Closed Thread
Page 3 of 101
FirstFirst 1 2 3 4 5 13 53 ... LastLast
Results 21 to 30 of 1002

Thread: Myanmar Celebrity Gossip (12)

 1. #21
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid   BH is on a distinguished road BH's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  12,855
  Thanks
  115,798
  Thanked 284,876 Times in 13,382 Posts

  Cool

  Quote Originally Posted by kokogyi76 View Post


  awmfaeMumawmh r[kwfyJeJU emrnfBuD;xrif;iwf jzpfaeyghr,f/  xrif;vnf;riwbl; emrnfBuD;[kwfcsifw,fvdkYrsm; tawG;a&mufaewJh ta&;tom;yJ ..........
  ]] a&vdkat;vdkY yef;vdkcsrf;aNrYygap }}


 2. #22
  VIMC Wizard Cupid Cupid is my second world   mgmgthan is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Myanmar
  Posts
  1,444
  Thanks
  73,243
  Thanked 36,195 Times in 1,444 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by khanhlaing View Post
  ykvJpifwmrsm; &Da0,HeJY armf',fvf wpfa,mufyg? tJaumifrav; b,folvJ rodbl; acsmw,f pum; awmfawmf ajymwwfw,f/ trsdK;orD; ykvJpifwmrsm; a&Aum0if;? ZifZifaZmfjrifh? r,fvdk'D pojzifh cPcP ajymif;aeaomfjim; &Da0,Hus rajymif;vJbJ tckxufxd yifwdkif/
  &Da0,Hudkawmh oJoJuJGuJG jrifawGY&vdkY odaeygw,f/
  'gayod y&JpifwmvkyfwJh aumifrav;udkawmh 0g;csifcsif&,f ... rsufvkH;uvnf; odyfraumif;awmh? NyD;awmh
  dkufxm;wmuvnf; 0g;wm;wm; qdkawmh roJuJGwmvnf; ygr,f/

  tckaemufydkif; y&JpifwmawG vkyfvmMuwJh aumifrav;awGu aumif;Muygw,f/ pum;ajymwm qdkwmudk ajymwmyg/ ]orD;u OD;udk em;vnfay;ygw,f}qdkwmav;udk em;0ifcsdKatmif ajymwwfwmav;udku b0ifacGYcsifp&m ... tcrf;tem;awGursm;vmawmh y&Jpifwm vkyfwJh aumifrav;awG rsm;vmawmh vlawGawmif odyfrcJGwwfcsifbl;/ emrnfawGuvnf; rrSwfwwfawmh vleJY emrnfawGvnf; rwJGrdjyefbl;/ *smBuD;crf;wdkYu odyf rSwf
  mPfaumif;wm MunfhvdkufwmeJY 'g b,fol? [dku b,fol wef;cJGwwfwm ...

  udkae0if;yJGwkef;u vkyfoGm;wJh y&Jpifwmav;vnf; rqdk;bl;/ olav;ua&m b,folav;vJ ... odMuvm; .... pdwf0ifpm;p&m aumif;w,f ... udkae0if;&JU y&dowfeJY tar;tajzav;udk ajymwmygAsm ...

  Last edited by mgmgthan; 09-14-2012 at 07:55 AM. Reason: reinsert youtube link :)


 3. #23
  Best Member Of The Year 2013 r[m;',m; Cupid yddubykcin   nickybuddy is on a distinguished road nickybuddy's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  6,666
  Thanks
  99,550
  Thanked 177,593 Times in 6,676 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by MATRIX View Post
  ဘိုင္သေ၀း... ဒီမင္းသမီး ဆုပန္ထြာ ကို ကိုကိုႀကီး + ကိုစုိင္းေနာ္ + ကိုဇီးကြက္ တို႔ ေခၚထားတာလား...
  Quote Originally Posted by kokogyi76 View Post
  awmfaeMumawmh r[kwfyJeJU emrnfBuD;xrif;iwf jzpfaeyghr,f/
  t[uf.. i&dkY rufpyJ&dk;a&Y..
  awmfygao;&JY qdkwJh toHudk w,f rouFmcsifbl;
  i&dkY vlBuD; xrif;iwfcJhwJh toHrsKd;vdkyJ..

  uJygav.. i&dkY udk&ifudkudkBuD;u r[kwfbJeJYvdkY tajymvmawmh
  usefwJh blZGmjzpfjzpf..? usduGufjzpfjzpfu [kwfoa,mifa,mif jzpfaejyefa&mcrs..?
  awmifawm&,fom vdkY qdkavwdkif; ajrmufawmtaMumif;rS rygbJudk;..

  tJhovdkr[kwfbJ ydkYpfwfxJr,f ]]+}} wawG a&;xnfhxm;o[mudk
  armifhrlydkif&Sif Zmwfxkyfyg &dkufzdkY wpfOD;wnf;rlydkif ,lxm;ordkY
  r[kwfygaMumif; jiif;uG,fo[mrsKd;uvnf; jzpfwefajc &Sdao;oAs..?

  rufpyJ&dk;ES,f..
  vGrf;vdkY usef&pfwJholwawGudk tm;rem vQmrusKd;..? cGpf..
  the best defense: a smile


 4. #24
  VIMC & VIMC of the year 2011 r[m;',m; Cupid .   badinf is on a distinguished road badinf's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Posts
  5,916
  Thanks
  164,794
  Thanked 160,233 Times in 5,880 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by BH View Post
  xrif;vnf;riwbl; emrnfBuD;[kwfcsifw,fvdkYrsm; tawG;a&mufaewJh ta&;tom;yJ ..........
  xrif;vnf; riwf emrnfvnf;rBuD;u 0if;0if; pusLa&&Sif; [kwfbl;vm;As


 5. #25
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  urm&GwfNrdKUe,fwGifjzpfyGm;cJhaom tdrftultrsKd;orD;i,f aoqkH;rIESihf ywfouf tdrf&SiftrsKd;orD;jzpfol MRTV-4 rS xkwfvTihfrnhf &kyfoH Zmwfvrf; wJGwGif okyfaqmif&ef a&G;cs,fcHxm;&aom arZGefqkdolu 4if;udk,fwkdif owfcJhaMumif; 0efcHvkdufNyD[k &efukefwkdif;a'oBuD; &JwyfzJGUkH;rS &JrSL;u rD'D,mrsm;ESihf awGUqkHpOf ajymMum;cJhonf/

  (7 day news journal facebook)
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)


 6. #26
  VIMC Wizard Cupid 109----110   ZEEKWAT is on a distinguished road ZEEKWAT's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  နယူးေယာက္
  Posts
  1,561
  Thanks
  8,554
  Thanked 33,854 Times in 1,540 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by MATRIX View Post
  https://www.facebook.com/photo.php?f...type=1&theater

  bdkifoa0;... 'Drif;orD; qkyefxGm udk udkudkBuD; + udkpkdif;aemf + udkZD;uGuf wdkY acm;wmvm;... tckxd tJhrSm bmvkyfaewmvnf; tif...

  acmwfrSD&atmif.. enf;enf;yg;yg; ajymjyMuygvm; .. cifAs.
  No*wfv1vvHk; usKyf bef;ausmfrSm paw;a&Smifaew,favAsm/ wqdwf&Sd ZD;uGuf emrnfu ygygvmw,f/ rpm;&yJ tanmfcH&wm &ifemvdkYrqHk;bl;/

  Quote Originally Posted by nickybuddy View Post
  t[uf.. i&dkY rufpyJ&dk;a&Y..
  awmfygao;&JY qdkwJh toHudk w,f rouFmcsifbl;
  i&dkY vlBuD; xrif;iwfcJhwJh toHrsKd;vdkyJ..

  uJygav.. i&dkY udk&ifudkudkBuD;u r[kwfbJeJYvdkY tajymvmawmh
  usefwJh blZGmjzpfjzpf..? usduGufjzpfjzpfu [kwfoa,mifa,mif jzpfaejyefa&mcrs..?
  awmifawm&,fom vdkY qdkavwdkif; ajrmufawmtaMumif;rS rygbJudk;..

  tJhovdkr[kwfbJ ydkYpfwfxJr,f ]]+}} wawG a&;xnfhxm;o[mudk
  armifhrlydkif&Sif Zmwfxkyfyg &dkufzdkY wpfOD;wnf;rlydkif ,lxm;ordkY
  r[kwfygaMumif; jiif;uG,fo[mrsKd;uvnf; jzpfwefajc &Sdao;oAs..?

  rufpyJ&dk;ES,f..
  vGrf;vdkY usef&pfwJholwawGudk tm;rem vQmrusKd;..? cGpf..
  AuyMuD; ckawmYarYNyDaygh[kwfvm;/

  e,l;a,mufrSm [dk2a,mufu yefyefwdkY uAsmwdkYeJY pifay:wufaewJY tcsdefrSm usKyfu AuyMuD; wdkY MqmEdkifwdkY eJY tNymaomufyGJusif;yaewmr[kwfbl;vm;/

  bm bm bmrS rbm vdkuf&yJ eJY ZD;uGuf awmY emrnfysufawmYr,fxifw,f/ waeYuvJ tvkyfu trMuD;wa,mufJu ZD;uGuf eif NrefrmNynfrSm wufopfparmf'efaumifrav;awGeJY ywf&SKyfaew,fvdkY tNyifrSmowif;xGufaew,fwJY/ uRefaemfu olwdkYeJY ywf&SKyfEdkifavmufatmif tcsdefeJY ydkufqHu rdk;ay:uaeusvmovdkudk aygaewmudk;vdkYyJ NyefaNymvdkuf&w,f/ [dkzGbkwfu yHkawG NrifNyD; csJYum;aNymMuwmuae 'DxdudkNzpfvmwmvm;rodbl;/udk,fYrdef;reJY udk,f&dkufwJY yHkudkvJ b,fu aumifrav;vJvmar;wJYolu&Sdao;/ wu,fudk 'Dwacgufu rdef;raum uav;aum aeraumif;NzpfvdkY umumqdkifawmif zifylatmif rxdkifcJY&wm NqmEdkifeJY*k&k wdkY todygAsm/


  o&ufracsmf&atmifNyefwnfh&&ifNzifh azG;azG; u 'Hkygwfay:rSm Munfhaumif;oavmuf tNyifrSm awmY rsufESmrSmaoG;r&Sdovdk NzLzwfNzLa&mfMuD;As( rdwfuyfrygvdkY vJ qdkifr,fxifw,fAs)/ yxr&ufu aumfzDpuf0dkif;rSmqdkawmY enf;enf;arSmifaevdkY odyfrodomayr,fh aemufwaeY rif;vrf;rkefYwDqdkifrSm rS vif;vif;xif;xif;awGY&wm/ rdwfuyfbmrSrvdrf;xm;yJ vmwmqdkawmY rsufESmu NzLzwfzwfeJY bmvdkaerSef;rodbl;/ o&Jum; &dkufzdkYawmifwdkufwGef;cJYao;w,f/ oufrGefuawmY b,ftcsdefMunfhMunfh tqifaNyw,f/

  rNyefcif 3&ufavmuf tvdkrSmtrfpDpDrSm vkyfwJY [pfaygh &SdK; udk vufrSwftvum; &vdkY rdef;reJY oGm;Munfhwm yGJ w0ufrSmwif vSnfhNyefvmcJY&w,f/
  cHkr&SdyJ rwfwyf&yfMunfh&wmqdkawmY MumawmYanmif;w,fAs/ olrsm;awGvdkY aNcawG vufawG udk rrl;yJeJY rvSKyf&JawmY ydkanmif;wmaygh/ aemuf aq;vdyf aomufMuwm rD;cdk;acgifwdkifem;&yfae&ovdkMuD;As/ abmYbDaqmYqmwdkY qdkaw;wdkY rdpef'D wdkY u vuf&SdemrnfMuD;qdkvdkY em;axmifwm bmawG qdk vdkYqdkaerSef;udkrodbl;/
  udk,fyJ toufMuD;vmvdkY 'gawG rcHpm;wwfawmYwmvm;rodbl;/ ckxd a&mYoDcsif;yJ em;axmifvdkY MudKufwkef; 501 udk0wfwkef;/
  bef;ausmfrSmqifqmawG avQmY ukekfwmawmY rsufNrifyJAsdKY pef'DNrifhvGif pifay:rSm oDcsif;qdkawmYqdk 0wfvmwm *syfuyf MuD;eJY txJrSm b&myJ0wfxm;w,f/ *syfuyfuvJ Zpfudk w0ufavmufatmufqGJcsxm;w,fqdkawmY bmta&mifvJqdkwmxuf bmwHqdyfeJY bm'DZdkif; bmqdk'fvJ qdkwmxdawmif rsufpdvQif&if Nrif&Edkifw,f/ pifay:eJYtNydKif vmMunfhwJYaumif;rav;awGuvJ olYxufol vlpGrf;aumif;awGyJ/ puyf twdkav;awG 0wfvmNyD; anmif;vdkY xdkifcswm um;,m;MuD; eJY NrifrdwJY rsufpdawmif&SufvdkY udk,fu rsufESmvTJ&w,f olwdkYuawmY at;aq;yJ/

  ZD;uGuf
 7. #27
  Wannabe Cupid   Faith is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  76
  Thanks
  46
  Thanked 1,569 Times in 79 Posts

  Default

  aumv[mvwpfckjum;vdkh/ raocsmbl;aemf/ tidktu,f'rDrif;om; ( rru ) u eSif;qdtNidrfhrif;orD; ( ruA ) eJh ,lvdkufw,fvdkhajymaejuygw,f/ rif;orD;u tdrfaxmifuGJjzpfayrJh rif;om;u uav;2a,mufawmif&SdNyD; vuf&SdtdrfaxmifeJhqkdawmh wu,fom tJh'Dhowif;omtrSefqdk wpfrsdK;MuD;yJaemf?


 8. #28
  Noble Contributor Godly Cupid Moving Forward   myanmargunner is on a distinguished road myanmargunner's Avatar
  Join Date
  Nov 2008
  Posts
  3,449
  Thanks
  26,917
  Thanked 51,936 Times in 3,365 Posts

  Default

  rif;armfuGef; eJU aruAsm wdkU t&dkufrsm;wJh 'g&dkufwm atmifAyg0g &JUum;awGrSm olwdkUtwGJ udk uRefawmf wpftm;BudKufoGm;wmyg/ vrdkif;uyfoGm;w,f ajym&rSmayghav / pmom;awGuvnf; uRefawmf &l;oGyfcJh&wJhpmom;awGayghAsm/

  *ef;em;

  aps;v,faumifuaG;usypnf;temyg csnf;rSwf/


 9. #29
  Junior Cupid be careful what you wish for, cos you might just get it all..   maykhakhin is on a distinguished road
  Join Date
  Dec 2009
  Posts
  177
  Thanks
  1,645
  Thanked 4,236 Times in 179 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by myanmargunner View Post
  rif;armfuGef; eJU aruAsm wdkU t&dkufrsm;wJh
  *ef;em;
  twif;vmzwfwm b,folrSef;rodwmtckrSyJ odawmYw,f
  aus;Zl;urmyJ [d..

  'geJY [kdwavmwkef;u pyspfoD;twGJawGtxJu ew eJY toufi,fi,farmf',frav;eJYtaMumif;ukd 'DaeYrS rsufeSmpmtkyfrSmawGYvkdY .. tNrefvmwkwfwm
  'gu wpfzufuaNymwm
  'gu aemufwpfzufuNyefaNymwm
  olwkdY[molwkdYawmY[kwfaewmyJ b,folY,Hk&rvJawmYrodbl;;..


 10. #30
  Noble Contributor Godly Cupid Moving Forward   myanmargunner is on a distinguished road myanmargunner's Avatar
  Join Date
  Nov 2008
  Posts
  3,449
  Thanks
  26,917
  Thanked 51,936 Times in 3,365 Posts

  Default

  tif; .. tJvdkygyJAsm .. tJvdkygyJ .. .. tJvdkyJayghaemf .. . tJ'Dtwdkif;vdkUom rSwfvdkufwm aumif;ygw,f ..

  *ef;em;

  aps;v,faumifuaG;usypnf;temyg csnf;rSwf/

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts