+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 36
1 2 3 11 ... LastLast
Results 1 to 10 of 353

Thread: [mm]jrefrmbavmhESifh 0bfqdk'frsm;[/mm]

 1. #1
  VIMC Senior Cupid   Nga Pu is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Northern England
  Posts
  932
  Thanks
  2,610
  Thanked 4,156 Times in 631 Posts

  Default jrefrmbavmhESifh 0bfqdk'frsm;

  NrefrmbavmhawG taBumif; aNymBu&atmif/ bavmhtnTef;ayghAsm/ yxrqHk; udkarmifvSbavmhtaBumif; paNymcsifygw,f/


  http://mghla.blogspot.com/

  olUbavmhuawmh olUtaBumif;? ref;av;taBumif;? aemufNyD; uGefNyLwm tifwmeuf taBumif;ayghAsm/ olu uGefNyLwmynm&Sifyg/
  usaemfwdkU&JU refbmawG ,leDukwfoHk;xm;,if usaemf 0if;tif;0 aNymif;ay;ygw,f/ tJ-- olUbavmhqDrSm aNymif;wmyg/ ck&ufydkif; uifr&m0,fxm;vdkU vufpGrf;Nyaeav&JU / ref;av;om;awG tvGrf;aNy "gwfyHkawG Bunfhedkifygw,f/

  tJ'DrSm wNcm; bavmhawG&JU vifhawG &Sdygw,f/ qufNyD; zwf&SKavhvmedkifygw,f/
  (usaemf 'D 2&uf c&D;oGm;p&m&SdvdkU NyefvmrS qufa&;ygOD;r,f/ 'Dawmhypfu wpfOD;xnf; a&;om;zdkU &nf&G,fwJh awmhypfr[kwfvdkU 0ifa&mufa&;om;BubdkU tm;vHk;udk zdwfac:ygw,f cifAsm;/)
  awGUBuHKqHkuJG? avmu&JU "rwmbJ/
  uHrukef,if NyefqHkBuao;wmaygh/

  Reply With Quote   


 2. #2
  Junior Cupid   andrewdeep is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  sg
  Posts
  207
  Thanks
  3,667
  Thanked 3,637 Times in 180 Posts

  Default

  yes !

  i also like blog.

  i like Nine Nine Sanay's blog.

  link is here http://nineninesanay.blogspot.com

  Have a nice day.
  Reply With Quote   

 3. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 4. #3
  VIMC Godly Cupid still don't know   mathibu is on a distinguished road mathibu's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  In ur heart
  Posts
  2,075
  Thanks
  12,817
  Thanked 33,949 Times in 1,932 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Nga Pu View Post
  NrefrmbavmhawG taBumif; aNymBu&atmif/ bavmhtnTef;ayghAsm/ yxrqHk; udkarmifvSbavmhtaBumif; paNymcsifygw,f/


  http://mghla.blogspot.com/

  olUbavmhuawmh olUtaBumif;? ref;av;taBumif;? aemufNyD; uGefNyLwm tifwmeuf taBumif;ayghAsm/ olu uGefNyLwmynm&Sifyg/
  usaemfwdkU&JU refbmawG ,leDukwfoHk;xm;,if usaemf 0if;tif;0 aNymif;ay;ygw,f/ tJ-- olUbavmhqDrSm aNymif;wmyg/ ck&ufydkif; uifr&m0,fxm;vdkU vufpGrf;Nyaeav&JU / ref;av;om;awG tvGrf;aNy "gwfyHkawG Bunfhedkifygw,f/

  tJ'DrSm wNcm; bavmhawG&JU vifhawG &Sdygw,f/ qufNyD; zwf&SKavhvmedkifygw,f/
  (usaemf 'D 2&uf c&D;oGm;p&m&SdvdkU NyefvmrS qufa&;ygOD;r,f/ 'Dawmhypfu wpfOD;xnf; a&;om;zdkU &nf&G,fwJh awmhypfr[kwfvdkU 0ifa&mufa&;om;BubdkU tm;vHk;udk zdwfac:ygw,f cifAsm;/)
  tif; udkyka& usaemfu bavmYawGudk vkyf&wm pdwfrygbl;As .. olrsm;awG a&;xm;wm vdkufzwf&wm MudKufw,f .. 'gayrJY qJwm qdkwm EdSyfuGyfaewmawG awGUae&wmeJY vdkufjyD; rzwfcsifavmufatmif pdwfysufvmvdkYyg . aemufbavmYumawG zdkufjyD; ydkYpfawGwifwmawG bmnmawG ajymwmawGuawmY tif; ArmawG tcsif;csif; aumif;aumif;rGefrGef tjyKoabmaqmifjyD; az;az;rr a&;Mu&ifawmY usaemf bavmYcfawGudk pdwf0ifpm;vmp&m taMumif;&dSygw,f .. ynmay;taeeJY wdkY wdk;wufa&;?MuD;yGm;a&;eJY tawGUtMuHKawG tultnDawG a&;ay;wJY olawG uawmYAsm vlom"kac: ewfom"kac: xdkufygw,f .. wu,faumif;jrwfwJY pdwf"gwfawGyg .. tifzdktwGuf aus;Zl;Asm ..
  rod
  rodbl;
  Reply With Quote   


 5. #4
  Wannabe Cupid   lu minn is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  33
  Thanks
  25
  Thanked 198 Times in 25 Posts

  Default

  Hi All,

  The following link is Myanmar blogs directory and step by step guide for the Myanmar blogger.


  http://myanmarblogdirectory.blogspot.com  Regards,
  LM
  Last edited by lu minn; 01-26-2007 at 03:18 PM.
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #5
  VIMC Senior Cupid   Nga Pu is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Northern England
  Posts
  932
  Thanks
  2,610
  Thanked 4,156 Times in 631 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mathibu View Post
  tif; udkyka& usaemfu bavmYawGudk vkyf&wm pdwfrygbl;As .. olrsm;awG a&;xm;wm vdkufzwf&wm MudKufw,f .. 'gayrJY qJwm qdkwm EdSyfuGyfaewmawG awGUae&wmeJY vdkufjyD; rzwfcsifavmufatmif pdwfysufvmvdkYyg . aemufbavmYumawG zdkufjyD; ydkYpfawGwifwmawG bmnmawG ajymwmawGuawmY tif; ArmawG tcsif;csif; aumif;aumif;rGefrGef tjyKoabmaqmifjyD; az;az;rr a&;Mu&ifawmY usaemf bavmYcfawGudk pdwf0ifpm;vmp&m taMumif;&dSygw,f .. ynmay;taeeJY wdkY wdk;wufa&;?MuD;yGm;a&;eJY tawGUtMuHKawG tultnDawG a&;ay;wJY olawG uawmYAsm vlom"kac: ewfom"kac: xdkufygw,f .. wu,faumif;jrwfwJY pdwf"gwfawGyg .. tifzdktwGuf aus;Zl;Asm ..
  rod
  [kwfw,f udkrodbl;a&..
  wavmu &efawG bmawGNzpfaeBuao;w,f/ (NrefrmxHk;pHxifyg&JUAsm/) wcsKdUu tusKd;NyKa&;udk OD;wnfw,f/ wcsKdUu &oydkif;udk OD;pm;ay;w,f/ wcsKdUu &ifwGif; cHpm;csufawGudk zGifh[Buw,f/ wcsKdUu owif;twif;awG OD;pm;ay;w,f/

  usaemfuawmh *sme,fawGbJ zwfwJholqdkawmh tudkufbJAsm/ usaemfawG;rdwmav;awG qufygOD;r,f/
  Last edited by Mini_Me; 01-28-2007 at 11:49 PM.
  awGUBuHKqHkuJG? avmu&JU "rwmbJ/
  uHrukef,if NyefqHkBuao;wmaygh/

  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #6
  VIMC Senior Cupid   Nga Pu is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Northern England
  Posts
  932
  Thanks
  2,610
  Thanked 4,156 Times in 631 Posts

  Default

  http://nyilynnseck.blogspot.com/2006...freewares.html

  'guawmh udknDvif;quf&UJ bavmhu z&D;aqmh0JawG taBumif;yg/ tvum;&wJU aqmhzf0JawGu wcgwav pydkif0JawG xnfhxm;wwfygw,f/ olaNymxm;wJh aqmhzf0JawGuawmh oefU&Sif;w,fvdkU xifygw,f/

  zdkwdktuf'pfwif;? Aufwm tif;arYcsf aqmYzf0Jvf? zdkwdk&Dqdk'fZif; ? "gwfyHkawGudk MunfY&I&Hkomru NyKNyifrGrf;rHEdkifwJY aqmYzf0Jvf? uGefNyLwm armfeDwm ay:u yHkawGudk? pmom;awGudk "gwfyHktNzpf zrf;,lEdkifwJY z&D;0Jvf ? toHoGif;,lNcif;? toHwnf;NzwfNcif; rsm;twGuf taumif;qHk;eJY taygYyg;qHk; z&D;0Jvf ? trfyDo&D; yav,m? pmpDpm&dkufeJY pm&if;Z,m;? yD'Dtufzf c&D&dwfwm? tufwDbD uvdkif;,ifh? 'Dz&uf*frefUaw;&Sif;? ponfNzifh trsm;BuD;yg/ umwGef;vdk yHkav;awGqJGwmvnf; awGUvdkufw,f/
  awGUBuHKqHkuJG? avmu&JU "rwmbJ/
  uHrukef,if NyefqHkBuao;wmaygh/

  Reply With Quote   


 10. #7
  Noble Contributor Junior Cupid MgHla is MgHla.   MgHla is on a distinguished road MgHla's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  180
  Thanks
  207
  Thanked 5,043 Times in 177 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Nga Pu View Post
  olUbavmhuawmh olUtaBumif;? ref;av;taBumif;? aemufNyD; uGefNyLwm tifwmeuf taBumif;ayghAsm/ olu uGefNyLwmynm&Sifyg/
  usaemfwdkU&JU refbmawG ,leDukwfoHk;xm;,if usaemf 0if;tif;0 aNymif;ay;ygw,f/ tJ-- olUbavmhqDrSm aNymif;wmyg/

  udkiyka&...
  usawmfh bavmhukd nTef;xm;wJh twGuf aus;Zl;ygyJcifAsm... usawmft&ifu yk*Heufzkd&rfrSm a&;w,f... aemufykdif; ykdYpfwifvkduf&if wywfavmufaerS wufvkdY bavmhudk prf;&if;eJY ukd,fa&;csifwmawGudk bavmhay:rSmyJ a&;jzpfw,f... aemufykdif; yk*HeufrSm a&;azmfa&;zufawG ae;wpfjrefrmzkd&rf vkyfMu&if; tckawmh ae;wpfrSmvnf;a&;? bavmhrSmvnf; a&;vkyfaeygw,f... usL;ypfrSmawmh 0ifzwfwJh tvkyfudkyJ vkyfjzpfw,fAs...

  udkiyka&...
  usawmfu uGefysLwm ynm&Sif r[kwf&ygbl;Asm... usawmfhudk,f usawmfvnf; ynm&SifvkdYrcH,l&Jygbl;... usawmf pm;0wfaea&;tpOfajyatmifvkdY [kd[mav;pyfpyf pyfpyf 'D[mav;pyfpyf pyfpyfyJ wwfNyD; awmufwkdr,f& vkyfpm;ae&wmygAsm...
  :grin:
  0if; pmvkH;uae aZmf*sD ,leDuk'f ajymif;wJh[mav;u ae;wpfjrefrm zkd&rfrSm 0ifa&;wJh LilMaster a&;xm;wmyg... usawmf ola&;xm;wJh 0if; uae aZmf*sDajymif;wmudk ajymif;jyefvSefNyD; aZmf*sD uae 0if;ajymif;wJh[mav; jyefvkyfay;xm;wmyg...


  cspfjcif;tm;jzifh
  armifvS

  Reply With Quote   


 11. #8
  VIMC Godly Cupid   naughtyboy is on a distinguished road naughtyboy's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  3,670
  Thanks
  50,819
  Thanked 59,494 Times in 3,688 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by MgHla View Post
  usawmft&ifu yk*Heufzkd&rfrSm a&;w,f... aemufykdif; ykdYpfwifvkduf&if wywfavmufaerS wufvkdY bavmhudk prf;&if;eJY ukd,fa&;csifwmawGudk bavmhay:rSmyJ a&;jzpfw,f... aemufykdif; yk*HeufrSm a&;azmfa&;zufawG ae;wpfjrefrmzkd&rf vkyfMu&if; tckawmh ae;wpfrSmvnf;a&;? bavmhrSmvnf; a&;vkyfaeygw,f... usL;ypfrSmawmh 0ifzwfwJh tvkyfudkyJ vkyfjzpfw,fAs...


  OD;armifvSa&...
  armifvSbavmufuawmY emrnfMuD;ygw,f/ emrnfMuD;oavmufvJ aumif;ygw,f/ t&ifwkef;u yk*Hzdk&rfrSm uRefawmfvJ0ifa&;ygw,f/ tck vHk;0udk 0ifvdkYr&awmYbl;/ 'gayr,fY yk*Hzdk&rf;wkef;u vlawGawmfawmfrsm;rsm;udk 'DrSmawGY&w,fAs/
  Last edited by Nga Pu; 03-16-2007 at 02:43 PM.
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #9
  Leecher   TubeTube is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  2
  Thanks
  0
  Thanked 20 Times in 2 Posts

  Thumbs up Thanks for the topic

  jrefrmpmeJ. bavmufawGa&;Muwm 0rf;omp&myg/ vlwdkif;vG,fvG,fulul oHk;Edkifatmif enf;vrf;awG a0rSsay;wmvnf; aus;Zl;wif&r,f/ uGefjyLwmenf;ynm taMumif;a&m jrefrmpmudk tifwmeufay:rSm yHkEdkyfvGifhxkwfenf;a&mu usaemfwdk.vdk omrefvlawGrSm em;a0;aeawmh ydkNyD;&Sif;vif;atmif zdk&rfrSm acgif;pOfwifay;wmvJ odyfaumif;ygw,f/
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #10
  VIMC Senior Cupid   Nga Pu is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Northern England
  Posts
  932
  Thanks
  2,610
  Thanked 4,156 Times in 631 Posts

  Default

  1. &dk;&mrSonf acwfopfqDodk h (A*sDatmifpdk; )

  2. pmrJh uAsm(A*sDatmifpdk; )

  3. trkef;aMumifh Nzpfaom ppfyGJrsm; (*sL; )

  4. &Sufpdwf (vlxkpdef0if; )

  5. vli,f eJ hwm0ef,lpdwf (vlxkpdef0if; )

  6. arSmf&kHawmrSm armvSNyD (Nroef;wifh)

  7. vmNcif;aumif;aom t&Sif (Nroef;wifh)

  8.Nrefrmpm NrefrmrSkudk Ny lpkNyd k;axmifacgif;aqmifcJhMuolrsm;(wuodkvf wifc)

  9. vufzuf&nfqdkif (Nroef;wifh)

  10. Nrefrmh,Ofaus;rI ESifh usifh0wf (armiftHh (r[m0dZm-bHkab))

  11. ,ef;aygqwf \ NzpfwnfrI0g' (armifomrn)

  12. Nrefrmhr[m*Dw (vlxka':trm) pmay ordkif; yk*dKvfa&; tawG;tNrifrsm; (armifaZ,sm)

  13. ed,mr A[dkNyK acgif;aqmifrI (cifarmifndK-abm*aA')

  14. ordkif;pum; yef;pum; (Nroef;wifh ? xufatmif)

  15. urmaNrMuD;onf ewfO,smOfr[kwf(ordkif;pum; yef;pum; -2)(Nroef;wifh ? xufatmif)

  16. MumndKeH hoif;aom a&0wDr (Nroef;wifh)

  17. wdrf;a&Smifol (Nroef;wifh)

  18. arSmifrdkufrSmidk (Nroef;wifh)

  19. Mo*kwfwaprsm; ESifh tNcm;0wKwdkrsm; (Nroef;wifh)

  20. awmfzvm eJ hpum;pNrnf (ausmf0if; )

  21. &xm; (armifacsmEG,f-uAsm&Snfig;yk'f pkpnf;rSI)

  22. tawG;ya'om (armifxif)

  23. rD;vSsH ESifha&oDwm (ref;wif)

  24. *sLvd,ufqDqm (ref;wif - NrefrmNyef)

  25. ppftwGif;ae hpOfrSwfwrf; (odyHarmif0)

  26. atmufpfzdk h'fwuodkvf c&D;oGm;rSwfwrf; (odyHarmif0)

  27. 37 rif; - OD;zdk;usm;

  28. &wemyHk rS &wem*D&d odk h(awmfbk&m;av; - atmifaZ)

  29. yifv,fusm; ESifh tP0g rD;pkef;rsm; (zdk;ausmh)

  30. qifocsdKif; &SmyHkawmf ESifh tNcm;0wKwdkrsm; (zdk;ausmh)

  31. qifvkyfom; (zdk;ausmh)

  32. [l;aumif;awmifMum; (zdk;ausmh)

  33. *vdkb,fvdkufaZ;&Sif;acwf tdkif'D,m pD;yGm;a&; (armifpl;prf; )

  34. abm*aA' ESifh *sme,fvpfZif AvHk;AaxG;
  (armifpl;prf; )

  35. pD;yGm;a&; tawG;tNrif
  (armifpl;prf; )

  36. yef;wyGifh &J h&ifckefoH (0if;0if;Nrifh - eef;awmfa&hS)

  37. NzpfwnfNcif; y"me0g' ESifh vlom;y"me 0g' (,ef;aygqwf- qef;vGif refrmNyefonf)

  38. udkif; aNymvdkufprf;r,f aomif;aNymif;axGvm (cifrsdK;cspf)

  39. ypyf &mZ0if (arSmfyD q&modef; )

  40. a,mrif;MuD; OD;bdk;vSdkiftwKywd ESifh &mZ "ro*F[ usrf; (armif xif)

  'DvdkpmtkyfawG vdkcsif,if 'DrSm&Sdw,f/

  awGUBuHKqHkuJG? avmu&JU "rwmbJ/
  uHrukef,if NyefqHkBuao;wmaygh/

  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts