdaeBuw,f/

  wcg vufaNzmifYorm;vufcsufeJY aooGm;wJY AdkvfrSL;csKyfcw
  D,eJY ywfowfwJY aumv[mvawGuvnf; trsKd;rSkd;xGufaewkef;yJ/ tckavmavmq,f a[mUaewJY aumv[mvu AdkvfrSL;csKyfcwD,[m bkifYtBuHay;aumifpDu vTwfxm;wJY x&kd*sefwJY/ 'gudk wufqifu odoGm;vdkU &Sif;ypfvdkufwmvdkU qdkaeBuw,f/ olwdkYaNymovdkyJ cwD,u oltypfrcH&cifw&ufrSm vuf&Sd&SyfeDacgif;aqmifawG[m opmazgufawGvdkYpGwfpGJNyD; OD;aqmifrSKtmPmudk odrf;zdkYBuH&G,fw,f/ wu,fvdkYom cwD,vufxJ &SyfeDOD;aqmifrSKtmPm&oGm;cJY&if bmawGNzpfvmrvJ/

  aemufwckxl;Ncm;wmu tckrD;&SKdUcH&wJY befaumufu yky
  vduydkiftaqmufOD;trsm;pk[m &SyfeDawGudk qefYusifolrsm;ydkifwJY taqmuftOD;awG NzpfaeBuwmawGY&owJY? 'g[m aoaocsmcsm pepfwus wifBudKpDpOfxm;cJYwmyJvdkU aNymBuw,f/ 'Dxufydkqdk;wmu rD;&SKdYrSKtawmfrsm;rsm;[m NzdKcGJrSKNyD;qHk;vdkY ppfwyfu &JwyfzGJYvufxJudk vkyfydkifcGifYtmPm NyeftyfvdkufwJY nae 3em&DavmufrSmrS pNzpfwmawGY&owJY/ &JwyfzGJYuawmU tqJcH&if;u tqJcHaeBu&awmYwmyJ/

  txufu udktm&kPfOD;wifay;xm;wJY &SyfeDacgif;aqmifawG&JU tusOf;pcef;xJu yHkawGu aemufydkif;rS NyefpDpOfwmwJY/ apmapmydkif;u &JawG[m &SyfeDacgif;aqmifawGudk yifv,furf;aNc tyef;aNzZdrfcH bef*vdkwckrSm tifwmeuf w,fvDzkef; owif;pm wDAD eJY taotcsmwpkwa0;xJ xm;ay;cJYovdk rdom;pkudkawGYcGifYay;wm owif;axmufawGudkqufoG,fcGifYay;wm tifwmeufoHk;NyD; wufqifqDudktxdqufoG,fwmawGudk cGifYNyKcJYygowJY/

  &JwyfzGJYu 'DpGyfpGJcsufudk rNiif;ygbl; taNcaet& cPxm;cJY&wmygwJY 'gayrJU tckawmU udktm&kPfOD;wifay;xm;wJY yHkawGxJvdk edKifiHa&;tusnf;om;wa,mufvdk xm;vdkufygNyD/

  tJ'DtaNcaet&qdkwJYae&mrSm taqmuftOD; tcef; &kwfw&ufpDpOfvdkYrcifvdkY 'grSr[kwf xGufaNy;vTwfaNrmufaewJY &SyfeDacgif;aqmifawGudk aNc&mcHedKifzdkU wckckvnf; NzpfedKifygw,f/ 'gayrJY trsm;pktxifu &JawG[mwufqifvlawG c&rf;csnfoD;awG 'gaBumifY &SyfeDacgif;aqmifawGudk rudkif&Jbl;vdkU ,HkBunfaeBuw,f/

  tck xdkif;tpdk;&eJY wwfodynm&SifawGaygif;NyD; 999 &uftwGif; trsKd;om;NyefvnfnDnTwfa&;eJY Nidrf;csrf;om,ma&; qdkwJY ya&m*sufwck pmtkyfawG xkwfa0aeygw,f/ NzpfrNzpf b,folrSrod 'gayrJU edKifiHa&;orm;awGxJrSm xdkif;edKifiHa&;orm;awG[m aBumufzdkYtaumif;qHk;yJxifrdygw,f/

  Reply With Quote   


 2. #122
  Noble Contributor Senior Cupid   Ravan is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Singapore
  Posts
  669
  Thanks
  24,054
  Thanked 14,840 Times in 669 Posts

  Default Different voices on Thai protest (Straits Times)

  xkdif; owif;awGeJUywfoufNyD; teD0wfawG&JU toHukd rMum;&wJh owif;awGyJrsm;w,f/ rD'D,mawGu teD0wfawGukd rar;&JMuvkdUvm;rodbl;/ teD0wfawGu rD'D,mawGuvnf; tpdk;&bufu ygw,f qkdNyD; rD'D,mawGukd wkdufckdufMuwmukd; / raeUu we*FaEGaeU px&dwfwkdif;rfpf rSm teD0wfawGbufu toHawGvnf; ygvkdU wwfoavmuf bmomjyefNyD; wifvkdufygw,f/
  ==========
  ]]tpk;d& rw&m;yg }}
  qEjyolrsm;ukd ESdrfeif;onhf befaumuf NrdKUv,fwGifaexkdifol tzGm;tkdwpfOD; / 75 ESpf/
  ]] tpkd;& rw&m;bl;/ t0ga&mif0wfawG Government House eJU avqdyfukd pD;eif;xm;wkef;u
  bmrSrvkyfcJhbl;/ teD0wfawGusawmh tMurf;zufESdrfeif;w,f/ teD0wfawGu vmaeMuwm tpkd;&u rxdfef;Ekdifbl;/ aemufqHk; tiftm;oHk;&w,f / 1970 ESpfawGeJU 1992 wkef;u tzGm; EKdifiHa&;qkdwmukd pdwfr0ifpm;bl;/ oufqifvkyfay;cJhwJh tusdK;aus;Zl;awGaMumihf tckrS pdwf0ifpm;vmwm / oufqifu
  tusifhysufjcpm;aewJhvlr[kwfbl;/ ol[m oufouf axmifajcmufqifcH&wm / ol vmbfpm;w,f?
  tusihfysufw,fqkd&ifvnf; vuf&Sd tpkd;&vnf; tusihfysuf jcpm;aewmyJ / a&ab;'kuonfawGukd
  &ufvGeftpm;tpmawGay;wm? ausmif;om;av;awGtwGuf raumif;eJU EkdUawG ay;wmav /
  tpwkef;u teD0wfawGu oufqiftwGuf wkduf(qEjy) Muwm / wjznf;jznf;eJU olwkdUawG[m olwkdUawGtwGuf wkdufaerSef; oabmaygufvmMuw,f/ qEjywJholawGudk tBurf;zufESdrfeif;Muawmh tzGm;awmfawmf pdwfqif;&Jrdw,f/ wcsdKUawG tdrfjyefrvmEkdifMubl;? towfcHMuvkdU qkdwJh owif;awGMum;&w,f/ wu,f[kwfr[kwf aocsmawmh rajymEkdifbl;/ olUtarhukdoGm;BudKwJh tzGm;ajr;uawmh vlawG aoaMuaeMuwm jrifcJhw,fvkdUajymw,f/ xkdif;EkdifiH[m tajymif; vJBuD;ajymif;vJaeNyD/ raumif;wJhbufukdajymif;aewm / txufwef;pm;vlwpfcktwGufyJ aumif;NyD;
  qif;&Jom;vlxktwGufawmh raumif;bl;/ tajctaeykdNyD;qkd;vmOD;r,f/ teDa&mif 0wfawG jyefvmMuOD;rSmyJ/ ygvDrefukdzsufodrf;NyD; a&G;aumufyGJ jyefusif;y&ifawmif jyomem&JU tpdwftydkif;wpfckavmufyJ ajyvnfoGm;vdrfhr,f/ teD0wfawGu bk&ifpepfukd qefUusifw,f qkdwJh pGyfpGJcsufuvnf; oufouf vDq,fNyD;ajymMuwm / teD0wfawGu bk&ifukd rqefUusifbl;/ }}

  ]] uRefrwkdUu 'Drkdua&pDukd Nidrf;csrf;pGmqEjyNyD;awmif;qkdwmyg }}
  touf 44 ESpf? befaumuf &Sd wuokdvfrS tuJ'rpf wpfOD; /
  teDa&mif0wfawGeJUtwl &ufaygif;rsm;pGm qEjkycJhw,f/ ppfwyfu rESdrfeif;rD 2 &uftvkdrSm ppfwyfxJu oli,fcsif;u BudKajymvkdU xGufcJhw,f/ w,fvDzkef;eJU tifwmAsL;wJhtcsdefrSm ikdaecJhw,f / tE&m,f&SdwJhtwGuf emrnf ukd azmfjyrxm;yg/
  ]] uRefr awmfawmf cHpm;&w,f/ 'DvIyf&Sm;rIukd Nidrf;csrf;pGmeJU pcJhMuwmyg/ arQmfvhifcsuf? aysmf&TifrI? ,HkMunfrIawG tjynhfeJU uRefrwkdU vkyfcJhMuwm / uRefrwkdUawmif;qkdwJh ygvDrefukdzsufodrf;ay;zkdU qkdwJh
  uRefrwkdU&JUawmif;qkdcsufuvnf; 'Drkdua&pDenf;vrf;usygw,f / uRefrwkdU bmrS rrSm;cJhbl;/
  t&ifu EkdifiHa&;qkdwmukd b,fwkef;urS pdwfr0ifpm;bl;/ 1992 ar wkef;u qEjyrIawGu tckavmuf r&IyfaxG;bl;/ ypfcwfwmvnf; &ufykdif;avmufyJ / 'gayr,hf tJ'Dwkef;u aocJhMuwmvnf; qif;&Jom;awGygyJ / vlvwfwef;pm;eJU txufwef;pm; tDvpfawG rygbl;/ aemufxyf aoG;xGufoH,kdawG rjzpfygapeJUawmh vkdU qkawmif;w,f/ 'Drkdua&pDawmif;qkdzkdU vrf;ray:xGufvmwJh
  vlaxmifaygif;rsm;pGm bmaMumihf toufaoaMuMu&wmvJ / 2006 uwnf;u EkdifiHa&;jyoemawG[m ckxd&yfroGm;bl;/ tJ'DjyoemawGtm;vHk;&JU wpfckwnf;aom tajzu taxGaxGa&G;aumufyJG jyefusif;yay;zkdUyJ / t0ga&mif0wf awG qEjywkef;u vnf; uRefr vkdufzl;w,f/ 2007 usawmh uRefr oabmaygufvmw,f/ olwkdUvkdcsifwmu olwkdUtusdK;pD;yGm;oufouftwGufyJ / wjcm; jynfolvlxktwGufrS rygbJ / olwkdUvkdcsifwm&zkdU tmPm&zkdUBudK;pm;Muwm /
  tck (vkyfaewm) oufqiftwGufwifr[kwfawmhbl;/ xkdif; vlUtzGJUtpnf;&JU power structure [m
  tajccHuae ajymif;vJypfzkdU vkdtyfaeNyD/ tpwkef;u arQmfvihfcsuf&Sdw,fvkdU xifcJhw,f/ aemufawmh ypfcwf? vlawGaoausMuNyD; tqHk;owfoGm;w,f/ {NyD 10 &ufaeUuukd awmfawmf vGefaeNyD/ tcku awmh ykdNyD;awmif &ufpufw,f/ tuJ'rpf wpfa,muftaeeJU uRefrbmrS rvkyfay;EKdifbl;/ ulu,f&m rJhaew,fvkdU cHpm;&w,f/ vlxktay:uRefr,Hkw,f/ uRefrwkdU jzpfoihf? &oihfwmtwGuf awmif;qdkaewmvkdU ,Hkw,f/ 'Drkdua&pDtwGuf? vlukdvlvkdqufqH&zkdUtwGuf teDa&mif0wfawG yHkpHwpfrsdK;eJU jyefvmMuOD;rSmyJ? aocsmw,f/ }}

  ]]teD0wfawGu odyfwukd,faumif;qefw,f }}
  [kdw,f0efxrf;
  ]] teD0wfawGeJUolwkdUukdaxmufcHolawG[m ta&SUajrmufbuf Isan bufu vkdUajymMuw,f/ uRef awmfvnf;
  Isan uyJ / rdom;pkawmiftcktJ'DrSm&Sdw,f/ uRefawmfuawmh teD0wfawG vkyfwmudk rBudKuf bl;/ vGefcJhwJh 6 ywfavmufutxd olwkdUeJU uRefawmf oabmxm;csif;twl&Sdw,f/ teD0wfawG aMumihf vlawGtrsm;BuD;&JUb0awG xdcdkufukefw,f/ [kdw,feJU wjcm; aps;0,fukefwkdufBuD;awGu olUi,fcsif;awG vpmawGr&? wcsdKUvpmawGtjzwfcHMuw,f/ teD0wfawGuawmh 'gawGukd *&kpkduf rdyHkr&bl;/ tckolwkdUtay:uRefawmfh ykdNyD; rBudKufawmhbl;jzpfvmaeNyD/ olwkdUvkyf&yfu enf;enf;vGefvGef;vmw,f/ olwkdU acgif;aqmifajymwmyJ olwkdUem;axmifw,f/ olwkdU *&kpdkufwm oufqif / wjcm;olawGajymwmukd *&krpkdufbl;/ 'g[m wudk,faumif;qefwmyJ / uRefawmf t0g0wfawGukda xmufcHolvnf;r[kwfbl;/ uRefawmfu qEjywJholawG wpfzufpGef;a&mufvGef;oGm;wm rBudKufwm/ 2008 wkef;u t0g0wfawG avqdyfrSm qEjyMuawmh c&D;onfawG trsm;BuD; 'kua&mufukefMuw,f/ qEjywJholawGaMumihf vlawGukd xdckdufukefwm uRefawmf odoGm;w,f/ 'gayr,hf t0g0wfawGu tenf;qHk; b,f taqmuftODrS rD;r&dIUcJhbl;/ teD0wfawGwcsdKUu bk&ifukdvnf; qefUusifMuw,fvkdU Mum;vkdU uRefawmfpdwfylrdw,f/ bk&ifBuD;ukd uRefawmfcspfw,f/ wavmuyJ uRefawmhfoli,fcsif;wpfa,muf wufpDpD;awmh wufpD;armif;orm;u teD0wf axmufcHoljzpfaew,f/ olu bk&ifpepf&JUraumif;wmawGukdajymawmh oli,fcsif;vnf; pdwfqkd;NyD; olUum;ukd rpD;awmhbl;qkdNyD; csufjcif; &yfckdif;w,f/ olu um;cvnf; ray;awmh wufpDorm;u a'gojzpfoGm;w,f/ oli,fcsif;u xkdif;ykdufqHwpf&GufxkwfNyD; ] 'DykdufqHay:rSm b,folUyHkvJ odvm;/ 'DykdufqHay:u rsufESm oufqifyHkjzpfoGm;rS rif;um;c ukd igay;r,f } qkdNyD;ajymcJhw,f/ }}

  ]] 'DjyoemrNyD;yg }}
  {nhfvrf;nTef
  ]] 'DvkdrsdK; uRefrwkdif;jynfrSm jzpfwm wpfcgrS rBuHKzl;bl;/ xkdif;EkdifiH[m tNyHK;EkdifiHwJh/ tckawmh tNyHK;awGr&Sdawmhbl;/ tJ'DaeUu teD0wfawGvkyfwm t&rf;rSm;w,f/ 'Dvkdenf;eJU (olwkdUajymcsifwmukd) tpkd;&ukd ajymvkdUr&bl;/ qEjyrIawG[m c&D;oGm;vkyfief;ukd awmfawmfBuD;xdckdufw,f/ uRefr&JU c&D; oGm;ukrPD 0ifaiG tenf;qHk; 80 &mckdifEIef; usoGm;w,f/ tckawmh xkdif;ukd pD;yGm;a&;orm;awGyJ vmMuw,f/ tyef;ajzr,hf c&D;onfawG awmfawmfeJUvmMurSmr[kwfbl;/ uRefredkifiHtwGufawmfawmf pdwfylrdw,f/ rMunfvifwJh tem*wfukdjrifae&w,f/ a&SUvmr,hf &ufawG? vawG[m raocsmrI awGeJUcsnf;yJ jynhfaew,f/ aocsmwmwpfcku 'Djyomem rNyD;ao;bl;qkdwmyJ / }}

  Reply With Quote   


 3. #123
  Junior Cupid   mowbi2 is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  160
  Thanks
  1,361
  Thanked 1,311 Times in 141 Posts

  Default

  xkdif;EkdifiHa&G;aumufyGJwGif
  twkduftcH 313 jzifh xuf0ufausmf
  tEkdif&aMumif; bDbDpDqkd'frSmawGUvkdufw,f.
  tao;pdwfrzwf&ao;yg..
  xkdif;a&;&muGsrf;usifolrsm;xHrS
  aus;Zl;wifpGmjzifh owif;tcsuftvufrsm;
  zvS,fay;apcsifygw,f...aemf..
  ..av;pm;pGmjzifh...
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #124
  VIMC Godly Cupid --   Oscar Htun is on a distinguished road Oscar Htun's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  3,032
  Thanks
  36,384
  Thanked 54,898 Times in 3,064 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mowbi2 View Post
  xkdif;EkdifiHa&G;aumufyGJwGif
  twkduftcH 313 jzifh xuf0ufausmf
  tEkdif&aMumif; bDbDpDqkd'frSmawGUvkdufw,f.
  tao;pdwfrzwf&ao;yg..
  xkdif;a&;&muGsrf;usifolrsm;xHrS
  aus;Zl;wifpGmjzifh owif;tcsuftvufrsm;
  zvS,fay;apcsifygw,f...aemf..
  ..av;pm;pGmjzifh...

  သက္ဆင္ ညီမ ႏိုင္သြားၿပီလို. ၾကားရတယ္ ဟုတ္ပါသလား ။
  ရွပ္နီေတြ ေအာင္ပြဲခံဦးမယ္၊ ရွပ္၀ါေတြ ဆႏၵ ျပဦးမယ္၊
  စိတ္၀င္စားစရာေတာ.ျဖစ္ျပီ၊
  Reply With Quote   


 6. #125
  VIMC & VIMC of the year 2011 r[m;',m; Cupid .   badinf is on a distinguished road badinf's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  5,916
  Thanks
  164,794
  Thanked 160,233 Times in 5,880 Posts

  Default  xdkif;0efBuD;csKyfa[mif; oufqif&JU nDrjzpfol &ifvwf&Sifem0gw&m (Yingluck Shinawatra) u xdkif;EdkifiH&JU yxrqHk; trsdK;orD;0efBuD;csKyf tjzpf ta&G;cHvdkuf&ygNyD/ olwdkY&JU azGxdkif;ygwDu vTwfawmf ae&m 500 rSm 263 ae&m &vdkufygw,f/

  &ifvwf&Sifem0gw&mu touf 44 ESpf&SdNyD jzpfNyDawmh? olYudk t&ifuawmh pD;yGm;a&;avmuu atmifjrifrI&aewJh trsdK;orD;wpfa,muftjzpfyJ vlodrsm;cJhwmyg/ oufqif jynfajy;b0a&mufNyD;awmh? twdkuftcHygwD wpfck xlaxmifwJh tcgusrS? oufqifu olYnDrudk ygwDudk OD;aqmifzdkY a&G;cs,fcJhwmyg/ ppcsif;wkef;uawmh &ifvwf&Sifem0gw&mu jiif;cJhao;ovdk? ygwD0ifwpfcsdKUuvnf; odyfoabmrwlcsifcJhMubl;/ 'gayr,fh oufqifu olYnDrudkyJ a&G;cs,fcJhwmyg/

  &ifvwf&Sifem0gw&mu ol[m oufqif&JU kyfao;kyf oufoufr[kwfbl;/ oltaeeJY tultnDvdktyfvmcJh&ifawmh olYtpfudkqDu tBuHOmPfawmif;r,fvdkY ajymwm zwfvdkuf&ygw,f/ oufqifuvnf; olYnDr 0efBuD;csKyf jzpfoGm;ayr,fh? olawmh xdkif;udk jyefzdkY tpDtpOfr&Sdao;bl;vdkY ajymwJh owif;wpfck Munfhvkduf&ygw,f/ (pum;rpyf oufqifBuD; t*Fvdyfpum;ajymwm? enf;enf; csmovdkyJ)/ oltaeeJYvnf; olYnDru wdkif;jynfudk OD;aqmifEdkifr,fvdkY ,HkMunfhygw,fwJh/

  olwdkYawG b,fvdkyJ ajymajym? oufqif axmifxm;wJh ygwDeJU? oufqifnDru 0efBuD;csKyfjzpfwm[m? oufqif&JU vTrf;rdk;rIu? xdkif;tpdk;&tzGJYtopfay: b,favmuf&Sdr,fqdkwm? jiif;&cufr,f xifygw,f/ bmyJjzpfjzpf xdkif;EdkifiHa&;taetxm;udk? aumif;aumif;em;vnfNyD;? vSvSyy upm;oGm;EdkifwJh? oufqifudkawmh csD;usL;&rSmyJ/ xdkif;EdkifiHa&; t
  IyftaxG;awG? aemufwpfcg xyfBuHK&OD;rvm; awG;rdygw,f/

  armifbwf

  Last edited by badinf; 07-04-2011 at 02:40 AM. Reason: spelling
  Reply With Quote   


 7. #126
  VIMC r[m;',m; Cupid Nothing   GuruAM is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  5,309
  Thanks
  53,945
  Thanked 119,686 Times in 5,329 Posts

  Default

  tGefvdkif;bGwfuDawGu ppfwyfu tmPmodrf;rodrf; avmif;aMu;zGifhaeOD;r,f/

  oufqifuawmh jyefvmr,frxifygbl;/ ola&m olYnDryg odu
  musr,fh udpBuD;udk;/ oufqif&JU v,form; axmufcHrIt&SdefawGeJY olYnDr tmPm&vmw,fvdkY xifrdw,fAsm/ ae&m 500 rSm 250 ausmf&cJhwmav/ tbDqpfu w&mhajcmufq,fvm;yJ &wmxifw,f/ reufuwDADrSm MunfhcJhwm/ ppfwyfu b,fvdkae&mu 0ifygrvJ apmifhMunfh&r,fxifw,fAsdKU/
  tpmtdrfwdkif;[m vufESpfzufeJYtwl arG;zGm;vmjcif;jzpfw,f/..../ armfpDwkef;
  Reply With Quote   


 8. #127
  Banned   SLADE is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2011
  Posts
  346
  Thanks
  616
  Thanked 4,250 Times in 346 Posts

  Default

  *kPf,lygw,f &ifvyf a&/
  &ifvyfeJ h xyfqifwdk hu zatwl ratuGJ ratwl zatuJGvm;awmhrodbl;/ 'Davmuf cspfp&maumif;wJh trsdK;orD;rSm 'D&kyfeJ h tudkuvnf; &Sdao;w,f/ aumif;w,f woufvHk;jyefrvmeJ h/
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #128
  Junior Cupid   zinzin2007 is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  thailand
  Posts
  104
  Thanks
  261
  Thanked 1,655 Times in 99 Posts

  Default

  xdkif;awmifydkif;(zufodkuf)tukef;vkH;u tzdppf bufudkbJxnfUMuw,f..xdkif;awmifydkif;u tjywfowftzdppftEdkif&w,f....vlOD;a&rsm;wJU xdkif;ajrmifydkif;rSm&SkH;oGm;w,f...
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #129
  Administrator Back on track   Are Luu is on a distinguished road Are Luu's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Posts
  2,184
  Thanks
  41,611
  Thanked 42,930 Times in 2,316 Posts

  Default

  at;As/ befaumufu jrdK haevlwef;pm; awGqDu rJawGvnf; tzdppfqDudk ra&mufwm ol htwGuf awmfawmf xdcdkufwmyJ/ &Hk;rSmvnf; xkdif;awG rJay;juwm ol hemrnf odyfrajymjubl;/ oufqifnDrqDvnf; ra&mufbl;/ usefwJ holawGqDudk jyef hukefwmrsm;w,f/ rSwfrSwf&& eHygwf 5 csL0pf (Chuvit) qdkwJ holqDudkvnf; rJay;juw,f/ wjcm; trwfavmif;awGeJh rwlwJY Oywd&kyf? rJqG,fydkpwmawGuawmh vef;w,f/ jrifzl;csif&if Chuwit 5 qkdjyD; &Smjunhf *l*,fvf"mwfyHkrSm/

  tif; ... edkifiHa&; ajymif;yDqdkawmh pD;yGm;a&;vnf; txdkuftavsmufawmh odomrSmyJ / bmawGqufjzpfjur,fqdkwmuawmh apmihfjunhfwmayghav/
  SPAMMERS? Where? Flaming/Trolling? Who?
  Reply With Quote   


 13. #130
  Junior Cupid   zinzin2007 is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  thailand
  Posts
  104
  Thanks
  261
  Thanked 1,655 Times in 99 Posts

  Default

  eHygwf(5) csL0pf uvlajymifMuD;...ol&JU rJqG,fqdkif;yk'frSm a&;xm;w,f...
  ...b,frauGU bl;....nmrauGUbl;...ajzmifUajzmifUoGm;r,f...
  .. ajym&ifajymw,f wJUwdkif;vkyf.......
  'DvlMuD;uAefaumufrSm....tESdyfcef;awG..edKufuvyfaw Gtrsm;MuD;ydkifw,f...
  vGefcJUwJU (2)ESpfaMumfu ..xdkif;tv (3)vdkif;u owif;orm;wpfa,muf rar;oif'g oGm;jyD;oGm;arvdkufvdkU tif;wmAsL;&if wef;vef;MuD;xxdk;vdkuf
  'g....
  olvnf; vGwfawmfrSm trwf (1)ae&m&w,f...

  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts