+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 5
1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 48

Thread: [mm] owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (24)[/mm]

 1. #1
  VIMC Godly Cupid 33   THIHA is on a distinguished road THIHA's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  3,452
  Thanks
  136,623
  Thanked 59,251 Times in 3,411 Posts

  Default owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (24)

  သတင္းဖတ္ၿပီးေဆြးေႏြးျခင္း ( ၂၃ ) တြင္ Post count 1001 ေက်ာ္လြန္သြားပါေသာေၾကာင္႔

  အသစ္ထပ္မံဖြင္႔လႊစ္လိုက္ပါသည္...

  Quote Originally Posted by academy View Post
  jyoemwpfckudk b,folrSowdrrlrdMubl;....
  rJay;zdkYudpudk b,folrS tm;wufoa&mr&SdMubl;... rJpm&if;tvdrfcH&rqdk;vdkY oGm;Munhfqdkawmhvnf; rxl;ygbl;uGmqdkwJhpdwfawGaMumifh cufukefa&m....
  rJpm&if;rSm uJGvJGrIawGawmfawmfrsm;aew,fqdkwm &dyfrdw,f... 'gayr,fh jynfolawGpdwfxJrSm igwdkYrJay;vnf;rxlygbl;qdkwJhtawG;[m awmfawmfaMumufzdkYaumif;w,fAs...
  ckxd rJpm&if;udktm;BudK;rmefwufoGm;MunhfolawGr&Sdbl;... . pdwfraumif;p&myJ....

  သီဟ
  ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ပါဘူး...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #2
  VIMC Godly Cupid   happyvalley is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  2,538
  Thanks
  52,829
  Thanked 81,211 Times in 2,561 Posts

  Default


  aemufqkH;ay: oifwef;trsdK;tpm;ygyJ . . . 'Davmuf&J&Jwif;wif; 0denf;ukdazmufzsufjyD; vkyfcsif&mvkyf aewmukd oHCmhtzGJYtpnf;awGu bmaMumifh vufykdufMunhfaeMuygovJ . . . /
  omoemukd ndSK;EGrf;apwJh vkyf&yfqkdwm 'grsdK;ukdac:wm /
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #3
  VIMC Godly Cupid   happyvalley is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  2,538
  Thanks
  52,829
  Thanked 81,211 Times in 2,561 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by academy
  'gayr,fh jynfolawGpdwfxJrSm igwdkYrJay;vnf;rxlygbl;qdkwJhtawG;[m awmfawmfaMumufzdkYaumif;w,fAs...
  ckxd rJpm&if;udktm;BudK;rmefwufoGm;MunhfolawGr&Sdbl;... . pdwfraumif;p&myJ....
  tJ'gaMumifhvJ a':pk&Jh tckaemufykdif;jynfwGif;c&D;pOfawGrSm jynfolawGukd rJay;MuzkdY ? 'DwpfMudrfrSm vnf; jywfjywfom;om;eJY NLD tEkdif&atmifrJay;MuzkdY wkdufwGef;aewmyg / a':pku vlxk&Jh a&csdeftwuftus ukdodaew,f ? 'g[m acgif;aqmifaumif;wkdY&Jh vuPmwpf&yfyJ / w&kwfc&D;pOf[m jrefrmjynf&Jh tem*wftwGuf wpfpkHwpf&mtusdK;oufa&mufrSKMuD;rm;vdrfhr,f / a':pktaeeJY wkdif;jynfukd repfemapatmif ? vlxkukd repfemapatmif vkyfaqmifvdrfhr,fqkdwmawmh oHo,jzpfp&m r&Sdygbl; / 'gayr,fh EkdifiHa&;wkdY&Jh obm0t& ]tavsmhtwif;} av;awGawmh &Sdvdrfh r,f/ aemuf 2015 &Jh t"du player wpfOD;jzpfwJh OD;a&Tref;taeeJYvnf; a':pkeJY rjzpfrae vufwGJ &r,f ? r[mrdwfjyK&r,fqkdwmukd taotcsmem;vnfxm;w,f / w&kwfeJYa&m tar&duefeJYyg eD;eD;uyfuyf qufqHa&;xlaxmifxm;wJh OD;a&Tref;taeeJY 2015 tvGef jrefrmhEkdifiHa&;tmPm political power cGJa0rSKrSm a':pktwGufvnf; t"dutpdwftykdif;wpfckukd ay;&r,fqkdwmukd oabm aygufxm;w,f/ ukd,fwkdiftwGufukdawmh a0pkMuD;MuD;&zkdYtwGuf arQmfrSef;vkyfaqmifae ygw,f/ PR ykdif;ukd aumif;atmifvkyfaqmifaejyD; ykH&dyfaumif;&atmif tpDtpOfrsm;eJYvkyfaqmif aeygw,f/ OD;odef;pdeftwGufuawmh 'kwd,tMudrftcGifhta&; r&Ekdifawmhbl;vkdY xifjrifrdw,f / wu,fh ta&; MuD;qkH; player uawmh ppfwyfygyJ / tcktcsdefxdatmifawmh trsm;pkaom jynfol oef;aygif; rsm;pGm aysmf&TifaMueyf&r,fh tcif;tusif;ukd cGifhjyKray;ao;ygbl; / orkdif;rSm emrnfaumif;eJY urnf;a&;xkd;cH&r,fh tcGifhta&;aumif;awG OD;rif;atmifvSdKifqDrSm &Sdaeygw,f /
  Reply With Quote   


 6. #4
  VIMC r[m;',m; Cupid yay yay lal lal HOT !!!   hotrod is on a distinguished road hotrod's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Location
  Rurouni (Wandering)
  Posts
  5,653
  Thanks
  213,576
  Thanked 98,332 Times in 5,654 Posts

  Default

  owif;awmh r[kwfbl;/ orkdif;aqmif;yg;yg/ onfxJu tcsuftvufawG b,favmuftxd rSefovJ[if/ zwfvdkYawmh taumif;om;yJ/ rsuf&nfawmif usavmufw,f/ t[ihf/

  eef;us awmf0ifrdom;pk taBumif; waphwapmif;

  wcsdKU trsdK;orD;i,f av;awG tazu &mxl;BuD;BuD;? tar u a&TqdkifBuD;BuD;? csrf;omwJY rsdK;&dk;uqdkawmh a&T*kPf rsdK;*kPf armufBuavw,f/ woufxdkifpm;rukefbl;qdkjyD; aiGrme w0ifh0ifheJUajymBuw,f/ bmjyemjzpfjzpf &Sif;edKifw,fqdkjyD; tmPm rme wBuGBuG qdkBuw,f/ olwdkYudk BunfhjyD; jyHK;rdw,f/ olwdkYydkifqdkifwJU &mxl; eJU"e u b,favmuf &SdrvJawmh rodayr,fh oDaygrif;&JU awmf0ifrdom;pkudk jzwfceJ oGm;owd&w,f /

  eef;usbk&ifeJJ rdom;pktaBumif;udk vlawmfawmfrsm;rsm; odovdk rodovdk/ Bum;zl;em;0 [dkwp 'Dwp&SdBuayr,fh aoaocsmcsm avhvmBunfhwJYtcg rxifedKifavmufatmif pdwf0ifpm;p&m oHa0*&p&m &ifeifhaBuuGJp&maumif;vSygw,f/

  oDaygrif; [m Armbk&if/ bk&ifrS xdkif;vdk pnf;rsOf;cHbk&if r[kwfbl; oufOD;qHydkif a&ajrU&Sifbk&if/ aoap &Sifap pwJUapwvHk;ydkif&Sif bk&if/ aiGqdkwm b@mwdkufrSm &Sdw,f/ &wemawGqdkwm ajymraeeJU/ ywjrm;iarmufvdk tzdk;jzwfr&wJU eef;pOfausmufaygif; ajrmufrsm;pGmydkifcJYw,f /

  rl;rwf rif;csif;awGudk qkawmfvmbfawmfay;&if bk&ifeJUrdzk&m;u olwdkY0wfxm;wJU ywjrm;vufpGyfawG cGswfay;avh&Sdw,f/ bk&ifeJUrdzk&m; tysif;awmfajyapzdkY a&T'*Fg;awG wvwcg taysmfBuJavowJY/

  oDaygbk&ifeJUpkzk&m;vwfwdkU&JU yxrqHk;&ifaoG; rif;orD;arG;wkef;u eefawmfxJrSm veJUcsDjyD;awmh aysmfyGJ&GifyGJawG txyfxyftcgcg oGif;w,f

  a&Tykcuf a&TcGufeJU r*Fvm,lw,f/ &wemypnf;aygif;rsm;pGmudk rif;rSKxrf;awG qkvmbftjzpf&Buw,f/ bGJUemrnf&SnfBuD;ay;w,f/ bk&if&JU orD;OD;qdkwm wyifwdkifjreef;&rJY rif;orD;/ aemifwufvmrJYbk&ifu tJY'D wyifwdkifjreef;&SifeJUtwlwGJjyD; bdoufcH&rSm/ qdkvdkwmu tem*gwfrSm rdzk&m;acgifjzpfrJYuav;/ aemuftcgrSm tJY'DorD;awmf[m t*FvdyfawGay;wJY yxrorD;awmf qdkwJY emrnfyJ wGifcJYw,f /

  oDaygrif;om;[m tavmif;rif;w&m; xlaxmifcJYwJY ukef;abmifrif;quf&JU aemufqHk;bk&if/ r,fawmf avmif;&Snfrdzk&m; u &Srf;rif;orD;/ 'Dawmh oDaygrif;om;u &Srf; Arm ujym;/ rif;wkef;rif; u avmif;&Snfrdzk&m;udk ESpfoufawmfrrlvdkY rdzk&m; t&mr0ifyJaecJY&&Smw,f/ oDaygrif;om;uvnf; rif;om;&m r0ifcJY&Smbl; /

  anmif&rf;rif;om;/ ru&mrif;om; tp&SdwJY "g;xufxuf rif;om;BuD;awG&SdaewJY twGuf bk&ifjzpfzdkY pdwfawmifrul;&JcJYbl;wJY oDaygrif;om;crsm bkef;BuD;0wfjyD; omoembufrSmom (bmoma&;tm;ay;wJY crnf;awmfrif;wkef;rif; auseyfzdkYtwGuf) xl;cGsefatmif BudK;pm;&&Smw,f/

  ukodkvfuHaumif;jyD; &mZyvif zifuyfavawmh eef;wGif;jyemaygif; aomif;ajcmufaxmifBum; xHkwHkwHk tww oDaygrif;om;[m rl;rwfawGeJUqifjzLr&Sif rdzk&m;BuD; aus;Zl;aBumifh bk&ifwufjzpfvm&avw,f/ olU tm;udk;wJU olUi,fuGsefvnf;jzpf? oli,fcsif;vJjzpfwJY &aemifarmifarmifwkwf u oDaygrif;om;udk bk&ifajrmufzdkYajy;ac:awmh [kwfyghrvm; aemifawmfwkwf &,f vdkU r,Hkr&J jyefar;&SmavowJY/ &aemif armifarmifwkwfu tJY'DrSm wu,f[kwf&if t&Sifhom;bmqkay;rvJqdkjyD; awmif;wJYtcg oDaygu ]ighvufeJUraoap&bl;} qdkwJY qkay;w,f/

  wu,fawmh ighvufeJUraoap&bl;qdkwm igbk&ifjzpf&if rif;bmvkyfvkyf rif;udk igao'Pfray;bl;vdkYajymvdkufovdkyJrdkU oDaygrif;eef;wufwJY tcg rif;rsdK;r[kwfayr,fh rif;om;bGJU&cJYwJY &aemifarmifarmifwkwf rif;om;BuD;[m urf;ukefatmifqdk;cJYw,f/ olwyg; rdef;ryg rcsef twif; qif eJUwifajy;w,f/ olUtdrfawmfom;awGudk "g;jywdkufcdkif;w,f/ olYuddk bk&ifhaemifawmf qdkjyD; tukefvHk;u rajym&JcJYBubl;/

  'gayr,fh oDaygbk&ifudk 'dkif;cifcif qdkwJY rdef;racsmav;eJU wdwfwdfwfykef; atmifoG,fwJhtcsdefrSmawmh eef;awmfrSm oDaygbk&ifxufawmif tmPmjyif;aewJY pkzk&m;vwfrdzk&m; rsufrmef&S rdzk&m; qifwJYtuGufawGxJ uvefzefxdk;wm rdjyD; tusOf;cef; jref;&avw,f / axmifxJrSm oleJUe*dkuwnf;u &efndK;&SdwJY a&TvSHAdkvf&JU vkyfBuHowfjzwfwmcH&jyD; oDaygbk&ifudkawmh aemifawmfwkwf[m olU[mol pD&ifoGm;cJYygw,fqdkjyD; avsSmufBuw,f / oDaygbk&ifu umuG,fay;yghr,f uwday;cJYwJY 'dkifcifcifvJ tpazsmufcHvdkuf&&Smw,f / oDaygbk&if[m tJY'Dtcsdefuwnf;u rdzk&m;udk rvSefedKif&SmawmhyJ t&m&m pkoabmjzpfcJYawmhw,f/

  ordkif;xJrSmawmh oDaygrif;taBumif;ajym&if pkbk&m;vwfrdzk&m; u rygrjzpf/ tpfrawmf pkzk&m;BuD; eJUeef;wuf&rJY olUi,fcspf oDaygudk oludk,fwdkifvufqGJjyD; &mZyvifay:wufw,f / tpfrawmf eJU olUcspfolBum; twif;wdk;jyD; bdouf0iftoGef;cHw,f tJYoavmufxd &Jwif;w,f rmeBuD;w,f jzwfvwfw,f/

  t*Fvdyf eJUppfjzpfcgeD; t*Fvdyfu &mZoHydkYawmh uif;0eftrwfcsKyfBuD;u ppfrjydKifzdkY edKifacsr&SdwJUtwGuf vdkufavsmp&m&Sdwm vdkufavsmjyD; ydkaejrJusm;aejrJaezdkYavsSmufwifw,f /

  pkzk&m;vwf u uif;0efrif;BuD;twGuf xrdefxkwf eJU oeyfcg;ausmufjyifudk tysdKawmfawGudk jyifcdkif;jyD; nDvmcHrSm uif;0efrif;BuD;a&SU ypfcsavowJY/ oufawmf&Snftbdk;trwfBuD;crsm olYajr;t&G,f bk&ifeJU rdzk&m;i,fav;aBumifh t&SufuGJjyD; rsuf&nfjzdKifjzdKifus&avw,f /

  ppfjzpfawmh cGufcGufvefatmif&HSk;w,f Oa&mywcGifjyJjyJpifatmifygwfvmwJY uif;0ef u 'gudkBudKjrifvdkY t*Fvdyf&JUppfvufeuftiftm;udkodvdkY wm;wmudk ]iaBumufBuD;} qdkjyD; t&SufcGJcJUwJY&vm'fvdkYqdk&r,f /

  rwlnDwJY ordkif;rSwfwrf;awGrSmawmh uif;0eftrwfBuD;u cHwyfawGudk vufeufcscdkif;cJYw,fvdkYqdkBuw,f/ vufeufrcscdkif;vnf; &HSk;rSmyJ/ jrefrmwyfawmf u AvcsdKifhaoewfeJU 6 aygiftajrmuf xef;vHk;tajrmufom&SdwJYtcsdef t*Fvdyfppfwyf u 10aygif 15aygiftajrmufawGeJU pufaoewfawG wyfqifjyD;vmwmudk; /

  usaemf prwf ukrPDrSmvkyfwkef;u OD;ausmfausmfvdSKif y&ufZefaw;&Sif;ay;wmudk rSwfrdao;w,f q&mu prwf&JU ydkif&Sif &S,f,mrefjzpfwJYtjyif pma&;q&mygjzpfwJYtwGuf t*Fvdyfjrefrmwwd,ppfyGJudko&kyfygyga[majymedKifw,f/ rif;vScHwyf wdkufyGJ"gwfyHkawGxJrSm jrefrmppfonfawG aoqHk;wm twkef;t&Hk;yJ/ t*Fvdyf&JUtajrSmuf'Pfudk rcHedKifvdkY aoSmowJY /

  &ifemzdkYaumif;wm wcku jrefrmwjynfvHk;udk odrfydkufoGm;wm[m t*Fvdyfawmf0ifeef;awmfu odrf;ydkufwmr[kwfyJ t*Fvdyft&if;&SifukyPDBuD;wpfckom jzpfwJY ta&SU - tdEd,ukyPDu odrf;ydkufcJYjyD; awmf0ifeef;awmfudk qufovdkufwm om jzpfygavowJYAsm; /

  aemufqHk; t*Fvdyfwyf[m rEav;aejynfawmfxd csDw,f/ ppfaBumif;rSL;u ume,fpav'if/ AdkvfcsKyf u y&if'g*gwf/ pav'if u oDaygrif;eJU&if;ESD;w,f/ a&SUawmfudk tcpm;0ifzl;w,f /

  y&if'g*gwf u oDaygrif;udk eef;awmfu nwGif;csif;cGmcdkif;w,f/ bk&ifhrdom;pk crsm pav'ifudk wnawmhaeyg&apOD;vdkU awmif;awmif;yefyefajymcJY&&SmowJY/ eef;wGif;olawGvnf; na&mufawmh txkyftydk;awGjyifjyD; eef;awmfu&orsS,l/ ajy;Buavawmhw,f /

  eef;wGif;olawGwifrubl;/ usHK;tjyifbufu t&yfolawGyg eef;wGifxJ0ifjyD; &orsS ydk;zJuwDyg &wemawGudk rD;a&mifw0if;0if;eJU 0ifvkBuavawmhw,f / aemufqHk; bk&ifheef;aqmifxd a&mufvmBuvdkU tdEdd,ppfbm&DawG ajcmufvSefypf&w,f/ oDaygbk&if eJU awmf0ifrdom;pk[m tawmfaBumufvefYoGm;cJYBuowJY /

  aemufwaeYrSm bk&ifhrdom;pk[m eefawmfu qif;&w,f/ ypnf;wifzdkY a&TvSnf; aiGvSnf; bmrSray;yJ omrmef &xm;vHk;yHkpH EGm;vSnf;awGyJay;w,f/ rmeBuD;wJY pkzk&m;vwfu tpydkif;u rpD;bl;qdkjyD; vrf;qif;avsSmufayr,fh aemufawmh ravsSmufedKifvdkY pD;&&Smw,f / vrf;rSm wdkif;oljynfom;awGu bk&ifeJUrdzk&m;udk jym;jym;0yfuefawmhjyD; atmf[pfidkaBuG;BuwJUtwGuf ppfbifc&mwD;0dkif;u tJY'DtoHawG zHk;atmif qlnHatmif tm;ukefwD;Bu&w,f /

  a*g0efqdyfrSm ol&d,oabFmay:wufcgeD; oDaygcrsm csdwHkcswHk jzpfaevdkY pkzk&m;vwfu a&SUu oGm;jyD; oDaygrif; vufudkqGJac:jyD; wufcJYw,f/ &mZyvifay:wufwkef;uvdkyJaygh /

  oDaygbk&if u tJY'Dtcsdefxd olYudk tdEd,bk&ifcHeJUawGUzdkYacGm;r,f/ jyD;&if oledKifiHudkjyefvm&r,fvdkY xifaecJYw,f/ 'gaBumifh a&TaiG&wemawGawmif pHkatmifr,loGm;edKifbl;vdkYqdkw,f/ tJYvdkxifatmifvnf; ume,fpav'ifu acsmharmhjyD;acGm;cJYyHk&w,f/ oDaygbk&if[m olUudk t*FvdyfawGu &kyfao;bk&iftaeeJUjyefxm;r,fvdkUxifaecJY&Smw,f/ tdEd,udkoGm;wJY c&D;vrf;rSm oDaygbk&if [m olUrSmygvmwJY &wemawGxJu trsm;tjym;udk pav'ifvufxJ pm&if;eJUtyfxm;w,f/ ywjrm;iarmufvnf; pm&if;xJrSmygoGm;w,f/ vrf;c&D;rSm aysmufrSm&SrSm ylyefw,fxifyg&JU /

  'gayr,fh tJY'D&wemawG[m oDaygbk&ifeJUrdom;pkqDudk b,faomtcgrS jyefa&mufrvmcJYawmhavawmhbl;/ pav'if [m tcsdKUw0ufudk t*Fvefeef;awmfudk qufojyD; tcsdKUw0ufudkawmh tdEd,bk&ifcHeJJU cGJa0,loGm;w,fvdkY ordkif;q&mawGa&;Buw,f/ oDaygbk&ifcrsmvnf; pav'ifwa,mufudkyJ &if;ESD;wJYtwGuf tm;udk;ae&wJhtwGuf tm;BudK;rmefwufjyefrawmif;edKifcJYavbl;/ 'DvdkeJU eef;pOf&wemawG[m pm&if;pm&GufwcktaeeJUyJusefcJYawmhw,f/ aemiftcgrSm oDaygtEG,fawmfawG[m tJYpm&if;udk udkifjyD; t*Fvefeef;awmfeJU t*Fvdyftpdk;&qD tBudrfBudrftcgcg jyefawmif;cJYBuayr,fh xGufjyD;qifpG,fuawmh jyefr0ifawmhygbl; /

  eef;usbk&ifrdom;pk[m tdEd, u awmjrdKUav; &wem*D&drSm ae&mcsxm;jcif;cH&w,f/ bk&ifa[mif; rdom;pk[m t*Fvdyftpdk;&qDu edKifiHa&;yifpif tdEd,&lyD; &m*Pef;avmuf&Buw,f/ ppfbm&DawG tapmifhcsxm;jyD; aumfvdyfawmft&m&Sdu oDaygrif;eJUrdom;pkudk tppt&m&m wm0efcH Bunfh&SkU&w,f /

  wu,fawmh oDaygrif;[m pkzk&m;BuD; pkzk&m;vwfwdkUtjyif pkzk&m;i,feJUyg xdrf;jrm;cJYjyD; wu,faygif;oif;cJYwm uawmh pkzk&m;vwf eJU pkzk&m;i,fESpfa,mufomjzpfygw,f/ 'gayr,fh pkzk&m;i,f[m &ifaoG;r&cJYyJ wlrawmfrsm;udkom xdef;ausmif;aecJYygw,f/ pkzk&m;BuD;uawmh r,fawmfqifjzLr&Sifrdzk&m;BuD;eJU a,m*DtjrJ0wfum at;csrf;pGmaexdkifoGm;cJYygw,f /

  &wemyHkrSmarG;wJY orD;awmfBuD;tjyif &wem*D&drSm orD;awmf oHk;yg;xyfarG;w,f/ orD;awmfawGudk tpdk;&u yxrorD;awmf 'kwd,orD;awmf tp&Sdojzifh eHygwfpOfvdkufac:a0: oHk;pGJcJUw,f/ ygvmwJY tysdKawmfawG[m q,f*Pef;avmufom &SdwJUtwGuf pHtdrfawmftrSKUxrf;awGudk a'ocH [dELvlrsdK;awGudk ac:&w,f/ olwdkY[m bk&ifa[mif;pHtdrfawmfrSm &wemyHkeef;awmfvdkyJ bk&ifeJUrdzk&m;a[mif;udk 'l;wkyfcpm;&w,f tdrfawmfrSm zdeyfpD;cGifhr&Sd /

  ygvmwJY eef;wGif;tysdKawmf tenf;i,f[m bk&ifrdom;pk t&ifuvdk aoap&Sifap tmPmr&Sdwm odvmwJYtcg rxDav;pm; yrmrcefYjzpfvmBuowJU/ a'gotdk; pkzk&m;vwfu awGU&meJUypfaygufjyD; ESifxkwfypfvdkufw,f / aemufydkif;rSmawmh eef;usrdom;pk[m tdEd,awmjrdKUav; &wem*D&d rSm tm&m;ukvm;tapcHwodkufeJU pdwf"gwftBuD;tus,f usjyD;ae&&SmowJY /

  eef;usrdom;pk&wJY yifpif[m rdom;pku usif;ywJY yGJawmfawGeJU tapcHawGudk vcay;zdkYavmufom &Sdw,f/ vufzGmwJY bk&ifa[mif;[m tusifhraysmufwJUtwGuf olESpfoufwJhvludk 0wfxm;wJY vufpGyfqGJBudK; cGswfjyD; csD;jrifhavh&Sdw,f / jrdKUcHvlxkudkac:jyD; tjrJauGs;arG;avh&SdwJhtwGuf jrdKUcHawGu eef;usrdom;pkudk cspfcifBuw,f/ 'gayr,fh orD;awmfawGcrsmrSmawmh ausmif;rwuf tjyifrxGufcJY&&SmyJ pHtdrfawmfxJu tapcHawGBum;rSmyJ wpwp t&G,fa&mufvmcJUBu&Smw,f /

  pHtdrfawmfrSmtdEd,0efxrf;aygif; 60 ausmf&Sdwmudk vlenf;w,fqdkjyD; xyfcefYzdkY oDaygrif;u t*Fvdyftpdk;&udk awmif;qdkwmudk tpdk;&u jiif;y,fcJUwJY jzpf&yfawGvnf;&Sdao;&JU / eef;usrdom;pk[m pHtdrfawmf eJUtjcm; vpOftoHk;p&dwfawG twGufudkawmh ygvmwJU &wemawGudkxkcGJa&mif;csjyD; ajz&Sif;Bu&w,f/ t*Fvdyftpdk;&u bk&ifa[mif;udk toHk;tpGJavsmhjyD; yifpifeJJYavmufatmifpm;zdkY w&pyfwdkufwGef;cJYw,f/ r&wJYtqHk;rSm oDaygrif;udk &wemawGa&mif;cscGifh ydwfyifxm;cJUawmhw,f /

  yifpifvpm [m tdrfawmf0efxrf;awGudk qkawmfvmbfawmfcsD;jrifhwmavmufyJ&SdwJUtwGuf oDaygbk&if[m olydkif&wemawGudk oljyefcdk;a&mif;&&Smavawmhw,f/ ukvm;ukefonfawGuawmh xef;nSufeJUy&GwfqdwftkyfawGUovdk rwefrq aps;ESdrfjyD; 0,fcJUBuw,f / 'gayr,fh awmf0ifrdom;pkuawmh ref;av;eef;awmfxJu xHk;pHawGtwdkif; &wem*D&drSm usifhoHk;wkef;/ vwdkif; tojymawG BuJwkef;/ oDaygbk&if tdyf&mx&if Xm;xm;wJY bifc&mtzGJUu wD;ay;&w,f/ aumfzDaomufcsdef? xrif;pm;csdef pwJJh tcsdefawGwdkif; bifc&mtzGJUu wD;ay;&w,f /

  ESpfawGBumvmwJUtcg wpwp oDaygbk&if rdom;pkrSm acs;aiGtaBuG; t0wftxnfaBuG; tdrfawmftwGufoGif;wJUtoD;t&GufaBuG;utp taBuG;aygif;rsm;pGm wifvmcJYawmhw,f / taBuG;awG[m wpxufwprsm;jym;vmwJYtwGuf tpdk;&u bk&ifa[mif;oDayg Oya'udk jy|mef;ay;cJU&jyD; Oya' t& oDaygbk&if[m rnfonfhtaBuG;udkrsS ay;qyfp&m rvdkawmhygbl; / 'gayrJY ,cifwkef;u a&TwGif; aiGwGif; pdefwGif; ywjrm;wGif; y,if;'k|mtjzmjzmwdkY&JUt&Sif eef;usbk&ifuawmh 'g[m ol&JJUBuD;rm;wJYodumawmfudk xdcdkufapw,fvdkY ,lqjyD; taBuG;awGudk wwfedKiforsS cGJa0qyfcJUygao;owJU/

  orD;awmfawG t&G,fa&mufvmcJYwJYtcg t*Fvdyftpdk;&taeeJU tm0g[ 0d0g[udpawGudkyg ajz&Sif;ay;&rJY tcsdefa&mufvmw,f/ tdEd,bk&ifcHtpdk;&[m jrefrmedKifiHu rif;aqGrif;rsdK;awGpm&if;udk Armjynfbk&ifcHqDu awmif;,ljyD; oDaygrif;qDudk wifjyayr,fh bk&ifa[mif;uawmh pm&if;ygvlawG[m r[mqDr[maoG; tppfawGr[kwfyJ aoG;aESmaewJY rif;rsdK;eJY t&yfom;ujym;awGqdkjyD; oabmwlvdk[efrjycJYbl; /

  rif;aqGrif;rsdK;ppfppfawGuawmh oDaygbk&if eef;wufcsdefrSm acgif;udkuwDygtdwfpGyf vnfrsdKudk 'kwfwdkeJJU tpkvdkuftjyHKvdkuf uGyfrsufcHcJYBu&wmjzpfwJhtwGuf r&Sdoavmuf &Sm;yg;oGm;cJYygjyD/ olwdkU tukefvHk;[m oDaygeJUpkzk&m;vwfwdkY&JU zatwl ratuGJ rif;om;rif;orD;awGcsnf;ygyJ/ wu,fawmh oDaygrif;eJUpkrdzk&m;[mvnf; zatwl ratuGJ armifESr&if;awGjzpfygw,f /

  tcsdefBumvmwmeJUtrsS Buif&mawmfawG&SmazG&wm cufcJvmwJYtwGuf t*Fvdyftpdk;&[m ArmawGeJJU bmomwlawGjzpfwJU xdkif; eJU oD&dvuFmu rif;aqGrif;rsdK;awGtxd pOf;pm;cJYBuao;w,f / 'gayr,fh oDaygbk&ifu orD;awmfawG tdrfaxmifa&;tay: odyfpdwf0ifpm;azmfr&cJUbl;/ orD;awmfawG[m aoG;eJJYom;eJUjzpfwmudk bk&iftaeeJU arhavsmaeyHk&w,f /

  w&ufaom reufrSmawmh pHtdrfawmf[m qlnHyGufoHawGeJU yGufavm&dkufoGm;cJUw,f/ wcsdefaomtcgu &wemyHkeef;awmf oDaygbk&ifrif;jrwf&JU orD;OD;/ &wemaygif;rsm;pGmeJU r*Fvm,lcJYol/ jrefrmhxD;eef; &JUrdzk&m;acgiftjzpfvsmxm;cHcJY&wJh wyifwdkifjreef;&Sif rif;orD;jzpfwJYyxrorD;awmf[m pHtdrfawmfrSm trSKUxrf;aewJY [dEdLpwefeDvlrsdK; '&dkifbmwpfa,muf&JU wdwfwdwfykef;udk,f0ef&aejyD jzpfvdkYyJ / tJUwmxuf ydkqdk;wmu tJY'D '&dkifbmrSm w&m;0ifvufxyfxm;wJU [dELvlrsdK; ZeD;r,m; &SdaewmygyJ/

  awmf0ifeef;usrdom;pk[m rsufESmrazmf&Jatmif t&SufBuD;pGm&cJYjyD; yxrorD;awmfudk 0dkif;yg,fvdkufBuygawmhw,f/

  yxrorD;awmf [m orD;rdef;cav;wa,muf arG;zGm;vmcJYjyD; wkwk vdkY trnfwGifcJhygw,f / rif;orD;eJU'&dkifbm wdkY&JUorD;OD; / jrefrmjynf &JU aemufqHk;bk&if / tavmifrif;w&m; xlaxmifcJYwJY ukef;abmifrif;quf&JU aemufqHk;bk&if / oDaygrif; &JU ajr;OD; [m w&m;0ifzcifr&SdyJ arG;zGm;cJUwmvnf; jzpfygawmhw,f /

  'kwd, orD;awmf[mvnf; jrefrmedKifiHuae eef;usrdom;pkqD vmtrSKUxrf;wJY &Gmpm;rsdK;&dk; rif;rsdK;rif;EG,faoG; wrwfom;avmufomygwJY cifarmifvwf eJU arwmouf0ifcJYygawmhw,f / cifarmifvwf u oDaygrif;&JUvufpGJawmfyg/ pkzk&m;vwf odwJUtcgrSmawmh uGsef u ocifudk 'DvdkusK;vGef&rvm;qdkjyD; tBuD;tus,f rsufrmef&SwJYtcg 'kwd, orD;awmf[mvnf; cifarmifvwfeJJU cdk;ajy;cJYwJU twGuf t*Fvdyftpdk;&uyJ ydkufqHpdkufxkwf r*Fvmaqmifay;vdkufygw,f /

  cifarmifvwf[m aemufawmh 'dkYArmtpnf;t&Hk;0ifcJUjyD; ocifbGJUcHcJYum vwfocif tjzpfemrnfwGifapcJYygw,f/ Oy"d&kyfaumif;aumif; eKwfcrf;arG;udk ab;wzufwcsuf aumhjyefaeatmifaxmifxm;wJU vwfocifudk tpdk;&uawmh 'kwd,orD;awmf&JJU yifpifudkrufvdkY,lwmvdkYpGyfpGJcJYjyD; vwfocifuvnf; t*Fvdyftpdk;&udk uoduatmifhtjrJjzpfapcJYolyg /

  vwfocifeJU'kwd,orD;awmf vifr,m;[m eDaygeJUtdEd,e,fpyfu om,mvSywJU awmifay:jrdKUav;rSm tajcpdkufcJYygw,f/ vwfocif&JUOy"d&kyfeJU'kwd,orD;awmf&JU rif;orD;*kPfaygif;vdkufwJUtcg tJY'Da'ocHawGu Am;rm;&m*sm eJUrif;orD;vdkY ac:a0:cJhBuygawmhw,f / vwfocifuvnf; wu,fvdkYom t*Fvdyftpdk;&u xD;eef;jyefvTJay;vsSif a,mufcxD;awmfol oDaygbk&ifu olUudkvGJajymif;ay;rnf [k ajymzl;aBumif; tpdk;&{nfcHyGJrsm;rSm eKwfcrf;arT; wooeJU ajymjywwfygowJU/ 'gaBumifh olUudk Am;rm;&m*sm (Armbk&if)vdkY owfrSwfac:a0:cHcJY&um tJY'De,fwvTm;rSmodum&Sd&SdaexdkifcJYjyD; uav; r&&SdcJYwJUtwGuf eDaygvfuav;i,f wOD;udk arG;pm;cJYBuygw,f /

  eef;usbk&if oDaygrif;uawmh touft&G,fBuD;&ifhvmwmeJUtrsS a&m*gaygif;pHkeD;yg; pGJuyfvmcJYjyD; &wem*D&dpHtdrfawmfrSmyJ ewf&GmpHuHukefawmfrlcJYygavawmhw,f / oDaygbk&if[m eefpHouf 10ESpfrjynfhayr,fh &wem*D&dtusOf;om;tjzpf ESpf 30eD;yg; aexdkif;oGm;cJY&&Smygw,f / oDaygrif;psmyeudk awmf0ifrdom;pku &wemyHkaejynfawmfrSm usif;ycsifayr,fh t*Fvdyftpdk;&u wdkif;jynfqlylrSm pdk;&drfwJYtwGuf &wem*D&drSmyJ twif;tusyfeD;yg; jyKvkyfapcJYygw,f /

  oDaygbk&if uG,fvGefjyD;aemufrSm trsdK;orD;awGyJ&SdawmhwJY pHtdrfawmf[m xdef;odrf;&cufvmygw,f / wcgu t&ufrl;vmwJY t*Fvdyf aumfvdyfawmft&m&Sdu tdrfawmfu ukvm;trSKUxrf;rsm;udk BudKufwJh orD;awmf udk oGm;qGJcsnf igay;pm;r,f vdkY ajrmufay;wJYtwGuf trSKUxrf;rsm;u wu,fqGJr,f[efjyifwJhtcg r,fawmfpkzk&m;vwfudk,fwdkif "g;0ifhumuG,fcJY&ygawmhw,f/ tJY'Dt&m&Sdvnf; jypf'PfeJUajymif;a&GU oGm;cJY&ygw,f /

  'gayr,fh eef;usrdom;pktaeeJU tcGifhta&;wckktBuD;BuD;&cJYwmuawmh jrefrmedKifiHudk jyefcGifh&cJYwmygjzpfygw,f/ awmf0ifrif;orD; oHk;yg;[m olwdkYtbdk;tab;awG tkyfcsKyfcJYwJ jrefrmjynfudk vHk;0ra&mufzl;wJYtjyif &wemyHkeef;awmfBuD;udkyg rjrifzl;Buygbl;/ 0rf;enf;p&maumif;wmu t*Fvdyftpdk;&u owfrSwfay;vdkufwmu &wemyHkaejynfawmf&Sd&m rEav;jrdKUawmfodkY eef;usrdom;pk vHk;0 vHk;0 oGm;cGifhr&SdygwJY cifAsm /

  wwd,orD;awmfuawmh olUxuf 16 E Spfavmufi,fwJY vwfocif&JUwlawmfpyfol rif;rsdK;aoG;rsm;wJY xdyfwifudk,fawmfBuD;rif;om;eJJY taBumif;ygcJYjyD; &efukefrSmtajccscJYayr,fh ajrmufom;awmf u tdrfaxmifa&; azmufjyefwmaBumifh uGm&Sif;cJYum emrnfBuD;a&SUaeOD;jrbl;eJU xyfrHtaBumif;ygcJhygowJU/

  jrefrmjynf vGwfvyfa&;&cgprSm &Srf;apmfbGm;BuD; pyfa&Todkuf[m orwBuD; jzpfvmcJYygw,f / edKifiHawmforwBuD;BuGa&mufwJY {nfhcHyGJwckrSm wwd,orD;awmf eJU orwBuD;pyfa&Todkuf qHkawmh {nfhcHyGJ vlvnfaumifBuD; rSm pyfa&Todkufu wwd,orD;awmfudk eef;wGif;"avhxHk;pHt& jym;jym;0yf uefawmhygowJY / wwd,orD;awmf taeeJU&Srf;apmfbGm;BuD;u ,ckcsdeftxd Armeef;usbk&iftay:rSm opmapmifhodvsSuf&SdaBumif; jyowm[m *kPf,lzG,f&mjzpfcJYayr,fh tJY'DtcsdefupjyD; b,f tpdk;&yGJvrf;obifudkrS xyfrHzdwfBum;jcif; rcHcJYBuawmh&Smygbl; /

  pwkworD;awmf[m pkzk&m;vwfrdzk&m;BuD;eJJU pdwf"gwfjcif; wljyD; xufjrufygowJY/ wrdom;pkvHk;rSm t*Fvdyfpum;udk uGsrf;usifpGmajymwwfwJh wOD;wnf;aomolygyJ / oDaygbk&ifuG,fvGefcgpu tdrfawmfudk tjrJvma&mufulnDaecJYwJU &[ef;wyg;eJU arwmouf0ifcJYjyD; vlxGufum xdrf;jrm;vufxyfcJYBuygw,f / tHYBop&maumif;wmu pkzk&m;vwfrdzk&m;BuD;u orD;awmfeJU &[ef;vlxGufudk oabmwlcJYjyD; &[ef;xGufjzpfaomaBumifh vwfocif ESifh xdyfwifudk,fawmfBuD;wdkYvdk aus;awmfrsdK; uGsefawmfrsdK;r[kwfvdkYygwJY cifAsm; /

  eef;usrdom;pk0ifrsm;&JJU ypfy,fjcif;cH&wJY yxrorD;awmf[m olUorD;i,f wkwk udkqGJjyD; &efukeftxd eef;usrdom;pkeJygvmcJUayr,fh &efukefrSm raysmfydkufyJ &wem*D&dudkom orD;i,fESifhtwl jyefcGifhjyKyg&ef t*Fvdyftpdk;&udk wifjycJYayr,fh tpdk;&u oabmrwlcJYygbl; / yxrorD;awmf&JU w&m;r0ifcifyGef;[m tdrfaxmif&SdaewJhtjyifrif;orD;&JU yifpifvpmudk rufarmjyD; jyefac:aewmjzpfr,f vdkY tpdk;&u ,lqygw,f 'gaBumifh orD;awmftaeeJU &wem*D&dudkjyefvsSif rif;orD;bGJUudkpGefUvGwf&rSm jzpfjyD; yifpifvpmudkvnf; &lyD; 200 txd avsmhcsr,fvdkY tBumif;jyefygw,f /

  vrf;qHk;oGm;jyD jzpfwJY orD;awmfuawmh rif;orD;bGJUudkpGefUvTwfjyD; orD;i,fwkwk ESifhtwl &wem*D&dudk jyefoGm;cJY&Smygw,f / &lyD; 200 [m omrefvlvwfwef;pm;wa,muf acsmifvnfavmufipGm aexdkifpm;aomufaeedKifayr,fh orD;awmfrSmawmh wif;ukwfomom tdrfav;rSm orD;eJUtwlwlaexdkifcJY&ygw,f bmvdkYvJqdkawmh ol&JUw&m;r0ifcifyGef;u vcxkwfwdkif; orD;awmfqDu aiGvm,lavh&SdjyD; orD;awmfudkawmh &lyD; ig;q,favmufom jyefay;xm;cJYavh&Sdygw,f

  tJY'DtcsdefrSm [dEL'&dkifbm[m [dk;,cifu orD;awmfxHrS axmufyHYaiGrsm;eJU v,fydkif&Sifjzpfum olU w&m;0ifZeD;eJUtwl aexdkifaejyDjzpfygw,f / orD;awmfqDudkawmh naeydkif; vrf;avsSmuf&if;om cPwjzKwf0ifvmavh&SdygowJU / yxrorD;awmf[mtouft&G,fBuD;&ifhvmwJUtcg pdwfazmufjyefwJJha&m*gpGJuyfoGm;cJYyHk&ygw,f/ olUorD;wkwk uawmh ,cif pHtdrfawmf trSKUxrf; wpfOD;jzpfol eJJUyJ vufxyfxdrf;jrm;cJY&jyD; rdcif yxrorD;awmfudk cGJcGmoGm;cJYygw,f /

  yxrorD;awmfrif;orD; [m &wem*D&djrdKUpGefrS tdrfav;wtdrfrSm txD;usefpGm pdwfa0'emcHpm;&if; uG,fvGefoGm;cJhSmygawmhw,f / yxrorD;awmf psmyeuawmh oDaygbk&ifhorD;awmf*kPfyk'fESifhtnD pnfum;cJhygowJY / zcif oDaygbk&ifeJUrdaxG;awmf pkzk&m;i,fwdkY&JU *ljyo'f ab;rSmyJ *loGif;cJYygw,f / wcsdefu jrefrmjynfa&ajrU&Sif bk&if &JU wyifwdkifjreef;pH orD;awmf [m '&dkifbm wpfOD;&JUw&m;r0ifZeD;b0eJJYyJ tqHk;owfoGm;cJU&Smygw,f /

  olU&JUorD;awmf wkwk / jrefrmbk&if&JU ajr;OD;[mvnf; cifyGefonf t&uform;udk jyKpkvkyfauGs;&if; b0udk &SifoefcJYygw,f / aemufqHk; tdkrif;vmwJYtcg olwdkY&JUaetdrf[m pDrHudef;wckaBumifh todrf;cH&wJYtwGuf vrf;ay:qGJxkwfcHcJU&ygw,f / tcktcsdefrSm om;jzpfolaexdkifwJU *dkaxmifxJ vdkufygaexdkifae&wJY bk&ifhajr;awmf wkwk u &wem*D&dpHtdrfawmfa[mif;udk ai;BunfhjyD; usri,fi,fu upm;cJYwJY tJY'D pHtdrfawmfrSm wnwm tdyfpufcGifh&&if aoaysmfjyDvdkY qdkygw,f wJY cAsm; /

  pnf;pdrf/

  Opm

  &mxl;

  t&Sdeft0gqdkwm wnfjrJvm; rwnfjrJvm;udk jrefrmjynf&JUaemufqHk; bk&ifhawmf0ifrdom;pk jzpf&yfrsm;u vSpf[jyaerSmyg /

  --rmC/ ( zwfcJYzl;orsSaom eef;usbk&if ESifh tjcm; oDaygrif;w&m; ordkif;pmtkyfrsm;rS xkwdeKwf,lygonf )
  Reply With Quote   


 7. #5
  Noble Contributor Wizard Cupid abcdefghijk   2323 is on a distinguished road 2323's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  1,343
  Thanks
  28,635
  Thanked 22,094 Times in 1,343 Posts

  Default

  qEjywm acwfpm;csufu ajymraumif;bl;&,f .. 'gPfaMu;wwfvdkY qEjy&w,fvkdY .. pnf;urf;razmufyJ MudK;pm;apmifhpnf;r,fawmh r&Sdbl; .. igwdkYjynfES,fh vGJcsufu jrifraumif;bl; ..

  tajccHvlwef;pm;udk oufouf'ku
  ay;wm .. 'DaeY qEjywJhum;awG tukef owfrSwfxm;wJh acgufa& rjynfhrSKeJY 'Pf&dkuf .. tJho[mrS xyfjyD; rauseyf&if um;vdkif;qGJcGifh odrf;wJhtxd ta&;,lay;vdkuf ..

  wzufowfajym&wmxuf olwdkY 'kuvnf; em;axmifMunfhcsifom; ..

  2323

  Reply With Quote   


 8. #6
  VIMC r[m;',m; Cupid Buzy Buzy Buzy   MrYoDa is on a distinguished road MrYoDa's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Internet
  Posts
  4,465
  Thanks
  22,447
  Thanked 120,304 Times in 4,473 Posts

  Default

  py,f,m wpfa,muf '&dkufbm wpfa,muf wpf&uf 0ifaiGu rao;bl;/ 'DaumifawG r[kwfwm oHk;jzKef; ypfwwfvdk hrGJaewm/ wdwdusus rajymwwfayr,fh udk,ffhzmomudk,f um;axmifNyD; ausmif;ydwf&uf udk,fhum;udk,f pyg,f,mvdkufzl; wJ h oli,fcsif; ajymwmawmh ukrPDrSm vcpm; vkyfwmxuf rsm;w,f uGwJh.. / yifawmh yifyef;wmaygh/ pnf;urf; azgufEdkifav olrsm;xuf 0ifaiG omavyJ/ um;ay: vlawG iydodyf ig;csOfodyf wifEkdifav olwdk htwGuf usefavyJ../

  ae hpm; yHkpHeJ h tcsdK;eJ h pm;wJh yHkpHudk rjyifEdkif&if.. wydkifwEdkif um;vdkif; qGJwmawGudk pHepfwus jzpfatmif rjyifEdkif&if rxo yHkpHBuD;udk rjyifEdkif&if c&D;onfydk haqmifa&; u pkwfjywf owfaetHk;rSmyJ/

  vlxkaxmufcH rI tenf;qHk; qEjy yGJyJ...
  r[kwfrcH-cGef;wHk hjyefaomf-rSefaomfvnf;&SH;-vlvnf;rkef;\/
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #7
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  acgif;aygif;aygif;?vufxJrSm yd#uwf 3yHkudkifjyD;qifpD;wJhbdk;awmfvdkvdk ewfuawmfvdkvdk
  iaMumifMuD;u a': pk udkrJay;r,fwJhAsm; ......
  crnf;crufMuD; t0dkufcHvdkuf&vdk ha': pk xrdefp vSrf;qJGaejyD/
  a': pk a&/ tJh'Dvl a-mufcGufMuD;udk aqmifhomuefvdkufygawmh/
  ( a': pk rvkyfrSef; odygw,f/ bwdk ;vkyfcsifwmyg )
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #8
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  rtv uvnf;yg;yg;av;0ifarToGm;ao;w,f/
  wyfrawmftay: em;vnfrSKh&SdoludkrJay;ygwJh/
  atmf ... twawGMuD;vSygvm;/
  woufvHk;pm;rukefatmif &Sdaewmawmif xyfvdkcsifMuao;w,f/
  bk&m;awGwnf?bkef;MuD;awGudk&Sdcdk;? Ak'bmomtrnfcHMujyD; Ak'tqHk;trMuawmhbmqdk
  bmrSrvdkufemMuwJholawG/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #9
  Noble Contributor Wizard Cupid Let there be peace in our country   The villain is on a distinguished road The villain's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  1,156
  Thanks
  2,972
  Thanked 23,053 Times in 1,159 Posts

  Default

  r*Fvmyg usKK;ypfMuD;cifAsm;// ray:vmwm wESpfausmfausmf&SdoGm;NyDrdkY e*dkuwnf;uvnf; vlodenf;olrdkY rdwfqufwmygcifAsm;/ oDwif;awGzwfNyD; Mum;orSsav;awGaNymcsifygw,fcifAsm;/

  pD;yGm;a&;uawmh raumif;ygcifAsm; bef;ausmfrSmavmavmq,f/ tMuD;wef;awGu bmawGaNymif;vJukefrvJqdkwmapmifhaeMuovdk tvwfawGuvnf; vufxJu ydkufqHbmvkyfvdkYbmudkif&rSef;rodbl;Nzpfaeygw,f/ rlq,frSm t&ifu w&ufESpfpD;avmufxGufaewJh*dwfutckavmavmq,fawmh ESpf&ufrSwpD;omxGufygawmhw,f/ wmcsDvdwfe,fpyfuawmhNzifhvnf; twefi,fat;aeovdkygyJvdkYMum;ygw,f/

  NrdKYMuD;&efukefuawmh aMumufp&maumif;aeqJyg/ rdef;uav; rsm; ntNyifxGufzdkY raNymeJY a,musmf;&ifhrm MuD;awGawmif wa,mufxJroGm;oifhaeao;yg cifAsm;/ n 10 em&Dausmf&if vrf;ay:rSm vlawmfawmf&Sif;oGm;wmawmh odomygw,f cifAsm;/ t&ifu t&ufqdkifawG bD,mqdkifawGrSm vlpnfoavmuftckuawmh tawmfhudkusoGm;ygw,f/ usvdusvd eJY vrf;ravSsmufeJY vdkYaNymaewJh vlMuD;aNymovdkygyJ ae&mwum olcdk;awG *sydk;awGygawGYae&ygw,fcifAsm;/ ydkNyD;tqifhNrifhvmwmuawmh olcdk;awGvnf; um;awGeJYywfcdk;aewmygyJ/ wdkufpD eJYywfarmif;aeMuawmh awmf&Hkqdk rouFmvnf; rNzpfMubl;qdkawmh olYwdkYtwGuftawmhudk tqifaNyaeyHkygyJ/

  rMumcif txnfcsKyfawG tawmfrsm;rsm;ydwfr,fvdkYMum;aeygw,f/ taNctaeuawmh odyfraumif;yg/ txnfcsKyfw&Hkydwf&if vrf;ay:a&mufvmrnfh rdef;uav;t&nftwGufuvnf; reJygbl;/ taNccHvpmwdk;ay;vdkufwm[m aumif;wmvm; raumif;wmvm;qdkwmvnf; a0cGJ&cufaeqJyg/ puf&Hkydkif&SifawGu puf&Hk rvkyfbl;uGmqdkNyD; oHk;v avmufypfxm;vdkY&ayr,fh tvkyform;uawmh oHk;v 0ifaiGr&&if xrif;iwfawmhrSmyg/ wNcm;pD;yGm;a&; taeeJYuawmh avmavmq,f auwDAD rmqwf wdkY tvkyftawmfNzpfaeygw,f/ vSdKifom,mu &dk;&dk;rmqwftao;pm;av;awmif wv odef; 70 aNy;rvGwfbl;vdkYqdkMuygw,f/

  NrdKYxJrSmvnf; teDawG tNymawG yvludkysHaewmygyJ/ qdkufum;*dwfrSmvnf; wtHk;tHk; &yfuGufxJrSm vnf; w&Hk;&Hk;&,fyg/ ydkNyD; owdxm;rdvmwmuawmh t&ifuxuf ywma&mifawG ydkvSnfhaeNyD; vlawGvnf;trsm;MuD;ydkoHk;aeygw,f/ ppf&if t&ifuvdk ayghNyufNyuf rppfawmhyJ taotcsmudk um;ay:u qif;cdkif;NyD; ppfwmudkvnf;awGYae&ygw,f/

  um;qdkvdkY um;eJYywfowfwmaNym&&if a':vmaps;awGrusao;ayr,fh um;wifoGif;wmuawmh xifoavmufravsmhao;ygbl;/ 0,fa&mif;awG tvkyfodyfrNzpfayr,fh um;oGif;vkyfief;uawmh vnfywfaew,fvdkYaNymvdkY&ygw,f/ rMumcif cg;ywfrywf rae& Oya'MuD;vnf;vmawmhr,fvdkYod&ygw,f/ ,Ofxdef;&J awGuawmhaemufydkif; pnf;urf;ydk&Sdvmw,fvdkY cHpm;rdygw,f/ vdkif;uawGu qEawGNyNyD; rqGJMuayr,fh ckNyefxGufqGJolu qGJaeygNyD/ t&ifu axmifhig;&may;NyD; vkyfcsifwdkif;awmh vkyfr&awmhbl;vdkYxif&ayr,fh vlyg;0aeqJygyJ/ rawmfrw&m; armif;aeqJygyJ/

  avmavmq,f aumif;a&mif;aumif;0,fxJu tvkyfNzpfaewmqdk tao;xJuqdk&if laundry service uawmh rqdk;vSygbl;/ em&Dydkif;a[mfw,fawGuvnf; udk,fwdkifravSsmfawmhyJ qdkifawGudk tyfvmMuwmrsm;ovdk rdk;rsm;wJh&efukefaMumifhvnf; tvkyfydkNzpfaew,fvdkYod&ygw,f/ qdkifawGrSm pufawGawmif rEdkifvdkY tvkyform;iSm;NyD; NyefavSsmfMuw,fvdkY Mum;&Nyefygw,f/ aqmufvkyfa&; ydkif;uawmh tawmfav;aES;auG;oGm;aeygw,f/ awmfawmfapmapmNyD;r,fvdkY trsm;u cefYrSef;xm;wJh AD,uferfqdk'fMuD;uawmh rSef;xm;wmxuf tenf;qHk; 8 vavmufaemufusr,fvdkYqdkygw,f/ 'gayr,fh b,folrS bmrS rzGifhao;awmh a&Smhyif;arm MuD;rSm a&Geef;awmfuawmh [D;aeatmifzGifhcsvdkufwm q&muawmh q&mygyJvdkYaNym&rvdkygyJ/

  pm;aomufukefvkyfief;rawmh rD;zdkacsmifoHk; t&nfawGu avmavmq,ftNrwftpGef;rqdk;bl;vdkYaNym&ayr,fh EkdifiHNcm;ypnf;oGif;oltrsm;pkuawmh idkifae&ygw,f/

  rMumcifrSm emrnfMuD; yDZmwck xyfwdk;vmzdkY&Sdw,fvdkY od&ygw,f/ Manhattan Fish Market uzGifhr,fvdkYvJMum;&Nyefygw,f/ Pizza Company &JY t"duNydKifzuftaeeJYyg/ emrnfMuD; KFC uawmh Local t&ifaygufwJh avmfwD;,D;,m; MuD;udk avmavmq,frEkdifao;bl;vdkYod&ygw,f/ aps;ydkavsmhxm;ayr,fh Muufom;uzG,fw,fvdkY oGm;pm;oltrsm;pku aNymMuygw,f/ ppzGifhcsif; tawmfwdk;&ayr,fh tckqdk aeYcif;ydkif; vltawmfenf;ygw,f/
  pdwfxJay:vmwmawGa&;oGm;ygonf/

  ADvdef

  Your home . Your Palace
  Reply With Quote   


 15. #10
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  OD;wifOD;u b,fawmifyHuxdk;azmufw,f/
  88 u nmawmifyHu xdk;azmufw,f/
  a': pk utv,fuaewnfhwnfhMuD;xdk;azmufw,f/
  yJGMunfhy&dowfu tm;&yg;&tm;ay;w,f/
  yJGMunfhy&dowfxJrSm bkef;bkef;awGrS trsm;MuD;/
  awmifay: uqif;vmwJhwdkif;&if;om;awGuvnfhtjynfh/
  uGif;uvSsHaejyD/
  wzuftoif;uvnf;bmvkyf&rSef;rodatmifjymaejyD/
  vlcszdk hvkyfaejyD/
  olwdk hudktm;ay;zdk hac: xm;wJholawGuvnf; olwdkhay;wJhtusF D0wf? olwdk hay;wJhOD;xkyf
  aqmif;? olwdk ha0wJhtpmudkyvkyfyavmif;pm;jyD; wzuftoif;udktm;&yg;&tm;ay;
  aew,f/
  vHkjcHKa&;csxm;wJh &JawGuvnf;aoewfab;xm;jyD;vufckyfwajzmif;ajzmif;/
  'dkifvlMuD;vnf; t0gu'fjy&rvdk? teDu'fjy&rvdk? bmvkyf&rSef;rod/
  vlcswJholudkrjyyJ tcscH&wJholudku'fjyzdk huvnf;rjzpf/
  r[kwfyJjyvdkuf&ifajymif;zl;&kd;awG? a&oefhbl;awG avrSmysH0Jvmr,fqdkwmodaeawmh ...
  *dk;oGif;zdk hyJvdkawmhw,f/ *dk;jywfeJh yJGjyD;oGm;atmifvkyfMuygawmh/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts