+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 15 of 15
FirstFirst ... 5 13 14 15
Results 141 to 144 of 144

Thread: [mm]&cdkifjynfe,fodkY tvnfwpfacguf[/mm]

 1. #141
  Noble Contributor Senior Cupid   Aung Aung Oo is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  740
  Thanks
  437
  Thanked 20,861 Times in 738 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by palmtree View Post
  ]]avmueEmapwD}} yg udkat;pufa&../ OD;cifnGefU vufxufu wnfcJhwm qdkygawmh/ pum;rpyf tJ'D tem;rSm "n0wDuGif; qdkwm &dSao;w,f/ w&Ha&m tcgu ausmif;om; tm;upm; yGJawmfawGeJU NcdrfhNcdrfhoJoJ &dScJhzl;oaygh/ ckawmhvJ ]NyD;cJhygNyD.. NyD;cJhygNyD..} aygh/ tif; tcsdKU tcsdKUolawGvJ udkarmifarmifh EGm;EdkUqdkifem;u ppfawG awm& ausmif;BuD;rSm oDwif;oHk;vdkU aumif;wkef;udk;Asm/
  tckawmh tJ'D "n0wDuGif;ab;em;rSm ppfawG blwmMuD; aqmufzdkY vsmxm;ygw,f/ ppfawG a&csrf;jyif &xm;uawmh txu 4 (vdkYxifw,f) uae pxGufygw,f/ wpfaeYudk ESpfacguf ajy;qGJay;ygw,f/ rdk;&Gm&if a&jrSyfwJh v,fajrawGxJ ajrzdkYjyD; jzwfazgufxm;wmyg/ rdk;wpfcg &Gmvdkuf? zdkYxm;wJh ajrawG a&pD;xJ ygoGm;vdkufeJY/
  blwmpOfawG &xm;0ifawmhr,fqdk&if &xm;pD;zdkYtwGuf blwmqDudk tajy;vmaewJh vltkyfMuD;udk jrifvdkuf&if udk,fudkudk,f jrefrmjynfxJrSm vdkawmif rxifrdawmhbl;/ tm&yf wdkif;jynf wpfckckudkrsm; a&mufaeovm;udk xifrdw,f/ a,mufsm;awGMuD;bJ? acgif;pnf;? acgif;tkyfeJY 0wf&Hk&SnfMuD;awG wzg;zg;eYJ ajy;jyD;awmh tkyfpkvdkuf vmaeMuwm avm&ifh atmzf tma&As &kyf&Sifawmif jyefowd&w,f/
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #142
  Noble Contributor Senior Cupid   Aung Aung Oo is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  740
  Thanks
  437
  Thanked 20,861 Times in 738 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by botchan View Post
  ppfawGeJU ausmufjzLMum;uqkd&ifawmh z&HkumuRef;pkawGjzpfr,fudkat;puf/

  atmufyHku uRef;tauG;uav;u tjyifbufqHk;u uRef;jzpfr,f/
  usaemfvnf; odyfodvGef;vdk 0ifajymwm r[kwfygbl;? 'gayrJh tJ'D tao;qHk; uRef;auG;av;u z&Hkum uRef; 3ckxJvdk rxifyg/ z&Hkum 3 ckpvHk;u awmfawmfudk MuD;ygw,f/ jyD;awmh tauG;awG? twufawG &Sdayr,f uRef;wpfckvHk;udk jcHKMunfh&ifawmh &Snf&Snf ajzmifhajzmifhyg/
  Reply With Quote   

 4. #143
  Noble Contributor Wizard Cupid   thuthuaung is on a distinguished road thuthuaung's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  korea
  Posts
  1,177
  Thanks
  56,219
  Thanked 33,933 Times in 1,227 Posts

  Default

  ရခိုင္သရက္ေလး ..ဖုန္ခါျပီး...ျပန္လည္ အသက္၀င္..ေအာင္..သတင္းတပုဒ္ဖတ္မိသမွ် မွ်ေ၀ပါရေစ...

  ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ..စစ္ေတြ..ေက်ာက္ျဖဴနဲ. ..သံတြဲ..ျမိဳ.ၾကီး(၃)ျမိဳ.ကလြဲလို. ..က်န္တဲ.ျမိဳ.ေတြ လွ်ပ္စစ္မီးပံုမွန္ မရပါ
  က်န္ျမိဳ.နယ္ေတြမွာ .ျမိဳ.နယ္မီး စက္ေတြကေန ဒီဆည္အင္ဂ်င္ၾကီးေတြနဲ.လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားကို ည၆နာ၇ီမွ ည၁၀နာရီထိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးေ၀ပါတယ္ .. ..(ခုေတာ.ျပည္နယ္ျမိဳ.ေတာ္..အမ္းျဖစ္ေနလို.အမ္းျမိဳ. လည္းလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရေနေလာက္ျပီလို.ထင္မိပါတယ္)

  ရခိုင္ျပည္လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိဖို. ..ေတာင္းဆို ခဲ.တာ ..မႏွစ္က သတင္းေတြထဲမွာဖတ္မိခဲ.ၾကမွာပါ ..

  ဒီတပါတ္အတြင္း ...ရခိုင္ျပည္နယ္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ..ရရွိေရးအတြက္..မဟာဓါတ္အားလိုင္း စနစ္သြယ္တန္းဖို. သတင္းတပုဒ္ ဖတ္ရပါတယ္ ..၂၃၀ ေကဗီ မဟာဓါတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းမယ္လို. ..ဖတ္ရပါတယ္ ..

  ပုဏားက်ြန္းျမိဳ.မွာ ..၂၃၀ ေကဗီ မဟာဓါတ္အားလိုင္း ..ဓါတ္အားခြဲ ရံုတည္ေဆာက္ဖို. ...စတင္တည္ေဆာက္ေနျပီလို. သတင္းဖတ္ရပါတယ္ ..

  ပုဏားက်ြန္းျမိဳ.ဟာ စစ္ေတြျမိဳ.အနီးတည္ရွိျပီး ..စစ္ေတြ ...ရေသ.ေတာင္ ..ဘူးသီးေတာင္..ေက်ာက္ေတာ္..ေျမာက္ဦး..မင္းျပား..ေျ မပံု ျမိဳ.ေတြ ရဲ. အလည္မွာ တည္ရွိတာမို. ....ပုဏားက်ြန္း၂၃၀ ေကဗီ မဟာဓါတ္အားလိုင္း ..ဓါတ္အားခြဲရံုမွ..တဆင္....အဆိုပါျမိဳ.ေတြ ကိုဓါတ္အားလိုင္းသြယ္တန္းျပီး..၂၄နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေတာ.မွာျဖစ္ပါတယ္...

  ရခိုင္ျပည္(သို.မဟုတ္)ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျမိဳ .ေတြ အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္.စီမံကိန္းတခုပါ...

  ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင္. ပါတ္သက္ျပီး ..ျဖစ္ေစခ်င္တဲ.ဆႏ တခုကေတာ. ရန္ကုန္စစ္ေတြ လမ္းကို မင္းျပားေျမာက္ဦးေက်ာက္ေတာ္ ပုဏားက်ြန္းျမိဳ. ကိုပတ္သြားေနမည္.အစား ...မင္းျပားေပါက္ေတာ ...မွတဆင္. ပုဏားက်ြန္းျမိဳ. ကိုျဖတ္ျပီး ..စစ္ေတြ ကို အတိုဆံုး ..လမ္းေၾကာင္း ..သစ္တခု ..ေဖါက္လုပ္ေစခ်င္သည္ ..
  အခက္အခဲ အတားအဆီး တခုကေတာ. ..ကစ
  နဒီျဖစ္(ကုလားတန္ျမစ္)ကို ..ပုဏားက်ြန္းျမိဳ. မွာ တံတားရွည္ၾကီး တစင္းျဖတ္ကူး ရမွာျဖစ္ပါတယ္ ...ဒါဟာလည္းမျဖစ္နိုင္စရာအေၾကာင္းမရွိပါ ...၂ မိုင္ရွည္တဲ. ဧရာ၀တီ တံတားၾကီးေတြ ထိုးနိုင္ျပီ ျဖစ္တဲ.ဒီေခတ္မွာ ..ပုဏားက်ြန္းျမိဳ. .ကစနဒီျဖစ္(ကုလားတန္ျမစ္)တံတားဟာျဖစ္နိုင္ေလာက္တဲ. ..လုပ္ငန္းတခုပါ ...ဒီတံတားသာျဖစ္လာခဲ.ယင္ ..စစ္ေတြ-ရန္ကုန္လမ္းဟာ ..ေက်ာက္ေတာ္ေျမာက္ဦးဖက္က ပတ္ သြားစရာ မလိုပဲ ..မ်ားစြာတိုေတာင္း သြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ..ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း အတြက္ မ်ားစြာ အက်ိဳးရွိမွာပါ ...
  Last edited by thuthuaung; 12-08-2012 at 10:37 AM.
  Reply With Quote   

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #144
  Leecher   KyiShinnKhin is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2008
  Posts
  11
  Thanks
  21
  Thanked 255 Times in 11 Posts

  Default

  ရခိုင္ ျပည္က ပင္လယ္ေတြ တကယ္ကို လွပါတယ္ ၊ ကမ္းေျခ လဲ ေတာ္ေတာ္ သဲျဖဴပါတယ္၊ အဓိက ကေတာ့ ျပည္ မ နဲ႕ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး လို႕ ေျပာ ရမလို ျဖစ္ေနပါတယ္၊

  ကား လမ္းက လဲ အလြန္ ဆိုးတဲ့အျပင္ ၊ မၾကခန လဲ ေမွာက္တာ ျပဳတာ ရွိေနေတာ့ မသြား ရဲၾကဘူး
  ေလယာဥ္က်ေတာ့လဲ စရိတ္က ၾကီးမား တဲ့အျပင္ အခ်ိန္လဲ မမွန္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ဧည့္သည္ ေတာင္ မဟုတ္ပဲ ျမန္မ ျပည္တြင္းက လူေတြ ကိုပါ ဆြဲေဆာင္ဖို႕ အတြက္ အခ်ိ္န္ ယူေနရ ေသးပါတယ္

  လံုျခံဳေရး ကလဲ တဖက္ ဆိုေပမဲ့ လံုျခံဳေရး အေျခအေန ကေတာ့ ဒီေလာက္ အဆိုးၾကီး မဟုတ္ဖူး ထင္တာပါပဲ၊ တျခား နိုင္ငံေတြနဲ႕ ယွုုဥ္လိုက္ရင္ သိပ္ မဆိုးပါဘူး

  ရခိုင္စာ လဲ စားေကာင္းတယ္ ၊ ပင္လယ္လဲ လွတယ္ ၊ ေရွးေဟာင္းအေမြ ေတြလဲ ရွိတယ္

  တိုးတက္ဖြံျဖိဳးေစခ်င္ပါတယ္
  Reply With Quote   

 7. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts