+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 14 of 14
FirstFirst ... 4 12 13 14
Results 131 to 138 of 138

Thread: [mm]jrefrmYc&D;oGm;vrf;nTef[/mm]

 1. #131
    Liu86 is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2013
  Posts
  19
  Thanks
  57
  Thanked 143 Times in 19 Posts

  Default

  က်ေနာ္ သြားခ်င္တာ ေနာင္ကားေက်းရႊာ ခင္ဗ် ၊ ပီအယ္လ္အို ေတြဖက္ပါ ၊ ဘာရယ္မဟုတ္ေလ.လာေရးေပါ့။
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom txufygpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqGrS aus;Zl;wif&Sdygonf


 3. #132
  Cadet Cupid   zaw005 is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  On the earth
  Posts
  378
  Thanks
  3,700
  Thanked 4,886 Times in 367 Posts

  Default

  uRefawmf.&Hk;u rdef;uav;wpfa,mufxJ ppfudkif;jrdK.udk tvkyfudwfpeJ.oGm;cdkif;zdk.&Sdygw,f/ tJ'g ppfudkif;jrdK.rSmrdef;uav;wpfa,mufxJ wnf;zdk.oif.awmfrJ. ymdkw,f udkodcsifygw,f/ bwf*sufu 30000avmufyg/ aus;Zl;wifygw,f/
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #133
  Wannabe Cupid   cupid_boy is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  ygn
  Posts
  95
  Thanks
  3,084
  Thanked 658 Times in 88 Posts

  Default

  လက္ရွိ ေခ်ာင္းသာ သြားဖူးတဲ့ လူမ်ားရွိတယ္. မက္ဟိုတည္ အျပင္ လက္ရွိဘယ္ဟိုတည္မ်ား ေကာ္ငးလည္း သိခ်င္လို႔ပါ။ လူက အနည္းဆံုး ၆ ေယာက္ေလာက္ မိသားစုအလုိက္ သြားမွာဆိုေတာ့. ေစ်းႏႈန္းေလးေတြ ေမးၿပိး ယွဥ္ၾကည့္ခ်င္လို႔ပါ။ သိတဲ့လူမ်ား ညႊန္းက်ပါအုန္း.. ေက်းဇူး
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #134
  Junior Cupid   MgLeo is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  168
  Thanks
  284
  Thanked 1,642 Times in 157 Posts

  Default "ပုဂံသြားၾကမလား"

  "ပုဂံသြားၾကမလား"
  ေဆာင္းတြင္းေရာက္လာျပီဆိုေတာ့ ပိတ္ရက္ရွည္ေတြႏွင့္ အလည္အပတ္ ခရီးေတြထြက္ခ်ိန္ေရာက္လာပါျပီ။ ပုဂံသြားလည္ဖို႔ စဥ္းစားေနသူေတြ၊ ေဘာ္ဒါေတြအတြက္ လတ္တေလာ ပုဂံအေတြ႔အၾကံဳေလးေတြ ရွယ္ခ်င္ပါတယ္။
  ထံုးစံအတိုင္း ဒီအခ်ိန္ ပုဂံသြားမယ္ဆိုတာနဲ႔ ဟိုတယ္အခန္းရပါ႔မလားဆိုတာ အရင္ေျဖရွင္းရပါတယ္။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ႏွစ္ကစျပီး ပုဂံျမိဳ႕သစ္ထဲမွာ ဟိုတယ္အသစ္ေလးေတြ အမ်ားၾကီးဖြင့္လွစ္တာေတြ႕ရလို႕ သိပ္ေကာင္း၊ သိပ္တန္တာမ်ားရွိမလားဆိုျပီး လိုက္စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ အခန္းခေစ်းႏႈန္းေတြက ဟိုတယ္ၾကီးေတြနီးပါးေတာင္းေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျပီးခဲ႔တဲ႔ ၂ႏွစ္ေလာက္က ၃ေသာင္း ၊၄ေသာင္းေလာက္ေတာင္းတဲ႔ဟိုတယ္အလတ္စားေတြက အခုေတာ့ ၇ေသာင္းေလာက္ေတာင္းေနၾကပါျပီ။ ဟိုတယ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာမွဆြဲေဆာင္မႈေတြမရွိဘဲ ဧည့္သည္ေတြမ်ားတာကို အခြင္႔ေကာင္းယူျပီး ေစ်းအမ်ားၾကီးေတာင္းေနၾကတာကို မခံစားႏိုင္လို႔ မွားႏိုင္စရာမရွိတဲ႔ ပုဂံသံတဲဟိုတယ္မွာဘဲ တည္းျဖစ္ပါတယ္။


  သံတဲေဟာ္တယ္ကေတာ့ အရင္ႏွစ္ေတြကအတိုင္း အျပင္အဆင္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအဆင့္အတန္း ဘာမွမေျပာင္းလဲတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟိုတယ္တည္ေနရာ ေကာင္းမြန္မႈနဲ႔ သင့္တင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ ျပည့္ေနတာေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ မနက္စာကို အမ်ိဳးအစားစံုစံုလင္လင္နဲ႔ ပိုလ်ွံေနေအာင္ေက်ြးတာကလဲ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္ခုထင္ပါတယ္။ ဧရာဝတီျမစ္ဘက္က River-side view အခန္းကို တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းပါ။ အျခားဟိုတယ္တစ္ခုက အဲဒီလို ျမစ္ကမ္းေဘးကအခန္းမ်ိဳးကို $280 ေတာင္းေနတာေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ ျမစ္ကမ္းေဘးမဟုတ္တဲ႔ အတြင္းဘက္က အခန္းေတြက ရွစ္ေသာင္းပါ။
  ပုဂံမွာ ျမန္မာထမင္းဟင္းစားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္ေရြးခ်ယ္ေနစရာမလိုပါဘူး။ ျမန္မာထမင္းဆိုင္ေတြက အားလံုးလိုလို ေကာင္းၾကျပီး တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ သိပ္ျပီးမကြာၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြလာတုန္းက သရပါ၊ ေအာင္ျမန္မာဆိုင္ေတြ နာမည္ထြက္ျပီး ဒီႏွစ္ေတာ့ မ်ိဳးမ်ိဳးဆိုတဲ႔ဆိုင္မွာ လူမ်ားျပီး ၾကိဳက္္တဲ႔သူမ်ားတာေတြ႔ခဲ႔ပါတယ္။ ျမန္မာထမင္းဟင္းမစားခ်င္ရင္ေတာ့ နည္းနည္းအလုပ္ရႈပ္ပါတယ္။ ပုဂံျမိဳ႕သစ္မွာေရာ၊ ျမိဳ႕ေဟာင္းမွာပါ အေနာက္တိုင္းအစားအေသာက္မ်ိဳးစံုရတယ္ဆိုျပီး ေစ်းႏႈန္းကလြဲလို႔ က်န္တာဘာမွအေနာက္တိုင္းမဆန္တဲ႔ဆိုင္ေတြ အမ်ားၾကီးပါ။ တစ္ေန႔လံုး လူမဝင္တဲ႔ ယိုးဒယားစားေသာက္ဆိုင္ေတြလဲရွိပါတယ္။

  ဒီတစ္ေခါက္ေတာ႔ ျမိဳ႕ေဟာင္းဘက္က Queen ဆိုတဲ့ စားေသာက္ဆိုင္ေလးမွာ တိုးရစ္ေတြ က်ိတ္က်ိတ္တိုးေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ သြားစားၾကည့္ေတာ့ အစားအေသာက္ေတြ ေစ်းႏႈန္းသိပ္မႀကီးဘဲ အေရွ႕တိုင္း၊ အေနာက္တိုင္းအစားမ်ိဳးစံု ရရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ရယ္၊ လူအျပည့္ဝင္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ သိပ္ၾကာၾကာမေစာင့္ရတာရယ္၊ အိမ္သာေတြကလည္း သိပ္ကိုသန္႔ရွင္းတာေၾကာင့္ စားေသာက္သူေတြမ်ားေနတာလို႔ ထင္မိပါတယ္။ ျမန္မာအစားအေသာက္ ပံုးရည္ႀကီးအသုတ္လိုမ်ိဳးကစၿပီး၊ ထိုင္း တရုတ္အစားအစာမ်ိဳးစံု ဘိုစာစားခ်င္ရင္ စပါကတီ၊ ပီဇာ စသည္ျဖင့္ အစံုရပါတယ္။ ေစ်းမမ်ားတဲ့ Bagan Dream ၊ Bagan Punch ဆိုတဲ့ နာမည္ဆန္းေလးေတြနဲ႔ ေကာက္ေတးမ်ိဳးစံုရပါတယ္။ အၿပိဳင္အဆိုင္သိပ္ျပင္းထန္တဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ကံေကာင္းလို႔ေအာင္ျမင္တာဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ စားသံုးသူေက်နပ္ႏွစ္သက္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္တဲ့အခ်က္ေတြ အနည္းႏွင့္အမ်ားေတာ့ရွိေနမွ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ပါေတာ့တယ္။ မႏွစ္က X'mas Eve ညမွာ ၿမိဳ႕သစ္က ဟိုတယ္သစ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတဲ့ေနရာအနားက စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ ႀကံဳခဲ့ရတာေလးကို ျပန္သတိရမိပါတယ္။ ခရစ္စမတ္ဦးထုပ္ေလးေတြေဆာင္းထားတဲ့ ေဖာ္ရိန္းနာတိုးရစ္ေတြက အစားအေသာက္ေတြမွာၿပီးေစာင့္ေနတာ က်ြန္ေတာ္တို႔ေရာက္ၿပီး နာရီဝက္ေလာက္အထိ သူတို႔ဆီကို ဘာမွလာခ်ေပးတာမေတြ႕ရပါဘူး။ တိုးရစ္ေတြၾကည့္ရတာ ဒီေလာက္ၾကာေအာင္ေစာင့္ေနရေပမယ့္ စိတ္ပ်က္တဲ့ပံုစံ မေတြ႕ရပါဘူး။ ခရစ္စမတ္အခ်ိန္ခါမို႔ စိတ္ေကာင္းဝင္ေနတာလား၊ ပုဂံရဲ႕ ထံုးစံေတြကိုဘဲ ႀကိဳတင္ရင္းႏွီးေနလို႔လား မသိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၄၅မိနစ္ေလာက္ေစာင့္ၿပီးခ်ိန္မွာေတာ့ မရေသးဘူးလား သိပ္ၾကာေနျပီ ငါတို႔က ခရစ္စမတ္အတြက္ သီးသန္႔အထိမ္းအမွတ္မို႔လို႔ေစာင့္ေနတာ စသည္ျဖင့္ အသံမ်ိဳးစံုထြက္လာလို႔ က်ြန္ေတာ္တို႔ၾကားကဝင္ျပီးမ်က္ႏွာပူေနခဲ႔ရပါတယ္ ။  ဘုရားေတြ ေစ်းသည္ေတြကေတာ့ ဘာမွမေျပာင္းလဲ ထူးမျခားနားပါဘဲ။ ညပိုင္းမွာေတာ့ နန္းေတာ္ရာျပတိုက္ထဲက အင္တာနက္ေပၚမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ ဒ႑ာရီဆိုတဲ့ ျပပြဲကို သြားၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီပြဲကို ထိုင္းကနာမည္ၾကီး Index Creation Village ကုမၸဏီက စီမံခန္႔ခြဲတယ္လို႔ၾကားထားတာရယ္၊ အြန္လိုင္းေပၚမွာ Unmissable Show in Bagan ဆိုျပီး အဲဒီပြဲရဲ႕ေၾကာ္ျငာအမိုက္စားေတြကိုျမင္ထားတာရယ္ေၾကာင ့္ ေတာ္ေတာ္ၾကည့္ခ်င္ေနတာပါ။ ဒီလိုေနရာမ်ိဳးမွာ ဒီလိုပြဲမ်ိဳးကိုလုပ္ခြင့္ရႏိုင္တဲ့ ကုမၸဏီဟာ ဘယ္ကုမၸဏီျဖစ္မလဲ မွန္းၾကည့္မိေပမယ့္ ျပပြဲၾကည့္ရတာ အရသာပ်က္သြားမွာစိုးလို႔ ဘာမွမေမးၾကည့္ဘဲ လက္မွတ္ဝယ္လိုက္ပါတယ္။ ျပသခ်ိန္ တစ္နာရီႏွင့္ ဆယ္မိနစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္မွတ္ေပၚမွာ တစ္ေယာက္ $50 ရိုက္ထားေပမယ့္ တကယ္ေတာင္းတာက ျပပြဲလက္မွတ္ခ တစ္ေယာက္ကို ႏွစ္ေသာင္း(ႏွစ္ေယာက္ၾကည့္ရင္ တစ္ေယာက္အခမဲ့ ပရိုမိုးရွင္းနဲ႔ဆိုေတာ့ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေသာင္းက်ပ္ျဖစ္သြားပါတယ္)၊ ပြဲအၿပီးမွာ ဘူေဖးညစာစားရင္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ပါ။
  နန္းေတာ္ရာျပတိုက္ၾကီးရဲ႕ေနာက္ဘက္မွာ ဧရာမ LCD Screen ႀကီးနဲ႔တြဲထားတဲ့ ဇာတ္ခံုနဲ႔ မီးအလင္းေရာင္ကစားခ်က္ေတြ၊ အသံစနစ္ေတြကို အသံုးျပဳထားျပီး ပုဂံရႈခင္းေတြကို ေနာက္ခံထားၿပီး အဂၤလိပ္စကားေျပာႏွင့္ ႀကိဳတင္အသံသြင္းထားတဲ့ ဇာတ္ကြက္ေတြအတိုင္း ေဖ်ာ္ေျဖသူအေယာက္ ၅၀ ေလာက္က တင္ဆက္သြားတာပါ။ ေကာင္းသလားဆိုေတာ့ ၾကည့္လို႔ေတာ့ေကာင္းပါတယ္။ ကိုယ့္ဘာသာမလုပ္ႏိုင္လို႔ ထိုင္းေတြကို လုပ္ခိုင္းထားလို႔ ဒီလိုေလးၾကည့္ရတာဆိုေတာ့လဲ မေကာင္းဘူးလို႔ သိပ္မေျပာရဲပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲမွာ မခ်င့္မရဲျဖစ္မိတာေလးေတြေတာ့ရွိပါတယ္။ (စိတ္ထဲမွာျဖစ္မိတယ္ဆိုေပမယ့္ ျပပြဲအၿပီးမွာ အဲဒီကုမၸဏီက အရာရွိပံုေပါက္တဲ့ ခ်ာတိတ္ေတြကို သြားၿပီးရင္ဖြင့္ခဲ့ၿပီးသားပါ) ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေၾကာ္ျငာေတြမွာေျပာထားတဲ႔ The historical narrative about the ancient Bagan ဆိုတာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ကြာေနတယ္လို႔ ထင္လို႔ပါ။ ပြဲမစခင္ ေမ်ွာ္လင့္ထားတာက ပုဂံရာဇဝင္နဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ ျမင္ကြင္းေတြကို ခမ္းခမ္းနားနားၾကည့္ရေတာ့မယ္ေပါ့။ ျပပြဲစစခ်င္းမွာလည္း ေျမးကို အဖိုးက ေရွးက ပုဂံရာဇဝင္ေတြကို ေျပာျပေတာ့မယ္ဆိုျပီး အစခ်ီထားတာပါ။ ျပပြဲစေတာ့ ေနာက္ခံ LCD ႀကီးမွာ ပုဂံေတာအုပ္ရႈခင္းေတြျပထားၿပီး၊ ထိုးကြင္းမင္ေၾကာင္နဲ႔ လူေတြ ဓားေတြနဲ႔ထြက္လာၿပီး မီးပြားေတြဘာေတြထြက္ေအာင္ခုတ္ျပ၊ ခ်ျပေတာ့ ဟာ၊ တယ္မိုက္ပါလားလို႔ အထင္ေတြႀကီးသြားပါတယ္။ ၾကည့္လို႔ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ျပႆနာက (ကိုယ့္ဘာသာကို ျပႆနာလို႔ ထင္ေနတာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္) ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပုဂံယဥ္ေက်းမႈေတြကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေအာင္တင္ဆက္မယ္ဆိုတဲ့ culture show ဟာ ျမန္မာမဆန္ ျမန္မာ့မာန္မပါဘဲ၊ သိပ္ၿပီးေတာ့ ထိုင္းဆန္ေနပါတယ္။ ေဖ်ာ္ေျဖသူေတြကို မိတ္ကပ္လိမ္းထားတာကအစ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုေတြ၊ ကျပပံု သီဆိုေျပာဆိုပံုေတြက သိပ္ႏု႐ြေနၿပီး၊ ထိုင္းျပပြဲၾကည့္ေနရသလို ခံစားရပါတယ္။ အဓိက သရုပ္ေဆာင္ေတြက ထိုင္းေတြလို႔ေျပာပါတယ္။ ေရွးဘုရင္ရဲ႕ အမႈုထမ္းျဖစ္သူက ဟာသအျဖစ္ ကျပတင္ဆက္ရာမွာ အိုပါဂန္းနားစတိုင္ ကကြက္အခ်ိဳ႕ပါဝင္ေနတာမ်ိဳး၊ ျခင္းလံုးခတ္ျပရာမွာ ျခင္းလံုးကိုယ္စီကိုင္ၿပီး ယိမ္းကသလို အလွျပၾကတာမ်ိဳးေတြက myanmar culture show ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကင္းလြတ္သြားတယ္လို႔ ထင္မိပါတယ္။ အခုလို ဆက္တင္မ်ိဳးနဲ႔ဆိုရင္ ပုဂံရဲ႕ အႏွစ္သာရကို ေပၚလြင္ေစမယ့္ ၊ ပုဂံအရသာကို အမ်ားႀကီးေပးႏိုင္မယ့္ ျမန္မာဆန္ဆန္ျပကြက္ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္လို႔ရပါလ်က္နဲ႔ ေပါ့႐ႊတ္႐ႊတ္ musical show တစ္ခုၾကည့္ရသလိုျဖစ္သြားပါတယ္။ မ်က္စိအရသာခံရံုသက္သက္ဆိုရင္ေတာ့ တန္ပါတယ္။ ၾကည့္လို႔ေကာင္းရင္ၿပီးတာဘဲ မဟုတ္လားလို႔ေျပာလို႔ရပါတယ္။ က်ြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ျမန္မာႏို္င္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့ခရီးသြားေစ်းကြက္မွာ အျခားပတ္ဝန္းက်င္ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာဟာ ထိုင္းနဲ႔ဘယ္လိုမတူတာ၊ ဗီယက္နမ္နဲ႔ဘယ္လိုကြဲျပားတာဆိုတာကို ေကာင္းေကာင္းျပသၿပီး National Branding ေကာင္းေကာင္းလုပ္ဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ မေလးရွားနဲ႔ ထိုင္းမွာ တစ္ႏွစ္ကို တိုးရစ္ဦးေရ ၂၅သန္းေက်ာ္ဝင္ေနခ်ိန္၊ ဗီယက္နမ္မွာ တစ္ႏွစ္ကို ၇သန္းဝင္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ကိုယ္ေတြက တစ္ႏွစ္ကို ၃သန္းနဲ႔ေက်နပ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သိပ္စဥ္းစားစရာမလိုပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အခုထက္ပိုျပီး တိုးရစ္ေတြဝင္လာလည္ဖို႔ဆိုရင္ေတာ့ အခုလို ျမန္မာလိုလို ထိုင္းလိုလိုျပပြဲမ်ိဳးထက္ပိုျပီး ဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ႔ အဆင့္ျမင့္ national culture show ေတြ ျပႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ပြဲအၿပီးမွာေက်ြးတဲ့ လူတစ္ေယာက္ကို တစ္ေသာင္းတန္ျမန္မာဘူေဖးညစာကေတာ့ စားလို႔သိပ္မဆိုးေပမယ့္ တစ္ေသာင္းက်ပ္ကေတာ့ နည္းနည္းမ်ားေနတယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သြားၾကည့္ပါ၊ သိပ္ေတာ့ မေမ်ွာ္လင့္ထားပါနဲ႔လို႔ ေျပာပါရေစ။


  Balloon over Bagan ဆိုတဲ႔ တစ္နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ၾကာတဲ႔ မီးပံုးပ်ံစီးတဲ႔ခရီးစဥ္က မနက္စာအပါအဝင္ တစ္ေယာက္ကို $320 ၊ Premium ဆိုရင္ $380 လို႔ဆိုပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မိုက္မယ့္ အေတြ႔အၾကံဳပါ။ ဒါေပမယ့္ မိသားစုေရာဆိုရင္ ၁၀သိန္းေက်ာ္ကုန္မွာမို႔ ခဏမ်ိဳသိပ္ထားလိုက္ရပါတယ္။ အဂၤလန္လုပ္ မီးပံုးပ်ံၾကီးေတြကို ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္းေလာ့ေတြက လိုက္ေမာင္းႏွင္ရတာမို႔လို႔ ေစ်းမ်ားပံုေပၚပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ပုဂံကိုသြားလည္ရင္ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားထည့္သြားၾကပါ။


  အရင္ႏွစ္ေတြက မ်ားမ်ားမေတြ႔ရတဲ႔ E-bike ဆိုတဲ႔ ဘက္ထရီစက္ဘီးေလးေတြ အရမ္းအလုပ္ျဖစ္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ျမင္းလွည္းေတြေတာ့ နည္းသြားတာ သတိထားမိပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ဗိုက္ပူလို႔ေခၚတဲ့ စစ္အတြင္းက လက္က်န္ဘတ္စ္ကားႀကီးကို ေသခ်ာျပန္ျပဳျပင္ၿပီး အုပ္စုလိုက္လာတဲ့တိုးရစ္ေတြကို ခရီးတိုေတြအတြက္ ငွားစားေနတာေတြ႕လို႔ သိပ္သေဘာက်မိပါတယ္။ တိုးရစ္ေတြကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာသာ ေတြ႕ႏိုင္၊ရွိေနတဲ့ ဒီလိုအရာေတြကို ေပၚလြင္ထင္ရွားေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။


  ပုဂံကလူေတြဟာ ဆားဗစ္ေပးရာမွာ ဘာဘဲေတာင္းဆိုေတာင္းဆို မရဘူးဆိုတာမရွိေစရဘူး။ ဒီပုဂံက လူေတြဟာ ဘာကိုေတာင္းဆိုေတာင္းဆို Never say 'No' လို႔ တိုးရစ္ေတြက အသိအမွတ္ျပဳထားတာပါ။ ဒီဓေလ့စရိုက္ေလးေတြကို မေပ်ာက္ပ်က္သြားေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားဖို႔လိုတယ္ထင္ပါတယ္။ တိုးရစ္ေတြကိုသာမက ျပည္တြင္းက လူတန္းစားမ်ိဳးစံုကို လာေရာက္လည္ပတ္ေအာင္ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဘုရားလွည့္ဖူးတာအျပင္ အျခားလုပ္ႏိုင္မယ့္ ဧရာဝတီျမစ္ေဘးေသာင္ျပင္ေပၚမွာ လမ္းေလ်ွာက္ဖို႔ေနရာေတြဖန္တီးေပးတာမ်ိဳး၊ ညဘက္မွာ မီးပံုပြဲလုပ္တာမ်ိဳးေတြရွိရင္ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းမွာဘဲလို႔ ထင္မိပါတယ္။
  Reply With Quote   


 8. #135
  Junior Cupid   MgLeo is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  168
  Thanks
  284
  Thanked 1,642 Times in 157 Posts

  Default

  Me and my friend are going to take a trek near Hsipaw (Thibaw) for two days.

  Can somebody please recommend me some must-do things in Hsipaw?
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #136
  Junior Cupid   MgLeo is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  168
  Thanks
  284
  Thanked 1,642 Times in 157 Posts

  Default "ေတာင္တက္ခရီးၾကမ္းသြားရေအာင္"

  ဘုရားဖူးခရီးေတြကို ပ်င္းေနတဲ့သူေတြ၊ သမားရိုးက် ျမင္ေနေလ့ရွိတဲ့ျမင္ကြင္းေတြနဲ႔ ကြဲျပားတဲ့ေနရာေတြကို ခရီးထြက္ဖို႔ စိတ္တူကိုယ္တူရွိတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ ေနရာသစ္တစ္ခုကို မ်ွေဝခ်င္ပါတယ္။ မႏၲေလးကေန ၁၂၉ မိုင္သာေဝးတဲ့ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းက သီေပါၿမိဳ႕ေလးပါ။
  သီေပါၿမိဳ႕ဟာ ေဘာ္ႀကိဳဘုရားပြဲနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး လည္ပတ္စရာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေပမယ့္ သီေပါၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေတြ႕ျမင္ခံစားႏိုင္တဲ့ အလွအပေတြကိုေတာ့ ျပည္တြင္းခရီးသြားေတြ သိပ္မစိတ္မဝင္စားၾကပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ႏိုင္ငံျခားသားတိုးရစ္ေတြအၾကားမွာေတာ့ သီေပါၿမိဳ႕ဟာ သိပ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သီေပါ ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္မွာ စက္ဘီးစီးရင္း၊ လမ္းေလ်ွာက္ရင္း လွည့္ပတ္ေနတဲ့တိုးရစ္ေတြကို ေရွာင္မလြတ္ေအာင္ေတြ႕ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Lonely Planet နဲ႔ Trip Advisor ဝပ္ဆိုက္ေတြမွာ သီေပါၿမိဳ႕ဝန္းက်င္က Trekking လုပ္ဖို႔ သိပ္ေကာင္းတဲ့ေနရာေတြအျဖစ္ နာမည္ႀကီးေနပါတယ္။
  ႏိုင္ငံျခားသားတိုးရစ္ေတြအၾကားမွာ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ အဓိက စြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ေနရာေတြကေတာ့ သီေပါၿမိဳ႕ရဲ႕ ၿမိဳ႕ဧရိယာျပင္ပမွာ လက္ဖက္စိုက္ပ်ိဳးတဲ့ ေတာင္ေပၚက ပေလာင္႐ြာေတြဆီကိုသြားတဲ့ ေတာင္တက္ခရီးလမ္းတေလ်ွာက္က သဘာဝေတာေတာင္ရႈခင္းေတြျဖစ္ပါတယ္။ သီေပါၿမိဳ႕ကေန ေဘာ္ႀကိဳဘုရားဘက္ကိုထြက္တဲ့လမ္းမွခြဲထြက္ၿပီး ၿမိဳ႕နဲ႔ ၃မိုင္ေလာက္ေဝးတဲ့ေနရာကေန လွမ္းျမင္ေနရတဲ့ ရွမ္းေတာင္တန္းႀကီးေတြဆီကို ဦးတည္သြားတဲ့ ႐ြာလမ္းေလးေတြ႕ရမွာပါ။ အဲဒီ႐ြာလမ္းအတိုင္းဆက္သြားလိုက္ရင္ ေတာင္ေျခက႐ြာေလးကိုေက်ာ္တာနဲ႔ ေတာင္ေပၚတက္တဲ့ ေျမသားလမ္းအတိုင္း ရွမ္းရိုးမေတာင္တန္းေတြေပၚအထိ ဆက္ၿပီးလမ္းေလ်ွာက္သြားလို႔ရပါတယ္။ တိုးရစ္ေတြက အဲဒီလမ္းတေလ်ွာက္မွာရွိတဲ့ ရွမ္း႐ြာ၊ ပေလာင္႐ြာေတြမွာ တစ္ည၊ ႏွစ္ည ညအိပ္ၿပီး ေတာင္ေပၚက တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ေနထိုင္မႈဓေလ့ထံုးစံေတြက္ို သြားေလ့လာၾကတာပါ။ ေတာင္ေပၚအျမင့္ကိုေရာက္ေလ သဘာဝအတိုင္းရွိေနဆဲျဖစ္တဲ့ ေတာေတာင္ရႈခင္းေတြက ပိုၿပီးသာယာလွပေလပါဘဲ။ မနက္သြားၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚကို ညအေရာက္ျပန္ရင္ေတာ့ ေတာင္ႏွစ္လံုးေလာက္တက္ၿပီးရင္ေရာက္မယ့္ ပန္ခမ္႐ြာအထိ သြားၿပီး ျပန္လာလို႔ရပါတယ္။ ခရီးစတင္တဲ့ေျမျပန္႔မွ ပထမဆံုးေတြ႕ရမွာျဖစ္တဲ့ ပန္ခမ္႐ြာအထိ ၆-မိုင္ေက်ာ္ေလာက္သာရွိေပမယ့္ ေတာင္တက္ခရီးက တျဖည္းျဖည္းမတ္လာတာေၾကာင့္ လမ္းေလ်ွာက္ေလ့မရွိသူေတြအတြက္ေတာ့ စိမ္ေခၚမႈပါတဲ့ ခရီးတစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ ႐ြာေတြကိုေရာက္ရင္ေတာ့ စားေသာက္ဖို႔ ရွမ္းထမင္းဟင္း၊ ညအိပ္တည္းခိုမယ့္ေနရာေတြ အျပည့္အစံုရွိပါတယ္။ လက္ဖက္ခင္းေတြ၊ လက္ဖက္ထုတ္လုပ္ျခင္းေတြ ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ လက္ဖက္ေကာင္းေကာင္းေတာ့စားရဖို႔ေတာ့ မေမ်ွာ္လင့္ပါနဲ႔။ လက္ဖက္အၫႊန္႔အႏုေလးေတြအကုန္လံုးကို မႏၲေလးက လက္ဖက္လုပ္ငန္းေတြက အကုန္ဝယ္သြားပါၿပီ။
  ေတာင္တက္ခရီးစဥ္တေလ်ွာက္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ျပည္တြင္းေရးရာေတြစိတ္ဝင္စားရင္ အဲဒီနယ္ေျမတဝိုက္မွာျဖစ္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔ SSA တို႔ရဲ႕ တိုက္ပြဲေတြအေၾကာင္း၊ ေဒသခံေတြရဲ႕ တပ္မေတာ္အေပၚအျမင္ေတြကို လမ္းျပဂိုက္နဲ႔ ေဆြးေႏြးလို႔ရတယ္။ တိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေသးလို႔လားဆိုေတာ့ ပန္ခမ္႐ြာထိပ္က ရွမ္းဘာသာနဲ႔ေရးထိုးထားတဲ့ ႀကိဳဆိုပါ၏ဆိုတဲ့ ေက်ာက္တိုင္ႀကီးမွာေတာင္ စိန္ေျပာင္းဒဏ္ရာေတြရွိေနေသးတာ လမ္းျပဂိုက္ျပလို႔ ျမင္ခဲ့ရေသးတယ္။ ကံေကာင္းလို႔ စစ္ေၾကာင္းေတြနဲ႔ထိပ္တိုက္တိုးရင္ ေသနတ္လြယ္ၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္လို႔ရေသးတယ္။
  သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးေတြ စိတ္ဝင္စားရင္ အရင္က လွည္းနဲ႔သြားတဲ့႐ြာသားေတြ အခုေတာ့ ဆိုင္ကယ္နဲ႔ခရီးႏွင္၊ ေထာ္လာဂ်ီနဲ႔သြားလာေနၾကလို႔ ေတာေတာင္ေတြကို ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈေတြျဖစ္လာတယ္ဆိုတာေတြကို လက္ေတြ႕ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးလမ္းတေလ်ွာက္မွာေရာ၊ ေတာင္ေပၚ႐ြာထဲမွာပါ ႏို္င္ငံျခားသားတိုးရစ္ေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ရၿပီး၊ သူတို႔ကိုၾကည့္ရတာ သိပ္ေက်နပ္ေပ်ာ္႐ႊင္ေနပံုရပါတယ္။ ဒီခရီးစဥ္အေပၚ သူတို႔ရဲ႕အျမင္ေတြကို အြန္လို္င္းမွာ ဖတ္ဖူးထားၿပီးသားမို႔ သိပ္မအံ့ၾသမိပါဘူး။
  ေတာင္တက္ခရီးတေလ်ွာက္မွာ က်ြန္ေတာ္စိတ္ဝင္စားတဲ့အခ်က္တစ္ခုက ေျပာင္းဖူးစိုက္ခင္းေတြပါ။ ေတာင္ေပၚ႐ြာေတြတဝိုက္မွာသာ လက္ဖက္စိုက္ခင္းေတြေတြ႕ရၿပီး၊ ေတာင္ေစာင္းေတြ ေတာင္ေအာက္ေျမျပန္႕ေတြအားလံုး ရိတ္သိမ္းၿပီးခါစ ေျပာင္းဖူးခင္းေတြက ေနရာအျပည့္ယူထားပါတယ္။ ေတာင္သူေတြအားလံုး ဘာေၾကာင့္အျခားသီးႏံွမစိုက္ေတာ့ဘဲ ေျပာင္းဖူးကိုဘဲစို္က္ပ်ိဳးၾကသလဲဆိုေတာ့ တရုတ္က ဝင္လာတဲ့ ေျပာင္းဖူးမ်ိဳးေစ့ထုတ္ေတြက အလြယ္ရတယ္၊ ေျပာင္းဖူးပင္က အၾကမ္းခံေတာ့ ပိုးသတ္ေဆးေတြ၊ ေျမၾသဇာေတြအတြက္ အကုန္အက်မမ်ားဘဲ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ၿပီး၊ ထြက္လာသမ်ွေျပာင္းဖူးေစ့အားလံုးကို တရုတ္က ေစ်းေကာင္းေပးၿပီး (အခုအခ်ိန္အထိေတာ့) အကုန္ဝယ္ပါတယ္။ ဘယ္လို ေကာင္းက်ိဳး၊ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ေစတယ္လို႔ထင္ပါသလ ဲ။ ေကာင္းက်ိဳးက စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္သက္သာၿပီး လြယ္လြယ္ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ သီးႏံွျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သူေတြ ဝင္ေငြတိုးပါတယ္။ ဆိုးက်ိဳးက ေျပာင္းဖူးပင္ဆိုတဲ့အမ်ိဳးက အမ်ားႀကီးစိုက္မွ ေျပာင္းဖူးေစ့နည္းနည္းသာရရွိတာျဖစ္လို႔ ေျပာင္းဖူးစိုက္သူေတြက စိုက္ပ်ိဳးေျမေနရာမ်ားမ်ားရရွိဖို႔ ရွိရွိသမ်ွ ေတာင္ေစာင္းေတာင္ကုန္းက သစ္ပင္အႀကီးအငယ္အားလံုးကို အေျပာင္ရွင္းလိုက္ပါေတာ့တယ္။ ေျပာင္းဖူးစိုက္ဖို႔၊ ေျပာင္းဖူးေစ့အိတ္ေတြကို ေထာ္လာဂ်ီနဲ႔သယ္ရတာ အဆင္ေျပေအာင္လို႔ လမ္းခ်ဲ႕ထြင္ရင္း သစ္ပင္အႀကီး၊အငယ္ အ႐ြယ္မ်ိဳးစံုကို ခုတ္လွဲထားတာေတြ႕ရပါတယ္။
  ၿမိဳ႕ျပင္မွာ ေနာက္ထပ္လည္ပတ္စရာကေတာ့ သီေပါၿမိဳ႕ကိုပတ္ၿပီးစီးဆင္းေနတဲ့ ဒုတၳဝတီျမစ္တြင္းမွာ ေမာ္ေတာ္ေလးနဲ႔ ျမစ္အထက္ပိုင္းကို ဆန္တက္ၿပီး ရွမ္း႐ြာေလးေတြကို ဝင္လည္တဲ့ခရီးစဥ္ပါ။ ေမာ္ေတာ္စီးရင္း ေအးေအးေဆးေဆး ရႈခင္းၾကည့္ခ်င္သူေတြအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မယ့္ ေန႔ဝက္ခရီးစဥ္ပါ။ ဘယ္မွသိပ္မသြားလာခ်င္တဲ့သူေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕အထြက္က ေရပူစမ္းမွာ ေရစိမ္လိုက္၊ ရွမ္းေခါက္ဆြဲစားလိုက္လုပ္ေနရတာကို ႀကိဳက္ၾကမွာပါ။
  သီေပါၿမိဳ႕တြင္းမွာ ၾကည့္ရႈစရာေတြ ထူးထူးျခားျခားမရွိေပမယ့္ မနက္ေစာေစာမွာ မီးအိမ္ေလးေတြထြန္းၿပီးေစ်းေရာင္းတဲ့ ရွမ္းေစ်းေလးေတြ၊ တရုတ္သံုးဘီးဆိုင္ကယ္ႀကီးေတြမွာ အသီးအႏွံ အသားငါးေတြကို အထုတ္ေလးေတြတြဲခ်ိတ္ထားၿပီး လွည့္ပတ္ေရာင္းခ်တဲ့ ေ႐ြ႕လ်ားဆိုင္ေလးေတြနဲ႔ ရွမ္းျပည္ထြက္ပစၥည္းေတြေရာင္းတဲ့ ေစ်းဆိုင္ငယ္ေလးေတြက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ ေျပာင္းဖူးေစ့အိတ္ေတြ အျပည့္တင္ထားတဲ့ကားႀကီးေတြ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအျပည့္သြားလာေနတာေတြ႕ရပါတယ္။
  ေနာက္ထပ္ စိတ္ဝင္စားစရာအေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုကေတာ့ အျခားဘယ္ၿမိဳ႕မွာမွ မရရွိႏိုင္ပါဘူး။ သီေပါနယ္ရဲ႕ ေနာက္ဆံုးရွမ္းေစာ္ဘြားျဖစ္သူ ေစာၾကာဆိုင္ရဲ႕ ေဟာ္နန္းစံအိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေဟာ္နန္းကို ေစာ္ဘြားတစ္ဦးရဲ႕ စံအိမ္ေဟာင္းတစ္ခုအေနနဲ႔ဘဲၾကည့္ရင္ေတာ့ ဘာမွသိပ္မထူးျခားသလို ထင္ရမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရကာစအခ်ိန္မွာ ရွမ္းေစာ္ဘြားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ၊ ရွမ္းေစာ္ဘြားေတြအေပၚ အဲဒီအခ်ိန္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ဦးေနဝင္းရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေတြၾကားမွာ ဘဝပ်က္သြားရတဲ့ ေကာ္ရိုရာဒိုတကၠသိုလ္ဘြဲ႕ရ ေစာၾကာဆိုင္နဲ႔ ၾသစႀတီးယားႏိုင္ငံသူ အင္ဂါ (သို႔) သုစႏၵီ တို႔မိသားစုအေၾကာင္းေတြကို လက္ရွိစံအိမ္ကိုေစာင့္ေရွာက္ထားတဲ့ အန္တီႀကီးက အထက္တန္းက်က် အဂၤလိပ္စကားလံုးေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္လိုရွင္းျပတာ သိပ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္။ ေစာၾကာဆိုင္ အဖမ္းခံရၿပီးေနာက္ သမီးေလးႏွစ္ေယာက္နဲ႔ သူ႔ႏိုင္ငံကိုျပန္သြားရတဲ့ အင္ဂါရဲ႕ Twilight over Burma စာအုပ္ကို ဖတ္ဖူးထားသူေတြအတြက္ေတာ့ အလြမ္းဇာတ္လမ္းေလးထဲမွာ ဝင္ပါေနရသလို ခံစားေနရမွာေပါ့။ ေဟာ္နန္းထဲကျပန္ထြက္လာေတာ့ ေစာၾကာဆိုင္နဲ႔ အင္ဂါတို႔ရဲ႕ဇာတ္လမ္းကို ဒါရိုက္တာေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ရုပ္ရွင္ရိုက္လိုက္ရင္ေတာ့ ထိုင္းက Anna and The King ဇာတ္ကားလို ကမၻာေက်ာ္သြားႏိုင္တယ္လို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။
  သီေပါၿမိဳ႕ေလးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးရစ္ဇင္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြက္ အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျပဳေနေပမယ့္ သာမာန္လူတန္းစားေဒသခံေတြ သိ္ပ္ၿပီးအက်ိဳးမခံစားရဘဲ လုပ္ငန္းရွင္၂ဦး၊ ၃ဦးေလာက္သာ (မိုႏိုပိုလီလုပ္ႏိုင္သူေတြရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္း) ေကာင္းေကာင္းစီးပြားျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနေတြက ေကာင္းေကာင္းပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရင္ နယ္ခံလူထုအတြက္ အမ်ားႀကီးအက်ိဳးရွိမယ္ထင္ပါတယ္။
  ရွမ္းအစားအစာေတြျဖစ္တဲ့ ႏွမ္းေထာင္းေခါပုတ္၊ ရွမ္းထမင္းခ်ဥ္၊ ဝက္သားခ်ဥ္၊ ပဲပုတ္တို႔ကို ႏွစ္သက္ၿပီး က်ိဳက္ထီးရိုး၊ ပုဂံ၊ ေခ်ာင္းသာ၊ ေမၿမိဳ႕တို႔ကို သြားလည္ေနရတာၿငီးေငြ႕ေနၿပီဆိုရင္ေတာ့ သီေပါၿမိဳ႕ေလးကို အလည္သြားဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။
  Reply With Quote   


 11. #137
  Senior Cupid   adaptor is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Yangon
  Posts
  639
  Thanks
  16,652
  Thanked 11,522 Times in 610 Posts

  Default

  မေန့ကပဲ ကို MgLeo ရဲ့ ေအာက္က ပိုစ့္ကို ဖတ္လိုက္ရတယ္...တိုက္တိုက္ဆုိင္ဆိုင္ ဒီေန့ သစ္ထူးလြင္မွာ အဲဒီေစာ္ဘြား အေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ရိုက္ထားတယ္လို့ ပါလာတယ္
  http://www.thithtoolwin.com/2015/02/blog-post_80.html
  imdb မွာေတာ့ detail information မေတြ့ေသးဘူး
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #138
  Junior Cupid   MgLeo is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  168
  Thanks
  284
  Thanked 1,642 Times in 157 Posts

  Default

  Hay, Guys!
  Any tour plan for coming ThinGyan Holidays??
  Can you please suggest any interesting tour both in local and abroad?
  I am currently thinking about Vietnam........
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts