+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 45 of 55
FirstFirst ... 35 43 44 45 46 47 ... LastLast
Results 441 to 450 of 541

Thread: [mm]udk&D;,m;rS jrefrmowif;rsm; [/mm]

 1. #441
  VIMC Wizard Cupid   Lady is on a distinguished road Lady's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  YGN
  Posts
  1,736
  Thanks
  19,278
  Thanked 42,892 Times in 1,739 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by CRAZYCUPID View Post

  udk&D;,m;odk hNrefrmrdef;uav;rsm; vma&muf&efrnfonfh enf;vrf;rsm;&SdygovJcifrsm/

  omrmeftvnfvmrSm qdk&ifawmh tour company om csdwfjyD; 0ifvkdufaygh? 'grSr[kwf&if tvkyfvkyfaewJh &Hk;ukd tultnDawmif;jyD; tvkyfudwfp tpnf;ta0; wufwm qdkjyD; ac:&ifa&m?

  olu wjcm; EdkifiHawG xGufzl;xm;w,f qdk&ifawmh ydkvG,fygvdrfhr,f

  'gayrJhvnf; tour eJY 0ifwmawmifrSjrefrm pmtkyfqdk t0ifrSmuawmh cyf&pf&pfyJaygh? tr wdkUwkef;uawmh tour eJ 0ifwmyJ? 'gayrJh tjyD;aerSm qdk&ifawmh tour u jyoem wufvdrfhr,fxifw,f
  rSefuefaom udk,fh&J.opm awGaMumifh qkawmif;jynfhcJh&if
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #442
  Noble Contributor Godly Cupid Chasing My Dreams !   Yamarmoto is on a distinguished road Yamarmoto's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Away from you
  Posts
  2,409
  Thanks
  29,974
  Thanked 37,061 Times in 2,391 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by CRAZYCUPID View Post
  udk&D;,m;usL;ypfrsm;tm;vHk;yJ r*Fvmygcifrsm/ uGsefawmfodcsifwmav;wpfck&Sdvdk har;cGifhNyKyg/
  udk&D;,m;odk hNrefrmrdef;uav;rsm; vma&muf&efrnfonfh enf;vrf;rsm;&SdygovJcifrsm/
  tvnfvma&muf&ef taygifrsm;pGmwif&onfvdk hod&ygonf/
  long stay aerSmNzpfonfhtwGuf
  tqifaNyrnfh enf;vrf;rsm;odvdkygonf/ ac:vdkolrSm uGsefawmf\ cspfolNzpfygonf/
  aemufqHk;
  overstay Nzifhae&rnfqdkvQifvJ Nzpfygonf/vma&muf&efenf;vrf;&Sdygu
  cspfoltaeNzifh rnfodk hvma&mufedkifrnfJqdkwmav; odcsifygw,f/
  rMumNzL? udkololatmifeSifh usL;ypfrsm;tm;vHk; enf;vrf;od&Sdygu aNzay;apvdkygonf/

  ......................
  CRAZYCUPID
  uRefawmfodxm;wmav; ajymjyyghr,f/
  tpfukd vufxyfjyD;om;qkd&ifawmh tqifajyr,fxifygw,f/ uRefawmfhtpfukd0rf;uGJwpfa,mufvnf; ol.rdef;rukd ukd;&D;,m;ukd acGm;zl;ygw,f/ 1 vvm; 3 vvm; rodbl; aevkd.&ygw,f/ b,fvkdvkyfvnf;awmh uRefawmfvnf; aocsmrodygbl;/ ol&efukefrSm r*FvmaqmifjyD; rMumcif ukd&D;,m;ukd jyefoGm;ygw,f/ aemuf 2 vavmufMumawmh ol.rdef;ryg ukd&D;,m;ukd tvnfvkdufoGm;ygw,f/ tckawmh ol.rdef;r &efukef jyefa&mufaeygjyD/  uRefawmftpfukd 0rf;ukdqkdvkdk. *Pef; r[kwfbl;aemf aemufwpfa,muf
  tv,ftvwfvrf;uav; tpGef;rsm;vGwfatmif oGm;Mupkd.aemf
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #443
  Wannabe Cupid yeye(HZA)   redrock is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  R.O.K
  Posts
  72
  Thanks
  2,114
  Thanked 746 Times in 68 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by yamarmoto View Post
  uRefawmftpfukd 0rf;ukdqkdvkdk. *Pef; r[kwfbl;aemf aemufwpfa,muf

  armif*Pef; wa,muf tJ'DavmufrpGH bl;....... [kwfw,f[kwf Pef;Pef;av;................
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #444
  Noble Contributor Senior Cupid   orjawlan is on a distinguished road orjawlan's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  872
  Thanks
  32,341
  Thanked 13,541 Times in 865 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by yamarmoto View Post
  uRefawmfodxm;wmav; ajymjyyghr,f/
  tpfukd vufxyfjyD;om;qkd&ifawmh tqifajyr,fxifygw,f/ uRefawmfhtpfukd0rf;uGJwpfa,mufvnf; ol.rdef;rukd ukd;&D;,m;ukd acGm;zl;ygw,f/ 1 vvm; 3 vvm; rodbl; aevkd.&ygw,f/ b,fvkdvkyfvnf;awmh uRefawmfvnf; aocsmrodygbl;/ ol&efukefrSm r*FvmaqmifjyD; rMumcif ukd&D;,m;ukd jyefoGm;ygw,f/ aemuf 2 vavmufMumawmh ol.rdef;ryg ukd&D;,m;ukd tvnfvkdufoGm;ygw,f/ tckawmh ol.rdef;r &efukef jyefa&mufaeygjyD/  uRefawmftpfukd 0rf;ukdqkdvkdk. *Pef; r[kwfbl;aemf aemufwpfa,muf
  [kwfw,fAs vufxyfxm;yD;om;qdk&if&ygw,f usaemhftodwa,mufvnf;ac:bl;ygw,f 6vvm;odbl;&w,f ? udk,fh&JUvpOf0ifaiGbmnm tvkyf&SifaxmufcHcsufbmnmawGpm&Gufpmwrf;awGawmhvkyf &jy&w,f jrefrmoH&Hk;rSm ? twdusawmhusaemfvnf;odbl;&,f
  olYudkar;ay;&atmifvnf;oluArmjynfjyefoGm;NyD tqufoG,fjywfaew,facsmwD;aemf
  odoavmufuawmhrdef;cav;qdk&if tvkyfADZmray;bl;xifw,fAs
  cspfjcif;arwmu toufu,faq;awGeJY &Sifoefae&csdefrSm trkef;awGu tnGefYwvlvlwufvdkY /
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #445
  Noble Contributor Wizard Cupid   thuthuaung is on a distinguished road thuthuaung's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  korea
  Posts
  1,177
  Thanks
  56,219
  Thanked 33,933 Times in 1,227 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by redrock View Post

  armif*Pef; wa,muf tJ'DavmufrpGH bl;....... [kwfw,f[kwf Pef;Pef;av;................
  tarmifausmufeD Pef;Pef;av; tonf;uGJ aew,faemf
  oGm;oGm; rpeJ. ...

  Quote Originally Posted by ganan View Post
  uRefawmf wa,mufxJ BudwfNyD; cHpm;Bunfhw,f ... r&awmh0l; ../ aNymNycsifw,f.../ pum;vHk;awG qdwfokOf;aeqJ/ ar;vftwdkif;udk bmrS rNyKrNyifawmhyJeJY .. wifvdkufygw,f ...

  0efcHNcif;
  tudk ...
  nDrav; tudkYudk 0efcHygw,f ......
  tudk Bum;wJh owif;rSefygw,f ... ckvdkawG NzpfoGm;wJh twGuf nDrav; tEl;tnGwfawmif;yefygw,f awmif;yef&HkeJY rvHkavmufbl;qdkwm nDrav; em;vnfygw,f ... tudkYudk 'Dxuf ydkNyD; awmif;yefvdkY &cJh&if tJhenf;eJY awmif;yefygw,f ....
  t&ifwkef;u wa,mufeJY wa,mufawGUcJhBuw,fqdkwm .. a&pufygvdkY aNymcJhBuw,f r[kwfvm; ... cka&pufukefNyDvdkY oabmxm;vdkufygaemf ....
  nDrav;udk tm;vHk; em;vnfay;cJhwJh twGufvnf; .. t&rf;aus;Zl;wifygw,f ......

  Pef;
  Pef; av; a& 0kef;w,fvdk. rxifygeJ.aemf.....

  'Dwygwf we*FaeG ..pum;0g ..tay:u jrefrmbkef;MuD;ausmif;rSm tvSL &Sdw,fvdk. udkudkausmufeDu
  zdwf xm;ygaMumif; .. tm;vHk;udkvufwdk.vdkufonf..
  usaemf ololwa,muf udkudkausmufeD udk"gwfyHkvSvSawG&dkufay;&ef &SdaeygjyD
  (tvum;"gwfyHk &dkufay;&r,f qdk,if b,fac:ac: vmygrnf..)

  tvSL &Sif udkudkausmufeD ..udk,fpm;tvSLzdwf ygonf ..
  udk&D;,m; usL;ypfawG vmedkifvSsif vmcJ. Muapvdkygonf ..

  Quote Originally Posted by ladycupid View Post
  omrmeftvnfvmrSm qdk&ifawmh tour company om csdwfjyD; 0ifvkdufaygh?
  olu wjcm; EdkifiHawG xGufzl;xm;w,f qdk&ifawmh ydkvG,fygvdrfhr,f
  'gayrJhvnf; tour eJY 0ifwmawmifrSjrefrm pmtkyfqdk t0ifrSmuawmh cyf&pf&pfyJaygh? tr wdkUwkef;uawmh tour eJ 0ifwmyJ? 'gayrJh tjyD;aerSm qdk&ifawmh tour u jyoem wufvdrfhr,fxifw,f
  rav'D pmtkyfu tpdrf;a&mifav;rsm;vm; rod bl;Asm.. (r[kwf,if pdwfrqdk;ygeJ.aemf)

  pmtkyf tpdrf; udkifwJ.vleJ. pmtkyfteD eJ. vJ uGmao;w,f
  usaemfwcga&;bl;w,f

  udk&D;,m; wdk;&f eJ. vmwm t&rf;pGef.pm;&w,f
  'DedkifiH xuftjrif. ... *syef ..MopD rSm w&m;0ifaewJ. jrefrm oli,f csif; eSpfa,mufvmvnfbl;w,f ..
  eSpfa,mufvHk; t0ifrSm t&pfcH &w,f..

  odyfpGef.pm;vGef;&m usr,f..
  ra&&mwJ. tajc taewckudkpGef.jyD; vkyfzdk. Risk ,l&wm vlwa,muf eJ. wa,muf tajctaerwlyg

  udk&D;,m;edkifiHt0ifrSm jyefuef oGm;cJ.,ifwcsdK.awG u rnfodk. rS jyoemr&Sdyg..
  Oyrm usaem. oli,f csif; eSpfa,muf olwdk.udk&D;,m; uaejyefuefcJ.vSsifvnf;ukefusp&dwfu(olwdk. *syef MoZDrSm &aewJ. vpm wvpmawmif r&Sdyg)

  usaemfudk&D;,m; 0ifvmwkef;u wu,f vdk.rsm; jyefuefoGm;,if (0ifcGif.r&cJ.vSsif )
  usaemfb0 ysufoGm;edkifygonf..
  odef; 30 ausmf...olrsm;pDu (trsdK;awGpDu )acs;vmwm ...
  udk&D;,m;edkifiHt0if rSm jyefuef cJ.vSsif cH&vmr,f. 'gPf&m 'gPfcsuf wa,mufeJ. wa,muftajctaerwledkifwm
  udk&Sif;jywmyg

  ca&ZDa&
  aocsmatmif pHkprf;yg .. ckeuajymovdk jyefuefoGm;,if ..b0rysufedkifbl; tukefcHedkifw,f qdk,ifawm.
  rajymwwfyg...

  &dk;&dk; wdk;&f ADZmxufpmvSsif
  tay:u ydk.pfvdkrsdK; .. w&m;0if vifr,m;vdk tvnfac:wm ydk aumif;r,f xifw,f..

  Last edited by thuthuaung; 07-23-2010 at 04:23 AM.
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #446
  VIMC Wizard Cupid   Lady is on a distinguished road Lady's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  YGN
  Posts
  1,736
  Thanks
  19,278
  Thanked 42,892 Times in 1,739 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by thuthuaung View Post


  rav'D pmtkyfu tpdrf;a&mifav;rsm;vm; rod bl;Asm.. (r[kwf,if pdwfrqdk;ygeJ.aemf)

  pmtkyf tpdrf; udkifwJ.vleJ. pmtkyfteD eJ. vJ uGmao;w,f
  usaemfwcga&;bl;w,f

  ckeuajymovdk jyefuefoGm;,if ..b0rysufedkifbl; tukefcHedkifw,f qdk,ifawm.
  rajymwwfyg...

  &dk;&dk; wdk;&f ADZmxufpmvSsif
  tay:u ydk.pfvdkrsdK; .. w&m;0if vifr,m;vdk tvnfac:wm ydk aumif;r,f xifw,f..

  udkolola&

  tr pmtkyfu teDa&mifyg.. tr vJ 0ifwkef;u t&pfcH&ygw,f? 'gayrJh tvnfoGm;wm qdkawmh ay;r0ifvJ igjyef,HkyJ qdkjyD; jyefa[mufvdkufawmh aemufqHk;awmh &oGm;w,f

  'gayrJh udkca&ZD usawmh tvnfyJ ac:w,f qdkvdkYvm; yg? tvnfac:w,f qdk,Hk usawmh wdk;eJY csdwf&if ydktqifajyr,f xifygw,f

  tu,fvdkY vufxyfxm;w,f qdk&ifuawmh ydkMumMum aevdkY &rSmayghaemf

  pmtkyf teDuawmh odwJhtwdkif;ygyJ b,favmuf yJ jzpfjzpf xpfceJ &Sd&pfcH &wmygyJ


  rSefuefaom udk,fh&J.opm awGaMumifh qkawmif;jynfhcJh&if
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #447
    newLKW is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2010
  Posts
  23
  Thanks
  302
  Thanked 95 Times in 21 Posts

  Default

  Dear Ma Lady and friends ,

  May I know the good places for shopping in Seoul?
  Of course, cheap price
  Especially cloth and cosmetic.

  Thanks in advance,
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #448
  Noble Contributor Senior Cupid   orjawlan is on a distinguished road orjawlan's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  872
  Thanks
  32,341
  Thanked 13,541 Times in 865 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by newLKW View Post
  Dear Ma Lady and friends ,

  May I know the good places for shopping in Seoul?
  Of course, cheap price
  Especially cloth and cosmetic.

  Thanks in advance,
  a'gif',frGef;rSmoGm;0,favAsm aps;aygw,f aps;qpfvdkYvnf;&w,fajymw,f usaemfawmhwcgrSa&mufzl;bl; 0,fbl;zl;&,f [D;[D;
  cspfjcif;arwmu toufu,faq;awGeJY &Sifoefae&csdefrSm trkef;awGu tnGefYwvlvlwufvdkY /
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #449
  Junior Cupid   ph0enix is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  korea
  Posts
  175
  Thanks
  1,045
  Thanked 2,176 Times in 167 Posts

  Default

  qdk;vfrSmaps;0,fcsifw,fqdk&ifawmh trsm;MuD;yJAs....aps;oufoufomom vdkcsifw,fqdk&ifawmh a'gif',frGef rSm 'l;wm qdkwJh ukefwkdufMuD;&Sdw,f 24 em&DzGifhwmm.. b&rf;'wfawmhr[kwfbl;...uMuD;rdwfawG rsm;w,f.. 0,fvdkhawmhaumif;ygw,f.. uGmvwDvnf;&Sdygw,f..aps;qpfvdkhvnf;&w,f....aemufqH k;ay: vdwfwufpf b&rf; &SdwJh t0wftxnfawG vdkcsifw,fqdk&ifawmh aNrmif;'kef udkoGm;..aps;MuD;w,f 0,fvdkhraumif;bl;..aps;ywfzdk hyJaumif;w,f...aemufxyfae&mawGuawmh trsm;MuD;&SdwmyJ...ra&mufzl;wJhae&mr&SdoavmufyJ.. 0,fawmhr0,fygbl;; ysif;&ifavSsmufMunfhaewm aumfprwfwpfawG vdkcsif&ifawmh ae&mwdkif;rSm qdkifcGJawG&SdaewmyJ..onfazhpf a&Smh uawmh aps;oufomw,f...aNrmif;'kefrSmvnf; aumhpfrwpfqdkifawG trsm;MuD;&DSygw,f.. oGm;Munfhvdkufaygh...
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #450
  Noble Contributor Wizard Cupid   thuthuaung is on a distinguished road thuthuaung's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  korea
  Posts
  1,177
  Thanks
  56,219
  Thanked 33,933 Times in 1,227 Posts

  Default

  2007 ckeSpf Nari em,D ..wdkifzkef; rkefwdkif; jzwfausmf0ifa&mufjyD; aemufydkif;
  3eSpftwGif;yxrqHk;tMudrf udk&D;,m;edkifiHudk wdkifzkef; rkefwdkif;jzwfausmf 0ifa&muf ygrnfvdk.
  rdk;av0o ynm&Sifrsm;cef.rSef; xm;ygonf..

  9-8-2010 wevFmae.
  ae.cif; 3 em&D wdkif;xGmcsuft& udk&D;,m;edkifiH&J.taemufawmifzufpGef;
  목포 (MokPo ) rkwfydk jrdK.&J. awmifzuf rdkif 500 cef.tuGm East China Seayifv,f jyifudk A[dkjyKvSsuf &Sdaeygonf
  DianMu wdkifzkef; rkefwdkif;[m ajrmufzufpD odk. qufvuf a&G.vssm;vmaejyD;
  11-8-2010 Ak'[l;ae. ae.cif; 3 em&Dcef. rSm udk&D;,m;edkifiH taemufawmifzufurf;ajc
  rkwfydkjrdK. em;uaejzwfausmf 0ifa&muf edkifr,f vdk.cef.rSef;xm;ygonf..

  vGefcJ.wJ. 3eSpf 2007 Nari (em,D) wdkifzkef; rkefwdkif; jzwfausmf 0ifa&muf pOfu
  wem&D rdkifw&m eSHK; Category 1 tqif. eJ. urf;ajc 0ifa&mufcJ.jyD;
  vuf&Sd
  DianMu wdkifzkef; rkefwdkif;[m yifv,f jyifrSm wem&D rdkif 65 eSHK; cef. wdkufcwfaeygonf..
  yifv,f jyifrSm qufvuf tm;aumif;vmvSsifawm. owdxm; &ygrnf..

  awmifzuf rkwfydk Makpo *Grf*sL;MuD; Gwangju rmqefMasan blqefBusan zufawGrSm tvkyfvkyfaewJ. jrefrm oli,f csif; rsm; &SdvSsif owday;Muyg &ef..
  rkefwdkif; ajryHkt& Daegu a'*l; avmuf txd rkefwdkif; pufuGif; rvGwfyg ..
  a'*l; zufrSm jrefrmoli,fcsif;rsm; &Sdvssif owday;Muyg ...
  usaemf wdk. ajrmufzuf qdk;vf eJ. *a&mif;*D'dk GyoungGi-Do avmufawm. rkefwdkif; tzsm; cwfwmavmuf yJ&Sdr,f vdk. cef.rSef;rd ygonf...

  avwdkufeSHK; wem&D 70 rdkif uawm. omrmef rkefwdkif; i,f tqif. yg ..
  'Dxufjyif;xefwJ. tqif. rsdK; jzpfrvm ,ifawm.
  tE&,f odyf r&Sdedkifyg

  urf;ajcodk. jzwfausmf csdefxd 'Dxuf tm;jyif; rvmbl; qdkvSsifawm.
  tE&,f odyf r&Sdedkifygvdk. cef.rSef; rdygonf...

  rkefwdkif;wnfae&mjy ajryHk  Last edited by thuthuaung; 08-09-2010 at 12:09 PM.
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts