+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 18 of 18
FirstFirst ... 8 16 17 18
Results 171 to 178 of 178

Thread: [mm]wkdif;{&m&JU ykodrfjrdKU [/mm]

 1. #171
  Wannabe Cupid   tayallay is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2010
  Posts
  93
  Thanks
  437
  Thanked 932 Times in 89 Posts

  Default

  ပုသိမ္ကို တတိရလိုက္တာ သီတင္းကြ်တ္ညေတြက မိုက္တယ္ေနာ္ တံတားႀကီးအေပၚမွာ လူေတြ အၿပည့္ပဲ ဖိူက္တာေတြလုပ္ႀကတာေလ ဆိုင္ကယ္ေတြ အုပ္စုလိုက္ေတြ
  ဟိဟိ ေဆးရံုကိုလဲ အုပ္စုလိူက္ေတြေလ ဟဲဟဲ
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #172
  Noble Contributor Senior Cupid Nothing is nothing   Alley Cats is on a distinguished road Alley Cats's Avatar
  Join Date
  Mar 2010
  Posts
  686
  Thanks
  6,393
  Thanked 6,497 Times in 686 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by tayallay View Post
  တံတားႀကီးအေပၚမွာ လူေတြ အၿပည့္ပဲ ဖိူက္တာေတြလုပ္ႀကတာေလ ဆိုင္ကယ္ေတြ အုပ္စုလိုက္ေတြ
  b,fwHwm;ay:rSmvJAs.... MudK;wHwm;ay:rSmvm;... Munf h&wm ausmif;uvlawGbJaeygvdrf hr,f...
  oMuefeJ hoDwif;usGwfrjyefjzpfwmMumygjyD...
  We may not all live holy lives, but we live in a world alive with holy moments.
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #173
  Wannabe Cupid   kokokyeekyal is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  25
  Thanks
  146
  Thanked 556 Times in 24 Posts

  Default

  ပုသိမ္ျမိဳ႕လယ္ရွိ နာရီစင္ကို LED မီးဘုတ္ ႏွင့္ ဆလိုက္မီးမ်ား တပ္ဆင္


  ပုသိမ္ျမိဳ႕လည္ရွိ အထင္ကရ နာရီစင္ၾကီးကို ယခင္ မီးလံုးေရာင္စံုမ်ား ထြန္းညွိထားရာမွာ ဇြန္လလယ္မွစတင္၍ LED ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ႏွင့္ မီးဆလိုက္မ်ား ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခဲ့ရာ ပံုစံတစ္မ်ိဳးျဖင့္ လွပေနေသာ နာရီစင္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။

  နာရီစင္တြင္ ျမိဳ႕နယ္စည္ပင္မွ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး LED ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္ကို တပ္ဆင္ခဲ့ရာ “ပုသိမ္ျမိဳ႕က လႈိက္လွဲစြာၾကိဳဆိုပါ၏” “ရိုးသားၾကိဳးစား ဧရာဝတီသား “ အစရွိေသာ ေဆာင္ပုဒ္မ်ား အျပင္ ပုသိမ္ျမိဳ႕ေပၚရွိ အထင္ကရ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေၾကာ္ျငာမ်ားကိုလည္း ျပသ ေၾကာ္ျငာထားသည္။

  ထို႔အျပင္ ညပိုင္းတြင္ ယခင္တပ္ဆင္ထားေသာ မီးေရာင္စံုမ်ား အစား နာရီစင္၏ ေအာက္ပိုင္းကို အစိမ္းေရာင္ မီးဆလိုက္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း အေပၚပိုင္းကို အဝါေရာင္ မီးဆလိုက္မ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ထားရာ အျမင္တစ္မ်ိဳးဆန္းေသာ နာရီစင္အလွကို ျမင္ေတြ႔ရသည္။

  Source : http://patheincity.com/news/index.ph...#ixzz1SFiIL2gf
  ျမိဳ႕ေတာ္ပုသိမ္ သတင္းစဥ္ | PatheinCity News
  tef*sdKif; zGwfabm ... tef*sdKif; vdkuf ...
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 9 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #174
  Senior Cupid L' Etranger   Meursault is on a distinguished road Meursault's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  Algeria
  Posts
  596
  Thanks
  6,793
  Thanked 13,467 Times in 600 Posts

  Default

  တုိက္ဆိုင္ပံုမ်ား ေျပာပါတယ္။ မေန႔တစ္ေန႔လံုး ဂူးဂဲလ္အသ္ကေန ပုသိမ္ကို ေျမလွန္ေနတာဗ်ာ ။ ကိုယ္ကလည္း မၾကာမတင္ ပုသိမ္သားလံုးလံုးျဖစ္ေတာ့မယ္ရယ္လို႔ စိတ္ကူးယဥ္ျပီး ဖိုးက်ိဳင္းတုပ္ ျဖစ္ေနတာကိုး ။ ဟိဟိ ..။

  ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ တည္ရာအရပ္ကို ေျမပံုနဲ႔ လိုက္ေထာက္ေသာ္လည္း ခ်ာခ်ာလည္ေအာင္မူးသြားေပမယ့္ သူ႔အိမ္ကို ခုထိရွာမေတြ႔ေသးေပါင္။ ကန္ ၃ ဆင့္ နားမွာ ေယာင္ေပ ေယာင္ေပလုပ္ေနတာ ။ ပုသိမ္ကလည္း အင္မတန္က်ယ္ေျပာတဲ့ ျမိဳ႔ၾကီးဘဲကိုးးး ။

  စကားမစပ္ - ပုသိမ္သား ကဗ်ာၾဆာ ဝင္းျမင့္ ရဲ႕ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ဖတ္ဖူးၾကမယ္ထင္တယ္ေနာ့္ ။ က်ေနာ္ ၾဆာျငိမ္းေအးအိမ္ ဆီမွာ ဖတ္ဖူးလိုက္ရတာဗ်။ ေတာ္ေတာ္ ၾကိဳက္လြန္းလို႔ သူ႔ တု ျပီးေတာင္ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ေရးဖူးေသးတယ္ခင္ဗ် ။ သည္ သရက္ က က်ဴးပစ္ ပုသိမ္သား အကိုအမမ်ား ဖတ္ခ်င္ယင္ သြားဖတ္ႏိုင္ေအာင္ FB လင္ခ့္ေလး ရွယ္လိုက္ပါေၾကာင္း ။

  Code:
  http://www.facebook.com/note.php?note_id=192534427439557
  ပုသိမ္သားးေလာင္းလ်ာၾကီး ... - ေမာင္မား
  vlYbGudk,kZeyifav;rSmtomcsdwf? 'l;,m;wpfvdyfeJYvnf; tdyfaysmfwwfcJhjyD
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #175
  Noble Contributor Godly Cupid Chasing My Dreams !   Yamarmoto is on a distinguished road Yamarmoto's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Away from you
  Posts
  2,409
  Thanks
  29,974
  Thanked 37,061 Times in 2,391 Posts

  Default

  ေရႊမုေဌာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးႏွင့္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည္႔
  uRefawmfi,fi,fu qif&kyfawGvmvmuwkdif; tjrJwkdif; oGm;Munf.aeMuaygh . . . . owd&rdw,f. . .

  [kd;wkef;u EGm;vSnf;eJ. bk&m;yGJvSnf.wm . . .tckawmh um;eJ.jzpfoGm;yD . . . .
  ukodem&kHbk&m;yGJ  ykodrfjrdK.taMumif; oDcsif;av;yg. . . . .


  tv,ftvwfvrf;uav; tpGef;rsm;vGwfatmif oGm;Mupkd.aemf
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #176
  Wannabe Cupid   kokokyeekyal is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  25
  Thanks
  146
  Thanked 556 Times in 24 Posts

  Default
  ပုသိမ္ ကန္သံုးဆင့္ကို အဆင့္ျမွင့္ျပင္ဆင္ထားတာတဲ့ဗ်ာ။ PatheinCityNews ရဲ႕ FB မွာေတြ႔တာပါ။ အေသးစိတ္ ၾကည့္ခ်င္ရင္ ဒီလင့္မွာ ၾကည့္လို႕ရတယ္ခင္ဗ်။

  အဲ ပံုေတြက ခ်ံဳ႕တာပဲ ဘယ္လိုျဖစ္တယ္ မသိ
  Attached Images
  Last edited by kokokyeekyal; 12-12-2011 at 10:56 AM.
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #177
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,243
  Thanks
  146,080
  Thanked 165,700 Times in 6,352 Posts

  Default

  acsmif;omu tjyef ykodrfjrdKUudk tvnfcP 0ifcJhw,f/

  ykodrfjrdKUwGif;vrf;awGu usOf;&wJhtxJ? tck uGefu&pfvrf;cif;tjyD; vrf;awGu jrifhvmawmh tdrfawGeJY wajy;nDjzpfaew,f/ 'DESpf rkd;wGif; tdrfwkdif; a&MuD;avrvm; rodbl;/

  AGufMuD;wef;vrf;u 0uftlacsmif;vrf;vdkY emrnfajymif;&if oifhrvm; rod/
  rlvvufa[mif; a':usifjr&,f? aygufayguf&,f? e,l;ZD;bdef&,fu rsufapmif;xdk;eJY ab;csif;uyfvsuf &Sdaew,f/ aygufaygufu b,faps;&,f rar;rdcJhbl;/ aeYvnf 2 em&DrSm olYr,f 0uftlacsmif; jywfjyD/ a':usifjru tckrS zdku xkwfcgp/ wpfyd
  m aomif;&Spfaxmifaps;wJh/ e,l;ZD;bdefuawmh wpfaomif;cGJaps;/ olu yguifydwf? tdwfeJY a&mif;w,f/ tqDrsm;w,fvdkY jrif&w,f/
  a':usifjru "gwkqdk;aq;roHk;? tom;wk ra&mygbl;wJh/
  olajymumrS tom;wk a&mMuw,fawmfhvdkY A[okwk wdk;&w,f/
  a&TArmrsm; w,f OmPfaumif;wm ..

  a&Tjrif;ysHqkdifu w,f crf;em;wmyJ ..
  aemufbufrSm oefYjyefYwJh a&avmif;tdrfomvnf; &Sdw,f ..
  qkdifaumifwma&SUrSm a&aEG;Murf;aomuf&if; tyef;ajzEkdifw,f ..
  uav;rsm;twGufvnf; 'ef; oHk;av;ig;ck &Sdw,f ..
  taumifyavmif ydpdydanmufawGvnf; &Sdw,f ..
  uav;rsm;twGuf tem;,l tyef;ajyapzdkY toifhjyifxm;xifyg&JU ..
  [mv0gwifrubl; iSufaysma&TMunfwkdY tmvl;a&TMunfwkdYyg a&mif;aejyD/
  iSufaysmu tawmfaumif;qkdyJ/ usrawmh a&TMunfrMudKufvdkY 0,frvmbl;/
  yJaxmywfrkefYqkdwmav;wpfckawmh prf; pm;MunfhzkdY 0,fcJhw,f/
  rkefYom;u cyfcRJcRJeJY yJeJY .. odyf pm;raumif;vSbl; .. tcsKdawmh ayghygw,f/
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #178
  Noble Contributor Godly Cupid Chasing My Dreams !   Yamarmoto is on a distinguished road Yamarmoto's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Away from you
  Posts
  2,409
  Thanks
  29,974
  Thanked 37,061 Times in 2,391 Posts

  Default

  ပုသိမ္
  ……….

  ေရႊရည္မစိမ္
  ေငြရည္မစိမ္ဘဲ
  င၀န္ေရစိမ္တဲ့ျမိဳ႕ …

  မိုးကေလးတစ္ခ်က္ညိဳ႕လာရင္
  ရြာမယ့္ဟန္ျပင္တဲ့ေကာင္းကင္နဲ႔ …
  ပုသိမ္ဟာမုတ္သံုကိုအျမဲလိုလိုခ်င္ခ်င္ၾကိဳဆိုခဲ ့တယ္ …

  ပုသိမ္ဟာ
  ေပၚေတာ္မူတေရးႏိုးမွ
  တစ္တိုင္းျပည္လံုးရဲ႕ ဆန္အိုးျဖစ္လာတာမဟုတ္ဘူး …
  နဖူးကေခၽြး ေျခမအက်
  ထမင္းလံုးေလးေတြကိုအျမဲျဖဴလြေစခဲ့တယ္ …

  ပုသိမ္ဟာ
  အႏွိမ္ခံခ်င္ခံခဲ့ရမယ္ …
  ဒါေပမယ့္
  ဘယ္ေတာ့မွ မ်က္ႏွာတစ္ခ်က္မမဲ့ခဲ့ဘူး …

  ပုသိမ္ဟာ
  အိေျႏၵမထည္၀ါေပမယ့္
  သူ႔ရိုးဂုဏ္ကိုတစ္ခါမွ ခ၀ါမခ်ခဲ့ဘူး …

  ပုသိမ္မွာ ၾကယ္ငါးပြင့္ေဟာ္တယ္မရွိဘူး …
  ဒါေပမယ့္ ခခၾကီးရွိတယ္ …

  ပုသိမ္ဟာခ်ီးဗက္စ္နဲ႔ ေဗာ္ဒ္ကာမၾကိဳက္ဘူး
  ဒါေပမယ့္ ေရခဲစိမ္ ျမန္မာဘီယာၾကိဳက္တယ္ …

  ပုသိမ္မွာဟက္ပီးေ၀ါနဲ႔ အာလာဒင္မရွိဘူး
  ဒါေပမယ့္ ပုသိမ္သားေသးေသးေလးေတြ အျမဲေပ်ာ္ရႊင္ၾကတယ္ …

  လီဗာသံတျဗင္းျဗင္း
  သီခ်င္းေတြ ေအာ္ေအာ္ဆို …
  သူ႔ရင္ဘတ္ကိုတက္တက္နင္း
  ပင္လယ္ကမ္းေျခဆီဆင္းသြားေပမယ့္
  ပုသိမ္ဟာအျပံဳးမပ်က္ခဲ့ဘူး …

  ကုိးသိန္းေဘာလံုးကြင္းဟာ
  ဧရာ၀တီယူႏိုက္တက္ကို ပ်ိဳေဖာ္၀င္ေစခဲ့တယ္ …
  ေဇာ္ပိုင္ရဲ႕ ျမိဳ႕အ၀င္ညဟာ
  ပုသိမ္ျမိဳ႕မွ ၾကိဳဆိုပါ၏ကိုရည္ညႊန္းတာမဟုတ္ဘူးလို႔
  ျငင္းခ်င္ျငင္းပါ … ဒါေပမယ့္ ဒီမွာငယ္ဆူးသစ္
  ခင္ဗ်ားလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္လည္းပုသိမ္ကိုခ်စ္တယ္ …

  တေမွ်ာ္တေခၚအစိမ္းေရာင္အကြက္မ်ား
  တနံတလ်ားယူကလစ္ပင္တန္း
  ပု၀ါတစ္ကမ္း လက္တစ္လွမ္းမွာ
  ကၽြန္ေတာ့္ပုသိမ္ဟာ
  အရည္အေသြးမွန္တဲ့ ပတၱျမားတစ္ပြင့္
  သမိုင္းမွာႏြံမနစ္ခဲ့သလို …
  ေရတိမ္မွာလည္းဘယ္ေတာ့မွနစ္မွာမဟုတ္ဘူး …
  ဒီလိုစူးစူးရဲရဲယံုၾကည္တယ္ …
  .....................................

  စိုးသူရ
  (26-2-2013)
  tv,ftvwfvrf;uav; tpGef;rsm;vGwfatmif oGm;Mupkd.aemf
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts