Results 1 to 10 of 17

Thread: Post Storm Rehabilitation

Threaded View

 1. #11
  Junior Cupid   arch-angel is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  133
  Thanks
  1,160
  Thanked 2,677 Times in 126 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by KLM
  uRefawmfwdk h 3vavmuf ta&;ay: u,fq,fa&; NyD;oGm;&if rkefwdkif;cH NynfolawG twGuf a&&Snf Nyefvnf xlaxmifa&; vkyfMu&OD;r,f/ 'DtaNctaeeJ hqdk (qlemrDvdkbJ) 3 ESpfavmuf awmh tenf;qHk; vdkr,f xifygw,f/ aep&mtdrfawG&zdk h? vkyfp&mudkifp&m v,fawG udkif;awG NyefNzpfzdk h/ aemufrkefwdkif;awGtwGuf MudKwif umuG,f owday; pepf &Sdapzdk h/ rdom;pk NydKuGJoGm;vdk h usoGm;wJh pdwf"gwfawG Nyefwifay;zdk h/

  nDtudkarmifESrwdk h? a&&Snf twGufvJ toifhNyifxm;? armif;wifxm;MuygOD;/ 3 ESpfavmuf fund raisingvkyfzdk h w&m;0ifcharity numberawG? tzGJ hawG? pm&if;tif;eJh pepfwusvkyfzdk h vdkr,f xifygw,f/ uRefawmf tck aNymwm eJeJawmh apmaervm;bJ/
  ESpfv oHk;vavmufaevdk h ta&;ay:u,fq,fa&; tvkyfawG NyD;&if &yfNypfvdkufvdk h r&bJ a&&Snf 3 ESpfavmuf 0dkif;NyD; ulzdk h nDzdk h vkyf&OD;rSmyg/ uRefawmfwdk h tcsdefwef&if x&ufopf cGJxkwfyghr,f/ avmavmq,fawmh rvdkao;vdk hxifygw,f/ uRefawmfwdk hawG aumuf&dk;rD;Nzpfwwfwmrdk h pOf;pm;rdwmav; csa&;xm;wmyg/

  Nyefvnfxlaxmifa&;taMumif; usaemfvJpOf;pm;rdw,f/ eJeJapmaervm; qdkNyD; raNymNzpfwmAs/ 'D&ufxJusaemhemailxJudk qlemrDtvGef tif'dkeD;&Sm;ESifh oD&dvuFmwdkU&JU Nyefvnfxlaxmifa&;vSKyf&Sm;rSKuae b,fvdkoifcef;pm,lEdkifw,fqdkwJhtaMumif; McKinsey ua&;wJhaqmif;yg;av;a&mufvmw,f/

  usaemfwwfEdkifoavmuf bmomNyefNyD;wifay;ygr,f/ wifomwif&wm 'Dtpdk;&vkyfyHkeJUqdk&ifawmh 'Daqmif;yg;xJu aqG;aEG;csufawG toHk;0ifzdkUawmhrvG,fygbl;Asm/

  --------------------------------
  qlemrDtvGef Nyefvnfwnfaqmufa&;oifcef;pm


  tif'dkeD;&Sm;ESifh oD&dvuFm[m ta&;ay:u,fq,fa&;vkyfief;awGNyD;qHk;oGm;wmESifh wNydKifeufEdkifiHNyefvnfwnfaqmufa&;wm0efudkawGUMuHK&ygw,f/ olwdkU&JUtawGUtMuHKawG[m obm0uyfab;'PfcH&wJhEdkifiHawGtwGufoifcef;pm&Edkifygw,f/


  rl&if;pma&;ol
  --------------------------------
  aqmif;yg;tESpfcsKyf

  tif'dkeD;&Sm;ESifh oD&dvuFm [m 2004ckESpfrSm qlemrD'PfcH&wJh 14EdkifiHteufysufqD;qHk;&SHK;rSKtrsm;qkH;MuHKawGUcJh&ygw,f/ qlemrDtvGefrSmawmh ESpfEdkifiHpvHk;[m NydKvJoGm;wJh vlUtzGJUtpnf;awGudkNyefvnfwnfaqmufa&;? &meJYcsDwJhaxmufyHha&;tzGJYtpnf;rsm;tMum; ndESdKif;aqmif&Gufa&;? a':vmoef;axmifaygif;rsm;pGmaom tvSLaiGawGudk pDrHcefYcGJa&; pwJh{&mrwm0efawGudk&ifqdkif&ygawmYw,f/

  tif'dkeD;&Sm;ESifh oD&dvuFm&JUNyefvnfxlaxmifa&;[matmifNrifw,fvdkUaNymzdkYapmvGef;ayr,fh 'Du&wJhtawGUtMuHK[m tem*wfrSmawGUMuHKvmEdkifwJh obm0uyfab;awGuae Nyefvnfxlaxmifa&;MudK;yrf;wJh tpdk;&awGtwGuftoHk;0ifygvdrfhr,f/ &Sd&if;pGJ0efMuD;XmeawGuae oD;Ncm;cGJxkwfxm;wJh Nyefvnfxlaxmifa&;at*sifpD wpfckzGJUpnf;zdkUr&SdrNzpfvdktyfygw,f/

  olU&JUwm0efudk atmifNrifpGmxrf;aqmifEdkifzdkU Nyefvnfxlaxmifa&;at*sifpD[m olY&JUtcef;u@udk&Sif;&Sif;vif;vif;csrSwf? uspfvpfoG,fvQwJh tzGJUtpnf; tNzpfwnfaqmuf? Nyefvnfxlaxmifa&;vkyfief;rSm olU&JUta&;ygrSKudkazmfxkwfNyoEdkif&ygr,f/

  A[dktpdk;&? 0efMuD;Xme? tvSL&SifEkdifiHESifhtzGJUtpnf;? NGOs? a'oEh&tmPmydkif ESifh yk*vduu@ &JUyHhydk;ulnDrSKr&SdcJh&if Nyefvnfxlaxmifa&;at*sifpD[m olU&JUwm0efudk atmifNrifpGmxrf;aqmifzdkUrNzpfEdkifygbl;/
  ------------------------------------

  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts