+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 19
1 2 3 11 ... LastLast
Results 1 to 10 of 412

Thread: Hot Tech News

Threaded View

 1. #1
  VIMC Senior Cupid   mahninphyu is on a distinguished road mahninphyu's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  836
  Thanks
  4,042
  Thanked 9,846 Times in 797 Posts

  Default Hot Tech News

  bMuD;a& ESif;jzLawmh o&ufwck topfzGifhjyefNyD/
  'Do&ufrSmawmh wufuaemfavmf*sDeJ h ywfoufwJh owif;awGudk twwfEdkifqHk; wifjyoGm;rSmyg/
  t&ifvdkyJ prf;Munfhwmaygh/ rMudKufMubl;qdk&ifawmh zsufvdkufwmaygh/
  toHk;0ifr,fxifvdk hyg/

  aysmf&Gifcsrf;ajrhygap
  ESif;jzL
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #2
  VIMC Senior Cupid   mahninphyu is on a distinguished road mahninphyu's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  836
  Thanks
  4,042
  Thanked 9,846 Times in 797 Posts

  Default Wizpy  Japan TurboLinux rS vdkif;euftajccH trfyD3 yav,m Wizpy udk azmfjyvdkufygonf/

  0ZfZDwGif refrdk&D 4 *sD*gAdkuf&SdNyD; vdkif;euf y&dk*&rfrsm; toHk;jyKEdkifonf[kqdkygonf/ (Oyrm zdkif;&m;azmuf)
  0ZfZDpc&ifonf 1.71 vufr umvm'pfpyav;jzpfNyD; OGG, MP3, WMA and ACC
  oD;csif;azmfrufrsm;tjyif Divx AD'D,dk? a&'D,dkESifh &Daum'if;vkyfEdkifNyD; bufx&DrSm 10 em&D cHonf[k od&ygonf/

  0ZfZDt&G,ftpm;rSm 84-42-12 rr jzpfygonf/
  0ZfZDudk 2007 azazmf0g&DvwGif *syefEdkifiHY ,ef; 30000 (256 a':vm) ESifh pwifa&mif;csoGm;rSm jzpfygonf/  enjoy!
  hninphyu
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #3
  VIMC Godly Cupid sleeping   supercupid is on a distinguished road supercupid's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Cupid City
  Posts
  2,264
  Thanks
  5,524
  Thanked 38,130 Times in 2,550 Posts

  Default hee

  Quote Originally Posted by mahninphyu View Post

  00fZDaemufu [mav;taMumif;vnf;ajymjyygAsKdU
  ([D;..cifvdkUpwm pdwfrqdk;eJUaemf)
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #4
  Noble Contributor Senior Cupid On the road   Dragon Ball is on a distinguished road Dragon Ball's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  on the road
  Posts
  542
  Thanks
  15,169
  Thanked 12,408 Times in 493 Posts

  Smile

  Quote Originally Posted by supercupid View Post
  00fZDaemufu [mav;taMumif;vnf;ajymjyygAsKdU
  ([D;..cifvdkUpwm pdwfrqdk;eJUaemf)
  udkplygodcsifw,fqdkawmhajymjy&rSmaygh/ Yuko Ogura (,kudk tdk*l&) yg/ udkvifaq;(udkvifj*dKvf) uvmw,fqdkjyD;rdwfqufavh&dSwJhtwGuf
  olr&JY epfedrf;u ,kudkvif yg/ tvkyfuawmh wJvefY?*vm;AD;,m;rdk',f yg/
  Best Wishes
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #5
  VIMC Godly Cupid sleeping   supercupid is on a distinguished road supercupid's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Cupid City
  Posts
  2,264
  Thanks
  5,524
  Thanked 38,130 Times in 2,550 Posts

  Default thz

  Quote Originally Posted by Dragon Ball View Post
  udkplygodcsifw,fqdkawmhajymjy&rSmaygh/ Yuko Ogura (,kudk tdk*l&) yg/ udkvifaq;(udkvifj*dKvf) uvmw,fqdkjyD;rdwfqufavh&dSwJhtwGuf
  olr&JY epfedrf;u ,kudkvif yg/ tvkyfuawmh wJvefY?*vm;AD;,m;rdk',f yg/
  odvScsDvm;As
  'geJU olUudk,fydkif0ufbfqdkufaum r&Sdbl;vm;
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #6
  VIMC Senior Cupid   caesar is on a distinguished road caesar's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Posts
  786
  Thanks
  5,272
  Thanked 8,620 Times in 803 Posts

  Default

  udkplygpwmqdktcktwnfNzpfoGm;NyDvm;As/
  udke*g;abmuvnf;odyghodygh/

  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #7
  VIMC Senior Cupid   mahninphyu is on a distinguished road mahninphyu's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  836
  Thanks
  4,042
  Thanked 9,846 Times in 797 Posts

  Default Samsung SPH-P9000  Samsung ukefyeDrS acgufa&G h&aom SPH-P9000 PDA udk xkwfjyefaMunmvdkufygonf/

  Samsung SPH-P9000 onf PDA tajccH rdkbdkif; WiMAX ESifh CDMA EV-DO eufa0ghrsm;udkd qufoG,fa&G h &ygonf/

  SPH-P9000 onf uD;bkwftjynfhjzpfNyD; wjcm;aom yD'Datrsm;twGuf oD;jcm;0,f&aom uD;bkwfqdkuftwdkif;jzpfygonf/

  Samsung SPH-P9000 wGif 5 vufr WVGA pc&if? 30 *sD*gbdkuf [m'fh'pf? 1.3 rD*gypfZ,f uifr&mESifh WiMax, CDMA EV-DO eufa0ghqufoG,fa&;wdk h yg&Sdygonf/

  SPH-P9000 t&G,ftpm;rSm 143-92-29.7 rr jzpfNyD; 540 *&rf tav;csdef&Sdygonf/ udk;&D;,m;EdkifiHwGif 2007 ESpfv,fydkif;avmufwGif pwifa&mif;csoGm;rnf[k od&Sd&ygonf/
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #8
  VIMC r[m;',m; Cupid is satifying with his life   Xeno is on a distinguished road Xeno's Avatar
  Join Date
  Aug 2006
  Location
  Xenovia - My Kingdom
  Posts
  5,373
  Thanks
  48,842
  Thanked 113,184 Times in 5,313 Posts

  Default

  rESif;jzLa& vkyfygAsdKU/ tm;ay;ygw,f/ BudKufvnf;t&rf;BudKufygw,f/
  tDvufxa&mepfqdkvdkUuawmh bmyJjzpfjzpfpdwf0ifpm;NyD;omyJ (r0,fEdkifroHk;EdkifwmyJ&Sdwm)
  oGm;&nfus&wmaygh
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #9
  VIMC Senior Cupid   mahninphyu is on a distinguished road mahninphyu's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  836
  Thanks
  4,042
  Thanked 9,846 Times in 797 Posts

  Default Epson Endeavor ST100 Mini PC

  Epson Endeavor ST100 Mini PC

  <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke>
  <v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v>

  <o></o><o></o>

  Epson ukefyPDrS Endeavor ST100 [k ac:aom ydpdauG; uGefjyLwm wckudk vGefcJhaom 2 ywfu aMunmcJhygonf/ <o></o>
  Epson Endeavor ST100 onf ruf*Zif;pmtkyfqdkufxuf ao;i,fNyD; pD'Dwcsyfxuf teJi,fom MuD;ygonf/ t&G,ftpm;rSm 185-195-75 rr jzpfNyD; vSyoef h&Sif;a&G h ao;i,fum Apple Mac miniESifhvnf; uGmjcm;ygonf/
  Endeavor ST100 xJwGif Intel Core 2 Duo T7600 (2.33GHz), 2 *sD*gbdkuf refrdk&DESifh 160GB HDD yg&Sdygonf/<o></o>
  ,ckavmavmq,f Epson Endeavor ST100 udk *syefEdkifiHwGifom 0,f,lEdkifygonf/
  pmzwfolrsm; taeESifh tao;pdwftcsuftvufrsm;udk uQfae&mwGif qufvuf zwf&SKEdkifygonf/ PC Watch (Japanese, Google English Translation).

  enjoy!
  hninphyu

  </v>
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #10
  VIMC Senior Cupid   mahninphyu is on a distinguished road mahninphyu's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  836
  Thanks
  4,042
  Thanked 9,846 Times in 797 Posts

  Default Studio Quality Sound in Your Car by Bongiovi Acoustics and JVC  txufygyHkrSm The Bongiovi Acoustics Digital Power Station Chip
  jzifh JVC ukefyPDrS xkwfvkyfxm;aom JVC KD-S100 um; pwD&D,dkpuf jzpfygonf/
  Tony Bongiovi qdkonfh trnf toHxGufudk pmzwfolrsm; &if;ESD;ovdk jzpfaeygvdrfhrnf/ rSefygonf? tqdkawmf Jon Bon Jovi onf xdkol\ 'kwd,ajrmuf wljzpfygonf/
  vltrsm; em;axmifaeaom oDcsif;oHudk toHtif*sifeD,m ynm&Sif Tony Bongiovi u pdwfysufcJhonfrSm q,fpkESpfwck&SdcJhNyD jzpfonf/ ,ck olwDxGifxm;aom enf;ynmjzifh cspfyfonf aps;aygaom pyDumjzifhyif zGifhapumrl pwl'D,dkxJ&Sd tqifhjrifh pufrsm;ESifh zGifhem;aom t&nftaoG; toHtwdkif;Mum;EdkifMuNyDjzpfonf/<o></o>
  200 0yf &SdaomJVC KD-S100 udk um;pwD&D,dk qdkifrsm;wGifom rSm,l&&SdEdkifNyD; omreftDvufxa&mepfqdkifrsm;wGif r&&SdEdkifyg/ um;ay:rlwnfa&G h oifhum;xJwGif wyfqifNyD; tNyD;tpD; a':vm 700 ESifh 1000 Mum;wGif &Sdygonf/<o></o>
  pmzwfoltaejzifh ydkrdkzwf&SLvdkygu uQfae&mwGif zwf&SKEdkifygonf/ Yahoo!.
  enjoy!
  hninphyu
  Last edited by Bagyi Toat; 12-06-2006 at 05:43 AM. Reason: Hey! Please use clickable thumbs.
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts