+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 12 of 14
FirstFirst ... 2 10 11 12 13 14 LastLast
Results 111 to 120 of 138

Thread: [mm]jrefrmYc&D;oGm;vrf;nTef[/mm]

 1. #111
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by icy View Post

  jrefrmjynf c&D;oGm;awGxJ
  csif;jynfe,frSm ur
  mvSnfhawG qGJaqmifEkdifr,fh ae&m 'grSr[kwf c&D;pOfawG &Sdovm;vdkY
  A[kokwtaeeJY odcsifvdkYyg/

  aus;Zl;
  icy
  ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ႏွစ္ပိုင္းရွိတယ္ကိုအိုက္စီ ေျမျပန္႕နဲ႕ ေတာင္ေပၚ။ ခ်င္းေျမျပန္႕ဆိုတာက ကန္ပက္လက္၊ ပလက္ဝ၊ မင္းတပ္ ၊ မတူပီ။ ေရွ႕မွာ အျဖဴေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားေရာက္ျပီးေနပါျပီ။ ပါးမွာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ ထိုးထားတဲ့ ခ်င္းအမ်ိဳးသမီးေတြ ႏွင့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေတြရဲ့ လူေနမႈဘဝကို ေလ့လာၾကတာမ်ားတယ္။ ငွက္ၾကည့္ခရီးစဥ္အျဖစ္ နတ္မေတာင္ ကိုလည္းတခ်ိဳ႕သြားၾကတယ္။

  ေတာင္ေပၚဆိုတာမွာ ဟားခါးဘက္ သြားၾကတာမ်ားတယ္ အမ်ားစုလာၾကတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက Primitive life အေတြ႕ၾကဳံလိုခ်င္လို႕လာၾကသလို Tribal art hunter ေတြက ဟာခါးကိုေရြးျပီးလာတတ္ၾကတယ္။ ရိေရကန္ဘက္လည္း ခရီးဆက္တာရွိပါတယ္။ အမ်ာ့စုက Research လုပ္ရင္းလာၾကတာေတြပါ။

  ကေလးျမိဳ႕ဘက္ကေနတက္တဲ့ ခရီးစဥ္ေတြလည္းရွိတယ္။ ေလာေလာဆယ္ အသြားမ်ားတာက ကန္ပက္လက္၊ ပလက္ဝ၊ မင္းတပ္ ၊ မတူပီ ခရီးစဥ္ပါ။ ဟိုတယ္ ႏွင့္ အစားေသာက္ သည္းခံႏိုင္တဲ့ ခရီးသြားေတြ အသြားမ်ားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၅-၆ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက ေပၚျပဴလာျဖစ္ခဲ့ဖူးတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #112
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,243
  Thanks
  146,080
  Thanked 165,700 Times in 6,352 Posts

  Default

  tck&ufykdif;rS csif;jynfbufukd ygrpfrvkdyJ oGm;vdkY&aMumif; trdefYpm xGufvmw,f/
  jrdKUtwdtusawmh arhjyD/ aemufrS jyef&Smay;r,f/
  t&ifawmh tenf;qHk; wpfvavmufMudKjyD; uu(Munf&JU cGifhjyKrdefY awmif;&w,f/
  c&D;pOftwdtusvnf; pmwif&w,f/
  jyD;awmh tJh'DtpDtpOftwkdif;yJ oGm;vdkY&w,f/ ajymif;r&bl;/

  jyD;awmh csif;jynfbufrSm [dkw,fr[kwfyJ tpdk;&*wfpfa[mufpfyJ&SdwmwJh/
  ewfrawmifudk OD;pm;ay;wufMuw,f/
  csif;&GmawGvnf; MunfhMuw,f/

  udkeDarmifar;wJh [dkw,fzkef;eHygwfawG tvGwfr&bl;/
  eufzefrS jyefMunfhay;&r,f/
  'grSr[kwf t&ifvdkw,fqkd&if ya,m*q&mudk ar;Munhfygvm;/
  armfvjrdKifr,f tokyfpm;jyD; 0rf;awmfvm;jyD; jyefvmwm rMumao;bl;/
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #113
  VIMC Godly Cupid Nothing special   icy is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Own world Own meanings
  Posts
  3,520
  Thanks
  25,207
  Thanked 110,579 Times in 3,583 Posts

  Default csif;jynfe,fh zGHUNzdK;a&;


  tckwavm zwfjzpfwJhpmawGtxJ csif;jynfe,ftaMumif; yg-yg aewwfawmhum
  yx0D0ifajryHkay:rSmom rSef;qa&muf&Sdzl;wJh csif;jynf&JU taMumif; enf;enf;ajymcsifwJh tmoDoav; jzpfvmrdw,f/

  trSefawmh csif;jynfe,f[m jrefrmEkdifiH&JU tqif;&JqHk; jynfe,fwpfck/ vrf;yef;qufoG,fa&;utp
  tajccHtaqmufttHktydkif;tm;vHk;vdkvdk tm;enf;vGef;vSw,f/

  csif;jynfe,f zGHUNzdK;zdkY bmawGvkyfoifhovJ qdkwJh ar;cGef;u acgif;xJudk
  rMumcPqdkovdk a&muf-a&mufvmwwf&JU/
  tJhorSm b,fvdkyJ pOf;pm;-pOf;pm; vwfwavm tjzpfEdkifqHk;eJY? 0ifaiG&ayguf&vrf; teD;pyfqHk;u
  c&D;oGm;vkyfief;yJvdkY awG;rdvmwm/

  t"du tDudk-wdk&pfZif ayghav/

  jrefrmjynf&JU tenf;i,frQaom <uif;usef&pfwJh obm0ywf0ef;usiftcsdKU tJh'D csif;jynfe,frSm &Sdaew,f/
  olY&JU qGJaqmifrI[m topfxuf ta[mif;u tav;omayvdrfhraygh/

  tJh'geJY qufpyfNyD; vufawGUrSmaum csif;jynfe,frSm c&D;oGm;vkyfief; &Sd&JUvm;vdkY odcsifvmordkY
  ar;rdvdkufwm/

  vGefcJhwJh 6v avmufu EkdifiHjcm;om;vkyfief;&Sif tar&duefvli,fwpfa,mufeJY jyyGJwpfckrSm qHkjzpfw,f/
  vli,fvdkYajym&wm uRefawmfhxuf 4-5 ESpfavmuf i,fr,f xifvdkYyg/

  pum;awG b,fvdku b,fvdk qufpyfoGm;ovJ rodygbl;/ aemufqHk; csif;awmifwef;awGay:rSm
  avtm;eJY vQyfppfxkwfr,fh pDrHudef;bufudk pum;vrf;aMumif;a&mufoGm;Muw,f/
  olu zDZ,fb,fvwD vkyfNyD;NyD/ wJuepfu,fvD tajctaeaumif;w,fvdkY qdk&JU/
  NyD; uRefawmfhqDu uGefrefYpf awmif;ygw,f/

  uRefawmf axmufjycJhwmu tcsuf 2 csufyg/
  yxrwpfcsufu csif;jynfe,frSm vQyfppf0,f,lr,fh aps;uGuf r&Sdbl; qdkwJhtcsuf/
  0if;wmbkdifeJY vQyfppfxkwfNyD;&if cifAsm;wdkY b,frSm a&mif;rvJqdkwm
  aps;uGuf&Sm&r,f/ csif;jynfe,fu r0,fEkdifbl;/ bmpufrIvkyfief;rSvnf; r&Sdbl;vdkY/

  jzpfEkdifacs&SdwJh aps;uGuf 2ckujzifh rE
  av;eJY tdEd,aygh/

  aemuf 'kwd,tcsuftaeeJY csif;jynfe,f[m qif;&JwJhtwGuf tJh'Da'ouvlawGudk

  vQyfppfrD; tcrJheD;yg; jzefYjzL;ay;oifhw,f/ &vmr,fh tusdK;tjrwfudk a'ozGHUNzdK;a&;rSm jyefvnfjrSKyfeSHoifhw,f/ vlrIpD;yGm;tusdK;jyKvkyfief;awG tifeJYtm;eJY taumiftxnfazmfoifhw,f&,fvdkY
  tMuHjyKcJhygw,f/


  tck tJh'geJY qufpyfNyD; awG;MunfhwJhtcg
  av&[wfawG wnfaqmufr,fh ukef;ajrjrifh[m c&D;oGm;awGtwGufvnf; qGJaqmifp&mae&mwpfck
  jfzpfvmEkdifrvm;ayghav/ vkyfjzpf&if tusdK;&SdrSmyg/


  wvufpxJ csif;jynfe,feJY ywfoufwJh owif;tcsdKUudk wifjy&&if
  1/ tdE
  d,-jrefrm-xdkif; 3 EkdifiH vrf;rMuD;[m csif;jynfe,f? uav;0udk jzwfrSmyg/ wrl;-uav;0-rEav;/
  2/ ukvm;wefpDrHudef;t& ppfawGuae csif;jynfe,f? yvuf0NrdKUtxd a&vrf;/ yvuf0uae tdE
  d,e,fpyftxd um;vrf;azmufrSmyg/ tJh'DpDrHudef;[m 2008-2009 avmufuwnf;u pwifaecJhNyD;
  rlv&nfrSef;csufujzifh 2013 xJrSm NyD;zdkYygyJ/ NyD;pD;NyDqdkwJh toHawmh rMum;rdao;yg/
  3/
  aemuf- csif;jynfe,f&JU qufoG,fa&;u@zGHUNzdK;a&;udk tdEd,acs;aiG a':vm 6.2 oef;eJY vkyfief;aqmif&GufzdkYvnf; &Sdygw,f/

  trSefawmh 'Do&ufeJY tm;vHk;jzifh roufqkdifyg/ odkYaomf csif;jynfe,fc&D;oGm;vkyfief;eJY
  qufpyfaeordkY 'DtxJyJ wifjyvdkufygw,f/


  aus;Zl;
  icy

  aexkdif&ma'oeJY tom;ta&mifawGrwlvnf;yJ
  &ifckefaewJh ESvHk;om;u wpfa&mifxJ...
  xl;tdrfoif
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #114
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ စီးပြါးေရးက ေအာ္ဂစ္နစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးပါ၊ ဂ်ပန္ပေရာဂ်စ္တခ်ိဳ႕ရွိတယ္လို႕ ေျပာေပမယ့္ ေသျခာမသိပါ။

  အစိုက္မ်ားတဲ့ သီးႏွံေတြက အေအးၾကိဳက္တဲ့
  ' ဝ ' ဥ ။ ဂ်ပန္ကဝယ္ေနတယ္။ ကိုယ္လိမ္းေပါင္ဒါ ထုတ္လုပ္တဲ့ေနရာမွာ ကုန္ၾကမ္းအျဖစ္သုံးတယ္တဲ့။ ျပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ မွာ ဆီမီနာေတြ ၊ ကြန္းဖရန္႕ေတြ လုပ္ခဲ့ေသးတယ္။

  လက္ဖက္ ။ ရွမ္းျပည္ဘက္က လက္ဖက္ကို ခ်င္းေတာင္ေတြေပၚ စမ္းစိုက္ၾကည့္တာ ေအာင္ျမင္တယ္လို႕သိရပါတယ္။ လက္ဖက္စိုက္ခင္းတခ်ိဳ႕လည္းအေကာင္ထယ္ေဖာ္ခဲ့တယ္။

  ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံအျဖစ္ေၾကျငာျပီးလုပ္တဲ့ Nara လက္ဖက္ေျခာက္ ပိုင္ရွင္က ခ်င္းေတာင္ဘက္ မွာစျပီးစိုက္ေနတယ္လို႕ေျပာသံၾကားေပမယ့္ က်ေနာ္ေတာ့ အေသျခာမသိ။

  ေနာက္တစ္ခုက ေကာ္ဖီ၊ ရိုဘတ္စတာ ေကာ္ဖီက အရင္က ခ်င္းေဒသမွာ ျခံစည္း႐ိုးအျဖစ္စိုက္ၾကတာ၊ ေနာက္ေတာ့ ျပင္သစ္ေကာ္ဖီလို႕ နာမည္ေျပာင္ေခၚၾကတယ္။ ခုလက္ရွိ ရန္ကုန္လွည္းတန္းက ဆု ေကာ္ဖီက ခ်င္းေတာင္ဘက္ကလာတာပါ။

  ကေလးဝ- ကေလး - တမူး ျမိဳ႕နယ္ေတြက စစ္ကိုင္းတိုင္းအထက္ပိုင္းထဲမွာပါတယ္။ ခ်င္းျပည္နယ္ထဲမွာ မဟုတ္ဖူး။ ကေလးကေတာ့ ခ်င္းေတာင္ေပၚဝင္တဲ့ အဓိက တံခါးေပါက္ပါ။ ခု အင္ဒိယ-ျမန္မာလမ္း လမ္းက တမူး-ကေလး-ကေလးဝ- မုံရြာ ကိုျဖတ္ျပီး မန္းေလးတက္သြားတာလည္းရွိတယ္၊ မုံရြာ-ပုသိမ္လမ္းလည္းရွိတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴဆိပ္ကမ္းက တကယ္ျဖစ္လာျပီဆိုေတာ့ ျဖတ္ဝင္လို႕လည္းရတယ္။ အင္းဒိယျမန္မာ ဝင္ေပါက္မွာ တမူးတင္မဟုတ္ဖဲ ခ်င္းေတာင္ေပၚက ဝင္တဲ့တစ္ေပါက္ရွိေသးတယ္။
  တမူးေလာက္ေတာ့ မဟာဗ်ဴဟာမက်ဘူးေပါ့။

  ပထဝီအေနထားအရေရာ ၊ ရာသီဥတုအေနထားအရေရာ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ေအာ္ဂစ္ႏွစ္ျပည္နယ္အျဖစ္ နည္းနည္းေလာက္စမ္းၾကည့္ရင္ေကာင္းမယ္၊ နည္းပညာေတာ့ အမ်ားၾကီးလိုတယ္ေပါ့။ ေနာက္ျပီးလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းဖို႕လိုမယ္။
  ဟိုးလြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ ေလာက္က စစ္ေတြကထြက္တဲ့ ငါးကို ေလယဥ္နဲ႕ ကေလးျမိဳ႕ကိုသယ္ ၊ ကေလး-တမူး ဂ်စ္ကားနဲ႕တင္ျပီး ေန႕ခ်င္းအေရာက္ အင္းဒိယကို ငါးလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ေတြ ပို႕ေတာ့ အေတာ္ေလးအဆင္ေျပၾကတယ္တဲ့၊ ေနာက္ေတာ့ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ ဘာညာဆိုျပီး သတ္မွတ္လိုက္တာမွာ ကုန္သြယ္ေရးကတိုးမလာဘဲ ပ်က္သြားတယ္။
  ၾကဳံခဲ့သမွ် ေဖာက္သယ္ခ်တာပါ။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #115
  VIMC Godly Cupid Nothing special   icy is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Own world Own meanings
  Posts
  3,520
  Thanks
  25,207
  Thanked 110,579 Times in 3,583 Posts

  Default


  jrefrmc&D;oGm;vkyfief;eJY ywfoufwJh pD'D^'DAGD'DawG
  bmawG&SdovJ/
  b,fae&mrSm pHkpHkvifvif &EkdifovJ/

  uRefawmfhrSm 'DAGD'D wpfacGawmh&Sdw,f/ rESpfu [dkw,f^c&D;u xkwfxm;wm/
  tptqHk;awmh rMunfh&ao;yg/ 1 ESpfavmuf&SdNyDqdkawmh tyf'dwf jzpfcsifrS jzpfr,f/

  vufaqmifay;zdkYyJjzpfjzpf? y&dkrdk;&Sif;vkyfzdkYyJjzpfjzpf
  enf;enf; pHkpHkvifvif pkaqmif;csifvdkY/

  tMuHaumif;av;rsm; &Sd&if a0rQapcsifygw,f/

  ar;csif&mar;xJrSm ar;wmxufpm&if
  'DtxJrSm c&D;oGm;vkyfief;eJY &if;ESD;uRrf;0ifolrsm;vdkY ydkaumif;wJh tkdif'D,mav;rsm; &Sdrvm;vdkYyg/

  aus;Zl;
  icy
  aexkdif&ma'oeJY tom;ta&mifawGrwlvnf;yJ
  &ifckefaewJh ESvHk;om;u wpfa&mifxJ...
  xl;tdrfoif
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #116
  Noble Contributor Godly Cupid Cool, huh?   ZuKa is on a distinguished road ZuKa's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  2,493
  Thanks
  55,118
  Thanked 30,745 Times in 2,516 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by icy View Post

  jrefrmc&D;oGm;vkyfief;eJY ywfoufwJh pD'D^'DAGD'DawG
  bmawG&SdovJ/

  usaemf t&ifvkyfcJhwJh uefyeDuawmh myanmar travel information qdkwJh CD wpfESpfukdwpfcgxkwfygw,f/ t&ifwkef;uawmh USD eJ ha&mif;ygw,f/ b,favmufvJqdkwmawmharhoGm;NyD/

  http://myanmartravelinformation.com/
  Life is an amazing gift to those who have overcome great obstacles, and attitude is everything!
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #117
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ဟိုအရင္တုန္းကေတာ့ အေရွ႕ေတာင္အာရွဘက္ ခရီးထြက္လာၾကတဲ့ တိုးရစ္ေတြမွန္သမွ်က ထိုင္းကိုေရာက္ျဖစ္တတ္ၾကတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ထိုင္းဟာ တိုးရစ္ေတြအတြက္ ပါရာဒိုက္စ္တစ္ခုလိုျဖစ္လာတယ္။ ဒီအတိုင္းေတာ့ျဖစ္လာတာမဟုတ္ပါဘူး ထိုင္းအစိုးရကလည္း သူတို႕ႏိုင္ငံရဲ့ Hotel and Tourism Industry ကိုအေလးထားျပီး ပန္႕ပိုးခဲ့တာလည္းပါတယ္။ လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ Hospitality Management အရည္အေသြးဟာ ဂ်ပန္ျပီးရင္ ဒုတိယလို႕ ဆိုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလည္းေကာင္းတာပါဘဲ၊ သို႕ေပမယ့္ တိုးရစ္ေတြအတြက္ေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈ၊ သမိုင္းေနာက္ခံ ႏွင့္ သဘာဝအရင္းျမစ္ေတြ ပိုေပါတဲ့ ထိုင္း ႏွင့္ ျမန္မာ ကိုပိုျပီး စိတ္ဝင္စားတတ္ၾကတယ္။

  ဟုတ္တုန္းကေတာ့ ထိုင္းကိုေရာက္လာတဲ့ တိုးရစ္ေတြက ျမန္မာျပည္အေၾကာင္းေမးတဲ့အခါ ' လုံျခဳံမႈမရွိဘူး၊ မသြားနဲ႕ ၊ စစ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အတြက္ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြမ်ားလို႕ လုံျခဳံမႈမရွိဘူးဆိုျပီး ' သာသာထိုးထိုးေျပာျပီး သူတို႕ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိတဲ့ တစ္ေနရာရာကို ညြန္တတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ တိုးရစ္ေတြရဲ့ ခရီးစဥ္က ထိုင္းမွာဘဲ အဆုံးသတ္သြားတတ္တယ္။ ပါသမွ် ေငြေတြအကုန္သုံးခ်င္ေလာက္ေအာင္ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြက ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္။

  လြန္ခဲ့တဲ့ ၅ ႏွစ္ေလာက္ကတည္းက အေရွ႕ေတာင္အာရွ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာ ဗီယက္နမ္က လွ်င္ျမန္တဲ့အရွိန္ဟုန္နဲ႕ တိုးတက္လာတယ္။ သဘာဝအရင္းျမစ္ေတြသိပ္ေပါတဲ့ ဗီယက္နမ္ဟာလည္းဘဲ ခရီးသြားေတြ တမဟုတ္ျခင္းရလာသလို ဝင္ေငြလည္းတိုးလာခဲ့တယ္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရဲ့ စီးပြါးတိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကိုၾကည့္တဲ့အခါ ျပည္ပပို႕ကုန္ထက္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ရတဲ့ အျမတ္အစြန္းက ပိုမ်ားလာတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပး အရည္ေသြးၾကျပန္ေတာ့ ထိုင္းႏိုင္ငံကို မမွီေသးပါ။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေတြမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတဲ့ ဗီယက္နမ္လူမ်ိဳး ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ပထမတန္းစား ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ိဳးမရွိေသးပါ။ လိင္ကိစ္စကို ေျပာတာမဟုတ္ပါ ဝန္ထမ္းေတြရဲ့ အျပဳံး၊ ေဖာ္ေဆြမႈ၊ သိတတ္နားလည္မႈ ၊ စိတ္ရွည္သီးခံမႈ ၊ ဘာသာစကားတတ္ကြၽမ္းမႈ ၊ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈ ႏွင့္ ေစတနာ စတာေတြကိုေျပာတာပါ။

  ဒီလိုေျပာေတာ့ ဗီယက္နမ္ေတြကို အထင္တေသးမျဖစ္လိုက္နဲ႕ဦး၊ ျမန္မာေတြရဲ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမွာလုပ္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြက ဗီယက္နမ္ဝန္ထမ္းေတြေလာက္ဘဲျဖစ္ေနေသးတယ္၊ တခ်ိဳ႕ဆို ပိုဆိုးတယ္။ က်ေနာ္တို႕ အမ်ားၾကီး ၾကိဳးစားရဦးမယ္။

  အဲ ... အေရးၾကီးတာ ေျပာဖို႕ က်န္ေသးတယ္။ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဆိုတာမွာလည္း ျပည္ပခရီးသြားေတြကိုၾကီး ဖူးဖူးမႈတ္ ရာႏႈန္းျပည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသလို ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြကိုလည္း တူညီေသာဝန္ေဆာင္မႈေပးရမယ္ဗ်။ အျဖဴမို႕လို႕ ဝန္ေဆာင္မႈပိုေပးရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္သင့္သလို အညာသားမို႕ မေလးမစားလည္း မလုပ္သင့္ဘူး။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #118
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mrlynn View Post
  jynfwGif;c&D;oGm;awGudkvnf; wlnDaom0efaqmifrIay;&r,fAs/
  odyfrSefwJh pum;yJ udkvif;a& ....

  usaemf tckvkyfaewJh c&D;oGm;vkyfief;rSmqdk &efukefu vmr,fhc&D;oGm;ukr
  PDawGtwGuf rlq,f - a&TvD - refpDc&D;pOfudk Package pDpOfay;&w,f .... olwdkUu tqifhjrifhc&D;qdkjyD; &S,faps;awGeJU a&mif;aeawmh usaemfvnf; aumif;wmav;awG wGufay;? pDpOfay;wmayghaemf ... 'gayr,fh Bu,f 3 yGifh[dkw,fudk aps;rsm;vdkUqdkjyD; [dkw,ftqifhavsmhcdkif;wmwdkU ( wu,fu Bu,f 3 yGifh[dkw,ftqifhudk pmcsKyfaps;eJUqdk jrefrmaiG 3 aomif;avmufeJU&wmyg ... &efukef rEav;rSmqdk 3 aomif;0ef;usifqdk Bu,f 2 yGifhtqifhyJ&rSm ) ? vnfywfzdkU Aircon Express tpm; &dk;&dk; 18 a,mufpD; rDeDbwfpfawG vkyfcdkif;wmwdkU? xrif;qdkifrSm 0dwfavsmhcdkif;wmwdkU vkyfav&JU .....


  wu,fu olwdkU &efukefuae ,lwJhaps;eJUqdk usefwJhaps;? udkufwJhaps;awGygAsm ... cku tjrwfrsm;rsm;usefzdkYyJ pOf;pm;aeBuw,f ... wu,fu xdkufoifhwJhtjrwfwckudk ta&twGufrsm;rsm;eJU&wmrsdK; jzpfapcsifwmyJ .....

  k-pooh
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #119
  Noble Contributor Senior Cupid Stay home with baby girl will not make you boring...   jim beam is on a distinguished road jim beam's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  851
  Thanks
  10,470
  Thanked 12,630 Times in 849 Posts

  Default

  Golden Myanmar airline

  April ကစျပီး စကၤာပူနဲ႕ စေျပးပါမယ္။ေရးထားတာေတာ့ usd 59++၊
  http://www.gmairlines.com/
  ေစ်းသက္သာျပီးဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာ င္း။

  Myanmar travel ကို ဖုန္းဆက္ ၾကည့္ေတာ့ မေန႔က လက္မွတ္စေရာင္းျပီး တစ္ေယာက္ SGD ၁၇၀ေလာက္ က်မယ္လို႔ေျပာပါတယ္(April လကုန္ရက္ကိုေမးလို႔ေျပာတဲ့ေစ်းပါ) ။ျပန္မယ့္ရက္ေပၚမူတည္ျပီးေစ်းကြာတယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ha nd carry 10kg ပဲပါျပီး ထပ္သယ္ခ်င္ရင္ ကီလို ၂၀ကို ၃၀ေလာက္ထပ္ေပးရပါမယ္။အစားအေသာက္မေကၽြးပါ။ ဝယ္စားလို႔ေတာ့ရမယ္ထင္ပါတယ္။ေန႔စဥ္ရွိျပီး စလံုးကေန၃း၃၅ထြက္ျပီး ရန္ကုန္ကေန မနက္ ၁၀း၁၀ျပန္လာပါမယ္။ booking လုပ္မရပါ။ travel agent ကေန ဝယ္ရင္ passport copyေပးရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း။
  Last edited by jim beam; 03-30-2013 at 07:09 AM.
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #120
  Noble Contributor Senior Cupid for tomorrows...   PiNyat is on a distinguished road PiNyat's Avatar
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  977
  Thanks
  18,822
  Thanked 10,236 Times in 911 Posts

  Post

  Quote Originally Posted by jim beam View Post
  Golden Myanmar airline
  April ကစျပီး စကၤာပူနဲ႕ စေျပးပါမယ္။ေရးထားတာေတာ့ usd 59++၊
  http://www.gmairlines.com/
  ေစ်းသက္သာျပီးဝန္ေဆာင္မွဳေကာင္းဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာ င္း။
  tay:u tpfudkajymwJh olU website rSmawmh {NyD 5?6?7 udk avqdyfcGefESifh tjcm;0efaqmifrIcrsm;om ay;&efvdkNyD; US $ 0 vdkU a&;xm;wm awGUaeygw,fcifAs... puFmyludk vnfvnf oGm;csifolrsm;twGuf...

  raumif;rIa&Smif? aumif;rIaqmif? jzLatmifpdwfudkxm;/
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts