Closed Thread
Page 2 of 101
FirstFirst 1 2 3 4 12 52 ... LastLast
Results 11 to 20 of 1002

Thread: Any advice for going to Singapore (2)

 1. #11
    Decemberborn20 is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  14
  Thanks
  35
  Thanked 192 Times in 14 Posts

  Default

  Ko Paw Sein

  After submitting my S.Pass application by post, i m more preoccupied with lots of worry for approval without any difficulties. We are in the same boat again. Now, at home, most of the time passed by praying only. I wish we could get that in time as my pass is valid until 26th of April.

  Yesterday, one of my friends got rejection for S.Pass as she said she didn't attach the copy of Original Graduation Certificate and submitted only the notary of that. She submitted the Appeal now and went back to Yangon.

  Sigh!!! As I said, after S.Pass approval, what will be coming more to worry in Singapura 2. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #12
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  [kwfuJh tay:u udkaygpdefeJU r'DZifbmbGef;20 wdkUa&...
  tck tufpfyghpf avQmufxm;awmh tufpfyghpf uszdkU qkawmif;&r,f...
  tufpfpyghpf usawmh aq;ppfcsuf atmifyghap qkawmif;&r,f...
  aq;ppfcsufatmifawmh tvkyfrSm tqifajyajy oabmaumif;wJholeJU awGUygap qkawmif;&r,f...
  tqifajyawmh udk,fh&JU tprf;cefU umv (y&dkab;&Sif; ) atmifjrifygap qkawmif;&r,f...
  ygref;eefU jzpfoGm;awmh vpmwdk;ygap qkawmif;&r,f...
  ...
  ...
  ...
  ...
  qkawmif;&ifawmh awmif;oavmuf ukefrSmr[kwfbl;... awmif;&rSm u udk,fhwm0efav... aemh...
  qkawmif;wmrsm;vmawmh bk&m;uefawmh&ifudkyJ tay:u qif;wkawmfu rsufpdaemufvmNyDqdkNyD; acgif;vSrf;acgufrvm;qdkwJh txdudk ygyJ...
  aemufydkif;usawmh vlUtvdk ewfrajymeJU jrwfpGmbk&m;awmif rvdkufEdkifvdkU ckqkawmif;aewmuawmh...

  t&ifu qkawmif;xm;wmav;awG jynfhyg&ap vdkU xyfqkawmif;ygw,f bk&m; aygh... t[D; jrwfpGmbk&m;udkawmif aMuG;usef &SdaMumif; owday;ovdk jzpfaeygNyD...


  jrefrmvlrsdK;wdkif; jyHK;aysmf atmifjrifEdkif MuygapAsm;... 4. #13
  MMCP Librarian r[m;',m; Cupid   cohtet is on a distinguished road cohtet's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  sa lone
  Posts
  5,145
  Thanks
  116,311
  Thanked 132,453 Times in 5,216 Posts

  Default

  uefx&dkuf txdk;rrSm;MuzdkY 'DxJrSmajymzl; Muygw,f/ uRefawmftck awGY&wmav; ajymjycsifvdkYyg

  .. .. .. ..
  .. .. .. .. .. .. .. ..

  uRefawmfY a,mufzyg? M.Sc (EP) eJY NTU NyD;awmY tvkyf&Smygw,f/ M&E ukr▄PDwckrSm &ygw,f/ ukr▄PDu PR avsmuf&ef pDpOfay;onfY twGuf 3ESpfvkyfygrnf/ pmcsKyfrjynfYygu 6vc avsmfygrnfvdkY .. uefx&dkuf xdk;cdkif;ygw,f/ wu,fqdk ausmif;NyD;awmY olYrSm PR Invitation Letter &Sdygw,f/ b,frSmvkyfvkyf PR usrSmyg? ukr▄PD bufuvJ azmifw&GufjznfYay;&kHyg? bmrSukefus p&dwfr&Sdygbl;/ tJ'gudk olxdk;vdkufygw,f (t w,fajymvdkY&ayr,fY? wcgwav aemufrS&Sif;r,fqdkNyD; vkyfvdkufMuwwfygw,f)/ tprf;cefYu 3v yg/ avmavmq,f Temporary EP &ygw,f/

  aocsmwmaygY? 'Davmufcsnfxm;rSawmY vlrNrJwJY ukr▄PDrsdK;yg/ olvJ 2 vrjynfYcif MNC wckrSm ydkaumif;wJY Offer &ygw,f/ olu xGufpmwifawmY vufrcHygbl;? olu 6vavsmfr,f? 'gayr,fY 3vavmuf cGJay;r,fajymygw,f/ oluaysmYawmY ukr▄PDuwif;vmygw,f 6v csufcsif;ay;&r,f qdkNyD;jzpfvmygw,f/ ol ywfpydkYawmif cP qdkNyD;odrf;oGm;ygw,f/ olu wzufvSnfYeJY jyefvkxm;&ygw,f/ (uRefawmfom qdk&if jyefrvkyg? ICA udkwkdifygw,f? olwdkYodrf;cGifY r&Sdyg)/ uRefawmfuawmY avsmfp&mrvdkbl; xifwmyJ tprf;cefYbJ &Sdao;w,f? PR uvJrusao;bl; aemufukr▄PD emrnfeJY jyefavsmuf&rSm qdkawmY .. / 'gayr,fY aocsmatmif MOM udkar;MunfYygvdkY vdkYtMuHay;ygw,f/

  MOM Officer eJY awGYawmY (Appointment ,l&ygw,f) tvkyfxGufvdkYr&bl; qdkwmr&Sdygbl;wJY/ olwdkYay;xm;wJY training twGufawmY avsmfvdkufyg ajymygw,f (3ESpfawmifxdk;wmqdkawmY ukr▄PD p&dwfeJY ausmif;wwfw,fxifaewm)/ bmrS training ray;xm;ygbl;qdkawmY? bmvdkY uefx&dkufxdk;wmvJ aemufrxdk;ygeJYwJY/ 'gayr,fY avsmfaMu;u olwdkYeJY rqdkifyg? a&SYaeeJYwdkifyif MunfYygvdkYajymygw,f/

  olvJ jrefrma&SYaeqD oGm;awmY wdkifyifc 30 ay;&ygw,f/ a&SYaeu tvkyfeJY ywfoufwmawG awmfawmfrsm;rsm; rodbl;jzpfaew,f (Temporary EP wdkYbmwdkY)/ pvkH;a&SYaeeJY jyefcsdwfay;ygYr,fwJY? NyD;&if olYudk yGJpm;cay;&r,fwJY? [dkbufu r&vdkYygwJY/ olvJ pvkH;a&SYaeeJY Appointment ,lxm;w,f/ wdkifyifcu 100 yg/ aemufbmjzpfrvJ rodao;yg? owif;Mum;&if xyfwifay;ygYr,f/

  (uefx&dkufxdk; rrSm;zdkY&,f? rSm;cJY&if bmvkyfvdkY&w,f odxm;&atmifyg)

  pvkH;vlaerI xJrSm;wifrdvdkY uRefawmfY ydkYpf rSm;ygoGm;wm? 'DrSm jyefwifay;vdkufygw,f/ awmfao;wmaygY Ekwfywf eJY ul;xm;rdvdkY ..

  Last edited by cohtet; 04-03-2008 at 06:28 AM.
  see no evil, hear no evil, speak no evil, write no evil


 5. #14
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  udkxufu rSm;oGm;vdkU a&TUawmh olUudk ukwfxm;rdwJh taemfvnf; vdkufa&TU&ygaMumif;...
  ( vifqdk;r,m; wpfzm;zm; qkdouJhodkU ... tif tJ'D pum;yHkt&qdk igraumif;awmhygvm;... bGm;aw; bGm;aw; )

  Quote Originally Posted by cohtet View Post

  .....
  .....
  .....
  tprf;cefYu 3v yg/ avmavmq,f Temporary EP &ygw,f/
  .....
  .....
  .....
  Letter of Appointment xJrSm b,fvdkajymxm;vJ rodbl; tJ'D y&dkab;&Sif;umveJU ygufoufNyD;awmhav...
  Oyrm udk,fu y&dkab;&Sif;umvtwGif;rSqdk (yHkrSefvdkr[kwfbJ) 2 ywf MudKajym&HkeJU xGufEdkifovdk ukr
  ▄PDzufuvJ 2 ywfEdkUwpfMudKay;NyD; xkwfvdkU &w,fav...
  tJvdkrsdK;rygbl;vm; udkxuf...

  NyD;awmh udk,fhudk tvkyfu xkwfapcsifwmuawmh vG,fvGef;ovm;vdkUygAsm... oli,fcsif; ( ppf tif*sifeD,m u AdkvfBuD; ) uajymzl;ygw,f... a[haumif& ppfwyf b,favmuf yJ pnf;urf;MuyfMuyf xGufcsif&if enf;awG trsm;BuD;yg[ wJh...
  uJAsm cGifhrwdkifbJ tvkyfroGm;bl;... ta&;BuD;wJhaeUawG cGifhwdkifr,f... trfpD,lr,f... 'gudk,fhzufu olUudk tEkenf;eJU vkyfEdkifwmawGyg... Mum&if olwdkU rcHEdkifbJ xGufcGifhay;vmrSmyg... tr,f olwdkUzufuvJ xkwfcsif&if uepfuD ajymovdk 0if;'dk;qd awG vkyfwwfygaomfaumAsm... wpfcsdKUrsm; wpfv 600 eJU 8 vjzwfxm;w,f... bGef;u 2 ESpf... tJ'D 2 ESpftwGif;xGuf&if tJ'D 4800 qHk;ayghcifAsm... atmifrav;Asm 3 vavmuf jzwfNyD;u wnf;u cdkif;vdkufwmrsm; &uf&ufpufpuf... eufa0ghuif; tif*sifeD,myg wpfa,mufwnf; ya&m*suf topf 4 ckavmufudk 1 vtwGif;tNyD; awG bmawG cdkif;cswm... b,fcHEdkifrvJAsm 6 vavmufaeawmh xGuf&awmhwmaygh... olUudkay;xm;wJh vpmu 2200... wpfv 600 jzwfxm;awmh 1600 yJ &w,f... 6 v 1600 eJU tom;ukef cdkif;vTwfvdkufwmav... wefrSwef... aemufxyf bGef;orm;av;awGawmif xyf&Smaeavmufw,f... :twisted::twisted::twisted:

  tJ'Dawmh ajymcsifwmu udk,fhudk tJvdk vmvkyfvdkUuawmh udk,fuvJ wefjyef tEkenf;eJU vkyfEdkifwm&Sdwm vkyfygvdkU ( aomufusihf,kwfw,fyJ ajymajym ) uRefawmf uawmh wdkufwGef;ygw,fcifAsm;... ( tusifhr,kwfwwfygu uRefawmf armifaqmvpfrS tvum; oifjyay;ygrnf cifAsm; )


 6. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #15
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  udkb'ifBuD;uawmh udkxuf tcef;ajymif;oGm;wm rodao;bl;... olUyg qGJ ukwfvmcJhNyD... ( bef;ausmfrS &Jrsm; ukwfoGm;jcif;ESifh vm;vm;rQ rqdkifyg )

  Quote Originally Posted by badinf View Post

  ...
  ...
  ...

  PR avQmufw,fqdkwm usaemfod&oavmuf udk,fht&nftcsif;eJU udk,favQmuf&wmyg/ pvHk;tpdk;&uvnf; udk,fht&nftcsif;udk MunfhNyD; ay;oifhray;oifh qHk;jzwfwmyg/ tJ'DtxJrSmrS olwdkY&JU owfrSwfcsufwpfcku tcsdefjynfhtvkyfwpfck &Sdae&r,fqdkwmyg/ tJ'gtwGuf PR avQmufwJholu udk,fhtvkyfvkyfaeaMumif;udk udk,fhcompany u axmufcHpmwpfapmif awmif;&wmyg/ company u PR avQmufay;r,fqdkwm bmrSt"dy▄m,fr&Sdygbl;/

  armifbwf

  [kwfygw,f udkbwf ajymovdk yDtm u udk,fh[mudk,favQmuf&wmyg... odkUaomf...
  tJ'D odkUaomfu udkayG; ajymovdk ( Oya'u rnfodkUyifqdkapumrl ) qdkovdkyJaygh...
  wu,fvdkU ukd,fu yDtm &zdkU odyfrcdkifao;&if... Oyrm/ / 2 ESpf rjynhfao;.. vpmu raumif;jyef.. &mxl;u bGJUeJU rtyfpyf..
  tJvdk tajctaersdK;awGrSm yDtmavQmufcsif&ifMuawmh ukr
  ▄PD&JU axmufcHcsufuav;u tenf;eJUtrsm; taxmuftyHhjzpfjyefa&mcifAs...
  yDtmazmifxJrSm udk,fh tvkyfzufuae jznfh&wJh pm&Gufwpf&Gufygygw,f... tJ'gudk rjznfhEdkif&if tufaq; wpfyk'fa&;ay;&ygw,f... bmvdkU ukr
  ▄PDzufu raxmufcHay;&wmvJaygh... trsm;pka&;wmuawmh ukr▄PDay:vpDu olwdkU qDrSm 2ESpfvkyfrS axmufcHay;wmwdkU bGef;xkd;cdkif;vdkU bmnmaygh... tJvdkawG a&;ay;vdkufMuwmygyJ... tJ .. 'gayr,fh yDtmusvm&ifawmh vuf&Sd tvkyf wpfckck vkyfaeaMumif; axmufcHpmyg&ygw,f... ( o,f&if;wpfa,muf yxr ukr▄PDeJU wifNyD; 'kwd, ukr▄PD axmufcHcsufeJU yDtm oGm;xkwfzl;ygw,f... &ygw,f... )

  Mum;zl;wmu wpfcgwpfav udk,fhyDtmu rusEdkif wusEdkif tajctaersdK;rSm tdkifpDatu ukd,hfukr
  ▄PDudk qufoG,fwwfygw,f... 'D0efxrf;udk yDtm ay;csifvm; ray;csifvm;qdkwmrsdK;.. tJvdk tajctaerSm udk,fhavQmufxm;wm rodvdkU jzpfap udk,fhudk pDyDtufzf ray;csifvdkUjzpfap ukr▄PDzufu rvdkcsifbl;qdk ukd,fu yDtm &D*sufjzpfwwfygw,f wJh...

  aemufwpfcku... ESpfukefcgeD;awGrSm yDtm oGm;ravQmufoifhyg... olwdkUu udkwm eJUay;wm jzpfwJhtwGuf udk,fh uacsmfucRwfeJU avQmufwm jzpfae&if udk,fhxuf cdkifwJholawGudk ay;vdkufwJhtwGuf ( yHkrSef udk,fzufu &Edkifaomfvnf; ) udkwmt& &D*sufjzpfEdkifygaMumif; xyfavmif; ajymyg&ap...

 8. #16
  VIMC & VIMC of the year 2011 r[m;',m; Cupid .   badinf is on a distinguished road badinf's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  5,915
  Thanks
  164,794
  Thanked 160,230 Times in 5,879 Posts

  Default Moved post


  udkxufa&? usaemfvnf; eJeJ0ifygvdkufOD;r,f/ trSefwu,fu w&m;wabmifeJU ajz&Sif;Mur,fqdk&if? tJvdkrsdK; t"dy▄m,fr&Sd xdk;cdkif;wJh pmcsKyfawGu tusKH;r0ifavmufygbl;/ 'gayr,fh &Hk;a&mufbma&mufawmh jzpfOD;rSmaygh/

  pmcsKyfeJU bond wpfckxdk;cdkif;w,fqdkwm? olwdkYbufu wpfckckay;xm;wm&SdrSyg/ bmrSray;bJeJU twif;xdk;cdkif;xm;wJhpmcsKyfrsdK;u w&m;&Hk;awGbmawGwufNyD;&Sif;&if &avmufygw,f/ 'gayr,fh rSwfom;p&mwpfckayghAsm/

  PR avQmufw,fqdkwm usaemfod&oavmuf udk,fht&nftcsif;eJU udk,favQmuf&wmyg/ pvHk;tpdk;&uvnf; udk,fht&nftcsif;udk MunfhNyD; ay;oifhray;oifh qHk;jzwfwmyg/ tJ'DtxJrSmrS olwdkY&JU owfrSwfcsufwpfcku tcsdefjynfhtvkyfwpfck &Sdae&r,fqdkwmyg/ tJ'gtwGuf PR avQmufwJholu udk,fhtvkyfvkyfaeaMumif;udk udk,fhcompany u axmufcHpmwpfapmif awmif;&wmyg/ company u PR avQmufay;r,fqdkwm bmrSt"dy▄m,fr&Sdygbl;/

  armifbwf

  -----------------------------
  udkxuf vlZkd;BuD; olpvdkY ckaemufu wodkufvHk; ajymif;Mua&GUMu&NyD;

 9. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #17
  MMCP Librarian r[m;',m; Cupid   cohtet is on a distinguished road cohtet's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  sa lone
  Posts
  5,145
  Thanks
  116,311
  Thanked 132,453 Times in 5,216 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by badinf View Post
  udkxufa&? usaemfvnf; eJeJ0ifygvdkufOD;r,f/ trSefwu,fu w&m;wabmifeJU ajz&Sif;Mur,fqdk&if? tJvdkrsdK; t"dy▄m,fr&Sd xdk;cdkif;wJh pmcsKyfawGu tusKH;r0ifavmufygbl;/ 'gayr,fh &Hk;a&mufbma&mufawmh jzpfOD;rSmaygh/

  pmcsKyfeJU bond wpfckxdk;cdkif;w,fqdkwm? olwdkYbufu wpfckckay;xm;wm&SdrSyg/ bmrSray;bJeJU twif;xdk;cdkif;xm;wJhpmcsKyfrsdK;u w&m;&Hk;awGbmawGwufNyD;&Sif;&if &avmufygw,f/ 'gayr,fh rSwfom;p&mwpfckayghAsm/

  PR avQmufw,fqdkwm usaemfod&oavmuf udk,fht&nftcsif;eJU udk,favQmuf&wmyg/ pvHk;tpdk;&uvnf; udk,fht&nftcsif;udk MunfhNyD; ay;oifhray;oifh qHk;jzwfwmyg/ tJ'DtxJrSmrS olwdkY&JU owfrSwfcsufwpfcku tcsdefjynfhtvkyfwpfck &Sdae&r,fqdkwmyg/ tJ'gtwGuf PR avQmufwJholu udk,fhtvkyfvkyfaeaMumif;udk udk,fhcompany u axmufcHpmwpfapmif awmif;&wmyg/ company u PR avQmufay;r,fqdkwm bmrSt"dy▄m,fr&Sdygbl;/

  armifbwf
  Sorry uRefawmfY ydkYpfudk ]jrefrmawGajymwJY jrefrmtaMumif;} rSmjyefawGYygw,f? udkbwf ydkYpfudkvJ 'DxJrSm ydkoifYawmfr,fxifvdkY ul;vmcJYygw,f/ (armY'fawGudk tvkyfray;awmYygbl; .. )

  .. .. .. .. .. .. .. ..
  .. .. .. .. .. .. .. ..

  [kwfygw,f udkbwfa&?
  PR avsmufwm ukr▄PDu bmrS rukefovdk olqkH;jzwfay;vdkY &wmr[kwfygbl;/ jznfYay;&wJY azmifuvJ odyfrxl;jcm;ygbl; S-pass avsmufwkH;u jznfYay;wmrsdK;ygyJ ? uRefawmfY oli,fcsif;xJrSm ukr▄PDu uyfaewmeJY tJ'Dw&GufrjznfYyJ avsmufNyD; PR usoGm;wm 4 a,muf&SdygNyD/
  see no evil, hear no evil, speak no evil, write no evil

 11. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #18
  MMCP Librarian r[m;',m; Cupid   cohtet is on a distinguished road cohtet's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  sa lone
  Posts
  5,145
  Thanks
  116,311
  Thanked 132,453 Times in 5,216 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by solidsnake View Post
  wu,fvdkU ukd,fu yDtm &zdkU odyfrcdkifao;&if... Oyrm/ / 2 ESpf rjynhfao;.. vpmu raumif;jyef.. &mxl;u bGJUeJU rtyfpyf..
  tJvdk tajctaersdK;awGrSm yDtmavQmufcsif&ifMuawmh ukr
  ▄PD&JU axmufcHcsufuav;u tenf;eJUtrsm; taxmuftyHhjzpfjyefa&mcifAs...
  yDtmazmifxJrSm udk,fh tvkyfzufuae jznfh&wJh pm&Gufwpf&Gufygygw,f... tJ'gudk rjznfhEdkif&if tufaq; wpfyk'fa&;ay;&ygw,f... bmvdkU ukr
  ▄PDzufu raxmufcHay;&wmvJaygh... trsm;pka&;wmuawmh ukr▄PDay:vpDu olwdkU qDrSm 2ESpfvkyfrS axmufcHay;wmwdkU bGef;xkd;cdkif;vdkU bmnmaygh... tJvdkawG a&;ay;vdkufMuwmygyJ... tJ .. 'gayr,fh yDtmusvm&ifawmh vuf&Sd tvkyf wpfckck vkyfaeaMumif; axmufcHpmyg&ygw,f..
  udkajrG? tcsuftvufydkpkH oGm;vdkY aus;Zl;ygbJ/ uRefawmf odwmav;awG xyfjznfYvdkufygw,f ..

  1)
  S-pass, EP oufwef; b,favmuf&SdrS PR avsmuf&r,fvdkY r&Sdyg/ 'DaeY S-pass xkyf aemufaeYPR avsmufvdkY&ygw,f/ 'gayr,fY 6v avmufaerS avsmufMuwmrsm;ygw,f/ uRefawmfY oli,fcsif;awG avsmufMuwm 6v 7v rSmyg/ uRefawmfavsmufawmY 11v rSmyg/ udkajrGajymwm [kwfw,f ESpfukefcgeD; qdkawmY Mumw,f? w&kyfESpful; jyD;rSusw,f/ ydwf&ufrsm;wmvJ waMumif;aygY/
  SMU u Information av;yg? 'D Link udkoGm;&if Word File yGifYvmygvdrfYr,f
  registration.smu.edu.sg/ofa/documents/candidate_resources/OFA%20PR%20draft2%20%283%29.doc

  2) vcu ta&;rMuD;yg? 1800 u vkHavmufygw,f/ ydkrsm;NyD; ruswJYolawGvJ &Sdygw,f/ vcrsm;wJY
  EP P1, P2 qdk&ifawmY wrdsK;aygY/

  3)
  yDtmusvm&ifawmh vuf&Sd tvkyfu axmufcHpmyg&ygw,f/ ryg&if Valid Pass or Pay Slip eJYxkwfvdkY&ygw,f/ ICA FAQ rSma&;xm;ygw,f/

  4) tck aemufydkif; t&ifu rawmif;bl;wJY pm&Gufpmwef;awG awmif;aeygw,f/ uRefawmfYnD uswmrMumao;ygbl;/ olYudk rSwfykHwif jEdKx&D wifru? uRefawmfY udk,fa&;tcsuftvuf tao;pdwf (
  CV vdkrsdK;yg)? taz? a,muęr taMumif; tao;pdwfawmif;ygw,f/ uRefawmfYwkef;u arG;pm&if; jrefrmvdkjyyg qdkawmY ]rif;vJ jrefrmpm rwwfbJeJY rjybl;} .. vdkYajymvdkufwm &ygw,f/

  5) aemufwck uRefawmf odyfr&Sif;wmu
  MOFA wkH;udk? pvkH;zufu awmif;wmvm;? udk,fYbmom vdkrvm;vdkY xkxm;Muwmvm;/ uRefawmfY pm&GufawG w&GufrS MOFA wkH;rxkxm;yg/
  Last edited by cohtet; 04-03-2008 at 06:40 AM.
  see no evil, hear no evil, speak no evil, write no evil

 13. toHk;0ifvSaom ■pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #19
  Noble Contributor Wizard Cupid .   kokokhantchaw is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Blue Planet
  Posts
  1,597
  Thanks
  42,919
  Thanked 37,987 Times in 1,676 Posts

  Smile

  avmavmvwfvwfMuD;udk cHpm;ae&wJh MuefUMumEdkifwmav;awGyg

  tifwmAsL;atmifvdkU tvkyf&ygjyDwJh
  'g&dkufwmawGvufrSwfrxdk;&ao;vdkUapmifh&wmu 2ygwf( tufpf yghwf wifaejyDudk,fuxifxm;wm)

  tufpf yghwf apmifh&wJhtcsdefuawmhawmfao;&JUjrefvdkU 4 &uf

  aq;ppfawmh yxrwpfacgufu aoG;rppfrdvdkU ckrSaoG;ujyefppf(Company uay;wJh pvpfeJUoGm;wmudk aq;cef;u tcsdK;rajywm) bmppf&r,fqdkwmygjyD;om;udk [GefU/:twisted::twisted::twisted:

  'gaMumifh tvkyfcefUjyD;wmeJU tufpfyghwf wifzdkU avmyg(wifrwifaocsmar;yg)

  aq;ppf&if t"du u HIV eJU TB yg tydkawGawmhenf;enf;ppfw,f/
  aoG;ppfzdkUrarhcJhygeJU Medical Examination form u aq;cef;udk wpfcgwnf;ay;vdkufyg tJ'DtxJrSmolwdkUujznfhrSmav rodwJharmifcefU tvum;apmifhvdkuf&wm/ jyD;rSaoG;udkwpfacgufjyefppf
  Medical Examination form udk q&m0efudk wpfcgjyefjznfhcdkif;eJU/ 'kuętenf;i,fa&mufoGm;ygaMumif;/

  avmavmq,fawmh aq;ppfwJhtajzudk pdwfylae&wkef;yJAsdKU
  udkaqmvpfajymovdk qkawmif;&r,fh[mawGu w,frsm;ygvm; Asm......

  iydef;armifcefU:cool::cool::cool:


 15. #20
  Wannabe Cupid   pawsein is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  61
  Thanks
  12
  Thanked 386 Times in 38 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by kokokhantchaw View Post
  avmavmvwfvwfMuD;udk cHpm;ae&wJh MuefUMumEdkifwmav;awGyg

  tifwmAsL;atmifvdkU tvkyf&ygjyDwJh
  'g&dkufwmawGvufrSwfrxdk;&ao;vdkUapmifh&wmu 2ygwf( tufpf yghwf wifaejyDudk,fuxifxm;wm)

  tufpf yghwf apmifh&wJhtcsdefuawmhawmfao;&JUjrefvdkU 4 &uf

  aq;ppfawmh yxrwpfacgufu aoG;rppfrdvdkU ckrSaoG;ujyefppf(Company uay;wJh pvpfeJUoGm;wmudk aq;cef;u tcsdK;rajywm) bmppf&r,fqdkwmygjyD;om;udk [GefU/:twisted::twisted::twisted:

  'gaMumifh tvkyfcefUjyD;wmeJU tufpfyghwf wifzdkU avmyg(wifrwifaocsmar;yg)

  aq;ppf&if t"du u HIV eJU TB yg tydkawGawmhenf;enf;ppfw,f/
  aoG;ppfzdkUrarhcJhygeJU Medical Examination form u aq;cef;udk wpfcgwnf;ay;vdkufyg tJ'DtxJrSmolwdkUujznfhrSmav rodwJharmifcefU tvum;apmifhvdkuf&wm/ jyD;rSaoG;udkwpfacgufjyefppf
  Medical Examination form udk q&m0efudk wpfcgjyefjznfhcdkif;eJU/ 'kuętenf;i,fa&mufoGm;ygaMumif;/

  avmavmq,fawmh aq;ppfwJhtajzudk pdwfylae&wkef;yJAsdKU
  udkaqmvpfajymovdk qkawmif;&r,fh[mawGu w,frsm;ygvm; Asm......

  iydef;armifcefU:cool::cool::cool:


  [kwfygh udkcefU&m

  uRefawmf tvkyfudk wevmFaeU u &wmyg/ Appointment letter udkawmh uRefawmhbufu vufrSwfxdk;jyD;oGm;jyD/ HR u t*FgaeU S-pass wifay;r,fqdkjyD; 'DaeUoHk;Mudrf zkef;qufwm/ naerS HR eJU ajym&jyD; tckwifaew,fvdkUajymw,f/ 3 &uf tvum;jzpfoGm;wmaygh/ udk,fawGrSmu wpf&ufqdkwpf&uf Stay u ylae&wmukd/ wpfu,fvdkU 'DtawmtwGif;rSm tjcm; Offer t&rf;aumif;wJh tvm;tvmt&rf;aumif;wJh tvkyfrsm;&&if ajymif;vdkU&ygvm;? b,fvdk ajymif;vdkU&w,fqdkwm od&if ulnDtMuHay;MuygOD;/ Pass change &,f? Contract termination vkyfwm&,f/ b,fvdkvkyf&vJqdkwm/
  Contract uawmh yHkrSefygyJ? Probation - 2 weeks notice (both sides) / After Confirmation - 1 month notice(both sides) ygyJ? tjcm;xl;xl;jcm;jcm; bmrSrygygbl;? aus;Zl;jyK jyD; ajzMum;ay;MuygOD;?

  aus;Zl;txl;wif&Sdvsuf

  aygpdef


Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts