+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 1 of 11
1 2 3 ... LastLast
Results 1 to 10 of 105

Thread: [mm]puFmylrS jrefrmowif;rsm; (4)[/mm]

 1. #1
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   solidsnake is on a distinguished road solidsnake's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  8,736
  Thanks
  87,257
  Thanked 140,627 Times in 8,213 Posts

  Default puFmylrS jrefrmowif;rsm; (4)

  'Dae&muae owif;awG qufNyD; wifay;MuygpdkU...

  Quote Originally Posted by vessel65 View Post
  ႏို၀င္ဘာ ေလာက္မွာရန္ကုန္ျပန္ဖို႔စိတ္ကူးထားလို႔ အသြားအျပန္ေလယာဥ္လက္မွတ္ေစ်း ဘယ္ေလာက္မ်ားရွိသလဲလို႔ သိခ်င္လို႔ပါခင္ဗ်။ Silk Air/MAI
  ျပီးေတာ့ အြန္လိုင္းက ၀ယ္တာနဲ႔ အျပင္မွာ၀ယ္တာ ဘယ္ဟာက သက္သာသလဲဆိုတာေလးပါ။
  taumif;qHk;uawmh tGefvdkif;uae tJ'D&uf aps;udk 0ifMunhf... NyD;&if at;*sifhudk zkef;qufar;... aps;oufomwm 0,fvdkufaygh... 20 30 avmufyJ uGm&ifawmh yefeDplvmu at;*sifhrSm 0,fwm ydkaumif;r,f... &ufav; bmav; ajymif;csif&if tqifajywmaygh...

  Quote Originally Posted by mrlynn View Post
  လိုက္ၾကဦးမလားဗ်ိဳ႕။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ ကန္ပနီေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ကေနျပီး ပစ္စည္းအမ်ိဳးမည္ေပါင္း ၁ ေသာင္းေက်ာ္ေလာက္လာျပမွာပါ။ တခ်ိဳ႕ကန္ပနီေတြက ေစ်းကြက္လာရွာတဲ့သေဘာပါ။ က်ေနာ္ေတာ ဒီပြဲသြားၾကည့္ပါမယ္၊ ျမန္မာေစ်းကြက္ကို လွမ္းၾကည့္ခ်င္တဲ့လူေတြအတြက္ေတာ့ သိပ္အသုံးဝင္တာမို႕သြားသင့္တယ္လို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။
  လင့္က http://www.medicalfair-asia.com/home2.html
  odyfvdkufcsifyghAsm... cufwmu &Hk;zGifh&ufcsnf;yJ... zGwf... t&if jrefrmjynfu tvkyfydkif&Sifu yk*vdu aq;cef;awGtjyif aq;&HkoHk;ypnf;awGyg oGif;awmh odyfpdwf0ifpm;wmayghAsm... vkyfcsifudkifcsif&if ukrfyPDBuD; zGifhp&mrvdkbl; vdkwmav;awG pm&if;aumufNyD; vdkufoGif;vdkU jzpfoaygh...

  tm;usatmif ajym&&ifjzifh... tJ'D oaX;u ckawmh odef;axmifaomif;csDNyD;csrf;omaeygNyDav... ol aq;&HkoHk;ypnf;udkpawmh olu q&m0ef... puFmyludkvmNyD; [dk[dk 'D'D avhvmwm... tJ'DrSm a[mifaumifabhpf aq;ukrfyPDwpfcku ta&mif;orm;eJU rdwfzGJUrdNyD; [dku olUudk uGefwdefem wpfvHk; taMuG;eJU a&mif;ay;vdkufwm... oluvJ q&m0ef qdkawmh olU q&mBuD;awG tqufeJU aq;&HkawGrSm jzefUvdkufwm tdkauoGm;NyD; ckawmh jrefrmjynfrSm EdkifiHjcm; tajcpdkuf aq;ypnf;ukrfyPDawGeJU tjydKifayghAsm... udkvif;a& tm;ay;oAsdKU... tultnDvdk&ifajymaemf...

  a[maumifb&ef;u pvdkufwm... ckqdk w&kwfb&ef; ukd&D;,m; *smrPD *syefxkwf b&ef;awGyg udk,fpm;vS,f,lNyD; uGefaumf'D;,m;wdkUeJU tjydKifusJaeoaygh...

  Reply With Quote   


 2. #2
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ဟုတ္တယ္ဗ်ိဳ႕ တကယ္စလုပ္ျပီဆိုေတာ့ ကန္ပနီၾကီးတစ္ခုအျဖစ္လုပ္စရာမလိုအပ္ေသးဘူးထင္တာဘဲဗ်ာ ။ ဘာလို႕ဆိုေတာ့ စရိတ္ၾကီးတာကို။ ဒါေၾကာင့္ Supplier အေနနဲ႕စတာ ပိုေကာင္းမယ္ထင္မိတယ္။ battery pack for all source of Bio Medical devices and equpments, Patient bed spare part, All source of pump such as infusion pump စသျဖစ္ အေသးေလးေတြေပါ့ဗ်ာ။ ခုလည္း X-Ray Film သြားရွာမွာ။ တရုတ္ ဘက္ကလည္းလိုခ်င္တယ္၊ ယူ႐ုပ္ ဘက္ကလည္းလိုခ်င္တယ္။ အျမင့္တစ္မ်ိဳး ၊ သာမန္တစ္မ်ိဳး စသျဖင့္ေပါ့။ ရန္ကုန္က က်ေနာ့ပါတနာကလည္း ဆရာဝန္ဘဲ ဒါေပမယ့္ ခုခ်ိန္ထိေတာ့ အေႂကြးေပးမယ့္သူမေတြ႕ေသးဘူး။
  ကန္ပနီေပါင္း ၄၀၀ ေက်ာ္ဆိုေတာ့ တစ္ေန႕တည္းနဲ႕အျပီးျဖတ္ဖို႕မလြယ္သလို အကုန္လုံးလည္းလိုက္ၾကည့္ႏိုင္မယ္မထင္ဘူး၊ ဒီေတာ့ ကိုယ္ ရွာေနတဲ့ ပစ္စည္းေရာင္းတဲ့ ကန္ပနီကိုဘဲ တိုက္႐ိုက္သြားၾကည့္ရမယ္နဲ႕တူတယ္။ ၂၀၁၀ ကတစ္ခါလုပ္တာေတာ့ သိတယ္၊ ခု ၂၀၁၂ ေပါ့။ ရုံးဖြင့္ရက္ေတြမွာမွ ေရြးလုပ္တယ္ထင္တာဘဲ။ ျပပြဲအတြက္ အြန္လိုင္း Registration ေတာ့မရေတာ့ဘူး ဒါေပမယ့္ ဖြင့္ပြဲရက္ေတြမွာေတာ့ အသင့္ေတြ႕ရတဲ့ ဧည့္ၾကိဳေကာင္တာမွာ လုပ္လိုက္ရုံပါဘဲ။ ဝင္ေၾကး အခမဲ့လို႕ေျပာပါတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   


 3. #3
  VIMC Wizard Cupid Done   mrlynn is on a distinguished road mrlynn's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Posts
  1,864
  Thanks
  28,201
  Thanked 39,607 Times in 1,862 Posts

  Default

  ဒီေန႕မနက္ စင္ကာပူသတင္းစာေတြထဲမွာ ပါတဲ့ ျမန္မာသတင္းေတြအေၾကာင္း အတိုေျပာရရင္
  ေဒသတြင္းနာမည္ၾကီး Parkson Departmental Store ေရွ႕ႏွစ္ ၂၀၁၃ မွာ ျမန္မာျပည္လာျပီး ဖြင့္မယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ စဖြင့္မွာျဖစ္ျပီး လူလတ္တန္းစား ႏွင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အသုံးမ်ားႏိုင္တဲ့ အထက္တန္းလႊာေတြအတြက္အဓိကထားမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြက္ အားစမ္းျခင္းျဖစ္ျပီး အေကာင္းဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းတဲ့ခင္ဗ်ာ။

  ေနာက္သတင္းတစ္ခုက မန္းေလး ေလဆိပ္ တိုခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျမန္မာ့ေလေၾကာင္းအေနနဲ႕ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ရွာေဖြ လိုလားလွ်က္ရွိပါတယ္တဲ့။ မန္းေလး ေလဆိပ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအလယ္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ ကုန္စီပို႕ေဆာင္စီးဆင္းေရးလုပ္မယ့္ ေနရာအျဖစ္သာမက ေဒသတြင္းမွာပါ အေရးပါတဲ့ ေလဆိပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းဖို႕ ရည္ရြယ္ပါတယ္တဲ့။ လက္ရွိ မန္းေလး ႏိုင္ငံတကာေလဆိပ္ရဲ့ ေန႕စဥ္ ဝင္ထြက္လည္ပတ္မႈကေတာ့ျဖင့္ အားရစရာမရွိပါ။

  ဒီလို မန္းေလးေလဆိပ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္မႈသတင္းဟာ သတင္းေကာင္းတစ္ခုဆိုလည္းမမွားပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ပနီေကာင္းရပါေစလို႕ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ သတိထားစရာတစ္ခုအေနနဲ႕ကေတာ့ ေလဆိပ္အနီးနားက ေျမေစ်းေတြ မာ သြားမယ့္သေဘာရွိပါတယ္။ ဟံသာဝတီ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ တည္ေဆာက္မႈပေရာဂ်စ္အတြက္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕ကဘဲ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကန္ပနီေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ proposal ေတြတင္ခဲ့ၾကပါသတဲ့။ အေမရိကန္ ကန္ပနီ၊ ဂ်ပန္ကန္ပနီ ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္က ကန္ပနီမ်ားပါတယ္လို႕သိရပါတယ္။ ေပါက္ေဖာ္ၾကီးရဲ့ ကန္ပနီတစ္ခုလည္း အပါဝင္ပါဘဲတဲ့ခင္ဗ်ာ။

  ေနာက္ဆုံး သတင္းကေတာ့ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွတယ္လို႕ေတာ့ မထင္ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကာဒ္အသုံးျပဳျပီး ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈေတြ စျပီးလုပ္ႏိုင္ေတာ့မယ္ ဆိုျပီး တခုတ္တရ ထည့္ေရးတဲ့သတင္းပါဘဲ။ ေလာေလာဆယ္အျမင္အရေျပာရရင္ေတာ့ ႏိုင္ငံတကာမွာအသုံးမ်ားေနတဲ့ Visa, Master , AE ကာဒ္ေတြ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ အခက္အခဲမရွိ ဝန္ေဆာင္ခ သက္သက္သာသာနဲ႕ သုံးခြင့္ ရတယ္ဆိုရင္ဘဲေတာ္လွျပီလို႕ ဆိုခ်င္ပါတယ္။
  MudKvifhawmh &mZ0ifrsm;&JUowdkYorD; .... NynfawmfNyefc&D; ra0;awmhNyD...
  Reply With Quote   


 4. #4
  VIMC Godly Cupid 33   THIHA is on a distinguished road THIHA's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  3,451
  Thanks
  136,621
  Thanked 59,249 Times in 3,410 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mrlynn View Post
  ဒီေန႕မနက္ စင္ကာပူသတင္းစာေတြထဲမွာ ပါတဲ့ ျမန္မာသတင္းေတြအေၾကာင္း အတိုေျပာရရင္
  ေဒသတြင္းနာမည္ၾကီး Parkson Departmental Store ေရွ႕ႏွစ္ ၂၀၁၃ မွာ ျမန္မာျပည္လာျပီး ဖြင့္မယ္လို႕သိရပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာ စဖြင့္မွာျဖစ္ျပီး လူလတ္တန္းစား ႏွင့္ ေငြေၾကးအားျဖင့္ အသုံးမ်ားႏိုင္တဲ့ အထက္တန္းလႊာေတြအတြက္အဓိကထားမယ္လို႕ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာေစ်းကြက္အတြက္ အားစမ္းျခင္းျဖစ္ျပီး အေကာင္းဘက္က ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းတဲ့ခင္ဗ်ာ။
  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်း ေဘးက FMI ကို Parkson အတြက္ ျပင္ဆင္ေနပါေၾကာင္း..

  သီဟ
  ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ပါဘူး...
  Reply With Quote   

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #5
  Junior Cupid I Love My Country   MCextreme is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  178
  Thanks
  92
  Thanked 2,440 Times in 173 Posts

  Default

  Just found out on facebook

  စင္ကာပူသြားမည့္သူမ်ား သတိထားပါ…

  ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ လူႀကံဳထည့္ေပးလိုက္ပါရေစဆိုၿပီး လာ အကူအညီေတာင္းတဲ႔လူေတြနဲ႔ ေတြ႕ရင္ အားနာမေနဘဲ ျငင္းလိုက္တာ ကိုယ္႔အတြက္ အႏၲရာယ္အကင္းဆံုး ျဖစ္ပါလိမ္႔မယ္။

  ကၽြန္ေတာ္႔ အသိတစ္ေယာက္ အားနာၿပီး လမ္းႀကံဳ သယ္သြားေပးမိတာ ထည့္ေပးလိုက္တဲ႔သူက လက္ဖက္ေတြ၊ ငပိေၾကာ္ေတြလို႔ ေျပာၿပီး ထည့္ေပးလိုက္ေပမယ္႔ စင္ကာပူေလဆိပ္ေရာက္လို႔ စစ္ေတာ႔မွ ေဆးရြက္ႀကီးေတြ ၀ွက္ၿပီး ထည့္ေပးလိုက္တာ သြားမိပါတယ္။

  ျမန္မာဘက္က ေဆးရြက္ႀကီးသယ္သြားတာ ဘာျပႆနာမွ မရွိေပမယ္႔ စင္ကာပူမွာက်ေတာ႔ ေဆးရြက္ႀကီး သယ္လာတာဟာ ေသေလာက္ေအာင္ ျပႆနာႀကီးပါတယ္။

  ကၽြန္္ေတာ႔အသိလည္း ေလဆိပ္မွာတင္ ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ ခ်က္ခ်င္း လက္ထိပ္ခတ္ခံရၿပီး ရဲစခန္းေရာက္သြားပါတယ္။ သူက ဟိုမွာ ၁၅ ႏွစ္ေလာက္ အေနၾကာလာၿပီး၊ ဟိုမွာလည္း ပတ္ပတ္နပ္နပ္ လိုက္လုပ္ေပးႏုိင္တဲ႔ ျမန္မာေတြရယ္၊ သူ႔ကုမၸဏီရယ္ ရွိေနလို႔သာ ေဂ်းထဲ မေရာက္ခင္ေလး လက္မတင္ေလး ျပန္ထြက္လာႏိုင္တာပါ။

  စင္ကာပူအထာလည္း မသိ၊ စင္ကာပူနဲ႔လည္း စိမ္းေသးတဲ႔ လူသစ္ေလးေတြ အဲ႔လိုမ်ား ခံလိုက္ရရင္ ဘ၀ပါ ပ်က္သြားပါလိမ္႔မယ္။

  လူႀကံဳထည့္ေပးလိုက္ပါရေစဆိုလို႔ ကိုယ္က ေစတနာနဲ႔ သယ္သြားေပးတာဆိုေပမယ္႔ အထဲမွာ ေဆးရြက္ႀကီးလိုဟာေတြ ၀ွက္ၿပီးထည့္ေပးလိုက္တာနဲ႔ တိုးရင္ ကိုယ္က စင္ကာပူကို ေဆးရြက္ႀကီး တရားမ၀င္ တင္သြင္းမႈနဲ႔ ေသေလာက္ေအာင္ ျပႆနာတက္မယ္၊ ေထာင္ပါ က်ႏိုင္တယ္ဆိုတာ သတိထားၾကပါ။

  ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွာ အဲ႔လို လူႀကံဳထည့္ေပးလိုက္ပါရေစဆိုၿပီး လုပ္စားေနတဲ႔ ႐ုပ္ရည္သန္႔သန္႔ျပန္႔ျပန္႔ သားသားနားနား အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ရွိတယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ႔ အသိက ေျပာပါတယ္။ ရန္ကုန္ေလဆိပ္က သန္႔ရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားအဆံုး ထိုအမ်ဳိးသမီးကို သိၾကတယ္လို႔လည္း ကၽြန္ေတာ႔အသိက ဆိုပါတယ္။ သူ႔ကိုလည္း အဲ႔အမ်ဳိးသမီးကပဲ အကူအညီေတာင္းၿပီး ထည့္ေပးလိုက္ရာက ျပႆနာျဖစ္ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ခုထိလည္း အဲ႔လို လုပ္ေနတုန္းပါပဲ။

  ထိုအမ်ဳိးသမီးကို ရဲစခန္းမွာ တိုင္ေပမယ္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥပေဒအရ ေဆးရြက္ႀကီးထည့္ေပးလိုက္တာကို တရားမ၀င္လုပ္ရပ္အျဖစ္ အေရးယူလို႔ မရႏိုင္ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႔ စင္ကာပူသြားမယ္႔လူမ်ားကသာ ကိုယ္႔အႏၲရာယ္ကိုယ္ၾကည့္ၿပီး ေရွာင္ရွားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  ရန္ကုန္ဘက္မွာက ေဆးရြက္ႀကီးဟာ တရားမ၀င္ပစၥည္းမဟုတ္တဲ႔အတြက္ သူ႔ကို ဘယ္လိုမွ အေရးယူလို႔ မရႏုိင္ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ သူ ခိုးထည့္ေပးလိုက္တဲ႔ ေဆးရြက္ႀကီးက လြတ္သြားၿပီး ဟိုဘက္မွာ သူနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ လာေစာင္႔တဲ႔လူလက္ထဲ ေရာက္သြားရင္ စင္ကာပူမွာ ေဆးရြက္ႀကီးဟာ ေမွာင္ခိုေစ်း အေတာ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေရာင္းႏိုင္ပါတယ္။

  စင္ကာပူ သြားမယ္႔ လူေဟာင္းေတြေရာ၊ လူသစ္ေတြေရာ သတိထားပါ။ ကၽြန္ေတာ႔ အသိအပါအ၀င္ အျခားေသာ ျမန္္မာေတြြလည္း အဲ႔လို လူႀကံဳထည့္ေပးပါရေစဆိုတာေတြထဲမွာ ေဆးရြက္ႀကီးေတြပါလာလို႔ စင္ကာပူေလဆိပ္မွာ ဒုကၡေရာက္ကုန္တာ မနည္းဘူးလို႔ သိရပါတယ္။
  Reply With Quote   


 7. #6
  Senior Cupid   ZAM is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  610
  Thanks
  20,695
  Thanked 9,716 Times in 610 Posts

  Default

  pvHk;u 'DaeYxkwf The Straits Times owif;pm&JU rsufESmzHk;yg/
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #7
  Noble Contributor Wizard Cupid Earth needs <3   turtle81 is on a distinguished road turtle81's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  Somewhere on the earth
  Posts
  1,150
  Thanks
  8,772
  Thanked 13,502 Times in 1,107 Posts

  Default 8th Myanmar Business Conference 2013

  puFmylrSm a&mufaewJh olyJ jzpfjzpf ukd,fawG&JU abmpdawGyJjzpfjzpf jrefrmEkdifiHrSm pD;yGm;a&;vkyfcsif&if &if;ESD;jrSKyfESHrSKtaMumif;awG odcsifwmawG od&atmif atmufu conference av; puFmylrSm vkyfzkdY&SdaMumif;ygcifAsm/

  8th Myanmar Business Conference 2013

  22nd & 23rd January 2013, Orchard Hotel, Singapore
  Myanmar Business Opportunities Update - Hear from Officials

  The 8th Myanmar Business Conference 2013 will be held in Singapore on January 22 & 23, 2013 with the objectives:
  1) To create awareness and update on latest Government's policies, labour & taxation laws, rules & regulations in starting and doing business in Myanmar,
  2) To create awareness on promoted industries and full discussion on the NEW Foreign Investment Law,
  3) Updating investors who are in the Manufacturing, Construction, Banking & Finance, Property Development, Logistics, etc of the latest opportunities. Myanmar businessmen will also attend this conference to seek out business partners for expansion of their business operations in Myanmar.
  4) Networking with Government Officials and be briefed and updated of the latest changes to the laws providing incentives and opportunities to investors.

  source : http://myanmarbusinessconference.com...onference.html
  ww
  atmifjrifygap oli,fcsif;
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #8
  Junior Cupid   r-kar is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  The windiest city in the world
  Posts
  169
  Thanks
  1,472
  Thanked 683 Times in 128 Posts

  Default

  Dear Cupids,

  May i know what the URL of our beloved Embassy of Myanmar in sg to get the Q number for passport extension and pay tax? thanks in advance.
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #9
  Noble Contributor Senior Cupid for tomorrows...   PiNyat is on a distinguished road PiNyat's Avatar
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  977
  Thanks
  18,822
  Thanked 10,236 Times in 911 Posts

  Post

  Quote Originally Posted by r-kar View Post
  Dear Cupids,

  May i know what the URL of our beloved Embassy of Myanmar in sg to get the Q number for passport extension and pay tax? thanks in advance.
  Google rSm Myanmar Embassy in Singapore vdkU Smvdkuf&ifudk tay:qHk;rSm atmufuvifhcfudk awGUygvdrfhr,fcifAs/

  http://www.mesingapore.org.sg/index.html
  raumif;rIa&Smif? aumif;rIaqmif? jzLatmifpdwfudkxm;/
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #10
  Junior Cupid   r-kar is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  The windiest city in the world
  Posts
  169
  Thanks
  1,472
  Thanked 683 Times in 128 Posts

  Default

  Hi Pinyat ,, thanks..but is there any specific link to get the Q number or something?
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts