+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 3 of 6
FirstFirst 1 2 3 4 5 ... LastLast
Results 21 to 30 of 51

Thread: [mm]jrefrmEdkifiHw0Srf; xl;qef;tHhMozG,f&m ae&ma'orsm;[/mm]

 1. #21
  VIMC Godly Cupid   happyvalley is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  2,538
  Thanks
  52,829
  Thanked 81,211 Times in 2,561 Posts

  Default

  aejynfawmfteD;em;u v,fa0; rSm&SdwJha&S;a[mif;avSMuD;jzpfygw,f/
  ESpfaygif;wpfaxmifausmfcefhoufwrf;&SdwJhopfvkhH;xG if;avSMuD;vdkhod&ygw,f/
  a&S;a[mif;avSMuD;qdkawmh ordkif;wefzdk;MuD;ygw,f/pdwfxJodyfb0ifrus
  wmu qkawmif;jynfhw,fqdkwJhowif;azmfjycsufukdyg/ usaemfwdkhvlrsdK;uawmhrjrif&wJhtm;ukd;&mukdtvGef&S mwJhvlrsdK;rsm;vm;rodbl;aemf....

  source : weekly eleven journal
  Reply With Quote   


 2. #22
  Wannabe Cupid   Nattoke is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  34
  Thanks
  76
  Thanked 879 Times in 35 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Min Thar Gyi View Post
  uJ ysOf;rem;ol?ysOf;rem;om;awG ajzay;MuygOD;/
  tJ'De,fw0dkufrSm zdkcaemufqdkifwnfaewJh awmifoHk;vHk; &Sdovm;qdkwm/
  &Sdw,fqdk&ifawmh tifrwef tHhMop&maumif;wJh owif;wpfckajymjyr,f/
  r&Sdbl;qdk&ifawmh armifESif;Mum;wJh owif;udk aumv[v vdkYyJrSwfvdkufawmhr,f/

  qm;ykvif; ESif;armif (tJ..[kwfygbl; ) armifESif;
  pdwf0ifpm;w,fAsKdU/ b,fvdkawGowif;rdkY tifrweftHMop&maumif;wJhowif;vdkY nTef;aevJrodbl;/ ysOf;rem;ol^om; (odkU) odolrsm; qif;yvm; armifESif; ar;wmav;udk vufwdkYMuygOD;/ oluvnf; r&Sd&ifawmh rajybl;vkyfaew,f/ b,folrSrajz&ifawmh tbudkyJ vSrf;ar;MunfhrSeJYwlw,f/
  Reply With Quote   


 3. #23
  Junior Cupid   umthaik is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  131
  Thanks
  294
  Thanked 1,557 Times in 130 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by md View Post
  udk umthaikcifAsm;
  tJ'g Instrument error NzpfzdkY rsm;ygw,fcifAsm;/
  udk[D;&dk;MuD; xm;0,fudk omrdkrDwmav;udkif NyD; xaNy;aeygtHk;r,f/
  udk[D;&dk; MuHKcJh&wJh taetxm;u tJ'Davmuf
  Temperature 130C Nzpfaumif; NzpfoGm;Edlifygw,f/ uRefawmfMuHKbl;wJh tawGYtMuHKt&awmh 115pD avmuftxdawmh tylcsdefwufcJhbl;ygw,f/ Convention, Conduction, and Radiation wNydKif eufNzpfcJhwJh auhpfrsdK;awGrSm ywf0ef;usifrSm qdk&if uRefawmfwdkY cEmudk,f udkwdkif;wJh Ny'g;wdkifawG[m rSefuefwJh a'wm ray;Edlifygbl;/ tefx&dkyDudk tdkifwD;auhpf taeeJY arhxm;MuwmvJrsm;ygw,f/ tefomyDavmuf eJYompOf;pm;Muw,f r[kwfvm;/ aemufwpfcku Movement &SdaewJh water 'grSr[kwf fluid awGuvJ rSefuefwJh a'wm ray;Edlifygbl;/ wdkif;xGmwJh tcgrSm t&rf;udk owdxm;zdkYvdkygw,f/ tck udk[D;&dk;MuD; MuHKcJh wJh taetxm;High Steam, Vapor and Liquid tukefa&maewJh Surrounding wpfckrSmSensible, Latent heat awG a&maxG;aew,f qdkwmvnf; xnfh pOf;pm;&ef vdktyfygw,f/


  uRefawmf odwJh Nrpfa& tylcsdefwdkif;wmav;wpfck xJhay;vdkufygw,f/
  1/ yxrqHk; zefcGufwpfckudk udkwdkif;rJh erlema&udk Nznfh&ygw,f/
  2/ omrdkrDwmudk Nrpfa&xJ xJhwdkif;ygw,f/
  3/ rdepf tenf;i,f tMumrSm csufcsif;xkwfNyD; apmeu zefcGuf xJudkxJhygw,f/
  4/ Equilibrium position Nzpfatmif tcsdeftenf;i,fay;&ygw,f/ NyD;&if csufcsif;zwf&ygw,f/
  5/ tJvdkrsdK; 5Mudrfavmuf vkyfNyD; Average vkyf,l&ygw,f/ 'gu Nrpfa&avmuf wdkif;wJh enf;Nzpfygw,f/ xm;0,fu taNctaeqdk&ifawmhHigh Sensitivity and resistancet&rf;udk aumif;rGefwJh Resistance thermometers, Thermistors or Thermocouples pwmav;awGeJY wdkif;&if ydk tqifaNyr,fxifygw,f/

  aus;Zl;yg/

  md
  udk md .... cifAsm;aqG;aEG;csufudkt&rf;oabmusw,f/
  thermal euilibrium, entropy, enthalpy awGeJUaqG;aEG;oGm;awmh Awesome!
  usaemfvnf; Instrument Error vdkUyJxifw,f/ udk Hero Naing &Jh background udk rodzl;av/ From scientific point of view, 103 degree F water temperature does not make scence. Thermistors, thermocouples
  awGudktajccHxm;wJh thermometer awGudkokH;&if accuracy aumif;r,f/

  udk md a& ... cifAsm;udk Cupid Science Thread rSmcifAsm;&Jh background eJUqdkifwmawGa&;ay;ygvdkUzdwfac:ygw,f/ usaemfwdkU vli,fawGtwGufaygh/ usaemfvnf; other nick eJUa&;cJhygw,f/ qufvnf;a&;ygOD;r,f/odyHeJUenf;ynm o&ufrSm a&;oleJaeygw,f/
  0ifa&;ay;zdkU xyfrHawmif;qdkygw,f/ aus;Zl;wifygw,f/
  Reply With Quote   


 4. #24
  Noble Contributor Senior Cupid   Aung Aung Oo is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  740
  Thanks
  437
  Thanked 20,861 Times in 738 Posts

  Default may be

  Quote Originally Posted by botchan View Post
  ukdr[l&m

  tJ'g aumufkd;awG yHkxm;wmyg/

  xm;0,fwifr[kwfygbl;/

  ref;av;bufrSmvnf;jrif&wwfw,f/ tJ'Dbufu t0kdif;ykdao;w,f/ Ekd0ifbm 'DZifbmvavmufqkd&if jrif&ygw,f/

  uRefawmfuawmh av,mOfay:uMunfhzl;wm/

  abmhusef
  aumuf&dk;awG yHkxm;wm r[kwfbl;vdkYawmh rajymvdkygbl;/ 'gayrJh usaemfxifwmu pyg;avSYwJY wvif;uGif;awGvdk ,lqygw,f/ jrefrmjynf tESH awmifwef;a'oawGryg v,fuGif;awG tay:u jzwfoGm;&iftJ'Dvdk yHkpHrsdK;awG awGY&ygw,f/
  Reply With Quote   


 5. #25
  Chief Meteorologist Wizard Cupid   heronaing is on a distinguished road heronaing's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  1,147
  Thanks
  12,776
  Thanked 47,844 Times in 1,174 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Aung Aung Oo View Post
  aumuf&dk;awG yHkxm;wm r[kwfbl;vdkYawmh rajymvdkygbl;/ 'gayrJh usaemfxifwmu pyg;avSYwJY wvif;uGif;awGvdk ,lqygw,f/ jrefrmjynf tESH awmifwef;a'oawGryg v,fuGif;awG tay:u jzwfoGm;&iftJ'Dvdk yHkpHrsdK;awG awGY&ygw,f/
  [kwfygw,f..pyg;avSUwJU uGif;uav;ygc ifAsm;/
  &[yf,mOfqif;wJUuGif;r[kwfygbl;..
  uRefawmfwkdUekdifiHrSm acRavSUpufukdae&mwkdif;rSmrokH;ekdifao;ygbl;
  acRavSUpufr&SdwJUa'oawGrSm.tckvkda&S;&kd;enf;eJUpy g;ukdta&SUuavwkdufwJU&moDrSm
  avSUMuwmygcifAsm;/

  aemufwckuRefawmftrSm;jyifqifcsufuav;wckukdajymcsif ygw,f
  [kwfygw,f...(130)'D*&Dxdylwm[ma&r[kwfygbl;cifAsm;
  a&aiGUa&ylaiGU&JU&tylcsdefukdajymwmygcifAsm;..

  Reply With Quote   


 6. #26
  Chief Meteorologist Wizard Cupid   heronaing is on a distinguished road heronaing's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  1,147
  Thanks
  12,776
  Thanked 47,844 Times in 1,174 Posts

  Default

  armif;ruefa&ylwGif;/
  xm;0,fjrdKUukda&muf&ifxm;0,fjrdKUtaemufbuf(10)rkdi fcefUtuGmarmifruefyifv,ftyef;ajz
  p&murf;ajcukda&mufygr,f..,ifurf;ajcem;rSmarmifruef aus;&Gmav;wnf&Sdygw,f...
  xkd&Gmav;wGifobm0tavsmufjzpfaeaoma&ylprf;wck&Sdygw ,f....
  a&ylprf;ukda&wGif;ykHab;rSabmifcwfjyD;jyKvkyfxm;yg w,f
  ykHwGifjrif&aomykHav;wGifarmif;ruefa&ylprf;av;..jz pfygw,f...
  Reply With Quote   


 7. #27
  Chief Meteorologist Wizard Cupid   heronaing is on a distinguished road heronaing's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  1,147
  Thanks
  12,776
  Thanked 47,844 Times in 1,174 Posts

  Default

  a&T0,fjrdKUav;&JUemrnfausmfarmif;ruefurf;ajcukdvmc JUzkdUzdwfac:vkdufygonf/
  armif;ruefurf;ajc\xl;jcm;csufrsm;.
  (1)yifv,furf;pyfqifajcavsmajyjypfjcif;/
  (2)a&ulolrsm;ukdte
  &m,f&Sdaoma&ow0grsm;aeSmuf&Sufjcif;rSuif;a0;jcif;/
  (3)tjrJwef;yifv,fa&onfat;jrMunfvifaejcif;/
  (4)us,fjyefUaomobm0urf;ajctjzpfwnf&Sdjcif;/
  wkdUaMumifUausmfMum;cJUygonf/
  tjcm;aomjrefrmjynf&Sdyifv,furf;ajcrsm;wGif
  a&aemufusdjcif;/
  ausmufaqmifausmufom;ausmufawmifrsm;aygrsm;jcif;/
  a&ow
  0grsm;te&m,fusa&mufekdifjcif;/
  ponftaMumif;rsm;&SdcJUzl;ygonf/
  xkdaMumifUxm;0,fa&mufcJvkdU&Sd&if...armifruefurf;a jcrSmtyef;ajz&if;tkef;oD;ek&nfaomuf
  zkdUzdwfac:vkduf&ygonf///
  Last edited by heronaing; 03-12-2009 at 02:00 PM.
  Reply With Quote   


 8. #28
  Sneaking Lookout what is life???   yzg is on a distinguished road yzg's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  KingNeptune's Workshop
  Posts
  2,197
  Thanks
  42,584
  Thanked 42,232 Times in 2,113 Posts

  Thumbs up

  Quote Originally Posted by heronaing View Post
  armif;ruefurf;ajc\xl;jcm;csufrsm;.
  [kwfw,f ...
  pufpJu a&aemufw,f/
  iyvDu a&Munfayr,hf qifajcavQmaZmuf odyfrajybl; .. ausmufaqmifaygw,f/
  acsmif;omawmh ra&mufzl;vdkU rodyg/
  ( usaemf xdkxdkaygufavQmufoGm;aejzpfcsdefrsm;u acsmif;om odyfacwfrpm;ao;yg
  acsmif;omacwfpm;vmcsdefwGif usaemfrtm;vyfEdkifawmhonfu rsm;ygonf .. xdkUaMumifhyg )

  armif;ruefu tvGefudk qifajcavQmajyjypfjyD; a&vJMunfygw,f/
  ( urf;pyfeJU ta0;MuD;a&mufoGm;wmawmif a&u 'l;qpfomomyJ &Sdygao;w,f .. )

  tJ ... usaemf a&mufzl;cJhpOfu wckaom jy
  emuawmh teD;tem;rSm a&csdK &Sm;wmygyJ/
  vlu w0 aqmhjyD;jyD ... urf;jyefa&mufatmif warQmfwac:MuD; jyefvm&w,f ..
  urf;vJa&mufa&m a&csdKav; w0csdK;csifwm r0w0eJU tDvnfvnfMuD;jzpfcJh&zl;ygw,f/
  ckawmh rodbl;ayghaemf ...
  usaemfa&mufzl;wm vGefcJhaom tESpf20 ausmfu udk; ... /

  Men May Come & Men May Go, .. Cupid Will Ever Flow
  Reply With Quote   


 9. #29
  Cadet Cupid   mickytone is on a distinguished road mickytone's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Hell & Heaven
  Posts
  385
  Thanks
  10,318
  Thanked 6,794 Times in 396 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by yzg View Post

  usaemfa&mufzl;wm vGefcJhaom tESpf20 ausmfu udk; ... /

  'gqdkawmfawmfjumjyDbJaemf ... [kwfygw,ftay:uajymovdkbJ uRefawmfvJwcg
  a&mufbl;w,f..awmfawmfav;aumif;ygw,f pufpJrSmua&odyfrjunfbl; t&ifwkef;vleJ
  vdkYvm;rodbl; b,furf;acsbJoGm;vnfvnf &Sif;aewmbJ acsmif;omudkvJjudkufygw,f
  &efukefeJYvJeD;wmudk; .. acsmif;omoGm;wkef;uvl&Sif;awmYaysmfzdkYaumif;ygw,f 'DZifbmv
  rdkYvm;awmYrajymwwfbl;...'gayrJYvrf;t&rf;qdk;w,f
  Reply With Quote   


 10. #30
  VIMC Wizard Cupid   ThaGeek is on a distinguished road ThaGeek's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Posts
  1,762
  Thanks
  19,212
  Thanked 57,345 Times in 1,769 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by yzg View Post

  pufpJu a&aemufw,f/
  iyvDu a&Munfayr,hf qifajcavQmaZmuf odyfrajybl; .. ausmufaqmifaygw,f/
  pufpJurf;ajcyg... ausmufaqmifawGuawmh r&SdoavmufygyJ...


  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts