+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 6
FirstFirst 1 2 3 4 ... LastLast
Results 11 to 20 of 51

Thread: [mm]jrefrmEdkifiHw0Srf; xl;qef;tHhMozG,f&m ae&ma'orsm;[/mm]

 1. #11
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by botchan View Post
  udk*sife&,fbDtkdZuf

  tJ'D xHkvlrsdK;rsm; rsdK;wkef;aysmufuG,foGm;ygNyD/

  2006 ck 'DZifbmv rSwfwrf;t& 2a,mufyJusefygawmhw,f/

  tJ'D 2a,mufuvnf; tck SdcsifrS SdawmhrSmyg/

  jyemu

  tcsif;csif;om r*FvmaqmifMuojzihf Gene ysufpD;oGm;jcif;u t"dujzpfygw,f/ tjcm;Factor awGawmh jrefrmjynfe,fpGefe,fzsm;u vlawGjzpfwmudk;/ olwkdUb0u tvGefoem;zkdUaumif;ygw,f/ Life Expectancy u odyfenf;w,fAsm/ 35 avmufyJ Sdw,fvkdU zwfzl;w,f/

  abmhusef
  [dk;wkef;u od*FgYe'D NrefNynfaNrmufzsm;qdkwJY pmtkyfwpftkyfawGYzl;w,f (i,fao;awmU aumif;aumif; rzwfedkifbl;) q&mrif;ausmf eJY q&mewfEG,fa&;wmvm;rod/ tJ'DxJrSm x&kHvlrsKd;awGtaBumif;a&;xm;wm a&G;zwfzl;rdovdkbJ/ olwdkU&Gmav;rSm x&kHppfppf ta,muf20avmuf&Sdw,fvdkU a&;xm;ovdkvdk/ aumif;aumif;rSwfrdwmu tNzLtrJ "gwfyHkxJrSm x&kHvlBuD;wpfa,muf z&D;*sufuufvdk *sufuufBuD;0wfxm;wm olY'l;ausmfaewmudkyg/
  Reply With Quote   


 2. #12
  Junior Cupid   umthaik is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  131
  Thanks
  294
  Thanked 1,557 Times in 130 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by MrYoda View Post
  1975 0ef;usif a&TusifrSm jzpfcJhwJh udpudk &nfnTef;w,f xifygw,f ..
  &moDOwk qdk;0g;wJh twGufaMumifh avaMumif;vrf; qHk;jzwf&efcufcJwJh twGuf ajyjyiftaetxm;udk tuJcwfEdkifzdkY tedrfhysHqif;&muae awmifudk wdkufrdNyD; ysufqD;ukefwmyg ..
  tm;vHk; *sufav,OfawG jzpfygw,f... tJh'd tcsdefu av,OfawGrSm a&'g vdk tqifhjrifh navigation system awG wyfqifxm;jcif; r&Sdao;ygbl; ../ aemufqHk;tcsdeftxd a&'D,dk tquftoG,frjywfyg .. /
  tJ'Dwkef;u-avol&J (10)OD;aooGm;w,f/ wyfrawmfu-t&m&dSa[mif;
  wpfa,mufajymjyzl;wmu-avol&JawGtm;vkH;u DSA ausmif;qif;oli,fcsif;
  awGwJh/ xdkaeYu&moDOwkuraumif;vdkYedrfhedrfhysHvmcJh&m-wvrf;vkH;pum;
  awGrsm;?tmvl;ay;vmMuwm? avmyDwuvmwJh-"gwfMudK;udk0ifwdkufawmh-av,Of(5) pif;pvHk;ysufusjyD;aoukefwmwJh/usGefawmfMum;zl;wmudkajymwmyg/
  Reply With Quote   


 3. #13
  Chief Meteorologist Wizard Cupid   heronaing is on a distinguished road heronaing's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  1,147
  Thanks
  12,776
  Thanked 47,844 Times in 1,174 Posts

  Default

  tylcsdefjyif;onfYa&ylacsmif;

  xm;0,fjrdwfum;vrf;ay:rSm yJ'ufqkdwJYaus;&GmMuD;wck&Sdygw,f yJ'JY&GmrSta&SUbufawmxJokd(2)rkdifavmufa0;wJYae&mr Smobm0ujzpfaygaewJY
  a&ylprf;vkdvkda&ylacsmif;vkdvkdae&mav;wck&Sdygw, f a&acsmif;uav;yg
  okdaomay(200)0ef;usiftwGif;pD;aewJYa&tm;vkH;[mqlaeygw,fb,favmuftxd
  ylovJqkd&if omrkdrDwmeJYwkdif;MunfU&if(130)cavmuf&Sdwmudkxljcm;pGmawGU&ygw,f
  xkda&acsmif;xJua&ukdcGufeSifYcyf,ljyd; MuufOwnfUr,fqkd&if MuufO[mcsufcsif;usuf
  oGm;ygw,f...vbufajcmufwnfYygunf;...tcg;&nftjzpfcsu fcsif;ajymifvJoGm;ygw,f
  wcsdKUae&mawGrSmqkd&ifajrMuD;xJuyef;xGufaewJYa&yla iGU[m(10)ayavmuft&Snf&Sdygw,f
  ,if;a&aiGYem;ukdrnfolrQteD;okdUruyfekdifyg..
  xm;0,feJYjrdwfukda&mufvkdU&Sd&ifA[kokw&&eftvkdUiSgoGm;a&mufavYvmekdif&efvrf;nTefvkdu f
  ygw,f
  Reply With Quote   


 4. #14
  Junior Cupid   umthaik is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  131
  Thanks
  294
  Thanked 1,557 Times in 130 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by heronaing View Post
  tylcsdefjyif;onfYa&ylacsmif;


  okdaomay(200)0ef;usiftwGif;pD;aewJYa&tm;vkH;[mqlaeygw,fb,favmuftxd
  ylovJqkd&if omrkdrDwmeJYwkdif;MunfU&if(130)cavmuf&Sdwmudkxljcm;pGmawGU&ygw,f
  ,f
  udk [D;&dk; - a&&Jh boiling point [m 100 C (or) 212 F yJ&dSw,f/ temperature 100 C a&mufvdkY heat ydkrsm;vm&if a&aEG;aiGY steam tjzpfajymif;oGm;w,f/ avmuMuD;rSm 130 C &dSwJha&.....r&Sdyg/ 130 C &dSwJh a&aEG;aiGYyJ&dSygw,f/
  Reply With Quote   


 5. #15
  Noble Contributor Senior Cupid   ganan is on a distinguished road ganan's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Location
  대한민국
  Posts
  744
  Thanks
  26,372
  Thanked 13,739 Times in 766 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by GeneralBoz View Post
  jrefrmEdkifiHtv,fydkif; yJcl;&dk;rwavSsmufeJUqufvSsuf awmifndKawmifwef; (ac tv,f&dk;rw0dkufrSm [kd;,cifuwnf;u oHvdkufpufuGif; Magnetics Field jzpfay:aewmudk jrefrmjynfol 99 &mcdkifESKef;rodMuao;yJ &SdaecJhygw,f/
  jrefrmjynfbmjrL'gvdkUvnf; ysOf;rem;om;tcsdKU od&SdMuygw,f/

  awmifndKawmifwef;onf vuf&Sd aejynfawmf? ysOf;rem;w0dkufwGif&Sdygonf/

  tJ'D oHvdkufpufuGif;&JUxl;jcm;rSKrSm awmifndKawmifwef;w0dkuf tay:rS jzwfysHaom
  rnfonfh,mOfrqdk a&'geJU qufoG,fa&;qdkif&m ud&d,mrsm;tm;vHk;vHk;0 tvkyfrvkyfawmhjcif;? obm0tavSsmufxGuf&Sdaom a&rsm;? ajrrsm;tm;vHk; teDa&mifom&Sdjcif;rsm; jzpfay:vsuf&Sdygw,f/
  ...........................................
  ................................


  usL;ypfnDtpfudkwdkUvnf; xif&mjrif&mawGawG;jyD;.... wjcm;xl;qef;tHhMozdkUaumif;wJh ae&mav;awG taMumif;rSsa0ay;apvdkygw,fAsm...

  av;pm;pGmjzifh
  AdkvfcsKyf
  udkAdkvfcsKyf aNymrS usaemf wckowd&rdw,f ....
  ysOf;rem; ra&mufcif a&eDNrdKUteD;em;rSm &SdwJh uGef;acsmif;a&tm;vsyfppfpDrHudef; vkyfaqmifaewJh ae&meJY rvSrf;rurf;rSm (awmif 1 vHk;avmufausmf&r,feJYwlw,f) vSdKPfacgif;wckazmufvkyfaewmudkawmh od&SdcJh&ygw,f .../ azmufvkyfolu NrefrmtrsdK;orD; tif*sifeD,m 1 a,mufNzpfygw,f .../
  2002 ckESpf uRefawmf a&muf&SdoGm;csdefrSm vSdKPf*l rkcf0tNyif awmif\ twGif;ydkif;odkY ay 30 cefYom a&muf&Sdygao;w,f .../ azmufvkyfaeaom vSdKPfacgif;&Sd&m awmif\ ywfvnfwGif awmifaygif;aNrmufNrm;pGm 0ef;&Hvsuf&Sdaeygw,f .../ vdkPf*l\ tus,fonf ay 100 rS ay 150 twGif; &Sdrnf[k cefYrSef;rdygonf/

  tJh ... tJ

  uRefawmf *Pmef; bmrS rodygcifnm ..

  bmbmrod *Pmef;
  Reply With Quote   


 6. #16
  Noble Contributor Senior Cupid   Mahuya is on a distinguished road Mahuya's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Luat Pyi
  Posts
  722
  Thanks
  19,075
  Thanked 21,542 Times in 736 Posts

  Default


  udk[D;&dk;Edkifu xm;0,f ueJUwlvdkU ar;MunfhrvdkUyg/ uRefawmf xm;0,fudk ra&mufzl;vdkUyg/ Nrdwf eJU aumhaomif udkawmh a&mufzl;w,f/
  tckawmh pdwful;eJUyJ *l*vftyf uae c&D;oGm;ae&wm:-D/
  xm;0,fNrdKUudk a&mufzl;csifw,f/ uRefawmf "gwfyHkxJrSm xm;0,fudk Munfhawmh tNzLtpufav;awG trsm;MuD;awGUw,f/ teD;uyf Munfhawmh t0dkif;av;awGeJU aocsmawmh roJuGJbl;/ tJ'D tpufav;awGu bmawGvJvdkU uRefawmfxm;0,fom;awGudk ar;Munfhwmyg/ od&ifaNymNyay;yg/

  'Dwcg yHkawGwifwm udk;,dk;um;,m;eJU tqifraNybl;/ pmudkvJ atmufrSma&;vdkUr&yJ tv,frSma&;ae&w,f/ cgwdkif;qdk "gwfyHkudk aumfyDvkyfNyD; ayhpfvkyfvdkuf&if &aeNyD
  tckawmh wrsdK;yJ/ yHkawGu MuD;vGef;ae&if xHk;pHtwdkif;ayghaemf.. udkudkarmhwdkUyJ Nyifay;ygawmh/ aus;Zl; ( udkat;puf pwdkif)

  r[l&m/

  rl;csifaomufonfr[kwf aomufae&if;jzifh rl;oGm;jcif;rQom
  Reply With Quote   


 7. #17
  Junior Cupid   Min Thar Gyi is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  I don't want to live
  Posts
  134
  Thanks
  838
  Thanked 2,557 Times in 147 Posts

  Default

  uJ ysOf;rem;ol?ysOf;rem;om;awG ajzay;MuygOD;/
  tJ'De,fw0dkufrSm zdkcaemufqdkifwnfaewJh awmifoHk;vHk; &Sdovm;qdkwm/
  &Sdw,fqdk&ifawmh tifrwef tHhMop&maumif;wJh owif;wpfckajymjyr,f/
  r&Sdbl;qdk&ifawmh armifESif;Mum;wJh owif;udk aumv[v vdkYyJrSwfvdkufawmhr,f/

  qm;ykvif; ESif;armif (tJ..[kwfygbl; ) armifESif;
  vdkcsifwmr&&if...&wmvJr,lbl;uGm
  Reply With Quote   


 8. #18
  VIMC Busy   botchan is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  In The Heart Of Better Half
  Posts
  5,598
  Thanks
  73,790
  Thanked 154,261 Times in 5,665 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Mahuya View Post

  xm;0,fNrdKUudk a&mufzl;csifw,f/ uRefawmf "gwfyHkxJrSm xm;0,fudk Munfhawmh tNzLtpufav;awG trsm;MuD;awGUw,f/ teD;uyf Munfhawmh t0dkif;av;awGeJU aocsmawmh roJuGJbl;/ tJ'D tpufav;awGu bmawGvJvdkU uRefawmfxm;0,fom;awGudk ar;Munfhwmyg/ od&ifaNymNyay;yg/

  ukdr[l&m

  tJ'g aumufkd;awG yHkxm;wmyg/

  xm;0,fwifr[kwfygbl;/

  ref;av;bufrSmvnf;jrif&wwfw,f/ tJ'Dbufu t0kdif;ykdao;w,f/ Ekd0ifbm 'DZifbmvavmufqkd&if jrif&ygw,f/

  uRefawmfuawmh av,mOfay:uMunfhzl;wm/

  abmhusef
  Reply With Quote   


 9. #19
  Junior Cupid   md is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  175
  Thanks
  1,270
  Thanked 1,812 Times in 132 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by heronaing View Post
  tylcsdefjyif;onfYa&ylacsmif;

  xm;0,fjrdwfum;vrf;ay:rSm yJ'ufqkdwJYaus;&GmMuD;wck&Sdygw,f yJ'JY&GmrSta&SUbufawmxJokd(2)rkdifavmufa0;wJYae&mr Smobm0ujzpfaygaewJY
  a&ylprf;vkdvkda&ylacsmif;vkdvkdae&mav;wck&Sdygw, f a&acsmif;uav;yg
  okdaomay(200)0ef;usiftwGif;pD;aewJYa&tm;vkH;[mqlaeygw,fb,favmuftxd
  ylovJqkd&if omrkdrDwmeJYwkdif;MunfU&if(130)cavmuf&Sdwmudkxljcm;pGmawGU&ygw,f
  xkda&acsmif;xJua&ukdcGufeSifYcyf,ljyd; MuufOwnfUr,fqkd&if MuufO[mcsufcsif;usuf
  oGm;ygw,f...vbufajcmufwnfYygunf;...tcg;&nftjzpfcsu fcsif;ajymifvJoGm;ygw,f
  wcsdKUae&mawGrSmqkd&ifajrMuD;xJuyef;xGufaewJYa&yla iGU[m(10)ayavmuft&Snf&Sdygw,f
  ,if;a&aiGYem;ukdrnfolrQteD;okdUruyfekdifyg..
  xm;0,feJYjrdwfukda&mufvkdU&Sd&ifA[kokw&&eftvkdUiSgoGm;a&mufavYvmekdif&efvrf;nTefvkdu f
  ygw,f

  udk[D;&dk;Edlif
  uRefawmf wdkYqDrSm awmh ewfay;wmaygh Asm/avhvmMunfhawmh tNcm;ae&m tawmfrsm;rsm;rSm vJ olYa'otvdkuf yHkNyifav;awGvdk aNymMuwmvJ &Sdw,fayghAsm? wcsdeftawmfa0;a0; wkef;uyg/ tckawmh rD;eJYa&xdawGY&mu NzpfMuwmudk tawmfrsm;rsm;u em;vnfoGm;MuygNyD/ xHk;ausmufaMumifh NzpfwJh a&yltdkifeJYawmh rwlygbl;/ xl;Ncm;uGmNcm;csufawG &SdMuygw,f/ udk[D;&dk; aNymwJh vuPmrsdK;u Iceland rSm &SdwJh [meJY tawmfhudk qifygw,f/ tpuawmh olwdkY a'o&JY xl;qef;tHhMobG,f wpfaxmifhwpfn yHkNyifyghAsm/

  tckaemufydkif; 'gudk 8sDtdkomr,f tifem8sD NyefxkwfwJhae&mrSm oHk;Muygw,f/ tifrwefrS tqifaNyNyD;
  emissions vHk;0r&SdwJh obm0t&if; tNrpfudk toHk;csrIygyJ/ udk[D;&dk; aNymovdk avxJ xdk;xGufaewJh a&yl a&yef;vdkrsdK; &Sdw,fqdk&if ydkaumif;ygw,f/ xm;0,f wpfNrdKUvHk;awmif tJ'D tifem8sD pdkpfhuae vsyfppf aumif;aumif; ay;Edlifygvdrfhr,f/ 'gu uRefawmf udk[D;&dk; aNymwmudk rlwnf pOf;pm;ay;wmyg/ twdkif;twmudk awmh aocsm xyfrH wdkif;xGmzdkY vdkygvdrfhr,f/ Iceland rSmawmh tJvdk a&yl a&yef;&Sdygw,f/ 'gudk ydkufeJY oG,fNyD; Turbines, Generators awG v,fapNyD;/ EdlifiH&JU vsyfppfvdk tyfcsuf tawmfrsm;rsm;udk Nznfhqnf;ay;ygw,f/ Nyoemu refbmwpfa,muf aNymovdk Low Temperatures Conditions ygyJ/ Turbine twGuf taumif;qHk; tylcsdefu 400C and 650C Mum;rSm vdkY trsm;pku ,HkMunfcJh Muwmav;udk 'DNzpf&yfu trsm;MuD; tusdK; oufa&mufap cJhygw,f/ tckaemuf ydkif;rSm tJvdk Conditions rSm toHk;NyKEdlifwJh wmydkif twJGawGudk avhvmaeMuygw,f/ vuf&SdoHk;aeMuwmuawmh t&if vufa[mif; wmydkifawGudkyJ NyefNyifoHk;aeMuwmyg/ Machine and overall efficiency raumif;yg/ Ecology eJYEnvironmental saving ay: rlwnfNyD; oHk;aeMuygw,f/

  aNymomaNym&wm? twdktpudkompkwwfwJh udk,fawmf MuD;awGMum;&if vdkcsifwmNzwf,lNyD; [dkra&muf 'Dra&mufvkyfcsrSmvJ pdk;&drfrdygw,f/ odkYaomfvnf;ayghav ayghysufysuf bdkiftdk'DZ,fvJr[kwf? bdkiftdkrwfpfvJ r[kwfwJh Muufqlxuf awmh a'oqdkif&m'ku
  ay;rIrSm awmh oufomEdlifr,fxifaMumif;yg/ atmf pdwf0ifpm;cJh&if Iceland u puf&Hkav; 'DatmufuvifhcfrSm MunfhvdkY&ygw,f/
  xGufaewmrD;cdk; r[kwfygbl;/ Process a&aEG;aiGYawG bdGKifvmtcef;uae NzwfxGufvmMuwmyg/ tJwmav;wpfck avxkxJ a&aiGYyg0ifrI rsm;Nym;vmrIuawmh aumif;w,f raumif;bl; aocsmrodMuao;ygbl;/

  md

  http://en.wikipedia.org/wiki/Nesjavellir
  http://en.wikipedia.org/wiki/Iceland


  Last edited by md; 08-25-2008 at 02:30 AM.
  Reply With Quote   


 10. #20
  Junior Cupid   md is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  175
  Thanks
  1,270
  Thanked 1,812 Times in 132 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by umthaik View Post
  udk [D;&dk; - a&&Jh boiling point [m 100 C (or) 212 F yJ&dSw,f/ temperature 100 C a&mufvdkY heat ydkrsm;vm&if a&aEG;aiGY steam tjzpfajymif;oGm;w,f/ avmuMuD;rSm 130 C &dSwJha&.....r&Sdyg/ 130 C &dSwJh a&aEG;aiGYyJ&dSygw,f/
  udk umthaikcifAsm;
  tJ'g
  Instrument error NzpfzdkY rsm;ygw,fcifAsm;/
  udk[D;&dk;MuD; xm;0,fudk omrdkrDwmav;udkif NyD; xaNy;aeygtHk;r,f/
  udk[D;&dk; MuHKcJh&wJh taetxm;u tJ'Davmuf
  Temperature 130C Nzpfaumif; NzpfoGm;Edlifygw,f/ uRefawmfMuHKbl;wJh tawGYtMuHKt&awmh 115pD avmuftxdawmh tylcsdefwufcJhbl;ygw,f/ Convention, Conduction, and Radiation wNydKif eufNzpfcJhwJh auhpfrsdK;awGrSm ywf0ef;usifrSm qdk&if uRefawmfwdkY cEmudk,f udkwdkif;wJh Ny'g;wdkifawG[m rSefuefwJh a'wm ray;Edlifygbl;/ tefx&dkyDudk tdkifwD;auhpf taeeJY arhxm;MuwmvJrsm;ygw,f/ tefomyDavmuf eJYompOf;pm;Muw,f r[kwfvm;/ aemufwpfcku Movement &SdaewJh water 'grSr[kwf fluid awGuvJ rSefuefwJh a'wm ray;Edlifygbl;/ wdkif;xGmwJh tcgrSm t&rf;udk owdxm;zdkYvdkygw,f/ tck udk[D;&dk;MuD; MuHKcJh wJh taetxm;High Steam, Vapor and Liquid tukefa&maewJh Surrounding wpfckrSmSensible, Latent heat awG a&maxG;aew,f qdkwmvnf; xnfh pOf;pm;&ef vdktyfygw,f/


  uRefawmf odwJh Nrpfa& tylcsdefwdkif;wmav;wpfck xJhay;vdkufygw,f/
  1/ yxrqHk; zefcGufwpfckudk udkwdkif;rJh erlema&udk Nznfh&ygw,f/
  2/ omrdkrDwmudk Nrpfa&xJ xJhwdkif;ygw,f/
  3/ rdepf tenf;i,f tMumrSm csufcsif;xkwfNyD; apmeu zefcGuf xJudkxJhygw,f/
  4/ Equilibrium position Nzpfatmif tcsdeftenf;i,fay;&ygw,f/ NyD;&if csufcsif;zwf&ygw,f/
  5/ tJvdkrsdK; 5Mudrfavmuf vkyfNyD; Average vkyf,l&ygw,f/ 'gu Nrpfa&avmuf wdkif;wJh enf;Nzpfygw,f/ xm;0,fu taNctaeqdk&ifawmhHigh Sensitivity and resistancet&rf;udk aumif;rGefwJh Resistance thermometers, Thermistors or Thermocouples pwmav;awGeJY wdkif;&if ydk tqifaNyr,fxifygw,f/

  aus;Zl;yg/

  md
  Last edited by md; 08-25-2008 at 05:06 AM.
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts