+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 2
1 2 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: စကၤာပူမွ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း

 1. #1
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default စကၤာပူမွ ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းအေၾကာင္း

  'Dx&uf &JUt"du&nf&G,fcsufuawmh puFmylrSm jrefrmawG a&mufaewm tawmfMumjyDjzpfwJh twGuf wpfcsdKU wpfcsdKUaom jrefrmawG[m ukd,fykdifvkyfief;av;awG wnfaxmifwmawGae&ygw,f/

  'Dawmhum aemufykdif; puFmylukd a&mufvmMuwJh uGsefawmfwkdYvkd nDi,fawGtaeeJY pGefYOD;wDxGif vkyfief;&SifjzpfapzkdY&m aqmif&ef a&Smif&efav;awGukd tawGUtMuHK&Sd vlMuD;awGrS &SJay;zkdYjzpfygw,f/

  yxrtqifhtaeeJY uGsefawmfodcsifwJh atmufuar;cGef;av;awGeJY pcsifygw,f/
  1/ pvkH;rSm jrefrmawGtaeeJY b,fvkdpD;yGm;a&;rsdK;vkyfvSsif oifhavSsmfygoenf;/
  2/ vuf&SdpvkH;rSm atmifjrifaeaom jrefrm pD;yGm;a&;vkyfief;&Sifrsm;taMumif;/
  3/ pD;yGm;a&;vkyfaqmifEkdifaom vkyfief;trsdK;tpm;rsm;eJY 4if;wkdY\ tm;omcsuf tm;enf;csufrsm;
  ( example sole proprietor, private limited company, public company etc )
  4/paxmifrnfqkdygu b,fupjyD; b,fvkd vkyfaqmif&ygrnfenf;/
  ( example busines plan, company name registration, accounting, secretary, etc )
  5/ puFmyltpdk;&\ vkyfief;trsdK;tpm;tvkduf tcGefpnf;MuyfrSKykHpH/
  6/ tkdifwD ukrPDwpfckaxmifrnfqkdygu jrefrmawGtaeeJY aps;uGufxkd;axmufEkdifrSKrsm;eJY &ifqkdifvm&EkdifzG,f&Sdaom Risk rsm;/
  7/ ukrPDwpfck &yfqkdif;&&if(a'0gvDcHjcif vkyfaqmif&rnfh vkyfief;pOfrsm;/

  ww
  Last edited by turtle81; 06-08-2013 at 04:52 PM.
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   


 2. #2
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  avmavmq,fawmh coursera rSm vuf&Sdoifay;aewJh Developing Innovative Ideas for New Companies: The 1st Step in Entrepreneurship qkdwJh oifwef; pdwf0ifpm;wJh olawG avhvmvkdY&atmif &SJay;csifygw,f/ paewm 3 ywfavmufawmh&SdaeygjyD/
  https://www.coursera.org/course/innovativeideas

  Course Syllabus

  Week One: Entrepreneurial Mindset
  Welcome
  Course overview
  The opportunity analysis canvas
  Entrepreneurs and strategic decisions
  Entrepreneurial mindset: Part 1 of 2
  Entrepreneurial mindset: Part 2 of 2
  Week Two: Entrepreneurial Motivations and Behavoirs
  Introduction to entrepreneurial motivations and behavoirs
  Entrepreneurial motivations
  Entrepreneurial behavoirs
  Entrepreneurial decision-makers and the use of biases and heuristics
  Risk taking in entrepreneurial decision-making
  Week Three: Customer Understanding
  Introduction to customer understanding
  Exploring real market needs
  Satisfying real market needs
  Macro changes that increase new venture opportunities
  Assessing entrepreneurial opportunities
  Week Four: Industry Understanding
  Introduction to industry understanding
  Environmental assessment of entrepreneurial ventures
  Selecting the right industry
  Types of innovations
  Understanding customer adoption
  Strategic positioning
  Strategic planning
  Week Five: Business Models
  Introduction to business models
  The business model canvas: Part 1 of 2
  The business model canvas: Part 2 of 2
  Patterns of business model generation
  Designing business models
  Strategies for business model generation
  Process for business model design
  Week Six: Business Planning

  --------Introduction to business plans
  --------Keys to raising financial capital
  --------Building financial statements
  --------Sources of financial capital
  --------Defining the business plan
  --------Objectives of the business plan
  --------Writing the business plan
  --------Final thoughts

  Book
  "The Opportunity Analysis Canvas" by James V. Green. Available as an ebook here.


  tawGYtMuHK&Sd OD;OD;?a':a'tpfukd?tr?nDi,f?nDrrsm;taeeJYvnf; tb,fokdYaompmtkyfrsm; zwf&SKoifhaMumif; tMuHjyKapcsifygw,f/

  ww

  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   


 3. #3
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  1/ uGsefawmfu pD;yGm;a&;orm;awmh r[kwfygbl;/ okdYayar,fh pD;yGm;a&;av;vkyfcsifpdwfaygufaew,fqkdygawmh/ 'Dawmh [kd[mpyfpyf 'D[mpyfpyfvkdufzwfMunfhjyD; 'DxJu ynm&SifawGeJY aqG;aEG;csifw,f qkdygawmh/ pD;yGm;a&;eJY ywfowfvkdY ajymxm;wJh x&wfwpfck awmh&SdjyD;om;yg/okdYayr,fh 'Dx&wfu puFmylrSm ukd,fykdifvkyfief;ukd b,fvkdvkyfukdifEkdifrvJukd ykdjyD; tom;ay; aqG;aEG;oGm;rSm jzpfygw,f/&uf&ufa&ma&m aqG;aEG;r,fholawGvnf; ay:vmr,fvkdY arSsmfvifhygw,f/

  2/ yxrtaeeJY pvkH;rSmjrefrmawG atmifjrifaewJh pD;yGm;a&;awGukd avhvmcsifwmvnf; ygygw,f/ 'DvlawG&JY
  entrepreneurship mindset b,fvkd&Sdw,f/ b,favmuf&kef;uefcJh&w,f qkdwmawGukd avhvmcsifwmyg/ okdYayr,f vufvSrf;rDSwJholqkdvkdY wpfa,mufwpfavavmufyJ&Sdavawmh 'Dzkd&efrSm tjcm;olawGrsm; 0ifaqG;aEG;Ekdifrvm;vkdY x&ufwpfck zGifhvkdufwmyg/

  3/ 'Dawmh olrsm;taMumif; ravhvmcif ukd,fodxm;wJh
  mindset (okdY) pD;yGm;a&;rvkyfcif jzpfavhjzpfx&SdwJh Za0Z0gav;awGukd t&if &SJMunfhygr,f/ rSm;&ifaomfvnf;aumif; wpfjcm;odxm;wmrsm; &Sd&ifaomfvnf;aumif; xyfrHjznfhpGwfay;csifygw,f/

  'DxJu pvkH;rSm pD;yGm;a&;vkyfzl;olrsm;vnf; tawGYtMuHKrsm;ukd jznfhpGwfay;csifygw,fcifAsm/ b,fvkdtcuftcJawG&Sdr,f/ b,f[mawGukd aqmif&r,f a&Smif&r,f ponfjzifhaygh/

  ww

  Last edited by turtle81; 06-15-2013 at 01:20 PM.
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   


 4. #4
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  tck&ufykdif; pD;yGm;a&;eJY ywfowfwJh pmwkdaypawG vkdufpkaqmif;jyD;rSwfom;jyD;wumv ,lusLAD'D,kdav;oGm;awGygw,f/

  taMumif;t&muawmh how to build a great company step by step by Steve Blank.

  Steve Blank [m pDyGm;a&;bGJY&r[kwfbJ 21 ESpftwGif;rSm ukr
  PD 8 ckukd atmifjrifatmif wnfaxmifEkdifcJholjzpfygw,f/ qkdawmhum 2ESpfcGJavmufukd ukrPD1ckavmuf axmifoljzpfygw,f/

  atmufu,lusLuawmh olY&JY tawGtMuHKawGukd jyef&SJxm;wmyg/
  ueOD;&Sif;jywmuawmh startup [m aumfy&dwf ukrPDawGvkd tMuD;tpm;r[kwfao;wJhtwGufaMumifh ukrPD MuD;awGrSm usifhokH;ovkd ig;ESpf pDrHudef;awG?d business plan awGvkyfaer,fhtpm; business model wpfckukd &SmazGzkdYtwGufukd OD;wnfjyD; vkyfaqmif&r,fvkdYqkdygw,f/

  Business Model wpfckrSm 9 building blocks yg&Sdygw,f/
  1/ Value Proposition

  2/ Customer Segments
  3/ Distribution Channel
  4/ Customer Development
  5/ Key Activities
  6/ Key Resources
  7/ Key Partners
  8/ Revenue
  9/ Cost

  He defines the definition of Startup as to find a scalable and repeatable business model. qkdvkdwmuawmh vkyfief;trsdK;tpm;[m xyfcgxyfcgvkyfae&r,fhvkyfief;rsdK;jzpfjyD; csJUxGifEkdifpGrf;jzpf&r,f/ tao;pdwfodcsif&ifawmh atmufu vifhrSm MunfhMunfhMuyg/  ww

  Last edited by turtle81; 06-17-2013 at 03:44 PM.
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #5
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  puFmylrSm jrefrmawG OD;pD;wJhpD;yGm;a&;awmfawmfrsm;rsm;ukd pD;wD;a[mrSm&SdwJh qkdifawGukd Munfh&if
  1/ pm;aomufukefvkyfief;?
  2/ c&D;oGm;vkyfief;?
  3/ tvSjyifvkyfief;?
  4/ ukefoG,fvkyfief;?
  5/ tifwmeufqkdifvkyfief;?
  6/ *Drf;qkdifvkyfief;?
  7/ um&mtkdauvkyfief;
  8/ txnftvdyfvkyfief;
  9/ tvkyftukdif&SmazGa&;vkyfief;
  11/ pm&if;tif;vkyfief;
  Oyrm - K&S CORPORATE ASSOCATE
  10/ software or web development
  Oyrm RivalEdge Pte Ltd (http://rivaledge.sg/)

  aemufxyfvkyfief;trsdK;tpm;rsm; &Sdao;ygu xyfjznfhay;MuygcifAsm/

  bmoGm;awGYvnf;qkdawmh enf;ynmeJY vkyfukdifaewJh ukr
  PDawG odyfrawGY&ygbl;/ ukd,fawGuyJ vufvSrf;rrSDwmvm;awmh rodygbl;/ Oyrm jrefrmawG OD;pD;jyD;vkyfaewJh aqmufvkyfa&;vkyfief;? a&vkyfief;? oabFmvkyfief;? tJ,m;uGef;vkyfief;? M&E vkyfief;awGaum r&Sdbl;vm;vkdY odcsifvmygw,f/

  bmvkdYodcsifvJqkdawmh olwkdYawG b,fvkd&yfwnfcJh&w,fqkdwm avhvmcsifvkdYyg/ jzpfEdkif&if tifwmoGm;AsL;csifoAs/ 'Dzkd&rfxJu wpfa,mufa,mufeJY odwJholrsm;&Sd&if ukr
  PDvdyfpmav; ay;apcsifygw,f/ 'grSr[kwf 'Dx&wfrSm jrefrmawG ykdifwJh ukrPDpm&if;av; vkyf&ifaumif;rvm;vkdY pdwfulMunfhwmyg/ aemufykdif; ukd,fhjrefrm tcsif;csif; 0kdif;tm;ay;vkdY&awmh/

  ww
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 7. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 8. #6
  Best VIMC member 2013 Wizard Cupid   KM Wai is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Location
  between heaven and hell
  Posts
  1,613
  Thanks
  60,398
  Thanked 41,415 Times in 1,630 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by turtle81 View Post
  puFmylrSm jrefrmawG OD;pD;wJhpD;yGm;a&;awmfawmfrsm;rsm;ukd pD;wD;a[mrSm&SdwJh qkdifawGukd Munfh&if
  __________________________________________________ _______

  aemufxyfvkyfief;trsdK;tpm;rsm; &Sdao;ygu xyfjznfhay;MuygcifAsm/

  bmoGm;awGYvnf;qkdawmh enf;ynmeJY vkyfukdifaewJh ukr
  PDawG odyfrawGY&ygbl;/ ukd,fawGuyJ vufvSrf;rrSDwmvm;awmh rodygbl;/ Oyrm jrefrmawG OD;pD;jyD;vkyfaewJh aqmufvkyfa&;vkyfief;? a&vkyfief;? oabFmvkyfief;? tJ,m;uGef;vkyfief;? M&E vkyfief;awGaum r&Sdbl;vm;vkdY odcsifvmygw,f/
  ww
  M&E ydkif;uawmU Sub-con ao;ao;av;awGyJ &Sdygw,f .... Steel Structure ydkif;uawmU tawmftoifU&SdyrmxdvkyfEdkifwJU ukrPDav;awG&Sdygw,f ..... NrefrmvlrsKd;qkd ayr,fU olwkdUupvkH;aNymif;xm;Muwmyg .... Lift qifwJU ukrPDawGvnf;&Sdygw,f ....

  odoavmufuawmU AMC &JUtcGJvkdNzpfwJU Asia Metal Construction ...
  ol Webpage vnf;&Sdw,f
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #7
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  puFmylrSm pD;yGm;a&;vkyfzkdY&m startup fundingtaeeJY &EkdifwJh ae&mawGukd od&oavmuf jyef&SJMunfhygr,f/ wpfjcm; funding &EkdifwJh ae&mawG&Sd&ifvnf; xyfjznfhay;MuygtkH;/

  yxrwpfck&SmawGYwmuawmh techcube8 yg/ atmufuawmh olbmawGvkyfay;w,fqkdwmav; ulvmwmyg/ olY0ufqkd'frSm Munfhvkduf&ifvnf; ol co-fund or fully fund vkyfay;xm;wJh ukr
  PDawGukd avhvmEkdifrSmyg/ pD;yGm;a&;vkyfr,fholawGtaeeJYuawmh ukd,fhpDrSm technologically strong jzpfwJh idea eJY product/service wpfckxGufEkdifatmif wu,fvkyfEkdifr,fh team eJY revenue (a US$100M+ addressable market ) wu,fhjyef&Ekdifr,fh strong business model wpfckawmh &SdzkdYvkdygvdrfhr,f/

  TechCube8 is a private technology investor and incubator selected by the National Research Foundation (NRF), Singapore to promote entrepreneurship and high-tech R&D in the region. Our mission is to identify and co-invest in high impact, early stage technology platforms and companies with the aim of creating international growth champions.

  In this journey to create impact, we hope that our companies and partners can benefit from our:

  • Road-tested business insights generated over the last four decades from a string of international (US, UK, Germany, Singapore) entrepreneurial successes in business-to-business technology spaces
  • Ability to provide for multiple rounds of funding (from early to growth stage), allowing entrepreneurs to focus on what they do best - building great businesses
  • Strong connections with potential corporate customers and partners - enhancing business development as well as creating buy-out / exit opportunities
  • Strong relationships with regional institutes of higher learning - resulting in a pipeline of high-quality human capital as well as innovative early stage technologies

  TechCube8 is part of a larger investment house that focuses on growth investments in emerging markets.


  Source : http://www.techcube8.com/aboutus.html

  ww


  Last edited by turtle81; 06-22-2013 at 03:43 PM.
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #8
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  bmaMumifh ukd,fykdif tvkyfvkyfcsifMuovJ

  wpfcsdKUvkyfief;awGjzpfwJh rD'D,m? bm;uvyf? wDxGifrSKqkdif&mvkyfief;rsm;? tekynmvkyfief;awG[m tvkyform;wpfa,muftaeeJY vkyfavhvkyfx&SdwJh omrefvkyfief;trsdK;tpm;awGyg/ tJ wpfcsdKYvlawG twGufawmh tvkyform;wpfa,muftaeeJY rvkyfvkdMuyJ tvkyfwpfckukd
  1/ ukyrfyPDukdaxmifjcif;
  2/ tvkyfawGukd uefx&kdwf,lvkyfjcif;
  3/ emrnfMuD;vkyfief;awGeJY tusdK;wlyl;aygif;vkyfief;
  taeeJY vkyfMuygw,f/

  b,fvkdrsdK; tvkyfyJ vkyfvkyf tvkyfwkdif;rSmawmh tm;omcsuf? tm;enf;csufawG &Sd&ygw,f/
  ukd,fykdiftvkyfvkyfjcif;\ tm;omcsufrsm;
  1/ yxrtaeeJYawmh ykdufqH ykd&SmvkdY &Ekdifygw,f/ vkyfcpm;taeeJY r[kwfawmh ukd,fvkyfEkdif&if vkyfEkdifoavmuf ykdufqH&SmEkdifygw,f/
  2/ ukd,fvkyfcsifwJh vkyfief;rsdK;? ukd,fpdwf0ifpm;wJh tvkyfukd ukd,fMudKufovkd vkyfykdifcGifh &Sdygw,f/ xkdtjyifh tjcm;vkyfief;awG ajymif;vJ vkyfukdifEkdifwJh tcGifhta&;awGvnf; &&Sdygr,f/
  3/ oifh[m tvkyform;r[kwfawmhyJ vkyfief;ykdif&SiftaeeJY wnf&Sdaeygr,f/
  4/ aemufaumif;wJh tcsufu tvkyfcsdefukd oifh pdwfMudKufa&G;vkdY &rSmyg/ wa&;Ekd;xvkyf&ifvnf; &ygw,f/
  5/ oifh&JU tem*wfukd rdrdpdwf0ifpm;wmukd vkyfaevnf; oifukd,fwkdif zefwD;cGifh&SdrSm jzpfygw,f/ olwyg;xHrSm tvkyform;taeeJY vkyfukdifjcif;[m oifhukd tvkyfwpfckxJukd aeYwkdif; xyfcgxyfcg vkyfckdif;apEkdifjcif;? tvkyfjzKwfcH&Ekdifjcif; wkdYukd jzpfEkdifapygw,f/
  6/ oifhukd,fykdifvkyfief;jzpfygu oifhpdwfMudKuf ae&mrSm tvkyfvkyfEkdifygw,f/
  7/ &kH;wGif; EkdifiHa&;awG? pdwfzdpD;rSKrsm;wJh tywfpOf tpnf;ta0;awG? vkyfief;wGif; vkyfazmfukd,fzwfawG&JU wGef;tm;ay;rSKawGuae uif;a0;apygr,f/ xkdYtjyif oaX;&JU csufcsif;vkdcsifrSkawGrSvnf; uif;a0;aprSmyg/
  8/ olaX;&JU vkyfief;ay:rrSDckdyJ oifhukd,fpGrf;&Sdoavmuf vkyfief;csJUxGifEkdifjyD; 0ifaiGykd&SmazGEkdifrSm jzpfygw,f/
  9/ xkdYtjyif tcGefeJYywfowfjyD; tusdK;aus;Zl;awGvnf; cHpm;&Ekdifygw,f/

  tpnf;ta0;eJY oaX;


  &mxl;wkd;jcif;


  rtm;vyf&yf


  xrif;pm;csdef


  'DaeYawmh 'DavmufyJ bmomjyefMunfhygr,f/ pdwf0ifpm;vkdY MudKzwfcsif&ifawmh atmufuvifhrSm zwfEkdifygw,f/ aemufaeYawGrSmawmh ukd,fykdifvkyfief;vkyf&ifawGY&EkdifwJh pGefYpm;cef;awG? ukd,fykdifvkyfief;vkyfzdkY vkdtyfwJh t&nftcsif;awGukd bmomjyefMunfhygr,f/


  ww
  Source : http://www.hw.ac.uk/careers/self_emolyment.pdf
  Last edited by turtle81; 06-25-2013 at 03:03 PM.
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #9
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  ukd,fykdifvkyfief; vkyfolrsm;twGuf pGefYpm;cef;rsm;

  raeYu tusdK;tjrwfukd azmfjyjyD; 'DaeYawmh b,fvkd pGefYpm;rSK vkyf&r,fqkdwmukd bmomjyefMunfhygr,f/
  1/ yxrtcsuftaeeJYawmh ppaxmifjcif;rSm ukd,fh&JU0ifaiG[m vuf&Sd 0efxrf;vkyfvkdY&wJh 0ifaiGxuf eJaewwfygw,f/ tJ'DtcgrSm rdom;pk pm;0wfaea&;twGuf tqifajyEkdifrSK &Sdr&SdpOf;pm;jyD; pGefYpm;rSKwpfck jyKvkyf&ygvdrfhr,f/ rdom;pkuvnf; tweftoifh ukd,fh0ifaiGay:rrSDwnfyJ &yfwnfEkdifw,fqkd&ifawmh pGefYpm;rSKeJygvdrfhr,f/

  2/ aemufwpfckuawmh urfbmh aiGaps;uGuf tajymif;tvJawG? pD;yGm;usrSKawG? ukd,feJYykHpHwl vkyfief;awG&JU tm;jydKifvmrSKawG? pm;oHk;olawG&JU ajymif;vJcsifrSKawG[m ukd,fhvkyfr,fh vkyfief;ukd xdckdufEkdifygw,f/

  3/ wcgwavrSm wpfvrSm 0ifaiGvkH;0 r&Sdjzpfwwfovkd? vpOf0ifaiG[mvnf; ykHrSefcsifrS rSefygw,f/

  4/ tJhvkdtcsdefrSm vlwpfa,muftwGuf touf&SifzkdYtwGuf vkHavmufwJh vpOf 0ifaiG &&SdzkdY&m wpfjcm;enf;vrf;eJY &atmif? wpfzwfuvnf; ukd,fvkyfcsifwJh vkyfief;atmifjrifatmif zefwD;EkdifpGrf; &Sd&ygr,f/

  5/ ukd,fykdiftvkyf vkyfw,fqkdwm[m t&mtm;vkH;u ukd,fhwm0efjzpfoGm;ygjyD/ tJh'DtwGufaMumifh ukd,frvkyfcsifwJh tvkyfyif jzpfvifhupm; vkyf&ygawmhr,f/ Oyrm vpOf aiGpm&if;jyKpkwmwkdY? 0efxrf;awG vpmay;Ekdifatmif aiG&Sm&wmwkdY[m ukd,fhwm0efawG jzpfoGm;ygjyD/

  6/ aocsmwmuawmh oifhpDrSm aps;uGufu wu,fvkdtyfaewJh xkwfukefwpfck (okdY) 0efaqmifrSKwpfckukd ykdifqkdifxm;&ygr,f/

  7/ wpfcgwpf&H qkH;jzwfcsuf rSm;,Gif;oGm;wm[m oifhvkyfief;ukd tawmf xdckdufEkdifygw,f/

  8/ vkyfief;wpfck[m EkdifEkdifeif;eif; r&Sdao;yJeJY tcGifhta&;qkwfukdifzkdYtwGuf tvSsiftjrefaps;uGuf csJxGifvdkufjcif; (okdY) aps;uGufxkd;azmufrSK aES;aecsif;wkdY[m tcGifhtvef;awG eJ vGJwwfjyD; vkyfief;ukd xdcdkufapygw,f/

  9/ ukd,f&JY ukd,fykdiftcsdefawG[m oifh0efaqmifrSKay;aewJh pm;okH;olawG&JY vkdtyfcsufawGukd jznfhqnf;ay;&if;eJY tcsdefawG ukefaeygvdrfhr,f/ tJhvkdrS rvkyfEkdifbl;qkd&ifawmh urfpwrfrmeJY qufqHa&; ysufjym;jyD; olwkdYqDu &Ekdifr,fh aiGawG qkH;&SHK;Ekdifygw,f/

  10/ tJ ukd,fhvkyfief;u ukd,fhtdrfrSmyJ vkyfvkdY&w,fqkd&ifawmh tvkyfae&m Xm;cawGay;p&mrvkdyJ vkyfief; vnfywfp&dwfukd oufomaprSmyg/ tJhvkdrS r[kwf&ifawmh vpOf tvkyfae&mtwGuf aiGukefusygvdrfhr,f/

  11/ b,fvkyfief;yJjzpfjzpf pdwfzdpD;rSK awGawm rvGJa&SmifEkdifygbl;/ pdwfzdpD;rSK trsm;pk[m urfpwrfrmawGeJY uvdkif;&efYawGpDu vmygvdrfhr,f/

  12/ olrsm;tvkyfrvkyfjcif;[m tvkyform;wpfa,muf taeeJY vkyfpOfu &avh&x &SdwJh tusdK;cHpm;cGifhawG qkH;&SKH;&rSmyg/ ukd,fhtusdK;cHpm;cGifh[m ukd,fh[mukd zefwD;,l&rSmyg/ 0ifaiGeJYao;wJh umvqkd&ifawmh bmtusdK;cHpm;cGifhrSm ukd,fh[mukd ay;EkdifrSm r[kwfygbl;/

  13/ qkH;jzwfcsuf wpfckck rSm;oGm;vkdY pdwf"mwfusraeoifhyJeJY trSm;xJu oifcef;pmukd ,ljyD; aemufrjzpfatmifom vkyfaqmifr,fqkdwJh pdwfarG;jrLEkdif&ygr,f/

  14/ tcGefoufomcGifh &&SdzkdYtwGuf oif[m tay;awGeJY pwif&rSmjzpfygw,f/

  ta&;tMuD;qkH;u tdrfaxmifonfjzpfcJhygvSsif oifh rdef;rqDu tm;ay;axmufyHhrSK? ESpfOD;oabmwl em;vnfrSKeJY ukd,fh&JY vkyfief;OD;wnfcsufwpfckwnf;ukd tm&Hkrxm;yJ rdef;rtwGufvnf; pOf;pm;ay;zkdY vkdtyfwJh taMumif; atmufu AGD'D,kdrSm qufvuf&SKpm;Ekdifygw,f/

  How to get your spouse's support for self-employment  atmufuADG'D,kdav;uawmh tkdif'D,m&SdwJh vlwpfa,muf rpGefYpm;&JvkdY tcGifhta&;awG qkH;&SHK;oGm;wJh taMumif;av;yg/  ww
  Source : http://www.hw.ac.uk/careers/self_emolyment.pdf
  Last edited by turtle81; 06-26-2013 at 04:31 PM.
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 16. #10
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default

  'Dx&wf&JU vrf;aMumif;ajymif;oGm;rSmvnf; pkd;&drf&ygw,f/ trSefawmh 'Dx&wfu puFmylrSm ukd,fykdif vkyfief;wnfaxmifcsifolawG twGuf taxmuftuljzpfap&ef &nf&G,fygw,f/ tckxdawmh ukd,fykdif ukrPDraxmifcif odoifhodxkdufwmawG pkpnf;wkef;yJ &Sdygao;w,f/

  uJ 'Dwpfcgawmh ,lusLUrSmawGwJh uvpfav;wpfckukd MunfhjyD;oum bmomjyefMunfhygr,f/ txu fykdpfhawGrSmawmh ukd,fykdifvkyfief; vkyfolawG&JU tm;omcsuf? tm;enf;csufeJY pGefYpm;cef;awG a&;jyD;wJh aemufrSm atmufrSm uawmh ukd,fykdif vkyfief;vkyf&if aiGaMu;tusdK;tjrwf b,fvkd&Sdw,f qkdwJh taMumif; &Sif;jy; ay;wJh AD'D,kdav;ukd &SJcsifygw,f/

  yxr taeeJY &Sif;jywmuawmh aiGaMu;tusdK;tjrwf&Sdjcif; ( Financially Free ) qkdwmukd &Sif;jyygw,f/ wifjyol[m aiG wpfoef;&&Sdjcif;[m Financially Free jzpfw,fvkd rqkdvkdedifygbl;/ vpmaumif;wJh tvkyf aumif;aumif;&SdvkdY 0ifaiGu xGufaiG xufrsm;aevkdY aiGaMu;tqifajy aewm[mvnf; Financially Free rjzpfao;ygbl;/

  trSefawmh 0ifaiG[m oiftvkyfvkyfonfjzpfap rvkyfEkdifawmhonftcsdefwGif jzpfap tcsdefrSefrSefvpOf toufMuD;wJh txd ykHrSef0ifaevkdY &Sd&if oif[m financially free jzpfw,fvkdY qkdygw,f/

  tJh'Dawmh olrsm;tvkyfrSm tvkyfvkyfaejcif;[m financially free jzpfjyDvkdYqkdEdkifovm; qkdwmukd xy f&Sif;jy xm;ygw,f/ yxrtaeeJY olrsm;tvkyfwGif tvkyfvkyf&jcif;&J aumif;usdK; qkd;usdK;awGukd azmfjyxm;ygw,f/ atmufuawmh twwfEkdifqHk; em;vnfovkd &Sif;Munfhxm;ygw,f/

  olrsm; tvkyfvkyfjcif;twGuf aumif;wJh tcsufawGu...

  1/ tvkyfrSm oli,fcsif;? taygif;tazmfawG wkd;yGm;apygw,f/
  2/ oifhtaeeJY oifpdwf0ifpm;wJh tvkyfukd vkyfae&vkdY olrsm;tvkyfvkyfae&w,fvkdY rxif&yJ oifukd,fykdif tvkyftaeeJY rSwf,lxm;wwfMuygw,f/
  3/ oifhtvkyfrSm xkdufoifhoavmuf oifukd,fykdif qkH;jzwfykdifcGifh&Sdcsif&Sdygr,f/ okdYayr,fh wpfcsdKU qkH;jzwfcsufawG[m oifhoaX;&JU ydwfpdkYrSKukd wcgw&H cH&wwfygw,f/
  4/ olwyg;xHol tvkyfvkyfjcif;[m tjcm;Xmeu vlawG tvkyfb,fvkdvkyfMuovJqkdwJh tawGUtMuHawG &&Sdapygw,f/ OyrmtaeeJY aiGaMu;awG tzGJUtpnf;twGif;rSm b,fvkd pD;qif;aeovJ? aps;uGufawG b,fvkd csJUxGifMuovJ? &Hk;wGif; vkyfxkH;vkyfenf;awGukd b,fvkd ukdifwGJvJ pwJh tajccH uswJh pD;yGm;a&; vkyfief;wpfck vnfywfykHukd avhvmcGif&rSm jzpfygw,f/
  5/ uHaumif;&if ukrfyPD ukefusp&dwfeJY c&D;awG oGm;&wwfygw,f/ okdYayr,fh tvkyfeJY ywfowfjyD; oGm;&wJh c&D;[m taysmfc&D; xGufwmeJYawmh rwlbl;qkdwm oifodvmygvdrfhr,f/
  6/ tvkyform; wpfa,muf&JU aumif;wJh tcsufuawmh pae? we*FaEGawGrSm tm;vyf&uf &SdMuwmygyJ/
  7/ tvkyf[m pm;0wfaea&;twGuf vkHjcHKpdwfcs&wJh taxmuftyHhjzpfapjyD;? tvkyfuay;wJh tusdK;cHpm;awGvnf; &&SdrSm jzpfygw,f/ okdYayr,fh urfbmMuD;u enf;ynmawG wkd;wufvmrSKeJYtwl tvkyfvkyfykHawG vnf; ajymif;vJvmygw,f/ xkdYtwGufaMumifh oif[m tvkyfwpfckrSm Mum&Snf &yfwnf Ekdifr,f vkdYawmh ajymvkdY r&awmhygbl;/ EkdifiHawmfawmf rsm;rsm;rSmvnf; tvkyfvkyfrJhawG rsm;rsm; vmygw,f/ vuf&Sdtvkyfu jyKwfjyDqkd&ifvnf; wpfjcm;tvkyf&zkdYu cufcJvmMuygw,f/

  olrsm;qDrSm tvkyfvkyfjcif; twGuf raumif;wJh tcsufawGu...

  1/ oifhtcsdefawG[m aiGyrmPwpfckeJY 0,fcsif;cH&ygw,f/ oifhwpfv0ifaiG[mvnf; wpfaeY b,fESpfem&D tvkyfvkyfovJay: rlwnfaeygw,f/
  2/ tvkyfu oifhukd ykdifoGm;ygw,f/ oiftcsdefawG ay;jyD; vkyfcJhwJh tvkyftwGuf jyefa&mif;pm;vkdY r&ygbl;/ tvkyfuae &yfem;vkdufygu oifh0ifaiG[m okn jzpfoGm;ygvdrfhr,f/
  3/ oifhtvkyf twGif;rSmvnf; oifhvkyfykHukdifykHrSm;vkdY aomf4if;? pD;yGm;a&;usvkdY oaX;u tvkyfjzKwf wmvnf; cH&Ekdifygw,f/
  4/ tqkd;qkH; uawmh passive income r&SdwmygyJ/
  5/ aemufjyD;awmh vuf&SdtcsdefrSmawmh tusdK;cHpm;cGifhawG aumif;csifaumif;ayr,fh tjidrf;pm; ,lcsdefrSmawmh tusdK;cHpm;cGifhawG enf;oGm;rSmyg/


  tJh'daemufrSmawmh ol[m 45ESpf tvkyfvkyfjcif;twGuf &&SdEkdifr,f 0ifaiGukd wGufjyygw,f/ olwifjywmuawmh touf 65 aemufykdif; a&mufcsdefrSm wpfv0ifaiG[m a':vm 1500 avmuftxd xkd;usoGm;Ekdifw,f qkdwJh taMumif; &Sif;jyygw,f/ atmufuawmh ol&JU tajymukd em;vnfoavmuf jyefwifjyjcif;yg/
  It is a very scary scenario for lots of people. Getting a job is a great way to alleviate temporary problem. It is not a long term solution. After 65, the income drop dramatically. And there is no grantee.  tJh'Daemuf ukd,fykdifvkyfief;[m Financially Free jzpfwJh taMumif; &Sif;ygw,f/
  The world has changed completely due to technology.


  Self-employed.
  1. Pretty much your own job. Got experience and get the customers and leave office and work at home.
  2. Time = Money
  3. You may get more pay but
  4. you own your job.
  5. You can sell your job
  6. You can live with your kids
  7. The bosses here is customer.
  8. Actually,most are same but to achieve financially free, self-employed is best. Investor or business owner can have financially free.
  ww
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 17. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts