Closed Thread
Page 2 of 101
FirstFirst 1 2 3 4 12 52 ... LastLast
Results 11 to 20 of 1001

Thread: [mm] owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (23)[/mm]

 1. #11
  VIMC Godly Cupid -   Shwe Myoh Tharr is on a distinguished road Shwe Myoh Tharr's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  2,282
  Thanks
  48,590
  Thanked 64,137 Times in 2,215 Posts

  Default

  wyfudk csufcsif;xdef;cdkif;&if Oya't&tusHK;r0ifbl;eJYwlw,faemf udktdkufpD/ tckvkyfwmuvnf; uRefawmfodoavmuf Oya'twkdif; wqifhcsif;pDygyJ/

  tapmydkif; 20&ufaeY reufydkif;jzpfwJh a&TqdkifudpjzpfNyD;wkef;u tajctaetm;vHk; at;at;aq;aq;&Sdygw,f/ &Sif;NyD;vdkY tm;vHk;vnf; NidrfoGm;ygNyD/ 'gayrJh aeYvnfydkif;rSm aemufxyfjzpf&yfwpfckjzpfvdkY owif;a&m aumvm[va&mjyefYoGm;vdkY tajctaerwnfNidrfawmhwmyg/ tJ'D nydkif;rSmvnf; aemufxyf aemufxyfjzpf&yfawGqufjzpfvdkY tckvdk xdef;rEdkifodrf;r&jzpfoGm;wmyg/

  tckjzpfwmawGudk Edkifatmifrxdef;Edkifwmu -
  1) &JwyfzGJU0iftiftm;rvHkavmufyg/
  wjrdKUvHk;&JwyfzGJUtiftm;udk uRefawmftwdtusrodyg/ 'gayrJh OD;&JxG#fajymyHkt& pcef; 1 2 3 .. 3ckvHk;aygif;rS &JwyfzGJY0iftiftm; 70 yJ&Sdygw,f/ uRefawmfhcefYrSef;ajcvnf; tJ'DavmufyJ&Sdr,fxifygw,f/ nwGif;csif; &rnf;oif;zufu &JawGudk xyfac:ygw,f/ 'gayrJh rEdkifygbl;/

  2) &JwyfzGJUrSm qE
  jyyHktqifhqifhudk b,fvdkxdef;odrf;&r,frSef;rodyg/
  tarpkajymwm twdtusygyJ/ ckvuf&Sd&JawG[m 'Drdkua&pDpepfrSm qE
  jyyGJawGudk b,fvdkxdef;odrf;&rSef;rodygbl;/ ypfzdkYavmufyJodygw,f/ tJ'gudk 21&ufaeY reuf r*FvmaZ,sHK&yfuGufu tjzpftysufrSm rsuf0g;xifxifawGUjrifcJh&ygw,f/

  tajctaeudk xdef;odrf;aewJh &JwyfzGJUtiftm; 50avmufeJY toifhjyifxm;wJhtiftm; 50avmufyJ&Sdygw,f/ xdef;odrf;aewJh&Jrsm;[mvnf; aoewfudk rdk;ay:axmifazmufzdkYeJY vlwnfhwnfhudkypfzdkYyJodygw,f/ wjcm;EdkifiHawGvdkrsdK; eHygwfwkwfawG rD;cdk;AHk;awG a&ydkufawGeJY&Sif;EdkifwJh tiftm;vnf;r&Sdygbl;/ olwdkYrSmvnf; vkyf&udkif&cufaeyHk&ygw,f/ tu,f
  Murf;Murf;wrf;wrf;udkifwG,fvdkuf&ifvnf; uefabmifay:rSmMunfhaewJh cefYrSef;ajc 300 avmufaom {nfhy&dwfowftaygif;u qif;csvmNyD; jyem&Sm&if tukefaoukefrSmyg/

  tJ'gaMumifh vdkif;aMu;awmif;? &S,f,mcGJ? aygif;&dkufavmufomvkyfwwfwJh &JwyfzGJU0ifawGeJY olwdkY&Jhb0awGudk tqifhjr
  ifhwifay;NyD; wyfzGJU0iftiftm;awGudk wdk;csJUvdkufr,fqdk&if wpfckckjzpfwdkif; ppfwyfudk ac:ac:ae&wJh tjzpfrsdK; uif;a0;r,fvdkY xifygw,f/


 2. #12
  VIMC Godly Cupid Nothing special   icy is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Own world Own meanings
  Posts
  3,520
  Thanks
  25,207
  Thanked 110,579 Times in 3,583 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Shwe Myoh Tharr View Post

  tJ'gaMumifh vdkif;aMu;awmif;? &S,f,mcGJ? aygif;&dkufavmufomvkyfwwfwJh &JwyfzGJU0ifawGeJY olwdkY&Jhb0awGudk tqifhjr
  ifhwifay;NyD; wyfzGJU0iftiftm;awGudk wdk;csJUvdkufr,fqdk&if wpfckckjzpfwdkif; ppfwyfudk ac:ac:ae&wJh tjzpfrsdK; uif;a0;r,fvdkY xifygw,f/
  udka&Tajymwm rSefygw,f/ NyD; a':pk ajymwmvnf; rSefw,f/

  'gu &J tvkyfayyJ/

  odkYaomf tJh'g oDtdk&DayghAsm/

  vufawGUrSm jrefrmjynfu &JawGudk uRefawmf tawmfav; tm;r&bl;/
  olwdkYudk jyKjyifzdkY? t&nftcsif; jrSifhwifzdkYqdkwm 10 ESpfeJY awmif r&Ekdifbl;vdkY xifrdw,f/
  (tqdk;jrifvGef;wmvnf; jzpfEkdifygw,f/)

  uRefawmf &JtcsdKUeJY &ckdifjynfrSm eD;eD;uyfuyf aezl;ygw,f/

  uRefawmf odorQ &JawG wpfa,mufrS raumif;bl;/

  &JawGudk aumif;atmifvkyfaewmeJYwif jrefrmjynfMuD; pkef;pkef;jrSKyfoGm;Ekdif&JUvdkYawmif tqdk;qHk;
  awG;rdw,f/

  olwdkYaumif;vmzdkYu *sifea&;&Sif; 1 qufavmuf tomav; vkdoAs/

  txufu
  uRefawmfh tMuHjyKcsuf[m abmifr0ifbl;? vuf&Sd jrefrmjynf&J Oya'awGeJY rnDbl;
  qdkwmjzifh em;vnfygw,f/
  odkYaomf vufiif;tajctaet& 'Dxufaumif;wJh tawG;vnf; uRefawmfhrSm r&SdawmhvdkYyg/

  aus;Zl;
  icy
  aexkdif&ma'oeJY tom;ta&mifawGrwlvnf;yJ
  &ifckefaewJh ESvHk;om;u wpfa&mifxJ...
  xl;tdrfoif


 3. #13
  Cadet Cupid .....Loading Please Wait!!!   thawzin is on a distinguished road thawzin's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  486
  Thanks
  3,842
  Thanked 8,545 Times in 482 Posts

  Default

  ဟိုအစ္ကုိႀကီးရဲ႕ဘေလာ့ခ္မွာ လွ်ာလွ်ာရွည္ရွည္သြားဖတ္လိုက္ေတာ့ ေဒၚစုရဲ႕ရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြကို ေလ့က်င့္ေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့ မွတ္ခ်က္ကိုေဝဖန္ထားပါတယ္။ မြတ္ဆလင္ေတြကို ကူညီဖို႔ေတာ့မေျပာဘူး ရဲေတြကိုေလ့က်င့္ေပးဖို႔ပဲေျပာေနတယ္္ဆိုၿပီး။ အခုဟာက ထားပါေတာ့မြတ္္ဆလင္နဲ႔ဗုဒၶဘာသာျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကေပမဲ ့ အမ်ားစုကအၾကမ္းဖက္မူသက္သက္ အျဖစ္ပဲျမင္ပါတယ္။ ဘာသာေရးကိုခုတုံးလုပ္ၿပီး သက္သက္မဲ့အၾကမ္းဖက္တာပါ ဘာသာေရးသက္သက္ဆို ဘာျဖစ္လို႔သူမ်ားဆုိင္က ပစၥည္းေတြလုၾကသတုန္း။ အဲ့ဒါမ်ိဳးထပ္မျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ရဲတပ္ဖဲြ႔လိုအဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ အမ်ားႀကီးတာဝန္ရွိပါတယ္ အဲ့ဒီေတာ့ျဖစ္လာတဲ့အခါ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းရမယ္ ေနာက္ဆုံးဘယ္လို ႏွိမ္ႏွင္းရမယ္ဆိုတာေတြကို သိထားဖို႔ေလ့က်င့္ဖို႔လိုပါတယ္။ ေဒၚစုေျပာသလို ဒီလိုကိစၥေတြကို အရင္ကတစ္ခ်ိန္လုံး အာဏာရွင္ဆန္္ဆန္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေတာ့ အခုလိုႏုိင္ငံတကာသတင္းေတြမွာ ေဖာ္ျပလာတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကိုယ္တိုင္ ကမၻာပတ္ေနတဲ့အခ်ိ္န္မွာ ဒါမ်ိဳးေတြလုပ္လို႔မရေတာ့တဲ့အတြက္ ဒီရဲတပ္ဖဲြ႔ေတြအတြက္ အဓိကရုဏ္းႏုိမ္ႏွင္းေရး နည္းေတြသင္တန္းေတြ လိုကိုလိုအပ္ေနပါတယ္။ အဲ့ဒါကိုအဓိကေထာက္ျပသြားတာပါ ေနာက္အနာဂတ္အတြက္ပါ။ အဲ့ဒါကိုေဒၚစုက မြတ္ဆလင္ေတြကို ဘယ္လိုအကူအညီေပးမယ္ ေျပာမသြားပဲနဲ႔ ဒီရဲေတြသင္တန္းေပးဖို႕ကိုပဲ ေျပာေနတယ္ဆိုၿပီးေဝဖန္ထားပါတယ္။ အခုဟာကကိစၥကၿပီးသေလာက္ျဖစ္ေနပါၿပီ ေဒၚစုကမြတ္ဆလင္ေတြကို ကူူညီၾကပါဆိုရင္ အြန္လိုင္းေပၚက အားယားယားေဝဖန္ခ်င္သူ အေတြးအေခၚပိတ္ဆို႔ေနေသာ ကိုကိုမမမ်ားက ေဒၚစုကိုေျပာမွာေပါ့သူက -ားမယားကိုးလို႔ဆိုၾကပါအုံးမယ္။ အဲဗမာေတြကို ကူညီၾကပါအုံးဆိုရင္ေတာ့ အေဝးတစ္ေနရာမွာ ေကာင္စားၿပီးေတာ္လွန္ေရးလုပ္ေနတဲ့ ဘာဟင္ဂ်ာညာဟင္ဂ်ာေတြက စတိတ္မန္႔ေတြဘာေတြထုတ္ကာ ရႈံ႕ခ်ၾကပါအုံးမယ္ အဲ့ဒါေၾကာင့္ေဒၚစုက အရွည္ကိုေမွ်ာ္ၿပီး ေထာက္ျပသြားတာပါ။ သူတုိ႔ပဲေထာက္ျပေနၾကတာ ျမန္မာျပည္မွာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈမရိွဘူးဆိုၿပီး အခုေဒၚစုကလည္းတရားဥပေဒစိုးမိုးေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌအေနနဲ႔ပဲေျပာမယ္ေနာ္ဆိုၿပီး ေျပာသြားတဲ့စကားေလးကို အေၾကာင္းရွာေဝဖန္ထားျပန္ပါတယ္။ သူလိုလူေတြေၾကာင့္ပဲ..... အင္းအဲ့ဒီအစ္ကိုႀကီးက ဟုိအစ္ကိုႀကီးရဲ႕မခင္ႏွင္းဆီေတာ့ မဟုတ္ေပဘူး...
  vG,fvG,fawG;NyD; jzpfovdkaecJhawmh aeovdkomjzpfcJhNyD


 4. #14
  Wannabe Cupid   planetX is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  53
  Thanks
  397
  Thanked 1,112 Times in 54 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by icy View Post


  t&yfzuft"du&kPf;awGu tqifhqifh oGm;&wJh oabm&Sdygw,f/
  yxrqHk; tkyfcsKyfa&;tmPmydkif/ aemufrS &JwyfzGJU/
  &JwyfzGJUu ajz&Sif;vdkY rEkdifawmhrS ta&;ay:tajctaeaMujimum ppfwyfu 0ifayghav/

  'gu yHkrSefvrf;aMumif;/

  yGifhyGifhvif;vif; ajym&&if
  jrefrmjynfrSm &J qdkwmudk
  vlaumif;awGu raMumufovdk
  vlqdk;awG (tMurf;zuform;awG) uvnf; raMumufygbl;/

  ur
  mhEkdifiHtawmfrsm;rsm;rSm tJhovdk tvm;wlqdkayrifh jrefrmjynfu ydkqdk;w,f xifyg&JU/

  &J[m vlawGraMumuf&Hkru? vl&dkao &Sif&dkaovnf; r[kwfcJhjyefbl;/

  'gaMumifh jy
  emjzpfjzpfcsif;rSm t&ifqHk; OD;pm;ay;taeeJY tajctaeudk tjrefqHk;xdef;zdkY&m
  1/ ta&;ay: tajctaeaMujim/ ppfwyfu 0ifxdef; (tcsdef tuefYtowfeJYaygh/ trsm;qHk; 1 ywf avmuf/)
  2/ ppfwyfu xdef;vdkY NidrfoGm;NyDqkdrS &JwyfzGJUudk vTJay;/

  tJhvdk vkyfief;pOfqkd&if jrefrmjynftwGuf ydkNyD; xda&mufrvm;vdkY awG;rdygw,f/

  rD;udk csufjcif; t&Sdeft[kefavsmhuszdk&m ppfwyfudk oHk;r,f/
  odkYaomf tp? tv,f? tqHk; rD;udk jznf;jznf;aq;aq; Nidrf;owfzdk&mrawmh wu,fhwm0ef&SdwJh
  &JwyfzGJUudk oHk;r,fayghav/
  'gqdk ydkxda&mufr,f/

  EkdifiHwum&JU y&dkqD*smeJYawmh enf;enf; uGJvGJrI&Sdr,f/ odkYaomf jrefrmjynf&JU taetxm;u
  ppfwyfudk aMumufNyD; &Judk vHk;0rav;pm;wJh tajctaeu MuD;pdk;aecJhjyefw,f/

  aus;Zl;
  icy

  ကၽြန္ေတာ္ သိသေလာက္ကေတာ႔ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္က်မွ တပ္က ၀င္ရမွာပါ။ ဒါက တစ္ကမၻာလံုး လက္ခံထား
  တဲ႔ စည္းမ်ဥ္းပါ။ တကယ္လို႔ ခုလို ပဋိပကၡေတြမွာ ထိန္းရင္းနဲ႔ ေျခလြန္လက္လြန္ျဖစ္သြားရင္ ကမၻာလံုးအတိုင္းအ
  တာနဲ႔ဆို ျပသနာမႀကီးပါဘူး ။

  ၿပီးခဲ႔တဲ႔ လက္ပေတာင္း တုန္းကေတာင္ ညအခ်ိန္ႀကီၚျဖစ္ေနတာရယ္၊ သူတို႔ လုပ္တဲ႔ ပံုစံက စနစ္မက်တာရယ္
  ေၾကာင္႔သာ ကမၻာမွာ အသံထြက္တာပါ ။

  ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ၂၀၀၇ တုန္းက ဂ်ပန္ သတင္းေထာက္ကို ပစ္လိုက္တုန္းက တမင္ခ်ိန္ပစ္လို႔ ျပသနာတက္တာထက္
  ပစ္တဲ႔သူက ရဲမဟုတ္ပဲ စစ္သားျဖစ္ေနတဲ႔ ျပသနာက ပိုႀကီးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ မိတၳီလာ တပ္ၿမိဳ႕
  ဆိုေပမယ္႔ တပ္က သူ႔ေနရာမွာပဲ ေနၾကတယ္လို႔ ၿမိဳ႕ခံေတြ ေျပာၾကတယ္။ဘဏ္ကိုသြားတယ္ဆိုတာေတာင္
  သီးျခား အမိန္႔တစ္ခုခုေၾကာင္႔ပဲျဖစ္လိမ္႔မယ္။ ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ႔ ထြက္လို႔ မရပါဘူး ။

  ရဲတပ္ဖြဲ႔ ကိစၥကေတာ႔ အရင္တုန္းက အေရးႀကီးေနရာေတြ အခမ္းအနားေတြ ဆိုရင္ တပ္ကပဲ လံုၿခံဳေရးယူတာ
  မ်ားတယ္ေလ၊ အခုက်ေတာ႔ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းအတိုင္း လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္ေတြ အားလံုးကို ရဲကိုလႊဲလိုက္တဲ႔အ
  ခ်ိန္မွာ ကိုကိုရဲေတြ ေျခမကိုင္မိ လက္မကိုင္မိျဖစ္ကုန္တယ္၊ ႏွိမ္ေျပာတာမဟုတ္ပါဘူး၊ သူတို႔မွာ ခုလိုကိစၥေတြ
  ကိုင္တြယ္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေလာက္တဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳနဲ႔ အေလ႔အက်င္႔၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိပံုမရေသးပါဘူး။ ၂၀၀၇ တုန္းက ဆူပူတဲ႔လူက ခုထက္မ်ားတယ္၊ ခုက ဆူတဲ႔သူက အမ်ားႀကီးနည္းတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ ကုိင္တြယ္ႏိုင္တဲ႔ ပံုစံျခင္းမတူဘူး။ ဘာသာေရးဆိုတဲ႔ လံႈ႔ေဆာ္မႈေၾကာင္႔ရယ္၊ တပ္ ဆိုတဲ႔ အရွိန္ေၾကာင္႔ ရယ္ေတာ႔ ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလက္ရွိအေနအထားထက္သာေအာင္ ေလ႔က်င္႔ဖို႔၊ ပစၥည္းေတြ ျဖည္႔တင္းဖို႔ လိုအပ္ေနတာပဲ ။

  ေနာက္ ျဖစ္စဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မင္းကိုႏိုင္နဲ႔ ေဒၚစုၾကည္ တို႔ ေျပာဆိုခ်က္ေတြကို ဖတ္ၾကည္႔ရင္း အေတြးတစ္ခု
  ရတယ္။ မင္းကိုႏိုင္ေျပာတာက စည္း စနစ္မက်ဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထင္ျမင္ခ်က္၊ နာက်ည္းခ်က္၊ ယူဆခ်က္ေတြ
  ကိုဦးစားေပးၿပီးေျပာသြားတယ္။ သူေျပာတာက ေခါင္းေဆာင္းတစ္ေယာက္ ( လက္ရွိ ၈၈ အဖြဲ႔မွာပဲဆိုပါေတာ႔)
  ပံုစံထက္ သာမာန္ ခံစားခ်က္ကို ဦးစားေပးေျပာေနတဲ႔ပံုစံေပါက္တယ္။ ဆိုလိုတာက ဥပမာ- ေရွ႕မွာ ဓါးကိုင္
  ၿပီးရမ္းေနလို႔ ပစ္သင္႔ရင္ ပစ္မယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ၿပီးမွ လိုအပ္ရင္ ႀကိဳးစင္တက္မယ္ေပါ႔၊ ေနာက္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အ
  စည္းေတြလို အမိန္႔ကို ေစာင္႔ေနတယ္ေပါ႔။ လက္နက္ကိုင္ထားမွေတာ႔ အမိန္႔နဲ႔မထိန္းရင္ ဘာနဲ႔ထိန္းရမွာလဲ။
  လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းကလူတစ္ေယာက္ ကိုယ္႔ Authority နဲ႔ကိုယ္ လက္နက္အသံုးျပဳပိုင္ခြင္႔ကို ဘယ္
  ကမၻာ႔ႏိုင္ငံမွာမွ ေပးမထားပါဘူး။ ေနာက္ဆံုး အေမရိကန္တို႔ ၿဗိတိန္တို႔ ဆိုဗီယက္တို႔က အထူးအခြင္႔အေရး
  ေပး ေလ႔က်င္႔ေပးၿပီး ေသဆို ေသခိုင္းလို႔ရႏိုင္ၿပီး License to kill ခြင္႔ရထားတဲ႔သူေတြေတာင္ ခြင္႔ျပဳထားတဲ႔
  သူ၊ ႀကိဳတင္အမိန္႔ေပးထားတဲ႔သူေတြကိုပဲ ပစ္သတ္လို႔ရတာပါ။ မဆိုင္တဲ႔သူေတြ သတ္လို႔မရပါဘူး။ ၿပီးရင္ႀကိဳး
  စင္ တက္ဆို တက္မယ္ဆိုတဲ႔ စကားက ႏိုင္ငံအဆင္႔နဲ႔ဆို ဘာမွသံုးမရပါဘူး ။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းက
  လက္နက္ကိုင္ထားတဲ႔လူတစ္ေယာက္ဟာ အမိန္႔မွ မနာခံရင္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပပါဘူး။ အေမရိကန္လည္း
  အမိန္႔ေပးမွ၊ ေနတိုးလည္း အမိန္႔ေပးမွ လုပ္ၾကတာ၊ လုပ္ၾကရတာႀကီးပါပဲ ။

  ေဒါစုၾကည္ က်ေတာ႔ အဲလိုမဟုတ္ဘူး။ လက္ရွိအေနအထားေတြနဲ႔ အနီးကပ္ဆံုးစဥ္းစားတယ္။ၿပီးမွေျပာတယ္။
  သူေျပာတာက အခုလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဘယ္လိုအေျခအေနမွ ဘယ္လိုလုပ္ရမယ္၊ ေနာက္ဆံုး ပစ္မိန္႔ရရင္
  ေတာင္မွ၊ ဒီ ေလာက္ေတာင္ ေျပာမရတဲ႔ေကာင္ေတြ၊ ေသစမ္းကြာ ဆိုၿပီး အတြဲလိုက္ႀကီး ပစ္လို႔မရပါဘူး၊
  ပစ္မယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဘယ္ကိုေက်ာ္လာရင္ေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပစ္ရပါေတာ႔မယ္ဆိုၿပီး သံုးၾကိမ္လားပဲ
  ေျပာရေသးတယ္၊ ႏွစ္ခါ ေလာက္ေျပာရံုနဲ႔ေတာင္မရဘူး၊ သံုးခါမွ (အေမရိကန္ ကားတစ္ကားၾကည္႔ဖူးတယ္
  အေမရိကန္ သံအမတ္နဲ႔ သူ႔မိသားစုကို ကာနယ္ တစ္ေယာက္က သြားကယ္ရတယ္၊ ယီမင္မွာလား မသိဘူး ။ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာပဲ၊ လူစု လူေ၀းက သံရံုးထဲကို ၀င္ေတာ႔မယ္႔အေနအထားေရာက္ေနလို႔ ။ ကယ္ထုတ္ေနတုန္း ခုန လူစုလူေ၀းထဲကေန အၾကမ္းဖက္သမားေတြက မိန္းမေတြေရာ၊ ကေလးေတြေရာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္တာ သူ႔လူေတြ က်ကုန္တယ္၊ အဲဒါနဲ႔ ျပန္ပစ္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ အဲမွာ လူေတြေသကုန္ေရာ၊ အဲေတာ႔ မီဒီယာေပၚမွာေရာ၊အေမရိကန္သံရံုးအစီရင္ခံစာမွာပါ ဆဒၵျပတဲ႔သူေတြကို ခုန ကာနယ္က ပစ္သတ္တယ္ေပါ႔ဗ်ာ။ ေနာက္ ခံုရံုးဖြဲ႔ၿပီး စစ္တယ္၊ ႏိုင္ငံေရးလွည္႔ကြက္ေတြပါတယ္၊ နည္းနည္းေတာ႔ရႈပ္တယ္၊ ဇာတ္ရည္လည္ေအာင္ေျပာရရင္ေတာ႔ သံအမတ္နဲ႔ အစိုးရပိုင္းက ခုန ကာနယ္နဲ႔အဖြဲ႔ကို ထိုးေကၽြးတာေပါ႔ဗ်ာ။ အျဖစ္အပ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ႔ CCTV record ေတြကို ပင္တဂြန္ကို မေပးပဲ သံအမတ္က ေဖ်ာက္ပစ္တယ္ဗ် ။ကာနယ္မွာက ေတာ္ေတာ္ ဒုကၡေရာက္တယ္၊ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ လူအုပ္ထဲကေန ပစ္တာကို ျမင္တဲ႔ သူ႔ဘက္က သက္ေသေတြက အကုန္က်ကုန္တယ္၊ ။အစိုးရေရွ႕ေနက ေဂ်ာင္ပိတ္ေမးတယ္ေပါ႔။ ကာနယ္ႀကီးကို ဘယ္သူက ပစ္ဖို႔ ပစ္ခြင္႔ေပးလဲ၊
  ၿပီးေတာ႔ Rule ေတြအရ ပစ္ေတာ႔မယ္ဆိုၿပီးေတာ႔ ႀကိဳတင္ေၾကျငာလား၊ လူေရြးပစ္တာလား၊ ျမင္ရာကို ပစ္
  တာလား စံုေနတာပဲဗ်ာ။ အဲအေျခအေနထိပဲ ၾကည္႔လိုက္ရတယ္၊ ကားနာမည္က Rule of Negotiation လားမသိဘူး၊ မမွတ္မိေတာ႔ဘူး၊ Rule ေတာ႔ပါတယ္ )
  ေဒၚစုၾကည္ေျပာတာက ဘယ္အေျခအေနမွဆိုရင္ အေပၚကိုေျခာက္ပစ္ရမယ္၊ ပိုဆိုးလာရင္ နည္းနည္းနိမ္႔ၿပီးပစ္ရမယ္၊ ပိုဆိုးလာရင္ ေျခေထာက္တို႔ဘာတို႔ ပစ္ရမယ္၊ ပိုဆိုးရင္ ေခါင္းေဆာင္လို႔ ထင္ရတဲ႔ သူေတြကိုပဲ ပစ္ရမယ္၊ အဲထက္ဆိုးရင္ေတာ႔ ခုနေျပာသလို အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာ၊ တပ္က ၀င္ထိန္းေပါ႔၊ ေနာက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ ေလ႔က်င္႔မႈေတြ လိုအပ္တယ္ေပါ႔ ။ သူေျပာသြားတာက စနစ္က်တယ္။
  ခံစားခ်က္၊ထင္တာ ကို ရမ္းမေျပာဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္ဟာ စကားေျပာမယ္ဆိုရင္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံ
  စားခ်က္ထားလို႔မရပါဘူး ။ အေျခအေနနဲ႔အကိုက္ညီဆံုး စကားကိုပဲေျပာရပါမယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ႔ တခါတ
  ေလ ေခါင္းေဆာင္ေျပာလိုက္တဲ႔ စကားက က်န္တဲ႔သူေတြအတြက္ အမိန္႔ျဖစ္သြားလို႔ပါပဲ ။ စကားကိုအလြယ္
  တကူေျပာမိလို႔ လူမေလးစားခံရတာ၊ ျပန္ျပန္ရွင္းေနရတာဟာ အမ်ားရဲ႕ အထင္ႀကီးေလးစားမႈနဲ႔ အရွိန္အ၀ါ
  ကိုေလ်ာ႔က်ေစပါတယ္၊ ဦး၀င္းတင္တို႔၊ ဦးအုန္းႀကိဳင္ တို႔ပဲ ၾကည္႔ .......

  ေနာက္ဆံုး ကၽြန္ေတာ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရး ခံစားခ်က္နဲ႔ေျပာရရင္ေတာ႔ မင္းကိုႏိုင္အေနနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္၊ အေျခအေန
  တရပ္ကို ထိန္းႏိုင္ေလာက္တဲ႔ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ရင္႔က်က္မႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္မႈ မရွိေသးပါဘူး ။ တာ၀န္ယူမႈမရွိေသး
  ပါဘူး။ ေဒၚစုၾကည္က ေဒၚစုၾကည္ပါပဲ


 5. #15
  VIMC Godly Cupid Nothing special   icy is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Own world Own meanings
  Posts
  3,520
  Thanks
  25,207
  Thanked 110,579 Times in 3,583 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by planetX View Post
  ေသခ်ာတာကေတာ႔ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကိုလက္ရွိအေနအထားထက္သာေအာင္ ေလ႔က်င္႔ဖို႔၊ ပစၥည္းေတြ ျဖည္႔တင္းဖို႔ လိုအပ္ေနတာပဲ ။
  -----
  မင္းကိုႏိုင္ေျပာတာက စည္း စနစ္မက်ဘူး။ ပုဂၢိဳလ္ေရး ထင္ျမင္ခ်က္၊ နာက်ည္းခ်က္၊ ယူဆခ်က္ေတြ
  ကိုဦးစားေပးၿပီးေျပာသြားတယ္။ .
  tif; aqG;aEG;&if;? aqG;aEG;&if;eJYawmh vrf;pav; enf;enf; xGufvmovdkygyJ/

  &JawGrSm t"duvdktyfcsufu vl&,f? aiG&,fyg/
  aiG qdkwm bwf*sufudk qdkvdkwm/

  jrefrmjynfu &JawGtwGuf bwf*suf odyfr&Sd/
  avhusifhzdkY? acwfrDwJh vludk xdcdkufrIenf;apwJh vufeufud&d,mawG? enf;ynmawG &zdkY qdkwm
  aiGaMu; tawmfvdktyfygw,f/

  'gaMumifh pyful;rwful;umvrSm ppfwyfutcsdKYudk &JwyfzGJUrSm wm0efay;NyD;
  txl;wyfzGJUyHkpHrsdK;aygh/ vkyf&if tqifajyEkdifrvm;/

  vdkwJh aiGaMu;udkjzifh umuG,fa&; bwf*sufxJu oHk;&if &Ekdifrvm;ayghav/ OmPfrDoavmufav; awG;Munfhwm/

  'grSr[kwf 'Drdkua&pDbufawmfom;awGjzpfwJh tar&duefwdkY? Oa&mywdkYqDuae
  jrefrm&JwyfzGJU tqifjrSifhwifa&;twGuf tultnD tvHk;t&if;ay;zdkY arw
  m&yfcHwmrsdK;qkdvnf;
  jzpfEkdifr,f/

  t"duqkdvdk&if;u vuf&Sd &JwyfzGJUudk tqifhjrSifhwifwmu a&&Snfvkyf&rSmjzpfNyD;
  txl;wyfzGJUvdkrsdK;? aemufxyf tvTmwpfckzGJUpnf;wmu a&wdk tajzwpfck &Ekdifr,f xifrdw,f/

  qif;&JwJh jrefrmjynftwGuf aiGaMu;qdkwmuvnf; ae&mwum xnfhoGif;pOf;pm;&r,fh uefYowfcsufMuD;wpfck jzpfae&Jh/

  ----

  rif;udkEkdifeJY a':pkudk awmh rEIdif;,SOfvdkyg/
  NyD; rif;udkEkdifudkvnf; a0zefrIawG odyf rapmapcsifwmawmh trSef/

  vlxkudk xdef;zdkY xGufvmMuolrsm;rSm a':pkNyD;&if rif;udkEkdifu 'kwd,vdkY xifrdw,f/

  vkyfenf;vkyf[efeJY acgif;aqmifrIt&nftaoG;rSm
  axmufjycsifp&mawG &Sdaumif;Ekdifaomfjim;vnf;
  jrefrmjynfrSm acgif;aqmifqdkvdkY ajy;Munfh&if a':pkNyD; olwdkYavmufyJ &Sdw,f xifo[myJ/

  vlxkqlylrI rjyefYyGm;atmif xdef;vdkwJh
  rif;udkEkdifwdkY&JU apwemudkjzifh uRefawmf oHo,rjzpfrdyg/

  aus;Zl;
  icy
  aexkdif&ma'oeJY tom;ta&mifawGrwlvnf;yJ
  &ifckefaewJh ESvHk;om;u wpfa&mifxJ...
  xl;tdrfoif


 6. #16
  VIMC r[m;',m; Cupid Nothing   GuruAM is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  5,309
  Thanks
  53,945
  Thanked 119,686 Times in 5,329 Posts

  Default

  olwyg;wdkif;jynfawGr,f b,fvdk&SdvJ odcsifwmeJY *l*,fMunfhvdkufwm t"dukPf;ESdrfeif;a&;&JU vufeufu&d,mawG oGm;awGUw,f/

  rsuf&nf,dkAkH;? &mbmusnfqH? vQyfppfusOfpuf? rD;owfydkuf? usnfum,mOf? acG;eJY jrif;pD;ykvdyfwdkYygyJ/ uRefawmfwdkYqDrSm bmrS vkHvkHavmufavmuf r&Sdygbl;/ avwdkufwdkif; pcef;uEkdifiHawmf tvHvdkyJ wvlvlvGifhaer,fh udk,fcE
  mtcsdK;tpm;eJY jynfolY&JawGudk b,folrS raMumufbl;/ &JawGu vmbfpm;w,f? qyfaMu;aumufw,fyJ ajymaeMuw,f &JawG Adkufr0wmvJ trsm;BuD;yJav/ Adkufr0vdkY vmbfpm;? pm;&if;eJY t&omawGU aemufvmwJhvluvnf; xyfpm;eJY oHo&mvnfaerSmyg/

  ta&TwdkY? udktdkufpDwdkY ajymovdk &JwyfzGJU tqifhjrifh&rSmyg/ wdk;csJU&rSmyg/ tJh'guvnf; yg;pyfeJY vkyfvdkY&wm r[kwfygbl;/ ydkufqHvdkovdk tultnDvnf; vdkrSmyg/ wdkufav,mOfwpfpD;? wifhum;wpfpD; r0,fbJeJY tJh'D ydkufqHudk 'Dvdkae&mawGrSm okH;oifhygNyD/ jrefrmjynfrSm "gwfaiGUawG xGufvdkY xkwfNyD; pa&mif;wJhtcsdefwkef;u tck pmzwfaeolBuD;u ajymzl;owJh a[haumifawG igwdkY waeYudk wifhum;wpfpD; 0,fvdkY&NyDwJh/
  wifhum;r0,fbJeJY 'DvkdrsdK;vdkwmav;awG 0,f&if b,favmufaumif;vdkufrvJ/

  photo credit to original owners

  tpmtdrfwdkif;[m vufESpfzufeJYtwl arG;zGm;vmjcif;jzpfw,f/..../ armfpDwkef;


 7. #17
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  eJeJawmY wrsKd;BuD;yJ? 2013 rSm 2009 u toHk;tESKH; NyefawGY&vdkY
  ]]a':pkBunf}}

  'Dvdktac:a0:rsKd; omrefNrefrmNynfoltrsm;pk rac:Bubl;aemf/ 8. 03-23-2013 04:22 PM


 9. #18
  Noble Contributor Godly Cupid /dev/null   greenwood is on a distinguished road greenwood's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  2,061
  Thanks
  41,211
  Thanked 59,514 Times in 2,057 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by GuruAM View Post
  'DvkdrsdK;vdkwmav;awG 0,f&if b,favmufaumif;vdkufrvJ/

  photo credit to original owners

  avmavmq,fawmh 'grsdK;awGeJYyJ pcef;oGm;aeMu&wmyg/
  Photo credit: Soe Zeya Tun / Reuters

  cifrifpGmjzifh

  armifopfpdrf;
  Last edited by greenwood; 03-23-2013 at 04:37 PM.

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #19
  Wannabe Cupid   BananaBoy is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  31
  Thanks
  285
  Thanked 584 Times in 31 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mokenlay View Post
  eJeJawmY wrsKd;BuD;yJ? 2013 rSm 2009 u toHk;tESKH; NyefawGY&vdkY
  ]]a'kBunf}}

  'Dvdktac:a0:rsKd; omrefNrefrmNynfoltrsm;pk rac:Bubl;aemf/

  ဟုတ္ပါ့ဗ်ာ .. ဖတ္ျပီးျပီးခ်င္း က်ေနာ္လဲ မအီမသာျဖစ္သြားတယ္။
  ဒီအေခၚအေ၀ၚ အသံုးအႏႈံးက သီးသန္႔တေနရာထဲက လာေနတာပါ။
  ႏႈတ္က်ိဳးေနလို႔ ရုတ္တရက္ ျပင္မရၾကပါဘူး။
  ျပည္သူေတြကေတာ့ (ေခၚသူရဲ႕) အသက္အရြယ္ကိုလိုက္လို႔ .. ေဒၚစု - အန္တီစု - အေမစု - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စသျဖင့္ ေခၚၾကပါတယ္။
  (ေအာင္ဆန္း) ဆိုတဲ့နံမယ္ကို မေခၚခ်င္ မေခၚရဲတဲ့ေခတ္ ကုန္ေလာက္ျပီထင္ပါတယ္ခင္ဗ်ား။

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #20
  Wannabe Cupid   planetX is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  53
  Thanks
  397
  Thanked 1,112 Times in 54 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mokenlay View Post


  eJeJawmY wrsKd;BuD;yJ? 2013 rSm 2009 u toHk;tESKH; NyefawGY&vdkY
  ]]a'kBunf}}

  'Dvdktac:a0:rsKd; omrefNrefrmNynfoltrsm;pk rac:Bubl;aemf/

  ဘာႀကီးတုန္းဗ်
  လူတိုင္းမွာ အျခားလူ တစ္ေယာက္ကုိ ၾကိဳက္သလိုေခၚလို႔ရတယ္ မဟုတ္ဘူးလား
  သူ႔ကို ႏွိမ္႔ခ်သလို ေစာ္ကားသလို နာမည္ဖ်က္သလို မျဖစ္ရင္ ၿပီးတာပဲေလ။ အဲလို မဟုတ္ဘူးလား
  ကိုယ္႔အရွိန္နဲ႔ကိုယ္ ေျပာေနတာေတာင္ ဖီးလ္ငုတ္ သြားတယ္ဗ်ာ

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts