+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 95
1 2 3 11 51 ... LastLast
Results 1 to 10 of 948

Thread: [mm]puFmylrS 'pfpaumifh owif;rsm;[/mm]

 1. #1
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default puFmylrS 'pfpaumifh owif;rsm;

  pifumylrS 'pfpaumifh owif;rsm; qdkNyD; topf zGifhcGifhay;ygaemf...
  pvHk;rSm avQmhwJh aps;yGJawmfawG 0Ja[mufaq;vf awG taMumif; ajymcsifvdkUyg.. vufwdkU vdkU&wmaygh atmufaMu;av;awGudk...
  uJ tm;vHk;udk 'DaeUCONVERSE 0Ja[mufaq;vfeJU pr,fAsm;...
  vmr,hf weif;*aEG (27.01.2008 ) aemufqHk;wJh...
  uRefawmfawmh naeoGm;rvm;vdkU.. oGm;NyD;&if wefrwef xyfajymr,fAsm;...
  atmufrSm aMumfjim...  Last edited by solidsnake; 01-24-2008 at 04:13 AM.

  Reply With Quote   


 2. #2
  Noble Contributor Senior Cupid   ye'thura is on a distinguished road ye'thura's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  643
  Thanks
  27,504
  Thanked 16,806 Times in 631 Posts

  Default tks!

  aus;Zl;wifw,fAsdKY......

  'pfpaumifYqdk.. vlawmfawmfrsm;rsm;u.. pdwf0ifpm;MuoAs..... usaemfqkd... t&rf;pdwf0ifpm;w,f.. &efukefrSmawmY.. 'pfpaumifYqkdwm.. vdrfwmrsm;ygw,f....
  Electronic yp
  nf;awGpdwf0ifpm;w,fAsm.... vSrf;0,fvdkYr&ayrJY.. aps;av;awmY.. wifay;ygOD;... oa&us&wmaygY....

  udk&J

  Quote Originally Posted by solidsnake View Post
  pifumylrS 'pfpaumifh owif;rsm; qdkNyD; topf zGifhcGifhay;ygaemf...
  pvHk;rSm avQmhwJh aps;yGJawmfawG 0Ja[mufaq;vf awG taMumif; ajymcsifvdkUyg.. vufwdkU vdkU&wmaygh atmufaMu;av;awGudk...
  uJ tm;vHk;udk 'DaeUCONVERSE 0Ja[mufaq;vfeJU pr,fAsm;...
  vmr,hf weif;*aEG (27.01.2008 ) aemufqHk;wJh...
  uRefawmfawmh naeoGm;rvm;vdkU.. oGm;NyD;&if wefrwef xyfajymr,fAsm;...
  atmufrSm aMumfjim...
  ....

  Reply With Quote   

 3. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 4. #3
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by ye'thura View Post
  aus;Zl;wifw,fAsdKY......

  'pfpaumifYqdk.. vlawmfawmfrsm;rsm;u.. pdwf0ifpm;MuoAs..... usaemfqkd... t&rf;pdwf0ifpm;w,f.. &efukefrSmawmY.. 'pfpaumifYqkdwm.. vdrfwmrsm;ygw,f....
  Electronic ypnf;awGpdwf0ifpm;w,fAsm.... vSrf;0,fvdkYr&ayrJY.. aps;av;awmY.. wifay;ygOD;... oa&us&wmaygY....

  udk&J

  vmr,f udk&J... pvHk;rSm 3 vwpfcg vkyfwJh 'pf*spfw,f tdkifwD &SdK; 6.03.2008 uae 9.03.2003 xd vmr,f... tJ'DaeUus&if avsmh csuf u vufvefw,f... aps;avsmhwJhtjyif vufaqmifawGu ay;ao;Asm;...
  uRefawmh tdkvHywfpf uifr&m0,fwkef;u 550 udk tdkifaygh &Sufz,f 2 *pf 1 vHk;... 1 *pf tdwfpf'D refrdk&Duwf 1 u'f... x&dkifaygh tao;... tdkvHygwfpf v,fomtdwf... uvif;edif; upf... pc&if y&dkwufwm... vDoD,H bufx&D tydkwpfck... tJ'gawG ay;w,f...
  NyD;cJhwJh &SdK;rSmwkef;u wdk&SDbm 32 vufr tdwfcsf'D &,f'D wDAD... yHkrSef 1999 udk 1599 eJUa&mif;wm.. aemufqHk;aeUreufusawmh 1299 jzpfoGm;NyD.. naeusawmh 1099 eJU a&mif;ypfwm... olwdkUu pawmh &Sif;csifawmh aemufqHk;aeUqdk aps;avsmha&mif;ypfuswm... oli,fcsif;wpfa,muf vufawmh 0,fwm aemufqHk;aeUeJU yxrqHk;aeUudk 300 uGmvdkU &ifxkaew,f... [D;[D;...

  Reply With Quote   


 5. #4
  VIMC r[m;',m; Cupid Waiting for Aproval of LOVE   supercool is on a distinguished road supercool's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Plan to Go Lion City (Sooner or Later )
  Posts
  7,928
  Thanks
  11,632
  Thanked 56,882 Times in 6,807 Posts

  Wink

  udkaqmvpfa& vpm 'pfpaumifhvkyfr,fhowif;awmhajymeJ haemf/
  pifumylum;av;awGa&m 'pfpaumifhcs&ifajymaemf [D; [D;/
  pvHk;a&mufrS 'pfpaumifhawG0,fypfr,f...
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #5
  Noble Contributor Senior Cupid   nyimalay is on a distinguished road nyimalay's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Singapore
  Posts
  901
  Thanks
  18,919
  Thanked 22,170 Times in 932 Posts

  Default

  omrD; azazu rSmvkdufw,f....

  pvkH;rSm 'pfpaumifhqkdwdkif; 0,f&bl;wJh/ tJ.... olwkdY pvkH;awGwkd;ae&if awmh wu,fwefvkdY 0,fwJh....

  awmhypfacsmfoGm;wm aqm&D;yg/

  ukdaqmvpf..... aps;EIef;av;yg wcsufavmuf rSwfvmyD; reufjzefus&ifwifay;ygvm;/ a,musfm;av;pD;xJuyJ tdrfuarmifav;u NyD;cJhwJhvwnf;u ylqmaewm/

  aus;Zl;yg....

  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #6
  VIMC Godly Cupid   palmtree is on a distinguished road palmtree's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  3,360
  Thanks
  22,818
  Thanked 82,791 Times in 3,345 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by solidsnake View Post
  uRefawmh tdkvHywfpf uifr&m0,fwkef;u 550 udk tdkifaygh &Sufz,f 2 *pf 1
  [kwfuJhvm;Asm/ tdkifaygh&Sufz,fu usaemf0,fwkefuawmh 0rf;*pfyJu tvGefqHk;yJwJh/
  ydawmufyef;awG a&T&nfvl; cl;cJhr,f yefp&m../
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #7
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by palmtree View Post
  [kwfuJhvm;Asm/ tdkifaygh&Sufz,fu usaemf0,fwkefuawmh 0rf;*pfyJu tvGefqHk;yJwJh/
  [D;[D; [kwfvm; btkef; .. 'gqdkvJ 1 *pfxifyg&JUAsm... tjyifrSmawmh 148 usyfwJhAs... 'pfpaumifhvkyf&if rqdkpavmufav; avQmhw,f 138 wJh... :twisted::twisted::twisted:

  qdkifawmhrqdkifygbl; tufyJvfu xkwfwJh MAC Air u ,ltufprSm 1799 udk b,fhES,faMumifh pvHk;rSm 2999 jzpf&wmwkef;...
  Last edited by solidsnake; 01-24-2008 at 06:12 AM.

  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #8
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default

  uJ uRefawmfawmh a&mufcJhygNyD... oGm;oifhw,fvdkU xifygw,f... wpfjcm;[mawGvdk a&G;usefawG csnf;r[kwfygbl;.. topfawGa&m aps; avQmhxm;wmyg... tMurf;zsif;ajymr,faemf.... CONVERSE, KEPPA, EVERLAST, COPPER av;rsdK;yg...

  r0wf ydkvdkwD&SyfawGu ( copper, converse, keppa) 3 xnfudk 50yg... wpfxnfqdk&if 19.90 yg....
  &dk;&dk;wD&Syf 'DZdkif;eUJ[mawGu tay:u wHqdyfawGygyJ 2 xnf 25 yg... wpfxnfqdk&if 15.90 yg...
  Converse, keppa OD;xkyfawGu vQmxdk;yg 10...
  Convere tvlrDeD,rf a&bl;eJU cg;rSm ygwfwJh tdwfav;awGu 3 ck 10...
  Converse ajctdwfvJ 3 ck 10yg...
  Converse, Everlast, Keppa tdwfawGu tBuD; tao; tpHk taumif;qHk; tdwfBuD;urS 40 yg...10... 20... 30... tpHkygyJ...
  Converse All Star Shoes u a,mufusm;av;twGufu aemufqHk; 'DZdkif;rS 49.90yg... yHkrSef 'DZdkif;u 29.90... 39.90 ygyJ...
  rdef;r0wf Converse All Star Shoes u 15 usyfu p&Sdygw,f...
  Everlast Shoes u 20.. 30 ygyJ...
  Converse's WADE Brand Shoes pdkif;pdkif;wdkU 'DZdkif;awGu 2 pHkudk 99 yg... ( taemh toufeJU b,fvdkrS rjzpfEdkifvdkU vufavQmhcJhwmyg... )
  Converse, Everlast Jersy Jacket awGu 15 usyfuae NyD; 39.90 yg... qdkifawGrSm 79.90 a&mif;wJh [mawGyg...
  Best Buy qdkNyD; avab;vdk yHkxm;wJh pydkU&Syf wD&Syf usm0wf r0wf abmif;bD tusawGu 10 uae 25 yg...
  tif;*vdyfacwfu ykvdyfawG 0wfovdk umuD abmif;bDwdk... bwfpuwfabm wD&SyfawG tpHkyJ &Sdygao;w,f...
  uRefawmf0,fvmwmu copper Jean abmif;bD&Snf wpfxnf 15 usyfygyJ... 3 xnfwnf;0,fcJhwmyg.. NyD;awmh keppa wD&Syf vuf&Snfu 20yg... atmufwGif &SKyg... Converse tefaygif;tdwfav;awG vufaqmifay;vdkufao;w,f... ( MuHMuHzefzef xJ roGm;awmhbl;aemf... )
  atmufrS &SKAsm... rdef;rtwGuf 0,fay;zdkU eufjzef xyfoGm;OD;rSm... [D;[D;...  oGm;wJh vrf; tvG,fqHk;uawmh Aljunied MRT uae u'f jzwfNyD;&if nmzufxGuf NyD;&if b,fbuf csdK;vdkuf vrf;rBuD;ay:a&muf&if vlul; wHwm;udk ausmfvdkuf ... tJ'D bwfpf rSwfwdkifuae 62 pD;Asm... udk;rSwfwdkif ajrmufrSmqif;... usefwm ajryHk MunfhNyD;oGm;awmhaemf...

  Reply With Quote   


 14. #9
  VIMC Wizard Cupid   sweetee is on a distinguished road sweetee's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  1,837
  Thanks
  53,799
  Thanked 59,308 Times in 1,879 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by solidsnake View Post
  uJ uRefawmfawmh a&mufcJhygNyD... oGm;oifhw,fvdkU xifygw,f... wpfjcm;[mawGvdk a&G;usefawG csnf;r[kwfygbl;.. topfawGa&m aps; avQmhxm;-------


  oGm;wJh vrf; tvG,fqHk;uawmh Aljunied MRT uae u'f jzwfNyD;&if nmzufxGuf NyD;&if b,fbuf csdK;vdkuf vrf;rBuD;ay:a&muf&if vlul; wHwm;udk ausmfvdkuf ... tJ'D bwfpf rSwfwdkifuae 62 pD;Asm... udk;rSwfwdkif ajrmufrSmqif;... usefwm ajryHk MunfhNyD;oGm;awmhaemf...
  tif; ... uapmvpfwdkUvkyfwmeJU usL;ypfawG0Ja[mufaq;rSm aNccsif;vdrfaeawmUrSmyJ ... Nrifa,mifao; ... pvHk;uusL;ypfawGuvnf; tukefeD;yg;Nrifbl;NyD;om;awGNzpfaeMuwmqdkawmU ... rNrifbl;wJYusL;ypfawGvnf; tJa&mufvdkU ArmvdkaNymoHMum;&if ... pdwfxJuae 'g rcspfpkvm;rodbl; ... udkawmfovif;vm;rodbl; ... ESif;qDzl;vm;rodbl;wdkU awG;xifaeawmYr,f ... udkrodbl;udkawmU Nrifbl;aevdkUodygw,f
  udk*g;udkawGU&ifawmUrodcsifa,mifaqmifaevdkufr,f ... aMumifZdk;MuD;rSdKU ... tJrSm acsmacsmvSvS ArmvdkaNymNyD; olUtrsdK;om;uodyf*&kpdkufwJU rrwpfa,mufawGY&ifawmUrrqGdwDvdkUrSwfvdkufMuaemU ...
  Reply With Quote   


 15. #10
  VIMC Godly Cupid 05-05-2006   garfield is on a distinguished road garfield's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Ba Gyi's home
  Posts
  2,416
  Thanks
  14,780
  Thanked 38,420 Times in 2,203 Posts

  Default

  apmvfwdkUrsm; 'pfpaumifh rufaewmeJU tdrfuum; b,fxGufoGm;w,fqdkwmaum odvdkuf&JUvm; rod .. [D; .. b,frSmawGUcJhw,fqdkwm rajymbl; .. owfcsifowf ..
  Success is not spontaneous combustion, you must set yourself on fire.
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts