+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 3
FirstFirst 1 2 3 LastLast
Results 11 to 20 of 24

Thread: [mm]oGm;csifrdwJh c&D;awG[/mm]

 1. #11
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,235
  Thanks
  146,007
  Thanked 165,615 Times in 6,344 Posts

  Default

  [Gwfygykat
  acgifwdkifnpmudk rSwfrdw,f/
  tuvnf; Munfh&w,f/ jyD;awmh a'gif;vef;awGeJY xifw,f? &Srf;tpm;tpmawG tjynfh/
  tpm;taomufudk crf;crf;em;em; cif;auR;wmrkdY rSwfrdwm/

  aemufwn GIC rSm bmpm;cJhw,fudk rSwfudk rrSwfrdbl;/
  reufpm pm;wJhtcsdef? aea&mifatmufrSm xdkif? a&ujyifus,fMuD;udk ai;jyD; aumfzDaomuf&wm odyfrdkufwmyJvdkY rSwfrdaewm/
  ESpfa,mufom; pum;awmif rajymjzpf .. jidrfjidrfoufouf
  odyf oabmuswm/

  [lyifacgifwkdifrSmwkef;uav
  a&csKd;cef;u Bathtub u xif;&l;om;eJY pyfxm;wm/
  a&pdrf&if; acgif;av; axmifMunfhvkduf&if a&jyifus,fMuD;udk jrifae&w,f/
  tck ra&mufjzpfwmMumawmh b,fhES,faer,fawmif rodbl;/
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #12
  Noble Contributor Senior Cupid :D   Grace is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  825
  Thanks
  49,057
  Thanked 16,876 Times in 836 Posts

  Default

  tif;xJudk a&mufw,fqdk&kHyJa&mufbl;w,f wntdyfvm; ESpfntdyfvm;rodbl;/ vGefcJhwJh 16 ESpfavmufu. odyfrrdkufygbl;av tdrfeJ hoGm;wmudk;/ olwdk hem;u 3 ayxufydkcGmvdk hr&bl;/ 'Du tAe;fcsm;csifwmudk/ ckeu tudkzvifhwdk htrZHwdk ha&;wJh zDvifav;awG&zdk htif;xJu [dkw,fvfwckckrSm okH;navmuftenf;qkH;aeoifhw,f/ uRefrtxif ae&mwckudka&mufoGm;oGm;wmudk odyfrMudKufbl;/ a&mufNyD; NAef;qdk ykHawG&dkuf Nyefvm tJvdkc&D;awmh roGm;&aeygap oGm;csifbl;/ tudkzvifha&;xm;wJh list awGMunfhNyD;at;at;csrf;csrf;oGm;ae pm;aomuf ('guawmhta&;MuD;w,favaemh) aecsifw,f/ wcgwacgufayghav/ 'DwcgNyef&ifawmh iyvDoGm;yg&ap ra&mufbl;vdk h/ aNymvdk haNymwm r[kwfbl; uRefru c&D;oGm;&ifaezdk hae&m tawmf*sD;rsm;wm/ tdyf&mae&m ta&;MuD;wmrSefyifr,fh ta&;MuD;qkH;uawmh tdrfom cyfrdkufrdkuf&dSdrS tqifaNyw,f/ olrsm;awG 0dkif;&,fvJrwwfedkifbl;/ aomifNyifay:tdyfvJNzpfygw,f Ncifrudkuf&if aNymygw,f/ uGif;NyifxJvJ tdyfvdk hNzpfygao;w,f aNrGrudkuf&ifaygh/ tdrfomuawmh r&bl;/ [D;[D;/ NrefrmNynfrSmc&D;oGm;&if tJ'gawG*sD;rsm;vdk hodyfr&bl;/ tJ'gi,fi,fuwnf;uyJ/ tJ'gawmh enf;enf;av;tqifraNyNzpfygao;w,f/ Nrefrmu tdrfomqdk ta&;rMuD;wJhae&mxifNyD; NyD;NyD;a&myJ/ wcgwav [dkif;a0;vrf;awGay:rSm tdrfom0ifcsif&ifawmfawmfNyem/
  .................................................. .................................................. ....................................

  ESif;awGodyfuswJhae&mqdkvdk hvef'efrSm ESif;aumif;aumif;ruswm 3 ESpf&SdoGm;ygNyD/ (2 eSpfvm;rod raocsm). xlxlxJxJruswmawmhMumvSNyD/ paumhwvefrSmawmif xifoavmufrusawmhyg/ NyD;cJhwJh 'DZbFmoGm;wm om,mcsuf/ ESif;rusyg/

  puFmylu todtudkwa,muftvkyfudwfpeJ hoGm;wJh zifvefrSm ESif;awGuswmykHxJNrifw,fawmh/ uRefruawmh Alps awmifwef;awGqDESif;awGuscsdefoGm;csifygao;w,f/ 'gayr,fh ski pD;zdk hawmh pdwful;r&Sdyg/ aMumufvdk h/ rMumcPqdkovdk ski pD;&if;usdL;yJhukefwmawG ywf0ef;usifrSmMum;&awmh aMumufvdk h/

  .................................................. .................................................. ........................................

  twif;enf;enf;wkyfr,f/ edkifiHNcm;rSmaeNyD; olwdk ha&mufbl;wJhae&mawGu tdk NrefrmNynfuae&mawGxufomw,f bmnmaNym&if raumif;wwfvdk hom onf;cH&wm ydwfwD;csifwmyJ/ odw,f em;vnfw,f oabmaygufw,f rSefaumif;rSefr,f'gayr,fh rMudKufbl;/ bmvdk htJvdkNzpfrSef;vJrodbl;/ trSefw&m;yJavvdk haNymaumif;aNymcsifaNymr,f/ uRefrrMudKufbl;/ wrsdL;pDyJ/ [dkae huvmaNymaew,f 'Da&muf bdkuawmfa[mif;wa,mufu tr,fav; ola&mufbl;wJh t*Fvefu*leJ h,SOfawmh NrefrmekdifiHu[mawGu ewfoif; bmrSrqdkifbl;/ udk,fuavtukefa&mufbl;awmh NrefrmNynfu[mawGu bmrSudkr[kwfwmwJ h/ udk,fav tonf;,m;wm raNymeJ h/ eifhtarMuD;a':vm;[mvdk haNymNyD;ydwfwD;csifwm (i,fi,fu wtm;vufygawmh ausmif;rSm tNrJ&dkufcH&wm MuD;rS avQmhxm;wm [J[J). tJ'gaMumifhtckudk,frMudKufwmawGaNymwJhvlawGudka&Sm ifw,f tckoli,fNyefvm;rod i,fpdwf0ifawmh vufygrdrSmpdk;vdk h/

  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #13
  Noble Contributor Senior Cupid :D   Grace is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  825
  Thanks
  49,057
  Thanked 16,876 Times in 836 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Botazan View Post

  aps;aeY aps;ywf&wmvnf; odyf MudKufwm/
  tJh'Du ArmrsKd;ppfppf vdarmfoD;awG rsm;rsm;pm;pm; r0,fvmcJhrdwm odyf aemifw&w,f/
  ArmrsKd;u tcsOfuav; pGufw,f/
  pm;& t&om&Sd/
  ,dk;',m;rsKd;vdk tcsKdMuD;yJ r[kwfbl;/
  atmifyef;uae &GmiHvrf;twdkif; [efNrifhrdk&f&Gmudk qif;wJhtqif;vrf; (pyg,f&S,frwfawmhrwfw,f. uRefruwdk hompnfuavmvrf;uwufNyD; tqif;rS tJvrf;udkokH;wm) rSm vdrfarmfNcHawGtrsm;MuD;&Sdw,f tJrSm pdwfMudKufpm; tJ[kwfaygif Nrnf;wm pdwfMudKufNrnf; pdwfMudKuf0,f aps;csdL vwfqwf aumif;rSaumif;/ pum;rpyf tcktJbufudk wdk;&pfawGudk vdrfarmfNcHacGm;wJhc&D;pOfawGvJvkyfw,fr[kwfvm;/ t&rf;vSwmyJ tJ'Dvrf;u/ wdwfqdwfaewmyJ/ tJwkef;uaNymwmyg/ ckawmhrod/
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #14
  Noble Contributor Wizard Cupid Meh!   KaungKinPyar is on a distinguished road KaungKinPyar's Avatar
  Join Date
  Mar 2008
  Posts
  1,540
  Thanks
  60,961
  Thanked 36,587 Times in 1,557 Posts

  Default

  Maldives ကိုသြားခ်င္တယ္။ ေအးေအးေဆးေဆး ေရကူးလိုက္ စားလိုက္ ဓါတ္ပံု႐ိုက္လိုက္ အိပ္လိုက္ေပါ့ေနာ္။
  ဒါေမမဲ႔ ေနေတာ္ေတာ္ ပူမယ္ထင္တယ္။ ဓါတ္ပံုထဲ ျမင္ရတာ အရမ္းလွေပမဲ႔ အရိပ္သစ္ပင္ သိပ္မေတြ႕ေတာ့ ေနလို႔ေကာင္းပါ့မလားမသိဘူး။
  သြားေတာ့ၾကည့္ခ်င္တယ္။
  ေနာက္တေနရာက နယ္သာလန္။ အဲဒီမွာေတာ့ ေလွ်ာက္သြားမယ္ ေနရာစံုေအာင္။ ႏွင္းအရမ္းက်တဲ႔အခ်ိန္မသြားပဲ သာယာၿပီး ေရာင္စံုပန္းေလးေတြပြင့္တဲ႔အခ်ိန္။ လက္ထဲမွာ ဓါတ္ပံုေရာ ဗီဒီယိုေရာ ႐ိုက္လို႕ရတဲ႔ ကင္မရာ အေသးေလးကိုင္ၿပီး နားနားေနေနေလွ်ာက္သြားခ်င္ပါတယ္။
  ေလာေလာဆယ္ေတာ့ မဂေရ႔စ္ ကိုအားက်ေနတယ္။

  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #15
  Noble Contributor Wizard Cupid abcdefghijk   2323 is on a distinguished road 2323's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  1,341
  Thanks
  28,594
  Thanked 22,086 Times in 1,341 Posts

  Default

  vmr,fh atmufwdkbm 2016 us&if eDayg oGm;vnfzdkY vkyfxm;w,f ..

  r*a&Yajymovdk a&mufoGm;oGm;&wm udkawmfawmfrkef;aejyD ..

  cGifh&,f .. ydkufqH&,fom ukefoGm;w,f .. vlu tvkyfvkyf&wmxufawmif ydkyifyef;w,f ..

  tcsdef&,f .. ydkufqH&,f aygwJhtcsdefu b,fawmhrsm;rS a&mufrvJ odbl; ..

  2323
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #16
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,232
  Thanks
  8,323
  Thanked 36,195 Times in 2,252 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by 2323 View Post
  vmr,fh atmufwdkbm 2016 us&if eDayg oGm;vnfzdkY vkyfxm;w,f ..

  r*a&Yajymovdk a&mufoGm;oGm;&wm udkawmfawmfrkef;aejyD ..

  cGifh&,f .. ydkufqH&,fom ukefoGm;w,f .. vlu tvkyfvkyf&wmxufawmif ydkyifyef;w,f ..

  tcsdef&,f .. ydkufqH&,f aygwJhtcsdefu b,fawmhrsm;rS a&mufrvJ odbl; ..

  2323
  awmifajcpcef; a&mufatmif oGm;cJhygvm; udkESpfoHk;../ awmfawmfav;awmh avQmuf&vdrfhr,f xifw,f../ ckxJu jznf;jznf;pDusifhxm;aygh../ atmufwdkbm qkdawmh at;awmif at;aeavmufNyD../

  [dkwavmu Adelaide udka&mufawmh oHk;av;ESpfuGJaewJh i,foli,fcsif;eJU jyefawGU../ vQdKajrmifawmifMum; awGxJudk hiking oGm;jzpfw,f../ ESif;pdkUpdkUrSm aeuav;xGufvmawmh wpfavmuvHk; MunfawmufvdkU../ pdkwdkwdk jruf&dkif;awmxJu ESif;aiGUav;awG ysHaewm odyfvSwmyJ../

  r*a&hpfwdkU oGm;wJh atmifyef;vrf;udkvJ oGm;csifrdw,f../

  vGefcJhwJh ESpfESpfavmufu aq;cef;rSm pmoifay;&wJh ausmif;om;wpfa,mufu professional hiking guide vkyfw,f../ olajymjywm Hiking u pdwf0ifpm;zdkU aumif;w,f../ aemufrS a&;OD;r,f../ awmxJrSm tdrfomr&dS a&r&dSbJ aemufaz;yg&wmu vGJ&if aysmfp&maumif;rSmyJvdkU../

  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #17
  Noble Contributor Wizard Cupid abcdefghijk   2323 is on a distinguished road 2323's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  1,341
  Thanks
  28,594
  Thanked 22,086 Times in 1,341 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by flintz View Post
  awmifajcpcef; a&mufatmif oGm;cJhygvm; udkESpfoHk;../ awmfawmfav;awmh avQmuf&vdrfhr,f xifw,f../ ckxJu jznf;jznf;pDusifhxm;aygh../ atmufwdkbm qkdawmh at;awmif at;aeavmufNyD../

  [dkwavmu Adelaide udka&mufawmh oHk;av;ESpfuGJaewJh i,foli,fcsif;eJU jyefawGU../ vQdKajrmifawmifMum; awGxJudk hiking oGm;jzpfw,f../ ESif;pdkUpdkUrSm aeuav;xGufvmawmh wpfavmuvHk; MunfawmufvdkU../ pdkwdkwdk jruf&dkif;awmxJu ESif;aiGUav;awG ysHaewm odyfvSwmyJ../

  r*a&hpfwdkU oGm;wJh atmifyef;vrf;udkvJ oGm;csifrdw,f../

  vGefcJhwJh ESpfESpfavmufu aq;cef;rSm pmoifay;&wJh ausmif;om;wpfa,mufu professional hiking guide vkyfw,f../ olajymjywm Hiking u pdwf0ifpm;zdkU aumif;w,f../ aemufrS a&;OD;r,f../ awmxJrSm tdrfomr&dS a&r&dSbJ aemufaz;yg&wmu vGJ&if aysmfp&maumif;rSmyJvdkU../

  'Dwcgawmh awmifajc ra&mufawmhbl; udkzvifha& .. aemufwacgufrS wdbwf bufuae oGm;rvm;vdkY .. tpuawmh oGm;rvdkYyJ aemufawmh oGm;r,fholawG nSd&if; nSd&if; .. ykdufqHwdkY tcsdefwdkY wGuf&if; wGuf&if; atmufu tpDtpOfav;yJ jzpfoGm;w,f .. udk;&ufajrmufu udk,fvkyfcsifwm udk,fxnfhxm;Muwm ..

  2323  Day 1: Greetings at Kathmandu Airport and Transfer to your hotel.
  We will be present there at airport for your convenience to greet you and transfer to your desired hotel. When you have had your time to settle in and freshen up after your long fight, you will be invited to visit our office for a briefing about your program. You will have meeting with your trekking guide and discuss about the equipment needed for the trekking and we will process for the trekking permits. If you arrive at night we will have same discussion in next day morning after your breakfast.
  Day 2: Flight to or Drive to Pokhara, 25 minutes flight trekking to Tolka (1790m), 30 minutes drive and Walking distance 4-5 hours
  After having your breakfast, we will drive you to the Domestic Airport to take a 25 minutes flight to Pokhara. During the short flight, on arrival Take a 30min drive to roadside shacks of Phedi. The start of the trail heads up the hill on a set of steps across the road. The main part of Dhampus valley is on the top of the ridge, more than 500m above. The trail climbs to a rhododendron forest and passes to Pothana (1990m). The view of Machhapuchhare (6997m) is excellent from here, except that from this angle it looks more like Matterhorn than a fish tail. The trail emerges in the main Modi Khola valley and reaches Tolka.
  Day 3: Tolka trekking to Chhomrong (2040m): Walking distance 5-6 hours
  Working through nice terraces to Landruk a beautiful Gurung village provides you excellent view from Landruk trail continues to Jhinu. Very almighty rhododendron forests and fine terraces went passing through our trail to the Chhomrong village. Above the village is the mighty peak of Annapurna South with the Mt. Fishtail, facing it across the valley. Chhomrong is a beautiful village with lots of Lodges providing good facilities. Chhomrong is a gateway to Annapurna Sanctuary trek and inhabited by Gurung, one of the major ethnic groups of Nepal.
  Day 4: Chhomrong trekking to Dovan (2540m): walking distance 6 hours
  Leaving Chhomrong, the trail descends via a stone staircase and crosses the Chhomrong Khola on a swaying Suspension bridge. Then climb out of the side valley passing through deep forests of bamboo, rhododendron and oak. The portion of the day’s trek follows another ascent to Kuldi (2470m). Descend a long, steep, slippery stone staircase into a deep bamboo and rhododendron forest to the village of Dovan.
  Day 5: Dovan trekking to Machhapuchhare Base Camp (3700m): walking distance 6-7 hours
  A trek of narrow Modi Khola valley brings you almost to the base of M.B.C. There's technically no such thing as 'Machhapuchhare Base Camp', since ascents of the mountains are prohibited. The mountain views are stupendous; the panorama includes Hiuchhuli, Annapurna ranges and the ever-changing Machhapuchhare. This area is called the Annapurna sanctuary since it is totally surrounded by mountains. A huge amphitheater enclosed by a solid wall of snow-capped peaks which include Annapurna I, Annapurna III and the fish tail spire of Machhapuchhare.
  Day 6: Machhapuchhare Base Camp Trek to Annapurna Base Camp (4130m) and back to Dovan.
  The climb to Annapurna Base Camp takes under two hours. You descend a small ridge branching out from the mountain pass to mountainside with widespread terraced fields showcasing tranquil meadows and lush fertile farming land. As you reach Annapurna South Base Camp, witness awesome picturesque landscapes, majestic panoramic view of snow-capped mountainous peaks and varied Himalayan cultural settings tucked beneath the southern slopes of the Annapurna massive. Tremendous Annapurna Range stops your heart beat for a while; whole day without rest chill out around to explore ABC. At the end we will drop down back to Dovan for the night.
  Day 7: Dovan trek to Chhomrong (2540m): walking distance 6 hours
  Ascend on a long, steep, slippery stone staircase from the village of Dovan. Climb out of the side valley passing through deep forests of bamboo, rhododendron and oak to Chhomrong.
  Day 8: Chhomrong trekking back to Pokhara Via Jhinu Danda : walking distance 6-7 hours
  Working through a flat level after an hour climb down to Kimrong Khola and start ascending you will work through rhododendron forest and nice terraces. Take your lunch at Jhinu offering spectacular mountains views. Traverse high above the river on a wide stone-paved trail to a large and prosperous town Birethanti (1000m). We continue our walk to Nayapul and catch a private vehicle to get to Pokhara. We spend a beautiful night in Pokhara city. You can have some expedition over famous city streets.
  Day 09: Paragliding and Bungy jump
  today we will do Paragliding and Bungy Jumping in Pokhara
  Day 10: Pokhara to Kathmandu, Take a 25 minutes flight or 6/7 hour Drive.
  You can take a flight or drive by tourist bus/Private car to Kathmandu. At the evening you can have your last night in Nepal enjoying the Nepali cultural dinner show, taking some beautiful snaps and making up your mind for the returning journey. (Or stay longer for short tours such as drives at National parks, rafting, Tibet tours, mountain biking etc).
  You can have a greetings exchanging among friends and buy some souvenirs.
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #18
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,232
  Thanks
  8,323
  Thanked 36,195 Times in 2,252 Posts

  Default

  Day 6 rSm Base Camp a&mufr,f r[kwfbl;vm; udkESpfoHk;&Jh../

  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #19
  Noble Contributor Wizard Cupid abcdefghijk   2323 is on a distinguished road 2323's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  1,341
  Thanks
  28,594
  Thanked 22,086 Times in 1,341 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by flintz View Post
  Day 6 rSm Base Camp a&mufr,f r[kwfbl;vm; udkESpfoHk;&Jh../

  uGsefawmfu{0&wfawmif Base Camp udk ajymw,fxifvkdY .. {0&wfawmif Base Camp udk aemufESpfrS wdbwfbufu oGm;rvm;vdkY .. oGm;zdkY OD;aqmifol oli,fcsif;awGu tpDtpOf qGJwm .. b,foGm;r,f .. nmoGm;r,faygh .. taemfu aemufu vdkufwmrsm;w,f .. OD;aqmifr,fhol r&SdrS igvkyfay;r,fqdkjyD; 0ifvkyfwm ..

  2323

  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #20
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,232
  Thanks
  8,323
  Thanked 36,195 Times in 2,252 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by 2323 View Post
  uGsefawmfu{0&wfawmif Base Camp udk ajymw,fxifvkdY .. {0&wfawmif Base Camp udk aemufESpfrS wdbwfbufu oGm;rvm;vdkY .. oGm;zdkY OD;aqmifol oli,fcsif;awGu tpDtpOf qGJwm .. b,foGm;r,f .. nmoGm;r,faygh .. taemfu aemufu vdkufwmrsm;w,f .. OD;aqmifr,fhol r&SdrS igvkyfay;r,fqdkjyD; 0ifvkyfwm ..

  2323

  uRefawmfvJ {0&uf base camp vdkU rSwfNyD; a&;vdkufrdwm../ bmyJajymajym.. 'D trip twGufawmh uRefawmf udkESpfoHk;udk *kPf,lw,fAsdKU../ tm;vJay;w,f../ "mwfyHkawG rsm;rsm; &dkufcJh../
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts