+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 3 of 5
FirstFirst 1 2 3 4 5 LastLast
Results 21 to 30 of 48

Thread: [mm] owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (24)[/mm]

 1. #21
  Noble Contributor Senior Cupid   THARGYII is on a distinguished road
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  572
  Thanks
  22,021
  Thanked 11,137 Times in 574 Posts

  Default

  အင္း ... ေျပာစရာ စကားလံုးေတာင္ မရွိေတာ့ဘူး ... ေဒါသထြက္ေနတဲ့ လူအုပ္ၾကီး အကြက္ဘဲလားေတာ့ မသိဘူး ...
  ခက္ပါ့ .. ခက္ပါ့ .. နည္းတဲ့ အကုသိုလ္ေတြလား ....
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #22
  Noble Contributor Wizard Cupid   brokenworld is on a distinguished road brokenworld's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Krung Thep
  Posts
  1,190
  Thanks
  56,435
  Thanked 16,473 Times in 1,151 Posts

  Default

  tm;vHk;&JY arwmydkYrSkawG cH,ltNyD;rSmawmh a&G;aumufyGJudk ,cifoufrSwfxm;wJhtwdkif; Edk0ifbmv 8 &ufaeYrSmyJ NyKvkyfrSmNzpfygw,fwJh../ aNymif;a&GYNcif;rNyKawmhygbl;wJhAsm../ 'DvlawGawG&rvm;qdkNyD; aoG;wdk;prf;wmaerSm.. &awmhvJ tNrwf r&awmhvJ r&SHK;bl;qdkNyD;vkyfwm../ awmfawmfusufoa&wHk;wJhvl awGAsm../
  Manchester United isn't my favorite football club, it is my life.
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 24 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #23
  Noble Contributor Senior Cupid HappyGoLucky   HlaingKaLayThin is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  553
  Thanks
  13,904
  Thanked 10,793 Times in 552 Posts

  Default

  ေရြးေကာက္ပြဲေရႊ႕ဆိုင္းရင္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္လို႔ .......... မေရႊ႕ဆိုင္းေတာ့ေၾကာင္းတဲ့ ..။
  ကယ္တင္ရွင္လိုလို စာနာစိတ္ျပည့္ေနသေယာင္ေယာင္ ..
  အဲေလာက္ဆင္ျခင္ဥာဏ္ရွိေနရင္ အစထဲက ဘာလို႔ ထလုပ္ေနေသးတုန္း .. ေအးေဆးမေနဘူး ..
  သက္သက္မဲ့ လူေတြ စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ ...ဆဲလိုက္ရတာလဲ မိုးကိုမႊန္လို႔..... အကုသိုလ္ေတြ အကုသိုလ္ေတြ ...
  သူတို႔နဲ႔ေနရတာ အလကားေနရင္းကို အကုသိုလ္ရေနေတာ့တာ ..။
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 24 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #24
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  &cdkifjynfoGm;&ifyJ a': pk udkqEkjyMuawmhrvdkvdk/
  towfyJcH&awmhrvdkvdk/
  tqJyJcH&awmhrvdkvdk/
  tckawmh*Grf;oGm;jyD/
  [dk*wHk;vnf;tckavmufqdk w&SHK h&SHK hjzpfaeavmufjyD/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #25
  Noble Contributor Wizard Cupid abcdefghijk   2323 is on a distinguished road 2323's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  1,343
  Thanks
  28,635
  Thanked 22,094 Times in 1,343 Posts

  Default

  azhbGwfr,fzwf&wJh 8 ESpft&G,f aumifrav;udk tjypfay;yHk? ESdyfpufyHkawGu vlrqefbl; .. awGYrdawmh awmfawmf pdwfraumif;jzpf&w,f .. pmoif&r,fh t&G,fudk tvkyfawG vkyfckdif;awmh b,fuav;u vkyfcsifrvJ .. tvkyfrvkyfawmh tjypfay; .. tm;i,fwwfwJhuav;qdk idkwmuvGJ bmrS rvkyfwwfayr,fh .. acgif;rmwJhuav; enf;enf; nmOfqdk;wJh uav;qdk pdwfvdkufrmefrmawGvkyf&mu ckvdk t&G,feJY rvdkufatmif vkyfwmawG jzpfukefw,f xifwmyJ .. rw&m;vkyfwJholvJ xdkufoifhwJh tjypfay;&cHjyD; .. uav;rvnf; oifhawmfwJhae&mrsm MuD;jyif;cGifh&ygapyJ qkawmif;&r,f ..

  jyifopfwdkY tMurf;zuf wdkufcdkufcH&jyD; aemufu MudK;udkifolawGudk vkdufzrf;wJh owif;awG 'D&ufydkif;qufwdkufzwfae&w,f .. tdkuftufzufuvJ awmf&Hkr[kwfbl;[ .. vlwpf&mawG aojyD;wmawmif aemufxyf taocHazmufcGJr,fholeJY vufeufaygif;rsm;pGmeJY awmufavQmufzrf;rdaeawmh MuD;MuD;rm;rm;udk MuHpnfxm;w,fajym&r,f .. jyifopfeJY taygif;ygu qD&D;,m;udk AHkMuJwmudk tm;ay;aewJh uD;bkwfrsdK;cspfawGuvnf; owif;zwf&if rsufpda&muf&if pdwfroufomp&m awGY&w,f ..

  tMurf;zufwdkufckdufcH&wJh jyifopftwGuf azhbGwfy&dkzdkifawG ajymif;jyD; 0rf;enf;aMumif;azmfjyMu&muae .. azhbGwfay:u uDbkwfq&morm;awGu teD;em;u &Srf;rSmppfjzpfwm 0rf;renf;yJ .. [dkta0;u jyifopfudk 0rf;enf;&aumifvm;qdkjyD; rcsdwifuJ tjypfwifMujyefw,f .. jyifopftwGuf ay:yifvm; wu,fvm; rod pdwfraumif;jzpfMuolawGuvnf; tom;vGwf tajymcH&awmh jyefwGwfMujyefa&m .. &SKyf&SufawG cwfaeawmhwmyJ .. b,folrSm;w,frSefw,fqdkwmxuf
  wzufeJY wzuf rykwfcwfyJ udk,fhcHpm;csuf udk,fhzmom azmfjyMu&if vHkavmufw,fxifwmyJ ..

  ta&;xJ trypophobia qdkwmudk q&mvkyfajymjyMu&mu [dkem;u wwfvmvdkuf 'Dem;u wwfvmvdkufeJY .. a&m*g&Sdr&Sdqdkwmxuf pdwfxJ wrsdK;MuD;&,fyJ .. tJhtaMumif;udk udk,fhazhbGwfu oli,fcsif;qdkolawG rodvdkYvJ bmrS Oygwfr&Sdbl; xifwmygyJAsm .. apwemawmh apwemaygh tJhvdk tonf;,m;p&mawG rjrifcsifvnf; awGY&wJhae&m vm&SJawmh tjrifawmhuyfrdwmtrSefyJ ..

  EdkifiHa&;eJY ywfowfwJh owif;awGuvJ zGwmeJY wu,feJY b,f[mu b,f[mrSef;rod &SJMu .. ul;jyD; jyefwifMueJY &Skyf&SufawGudk cwfaeawmhwmyJ .. wzufeJY wzuf [dkbufuzJhvdkuf 'DzufuzJhvdkuf qdkayr,fh wcsufwcsuf Mum;xJuae 2 zufvHk;udk 0ifwD;wmvnf; awGY&&JY .. wu,f tm;Pm ay;ray;u raocsmao;ayr,fh &kd;at;wJh orw bbMuD;udk cspfw,fwdkY .. ordkif;opfa&;wJh umcsKyfMuD;cspfw,fwdkYuawmh 'DwywfxJ enf;enf; rsm;jidrfoGm;ovm;vdkY .. tbawGudk arwm r&SdvSayr,fh t*FvdyfvdkY aumif;aumif;rajymwwfwmudk avSmifwmawmh oabmrusrdbl; .. oli,fcsif;wpfa,mufa&;wmav; oGm;owd&w,f .. olrsm; orwawG orw oufwrf;ukef&if aqG;aEG;yGJawG wwfvdkuf vlrSKa&;vkyfief;awGulvdkuf vkyfMuayr,fh .. bb orwusrS rGif;ig; a&mif;&w,fvdkY redyfygbl;Asm wJh ..

  zwfxm;wJh[mav;awG rSwfrdoavmufyGm;oGm;jyD ..

  2323

  Last edited by 2323; 11-19-2015 at 03:48 PM.
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #26
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by 2323 View Post
  olrsm; orwawG orw oufwrf;ukef&if aqG;aEG;yGJawG wwfvdkuf vlrSKa&;vkyfief;awGulvdkuf vkyfMuayr,fh .. bb orwusrS rGif;ig; a&mif;&w,fvdkY redyfygbl;Asm wJh ..
  vlrSKha&;vkyfief;awGvkyfzdk h? aqG;aEG;yJGawGwufzdk hqdkwm ydkufydkufvSsHrS&w,fav/
  orwr[kwfawmh&iftaqmifta,mifawGr&Sdawmhbl;/ vpmvnf;yifpifyJ&awmhrSm/
  vmbfpm;xm;wmawGvnf;&Sdr,frxifbl;/tJhawmhbmeJhoGm;pm;rSmvnf;/ yg;pyf 2ayguftwGuf&Sm&OD;r,fav/vkyfoifhwmudkvkyfwmvdk hxifygw,f/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #27
  VIMC r[m;',m; Cupid Buzy Buzy Buzy   MrYoDa is on a distinguished road MrYoDa's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Internet
  Posts
  4,465
  Thanks
  22,447
  Thanked 120,304 Times in 4,473 Posts

  Default

  rdk;nSif; jyoemu autdkifat wyfr[m 8 u tm;txd pdrfh 0ifvmNyD; pcef; tcdkiftrm 0if xdkif vdk hwdkuf&wm wJh../ owif;xJuvdk e,fajr&Sif;vif;&if; xdawG hrd wm r[kwfbJ twd tus awG hvdk htonf; toef xwdkuf&wmvdk h ajymw,f/ tJh'd ae&m rSm pcef; tcdkiftrm&SdoGm;&if rdk;nSif;eJh ywf0ef;usif e,fawGudk aumif;aumif; vTrf;rdk; xdef;csKyf xm;Edkifr,fwJh/ bmvdk h wyfu a0hvnfaMumifywf owif;xkwfovJ rod/ tJh bufu jyefvmwJh vl wpfa,muf tqdkt&awmh t&ifuwnf;u tJh'd ae&mawG [m autdkifau tvSkyf&Sm; rI hawG &SdcJhNyD; tck jrdK hxJ teD;em; txd wdkufyGJawG us,fjyef hvmrSmudk pdk;&DrfaeMuw,f/ ajymMuaMu;qdk Arm&nft0 qHk; olykefudk jyygqdk&if ucsifolykef udk jy&rSmyJ/

  &Srf;jynfrSm jzpfwmuawmh a&S hrSm jzpfaewJh wdkufyGJawG udk t&Sdefusvdk usjim; aemufwef; pcef;udk 0ifwdkufwm jzpfr,f/ tm;vHk; a&S hwef;xGufoGm;vdk hpcef;rSm tapmifh usefwJh tiftm; udk wGufNyD; tawmfav; 0ifjypfyHkyJ/ 'grsdK;awGu [dk;t&ifwkef;u u&if jynfe,f bufrSm jzpfaeus/ wyfpkav; wpfpk .. wpfcgwpfav 3 a,mufavmuf u tomav; pdrf h0ifvmNyD; pdef ajymif; eJh xkoGm;wm wdk hbmwdk h../
  r[kwfrcH-cGef;wHk hjyefaomf-rSefaomfvnf;&SH;-vlvnf;rkef;\/
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #28
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  a&G;aumufyJGrSmMuHhzGwfupkwfjywfowfatmif&SHK;oGm;v dk hqlnHqlnHvkyfr,fxifaewm/
  olwdk hawGuodyfqlnHqlnHrvkyfMuyJ ( tl;aX;tl;uvJG&ifaygh ) usefwJh'Drdkua&pDbuf
  awmfom;awGygvdk hvdyfacgif;xGufatmifatmfaeMuwJh carmufolcdk;awG? woD;yk*vawG?
  l0D0D&Jh taygufapmifh rsdK;cspfawGu a&a&vnfvnf qlnHqlnH vkyfaewmuawmh
  obm0odyfrusovdkyJ/ rsufESmzHk;awGuGmusvmjyD/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #29
  VIMC Wizard Cupid   koshwemung is on a distinguished road koshwemung's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  1,634
  Thanks
  45,612
  Thanked 57,311 Times in 1,613 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by MrYoDa View Post
  rdk;nSif; jyoemu autdkifat wyfr[m 8 u tm;txd pdrfh 0ifvmNyD; pcef; tcdkiftrm 0if xdkif vdk hwdkuf&wm wJh../


  ppfwyfykdif jr0wDowif;rSm twdtusowif;xkwfjyefxm;wmu autkdifatu vmwkdufwmvJr[kwfzl;
  e,fajr&Sif;vif;w,fvkdYyJokH;xm;wm
  tJ'Dawmh autkdifat wyfr[m 8 ukd tpkd;&wyfu wkdufvkdY wkdufyGJjzpfwm
  wyfr[m 8 u tJ'Dae&mrSm tajccswm 1 ESpfavmuf&SdNyDwJh
  a&G;aumufyGJNyD;rS xwkdufwmuawmh rajy;aomf uef&m&Sd
  tpkd;&wyfawG[m wkdufyGJawGudk wrifzefwD;wJhoabmjzpfaeNyD
  ..
  ppfwkdufw,fqkdwm.. taysmfwrf;upm;Muwmr[kwfawmh
  ESpfzufvkH;rSm toufawG ay;qyf&r,f.. Mum;xJu ajrpmyifjynfolawGvJ qkH;&IH;epfemrIu BuD;w,f..
  ESpfzufvkH;u ypfvkdufwJh usnfqHawG tajrmufqHawG[m tvum;&wm wpfckrSrygbl;..
  tpkd;&wyfu okH;orSs p&dwfukd wkdif;jynfu uscH&w,f..
  b,fratay;rS tdwfpkdufokH;rSmr[kwfzl;..
  [kdzufu autkdifatzufua&m b,fratay;rS tdwfpkdufokH;rSmr[kwfzl; qufaMu;aumufr,f opfxkwfr,f ausmufxkwfr,f..
  'Dawmh
  atmufajc&Jabmfav;awG&Jh toufeJY&if;NyD;wkdufaewJh ppfyGJ[m &SnfMumvmav
  wkdif;jynfemavyJ..
  ESpfzufvkH;u trdefYay;aewJhaumifawG.. wkdif;jynfukd zsufaewm..


  ]]ukd,fusifhw&m;}} om ]]*kPfodum}}
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #30
  Noble Contributor Godly Cupid /dev/null   greenwood is on a distinguished road greenwood's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  2,061
  Thanks
  41,211
  Thanked 59,514 Times in 2,057 Posts

  Default

  zm;uefYarSmfrSm ajrNydKvdkY tenf;qHk; vl 100 avmufaoMuwJhtaMumif; roufromzwfrdawmh Global Witness a&;xm;wmjyeftrSwf&rdw,f/ qufpyfNyD;awmh KIA eJYwdkufyJGtaMumif;vnf; awG;rdw,f/

  jrefrmtpdk;&eJY typftcwf&yfpJa&; vufrSwfrxdk;wJhtzJGY (7) zJGYxJrSm UWSA eJY KIA vnf;ygw,f/ Global Witness &JUcefYrSef;csuft& 2014 rSm ucsifjynfe,f&JU ausmufpdrf;xGufwefzdk;u uefa':vm 31 bDvsHwJh/ 'g[m UN ucefYrSef;wJh jrefrmjynf&JU 2014 rl;,pfaq;0g;arSmifcdkwefzdk; uefa':vm oef; 340 xuftrsm;BuD;rsm;ygw,f/ ausmufpdrf;tjyif wkwfudk rosewood tEG,f0if wrvef;eJY ydawmufom;awG cdk;a&mif;wmvnf; 2013 wpfckwnf;wif uefa':vm oef; 200 ausmfw,f/ KIA eJY 0wyfawG tiftm;awmifh? vufeufawmifhwm bmqef;ovJ/ qef;wmu wpfu,fvkyfae&wJh tJ'Du a'ocHjynfolawG&JUb0yJ/ owif;awGxJrSm zwfvdkuf&&if olwdkYawG b,favmuf toufeJY&if;vkyfMu&w,f? rpdkYrydkY vkyfc&Muw,f? ae&mxdkifcif;pkwfwD;pkwfjywfeJY aq;pJG? atudkuf jzpfaeMuw,fqdkwm rMum;csiftqHk;yg/ a'ocHjynfolawGudkawmh bmwpfckrS r,fr,f&&vkyfray;Muyg/ ajymcsifwmu wpfu,fawmh KIA qdkwm Armppfwyf[m ArmjynfolawGtay:zdESdyfovdk ucsifjynfolawGtwGuf bmaumif;usdK;rSray;wJhtzJGYyg/

  trsdK;om;&ifMum;apha&;qdkwmrSm txufrSmajymcJhovdk t&if;tjrpfawGuae NrdK;NrdK;rsufrsuf ydkufqH0ifaeawmhum; vG,fvG,feJYawmh tavQmhay;r,frxifbl;/ [m;Awfwuodkvf ygarmuwpfOD;ajymovdk ucsifjynfrSm ausmufpdrf;omrxGufcJh&if Nidrf;csrf;a&;vkyfief;pOfawG ydktqifajyrSm aocsmw,f/ 'D &if;jrpfusdefpm [m trsdK;om;jyefvnf&ifMum;apha&;&JU tBuD;rm;qHk;tarSmifhya,m*vdkY uRefawmf,lqrdw,f/

  wpfu,fawmh ucsifjynfe,f wpfckxJrSr[kwfygbl;/ ae&mtawmfrsm;rsm;rSm udk,fhenf;udk,fh[efeJY resource extraction vkyfaeMuwmyg/ Oyrm - a&eHarSmfawG eJY aTarSmfawG/ tJ'D arSmf qdkwJhae&mawGudk Munfhvdkuf&if ukrPDBuD;awGom BuD;yGm;oGm;NyD; tif;oltif;om;rsm;uawmh eif;jym;b0uae wufEdkifcJvSygw,f/ uRefawmfudk,fwdkif aTwl;? a&eHwl;wJh olaX;BuD;wpfa,mufeJY &if;ESD;zl;vdkY arSmfawGudk udk,fwdkifa&mufcJhzl;ygw,f/ tif;awGxJvnf; udk,fwdkifqif;cJhzl;ygw,f/ a'ocHqdkwJhvlawG[m wpfydkifwpfEdkif vuf,ufwGif;uav;rsm;eJY pm;EdkifaomufEdkifHkrQom&Muwmyg/ wpfu,fvkyfwJh ukrPDBuD;awGu aemufuG,frSm tmPmydkifawGeJYaygif;? owKwGif;Xmeu ajryHkawGudk aiGeJY0,f,l? ajrpm&if;eJYaygif;NyD; ajr,mawGtwif;odrf;? olrsm;xufOD;atmifavQmuf? puf,E,m;BuD;awGeJY 'dkif;erdkufawGarSmifcdkoGif;NyD; tBuD;tus,fvkyfMuwmyg/ tJ'Dvdk arSmf qdkwJhae&mrsddK;[m w&m;Oya'pdk;rdk;rIvnf; r&Sdoavmufjzpfaeawmh ukrPDawGrSm udk,fydkifvlrdkufawGiSm;NyD; &rf;um;csifwdkif;&rf;um;vdkY&wJhae&m? a&SmufoD;aq;jym;xuf rl;,pfaq;ydkaygwJhae&mawGaygh/

  'Dvdkae&mrsdK;awG jrefrmjynfrSm trsm;xifxm;wmxuf? taemufowif;pm*sme,fawG vufvSrf;rDwmxuf trsm;BuD;ydkygw,f/ tHhMozdkYaumif;wmu Global Witness vdk? Eco Business vdk? EIA vdk taemuftzJGYtpnf; owif;pm*sme,fawGuom udef;*Pef;awGeJY taotcsmcefYrSef;EdkifMuNyD; jrefrmjynfu b,fowif;pm*sme,frSmrS 'Dvdkowif;rsdK;? a&;om;wifqufyHkrsdK; rzwfzl;wmyJ (jrefrmowif;pm*sme,f odyfrzwfjzpfwJh uRefawmhf tm;enf;csufvnf; jzpfygvdrfhr,f)/

  pyfrdvdkY .. Harvard Kennedy School eJY AD,uferfu Fulbright School wdkYu okawoDESpfa,mufaygif;a&;xm;wJh Creating A Future: Using Natural Resources for New Federalism and Unity qdkwJhpmwrf;u pmrsufESm 15 eJY 16 rSmygwJh wifjycsufav;awG pdwf0ifpm;zdkYaumif;w,f/

  cifrifvsuf
  armifopfpdrf;
  Last edited by greenwood; 11-22-2015 at 02:50 PM. Reason: more sources
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts