+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 4
1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 36

Thread: [mm] awmifwGif;a&Tjynf [/mm]

 1. #1
  Noble Contributor Godly Cupid Ordinary !!!   softsin is on a distinguished road softsin's Avatar
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  3,601
  Thanks
  49,634
  Thanked 60,548 Times in 3,599 Posts

  Default awmifwGif;a&Tjynf

  ေတာင္တြင္းေရႊျပည္

  အခ်ာ ပ၀ရ ဌာန ေအာင္ခ်က္
  ဘူမိနက္၌ ႏႈိင္းဖက္တုကင္း
  ေထာင္ျပဳျခင္း၀ယ္ ေတာင္တြင္းေခၚမည္
  တို႔ေရႊျပည္မူ ယဥ္ၾကည္နက္ဆုံး
  က်ဳံးလည္း သီတာ လွပၾကာႏွင့္
  သႏၲာအတိ စီ၏ ဘိသုိ႔
  ျမိဳ႔ႏွင့္တန္ေဆာင္း ရဲေလာင္း ရင္တား
  တံခါးေလးသြယ္ ဖုိင္ဖုိင္က်ယ္၏
  ေျခာက္ဆယ္ထုပ္၀ါ နန္းေတာ္မွာလည္း
  လယ္ခ်ာ မွန္ကင္း မင္းလည္း ေဆြစုံ
  သီလထုံလ်က္ ေမြပုံ ေျခာက္ေရာင္
  အင္းေတာင္ စည္းခုံ ထူပါရုံက
  စသည္ မုေဌာ ေက်ာ္ေစာ ဘုရား
  ေရေသာ္မ်ား၏ တရား သံဃာ
  ရတနာတည့္ ပည္းမွ်ရွိသား
  ဇာတိ ေခါင္တည္ သားမ်ိဳးစည္သည္၊
  နတ္ျပည္ တူတမွ် လွည့္ေသာ။

  နရာ ပထမ တည္ေသာစက
  ဌာန ေသဌ္ေျမ ခ်က္ျမွဳပ္ ေန၍
  ေ၀းေျမရပ္ထူး မေရာက္ဖူးသည္
  ရြယ္လူး ခင္ညိဳ ေသြးၾကည္းဆုိေသာ္
  သံခ်ိဳ ခင္ဦး ပ်ံ႔ပ်ဴးသာယာ
  ျပန္ပိမ့္ နာေလာ့၊ ပမာ ထုံးစံ
  ေၾကာင္းေ၀းလံစြ ငွက္ပ်ံ ေခါင္းေလာင္း
  ေရေၾကာင္း ရွာသြား ေယာက်္ားလားသုိ႔
  ၾကက္ကား တစ္ေတြး၊ ေဒါင္းတစ္ေငးမွ်
  မေ၀းၾကဘူး၊ ေျမေခါင္ က်ဴးသား
  ရပ္ထူး စြန္နား တစ္ပါး ျပည္ရြာ
  သွ်င္တုိ႔မွာသုိ႔ လုိက္လာေစေၾကာင္း
  မေသြးေကာင္းခဲ့၊ ေရွးေႏွာင္း ေနတည္
  ဆက္စဥ္ ရွည္သည္
  မွတ္ရည္ ယူမဆလွည့္ေသာ။

  အခါ သမယ ေရာက္လကလည္း
  ဌာန ဘုရား၊ ေက်ာင္းကန္သြားေသာ္
  ၀တ္စား ဆင္ယင္ ထမ္းစင္ သန္လ်င္း
  စီးနင္း တစ္သြယ္ အံ့ဖြယ္ ရိတ္စက္
  က်ိဳင္းခ်င္း ယွက္မွ်၊ စဥ္ဆက္ ေဘးဘုိး
  ေဘာင္ရုိး ကုန္ၾကြယ္ မိဖ၀ယ္လည္း
  လုိမယ္ မတ ျပည့္စုံလွလ်က္၊
  ျပည္ပ ျပည္တြင္း အခ်င္းခပ္သိမ္း
  သူစိမ္းသူက်က္ ဆံသက္ နီးေ၀း
  အိမ္ေစ်း သဘင္ စုံအင္ ရွစ္မည္
  မယ္၌ တည္လ်က္၊ ျမရည္ က်ိဳင္းထြား
  ေရႊ၀သားလွ်င္ သနားတစ္ကုိယ္
  တူေပ်ာ္လုိဟု ေတြးခ်ိဳ မဆ
  ျမင္ကာမွ်ကို မိဖအုပ္ခ်ဳပ္
  ကၽြႏု္ပ္ဘယ္မွာ သွ်င့္ေနာက္ပါအံ့၊
  ေမတၱာ ျမဲခ်ည္ သီလ တည္သည္
  ညြတ္ၾကည္ ခ်ဴမရလွည့္ေသာ။ ။

  ရွင္မဟာသီလ၀ံသ။
  .................................................. .................................................. ...................................

  rnfolrqdk awmifwGif;MuD;ESifh ywfoufonfh trSwfw&rsm; &SdcJh&if 'Dae&mrSm rQa0MuzdkY MudKqdkygw,f.../
  Reply With Quote   


 2. #2
  Wannabe Cupid   tripleh is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2012
  Posts
  30
  Thanks
  53
  Thanked 408 Times in 28 Posts

  Default

  awmifwGif; cifBuD;azsmfwJh
  a&S;u vlBuD;awG aNymMuw,f?
  vdyfywfvnfatmif odygapqdkwJh pum;yHk cifBuD;azsmf pw,fqdkyJ?
  qifrav; &Sif;Nyay;ygOD; .....
  Reply With Quote   

 3. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 4. #3
  Noble Contributor Senior Cupid HappyGoLucky   HlaingKaLayThin is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  553
  Thanks
  13,904
  Thanked 10,793 Times in 552 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by tripleh View Post
  awmifwGif; cifBuD;azsmfwJh
  a&S;u vlBuD;awG aNymMuw,f?
  vdyfywfvnfatmif odygapqdkwJh pum;yHk cifBuD;azsmf pw,fqdkyJ?
  qifrav; &Sif;Nyay;ygOD; .....


  q&mawmfu r wpfvHk;aMu qdkawmh vdyfeJYygwfoufNyD; aMuyghrvm;
  q&mawmfh&JU ax&kywdtusOf;avmufom zwfzl;wmrdkY tJ'gav;awmh rMum;zl;ao;bl;As
  odwJholawG ajzay;ygvm; .. A[kokw&wmaygh ....
  Last edited by HlaingKaLayThin; 10-16-2012 at 04:36 AM.
  Reply With Quote   

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #4
  Noble Contributor Wizard Cupid Just do it!   wasabi is on a distinguished road wasabi's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Location
  Wu Tang Shan
  Posts
  1,671
  Thanks
  39,883
  Thanked 28,638 Times in 1,664 Posts

  Default

  atmifoif;wdk. awmifwGif;
  tavmifjyif;vddkufwm ajymifovif;udk cga&m ............

  wpfcgu q&mOD;atmifoif;&J. pmaya[majymyGJrSm Mum;cJhhbl;wJh pmcsdK;yg/ q&matmifoif;vJ awmif;wGif;om;ygyJ/
  Reply With Quote   

 7. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 8. #5
  Noble Contributor Senior Cupid HappyGoLucky   HlaingKaLayThin is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  553
  Thanks
  13,904
  Thanked 10,793 Times in 552 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by wasabi View Post
  atmifoif;wdk. awmifwGif;
  tavmifjyif;vddkufwm ajymifovif;udk cga&m ............

  tdkuf'gaygh .. tJovdk tavmifjyif;vdkY ajymifovif;cgwJhESpfr,f
  qifaysmhwdkY vdIif;uav;wdkY jzpfvmwm .. (tarawGudk'Gwfcay;olawGaygh)
  tarawGcifrsm..AdkufBuD;wNAJNAJeJY ajy;&vTm;&.. awmfao;.. uHaumif;vdkYvljzpfvmw,f ..[D;

  tJovdkAdkufxJrSmuwnf;u aoG;vefYvmvdkYvm;rod oHacsmif;acgufoHwdkY rD;owfOMooHwdkYqdk odyfaMumufwmAsdKU / vlBuD;awGajymMuw,f / uGefrwdkYNrdKUu rD;MuGif;qdkvm; rD;uGif; qdkvm; &SdowJh /
  ckrsm;awmh aps;rSef&if rD;MuGif;&Sdwwfw,f ajym&rvm;yJ

  vlBuD;awGajymwJh yg;pyf&mZ0ifwpfckvJ Mum;zl;ao;w,f / uGefrwdkYNrdKUu aZ,sr*Fvm a&Ttif;awmifbk&m;BuD;u AdEdk;NyD;&if tapmqHk;yJ / NrdKUwnfrif;awGu 'DapwDrSm olwdkYvSLxm;wJhypnf;awGudk olwyg;rzsufqD;Edkifavatmif usdefpmawGxm;cJhw,f qdkwmyJ /

  rD;avmifwJhESpfwkef;u a&Ttif;awmifapwDawmfudk a&TouFef;jyefuyfvSLzdkYtwGuf ppfap;awG csxm;w,fwJh/ bk&m;udk vSrf;jrifvdkuf&if rJrJBuD;jzpfaeowJh / tJ'DESpfa&Ttif;awmif bk&m;yGJ vkyfwJh waygif;v tcgor,rSm awmifwGif;NrdKUvJ jymusoGm;awmhwmygyJ /

  vlBuD;awGajymovdk usdefpmvm;bmvm;awmh rajymwwfygbl;av /
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #6
  VIMC Wizard Cupid   tiptop is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  1,454
  Thanks
  43,778
  Thanked 32,110 Times in 1,477 Posts

  Default

  " ayav;yif? &Sifav;yg; " wJh odMuygovm;..a&S;vlBuD;awG aNymavh&SdMuw,f?

  udkif;.. qifaysmh a& . ..t&ifaNzxm;ESifhtHk; . . udk,fonfrSm tvkyfawG &Iyfaeao;vdk h . . NyD;rS Nyefvma&;r,f ..
  rSefuefpGmMudk;pm;&kef;uefaeaomNrefrmrsm;atmifNrif Muygap....
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #7
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,491
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by HlaingKaLayThin View Post
  tJovdkAdkufxJrSmuwnf;u aoG;vefYvmvdkYvm;rod oHacsmif;acgufoHwdkY rD;owfOMooHwdkYqdk odyfaMumufwmAsdKU / vlBuD;awGajymMuw,f / uGefrwdkYNrdKUu rD;MuGif;qdkvm; rD;uGif; qdkvm; &SdowJh /
  ckrsm;awmh aps;rSef&if rD;MuGif;&Sdwwfw,f ajym&rvm;yJ
  rD;Budrf; r[kwfbl;vm; ...

  ref;av;vnf; rD;Budrf;eJY rvGwfbl;av .. ckawmh tazmf&wmaygh
  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #8
  Noble Contributor Godly Cupid Ordinary !!!   softsin is on a distinguished road softsin's Avatar
  Join Date
  Dec 2007
  Posts
  3,601
  Thanks
  49,634
  Thanked 60,548 Times in 3,599 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by HlaingKaLayThin View Post

  uGefrwdkYNrdKUu rD;MuGif;qdkvm; rD;uGif; qdkvm; &SdowJh /
  ckrsm;awmh aps;rSef&if rD;MuGif;&Sdwwfw,f ajym&rvm;yJ

  Quote Originally Posted by Hollinaz View Post


  rD;Budrf; r[kwfbl;vm; ...

  ref;av;vnf; rD;Budrf;eJY rvGwfbl;av .. ckawmh tazmf&wmaygh
  rD;Mudrf; yg.../
  ......................................
  vdIif;uav;oif.... rD;MuGif;&Sd&ifawmh aocsmjidrf;xm;... aeYv,f 12em&DausmfvdkY rD;owf&JabmfawG vmppf&if 'PfaiG&dkufcH&r,f bmrSwfwkef;.........

  Quote Originally Posted by tiptop View Post

  " ayav;yif? &Sifav;yg; " wJh odMuygovm;..a&S;vlBuD;awG aNymavh&SdMuw,f?

  udkif;.. qifaysmh a& . ..t&ifaNzxm;ESifhtHk; . . udk,fonfrSm tvkyfawG &Iyfaeao;vdk h . . NyD;rS Nyefvma&;r,f ..

  tdrf;;;;;;;;;;;;; tac:awmf &Sdawmhvnf; udk,fxifjy&ao;wmaygh...
  tJav... odoavmufav; &TD;&ao;wmaygh...  ayav;yif qdkwmuawmh

  " ayvuf ajru ay:vQif ay&Gufzl;wdkifonf uRJwpf&SOf; &kef;rQvQif ygaom[l\ " wJh.../

  tJ'Dtyif&JY vHk;ywfu 3awmifavmuf &Sdw,fvdkY qdkw,f ( pmxJrSm a&;xm;wm )
  ayoD;udk jrifzl;w,f... ayoD;eJY vkyfxm;wJh *sifaygufzl;w,f.. odkYaomf ayyifudk rjrifzl;acs.... ay&nfvnf; raomufzl;yg/

  &Sifav;yg;usawmh

  armif;wdkif&yfae ? OD;a&TvS-r,m; rykwdkY om; armifndK - &Sifr[moDv0Ho

  a&Ttdk;&yfae armifavSmf - &SifOwrausmf
  armiftdMuD; - &Siftkef;ndK
  armiftdav; - &Sifacrm
  wJh.../
  pmaytausmftarmfwpfyg; ay: xGufwdkif; ayyif wpfyifpdkufxm;w,f vdkY ajymwmyJ...tJ'D ayyifu b,fem;rSmpdkufxm;ovJawmh rod...


  pum;rpyf MuHKwkef;...
  usaemfaewmu armifavSmfhtrnfudk trSwfonmjyKxm;wJh vrf;rSmjzpfjyD; armifndKeJYuawmh wpf&yfuGufwnf;om;awGygcnm.........
  Reply With Quote   


 15. #9
  Noble Contributor Senior Cupid HappyGoLucky   HlaingKaLayThin is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2012
  Posts
  553
  Thanks
  13,904
  Thanked 10,793 Times in 552 Posts

  Default

  အရင္ေခတ္က စာေပေရးသားတဲ့အခါ ေပရြက္ေတြကိုအသံုးျပဳခဲ့ၾကပါတယ္ ..
  ရွင္ေလးပါး ေလာင္းလ်ာေလးေတြမေမြးဖြားမီမွာ ေပပင္၄ပင္ အထင္အရွား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသတဲ့ ။
  အဲဒါေၾကာင့္ စာေပပညာရွင္ေတြ ေပၚထြန္းအံ့ဆိုၿပီး နိမိတ္ဖတ္ခဲ့ၾကတယ္ လို႔ မွတ္သားရပါတယ္ ။

  အင္း၀ေခတ္မွာ ေခတ္ၿပိဳင္အေက်ာ္အေမာ္ စာေပရွင္ႀကီးမ်ားစြာေပၚထြက္ခဲ့ရာမွာ
  ရွင္မဟာသီလ၀ံသ ၊ ရွင္ဥတၱမေက်ာ္တို႔ဟာ လူသိမ်ားထင္ရွားခဲ့တဲ့ ဆရာေတာ္ႀကီးေတြျဖစ္ပါတယ္ ။
  ရွင္အုနး္ညိဳနဲ႔ ရွင္ေခမာကေတာ့ ရာဇ၀င္မွာ အရမ္းမထင္ရွားတဲ့ စာတတ္ပုဂၢိဳလ္ႀကီးေတြပါ ။

  အဲဒါေၾကာင့္ စာေပအရာမွာ ထင္ရွားတဲ့ ဆရာေတာ္၄ပါးကို ေပ၄ပင္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီး

  ေပေလးပင္၊ ရွင္ေလးပါး ရယ္လို႔ အမွတ္အသားျပဳလာတာ အခုခ်ိန္အထိပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #10
  VIMC Godly Cupid   complicatedcool is on a distinguished road complicatedcool's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  3,755
  Thanks
  77,182
  Thanked 81,725 Times in 3,772 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by tiptop View Post
  " ayav;yif? &Sifav;yg; " wJh odMuygovm;..a&S;vlBuD;awG aNymavh&SdMuw,f?
  av;av;wpf

  tckaNymaewm awmifwGif;BuD; NrdK.taBumif;uae ayav;yif &Sifav;yg;taBumif;bmvdk.a&mufoGm;wmvJ[if/ 'grSr[kwf tJh'Dh &Sifav;yg;u awmifwGif;ZmwdaBumifhvm;/ ar;cGef;udkar;cGef;eJ.NzefaNzaew,f .. t[wf [wf

  tif;0acwfu emrnfausmf&Sifav;yg;trnfu &SifOw
  rausmf? &Sifr[moDv0Ho? &Sifacrm ? &Siftkef;ndK wdk.yJNzpfygw,f/
  &Sif;aewmudk &Iyfatmifvkyf ? NyD;awmhrSNyef&SIif;/
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts