Page 1 of 2
1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 14

Thread: [mm]jrefrmhrQm;ewfarmif taysmfwrf; "mwfyHk NydKifyGJ ( azazmf0g&D 2014 ) [/mm] - Flower Photography

 1. #1
  VIMC r[m;',m; Cupid Any act of kindness is never wasted. God knows your heart and sees it all. Some people may not accept your kindness, but give it away.   ThunderHawk is on a distinguished road ThunderHawk's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  4,029
  Thanks
  55,438
  Thanked 71,895 Times in 4,066 Posts

  Default jrefrmhrQm;ewfarmif taysmfwrf; "mwfyHk NydKifyGJ ( azazmf0g&D 2014 ) - Flower Photography

  jrefrmhrQm;ewfarmif taysmfwrf; "mwfyHk NydKifyGJ ( azazmf0g&D 2014 )


  2014 azazmf0g&D "mwfyHk NydKifyGJ twGuf aG;cs,fxm;wJh acgif;pOfuawmh

  Flower Photography

  jzpfygw,f/

  "mwfyHkrsm;udk 2014 azazmf0g&D 15 &ufaeY xuf aemuf rusapyJ tD;ar;vf

  (mmcpphotocontests@gmail.com)

  xJodkY
  jrefrmrQm;ewfarmif toif;0if emrnf ( cupid nickname ) av;eJY wGJNyD; ay;ydkYEdkifygNyD /

  NydKifyGJ0ifpnf;urf;rsm;udk atmufrSm zwf&IEdkifygw,f /  =======================================


  jrefrm rQm;ewfarmif taysmfwrf; "mwfyHk NydKifyGJ pnf;urf;csufrsm;

  1/ NydKifyGJ 0ifolonf jrefrm rQm;ewfarmif toif;0if jzpf&rnf /
  2/ NydKifyGJ0if "mwfyHkrsm;onf 0ifa&muf ,SOfNydKifol udk,fwdkif &dkuful;xm;aom "mwfyHkrsm; jzpf&rnf /
  3/ rnfonfh uifr&m trsdK;tpm; ESifh rqdk 0ifa&muf ,SOfNydKifEdkifonf /
  4/ NydKifyGJ0if "mwfyHkrsm;onf puefzwfxm;aom "mwfyHkrsm; ? "mwfyHktm; jyefvnf &dkuful;xm;aom "mwfyHkrsm; rjzpf& /
  5/ "mwfyHkrsm;tm; jyKjyifrIrsm; jyKvkyfEdkifonf / 'DZdkif; jyKvkyfcsuf rsm;vGef;aom "mwfyHkrsm; ? tvGeftrif; jyKjyifxm;aom "mwfyHkrsm;tm; NydKifyGJrS y,fxkwfrnf /
  6/ NydKifyGJ0if wpfa,mufvQif NydKifyGJ0if "mwfyHk oHk;yHk 0ifa&muf ,SOfNydKifEdkifonf/ yxr oHk;yHkudkom NydKifyGJ 0ifyHk tjzpf owfrSwfrnf / oHk;yHkxufydkaom "mwfyHkrsm;tm; NydKifyGJ 0if yHk tjzpf rowfrSwfyg /
  7/ NydKifyGJyHkrsm;wGif vlyHkrsm; yg0if cJhygu cGifhjyKcsuf awmif;cHNyD; jzpf&rnf /
  8/ NydKifyGJ "mwfyHkrsm;udk rJay;&mwGif cifrif&if;ESD;rI ? bufvdkufrIrsm; uif;a0;apcsif; tvdkYiSm "mwfyHkq&mrsm; \ emrnfrsm;udk azsmufum uRefawmfwdkY "mwfyHkNydKifyGJ jzpfajrmufa&; tzGJUrS NydKifyGJ0ifeHygwfrsm; jzifhom wifay;ygrnf/ NydKifyGJ0if "mwfyHkrsm;wGif NydKifyGJ0ifol\ emrnfa&pmrsm; ? rSwfrdvG,faom trSwftom;rsm; ra&;xdk;&ef arwm&yfcHtyfygonf /  NydKifyGJ0if "mwfyHk wif&ef

  1/ NydKifyGJ 0ifolrsm; onf NydKifyGJ 0ifrnfh "mwfyHkrsm;udk azazmf0g&D (1) &uf aeYrS 15 &ufaeY txd / jrefrm pHawmfcsdef 15 &ufaeY n 11 em&D 59rdepf aemufqHk; xm; um NydKifyGJ0ifyHkrsm; vufcHrnfh tzGJY
  (mmcpphotocontests@gmail.com) odkYay;zdkY ay;&rnf /
  2/ NydKifyGJ0if"mwfyHkrsm;onf 600
  X 350 px tenf;qHk; &Sd&r,f /


  rJay;a&G;cs,frI

  1/ jrefrmhrQm;ewfarmif toif;0ifrsm;rS rJay;a&G;cs,foGm;rnf/ toif;0if wpfa,mufvQif oHk;rJ ay;cGifh &Sdonf /
  2/ rJay;&ef azazmf0g&D 16 &ufaeYrS 26 &ufaeY txd /
  jrefrm pHawmfcsdef 26 &ufaeY n 11 em&D 59rdepf aemufqHk; /

  qk&"mwfyHk

  1/ rJ trsm;qHk; &&Sdaom "mwfyHkudk ,ck NydKifyGJ\ tEdkif&&Sdol tjzpf owfrSwfrnf /
  2/ qk&&Sdoludk azazmf0g&Dv 27 &ufaeY wGif aMujimay;ygrnf /

  aus;Zl;wifpGmjzifh

  NydKifyGJ jzpfajrmufa&; tzGJU

  1. Thant Sin Htet
  2. flintz
  3. richtt
  4. ThunderHawk
  Don't let stupid little things break your happiness


 2. #2
  VIMC r[m;',m; Cupid Any act of kindness is never wasted. God knows your heart and sees it all. Some people may not accept your kindness, but give it away.   ThunderHawk is on a distinguished road ThunderHawk's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  4,029
  Thanks
  55,438
  Thanked 71,895 Times in 4,066 Posts

  Default

  tckqdk&if NydKifyGJ0ifwpfa,mufqDuae "mwfyHkawG &&Sdxm;ygNyD

  aemufxyf 0ifNydKifr,fholrsm;vnf; yHkav;awG ydkYay;MuygtHk;vdkY /


  cifrifpGmjzifh
  oef'g
  Don't let stupid little things break your happiness

 3. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 4. #3
  Cadet Cupid   shankalay2007 is on a distinguished road shankalay2007's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  Pyin Oo Lwin
  Posts
  473
  Thanks
  5,150
  Thanked 8,450 Times in 471 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by thunderhawk View Post
  tckqdk&if nydkifygj0ifwpfa,mufqduae "mwfyhkawg &&sdxm;ygnyd

  aemufxyf 0ifnydkifr,fholrsm;vnf; yhkav;awg ydkyay;muygthk;vdky /


  cifrifpgmjzifh
  oef'g
  ပို႔ထားတယ္ဗ်....

  ဒီတစ္ခါလည္း ဖုန္းနဲ႔ ရိုက္ထားတာေလးေတြဘဲ...မဲမ်ားမ်ား ရပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေနတယ္ :d:d:d

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #4
  VIMC r[m;',m; Cupid Any act of kindness is never wasted. God knows your heart and sees it all. Some people may not accept your kindness, but give it away.   ThunderHawk is on a distinguished road ThunderHawk's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  4,029
  Thanks
  55,438
  Thanked 71,895 Times in 4,066 Posts

  Default

  tckqdk&if NydKifyGJ0if 4 a,muf qDu yHkawG &&Sdxm;ygNyD / yHkaygif; 12 yHk &oGm;ygNyD /

  aemufxyf NydKifyGJ0ifawG qDu yHkav;awG tvdk &Sdygw,f AsdKU

  aysmfaysmfyg;yg; 0ifa&muf qifETJMuygtHk;vdkY /

  cifrifpGmjzifh
  oef'g
  Don't let stupid little things break your happiness

 7. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 8. #5
  Best NC member 2013 Godly Cupid photohunting   flintz is on a distinguished road flintz's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Location
  Taung Pu Lu
  Posts
  2,287
  Thanks
  8,575
  Thanked 36,811 Times in 2,307 Posts

  Default

  &yfMunfhvdkU tjrwfr&dSbl;aemf../ awmifay:uyef;? awmifatmufuyef;? yifjrifhuyef;? ajredrfhuyef;? rdk;aomufwJhyef;? ESif;cwJhyef;? arT;aom;yef;? rarT;aomyef; yef;omjzpfygap b,fyef;rqdk &dkufNyD; NydKifvdkU&w,fAsdK;/ 'l[l[l../
  =====


  food photography eJU flower photography uGmwmu food u rsm;aomtm;jzifh indoor jzpfNyD; artificial light udk oHk;NyD; &dkuf&wmyg/ flower uawmh outdoor jzpfwJhtavsmuf aea&mifjcnfudk oHk;vdkU&wm tm;omygw,f/
  yef;uav;awGudk aea&mifjcnfatmufrSm &dkuf&if ydkvSwwfygw,f/ xHk;pHwdkif; reufapmapmeJU naeapmif; aea&mifjcnfawG apmif;NyD; uswwfwJh tcsdef[m tvSqHk;yg/ odyfaejrifhoGm;&ifvJ contrast awG t&rf;rsm;NyD; rvSawmhygbl;/

  uRefawmf wwfoavmuf rSwfoavmufav;awG ESpfjym;wpfyJzdk;avmuf ajymMunfhwmyg../ [d[d/
  Last edited by flintz; 02-05-2014 at 04:22 AM.

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #6
  VIMC r[m;',m; Cupid Any act of kindness is never wasted. God knows your heart and sees it all. Some people may not accept your kindness, but give it away.   ThunderHawk is on a distinguished road ThunderHawk's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  4,029
  Thanks
  55,438
  Thanked 71,895 Times in 4,066 Posts

  Default

  NydKifyGJ0if ig;a,muf NydKifyGJ0ifyHk 15 yHk &&Sdxm;ygNyD /

  aus;Zl;wifygw,fAsdKU tckvdk 0ifa&muf qifETJay;Muwm / aemufxyf a&mufvmr,fh NydKifyGJ0ifrsm;eJY NydKifyGJ0if "mwfyHkrsm;udk arQmfaeygw,fAsdKU /

  cifrifpGmjzifh
  oef'g
  Don't let stupid little things break your happiness

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #7
  Noble Contributor Wizard Cupid :D   KoSetPe is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2006
  Location
  Planet Earth of the Solar System, Universe
  Posts
  1,582
  Thanks
  27,396
  Thanked 36,338 Times in 1,603 Posts

  Default

  usaemfvnf; ydkYxm;ygw,f/ t&ifwa,mufu c&D;xGufaevdkY rygjzpfvdkufbl;/ tckwacgufvnf; Akwfvkyfcsdefqdk &Sdr,frxifbl;/ 'gayr,fh taysmf0ifNydKifxm;ygw,faemf/ tm;vHk;yJ *Gwfvyfyg---

  udkqufaz

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #8
  VIMC r[m;',m; Cupid Any act of kindness is never wasted. God knows your heart and sees it all. Some people may not accept your kindness, but give it away.   ThunderHawk is on a distinguished road ThunderHawk's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  4,029
  Thanks
  55,438
  Thanked 71,895 Times in 4,066 Posts

  Thumbs up

  tckqdk&ifawmhjzifh uRefawmfwdkY NydKifyGJ 0ifaygif; 10 a,muf &SdoGm;ygNyD / 'Dwpfacgufawmh NrdKifNrdKifqdkifqdkif ygyJcifAsm /

  pum;rpyf yef;bk&ifBuD; OD;bD yHkawG rawGY&ao;bl;aemf / / OD;bDa& aemufruscifav; yHkav;awG ydkYtHk;aemf /

  cifrifpGmjzifh
  oef'g
  Don't let stupid little things break your happiness

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 16. #9
  Noble Contributor Cadet Cupid she's the ONE.....   john009 is on a distinguished road john009's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  MMCP
  Posts
  458
  Thanks
  7,204
  Thanked 6,555 Times in 462 Posts

  Default

  &yfMunfhvdkY tjrwfr&Sdbl;.wdk;MunfhrS tusKd;&Sdr,fqdkvdkYAsmudk,fudk,fwdkifwwfuGrf;em;vnfjcif;r&Sdayr,fhvnf;? wwfuGrf;em;vnfwJh rifbmnDtpfudkrsm;udktm;ay;&if; usL;ypfBuD;ydkrdkpnfum;vmygap&ef aysmfaysmf&Tif&Tif0ifjydKifygaMumif;


 17. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 18. #10
  VIMC Wizard Cupid   Thant Sin Htet is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  1,586
  Thanks
  11,758
  Thanked 19,435 Times in 1,466 Posts

  Default

  11 a,muf &SdoGm;ygjyDcifAsm...

  'Dwpfacguf jydKifyGJu yef;av;awGqkdawmh.. ta&miftaoG;pHkpHk eJY at;jrvSy aewJh yef;uav;awG udk jrif&wm.. tm;&w,fAsm..
  rMumcifrSm y&dwfowfMuD; tm;ay; Ekdifatmif wifay;oGm;yghr,f...

  tcsdef&Sdwkef; vufxJu zkef;uav; jzpfjzpf uifr&mav;jzpfjzpf oHk;jyD; udk,fhywf0ef;usifu vSvSyy yef; uav;awGudk trsm; eJY rQa0 cHpm;ekdifatmif jydKifyGJ0ifzkdY tjrefajy;&dkufvdkufMuygOD;AsKdU...


 19. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts