Closed Thread
Page 17 of 101
FirstFirst ... 7 15 16 17 18 19 27 67 ... LastLast
Results 161 to 170 of 1001

Thread: [mm]owif;zwfNyD;aqG;aEG;jcif; (21)[/mm]

 1. #161
  Wizard Cupid ?   aungzaya is on a distinguished road aungzaya's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  1,092
  Thanks
  2,318
  Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts

  Default

  koluchaw ေဆြးေႏြးဖူးတဲ့ ေျမရွားဓာတ္ဆိုတာမ်ိဳးလား မသိ၊ ဂ်ပန္မွာ အၾကီးအက်ယ္ေတြ႕ရျပီတဲ့။ ၂၂၇ ႏွစ္ ထုတ္သုံးလို႕ရသတဲ့။ MRTV4

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #162
  VIMC & Best member of the year Godly Cupid   koluchaw is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  3,854
  Thanks
  59,045
  Thanked 106,830 Times in 3,972 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by aungzaya View Post
  koluchaw aqG;aEG;zl;wJh ajr&Sm;"mwfqdkwmrsdK;vm; rod? *syefrSm tMuD;tus,fawGU&jyDwJh/ 227 ESpf xkwfokH;vdkU&owJh/ MRTV4
  [kwfw,f udkatmifaZ,s ... *syefuRef;pk ta&SUzufrSm awGUaMumif; facebook rSm zwfvdkuf&w,f


 4. #163
  VIMC Wizard Cupid Cupid is my second world   mgmgthan is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2010
  Location
  Myanmar
  Posts
  1,444
  Thanks
  73,225
  Thanked 36,195 Times in 1,444 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by thuthuaung View Post
  ၃ ရြက္ပါ..အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ ရဲ. ..ေနာက္ေက်ာ ဖက္က စာသားတခ်ိဳ.ပါ.

  (ဧည္လက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူသည္ ..အမွန္စင္စစ္ ..ထိုနိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း ..သက္ေသခံ ..အလွ်င္းမျဖစ္ေစရ ..)

  pmom; wcsdKUusefcJhr,f xifw,f/ 'Dvdk r[kwfbl;vm; .. udkololatmif .....

  rSwfcsuf/ / rnfonfhEdkifiHom; azmfjyjcif;jzifh
  vufrSwfudkifaqmifolonf tu,fpifppf xdkEdkifiHom; jzpfaMumif; oufaocH tvsOf; rjzpfap&/

  rnfonfhEdkifiHom; qdkwJhae&mrSm tJ'DtcsdefawGwkef;u jrefrmEdkifiHom; cH,lMuwJh EdkifiHjcm;om;awG &Sdw,f/ wkwf? tdEd,? b*FgvD? *syef (ppfusef *syefwcsdKU &SdMuw,f) .. wjcm;EdkifiHjcm;om; vlenf;pkawGvnf; &SdMuw,f/ vlrsdK;vdkY azmfjywJh ae&mrSm EdkifiHemrnfudk wyfNyD; a&;Muw,f/ taMumif;wpkHwckaMumifh (Oyrm ... wkwf-Arm t"dukPf; jzpfMuawmh wkwfawG wkwfjynf jyefajy;Muw,f/) udk,frl&if; om;csif;rsm;&Sd&m EdkifiHudk jyefMuwJhtcg tJ'DEdkifiHom; jyefvkyfzdkY twGuf 'Du rSwfykHwifxJrSm ygwJh vlrsdK;emrnfu EdkifiHudk axmufjyNyD; EdkifiHom; jyefavQmufMuw,f/ jrefrmEdkifiHom; cH,lxm;NyD;olawGudk wcsdKUuvnf; wkwfEdkifiHom; jyef&oGm;Muw,f/ (jrefrmEdkifiHvdkaygh ... udk,fhvlcHuvnf; aumif;? ydkufqHay;vnf; ay;Edkifqdkawmh &wmaygh)wcsdKUuvnf; tzrf;cH&NyD; jrefrmjynf jyefydkYwm cH&w,f/ jrefrma&mufawmhvnf; v0u Oya'eJY axmifESpfESpf cscH&jyefa&m/ aemufausmrSm nTefMum;csufrsm;qdkwm a&;xm;wm &Sdw,f/ nTefMum;csuftrSwf (13) rSm a&;xm;wm &Sdw,f/ wcsdKUuvnf; tzrf;cH&wm owif;Mum;awmh jyefcdk;0ifvmMuwmvnf; &Sdw,f/

  aemufydkif; okH;acgufcsdK;awGrSm tJ'Dpmom;awG xnfhvmMuwm awGY&ygw,f/

 5. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 26 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 6. #164
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,502 Times in 3,643 Posts

  Default

  tvHwiftcrf;tem;rSmqifMu,fzdeyfpD;aom...
  owif;pmq&mrsm;udkykqdk;vSefjyaom ...
  aetdrfudkcsD;xkwfjzifhtaygufcH&aom ...
  wcgrSrMuHKzl;wJhvrf;wjcrf;cif;aom ...
  ajymif;zl;MuD;udkifjyD;rJqG,faom ... [l; ...*kPfxl;awGrsm;vdkufwm ..
  ighpum;EGm;&? EGm;yvmwmausG;ovdkjzpfaomOmPfMuD;&Sif..acgif;xJrSm csD;
  yJ&SdaomOD;atmifodef;vif;ajymcJhwJhjynfolawGut&l;q dkwJhqDvkyfowif;pm
  eJ htifwmAsK;wmawGudk Eleven Journal uw&m;0ifazmfjyvdkufygjyD/
  bmawGjzpfrvJqdkawmaiGa&mifydwfum;ay: rSmquf&SKhpm;Mupdk h/
  http://www.weeklyeleven.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14646 :-usdp-&catid=42:2009-11-10-07-36-59&Itemid=112
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)


 7. #165
  Noble Contributor Senior Cupid   Aung Aung Oo is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  740
  Thanks
  437
  Thanked 20,861 Times in 738 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Peacock D. NgaPyae View Post
  ႐ိုဟင္ဂ်ာ ျပႆနာ စျဖစ္တုန္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ဟာ အျခားျပည္နယ္ေတြလို တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း မရွိလို႔ ဒီျပႆနာျဖစ္ရတာပါ ဆိုၿပီးဖတ္လိုက္ရတယ္။
  အခု ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ ဆိုေတာ့ မ်က္စိလည္သြားတယ္ဗ်။
  Source : Arakan Liberation Party
  က်ေတာ္သိသေလာက္ ေျပာရရင္ အဲသည္ အဖြဲ႔က အင္အား ၁၀၀ ေတာင္ မျပည့္တဲ့ အဖြဲ႔ပါ။ အင္အားအရ၊ လႈပ္ရွားမႈအရ၊ ေဒသတြင္း ေထာက္ခံမႈအရ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေနတဲ့ လက္နက္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မခံရတာ ၾကာျပီျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႔ပါ။ အခု ဦးေအာင္မင္းက လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲေတြ လုပ္ေတာ့မွာ ျပန္ေပၚလာျပီ သူတို႔လည္း ေဆြးေႏြးျခင္တယ္ ဆိုလာခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရဖက္က အေလးထား တံုျပန္မႈ မရခဲ့ဘူး။ အခု ဘင္ဂါလီ အာဏာရေရး ၾကိဳးပမ္းခ်ိန္မွာ တစ္ခ်ိဳက ရခိုင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ ရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုလာခဲ့တယ္။ အဲဒါနဲ႔ အခ်ိန္ကိုက္ျပီး ငါ့တို႔ရွိတယ္။ နင္တို႔အတြက္ ငါတို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ေနတယ္လို ပြဲလန္႔တုန္း ဖ်ာခင္းတာလား၊ ထန္းသီးေၾကြခိုက္ က်ီးနင္းခိုက္လုပ္တာလား တစ္ခုခုပါ။

  ေဒသခံေတြရဲ႔ လိုလားေထာက္ခံမႈကို ဟုတ္ဟုတ္ျငားျငား မရဘဲ ဖုတ္လႈိက္ဖုတ္လႈိက္နဲ႔ အသက္ဆက္ေနတဲ့ အဖြဲ႔လို ထင္ပါတယ္။ ျပန္ အသက္သြင္းလို ေကာင္းမယ္ မထင္ပါ။


 8. #166
  Noble Contributor Senior Cupid Never Give-up   robin76 is on a distinguished road robin76's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Posts
  541
  Thanks
  3,053
  Thanked 16,580 Times in 538 Posts

  Default

  ဒီတပါတ္ The Voice မွာ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ လုပ္ငန္းေတြက ထိုင္းႏိုင္ငံကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ဝင္ေပါက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Business Centre အျဖစ္သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ၿဗိတိန္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ကေျပာၾကားေၾကာင္း ပါလာပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ .. ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ဖို႔ အေျခခံအေဆာက္အဦး ဘာမွမရွိတာ။ အင္တာနက္၊ဖုန္း၊ဘဏ္စနစ္၊လမ္းပန္း၊ေလေၾကာင္း၊လွ်ပ္စစ္ မီး ဘာဆိုဘာမွမေကာင္းတာကိုး။

  ဒီလိုသာသြားမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လယ္ေတာထဲက ဂိုေထာင္၊စက္ရံုဘဝျဖစ္သြားလိမ့္မယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း အေျခခံကာယအလုပ္သမား ဘဝေတြပဲ ျဖစ္ကုန္မွာေပါ့။ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ တိုးတက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ အေျခခံအေဆာက္အဦးေတြ အျမန္ဆံုးျဖည့္တင္းေပးသင့္ပါၿပီ။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလိုက႑က ခ်က္ခ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ေသးရင္ေတာင္ ခ်က္ခ်င္းလုပ္ကိုင္လို႔ရတဲ့ အင္တာနက္၊ဖုန္း၊ ဘဏ္စနစ္ေတြကို အျမန္ဆံုးေကာင္းေအာင္ ဖြင့္ေပးသင့္ၿပီ။ ေလေၾကာင္းမွာလည္း ျပည္တြင္းေလေၾကာင္းက႑ ကိုအျမန္ဆံုးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ၿပီ။ ခုေတာ့ ျပည္သူအမ်ားစုက ကားကိုပဲ အားကိုးေနၾကရတာ။ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အေနနဲ႕ ေလေၾကာင္းဘက္မွာ လုပ္ကိုင္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား နည္းေတာ့ အစိုးရကေန ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေထာက္ကန္ေပးသင့္ပါတယ္။

  ျပည္သူလူထုနဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕လည္း လုပ္ငန္းေတြလုပ္ကိုင္ရာမွာ အရည္အေသြးေကာင္းတာကို ဦးစားေပးသင့္ပါၿပီ။ ေစ်းႏႈန္းအဓိက မျဖစ္သင့္ေတာ့ဘူး။ တရုတ္ရဲ႕ေစ်းကြက္ကိုလည္း ကိုယ္မလုႏိုင္မဲ့အတူတူ အေရအတြက္ထက္ အရည္အေသြးကို ဦးစားေပးရပါမယ္။ ဒါမွေရရွည္အတြက္လည္းေကာင္းသလို ႏိုင္ငံတကာနဲ႕ဆက္ဆံရမွာလည္း ရုပ္ျပေကာင္းမွာပါ။ ခုေတာ့ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး ေပါေခ်ာင္မေကာင္းတဲ့ ပစၥည္းေတြနဲ႕ျဖစ္ေနၿပီး ဘယ္ေနရာၾကည့္ၾကည့္လိုအပ္ခ်က္ေတြခ်ည္းပဲ။ လတ္တေလာအကုန္အက်သက္သာေပမဲ့ ေနာင္က်ပိုမိုကုန္က်သလို ဒီအတြက္ျပန္ေပးလိုက္ရတဲ့ အခ်ိန္၊ စိတ္ဆင္းရဲမွဳေတြက မတန္တဆျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

  အစိုးရကလည္း စီမံကိန္းခ်ၿပီး ဘယ္ႏွစ္မွာ ဘယ္အပိုင္းကိုခုလက္ရွိထက္ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္။ ဒီအတြက္ ဘယ္လိုအစီအစဥ္ေတြခ်ထားတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ထုတ္ျပန္ေပးသင့္တယ္။ ဒါမွျပည္သူလူထုေကာ ႏိုင္ငံတကာကပါ ခ်ိန္ဆတြက္ခ်က္ႏိုင္မွာပါ။ ခုေတာ့ ဘာမွတိတိက်က်ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးမေတြ႔ရဘူး။ Time Frame ခ်တာဘယ္ေနရာမွ မေတြ႔ရဘူး။ လက္လြတ္စပယ္ ၄ လအတြင္းအၿပီးေဆာက္မယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြပဲ ေျပာေနတယ္။ ဟိုတေခါက္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းက ျပန္လည္တင္ျပဖို႕ဝန္ႀကီးေတြကိုမွာထားတာ ဒီလ ၃၁ ေနာက္ဆံုးထင္တာပဲ။ ခုထိေတာ့ ဘာမွမၾကားေသးဘူး။ 9. #167
  Senior Cupid   thet2006 is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  myanmar
  Posts
  685
  Thanks
  1,207
  Thanked 10,329 Times in 694 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by iceforge22 View Post
  ကြ်န္ေတာ္နားလည္သေလာက္ေတာ ့ဦးျမင့္တို ့အဖြဲ ့ကလည္းရိွေသးတယ္၊ အခုဟာက ေကာ္မတီ
  ဆိုျပီး ထပ္ဖြဲ ့လိုက္တာထင္တယ္၊ ပိုသိတဲ ့လူေတြနည္းနည္းရွင္းျပပါလား


  အခုအသစ္ဖဲြ ့လိုက္တာ.... အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးႏွင့္လူမွဳေရးအႀကံေပးေကာင္စီ..ျဖ စ္ပါတယ္။
  သမတ အႀကံေပးေကာင္စီမဟုတ္ပါ။
  အဓိကတာ၀န္ကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားအကူအညီအေထာက္အပံ့၊ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီး ျမွတ္ႏွံမွဳ၊
  ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမဟာဗ်ဴဟာေရးဆဲြ ဘို ့ေလ့လာသံုးသပ္ ဘို ့ျဖစ္ပါတယ္။
  သမတ အႀကံေပး အဖဲြ ့မ်ားကလဲ အရင္အတိုင္းရွိပါတယ္။
  ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ဥပေဒ အႀကံေပး အဖဲြ ့(၃) ဖဲြ ့လံုးဟာလဲ ၁ခုမွ ဖ်က္သိမ္းခ်င္းမရွိပါ ေႀကာင္းသိရပါတယ္ခင္ဗ်ား...


 10. #168
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,307
  Thanks
  112,480
  Thanked 215,631 Times in 6,320 Posts

  Default ta&;wBuD;vdktyfaewJY trsKd;om;aoG;pnf;nDnGwfa&;

  vGefcJYwJY ESpf 50 cefYuwJY tJ'Dtcsdef xdkif;0efBuD;csKyfNzpfwJY AdkvfcsKyfBuD; zDabmqGefu&efu NrefrmYtdrfapmifYtpdk;& tzGJY0ifwpfOD;NzpfwJY AdkvfrSL;csKyfatmifBuD;udk usaemfwdkYxdkif;edKifiH[m vuf&SdNrefrmedKifiH&JY wdk;wufaewJY taNcaersKd;a&mufzdkY qdk&if q,fESpfavmuf tNyif;txefvdkufrS a&mufedKifr,fvdkY aNymcJYzl;w,fvdkY uG,fvGefoGm;NyDNzpfwJY wcsdefu emrnfausmf edKifiHa&;orm;BuD; 0d"l&ocifcspfarmif&JY xdkif;edKifiHtaBumif; a&;xm;wJY pmtkyfwpftkyfrSm a&;cJYzl;ygw,f/

  wavmu tm&SzGHYNzdK;a&;bPf&JY oHk;oyfcsufwpfckrSm Nrefrm[m wpfESpfudk *sD'DyD 6% eJYtxuf wdk;wufaeatmifvkyfygrS aemiftESpf 30 avmuftBumrSm vuf&Sdxdkif;edKifiH&JY taNcaersKd;udk a&mufr,fvdkY xkwfNyefoGm;wm Bum;vdkuf&ygw,f/ &mpk0ufrSm a&TrSefuif; xif;NzpfoGm;&yHku tHYBovdkYyifukefedKifbG,f/

  'geJY ywfowfNyD; NyJaeatmifvkyfygrS wefumusr,fqdkwJY AdkvfcsKyf&JY rdefYcGef;udk oGm;owd&w,f? tJ'DrdefYcGef;xJrSm AdkvfcsKyfu olrsm;aNcwpfvSrf;vSrf;&if usKyfwdkYu q,fvSrf; tvSrf; 30 vSrf;rS wefumusr,fvdkY aNymcJYwm[m BudKwifedrdwfrsm;vm;vdkYawmif awG;rdwJYtxdyJ/

  vuf&SdtaNcaerSm Nrefrm[m pD;yGm;a&; ynma&; usr
  ma&; vlrSKa&; cRwfNcHKusaewJYtNyif edKifiHwumrsufESmpmrSmvnf; atmufusaemufuseJY aemufqHk; oHcif;wrefcif;rSmawmif udk,faNymorQ bmrSt&mr0ifwJY taexm;rsKd;/

  wcsdefu Bum;aeedKifiHrsm;tzGJYudk pwifzGJYpnf;cJYedKifiHawGxJ xdyfwef;uwpfedKifiH? emrnfausmf Nidrf;csrf;pGm twl,SOfwGJaexdkifa&; befa'gif;rludk csrSwfcJYwJY OD;aqmifedKifiHxJu wpfedKifiH? ukvor*
  twGif;a&;rSL;csKyf &mxl;rSm tm&Som;wpfa,muftaeeJY yxrqHk; wm0ef,ledKifcJYwJYedKifiH? bufrvdkufvSKyf&Sm;rSKBuD;rSm &J&Jawmuf aNymedKifqdkedKifcJYwJYedKifiH? tJ'gawGtm;vHk; tckawmY yHkNyifNzpfcJY&NyD/

  'Dvdktaexm;rsKd;rSm usaemfwdkY[m AdkvfcsKyfaNymcJYovdk NyJatmifvkyfrS wefumusrJY taNcae/ 'gayrJY usaemfwdkYu tcktcsdeftxd &efNzpfvdkYaumif;aewkef;? rnDrnTwfeJY NydKuGJaewkef;/

  'DawmY tD&efvdk edKifiHrsKd;uawmif usaemfwdkYedKifiHta&;udk tiftm;oHk; 0ifa&mufpGufzufzdkY avoHawG ypfvm&Jwm bmqef;ovJ/

  wcsdefu NynfwGif;a&;udp
  rdkY 0ifa&mufpGufzufvdkY r&ygbl;qdkwJY tmqD,HxJu tpvmrfbmom0if edKifiHawGu 0ifppfaq;r,fbmnm aNymvm&Jwm bmqef;ovJ/

  vuf&SdtaNcaerSm usaemfwdkYta&;wBuD;vdktyfaewm edKifiHwumu aiGaBu;taxmufyHYr[kwfbl; enf;ynmtulnDr[kwfbl; edKifiHwumaxmufcHrSKr[kwfbl;? wu,fYudkvdktyfaewmu trsKd;om;nDnGwfa&;yJ/

  nDnGwfa&;qdkwmeJY yxrqHk;nDnGwfzdkY vdktyfwmu edKifiHa&;orm;awGyJ/

  edKifiHa&;orm;awG qdkwJYtxJurS edKifiH&JY uHBur
  meJY tem*gwfudk wnfaqmufay;rJY qHk;Nzwfay;rJY vGwfawmfa&muf edKifiHa&;orm;awG nDnGwfzdkY tvGefta&;BuD;aeygw,f/ olwdkYnDnGwfrS wdkif;NynftwGufvdktyfaewJY Oya'awGudkNyK wdkif;Nynfudk tcuftcJNzpfapwJY acwfeJY ravQmfnDawmYwJY Oya'awGudk zsuf pwmawGvkyfedKifrSmyg/

  a':atmifqef;pkBunf vTwfawmfxJa&mufoGm;w,f a&mufa&mufcsif;yJ vGwfawmfvmwm &efNzpfzdkYr[kwfbl; edKifiHYtusKd;twGuf twlwuG vufwGJtvkyfvkyfBur,fvdkY qdkvdkufawmY [m igwdkY arQmfvifYaeBuwJY nDnGwfa&;awmY &NyD[JYvdkY 0rf;omvdkYrSrqHk;cif tar&duef&JY wm;qD;ydwfqdkYxm;rSKudk y,fzsufa&;eJY 'Dvdky,fzsufatmif aNymedKifqdkedKifrJYolawGudk wm0efay;a&; qdkwmBuD; vTwfawmfxJrSm aqG;aEG;Buw,f qdkawmY 0rf;omcJY&orQ a&pHkarsmcJY&Nyefa&m/

  tar&duefu olYedKifiHu pD;yGm;a&;orm;awGudk NrefrmNynfrSm &if;ESD;NrKwfESHcGifYNyKayrJY NrefrmYydkYukefudk olYedKifiHxJwifoGif;cGifYudkawmY qufydwfxm;owJY/ aNym&r,fqdk tawmfYudk vlyg;0wmyJ? tawmfYudkrw&m;wmyJ/ 'gayrJY olYedKifiHu Oya'NyKNyD; olYedKifiHom;awGudk rwifoGif;&bl;vdkY owfrSwfwmudk ab;vlu bmoGm;aNymvdkY&rvJ/ wu,fqdk rif;u igYukefawGrif;edKifiHxJ oGif;cGifYrNyK&if iguvnf; rif;edKifiHu ukefyp
  nf;awG igYedKifiHxJ oGif;cGifYrNyKbl;uGmqdkNyD; oGm;wpfacsmif;csif;Oya'eJY wkefYNyef&rSm/

  'gayrJY udk,fawGrSmu tJovdkwkefYNyefzdkYtiftm;r&Sd? olYyp
  nf;awG olYenf;ynmawG vG,fvG,fuleJY udk,fxJroGif;rSmudkawmif aBumufvefYae&awmY *sif;pdrf;eJY rdwfovif uZmwfudk ruedKifbl;av/

  'geJYyJ a':pk qef&SifwHcgyGifYatmif cifAsm;wm0ef,lqdkwmrsKd; vkyfwmu oufoufrJY a':pkudk edKifiHa&;t& zdtm;ay;wmyJ qdkwmodomvGef;w,f? 'DvdkrsKd;eJY nDnGwfa&;udk b,fvdkwnfaqmufrvJ? 'DBum;xJ edKifiHudk OD;aqmifaewJY ygwDBuD;&JY xdyfwef;acgif;aqmifwpfa,mufu ay:wifBuD; NydKifbufygwDudk r&SKYpdwfwJY pdrfac:wJY pum;rsKd;awGaNymqdkwmvnf;awGY&w,f? olYpum;xJrSm vGwfawmfxJrSm olwdkYtrsm;pkqdkNyD; Oya'NyKtrwfawGBum;aoG;uGJpum;udk aNymwmrsKd;vnf;ygw,f? 'DvdkeJY nDnGwfNyD; NyJaeatmif tvkyfvkyfwJY vTwfawmfBuD; b,fvdkNzpfvmrvJ/ NyD;awmY NrefrmeJY Arm pum;vHkawGeJY tNiif;yGm;aewJY tcsdefuvnf;&Sdao;w,f/

  tar&duefedKifu Nrefrmtay: qef&SifvkyfzdkYrvkyfzdkY qHk;Nzwfwm tar&duefyg? udk,fb,fvdkrS nTefBum;vdkYr&wJY olawG qef&SwfydwfwmzGifYwmudk rydwfzdkY zGifYzdkYtvkyf&SkyfaerJYtpm; udk,fvkyf&rJY tvkyfawGudkvkyf&if; udk,fYvrf;udk,favQmuf&r,fr[kwfvm;/

  wu,fqdk vGwfawmfxJrSm ta&;wBuD;aqG;aEG;&rSmu NynfwGif;Nidrf;csrf;a&; b,fvdkwnfaqmufrvJ? trsKd;om;nDnGwfa&; b,fvdkvkyfrvJ 'gawGu t&rf;udkta&;BuD;aewm? Oyrm ucsifppfyGJ &yfatmifb,fvdkvkyf&rvJ? &cdkifaNrmufydkif;Ny
  emudk b,fvdk&Sif;rvJ qdkwmrsKd;udk ta&;wBuD; aZmif;ay;NyD; aqG;aEG;&rSm/ r[kwfyJ edKifiHa&; usm;uGufa&GYaeawmY NyJatmifraNymeJY vkyfrJYtcsdefawmifr&Sdbl;/

  wdkif;&if;om;tcsif;csif; emvnfoabmaygufrSKuvnf; trsKd;om;nDnGwfa&;rSm t"duusw,f/

  wdkif;&if;om;tcsif;csif;wef;wlpdwf arG;zdkYu Arma&m usefwJY wdkif;&if;om;awGa&m tvGefudkvdktyfaew,f/ wef;wlxm;ygw,fb,favmufaNymaNym 'DbufacwfrSm Armr[kwfwJY wdkif;&if;om;awG ppfwyf&JY xdyfydkif;&mxl;rSm rawGY&wm wef;wlr[kwfbl;qdkwm xif&Sm;aewmyJ/


  twlaevmcJYwmBumNyD; aexdkifrSKtpOftvmcsif; 'DavmufeD;pyfBuwJY wdkif;&ifom;awG rdrdwdkY&JYvdkvm;csufawG ay;qyfedKifrSKawG tNyeftvSefaNymqdkndSedSKif;Bu&if wdkif;&if;om;pnf;vHk;nDnGwfa&; qdkwm&udk&rSmyJ/ 1947 u usaemfwdkY wu,fnDnGwfcJYBuzl;wmyJ/
  tJ'Dtcsdefudk NyefNyD; pdwful;,OfBunfYvdkuf&if ppf'PfaBumifY tkwfusKd;tkwfyJYawGeJY pkwfNywfaeayrJY wdkYtm;vHk;pnf;vHk;w,fqdkwJY BunfEl;p&mtodu acgif;aqmifawGtwGuf wdkif;Nynfudk topfwnfaqmufzdkYtwGuf tiftm;awG b,favmuf NynfY0aeapcJYrvJ/

  'DvdkNzpfatmif acgif;aqmifawGutp usaemfwdkYtm;vHk; BudK;yrf;BuzdkYvdkaeNyD/

  aemufwpfck usaemfwdkYtrsKd;om;pnf;vHk;a&;rSm r&SdrNzpfvdktyfwmu bmoma&;eJY edKifiHa&;udk aoaocsmcsmcGJxm;zdkYvnf; tvGefta&;BuD;ygw,f/

  &mpk0ufavmuf ppfwyfu BuD;pdk;tkyfcsKyfcJYwJY usaemfwdkYedKifiHrSm wdkif;&if;om;tcsif;tcsif; aoG;pnf;nDnGwfrSK ysufpD;cJYovdk bmoma&;eJYt,l0g'eJY ywfowfNyD;awmYvnf; trsKd;om;aoG;pnf;nDnGwfrSKawG tBuD;tus,fysufpD;cJY&w,f/
  txloNzifY bmomt,l0g'udktaBumif;NyKNyD; Ak'bmomr[kwfoludk edKifiH0efxrf;avmurSm tqifYNrif&mxl; ray;wmrsKd;awG[m trsKd;om;pnf;vHk;a&;udk tBuD;tus,fxdcdkufcJY&ovdk? t&nftcsif;&SdwJY bmomNcm;awGudk pD;yGm;a&;avmuxJudk wrifoufoufarmif;xnfYypfvdkufovdkvnf;Nzpfw,f/

  aemufwpfcku olwdkYudk 'kwd,wef;pm;awGtNzpf tqifYcsxm;ovdkBuD;NzpfaeawmY edKifiHtay: wG,fwmpdwfuvnf; avQmYusapwmaygY/ 'gYtNyif bmoma&;toif;tyif;awGudk vSKdYvSKdY0Suf0Sufvdk vkyfvmBu&awmY Ak'
  bmom0ifawGeJYBum;rSm pdwf0rf;uGJrSKawG oHo,pdwfawGrsm;vmapw,f/

  'gaBumifY edKifiHrSmpGJuyfaewJY bmoma&;eJY edKifiHa&; a&maxG;aerSKudk z,f&Sm;ypf&if; trsKd;om;nDnGwfa&; &apzdkY acgif;aqmifawG OD;aqmifBudK;yrf;&rSmNzpfw,f/

  usaemfwdkYnDnGwfzdkY t&rf;vdkaeNyD/

  NrefrmNynfudk trJvnfvSD;ovdk vSD;zdkY rlqvifnDtudkrsm;qdkwJY tvHudkvTifYNyD; BudK;yrf;olawGu BudK;yrf;aeBuNyD usaemfwdkY nDnGwfrS 'D&efudkatmifNrifedKifrSmNzpfw,f/

  wpfzufeJYwpfzuf edKifiHa&;usm;uGufa&GYwmaawG tmCmwawG cP&yfNyD; trsKd;om;nDnGwfa&;udk aZmif;ay;BuzdkYvdkaeNyD/ 11. #169
  Noble Contributor Senior Cupid   patriot is on a distinguished road patriot's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  789
  Thanks
  22,594
  Thanked 25,997 Times in 789 Posts

  Default

  tck NzpfaewJh b*Fvm; udp wck wnf; aMumifh xuf aemufxyf &ifqdkif&r,fh Nyoemaygif; aomif; aNcmuf axmif udk aNz&Sif;zkd ht"du vdktyfcsufu wrsdK;om;vHk;pnf;vHk;nDnGwfa&;yJ b*Fvm; Nyoem[m &cdkif vlrsdK;pk wckwnf;&Jh Nyoemr[kwfovdk &cdkifvlrsdK; wckwnf;eJ hvJ b,fvdk rS aNz&Sif;vdk h&r,fhNyoemr [kwfbl;/

  'Dvdk NyoemawG NzpfaewJh tcsdefrSm pdwfysufp&m taumif;qHk; eJ ha'goNzpfp&m taumif;qHk; owif; awGu vuf&Sd NzpfaewJh NyoemawGudk toHk;csNyD; edkifiHa&; tNrwfxkyfrSLawG .. r&rSef; od&ufeJ hyk*dKvfa&; wdkufcdkuf rSLawG .. b,fawmhrS rNyifqifedkifcJhwJh qifcsifwHkw&m;eJ hynmrJh atmufwef;pm; taNymtqdk awG .. tm;vHk; [m wdkif;Nynftem*gwftwGuf pdwfysuftm;avSsmhp&mawGcsnf;yJ../

  wHcg;ydwfNyD; o&kyfNy trTef;wif vkyf&HkeJ htkyfcsKyf cJhwJh vufeuftm;udk; tmPmtm;udk; acwf udk rwwf omvdk h&yfwrf;u &yfNyD; taMumufw&m;eJ hNyKNyifaNymif;vJ a&; vkyfr,f qdkwJh pnf;urf; Nynf0wJh rD;p wzuf a&rSKwf wzuf 'Drdk ua&pD pHepfrSm rdrdwdk hrpGrf;wm awG b,favmufawmif &SdovJ? rdrdwdk hrodcJh wmawG em;rvnfcJhwm awG b,favmufawmif rS rsm;Nym;cJhovJ? rdrdwdk hvkyfcJhwJh vkyf&yfawG b,f avmufawmif rS rSm;,Gif;cJhovJ ..'gawGudk NyKNyifzdk haumif;atmifvkyfzdk hqdkwm rdrdwdk hb,fvdk rS rpGrf; rSef; odod csnf;eJ h .. odwJh taMumif;vJ tcgtm;avSsmfpGm 0efcHaevsufeJ h..pGrf;wJholawG wwfodem; vnfolawGudk ae&may;zdk ha&S hwef;wifzdk hwGef hqkwfaeqJ .. Niif;qef aeMuqJyJ ..b,favmufawmif pdwfysufzdk haumif;vdkufwJh vlawGvJ/ 'geJ hyJ wdkif;Nynfu wNcm;wdkif;NynfawGeJ hwef;wl&nfwl Nzpfzdk hb,f a&G hb,frSs qufavSsmuf&rvJ qdkwm rcef hrSef;bl; ../

  tdrfwGif;ykef; tdrfus,f awG tNzpf arm[zHk;aewJhvlawGb0.. twawGeJ h ig rygvdk hrNzpfbl; qdkwmawGu ..tdrfeD;csif; telawm xJu vlacsmawG&Jh aNredrfh&m NzpfNrJ Nzpfvsuf eJ htNrJ vSHpdkuf cHae& w,f../ udk,fusdK;twGuf tNrwf &SdaeorSs rdrdtwGif;a&; 0ifrpGufzuf a&;qdkwJh ay:vpDu .. rdrdtusdK; wzufwvrf;u ,kwfr,fMuHawmh apmifhMunfhavhvma&; wdk hMum;0ifxdrf;odrf;a&;wdk hqkdwJh ay:ay: wif wif 0ifa&mufpGwfzufa&; qDudk wr[kwfNcif;aNymif;oGm;wm[m tifrwef cHNyif;zdk haumif;w,f .. tm; MuD;wJh oltedkifusifhwJh e,faNrydkifqdkifa&; udp usawmh tedkifusifhrSef; odom xif&Sm;ygvsuf .. aqG; aEG; yGJav;awmif rvkyf&JwJh ... ol&JabmaMumifwJh .. awmaMumif MuGufolcdk; tzGJ h&Jh rl0g' awG udk t&Suf rJh atmufaMu;vdkufae&wJh AdkvfcsKyf a[mudef;xkyfcJhwJh zmo,f edkifiHb0a&muf&wm [m tifrwef cHNyif; emusnf;zdk haumif;w,f .../

  rdrdtwGif;tcsif;csif;rSm rwlnDrSLawGaMumifh &ifcsif;uyfNyD; udkufcsifoavmufudkufMu zdk hb,favmufyJ tpG,f awGaoG;vdk hcsdK awG MuG edkifMuygap ... tNyifeJ hNzpfvmNyDqdk&ifawmh ausmcsif;uyfvdk hnDnGwf Mu zdk hta&;MuD;w,f ..'gudkrS &efol&Jh &efol[m rdwfaqG qkdNyD; olcdk;vuf"g;&dk;urf; wJh rsdK;rppf vkyf&yfeJ h.. tcuftcJ tMuyftwnf;xJu ae tNrwfxkyfcsifwJh atmufwef;pm; vkyf&yfawG udk &yfwrf; u r&yf ekdifbl; qdk&if rsufuef; rsdK;cspfawG rNrif&wJh twdyfb0u a&TxD; aqmif;cJh&wmawG udkrpifwGif;xJu ae aqG pOfrsdK;quf awmifhwae&if; eJ hrsdK;NyKwfMuayawmh ../

  orw&Jh aMuNimcsuftay:rSm aMueyftm;&axmufcHaMumif; b,fvdkenf;eJ hyJ NyNy ... 'geJ hygwfouf vdk htwdkuftcHudk uef huGuf&SKef hcs wdkufcdkufzdk hvSKef haqmf Muw,fqdkwJh qifcsifwHkw&m;uif;rJh rSLeJ h nDnGwfa&; qdkwm b,f taygufurS a&mufvmedkifp&m r&Sdovdk .. vuf&SdNyoemudkvJ aNz&Sif;edkifp&m taMumif;r&Sdbl; .. vGefcJhwJh ESpfaygif; ESpf&m oHk;&mu udk,fhrif;udk,fcsif; qdkwJh a&T xD; aqmif;b0udk 'Dae h,lvdk h 'Duae hudk,fhwdkif;udk,fhNynfudk xlaxmif&if reufzef vlrsdK cH&r,fqkdwm avmuf qifcsif wHk w&m;av;eJ hrsufuef; rsdK;cspf pdwfav;udk enf;enf; avmufavSsmhNyD; nDnGwfa&; pum;aNymNyD; nDnD nGwf nGwf yl;aygif;Muoifhw,f../

  udk,fhNynfwGif;u wdkif;&if;om;vlxkw&yfvHk;eJ h..tpdk;&vkyfwJh vlawGeJ hygwDawG tukefvHk; nDnDnGwf nGwfeJ hwa,mufeJ hwa,muf ae&mav;ay;vdk hwav;wpm;eJ hyl;aygif;aqmif&GufMur,f qdk&if b,f tiftm;MuD; NzpfNzpf tiftm;ao;NzpfNzpf ..acG;0Jpm;awGNzpfNzpf pdk;&drfaMumifhMu p&m wckrS r&Sdovdk b,f taumifydwfqdk h ydwfqdk h*&kpdkufp&m wuGufrS rvdk bl; ... yxr urmppf&SKH; wJh *sm rPDvdk pdwfrsdK; arG; edkifMuzdk hvdkw,f ../

  azhpfbGwf xJu awG hvdk h&S,fvdkufw,f .. tckvdk tcsdefrSm 'Dvdk NywfNywfom;om;eJ hrmrmausmausm aNym&JwJh tpdk;&w&yf vdkovdk &mESKef;Nynfha xmufcHr,fh vlxkvJ &Sdzdk hvdkw,f../

  Khaing Soelynn


  အျခားေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ " ထြက္ခြါသြားႏုိင္ခြင့္ ''

  ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဂ်ဳလီယာဂ်စ္လတ္ကအစၥလမ္ရွာရိယဥပေဒနဲ ႕အညီ ေနထုိင္
  လုိတယ္ဆုိတဲ့ ၾသစေၾတးလ် မြတ္ဆလင္ေတြကုိ ဒီက ထြက္သြားၾကဖုိ႔
  ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈႀကီးေတြကုိ တာဆီးႏုိင္
  ဖုိ႔ရာ အစုိးရက အစြန္းေရာက္သမားေတြအေပၚဦးတည္အာရုံစုိက္ေနခ်ိန္ မွာ
  ဒီလိုေျပာၾကားလိုက္တာပါ ။သီးျခားအေနနဲ႕ ဂ်စ္လတ္က သူမဟာ နိုင္ငံက
  မြတ္ဆလင္ဗလီေတြကုိ သူလွ်ိဳအဖဲြအစည္းေတြကေန ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ
  ေနတာကုိ ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားလုိက္လုိ႔ ၾသစေၾတးလွ်မြတ္ဆလင္မ်ားကိုေဒါက ထြက္ေစခဲ့တာပါ။

  သူ႔စကားေတြကုိ ကုိးကားရရင္..........

  " ျပည္ပကလာေရာက္ေနထုိင္သူေတြကသာ အသားက်ေအာင္လုပ္ရ
  မွာေလ၊ ၾသစေၾတးလ်သားေတြက လုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ေနခ်င္ေန မေနခ်င္ရင္ ထြက္သား''

  " တုိ႔ဟာ တခ်ဳိိ႕ပုဂၢလိကေတြနဲ႕သူတုိ႔ရဲ႕ယဥ္ေက်းမႈေတြကုိ ေစာ္ကားမိသလား
  ဆုိတာကုိ ေတြးေတြးပူေနရတဲ့ ဒီႏုိင္ငံအတြက္ က်ြန္မ ညည္းေငြ႔လာရပါၿပီး၊ ဘာလီက်ြန္းတုိက္ခုိက္မႈၿပီးကတည္းက ကြ်န္မတုိ႔ၾသစေႀတးလွ်သား အမ်ားစုမွာ မ်ဳိးခ်က္စိတ္ဓာတ္ေတြ တခ်ိန္ထုိး တုိးျမင့္လာတာေတြသိခဲ့
  ရပါၿပီ ''

  " ကြ်န္မတို႔ ယဥ္ေက်းမႈဟာ အႏွစ္ ၂၀၀ မွ်မက အမ်ဳိးသား/သမီး သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ရုန္းကန္ႀကိဳးစား တုိက္ပဲြ၀င္ ေအာင္ပဲြဆင္ၿပီးမွ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာခဲ့တာပါ''

  "ကြ်န္မတု႔ိ အဂၤလိမ္စကားကုိပဲ အဓိကေျပာပါတယ္။ စပိန္၊ လက္ဘႏြန္၊ အာရပ္၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ရုရွားနဲ႕ အျခားဘာသာစကားေတြ မေျပာပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ရွင္တုိ႔ ကြ်န္မတုိ႔လူ႔အသုိင္းအ၀ုိင္းမွာ အပါးအ၀င္ျဖစ္ခ်င္တယ္
  ဆုိရင္ ဒီဘာသာစကားကုိ သင္ၾကားပါ''

  "ၾသစေၾတးလ်လူမ်ဳိးအားလုံးဟာ ဘုရားသခင္ကုိ ယုံၾကည္ၾကပါတယ္ ခရစ္ယန္တခ်ဳိ႔တေလေၾကာင့္ လက်ၤာ၀ါဒီေၾကာင့္၊ ႏုိင္ငံေရးႏႈီးေဆာ္ခ်က္ စတာေတြေၾကာင့္ မဟုတ္ပါဘူး၊ ခရစ္ယန္အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီး အမ်ားက ဒီႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးကုိ ခရစ္ယန္အယူ၀ါဒအေပၚအေျချပဳကာ ထူေထာင္ခဲ့ၾက
  ေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းစြာကဗၼည္းအကၡရာ တင္ခဲ့ၾကတာပါ။''

  "ဒီအေၾကာင္းကုိ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕စာသင္ခန္းနံရံေတြမွာ ေဖၚျပထားႏုိင္မယ္
  ဆုိရင္ သင့္ေလ်ာ္မွာပါ ဘုရားသခင္နဲ႕သင္ အဆင္ေျပဖုိ႔မရိွဘူးဆုိရင္ သင္ရဲ႕အိမ္ရာသစ္အတြက္ ကမၻာ့အျခား တစ္ေနရာမွာသာ စဥ္းစားပါေတာ့
  လုိ႔ ကြ်န္မ အၾကံေပးပါရေစ၊ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ ဘုရားသခင္ဟာ ကြ်န္မတုိ႔ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းမုိ႔လုိ႔ပါဘဲ''

  "က်ြန္မတုိ႔ဟာ သင္တုိ႔ရဲ႕ယုံၾကည္မႈေတြကုိလက္ခံပါတယ္ ဘာ ညာ ေမးခြန္း
  ထုတ္ေနမွာလဲ မဟုတ္ပါဘူုး ကြ်န္မတုိ႔ေတာင္းဆုိေနတာတစ္ခုလုံးက
  သင္လည္း ကြ်န္မတုိ႔ယုံၾကည္ခ်က္ေတြကို လက္ခံဖုိ႔ ကြ်န္မတုိ႔နဲ႕
  အတူတကြ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း အဆင္ေျပေျပေနထုိင္သြားၾကဖုိ႔ပါဘဲ''

  " 'ဒါဟာ ကြ်န္မတု႔ိရဲ႕တုိင္ျပည္၊ နယ္ေျမ၊ ေနထုိင္မႈပုံစံပါ။ အဲဒီ ခံစား
  စံစားခြင့္အားလုံးကုိ သင္တုိ႔ကုိ ကြ်န္မတုိ႔က ေပးအပ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္
  သင္က ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕အလံ၊ က်ြန္မတုိ႔ရဲ႕အဓိ႒ာန္၊ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕ ခရစ္ယန္အယူ သုိ႔မဟုတ္ ကြ်န္မတုိ႔ရဲ႕လူေနမႈဘ၀ကို ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္ ျငင္ခုံလာမယ္
  ဆုိရင္ေတာ့ က်ြန္မအေလးအနက္ အားေပးခ်င္တာက ၾသစေတးလ် သားတုိ႔ရဲ႕ အျခားေသာ လြတ္လပ္ခြင့္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္တဲ့ "ထြက္ခြါသြားႏုိင္ခြင့္'' ကုိ ရယူလုိက္ၾကဖုိ႔ပါပဲ။

  "သင္ ဒီမွာမေပ်ာ္ရႊင္ဘူးဆုိရင္ ျပန္သြားပါ။ ကြန္မတုိ႔ သင့္ကုိ အတင္း
  လာခုိင္းခဲ့တာလည္း မဟုတ္ပါဘူုး၊ သင္ကသာ လာေနပါရေစလုိ႔
  ေတာင္းဆုိခဲ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ကုိလက္ခံႏုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံကုိ သင္ကလည္း လက္ခံေပးပါ''

  ဒီစာကုိ အဂၤလန္၊ ကေနဒါနဲ႕ အေမရိကန္တုိ႔မွာလဲ ျဖန္႔ေ၀ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ အလာတူး အမွန္တရားေတြကို ေျပာရဲတဲ့သတိၱေတြ ရွာေဖြေတြ႔ရိွလာမွာပါ...
  .................................................. .........................................
  *ရခုိင္ေဒသအတြင္းသုိ႔ မြတ္ဆလင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈအဆင့္အဆင့္စာအုပ္မွ ကူးယူတင္ျပပါသည္ ။ 12. #170
  Junior Cupid is in the middle east   silvia is on a distinguished road
  Join Date
  May 2009
  Location
  Europe
  Posts
  139
  Thanks
  8,219
  Thanked 3,458 Times in 139 Posts

  Default

  [QUOTE=mokenlay;911166][SIZE=4]
  Hi Ko Mokenlay,
  I really like and appreciate your post. But I'd like to correct the fact that there were no Brigadier Generals from ethnic minorities apart from Major General Tin Oo and Maj.General Myint Swe.

  The following are other Bogyokes from ethnic groups:
  Maj. Gen. Ba Thaw ( Shan)
  Maj. Gen. Saw Pru (Rakhine)
  Brig. Gen. L. Khun Phan (Kachin)
  Brig. Gen. Htaung Zar Khaing ( Chin)
  All of them are from the Socialist Era.
  I ' m sure there were other Kayin Bogyokes but I can't recall their names. Perhaps, Sayar koluchaw knows. Looking forward to read more from you!


Closed Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts