+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 44 of 54
FirstFirst ... 34 42 43 44 45 46 ... LastLast
Results 431 to 440 of 533

Thread: [mm]2012 &ckdifjynfe,f b*FgvD qlylrI ESifh ywfoufonfh aqG;aEG;rIrsm;[/mm]

 1. #431
  VIMC Godly Cupid incubuz is nemo   Incubuz is on a distinguished road Incubuz's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  red dot
  Posts
  3,879
  Thanks
  68,331
  Thanked 91,243 Times in 3,893 Posts

  Default

  မတ္လ ၂၂ ရက္က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမာင္ေတာမဲဆႏၵနယ္မွ ဦးေဇာ္ကိရ္ အာမတ္(ခ) ဦးေအာင္ေဇာ္၀င္းက ရခုိင္ ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာခ႐ုိင္ရွိ ျပည္သူ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ယာယီသက္ေသခံ လက္မွတ္ (အျဖဴေရာင္ ကတ္)မ်ားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားၿပီး အခက္အခဲမ်ားရွိေန သျဖင့္ ယာယီသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားကို သက္ ဆုိင္ရာမွ မည္သည့္ေန႔မွစ၍ လဲလွယ္ ေပးမည္ကို သိလိုပါေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။
  OD;tmrwfqdkwm ...  OD;tmrwfar;cJhwJh tvm;wl ar;cGef;udk wmarGtrwf vJhvJh0if;aqGu raeYu vTwfawmfrSm xyfrHar;jref;oGm;cJhygw,f/

  tjzLa&mifu'fom&dSwJhtwGuf c&D;oGm;
  r&jcif;? ynma&;tcuftcJrsm;&dSjcif;? tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm;enf;yg;jcif; wdkYudkBuHKawGYMu&ygw,f/ 'gaMumifh 'Du'fudk udkifaqmifxm;wJholawGudk b,ftcsdefrsdK;rSm EdkifiHom;u'f xkwfay;EdkifrvJqdkwmudk wdwdususajzMum;ay;apcsifvdkY ESpfcgxyfar;oGm;cJhygw,f/

  aemufuG,fu Zmwfwdkufxm;wmawGvm;vdkY oHo,yGm;rdw,f/ EdkY .. 'Dtpdk;&BuD;u BuHYzGHYygwDtpdk;&BuD;yJrvm; .. t[uf[uf/

  vTwfawmf0bfqdkufrSm ukwfzdkYoGm;&Smawmh rawGYwmeJY rSwfrdoavmufyJ jyefa&;ay;vdkufygw,f/
  I can see something big with well interconnectedness and wishing it to be accomplished.
  Reply With Quote   


 2. 08-23-2012 09:11 AM

  Reason
  Not necessary

 3. #432
  VIMC Godly Cupid   happyvalley is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  2,537
  Thanks
  52,826
  Thanked 81,208 Times in 2,560 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by NEO View Post
  ekdifiHom;ay;vdkuf&if tckNzpfoGm;wJhb*FvDqlylrlYudk qkcsvkdufovdkNzpfoGm; ekdifygw,f? aemufxyfqlylrlY awGrNzpfatmif tpdk;&bufu vmbfxdk;ovdkvJNzpfoGm;r,f/ 'DvdktawG;atac:awG0ifoGm;&if &ckdifom;awGudkowfNzwfrlY? rk'def;usifhrlY? &cdkif&GmawGudkrD;&dlUrlYawG[m tvkyfNzpfw,f? aemufxyfvdkcsif wmawG&Sd&ifvJ 'Dvdkvkyf&r,fqdk&if ydkqdk;oGm;ekdifygw,f/ olwkdYaqGrsdK;awGu urmrSmtiftm;MuD;w,f? olwdkYaemufrSm&yfwnfw,fqdkwmodaeMuw,f/ tJvdkcsdefrSm tpdk;&uyg olwkdYtvdkvdkufavsmay;ae&if xyfrHqlylzdkYwGef;tm;ay;vdkufovdkNzpfoGm;ekdifygw, f/
  tJ'DvkdyJ ,lqygw,f . . .EdkifiHom;ay;r,fhudpukd tvG,fwul jrefjrefqefqefvkyfvkdY rjzpfEkdifygbl; . . . tpkd;&vJ odrSmyg / tck'Dudp[m wkdif;jynftwGuf tvGefta&;MuD;wJh EkdifiHa&;jyemjzpfoGm;ygjyD / wpfzufu tpDtpOfwus pnf;0g;ukdufjyD; vkyfaqmifaecsdefrSm jrefrmEkdifiHtaeeJYvnf; tcktcsdefrSm ckdifrm jywfom;wJh Oya'tumtuG,f tiftm;tumtuG,f tapmifhta&SmufawG&SdzkdY vkdaeygjyD / jyD;awmh tcsdefukd wGufqjyD; pHepfwus wkefYjyefvkyfaqmifzkdYvkdygr,f / jzpfjyD;orQukdwkefYjyef aqmif&Guf&m uae OD;aqmifumuG,fwm;qD;zkdY vkyfaqmif&ygr,f /

  'gayr,fh usaemfjrifwmuawmh wcdsefrSm b*FvDwcsdKYudkawmh EkdifiHom;tjzpfay;& ygvdrfhr,f? qkdvkdwmu usaemfwkdYzufu vkHavmufwJh tpDtrHawG taotjcm pDpOfjyD;csdefukd ajymwmyg /
  Quote Originally Posted by NEO View Post
  OD;odef;pdefaNymwJh b*FvDawGudk Nrefrmqefvmatmif pmoifay;r,f? NrefrmrlYNyKzdkYMudK;pm; r,hfqef' awG[m Nzpfvmp&mr&Sdygbl;/ olwkdYukdrsdkKvdkYr&ekdifyg/ olwdkYuom rsdKzdkYMudK;pm;aeMuwmawGU&w,f/ 'gayr,fh &ckdifom;awGudk rsdKvdkYr&bl;qdkwmolwdkYodygw,f/ vlrsdKrSvlrsdK;aysmufr,fqdkwJh v0u aqmifyk'f[m &ckdkifNynfrSm rrSefygbl;/ 'gawGukd tm;wJhwaeY a&;ygOD;r,f/
  tJ'gaMumifhvnf; tckvkd&ckdifom;awGukdtMurf;zufowfjzwfwJh tqifhxda&mufvmwmyg . . . &ckdifom;awG[m 0HomEk&udwpdwf"mwf jyif;xefygw,f / olwkdYrsdKvkdYr&wJh vlrsdK;xJrSm &ckdifvlrsdK; awGu xdyfqkH;u&Sdaeygw,f / 'gaMumifh b*FvDacgif;aqmifawGu oD;jcm;jynfe,f ? ukd,fykdiftkyfcsKyf cGifh pojzifh [kd;,cifuwnf;u toHay;awmif;qkdcJhMuwmyg . . . olwkdY&Jh aemufqkH;&nfrSef;csuf uawmh oD;jcm;EkdifiHjzpfwnfa&;qkdwm usdef;aoygw,f / &ckdifom;awG[m trsdK;ukdcspfwJh pdwftaeeJY
  jyif;xefMuayr,fh bmomw&m;tqkH;trrsm;t& trsm;pk[m &ufpufMurf;MuKyfolrsm; r[kwfMuyg bl;/ olrsm;&Jh &ufpuf,kwfrmrSKawGukdom tckvkd cHcJhMu&wmyg /
  Quote Originally Posted by aungzaya View Post

  စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီကို မေျပာင္းလဲပဲ အမ်ိဳးသားေရးအလံေထာင္ျပီး ေႂကြးေၾကာ္ေနရုံနဲ့ စည္းလုံးမႈအစစ္အမွန္မရႏိုင္ဘူး။ ေပၚျပဴလာျဖစ္ရုံ တပြဲထိုးလူၾကိဳက္မ်ားရုံပဲ ရွိမယ္။ ဘင္ဂလီေတြ၊မြတ္စလင္ႏိုင္ငံေတြက ဒီေပ်ာ့ကြက္ကို အဓိကထားျပီး ကစားေနတာျဖစ္တယ္။
  rSefygw,f / usaemfwkdY EkdifiH&Jhtajymif;tvJumv tvSKyftcwfawGukd tcGifhaumif;,ljyD; b*FvDawGu olwkdYta&;ukdwGef;wifaeMuwmyg / usaemfwkdYjrefrmEkdifiHom;tm;vkH;taeeJY zmomv0gvkyfjyD; ukd,fhtusdK;pD;yGm;eJY rqkdifovkd ? odyfta&;rMuD;ovkd vkyfaevkdY r&ygbl; / usaemfwkdYEkdifiHtaeeJY tpa&;EkdifiHom;awG&Jh ukd,fhtrsdK;om;a&;twGuf pnf;vkH;nDnGwfrSKvkdrsdK; w0ufavmuf&Sd&ifyJ 'Db*FvD jyemukd usaemfwkdY taumif;qkH;ajz&Sif;EkdifrSm aocsmygw,f /
  Quote Originally Posted by mokenlay View Post
  b,fvdkyJNzpfNzpf pdwfnpfzdkYaumif;wJY 'DNyemNrefNrefaNyvnfoGm; apcsifygw,f? r&SdwJY wdkif;Nynf&JY tm;udk 'DudpwpfckxJrSmyJ yHkcsypfzdkYroifYygbl;? Nyemu a&&Snfav tm;ydkukefavygyJ/
  [kwfygw,f . . . tckrS tm;,lwnfaqmufump wkdif;jynftwGuf &ckdifudp[m tawmfav; tm;,kwfapygw,f . . . usaemfwkdYawG a&SYukdvSrf;zkdY ykdcufoGm;ygw,f /
  Reply With Quote   


 4. #433
  VIMC r[m;',m; Cupid Buzy Buzy Buzy   MrYoDa is on a distinguished road MrYoDa's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Internet
  Posts
  4,465
  Thanks
  22,447
  Thanked 120,304 Times in 4,473 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Incubuz View Post
  OD;tmrwfqdkwm ...
  tjzLa&mifu'fom&dSwJhtwGuf c&D;oGm;
  r&jcif;? ynma&;tcuftcJrsm;&dSjcif;? tvkyftudkiftcGifhtvrf;rsm;enf;yg;jcif; wdkYudkBuHKawGYMu&ygw,f/ 'gaMumifh 'Du'fudk udkifaqmifxm;wJholawGudk b,ftcsdefrsdK;rSm EdkifiHom;u'f xkwfay;EdkifrvJqdkwmudk wdwdususajzMum;ay;apcsifvdkY ESpfcgxyfar;oGm;cJhygw,f/
  tjzLa&mifu'f[m ,m,D aexdkifcGifh yJ/ tjzLu'f &SdwJh twGuf EdkifiHom;u'f xkwfay;r,f qdkwmrsdK; r&Sdbl;/ 'Dawmh olar;wm [m[m olvdkcsifwJh tajz&p&m taMumif;r&Sdbl;/ ay;wJh ol opmazgufyJ/

  'Dae&m rSm tpdk;& bmawGvkyfaeovJ qdkwm vdkufMunfhzdk hvdkvmNyD/ wu,fyJ *i,fauG hauG hwmvm;/

  EdkifiHom; taeeJ hay;&wmawGawmh &Sdvmvdrfhr,f/ ray;vdk hrjzpfwJh taetxm; vJ &Sdw,f/ 'gayr,fh ay;csifwdkif; ay;wm rsdK; rjzpfatmif wpfckck eJ hcsD&vdrfhr,f/ 'gayr,fh vuf&SdOya'u acsmifydwf xm;ovdk jzpfaew,f EdkifiHom; Oya'udk jyefoHk;oyfwm[m 'DacsmifydwfrdaewJh tcsufawGudk vl;omvGef h h omjzpfatmif jyifzdk havmufyJ &nf&G,f [ef&Sdw,f/ bmhaMumifhvJ qdkawmh 'DOya'udk jyifqifEdkifzdk hvTwfawmf tqifhqihf rSm wif&tHk;r,f? aqG;aEG;&tHk;r,f/ vufrcHEdkifp&m &Sd&if jyXmef;rSm r[kwfbl;/ 'dtwGuf odyfylp&mawmh &Sdr,f rxifbl;/ 'gudk tpdk;&uvJ odw,f? vTwfawmfuvJ odw,f/

  orw&J h o0PfvTmrSm &cdkif tcsdK heJ hywfoufwJh tcsufawGygw,f/ 'gudk uef huGufcHxm;&w,f/ wpfbufuvJ ol hrSm cdkifvHkwJh taxmuftxm; r&SdbJ e Jh ajymrSm r[kwfbl;/ tpdk;&[m awmifukwf tpD&if cHpm[m udk,fh bufu trSm; wpfckck udk cdkifcdkifvHkvHk&xm;vdk h'gudk oufomapzdk hwpfenf;enf;eJ hBuHaewmvJ jzpfEdkifw,f/ refbmwpfa,muf a&;zl;ygw,f/ tJh'd um;rSm ygcJhwJh ol 10 a,muf[m vrf;rSm AvDwdkif;0if wJh twGuf um;ay: ygwJh wpfa,mufu rsufap haemuf NyD; zkef;qufvdkufw,f qdkwmrsdK; awG Mum;&w,f/ o0PfvTm [m tJh'd vdk rsdK; qifqif awG h&SdrI wpfck eJ hywfouf aervm; vdk hawG;rdwm &Sdw,f/ tpdk;&taeeJ h'D tjzpf tysufudk ao;odrfcsif [ef&Sdw,f/ aESmifhaES;aew,f qdkuwnf;u taMumif; wpfckck awG hxm;vdk hyJ/

  jrefrm&J hpdk;&drfrI [m b,f[mvJ
  'gayr,fh rlqvifEdkifiHawG &J hzdtm;udk jyif;jyif; xefxef jywfjywf om;om; rwkef hjyef wm bmhaMumifhvJ vdk hpOf;pm; &cufaew,f / wu,fwrf; uRefawmfwdk h[m rlqvifawG&J hzdtm;ukd pdk;&drfp&m odyfr&Sdbl;/ tmpD,Hzdtm; qdkwm acgif;xJ xnfhp&m rvdkbl;/ tmpD,Hqdkwm udk,fu upm;cJhwm/ 1992 wkef;u aqmf'D rif;om; ppft&m&Sd&J hpum;aMumifh Armtpdk;& aysmh w,fqdkwmrsdK; zwf&wmawmh odyfobm0 rusbl;/ Arm ppftpdk;&[m taemuf&J h ppfa&; zdtm;udk yJ pdk;&drfcJhwm/ xpfceJ &Sd tar&duef ajcaxmuf ajy;zuf&wJh aqmf'D &J h ppfa&; Av avmufudk acgif;xJ xnfhp&m rvdkbl;/ tdktdkifpD EdkifiHawG [m b,favmuf rsm; pnf;vHk;EdkifovJ/ twGif;rSmwif tD&efeJ hwl&uDvdk NydKifaewJ hEdkifiHawG &Sdw,f/ tmPm&SifqefwJh tawG;tac: awGeJ h EdkifiHa&;t& bHk&yfwnfrI r&SdEdkifwm[m ppfa&;pkpnf;rIudk rjzpfEdkifbl;/

  'gayr,fh 'gudk taMumif; jyKNyD; 0ifvmEdkifwJh ukv qHk;jzwfcsufeJ h r[mrdwf wyfudk awmh eJeJ yJ jzpfjzpf aMumufw,f/ r[mrdwf ppfa&; pGufzufrIudk tHwk ckcHEdkifwJh tiftm; jrefrmrSm r&Sdbl;/ aumfA&m *dkvf; rSm jrefrm taeeJ hygcsif w,fvdk h avoHypfwm awG[m 'Dtaemuf&J hppfa&; eJ hywfoufNyD; pdk;&drf ae&rIudk tNyD;tjywf z,f&Sm;zdk h jyifwmyJ/ urmh ppfa&; tiftm;BuD; r[mrdwftzGJ hrSm tzGJ h0if jzpf&if ppfa&; t& tjcdrf;ajcmuf cH&rI[m enf;yg; oGm;NyD/

  'djyif pD;yGm;a&; t& zdtm;ay;EkdifrSmvm;/ jrefrmEdkifiHudk xdcdkufatmif pD;yGm;a&; t&zdtm; ay;EdkifwJh rlqvifEdkifiH r&Sdbl;/ tJh'drSm wpfck &Sdwm a&eH.. / 'Da&eH &J hMoZm vTrf;rdk;rI cH&wJh txJrSm uRefawmfwdk hEdkifiHvJ rvGwfbl;/ tdkyuftzGJ H0if EdkifiH trsm; pku rlqvif edKifiHawG.. 'Dbufu ae wpfpHkwpf&m vSnfh tMuyfudkif&if EkdifiH tawmfav; xdEdkifw,f? pd;yGm;a&;rSm aemufu aqmifh qGJwmrsdK; cH&Edkifw,f/

  'gayr,fh jynfwGif; rlqvifawG&J htjrifudkawmh xnfh pOf;pm; &vdrfhr,f/
  &cdkif ta&;eJ hywfoufNyD; aemufqufwGJ b*FgvDawGudk udkifwG,fzkd hrSm tpdk;&&J hudkifwG,f yHkawGudk jynfwGif; rlqvifawG &J hvufcHrI vdkw,f/ aemuf xpfceJ &Sd rlvqifudk wG,fr,f? AvD zsufr,f qdkwm uRefawmfwdk hArm todkif; t0ef;rSm yHkaovdk jzpfaew,f/ tpdk;&uyJ vrf;aMumif; ay;w,f ajymajym jynfrSmjzpfcJh zl;wmawG bmawG[m aemiftwGuf aumif;aom tvm;tvm r[kwfbl;/ 'ghaMumifh tpdk;& tBuD;tuJ &J h tjrif[m oufao cdkifvHkNyD; rQw zdk hvdkw,f/ vGwfvyfwJh pHkprf;a&; aumfr&SifrSm ygwJh olawG [m jynfy zdtm;udk avsmhcszdk heJ h jynfwGif; rlqvifawG &J hvufcH axmufcHrIudk &zdk twGuf vlpDpOfxm;wm awG h&vdrfhr,f/

  o0PfvTm rSm BuH hzGH h rJ &zdk htwGuf tMuHtzef vkyfcJhw,fqdkwJh taMumif;awG vJ ygw,f? v0u t*wd vdkufpm; rIawGvJ ygw,f qdkwmrsKd; zwfvdkufw,f/ 'gawG[m uRefawmfwdk hrSef;xm;wJh b*FgvD awGudk EdkifiHom; pdppf wJh tcgrSm oHk;r,fh taMumif;awG jzpfvdrfhr,f/ t&ifuvdk rD;xJ ygoGm;vdk hyg qdkwmrsdK; r&avmufbl;/ BuH hzGH h zefxm;cJhwm? v0u pm;cJh vd khay;xm;wm awG h&if jyefodrf;r,f/ tjzL u'f tqifh jyefavsm usr,f/ 'Dvkd pdppfwJh tcgrSm pdppfyHk pdppf enf;awGudk jynfwGif; rD'D,mawG uae axmuf Munfh jyefMum; wmrsdK; vdktyf vmvdrfhr,f/ 'grSom 'Dvl udk EdkifiHom;u y,fvdkufw,fa[h .. qdk&if [kwfw,f .. y,foifhw,f. 'Dvludk tcsuf tvufawG nDnGwfrSefuef vdk hay;vdkufw,f a[h ... [kwfw,f vufcHw,f qdkwmrsdK; jzpfzdk hvdk w,f/ 'Dae&mrSm rD'D,mawG&J hwm0ef ydkif; ygvmNyD/ jynfwGif; rD'D,mawG wm0ef aMuMu tHk;rSmyJ/ 'Dvdk transparency &Sd&Sd pdppf vdkuf&if EdkifiHom; jzpfvmr,fh b*FgvD 50% rausmf Edkifbl;/ vkyfyHkudkifyHk[m Oya' eJ hnD aeorQ tjyifu bmyJ atmfatmf u&kpdkufp&m rvdkbl;/

  aemufydkif; cdk;0ifvmwJh olr&Sdbl; qdkwm a&S hydkif;cdk;0ifvmwJh olawG &Sdw,fvdk hajymwmvJ jzpfEkdifw,f qdkvdkwmu olwdk hudkvufcH&ayr,fh EdkifiHom; jzpfzdk hu Oya'twdkif;yJ jzpf&r,f / wu,fvJ jrefrm bufu cRwfcsHKus aeawmh 0ifwJhol enf;oGm;w,f vdk hqdkw,f/ tJh 'dvdk pdppf&m rSm EdkifiHom; u jyKwfusefcJh wJh olawG &Sdr,f/ 'DvlawGudk pDrHzdk hu tefcsm rif;BuD;udk ajymwJh twdkif; jzpfvmvdrfhr,f/
  r[kwfrcH-cGef;wHk hjyefaomf-rSefaomfvnf;&SH;-vlvnf;rkef;\/
  Reply With Quote   


 5. #434
  VIMC & Best member of the year Godly Cupid   koluchaw is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  3,854
  Thanks
  59,045
  Thanked 106,830 Times in 3,972 Posts

  Default

  'DaeUazhbkwfrS 0HomEk rSmawGUvdkufwmuawmh EdkifiHawmforw\o0PfvTm ESifh &cdkifjynfe,ftwGif; jzpfyGm;cJhaom y#dyujzpfpOfrsm; owif;okH;oyfcsufrSwfwrf; udkawGU&w,f/

  &cdkiftrwfawG uefUuGufr,fqdkvJ uefUuGwfp&myJ/ ueOD; pkHprf;ppfaq;a&;tzGJU\ tpD&ifcHpmudk EdkifiHawmfor
  w rESpfjrdKUvdkU 'kwd,ajrmuf pkHprf;ppfaq;a&;aumfr&Sif udk xyfzGJUw,fvdkUyJ okH;oyf&rSmyJ/ olwdkU&JU oufwrf;u Edk0ifbmvtxd ay;xm;awmh taMumif;pkHod&atmif 3 v apmifhayOD;awmh/

  a[m'DrSmvifh
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #435
  Noble Contributor Cadet Cupid   Jim is on a distinguished road Jim's Avatar
  Join Date
  Sep 2009
  Posts
  408
  Thanks
  14,567
  Thanked 16,270 Times in 424 Posts

  Default


  Credited to Original uploader.
  EdkifiHom;om ay;r,fqdkvdkhuawmh 'Davmufazgif;yGaewJh b*FgvDawG 'DvdkvmrSm/
  (w&kwfjzKeJh wdkufwHk;u vlvdIif;taMumif; owd&rdw,f)
  (1) 1982 EdkifiHom; Oya'NyifzdkU vTwfawmf qHk;jzwfcsuf 6v rS 1ESpf?
  (2) Oya' Nyifqifa&;om;Ncif; 1ESpf rS 3ESpf?
  (3) vTwfawmf rS twnfjyK qHk;jzwfcsuf 6v rS 1ESpf?
  (4) EdkifiHom; pDppfa&; 0efxrf;rsm; avhusifhjcif; 6v rS 1ESpf?
  (5) tpdk;& topf(2015)rS jyefvnfqef;ppfjcif;..xdyf(1) rSjyefp...
  (6) EdkifiHom; tjzpfpDppfjcif; waeU 25 a,muf...
  (7) orwMuD;u ynmoifay;r,fqdkawmh..NAdwpfvdk pmar;yGJajz&r,fh tvm;tvm&Sdw,f/
  ( EdkifiHom; tNzpf opmqdkyGJ(puFmyl pwdkif) jrefrmha&ydkifeuf?ta0;qHk;uRef;ay: rSm...

  awG;rdorQ?
  *sifrf
  Last edited by Jim; 08-24-2012 at 04:48 AM.
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 26 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #436
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,307
  Thanks
  112,480
  Thanked 215,631 Times in 6,320 Posts

  Default

  'DaeY orw&JY &cdkifta&;Nyem oHk;oyfcsuf o0PfvTmudk tGefvdkif;rSmzwf&w,f/ o0PfvTmu yHkrSeforwwpfa,muftaeeJY xkwfNyefay;ydkYwJY o0PfvTmrdkY (usaemfYwpfa,mufwnf;twGufqdk&if) odyfpdwf0ifpm;p&m r[kwfvSygbl;/ (usaemfu zJYaewG,faewJY owif;udkrS pdwf0ifpm;wmudk; [D;)

  'Do0PfvTm&JY aemufqufwGJ &cdkifNynfe,ftwGif;NzpfyGm;cJYaom y#dyu
  NzpfpOfrsm; owif;oHk;yfcsufrSwfwrf;? tJ'gurS wu,fYtESpf (usaemfBudKufwmudkaNymwm)/

  'DtxJrSm u
  @awGcGJNyD; wifNyxm;w,f/ eHygwfwpfu wnfNidrfat;csrf;rSK taNctae - 'guawmY tpdk;&eJY vHkNcHKa&;wyfzGJY0ifrsm;&JY wnfNidrfat;csrf;rSK&atmif vkyfaqmifaeyHkudkaz:Nyxm;wm/

  eHygwfESpfu vrf;yef;qufoG,frSK taNcae - 'gu vuf&SdtaNcae&JY yuwdtrSefudkaz:Nyxm;NyD; &cdkifNynfe,f&JY vrf;yef;qufoG,fa&;rSm a&aBumif;udk t"duxm;ae&rSKeJY y#dyu
  aBumifY a&aBumif;oGm;vmrSKudk uefYowfwmrsKd;vkyfvmwJYtwGuf tcuftcJawGNzpf&wJYtaBumif; txl;oNzifY vrf;yef;qufoG,fa&;NywfawmufoGm;wJY a'oawGrSm qefpyg;NywfvyfrSKeJY BuHK&wJYtaBumif; eJY vHkNcHKpdwfrcsvdkY ausmif;q&m q&mrrsm;tyg0if ausmif;om;awGeJY NynfolawG oGmvma&;rSm tuefYtowfawGNzpfae&aBumif; oHk;oyfwifNyxm;w,f/

  eHygwfoHk;u y#dyu
  aBumifY ppfawGeJY teDu NrdKYawG&GmawGrSm pD;yGm;a&;vkyfief;awG &yfwefYukefwm? ausmufNzLrSmqdk pDrHudefvkyfief;yg &yfwefYoGm;wm pwmawG az:Nyxm;NyD; edKifiHawmfa&m &cdkifNynfe,fyg 'Dy#dyuaBumifY pD;yGm;a&;t& tawmfxdcdkufcHpm;&w,f? 'DtusKd;quf[m ESpftenf;txd &kdufcwfaeOD;r,fvdkY oHk;oyfwifNyxm;w,f/

  eHygwfav;u &cdkifwdkif;&if;om;rsm;udk oHk;oyfcsuf (tJ'gu tESpf? tck tmtifef'DyD tBuD;tus,fa'gyGaewJY [maygY) tNynfYtpHkzwfBunfY  eHygwfig;u b*FgvDawGudk oHk;oyfxm;csuf ('gvnf; pdwf0ifpm;zdkYaumif;w,f? vufawGuswJY oHk;oyfcsufvdkY aNym&r,f) tNynftpHkudkzwfBunfY  eHygwfaNcmufu aqmif&GufoifYwmudk tBuHNyKxm;wm ('gvnf; tawmfYudk vufawGYusygw,f)/ tBuHNyKxm;wmu armfv0Drsm;eJY b*FgvDacgif;aqmifawG yuwdtaNcaerSefudk rsufuG,fNyKNyD; bmoma&;rSKdif;xdk;rSKeJY acgif;a&SmifrSKudk enf;vrf;oHk;NyKNyifoGm;zdkY? vlOD;a&xdef;csKyfa&;udk &J&Jwif;wif;eJY pepfwusvkyfzdkY? NyifyvlYtzGJYtpnf;eJY xdawG&atmif aqmif&Gufay;zdkY? ynma&;NrSifYwifay;zdkY ? edKifiHawmftpdk;&&JY t&dyfatmufxJ 0ifa&mufapzdkY? tpGef;a&muftzGJYtpnf;awGuae cGJxGufvmapzdkY pwmawG tBuHNyKxm;ygw,f/

  eHygwfckepfu edKifiHwum wkefYNyefcsufawGudk oHk;oyfxm;wm? qdkvdkcsifwmu oHwrefa&;rsufESmpmrSm NrefrmYta&;edrfYaerSKudk aNymcsifwmyJ/

  eHygwf&Spfu vufwavmaNz&Sif;rSKawG olwdkYbmawGvkyfaew,f qdkwmudk csNywm? qdkvdkwmu vkyfoifYvkyfxdkufudk vkyfaew,faygY/

  eHygwfudk;u a&&Snfvkyf&rJY[mawGudk wifNyxm;wm/ atmifNrifr,fqdk tawmfaumif;r,fvdkY NrifrdwmyJ/  eHygwf wpfq,fu pD;yGm;a&;? 'gvnf; pdwf0ifpm;zdkYaumif;w,f? &cdkifNynfe,fpD;yGm;a&;aumif;zdkY 'gawGvkyfoifYygw,f/  eHygwf q,fYwpfeJY q,fYESpfu Oya'pdk;rdk;a&;eJY bmoma&;/ 'DtxJrSmawmY bmoma&;q&mudkawG b,fvdkudkifwG,frvJ qdkwmudk wifNyxm;wm/  NcHKNyD;aNym&&if 'DoHk;oyfcsufu rSefw,frSm;w,f usaemfraNymedKifayrJY tawmfYudk vufawGYuswJY oHk;oyfcsufyJvdkY usaemfawmY xifwmyJ/

  udk,fawGu trsKd; bmom omoem qdkwmBuD; &ifxJrSm tcH&Sdaewm wcsKdYtcsufawGudk rausreyfNzpfwmrsKd; &SdwmaygY? 'gayrJY vufawGYrSm 'Denf;eJYyJ 'DNy
  emudk aNz&Sif;vdkY&r,fvdkY xifwmyJ (usaemfYtNrifaNymwmyg)/ vuf&Sdudk,fYtaNcaeu tpa&;vfxlaxmifp tqifYawmifr&SdyJav/

  Reply With Quote   


 10. #437
  VIMC r[m;',m; Cupid Buzy Buzy Buzy   MrYoDa is on a distinguished road MrYoDa's Avatar
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Internet
  Posts
  4,465
  Thanks
  22,447
  Thanked 120,304 Times in 4,473 Posts

  Default

  uRefawmfawmh reufu tvJAif;u owif;yJ zwfcJh&wm/ &cdkif awGuawmh auseyfrSm r[kwfbl;/ 'gayr,fh 'DpGyfqGJcsufu vJ taMumif;rJh awmh ygvmrSm r[kwfbl;/ ckvdk acwfrSm oufao r&SdbJ e0w-tez acwfvdk &rf;wkyf ajym&if 'Davmuf pef;pef;wifh jzpfwJh udprSm olwdk h emr,fqdkwm tpdk;& odrSmyJ/ ckawmif uef huGufcH&NyD / yk*dkvfa&; t&awmh tJh'dvdk oufaoawG csjy vmrSm udkawmh odyfrvdkvm;bl;/ o0PfvTm rSm 'DoHk;oyfcsufBuD; xnfhay;vdkufwm? &cdkifygwDawGudk ac: awG hNyD; udk,fhvludk,f xdef;cdkif;wm awG / (pum;rpyf- &ckdif ygwDu xkwfwJh pmrSm ukvm; vdk hyJ oHk;xm; wmawG hw,f/ )

  tJh'd aemufydkif; oHk;oyfcsuf rSm jrKyfaewm wpfcsuf ygw,f/ pdk;&drfwmvJ tJh'd tcsufyJ/ vlOD;a& wdk;yGm;rI eJ hbmoma&; tpGef;a&muf ydk hcsrIudk xdef;zdk h/
  tJh 'dvdk xdef;Edkifzdk htwGuf 'DvlawG[m EdkifiHom; tqifh r&SdrS jzpfvdrfh r,f/ tJh'g
  key yJ/ jzpfEdkif&if wpfvifwpfr,mudk udk Oya'eJ hom jyXef;ypfvdkuf/ (wdk hu taeom BuD;yJ aem.. [d )
  r[kwfrcH-cGef;wHk hjyefaomf-rSefaomfvnf;&SH;-vlvnf;rkef;\/
  Reply With Quote   


 11. #438
  Wizard Cupid ?   aungzaya is on a distinguished road aungzaya's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Posts
  1,092
  Thanks
  2,318
  Thanked 23,970 Times in 1,158 Posts

  Default

  ရခိုင္ေတြဘက္က ေဒါသအေလ်ာက္ လြန္တာေတြရွိေကာင္းရွိႏိုင္မယ္။ ခုခံကာကြယ္တဲ့ အေျခအေနမွာ အထိန္းအကြပ္မရွိတာမ်ိဳးပဲျဖစ္ႏိုင္တယ္။ အလားတူျဖစ္ရပ္ေတြ ၈၈ တုံးက အခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့တာပဲ။
  အဓိကရုံးတခုလုံးကို ျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အဓိက အေၾကာင္းတရားတရပ္အျဖစ္ မယူဆဘူး။ အစိုးရအေနနဲ့ ထုတ္ေဖာ္လိုက္တာဟာ ကမ႓ာကို ငါတို႕ဘက္ကလည္း မွားခဲ့ပါတယ္လို႕ ဝန္ခံလိုက္တာပဲ။

  ရခိုင္အေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ နဲ့ ဘဂၤလီအေပၚ သုံးသပ္ခ်က္ ႏွစ္ခု ယွဥ္ၾကည့္လိုက္ရင္ သိသာတယ္။

  ရခိုင္ကို ဘာသာေရးနဲ့ပါ ဆက္ႏြယ္တယ္၊ တႏိုင္ငံလုံးကို ျပန္႕ေအာင္ ၾကံစည္လုပ္တယ္လို႕ ေရးတယ္။ ( Plan )
  ဘင္ဂလီကို မသိနားမလည္၊ ပညာမဲ့၊ မိႈင္းတိုက္ခံရလို႕ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္လို႕ ေရးတယ္။ (Innocent)

  ေနာက္ဆုံးအဆင့္ ရီပို႕အေနနဲ့ ေဖာ္ျပသင့္သည့္တိုင္ စကားလုံးေရြးခ်ယ္မႈ ပါးနပ္လိမၼာမႈ မရွိဘူးလို႕ ျမင္တယ္။
  Last edited by aungzaya; 08-24-2012 at 04:40 AM.
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #439
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,307
  Thanks
  112,480
  Thanked 215,631 Times in 6,320 Posts

  Default

  vuf0g;ESpfzufwD;ygrS qdkwJY qdk&kd;&SdavYawmY Nyem NzpfNyD;qdk&if rSm;wm ESpfzufpvHk;yJav/ 'gayrJY tck'DNyBuD; 'DvdktaNctaetxd a&mufoGm;apwJY awmifukwfrSm vl 10 a,mufudk um;ay:uqGJcsNyD; bvdkif;BuD; &kdufowfvdkufwJY tNzpf&yfu &cdkifwdkif;&if;om;awG&JY yHk&dyfudk tawmfxdcdkufoGm;apcJYwmawmY trSefyJ/

  bmr[kwfwJY vlpdwfaysmufaewJY vlwpfpkaBumifY vlrsKd;wrsKd;vHk; emrnfysufapcJYwm/

  tNyefvSefwdkufcdkufwm ol&SKdYudk,f&SKdY rD;awG&SKdYBuwmxuf &cdkifNynfe,fu Ny
  emudk aNymNyDqdk&if 'DudpBuD;u a&SYqHk;u xGufvmwm odyfqdk;w,f? wdkif;NynfyHk&dyfvnf; ysufw,f/ wu,fvdkYom tJ'gBuD;rNzpfyJ armif;awm bl;oDawmifbufu pvSKyf&if b,favmufESdyfuGyfvdkY aumif;vdrfYrvJ/

  aemufwpfcku pDrHcefYuGJrSK nHYzsif;rSK udk,fusKd;&SmtusifYysufvmbfpm;rSK pwmawGaBumifY wwdkif;NynfvHk; ae&mtESHYrSm qif;&JrGJaw&ovdk aNray:aNratmuf oH,HZmwawGudk tmPm&SdolawGeJY oltaygif;ygawG&JY udk,fusKd;pD;yGm;twGuf toHk;csaeBuwJY udp
  &yf[m wpfwdkif;NynfvHk;tESHYrSm NzpfaecJYwmyg/

  'gudk wdkif;&if;om;awGbufu trsKd;om;a&;tNrifeJYyJ csnf;uyfaNymqdk BuavY&Sdw,f/ &cdkifrSmrS r[kwfbl; ucsifrSma&m &Srf;rSma&m rGefrSma&m u&ifwdkY u,m;wdkYrSma&m 'Dtwdkif;yJ/ 'Duae vlrsKd;a&; rkef;wD;rSKawGNrifYwufvma&m/

  &cdkifu "n0wDysufokef;aeY vGwfvyfa&; qHk;&SKH;aeY tESpfb,favmuf qdkNyD;usif;yovdk rGefuvnf; [Hom0wDysufokef;aeY qdkNyD; xvkyfw,f? &Srf;uvnf; pyfudkifz wdkif&Srf;xD;eef;udk xlaxmifwJYaeY qdkNyD; tBuD;tus,fvkyfBuNyefa&m/

  usaemfvnf; wdkif;&if;om;wpfa,mufyg trdbufua&m tzbufua&m b,faoG;raESm bomacsmyJ/ udk,fY&kd;&m ,Ofaus;rSK pmay tEkynm ordkif; pwmudk wefzdk;xm;wmyJ raysmufysufapcsifbl;yJ? 'gayrJY a[m'grGefaNr a[m'Du oH,ZmwawG rGefawGeJYyJqdkifw,f rGefawGtusKd;wGufyJ toHk;NyK&r,f qdkwJY pdwfxm;rsKd; wpfcgrSawmif rNzpfzl;bl;? igwdkYo,HZmwawGudk igwdkYroHk;&vdkY qif;&JrGJawaeygw,fvdkY pdwfxJ wpfcgrS ray:zl;bl;/

  'g[m pDrHcefYcGJrSKnHYzsif;NyD; tusifYysufudk,fusKd;&SmolawG&JY tNrwfxkwfaoG;pkwfrSKaBumifY 'DvdkrGJawae&mwm? rGJawwm vlrsKd;a&;eJY rqdkifbl; edKifiHa&;pepf eJYyJ qdkifw,fvdkY wavQmufvHk; vufcHcJYwmyJ/

  ordkif;a[mif;BuD;xJrSmyJ epfNrKwf&if; edKifiHa&;a[maNymNzefYa0rSKawGvkyf&if vlawGBum;rSm vlrsKd;a&;rkef;wD;rSKawG NzpfrSmyJ? temaz;awGudk cGmae&if temu b,fawmYrS aoG;wdwfrSmr[kwfbl;aygY/ udkudkBuD;aNymovdkyJ qm;awmY vdkwmaygY 'gayrJY odyfiHoGm;&ifvnf; raumif;bl;r[kwfvm;/

  (tqJcH&rSmudk BudKodvdkY vpfNyDAsKdY cpfcpf ) aeOD;As wufvmNyefNyD

  "ရခိုင္ျပည္နယ္ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္ မွတ္တမ္း" သည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပလာေသာ သတင္းသုံးသပ္ခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ျပီး သ၀ဏ္လႊာ မဟုတ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ေပးပို႕ေသာသ၀ဏ္လႊာမွာ စာပိုဒ္(၁)မွ (၆)အထိ ပါ၀င္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။


  OD;odef;pdef odyfupm;vGef;aeNyD upm;uGufu rNidrfbl;? [dkauGYa&muf [dkwufavSmfBuD;yJ
  Reply With Quote   


 14. #440
  Noble Contributor Senior Cupid   Aung Aung Oo is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  740
  Thanks
  437
  Thanked 20,861 Times in 738 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mokenlay View Post
  vuf0g;ESpfzufwD;ygrS qdkwJY qdk&kd;&SdavYawmY Nyem NzpfNyD;qdk&if rSm;wm ESpfzufpvHk;yJav/ 'gayrJY tck'DNyBuD; 'DvdktaNctaetxd a&mufoGm;apwJY awmifukwfrSm vl 10 a,mufudk um;ay:uqGJcsNyD; bvdkif;BuD; &kdufowfvdkufwJY tNzpf&yfu &cdkifwdkif;&if;om;awG&JY yHk&dyfudk tawmfxdcdkufoGm;apcJYwmawmY trSefyJ/
  -----------------------------------------------

  OD;odef;pdef odyfupm;vGef;aeNyD upm;uGufu rNidrfbl;? [dkauGYa&muf [dkwufavSmfBuD;yJ
  အသည္ ေတာင္ကုတ္က ျဖစ္ရပ္မွာ က်ဴးလြန္ခဲ့ တဲ့ လူအုပ္စုက ေဒသခံေတြလား။ တစ္ျခားက ၾကိဳတင္ ၾကံစည္ ျပင္ဆင္ျပီး ေရာက္လာသူေတြလား ဆုိတာ ခုထိ အေျဖမထြက္ေသးပါဘူး။ အေျဖမထြက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထားအရဆိုရင္ေတာ့ ေဒသခံေတြ ေဒါသအေလ်ာက္ စုမိတဲ့ လူအုပ္ျဖစ္ဖို႔ နည္းလာသလိုပါဘဲ။ ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ ဇာတ္တိုက္ထားတဲ့ သူေတြမိုသာ ခုထိ အေျဖမထြက္ ႏိုင္ေသးတာလို႔ ထင္ပါတယ္။

  အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ကုတ္ကိုင္းနားက ဗလီတစ္ခုကို တိုက္ခိုက္ေရးအတြက္ စနစ္တက် ေလ့က်င္ျပင္ဆင္ေပးထားသည့္ဟု ယံုၾကည္ရေသာ လူတစ္စုက ေရာက္ရွိတိုက္ခိုက္ ဖ်က္ဆီးျပီး အခ်ိန္ကိုက္ ျပန္လာၾကိဳေသာ ကားျဖင့္ ျပန္လည္ ထြက္ခြါသြားသည္ ဆိုသည့္ သတင္းကို ၾကားမိ မွတ္မိၾကအုန္းမွာပါ။

  ဟိုးတုန္းက ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဒီပဲယင္းဆိုတာၾကီးကို ေမ့ထားရင္ေတာင္ အလားတူ အလံရႈးလုပ္တဲ့ ကိစ္စေတြမွာ အထူးကြ်မ္းသူေတြရွိတယ္။ ဘယ္သူေတြ လုပ္ေလ့ရွိတယ္ ဆိုတာ သိၾကမွာပါ။ အခုဟာက လယ္ထဲက ရိုးျပတ္မီးရွိဳ႔ရင္း မႏိုင္မနင္း ျဖစ္ျပီး ကိုယ္လယ္တဲ မီးေလာင္ခံရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးမ်ား ျဖစ္သြားတာလားလို႔။
  Reply With Quote   

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 25 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts