Page 2 of 2
FirstFirst 1 2
Results 11 to 15 of 15

Thread: [mm]jrefrmhrQm;ewfarmif taysmfwrf; "mwfyHk NydKifyGJ ( pufwifbm 2014 ) [/mm]- Machinery Photography

 1. #11
  Noble Contributor Cadet Cupid she's the ONE.....   john009 is on a distinguished road john009's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  MMCP
  Posts
  458
  Thanks
  7,204
  Thanked 6,555 Times in 462 Posts

  Default

  ydkYr,fcifAs.../

  wpfckavmufar;yg&apOD;Asm....pufud&d,m ,E,m; "mwfyHkHkHkqdkawmh tif*sifygwJh
  puf,E,m;awGyJvm;....
  Oyrm.... a&wGif;xJudk a&iifwJhpufoD;wdkY? tyfcsKyfpufwdkYaum tusKH;0ifygovm;vdkY.../

  usawmfu 0goemtavQmufom0if0ifygaewm...wu,fwrf; uifr&mBuD;udkifjyD; &dkufwmr[kwfygbl;.../ &Sdwmav;eYJ vkyfpm;&wmyg.../

  wpfrsdK;rxifMuygeJYq&mwdkY zkef;uifr&mudkajymwmyg.../
  Last edited by john009; 09-11-2014 at 05:46 AM.


 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #12
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,287
  Thanks
  8,575
  Thanked 36,811 Times in 2,307 Posts

  Default

  &w,f udk*Ref.. pufjzpf&if NyD;a&m.. BuD;BuD; ao;ao;../ rydkU&if pdwfqdk;rSm 'gAsJ../

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #13
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,287
  Thanks
  8,575
  Thanked 36,811 Times in 2,307 Posts

  Default

  [kwfuJ..
  pufwifbm NydKifyGJ0ifyHk ig;yHkwdwd &&dSNyD; jzpfygw,f../
  qufvufNyD; ,SOfNydKif ay;ydkU MuygOD; cifAsm../

  Last edited by flintz; 09-12-2014 at 11:30 PM.

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #14
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,287
  Thanks
  8,575
  Thanked 36,811 Times in 2,307 Posts

  Default

  ဟုတ္ကဲ့.. နက္ဖန္ တနလၤာေန႕ ေနာက္ဆံုးပါ ခင္ဗ်ာ..။
  ကိုလက္တား တို႕ မိုတိုတို႕ ၿပိဳင္ၾကပါဦး..။ မူမေနၾကပါနဲ႕..
  တျခားဆရာေတြလဲ ၿပိဳင္ၾကပါဦး..
  မၿပိဳင္လိုက္ရ မရိွေလေအာင္ အက်ိဳးေမွ်ာ္လို႕ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ပါတယ္..။ <:-p

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 9 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #15
  Noble Contributor Godly Cupid Chasing My Dreams !   Yamarmoto is on a distinguished road Yamarmoto's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Away from you
  Posts
  2,409
  Thanks
  29,974
  Thanked 37,061 Times in 2,391 Posts

  Default

  [D;[D; . .. ckxd &dkufxm;wm wpfykHrS r&Sdao;bl; . . .


  tv,ftvwfvrf;uav; tpGef;rsm;vGwfatmif oGm;Mupkd.aemf

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts