Closed Thread
Page 2 of 101
FirstFirst 1 2 3 4 12 52 ... LastLast
Results 11 to 20 of 1001

Thread: [mm]owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (21)[/mm]

 1. #11
  Noble Contributor Senior Cupid   zawoo1 is on a distinguished road zawoo1's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  889
  Thanks
  1,351
  Thanked 19,785 Times in 1,219 Posts

  Default

  tm;vHk; nmcsaeMuolawGxJrSm oluawmh nmrcsbl;qdkwm ajymcsifwmeJY wlygw,f?
  armifaZmfOD;


 2. #12
  VIMC Wizard Cupid   NEO is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  1,896
  Thanks
  14,232
  Thanked 31,185 Times in 1,606 Posts

  Default

  ဘယ္ခ်နဲ႔ ညာခ်၊ အြန္လိုင္းကရွာေတြ႕တာေလးရွယ္လိုက္ပါတယ္။
  http://www.myanmar.mmtimes.com/2011/...45/arti01.html
  http://blog.irrawaddy.org/2011/09/blog-post_9778.html


 3. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 17 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 4. #13
  Noble Contributor Cadet Cupid   Jim is on a distinguished road Jim's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Posts
  408
  Thanks
  14,567
  Thanked 16,270 Times in 424 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by koluchaw View Post
  a'gufwma':&if&ifEG,f [m ukvor* rSm tvkyfvkyfcJhjyD;aemuf yifpif,ljyD; jrefrmEdkifiHudk jyefvmcJhw,fvdkU odxm;ygw,f/ olyJjzpfrSmyg/ blrdaA'bmom&yfjzifh jynfyrS Ph.D. bGJU&wJh trsdK;orD;awG &Sdao;vdkUvm; usaemfawmh rxifygzl;/ olwpfa,mufxJyJ &Sdr,f/

  OD;oefU\ajr; OD;oef;jrihfOD; [mvnf; t*FvefEdkifiH rS
  Ph.D. bGJU&xm;olrdkU a'gufwmoef;jrihfOD; [k omacifhygw,f/

  a'gufwmatmifxGef;ouf [m w&kyfjynfa&muf Auy Ou
  XMuD; ocifAodef;wif \ wl? AdkvfrSL;MuD;azouf (uG,fvGef) \om;/
  taemufEdkifiHawG&Jh tMuHay;aumifpD0ifawG&JU udk,fa&;&mZ0ifawGudk tifwmeufay: rSm tNynfhtpHk zwfvdkh&ygw,f/ 'Dawmh olwdkh&Jh uRrf;usifrIeJh tawGhtMuHKawGudk &Sif;&Sif;vif;vif; odMu&wmaygh cifAsm/
  NrefrmhtMuHay;aumifpD0ifawG&Jh CV udkawmh udk,f[mudk,fbJ &SmazGMunfhMu&rJh oabm&Sdygw,f/
  tJ'd ynm&SdawGudkod&ifajymMuygcifAsm/
  a'gufwmoef;jrihfOD; taMumif;awmh awmfawmfrsm;rsm;odNyD; Nzpfygw,f/
  a'gufwm a':cifpef;&D qdkwmvnf; udkvlacsmwdkh usaemfwdkh odwJh wa,mufvm;bJ/
  OD;wifarmifoef; qdkwmvnf; &lyaA'u q&m OD;wifarmifarmifoef; vm;bJ/ &lyaA'ygarmua'gufwmwifatmif&Jh wynfh&if;? q&m uefwD;ulrm;wdkheJh wwef;wnf;/wuodkvf&dyfomvrf;rSm aew,f/
  a'gufwm a':&if&ifEG,fuawmh acR;rawmfMuD;? usaemf wuodkvfvGrf;armfzG,f&mxJrSm t&SnfMuD;a&;cJhbl;ygw,f/ &Srf;q&mrav;udk owd&vdkh/ rI;aZmfwdkhrsm; 0ifzwfoGm;ovm;bJ/
  tar&DuefNrefrmEdkifiHom;awG tMuHay;tzGJhrSmygw,fqdkawmh tar&Duefppfwyfu 'kwd,AdkvfrI;MuD;a': rDrD0if;udk orwMuD; arhaeyHk&w,f/

  Student Union rSm Nym;50eJhqHyif rnSyfzl;chJvdkufwJh?

  *sifrf
  Last edited by Jim; 07-10-2012 at 04:32 AM.


 5. #14
  VIMC Wizard Cupid Cupid is my second world   mgmgthan is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Myanmar
  Posts
  1,444
  Thanks
  73,236
  Thanked 36,195 Times in 1,444 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Jim View Post
  OD;wifarmifoef; qdkwmvnf; &lyaA'u q&m OD;wifarmifarmifoef; vm;bJ/
  uRefawmfuawmh oifhb0 (a'gufwm) wifarmifoef;vdkY xifrdwmyJ/  oifhb0wifarmifoef;? a'gufwmaZmfOD;? udkatmifolNidrf;? udkatmifEdkifOD;
  ("mwfykH FB)
  2000 jynfhESpfavmuftxd oifhb0rSm Edward de Bono &JU New Thinking For New Millennium udk ]axmifpkESpftwGuf pOf;pm;ykH topf} qdkNyD; a&;ae&if;eJY xGufoGm;cJholyg/

  oifhb0 r*Zif;xJu q&mwifarmifoef;&JU ]qHk;jzwfcsufrsm;} qdkwJh 0wKwdkwpfyk'fudk owd&rdw,f/

  0w
  Kwdk&JU okyfazmfykHrSm rsufESmcsif;qdkif vmaeMuwJh ig;wef;BuD; wpfwef;rSm tBuD;tao; wvSnfhpD pDxm;wJh ig;awG wpfaumifudk wpfaumif NrdKaeMuwJhyHkeJY ....

  0wKxJu pmom;udk owd&rdw,f/
  ]]qHk;jzwfcsufawG[m a&pD;aMumif;xJu ig;awGvdkyJ}} wJh/


  q&mwifarmifoef; (oifhb0) om jzpfcJh&if ..... q&mh&JU qkH;jzwfcsufawGudk apmifhMunfh&OD;rSmaygh ....

  Quote Originally Posted by pwa236 View Post
  uRefawmfxifwm rrSm;&ifawmh A[ktzGJYu (OD;) wifarmifoef; jzpfzkdYrsm;w,f/
  A[ktzJGYu q&mwifarmifoef; qdk&ifawmh (oifhb0) wifarmifoef;eJY wlwlyJvdkY xifygw,f/

  jynfawmfjyeftrsm;pkyg0ifonfh A[ktzGJU\pDpOfrIjzifh &efukefNrdKU tif;pdefNrdKUe,f aemufBudKUukef;&Sd jrefrmEkdifiH ig;vkyfief;tzGJUcsKyfwGif azazmf0g&Dv 25 &uf paeaeU rGef;vGJ 2 em&DwGif xkdif;EdkifiHtajcpkduf A[kzGHUNzdK;a&;tzGJU0ifoHk;OD;u ajymif;vJjcif; tcuftcJrsm;acgifpOfjzifh tcsDtcs aqG;aEG;yGJ usif;yrnfjzpfaMumif; jrefrmEdkifiH ig;vkyfief;tzGJUcsKyfxHrS od&Sd&onf/ orwOD;odef;pdef tpkd;&vufxufwGif jrefrmEdkifiHodkY jyefvnf0ifa&mufcGifh&vmonfh a'gufwmaZmfOD; (pD;yGm;a&;ynm&Sif)? a'gufwm wifarmifoef; (oifhb0)? OD;atmifEkdifOD; (ABSDF acgif;aqmifa[mif; ) oHk;OD;wkdYonf jrefrmEkdifiH 'Drkdua&pD toGiful;ajymif;a&;twGuf taxmuftuljyK&ef &nf&G,fNyD;ajymif;vJjcif;\ tcuftcJrsm;acgif;pOfjzifh a[majymyGJusif;yjcif;jzpfonf[k ig;vkyfief;tzGJUcsKyfxHrS od&Sd&onf/ jrefrmhEkdifiHa&;ordkif;wGif ,cifu ajymif;vJ&ef wmplcJhaom tajctaersm;? rnfonfh twGufaMumifh rajymif;vJcJhovJ qkdonfh tajctaersm;ESifh ,ckvuf&Sdajymif;vJaeonfh tajctaersm;udk t"duajymqkdoGm;&ef&dSaMumif; OD;atmifEdkifOD;u ajymMum;onf/ xkdif;EkdifiHtajcpkduf A[kzGHUNzdK;rItzGJUonf Policy Research Advocacy, Capacity Building uJhodkY zGHUNzdK;a&;vkyfief;rsm;udk vkyfaqmifaeaom tzGJUjzpfaMumif; 2012 ckESpf azazmf0g&D 27 &ufaeYxkwf The Voice *sme,fwGif azmfjyxm;ygonf/

  http://www.mtalk.net.mm/index.php?op...14744&Itemid=3


  Last edited by mgmgthan; 07-10-2012 at 08:16 AM.


 6. #15
  Noble Contributor Senior Cupid   pwa236 is on a distinguished road pwa236's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Posts
  546
  Thanks
  8,487
  Thanked 15,351 Times in 683 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Jim View Post
  OD;wifarmifoef; qdkwm
  Quote Originally Posted by mgmgthan View Post
  uRefawmfuawmh oifhb0 (a'gufwm) wifarmifoef;vdkY xifrdwmyJ/


  q&mwifarmifoef; (oifhb0) om jzpfcJh&if .....

  uRefawmfxifwm rrSm;&ifawmh A[ktzGJYu (OD;) wifarmifoef; jzpfzkdYrsm;w,f/ olu 0efBuD; ODD;atmifrif;eJY KNU / SSA Nidrf;csrf;a&; aqG;aEG;yGJawGrSm ygcJhzl;w,f/ aemufNyD; uRefawmfhxifjrifcsufukd ykdtaxmuftulay;wmu oleJYwGJzuf Egress / ig;vkyfief;tzGJYu (OD; ) vSarmifa&Tvnf; tBuHay;xJrSm ygvmvkdYyJ/ olwkdY 2a,mufu tNrJvkd wGJzufawGyJ/ olukd,fwkdifuvnf; ig;vkyfief;tzGJYrSm ygovkd Egress rSmvnf; ygw,f/ tJ'D (OD; ) wifarmifoef;qkd&ifawmh . . . .
  wkdif;jynfa&SYa&; arQmfvifhcsifayr,fh a0;aewkef;yJ/


 7. #16
  Noble Contributor Wizard Cupid   Ngwe Zinyaw is on a distinguished road Ngwe Zinyaw's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  1,252
  Thanks
  47,893
  Thanked 28,849 Times in 1,265 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by azawgyi View Post


  t*Fvdyfpm u vJ Asm ? q,fwef; txd vJ eSpf wdkif; oif & ? wuodkvfa&muf awmU vJ xyf
  oif vdkuf &wm ? q,f eSpf q,f rdk; ? trsdK; rsdK; oif cJU & ay rJU ? wdk; rayguf ao; yg
  cif Asm / olrsm; edkifiH awG ? ynmoifoGm;&vdkU 'kwd,bmom pum; ? *smref ? *syef ? &k&S
  Nyifopf ? pydef ? bm bJ oifoif ? bm om pum; xyf oif bdkU u ? tcsdef 6 v u ae
  9 v txd trsm; qHk;aygU cifAsm / uGsefawmf wdkU u t*Fvdyfpm udk 10 eSpf 10 rdk; ru
  oif cJU Mu & NyD; ? udk,f aNym wm vJ olrsm; em; rvnf? ol rsm; aNym ae wm vJ udk,f
  em; rvnf Nzpf ae &wm ? bm aMumifU vJ qdk wm Nyef oHk; oyfbdkU vdk ae yg bD/

  wu,fawmU b,fbmom pum; u rS tcufqHk; qdk wm r&Sd ygbl; ? ygwf0ef;usif &Sd&if
  wwfygw,f ? arG; uwJu t*Fvef rSm arG; vm wJU cav; wdkU ? bdk tdrf rSm pm;yGJxdk; wdkU
  rmvD wdkU *dwfapmifU wdkU vkyf vm wJU vl awG rSm ynm taNccH r&SdOD;awmU t*Fvdyf vdk
  rTwfaeatmif aNymedif qdk edkif &SdMuygw,f ? t*Fvdyf vdk raNym wwf wJU ol udk t*Fvef udk
  6 v avmuf ydkUxm;&if ? ce ae&if ? ol vJ rTwf aeatmif aNym wwf rSm yg/

  t*Fvdyfpum; aNym wwfbdkU &m yxr OD;qHk; u toHxGufrSef & yg r,f? toHrSef udk odrS
  olrsm; aNymwm udk,f rSefrSef uefuef Mum; NyD; em;vnf edkif rSmyg ? udk,fU toH u vJ
  toHxGuf rSef rSm ? ol rsm; u udk,f bm udk qdk vdk w,f qdk wm odrSmyg/ ck rsm; awmU Asm
  NrefrmNynf u t*Fvdyfpm q&m q&mr awG u tqifU rDrD aNym edkif wJU ol enf; yg w,f/
  trsm; pk u wvGJ awG aNym ae wm rsm; yg w,f/ uGsefawmf wdkU u t*Fvdyfpm udk 10 eSpf 10
  rdk; ru oif cJU Mu & NyD; ? udk,f aNym wm vJ olrsm; em; rvnf? ol rsm; aNym ae wm vJ
  udk,fem; rvnf Nzpf ae &wm ? t"du tcsuf u pm trSef ? toH trSef udk roif cJU & vdkU yg/

  uGsefawmf wdkU u t*Fvdyfpm udk 10 eSpf 10 rdk; ru oif cJU Mu & qdkwm ? wvGJ awG oif
  wvGJ awG toif cH & NyD; tcsdef ukef ? tusdK; r&Sd Nzpf aewmyg/ ynma&; udk NyK Nyif
  aNymif; vJ r,f qdk&if vJ ? t*Fvdyfpm q&m q&mrawG udk ae;wpf pyDum awG ac:NyD;
  aocsm oif ? pm p oif rJU ol u p rrSm; atmif MudK wif Nyif qif oifU yg bD cif Asm/
  aemif rsdK; quf opf awG udk ? edkifiH wum rSm ,SOfaNym &if t*Fvdyf pum; udk wef;0if atmif
  tqifUrDatmif raNymedkifwm ? pum; ayguf atmif raNym edkifwm awG rNzpf apoifU awmU yg cifAsm ?
  vef'efrSm tefwDpkaNymoGm;wkef;uvnf; 'DvkdygyJ/ ar;whJolu q&m0efxifyg&hJ ar;ykHu cyfaBumifaBumif ynma&;pepfwkd;wufatmif q&m0efawG b,favmufvkdtyfovJqkdvm; bmvm; cyfaBumifaBumifar;cGef;yg/ tefwDu aNzygw,f/ ynma&;pepfwpfu,faumif;rGefatmifNyKNyifcsif&if vkdtyfwm q&m0efr[kwfygbl;whJ wpfu,fukd ynmwwfwhJ oifay;EkdifwhJ q&m q&mr aumif;awG vkdtyfwmygwhJ/ 'g[m trSefygbJ/ oifBum;ay;whJq&murS ukd,fwkdifaocsmravhvm rwwfbl;qkd&if olwkdYarG;xkwfay;vkdufwhJ wynfhqkdwm b,fvkdvmrvJqkdwm pOf;pm;omBunfhBuygawmh/
  *


 8. #17
  Wannabe Cupid   Kooo9 is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Golden Land
  Posts
  44
  Thanks
  331
  Thanked 596 Times in 43 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by MCextreme View Post
  vlrSKzlvHka&; Oya' taMumif; waphwapmif;

  vlrIzlvHka&;p&dwfray;vdkaom vkyfief;&Sifrsm;tm; w&m;pGJrnf[k Ou|BuD; owday; (jrpfrc)

  owif;zwfMunfh&wmawmh wu,fvdkufemMur,fqdk&if odyfudkaumif;r,fhyHkygyJ/
  tvkyf&Sif? tvkyform; 3 %pD....
  - tvkyform;tenf;qHk;vkyfc - 56700usyf&&ifawmifrS 3% = 1701usyf... .ravmufiwJhxJuzJhay;csifjuyghrvm;?
  - 0efxrf;2000avmuf&SdwJhtvkyf&Sifrsm; -wpfvtenf;qHk; 34 odef;avmufxnfh0if&r,fwpfESpfqdk&if.....?
  -tpdk;&twGufuvnf; vrzrStifpyufwmrsm; rSefrSefuefueftvkyfvkyfedkifygrS &mxm;csufjynfhrSDrSm..../
  ydwfum;ay:wGifqufjunf&efom....


 9. #18
  Noble Contributor Senior Cupid :D   Grace is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  699
  Thanks
  49,095
  Thanked 17,051 Times in 850 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Jim View Post
  a'gufwm a':cifpef;&D qdkwmvnf; udkvlacsmwdkh usaemfwdkh odwJh wa,mufvm;bJ/


  *sifrf
  a'gufwm a':cifpef;&Dqdkwm uRefrwdkUq&mr&Sifh/ t&ifwkef;u rmvmaqmif taqmifrSL;/ uRefruawmh rmvmaqmifur[kwfygbl;/ tNyifausmif;rSm q&mrudk odcJhwmyg/ uRefrodoavmufqdk&ifawmh q&mruacsmw,f&Sifh/ aemufwmr[kwfygbl;/ odoavmufav;aNymNywmyg/ twef;xJrSmpmoifwJhtcg uJzwfMuawmh rod&ifvmar;qdkNyD;aqG;aEG;wJhykHpHoifawmh a&mifvnfvnf20? 21 t&G,fuav;awGcsmvnfvnf rsufeSmi,feJU 'kueJUvSvSa&mufwmaygh&Sif/ twD;twvJNzpfao;awmh q&mraNymorQ tifwmae&Sife,f aumfydka&;&Sif;awG&JU t&SKyfawmfykHowif;awGvJrod/ exd/ pmoifcef;xJrSm tJvdktoifcH&wm tJvdktNyifausmif;a&mufrS/ tm;tm;&SdvJ *sife&,faemvdwfcsfawGbmawG avhvmcsifMuwJhow0gav;awGvJr[kwf/ pmoifNyD;&if NrdKUteSHhywfNyD;avQmufoGm;csifwwfwJh uav;awGudk aNymif;vJapcJhwm q&mryg/ uJ'DvdkbmrS rodwJh uav;awGigb,fvdkoif&rvJ/ odatmifvkyf rod&ifroifawmhbl;wJh/ 'Dawmh odatmifvkyf&w,f/ t*Fvdyfvdkqdkzwfcsifwmr[kwfbl;/ 'gayr,fh zwf&wmyJ/ rodwJhtcg q&mrudkar;/ tJ'Dtcg Nyefvnfar;Nref;aqG;aEG;oifNywmrSmawmh wzufurf;cyfwmygyJ/ ppcsif;awmh cufcJwmaygh/ avQmufyJvnfcsifwm/ rvkyfcsifygbl;qdk/ 'gayr,fh aMumufawmhvkyf&w,fav/ aemufawmh 'DvdkoifMum;a&;pepfrSm aysmf0ifoGm;NyD; avhvmcsifwJhpdwfawGwdk;vmwm q&mraus;Zl;ygyJ/
  q&mrudk odwJhvlawmfawmfrsm;rsm;&Sdygw,f/ tck NrefrmedkifiHu MBA course awGudk run aewm q&mryJr[kwfvm;/ awmfawmfawmifMumaeNyD/ 2006 r[kwf&if 2008 avmufuwnf;uxifyg&Jh/ q&mru *smrPDu a'gufwmbGJU&cJhwmxifygw,f (raocsmyg/) aemufawmhrSyJ q&mraNymNyvdkUaNymif;vJcJhwJh uRefrwdkUuav;awGpdwfawGaNymNyygOD;r,f/ q&mru odyfacsmwm&Sifh/ rkefUawG0,fvmNyD; auR;wwfwmvJ rSwfrdw,f/ q&mru tysdKMuD;yg/

  TTTq&mMuD; OD;armfoef;uvJ uRefrwdkUq&mMuD;ygyJ/ at;csrf;aysmf&TifpGm Nidrf;csrf;pGmaewwfwJhynmNynfh0wJhvlwa,mufygyJ/ t*FvefrSm 5 ESpfpmoifcJhNyD; q&mMuD;aNymNywJh t*FvefutaMumif;awGeJU uRefrwdkUt*Fvefra&mufcifuwnf;u t*FvefeJU &if;ESD;cJhygw,f/ pmoifcef;rSm pmoif&kHwifr[kwfbl;/ avmutaMumif;awGvJaNymNy oifay; pdwf&SnfpGm uav;awG pyfpkorQNyefaNz/ aeraumif;wJh olUZeD;udkvJawmfawmfMuifemwwfw,f/ ausmif;udk wcgwavac:vmw,f/ q&mMuD;wdkUrSm om;orD;r&Sdbl;/ 'Dawmh om;orD; tylr&Sdbl;aygh&Sif/ tJwkef;u q&mMuD;u wcgwav t*FvdyfvdkaNym&if em;rvnfbl;&Sifh/ t[d/ &SufxSm/

  aNym&&ifvlqdkwm trsm;tm;Nzifh avmbom;aumifawGyg/ &Sdoxuf&Sdcsif csrf;omwmxuf csrf;omcsif igrSig ighrdom;pk ightwGuf rNyD;edkifaom igrsm;pGmaygh/ 'gayr,fh tcsdKUusawmh tJvdkr[kwfbl;&Sifh/ 0goemyg&mudk at;csrf;pGmvkyfaeNyD; &oxuf&zdkU rwGufwwfwJhvlawGvJ(nHhvdkUrwGufwwfwmudk qdkvdkwmr[kwfygbl avmurSm trsm;tNym;awGUbl;ygw,f/ olwdkUudkMunfh&wm odyfudk pdwfcsrf;omNyD;at;csrf;w,f /

  uRefruawmh vlawmfawGudkMudKufw,f/ oabmusw,f/ 'gayr,fh pdwfESvkH;Nynfh0aumif;rGefoludkyJ OD;nTwfw,f/ awmfNydD;Nynfh0wJh pdwfoabm&SdwJhvlqdk&ifawmh twdkif;xuftvGefaygh/ aNym&ifvGefrvm;/ uRefrtxufua&;cJhwJh q&mMuD;eJUq&mruawmh uRefrtNrifrSm at;csrf;NyD; ynmvJNynfh0? ydkufqHrrufwwfwJh vlawmfawGygyJ/


 10. #19
  Godly Cupid One for All, All for One   chitpa is on a distinguished road chitpa's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  The world
  Posts
  2,414
  Thanks
  24,833
  Thanked 64,851 Times in 2,371 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Grace View Post
  aemufawmhrSyJ q&mraNymNyvdkUaNymif;vJcJhwJh uRefrwdkUuav;awGpdwfawGaNymNyygOD;r,f/
  r*a&.pfydk.pfzwf&wm w&kwfum;qufMunhf&ovdkyJ qufajymygOD;Asm
  tm;ay;w,f

  aus;Zl;

  cspfy
  udk,frSefoa&G. acgif;ra&G. 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 14 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #20
  VIMC Wizard Cupid   NEO is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  1,896
  Thanks
  14,232
  Thanked 31,185 Times in 1,606 Posts

  Default

  'korwa&G;yGJudk wu,fudkpdwf0ifpm;rlYeJyg;cJhw,f/ b,folbJNzpfNzpf odyfxl;rSmrSr[kwfwm? ol&a&Tref; 'korwNzpf&ifawmh second wave ydkNyD;yDNyifekdifr,fvdkY arQmfvifhedkifao;w,f/ aemufxyfwpfay;xm;wJh OD;wifat;? OD;aX;OD;? bmrSxl;xl;Ncm;Ncm;NzpfvmrSmr[kwfbl;/ 'gayr,fhAsm ckvdk OD;NrifhaqGudk a&G;vdkufawmh pdwfysufvufysufNzpfoGm;wmtrSefbJ/ 'Dvlu wNcmvlawGeJYrwlovdkbJ? cHpm;rlYr&SdwJhrsufESmeJY? oHCmta&;tcif;wkef;uvJ olbJ? OD;ae0if;? OD;cifnGefYwdkYudkNzdKcGJwkef;uvJ olbJayhg/ rD'D,mawGudkpum;aNymMurf;w,fAs/ ckvJ ukvm;awGeJYwGJvGef;w,fvdkYMum;&w,f? &SpfvHk;u w&kwftusdK;pD;yGm;ukdumuG,fw,fwJh? OD;NrifhaqGuawmh ukvm;tusdK;pD;yGm;udkumuG,fr,fhvlbJvdkY aNymukefMuNyD/ 'korwqdkwm bmrStcGifhtmPmr&Sdbl;vdkY,lqMuayr,fh ta&;MuD;wJhvHkNcHKa&;udwfp&yfawGudkqHk;NzwfekdifwJ humvHkxJrSm ol&Sdaewm tefw&,fwckyg/Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts