+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 3 of 16
FirstFirst 1 2 3 4 5 13 ... LastLast
Results 21 to 30 of 158

Thread: [mm]befaumufodkY tvnfc&D; wpfacguf[/mm]

 1. #21
  Cadet Cupid   Tharbamar is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Fog City
  Posts
  431
  Thanks
  2,127
  Thanked 6,538 Times in 422 Posts

  Default usaemfvnf;oGm;zdkY&Sdw,f

  'DyYdkpfav;twGuf rpkcspfeJYtm;vHk;udkaus;Zl;wifygw,f usaemfvnf;aemufESpf 1vydkif;xJrSm usaemfYaumifrav;eJYolpmar;yGJtNyD; wvavmuftyef;aNzoGm;vnfzdkYpDpOfxm;w,f? b,frSkmwnf;&ifaumif;rvnf;qdkwm tMuHNyKygOD; wv aerSmqdkawmY? usaemf befaumuf
  a&mufawmYa&mufzl;w,f 'gayr,fYvHk;0rodbl; tckrSpNyD;avYvmaewmb,fawGoGm;vnfr,fqdkwm? MudKNyD;aus;Zl;wifxm;r,faemf/

  om;Arm


  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #22
  VIMC Godly Cupid still don't know   mathibu is on a distinguished road mathibu's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  In ur heart
  Posts
  2,075
  Thanks
  12,817
  Thanked 33,949 Times in 1,932 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by suuchit View Post
  [d...trvnf; tJvdk tvGJawG jzpfwwfw,f/
  trwdkYawmh
  ywfw&m;udk roGm;jzpfbl;av/ t,k',udkoGm;rSmrdkY....ywfw&m;oGm;zdkY tcsdefr&awmhbl;/
  nDrav;
  blooom.... odwmav;awG tcsdef&&if ajymjyOD;avaemf.....aus;Zl;txl;/
  t,k',udk oGm;&ifawmU rSmvdkufav&JUaemf .. ArmvdkY odyfrajymrdapeJUAs .. b,fuvmvJ ar;&if pvHk;uvdkUyJajym [d .. vrf;awmU ajcwdkatmifavQmuf&r,f ..tJ'DbufawGu befY;ygtif; (bk&ifU,m,DpHeef; ) bufudka&muf&if0ifvdkufAsm/ qmzm&Dvm;? xufxufrdk;OD; aMumfjimxJ&dkufavU&dSwJU dreamworld vm;u tJ'Dbuf (befaumuftxGufbuf ) rSm ..aeU0ufavmufawmU teJqHk;ukefw,faemf ...
  Reply With Quote   


 4. #23
  Noble Contributor Wizard Cupid   dotekhaowe is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  1,615
  Thanks
  52,876
  Thanked 46,071 Times in 1,676 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by dotekha View Post

  wufupD'&dkifbmtrsm;pku t*Fvdyfvdk rajymwwfwJhtwGuf ...,dk;',m;vdk rajymwwf&if..pD;&wm.. 'ku
  a&mufavh&Sdygw,f...

  udk'kufc aNymwm [kwfw,f tpfra&?
  um;q&mudk wnhfwnfhqufoGm;apcsif&if..ydkif ydkif (, oH enf;enf;0Jvdkuf)
  'Dae&mrSm&yfqdk&if... wdeD wdeD vdkhaNymaemf/ (here here)aygh/

  aemufNyD; vrf;ab;u t0wftxnfeJh tdwfa&mif;olawGu tpfrudk calculator wpfvHk;eJh eSdyfNyNyD; aps;aNymvdrfhr,f/ udk,fu aps;qpfcsif&if tD; vdkaNymvdkh olwdkhrod&if? olwdkhqDu calculator udk,lNyD;? NyefeSdyfNyvdkh &w,f/

  pm;aomufqdkifrSm a& rSmcsif&if...erf(rf)..vdkhaNym (toHxGuf tqHk;rSm yg;pyfydwf&w,f)usL;ypfu udkerfhudk rSwfxm;vdkuf/
  olwdkhqDu Buufuif eJh oabmFoD;axmif;u aumif;rSaumif;qdkawmh pm;Nzpfatmif pm;cJhaemf/
  Buufuif rSmcsif&if..udkif&m;
  oabmFoD;axmif;u..pkefh wrf(rf)


  "breathes there the man with soul so dead, who never to himself hath said, this is my own, my native land"(Sir Walter Scott)
  Reply With Quote   


 5. #24
  VIMC Godly Cupid I see u...;)   suuchit is on a distinguished road suuchit's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Transit at Lion City
  Posts
  3,281
  Thanks
  74,628
  Thanked 99,160 Times in 3,322 Posts

  Smile yxraeY

  befaumufrSm pkcspfwdkY 5&uf- 4n aejzpfr,faygh/ tMurf;zsif; pDpOfxm;wmu

  yxraeY -
  [dkoGm;'DoGm;? Shopping
  'kwd,aeY - bk&m;zl;
  wwd,aeY - t,k'
  , oGm;vnf
  pwkw
  aeY - [dkoGm;'DoGm;? Shopping

  yxraeY
  pkcspfwdkY befaumufudk eHeuf8em&DcGJavmufa&mufrSmyg/ Hoteludkawmh 10em&DcGJavmuf a&mufr,fxifwmyJ/ Hotelu check in u 2em&DrS qdkawmh 0ifvdkYr&ao;bl;qdk&if.. ypnf;awG tyfcJhjyD;...([D;... *syefoGm;&if...tdwfvdkvkyfaeMuav... wcgwav.. Hotel u oabmaumif;wJh oleJYawGY&if eHeuf 9em&D? 10em&Dvnf; ay;0ifw,fawmh/ ay;0if&ifawmh a&?rdk;csdK;jyD;rS jyefxGufvdkY&wmayghaemf../) Platinum Shopping centre udk vrf;avQmufoGm;Mur,f/ tJ'DaeY weather forecast uawmh "rdk;r&Gm" bl;ajymwmyJ/

  Platinum shopping taMumif; internet xJrSm a&;xm;wm...

  Platinum
  This is a new 5 storey wholesale mall that opened in 2006.

  If you do not have much time in Bangkok for shopping, just go to Platinum mall. This is perhaps the best wholesale mall in the city (in terms of variety, quality and pricing).

  Things available for sale: Clothes, bags, accessories, shoes, souvenirs, etc

  Opening hours:
  10am - 8pm (shops starts closing around 6pm)

  Location:
  Petchaburi Road, Pratunam. Opposite Amari Watergate Hotel.

  Getting there:
  1) Longtail boat - Pratunam Pier
  2) BTS - Chit Lom or Ratchathewi stations
  3) Bus - 2, 13, 23, 54, 72, 76, 77, 60, 62, 93, 140, 204, 511, 512, 514, 536

  Directions: Exit BTS Chit Lom, walk straight to Zen. Go down to level 1, walk straight along the building. Turn left at the junction & U will see Platinum Fashion Mall

  Tips:
  Ask for the wholesale price (otherwise you will be quoted the higher retail price). Then ask how many you need to buy (from the same store) - the answer is usually 3 pieces.


  General prices
  100-200 baht for a shirt
  250-350 baht for a dress
  200-500 baht for pants
  100 baht for a watch, belt, etc.


  yvufwDerfrSmyJ aeYvnfpmpm;vdkufr,f/ tJ'DujyD;vdkY ranmif;ao;bl;qdk&ifawmh Central World Plaza eJY Siam Centre udk oGm;vdkufr,f/ Pratunam Market u yvufwDerfxufydkaygw,fqdk../ MBK udkawmh aemufaeYrS oGm;rvm;vdkY.../ tJ'D MBK 6xyfu food court u pm;p&mawG t&rf;pHkwmyJqdk../

  olrsm;awG ajymwm tJ'DrSm foot massage awGu aumif;w,fqdk/ ajcaxmufanmif;vm&if 0ifvkyfMunfY& aumif;rvm;.../


  tjyefarmvdkY vrf;ravQmufEdkif&ifawmh wufpDpD;ayghav../

  npmusawmh b,foGm;pm;&&ifaumif;rvJ/ apmapmwkef;uawmh nzufudk befaumufu oli,fcsif;u vmawGYr,fajymjyD; ckawmh olu ta&;wMuD;c&D; xGufoGm;vdkY udk,fvmrJhtcsdef olu &Sdraebl;/ rav'Duawmh oltpnf;ta0;jyD;&if vSrf;zkef;qufr,fwJh/

  night bazaar awGu Suan Lum Night Bazaar qdkwm &Sdao;&JYvm;rodbl;/ wcsdKY site rSm a&;xm;wm ydwfoGm;jyDqdk/

  udkamandior ajymwJh sala dang rSmqif;jyD; silom naps;wef;oGm;&rvm;.../

  Patpong Night Market ua&m... 2a,mufxJ oGm;vdkY aumif;yghrvm;/ 'gayrJh .... pyfpkcsifw,f/ oGm;awmh oGm;MunfYrSmyJ/ tMuHav;rsm;ay;MuygOD;&Sifh/

  *********************
  udkdotekhaowea&... aemufxdkif;pum;vHk;av;awG odoifhwmajymjyOD;aemf/ aus;Zl;/
  udkrod... tr zkef;qufvdkufOD;r,f...t,k'
  , taMumif;xyfar;r,fav/
  Last edited by suuchit; 08-20-2008 at 08:38 AM.

  Reply With Quote   


 6. #25
  Noble Contributor Wizard Cupid   dotekhaowe is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  1,615
  Thanks
  52,876
  Thanked 46,071 Times in 1,676 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by suuchit View Post

  Patpong Night Market ua&m... 2a,mufxJ oGm;vdkY aumif;yghrvm;/ 'gayrJh .... pyfpkcsifw,f/ oGm;awmh oGm;MunfYrSmyJ/ tMuHav;rsm;ay;MuygOD;&Sifh/

  2 a,mufxJoGm;vdkh&ygw,f tpfr&Jh/ tNyifuae aps;wef;avsSmuf&if;yJ vSrf;BunfhBunfh? txJyJ 0ifBunfhBunfh vifr,m; 2 a,mufoGm;wmyJ[m? oifhawmfygw,f/
  usaemfhwdkhwkef;uawmh 2 a,mufxJa&m? oli,fcsif; usm; r vlvGwf? tdrfaxmifonf tpHk eJha&m oGm;zl;w,f/
  tJ'DrSm aps;awmhr0,feJhav/ aps;BuD;w,f/NyD;awmh tif awGursm;w,f/
  tpfr..csuf wl csuf aps;a&mroGm;bl;vm;/ av[mNyifvdkrsdK; tus,fBuD;yJav/Bunfhvdkh? 0,fvdkhawmif qHk;rSmr[kwfbl;/ aps;vJ csdKygw,f/

  t,k'
  , qdkvdkh (olwdkhtNrifu olwdkhtNrifayghaemf)
  usaemfuawmh Nrefrmqdkawmh tJ'Da&mufwkef;u a&S;Nrefrmbk&ifawG eJh ppfonfawmfawGudk trsSa0cJhrdao;w,f/
  tJ'Dae&m eJh tJ'D oP
  mefawGBunfhNyD;? tJ'Dvdk trsSa0csifpdwf tvdkvdkNzpfvmvdkh/


  Reply With Quote   


 7. #26
  Wizard Cupid   Collector is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  The Earth
  Posts
  1,321
  Thanks
  6,209
  Thanked 18,958 Times in 1,371 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by suuchit View Post
  befaumufrSm pkcspfwdkY 5&uf- 4n aejzpfr,faygh/ tMurf;zsif; pDpOfxm;wmu

  yxraeY -
  [dkoGm;'DoGm;? Shopping
  'kwd,aeY - bk&m;zl;
  wwd,aeY - t,k'
  , oGm;vnf
  pwkw
  aeY - [dkoGm;'DoGm;? Shopping

  yxraeY
  pkcspfwdkY befaumufudk eHeuf8em&DcGJavmufa&mufrSmyg/ Hoteludkawmh 10em&DcGJavmuf a&mufr,fxifwmyJ/ Hotelu check in u 2em&DrS qdkawmh 0ifvdkYr&ao;bl;qdk&if.. ypnf;awG tyfcJhjyD;...([D;... *syefoGm;&if...tdwfvdkvkyfaeMuav... wcgwav.. Hotel u oabmaumif;wJh oleJYawGY&if eHeuf 9em&D? 10em&Dvnf; ay;0ifw,fawmh/ ay;0if&ifawmh a&?rdk;csdK;jyD;rS jyefxGufvdkY&wmayghaemf../) Platinum Shopping centre udk vrf;avQmufoGm;Mur,f/ tJ'DaeY weather forecast uawmh "rdk;r&Gm" bl;ajymwmyJ/

  Platinum shopping taMumif; internet xJrSm a&;xm;wm...

  Platinum
  This is a new 5 storey wholesale mall that opened in 2006.

  If you do not have much time in Bangkok for shopping, just go to Platinum mall. This is perhaps the best wholesale mall in the city (in terms of variety, quality and pricing).

  Things available for sale: Clothes, bags, accessories, shoes, souvenirs, etc

  Opening hours:
  10am - 8pm (shops starts closing around 6pm)

  Location:
  Petchaburi Road, Pratunam. Opposite Amari Watergate Hotel.

  Getting there:
  1) Longtail boat - Pratunam Pier
  2) BTS - Chit Lom or Ratchathewi stations
  3) Bus - 2, 13, 23, 54, 72, 76, 77, 60, 62, 93, 140, 204, 511, 512, 514, 536

  Directions: Exit BTS Chit Lom, walk straight to Zen. Go down to level 1, walk straight along the building. Turn left at the junction & U will see Platinum Fashion Mall

  Tips:
  Ask for the wholesale price (otherwise you will be quoted the higher retail price). Then ask how many you need to buy (from the same store) - the answer is usually 3 pieces.


  General prices
  100-200 baht for a shirt
  250-350 baht for a dress
  200-500 baht for pants
  100 baht for a watch, belt, etc.


  yvufwDerfrSmyJ aeYvnfpmpm;vdkufr,f/ tJ'DujyD;vdkY ranmif;ao;bl;qdk&ifawmh Central World Plaza eJY Siam Centre udk oGm;vdkufr,f/ Pratunam Market u yvufwDerfxufydkaygw,fqdk../ MBK udkawmh aemufaeYrS oGm;rvm;vdkY.../ tJ'D MBK 6xyfu food court u pm;p&mawG t&rf;pHkwmyJqdk../

  olrsm;awG ajymwm tJ'DrSm foot massage awGu aumif;w,fqdk/ ajcaxmufanmif;vm&if 0ifvkyfMunfY& aumif;rvm;.../


  tjyefarmvdkY vrf;ravQmufEdkif&ifawmh wufpDpD;ayghav../

  npmusawmh b,foGm;pm;&&ifaumif;rvJ/ apmapmwkef;uawmh nzufudk befaumufu oli,fcsif;u vmawGYr,fajymjyD; ckawmh olu ta&;wMuD;c&D; xGufoGm;vdkY udk,fvmrJhtcsdef olu &Sdraebl;/ rav'Duawmh oltpnf;ta0;jyD;&if vSrf;zkef;qufr,fwJh/

  night bazaar awGu Suan Lum Night Bazaar qdkwm &Sdao;&JYvm;rodbl;/ wcsdKY site rSm a&;xm;wm ydwfoGm;jyDqdk/

  udkamandior ajymwJh sala dang rSmqif;jyD; silom naps;wef;oGm;&rvm;.../

  Patpong Night Market ua&m... 2a,mufxJ oGm;vdkY aumif;yghrvm;/ 'gayrJh .... pyfpkcsifw,f/ oGm;awmh oGm;MunfYrSmyJ/ tMuHav;rsm;ay;MuygOD;&Sifh/

  *********************
  udkdotekhaowea&... aemufxdkif;pum;vHk;av;awG odoifhwmajymjyOD;aemf/ aus;Zl;/
  udkrod... tr zkef;qufvdkufOD;r,f...t,k'
  , taMumif;xyfar;r,fav/
  yufyHk;eJY sala dang u twlwlygyJAsm/ silom soi 1- 12 vm;rodbl;&Sdygw,f/ [kdazmf'DazmftuawGvJ 0ifMunfYvkdY&ygw,f/ uRefawmfwkdY oli,fcsif;awG trsm;MuD;eJY oGm;zl;ygw,f/ armifESrawmifygvdkufao;/ 'geJY soi 2 vm;? 3 vm;rodbl; rSm;r0ifeJYaemf bDbDwkdYvrf;? 2 u bDbDwkdYvrf;qkd&if 3 u [dkazmf'DazmfawG? tpGrf;awGMunfYvkdY&w,f/ [D[D[D/

  MuHKwkef;av; azmufonfcsvkdufOD;r,f/ tJ'DoGm;wkef;u oli,fcsif; 10 a,mufavmuf&Sdw,f/ tukefvHk; aq;vdyform;MuD;yJ/ rjrifzl;awmY pwdwfeJYteD;qHk;rSmxkdifwmaygY/ b,fajymaumif;rvJ rrwpfa,muf aq;vdyfzGmvkdufwm tJ'DrD;jcpf jyefukd r,lvmcJYawmYbl;/ [D[D[D

  tra& trfbDaueJY yg&m*Gefu uRefawmfwkdY a,musfm;av;awG oGm;&ifawmif wpfckwnf;eJY aeYw0ufukefwwfw,f/ trwkdYvkd shopping women awGqkd&ifawmY t[if;[if;[if;/ aemuf u ukdukd txkyfqGJjyD;vkdufzkdYomjyifayawmY/ MBK oGm;r,fqkd&if aeYvnfxrif;pm;zkdY food court ukd t&ifwuf (12 em&Davmuf) aemufqHk;tayyf? tay:qHk;xyfu &kyf&Sif&HkawG)? jyD;rSpywfyg/ 'DvkdyJ Paragon oGm;r,fqkdvJ tJ'DtcsdefavmufrSoGm;yg/ food court u ajrnDxyfrSm(atmufqHk;xyfqif;&if Ocean world)&Sdygw,f/

  ajcaxmufESdyfzkdYu uRefawmf tjrJwrf;ESdyfaeMuqkdifav;uawmY sala dang rSmqif; soi 5 avmufrSm&Sdw,f/ silom(BTS route) MuD;ay:rSmyJ/ qif;wmeJY ajcvrf; 20 avmufavQmuf&if awGYygvdrfYr,f/ b,fbufab;em;rSmtrsm;MuD;yJ/ qkdifemrnfarYoGm;vkdY foot/thai/oil massage tukef&w,f/ aps;uawmY foot 200-300, thai 400-500 and oil 800 avmufawG&SdwwfMuygw,f/

  vkdwmxyfar;ygAsm/ xkdif;taMumif;qkd ajymvkdYukd rukefbl; t&rf;MudKuf/

  uvyfwufcsif&ifvJajymOD;aemf/ 30 ausmfawGqkdawmY uvyfodyfrMudKufzl;vkdY ,lqvkdY rajymawmYwmyg/ jyD;awmY 2 a,mufwnf;oGm;rSmqkdawmY rwefvkdYav/


  Reply With Quote   


 8. #27
  Best Member Of The Year 2013 r[m;',m; Cupid yddubykcin   nickybuddy is on a distinguished road nickybuddy's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  6,666
  Thanks
  99,550
  Thanked 177,593 Times in 6,676 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by suuchit View Post
  aemufxdkif;pum;vHk;av;awG odoifhwmajymjyOD;aemf
  [J [J iepfuD taorSwfxm;wJh wpfvHk;uawmh ]]acRYa'GY}} yJ? tJhom u,fMuygtHk;vdkY atmfom

  'gayod half tone rdkY yDatmif toHrxGufwwfwJh iepfuDcrsm pm;&if;aomuf&if; a&aomufcsifvdkY ]]erfh.. erfh}} vdkY rSmom qdkif&Sifu bmvkyfay;&rSef; rodavmufatmifudk yDyDooBuD; ajymEdkifoAs? aemufqHk; water please rSyJ tdkauawmfrlawmhw,f
  the best defense: a smile
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #28
  VIMC Wizard Cupid   Lady is on a distinguished road Lady's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  YGN
  Posts
  1,737
  Thanks
  19,279
  Thanked 42,901 Times in 1,740 Posts

  Default

  uJpkcspfa&

  rae EdkifvGef;vdkY 0ifa&;jyDaemf?

  pkcspfavqdyfu xGufvmwmeJY ? xGufayguf D uae tjyifxda&mufatmif xGufvdkufyg? rDwm wufpD qdkjyD; wufpDawG wef;pDaewm awGYvdrfhr,f? vlwcsdLYvJ wef;pDaewm awGYvdrfhr,f? tJ'DrSm u qm;Apf bwf 50 ay;vdkuf&if? rDwm eJY oGm;vdkY&jyD? av'D bGwfuifvkyfay;wJh Center Point Wireless udk pifwmyGdKifh 0dx&l vdkYajym&if&w,f? wireless u dk qdk wcsdLU um;orm;awG rodbl;? tJ'D vrf;&JY ,dk;',m; eHrnfu 0dx&l

  In case rSm a[mfw,f zkef;eHygwfudk? rSwfxm;jyD; vrf;aysmufoGm;&if um;orm;eJY a[mfw,fudkajymcdkif;vJ&ygw,f?


  aemufwckuawmh? rDwmrcsdL;&if vHk;0 rpD;ygeJY? 'gayrJh pkcspfwdkYav qdyfqif;rJh reufvdkrsdL;rSm um;t&rf;&Sm;&ifawmh wrsdL;aygh? avqdyfqif;wJh ae&mrsdL;rSmawmh olwdkYtac: highway ( expressway/ toll way ) udk oHk;yg? wcgwav befaumufrSm qdk;wmu tv,faumifrSm ydwfrdae&if bmrS vkyfvdkUr&ygbl;?

  ajryHkuawmh tJ'D[dkw,f&JY tcef;xJrSm ay;xm;ygw,f?

  yvufwDerfudkoGm;&if?aps;qpfbdkUrarhygeJY? olu 3 xnf txufudk qdk&ifaps;u t&rf;uGmoGm;ygw,f?'gayrJh tJ'gudk yJ xyfqpfvdkY&ygao;w,f? yvufwDerfrSm xrif;pm;r,fqdk&ifawmh 6 xyfudkwufvdkufyg? tJ'D food court &JY um;yghuifbufxGufwJhem;rSm oif;abmoD;axmif;qdkif&Sdw,f? pm;jzpfatmif pm;yg? udk,fpm;aeus r[kwf&ifawmh *@ef; awG bmawG odyf rxnfhcdkif;ygeJY?

  Calculator tao;av; tqifajy&ifxnfhoGm;tHK;? atmufrSmwjcm;usL;ypfawG ajymovdkyJ ? pum;rayguf&if tJ'gom ESdyfjyjyD; aps;qpfvdkY&ygw,f? tJ'D yvufwDerfem;rSm qdk&if ArmawGawmif trsm;MuD; aps;a&mif;wwfygw,f?

  yufykef;rSmuawmh aps;0,fbdkYtm;ray;ygbl;? wcgu jrefrmu nDrav;wa,muf tpnf;ta0;vmwm ? olwnf;wJh [dkw,fu tJ'Dem;rSm rdkYvdkYolYudk vdkufydkUbl;ygw,f? olu 0wfaeus puyfudk bwf 250 eJY 0,faeusyg? yHkpHwlaygh? tJ'gudkawGYawmh b,favmuf qdkw,frSwfwkef; 900 wJh? av'DwdkYuvJ 250 eJY0,faeus qdkawmh? ,loGm;w,f? b,favmufqdk;ovJ qdk&if? tJ'Dawmh bmrS r0,fwm taumif;qHk;ygyJ

  paragon rSmuawmh Branded awGrsm;w,f? 'gayrJh discount awG &Sdwwfawmh? 0,f&wmaumif;ygw,f? av'Duawmh Paragon udk naeoGm;wm tm;ay;ygw,f? nbufqdk ydkvSw,f? pkcspfwdkYa[mfw,feJYqdk BTS 2 Station yJ pD;&wmrdkYvdkY rdk;csKyfvJ tqifajyygw,f?

  aemufwcku wufpDorm;awGwcsdKYu pum;ayguf&if b,fuvJ vdkYar;w,f? pvHk;u yg vdkUomvG,fvG,fajymapcsifw,f? wcsdLYum;orm;awGu aumif;ygw,f? 'gayrJhwcsdLYawGuawmh jrefrmqdk&if odyfjyD; tqifrajycsifbl;?

  t,k', oGm;wJhaeYus&ifawmh? suncream &,f? OD;xkyf&,fuawmh rarheJYaemf?t&rf;ylw,f? av'Dawmh pufbD;eJYoGm;r,fqdkwmudk odyftm;ray;csifbl; t&rf;yifyef;vdrfhr,fxifw,f? wkwfwkwfeJYoGm;vdkY&w,f? befaumufuaeawmh &xm;eJYoGm;aygh?


  pkcspfvmwJhtacgufrS av'D tpnf;ta0; qufwdkufjzpfaewm pdwfraumif;ygbl;? nbufawGawmh awGYvdkY&w,fav?


  avqdyfu xGufwmeJY xdkif;bwfvJxm;yg? 'DrSm bwfu vGJ&if wjcm;[m oHk;vdkYtqifrajyygbl;?

  a[mfw,fudkvJ bwfeJYyJay;yg? credit card eJY deposit vkyfxm;jyD;&if? aiGajcwJhae rwdkifcif ? bwfvJxm;jyD; bwfeJY&Sif;wm ydkaumif;ygw,f


  a'kcspf? &Sifhtm;udk;eJYusrawmh a&;vdkufjyD

  av'D  Reply With Quote   


 11. #29
  VIMC Godly Cupid I see u...;)   suuchit is on a distinguished road suuchit's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Transit at Lion City
  Posts
  3,281
  Thanks
  74,628
  Thanked 99,160 Times in 3,322 Posts

  Talking

  Quote Originally Posted by nickybuddy View Post
  [J [J iepfuD taorSwfxm;wJh wpfvHk;uawmh ]]acRYa'GY}} yJ? tJhom u,fMuygtHk;vdkY atmfom

  'gayod half tone rdkY yDatmif toHrxGufwwfwJh iepfuDcrsm pm;&if;aomuf&if; a&aomufcsifvdkY ]]erfh.. erfh}} vdkY rSmom qdkif&Sifu bmvkyfay;&rSef; rodavmufatmifudk yDyDooBuD; ajymEdkifoAs? aemufqHk; water please rSyJ tdkauawmfrlawmhw,f
  udkepfuD&,f....rxdwfom rvefYom....
  u,fMuygOD;vdkY awmif atmf,l&atmif...b,fawGrsm;oGm;cJhvdkY..b,folawGursm ; bmawG 0dkif;vkyfMuvdkYvJ[if....[ififif.....

  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #30
  VIMC Godly Cupid I see u...;)   suuchit is on a distinguished road suuchit's Avatar
  Join Date
  Apr 2007
  Location
  Transit at Lion City
  Posts
  3,281
  Thanks
  74,628
  Thanked 99,160 Times in 3,322 Posts

  Smile

  Quote Originally Posted by ladycupid View Post
  uJpkcspfa&
  rae EdkifvGef;vdkY 0ifa&;jyDaemf?
  ..............
  a'kcspf? &Sifhtm;udk;eJYusrawmh a&;vdkufjyD
  av'D
  tcspfMuD;uvnf;...&Sm;&Sm;yg;yg;...yxrqHk;zGifhwJh olrsm; o&ufav;udk
  olu...tm;ray;yJaervdkYvm;awmh.../
  a,mufa,mufu ajym&if...pkcspfudkom vTJcsvdkuf...wltwif;a&;cdkif;vdkYa&;&omqdkjyD;...a emf..  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts