+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 64 of 76
FirstFirst ... 14 54 62 63 64 65 66 74 ... LastLast
Results 631 to 640 of 751

Thread: [mm]jrefrmjynfrS owif;rsm; 1373[/mm]/[mm]74 ckESpf (11)[/mm]

 1. #631
  အခမဲ႔ ၿပာတာ မူၾကိဳ- က်ဴးပစ္   Mod12 has disabled reputation Mod12's Avatar
  Join Date
  May 2011
  Posts
  347
  Thanks
  2,650
  Thanked 3,733 Times in 334 Posts

  Default

  'D o&uf xJu wifxm;wJYydkYpfwcsdKYudk wNcm;oifhawmf&mae&mawGudka&GYay;vdkufonf/

  tGefvdkif;u&wJYowif;awGNzpfayr,fh owif;t&if;tNrpfawGu rcdkifvHkyJ NzpfyGm;yHk ( aoqHk;olOD;a&? tysuftpD; ) rwlwmawG awGY&Sd&ygw,f/ aemuf owif;&if;NrpfrcdkifvHkvdkY ydkYpfxJrSmudk a&;xm;wm awGY&wmawGaMumifh tGefvdkif;ay:rSowif;rsm;eJY NrefrmNynfrS aumv[mv rsm;xJudka&GYUay;vdkufygw,f/ wduscdkifvHkwJY owif;awGyJ 'Dae&mrSm wifapcsifygw,f/ raocsmao;bl;qdkwmod&if aumv[mv xJudk yJoGm;wifay;Muyg/

  aemifowif;o&ufxJwif&if pum;vHk; taNymtqdk *&kpdkufay;Muyg/ udk,fu apwemxm;NyD; wifay;ayr,fh udk,fh&JY pum;vHk;wcsdKYaMumifh bmoma&; t"du&kPf;MuD;xGm;vmatmifrNzpfapzdkY *&kpdkufay;Muyg/


  tm;vHk;udkaus;Zl;wifygw,f


  trf12
  Reply With Quote   


 2. #632
  VIMC Godly Cupid -   Shwe Myoh Tharr is on a distinguished road Shwe Myoh Tharr's Avatar
  Join Date
  Nov 2007
  Posts
  2,282
  Thanks
  48,590
  Thanked 64,137 Times in 2,215 Posts

  Lightbulb

  uGefawmfowif;axmufwpfa,mufr[kwfygbl;/ pdwfxJ&Sdwmav;awGudk yGifhyGifhvif;vif;ajymyghr,f/ tajz&SmcsifwJholrsm;twGuf enf;vrf;enf;enf;av;&vdk&jim;aygh/

  jrefrmjynfxJu twGif;pdwfawGxJrSm trkef;awGyGm;aewJh vlawG&Sdaeygw,f/ olwdkYawG[m vlrsdK;jcif;wlw,fvdkY (wpfzufu) qdkaomfvnf; bmoma&;u pnf;jcm;vdkufwJhtcgrSm tpGef;wzufpDudk a&mufoGm;Muygw,f/ cufwmu wpfpk[m b,fvdkyJ vlrsdK;wlvdkYqdkqdk 'DvlrsdK;awG&JhMum;xJrSm aeaeayrJh 'DvlrsdK;awG&Jh "avhp&dkuftusifhawGudk a&maESmEdkifpGrf;r&SdyJ olwdkY[m oD;jcm;vlrsdK;awGygqdkNyD; udk,fhbmomwoD;wjcm;aeaeMuwmygyJ/ uGefawmfhtjrif jyemjzpf&jcif;&Jhtp[m 'gygyJ/ tJ'gudkrS w&m;Oya'pdk;rdk;rIr&Sdawmh pdwf&dkif;0ifNyD; vkyfcsif&mvkyfaeMuwJhvlawGudk csufcsif;ta&;,lvdkYr&ygbl;/

  tckawmh trkef;yifawGa0aewJh vltkyfpktcsif;csif;Mum;xJrSm omrmeftrIudpav;aMumifh ESpfaygif;rsm;pGm twl,SOfwGJaevmwJh vlawGtcsif;csif; owf[,fjzwf[,fjzpfaewmawGjrif&Mum;&awmh pdwfrcsrf;omygbl;/

  tJ'gaMumifhrdkY t&yfxJu omrmefvlwef;pm;rsm;xuf qifjcifOmPfydkNyD;&SdwJh tGefvdkif;rdwfaqGrsm;taeeJY rdrdaMumifh vlrsdK;a&;bmoma&;t"du&kPf;rsm; trkef;yGm;rIrsm; qufvufrjzpfyGm;atmifxdef;odrf;umuG,f apmifha&SmufMuygvdkY wdkufwGef;vdkygw,f/
  Reply With Quote   


 3. #633
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  rdwDvmjrKdU jzpfpOfESifhywfoufonfh pkHprf;ppfaq;a&;tzGJU zGJUpnf;jcif;

  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   


 4. #634
  Senior Cupid   thet2006 is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  myanmar
  Posts
  685
  Thanks
  1,207
  Thanked 10,329 Times in 694 Posts

  Default

  rdxDvmc&dkifjrdK he,fudk tckbJ ta&;ay: tajctae orwu aBujimvdkufygNyD ppfbuftultnD awmif;cGifhay;vdkufyg NyD? vk,uftBurf;bufaeoklrsm;udk ESdyfuGyfygawmhr,f...mrtv nae4em&D breaking news rSmBum;vdkufwmav;yg...
  Last edited by thet2006; 03-22-2013 at 09:45 AM.
  Reply With Quote   


 5. #635
  VIMC Senior Cupid   azawgyi is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  529
  Thanks
  12,206
  Thanked 46,916 Times in 529 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Mod12 View Post
  'D o&uf xJu wifxm;wJYydkYpfwcsdKYudk wNcm;oifhawmf&mae&mawGudka&GYay;vdkufonf/

  tGefvdkif;u&wJYowif;awGNzpfayr,fh owif;t&if;tNrpfawGu rcdkifvHkyJ NzpfyGm;yHk ( aoqHk;olOD;a&? tysuftpD; ) rwlwmawG awGY&Sd&ygw,f/ aemuf owif;&if;NrpfrcdkifvHkvdkY ydkYpfxJrSmudk a&;xm;wm awGY&wmawGaMumifh tGefvdkif;ay:rSowif;rsm;eJY NrefrmNynfrS aumv[mv rsm;xJudka&GYUay;vdkufygw,f/ wduscdkifvHkwJY owif;awGyJ 'Dae&mrSm wifapcsifygw,f/ raocsmao;bl;qdkwmod&if aumv[mv xJudk yJoGm;wifay;Muyg/

  aemifowif;o&ufxJwif&if pum;vHk; taNymtqdk *&kpdkufay;Muyg/ udk,fu apwemxm;NyD; wifay;ayr,fh udk,fh&JY pum;vHk;wcsdKYaMumifh bmoma&; t"du&kPf;MuD;xGm;vmatmifrNzpfapzdkY *&kpdkufay;Muyg/


  tm;vHk;udkaus;Zl;wifygw,f


  trf12


  uGsefawmf u 'Dvdk pm rsdK; ra&;csifygbl; ? tckvJ pdwfraumif;Ncif; MuD;pGm ? ,l MuHK; r&
  Nzpf&Ncif; rsm;pGm ? tifrwef pdwf qif; &J Ncif; MuD;pGm eJU bJ a&;vdkuf & ygw,f/
  usL;ypf y&dwfowfMuD; vJ NzpfaMumif; ukef pif tukef odNyD; om;yg / NrefrmU ordkif;rSm
  tifrwef t&kyfqdk; ? tusnf; wefwmawG awmU Nzpf oGm; & yD aygU cif Asm/

  bmNzpfvdkU 'Davmufawmif NzpfoGm; & ovJ Asm ? vl awG pOf;pm;nPf r&SdawmU bl;vm;
  ,Ofaus;rI uif;rJU ae ovm; ? 'Davmufawmif vlrqefwJU pdwfrdkuf pdwf&dkif; 0ifaeyDvm;
  pOf;pm; p&myg/ wu,f Asm? b,f vdkrS taNz xkwfvdkU r& awmU ygbl; ? b,fvdk
  tusdK; aus;Zl; &SdvdkU ? b,f vdk &nf&G,f csuf awG b,fvdk &Sd vdkU tck vdk vkyf cJU Mu
  yg ovJ cifAsm ?

  vGyfvyfpGm ,HkMunf udk; uG,fcGifU qdkwm ta&; tMuD; qHk; vlU tcGifU ta&; w&yfyg/
  edkifiHawmfawmf rsm;rsm; &JU taNccH Oya'awG rSm xdyfqHk; u tNrJ yg yg w,f/ uGsefawmf
  wdkU NrefrmawG vlU tcGifU ta&; & csif w,f qdk ? 'Drdk ua& pD & vdk vS csD &JU qdk As
  ao csm av; pOf;pm; ay; Mu yg cif Asm /

  uGsefawmfU taMumif; wcg a&;Ny NyD; yg bD/ u&if ukvm; aoG; ruif; ygbl; ? uGsef
  awmU tar u rGef w&kyf aoG; ruif; vdkU uGsefawmf u bm vl rsdK; vJ vdkU ar;cGef;
  xkwfcJU NyD; yg bD/ tck uGsefawmf u Ak'f" bmomyg/ uGsefawmf uH ? uH \ tusdK;
  ay;Ncif; oabmudk ,HkMunfygw,f/ tusdK;aMumifU taMumif;Nzpfaom yXmef;a'oem udk
  ,HkMunfygw,f / pdwf eSifU &kyf qufpyf rIoabm tbd"rm a'oemudk ,HkMunfygw,f/
  Nzpf Ncif; ysufNcif; oabm tedp ? ocFg& oabm udk ,HkMunf ygw,f/ tMuGif; rJU
  csKyfndrf;&m edAmef oabm udk ,HkMunfygw,f / NzpfNcif; ysufNcif; &SK Nrif oHk; oyf
  wwf atmif ? orm"d wnfaqmufwJU 0dyoem w&m;awmf udk ,HkMunfygw,f/

  ewf orD; awG trsm;MuD; &Sd wJU ewfNybf aNcmuf xyf wdkU ? acgif; rSm *sdK ayguf
  ae wJU i&Jrif;MuD; wdkU ? qD yl tdk;MuD; wdkU ? u awmU udk,f vJ wcg rS rNrifbl;
  awmU raNym wwf awmU bl; Asm ? ewf tHk;oD; wdkU ? rrESJ wdkU ? udkMuD; ausmf wdkU
  bdk;bdk;atmif wdkU OD;&SifMuD; wdkU eJU awmU arG; u wJ u tquf tpyf r&Sd ygbl;

  pdwf raumif;bl; Asm ? Nym yHk MuD; b0 aNymif; oGm; wJU rdxDvmNrdKUMuD; MunfU &wm eJeJ
  rS pdwfrcsrf;om yg cif Asm / vl aygif; eSpfaomif; avmuf tdk; rJU tdrf rJU Nzpf oGm;
  &wm eJ eJ aemaem udp r[kwf& yg cif Asm ? ,lusKbf AD'D,dk awG rSm oGm; MunfU yg
  cifAsm ?

  tckbJ opfxl;vGif qdk'f rSm uGsefawmfMunfU & wJU AD'D,dk uvpf xJ rSm rdxDvm rD;avmif
  Nyif NymyHkMuD; &JU NrifuGif;yg/ wbufMuD; acgif;ay:wifNyD; ae Nyif; Nyif; yl ae wJU ? rD;
  cdk;aiGU awG wvl wvl eJU tylNyif; ae qJ NymyHk MuD; xJ rSm touf 70 ausmf tarMuD;
  u rD; uGsrf; aewJU olU oHopfwm av; udk w,k w, udkifMunfU aewm ? NyD; awmU
  rD;avmifxm; wJU oGyfrdk; tpkwf tNywf awG udk ? [dk [m aumif; edk; edk; ? 'D [m
  aumif; edk;edk; vdkuf pk ae wm? rsufeSm rSm vJ rsuf&nfawG u NzdKifNzdKif us vdkUaygUAsm

  ab; u touf 20 ausmf aNr; Nzpfol u ( tarMuD; &m ? vm yg Asm ? yl vGef;
  ygw,f Asm ? MunfU rae eJU awmU tarMuD; &m ? wck rS raumif; awmU yg bl;
  tarMuD; &,f ? uGsefawmf tukef Nyef 0,f ay; yr,f Asm ) olU tzGm; &JU vuf uav;
  udkifNyD; aNym &Smygw,f ? tarMuD; u ( rif; rod ygbl; om;av;&m ? 'dkU wdkuf u
  av; awmU Nyef raqmuf edkif awmUygbl; om;av; &,f? wJ av; awmif tedkifedkif xdk;
  ae & rSm ? 'D oGyfNym; xJ u aumif; wma v; eJeJ pk xm; rS ? 0g; "edbdk; av;
  oufom rSm ) wJU cifAsm ? tJ'g Arm rdom;pk aNr; tzGm; yg/

  tarMuD; cifAsm ? rD; tyl ? ae tyl ? Nym tyl awG Mum; ? olU &if xJu aomu u
  tNyif u tyl awG xuf trsm;MuD; ydk yl ae awmU ? ygwf0ef; usif udk odyHk r&yg/
  udkif; ? b,fvdk ZmwdrmefawG wufMuG Mu rSm vJ ? trsdK;bmom omoem 969 q&mwdkU
  cifAsm ? ra,mif &m qDvl; Asm/

  aemuf AD'D,dk wck u rdxDvm abmvHk;uGif; xJ rSm Asm? ukvm;rMuD; om;orD;awG
  wyHkMuD; udk azmUbl; ao;ao; av; xJ u xrif; awG udk tvSnfU us cGUH ay; aewmyg
  wNcm; ukvm;awG vJ trsm;MuD; As/ 9000 avmuf &Sd w,f vdkU owif; awG rSm zwf &
  yg w,f/ ae yl MuJ wJ trdk; tum u r&Sd ? aeU cif; qdk taNcmuf wdkuf ae vSrf;
  cH & vdk ? n us &if vJ at; vdkuf rJU trsdK; ? pdwf qif; &J p&m yg/

  wreuf vHk; aomuf a& r& bl; ? aemuf rS bkef;MuD; awG a&muf vm NyD; xrif; xkyf
  awG a0 aomufa& a0 eJU aygU Asm ? 'Davmuf aeyl ae wm ? waygif; aEG ? rwf v
  &JUaEG yg/ ae yl awmU xrif; xkyf awG odk; NyD aygU cif Asm/ 'D vdk odk; ae wJU
  uGswfuGswf tdyf eJU xkyfxm; wJU xrif;xkyf av; awG udk bJ ? qefU wef; vufNzefU
  ae Mu wJU vuf aygif; rsm;pGm udk vl apU ray; edkif cJU yg cifAsm ? tif rwef tNzpf
  qdk;vGef; yg w,f ? udk,fcsif; pm w&m; eJU pOf;pm; MunfU Mu yg cif Asm/

  NrefrmU toH u awGU qHk ar;Nref; cef; rSm xrif; xkyf a0 bdkU pDpOf ae wJU q&m
  MuD; u aNym oGm; wm ? reufydkif; u awmU acgufqGJaNcmuf av; awG bJ NyKwfNyD;
  pDpOf edkifygao; w,f ? nae us rS MuufO wvHk; pD avmuf NyKwfNyD; a0 ay; edkif
  atmif MudK;pm; ae yg w,f wJU As? Mum; &uf Mu yg o vm; cif Asm/
  ol wdkU twGuf vSLbdkU wef; bdkU pDpOf ay; Mu yg vm; cif Asm/

  'DvdkbJ NrdKUNyif u bkef;MuD;ausmif;0if; xJ trdk; r&Sd tum r&Sd Nzpfovdk ae &wJU Arm
  rdom;pk tkyfvdkufMuD; u vJ reJyg cif Asm ? awmfawmf 'kwfc a&mufMu & yg w,f
  tzdk;MuD; awG tzGm;MuD; awG cav;av; awG ? om; onf rat awG reJ ygcif Asm/

  rdxDvmqdkwm pD;yGm;a&; tifrwef awmifU wif; wJU NrdKU MuD; yg ? tck awmU ukefNyD
  aygU cifAsm ? awmf0ifeef; [dkw,f eJU r*Fvm cef;rMuD; u NrdKU Muufoa&aqmifaygUAsm
  r*Fvm tcrf;tem; qdk ? tJ'D rSm aqmif rS wifUw,f w,f qdk oudk;As/ tck awmU
  NymyHk NzpfoGm;NyDaygU cif Asm/ tJ'g u Arm ydkifwmyg/

  ukvm;awG buf u vJ olaX;awG rS a&G; xdwmyg/ tDvufx&Gef;epf pwdk;awG/ ukefpHk
  qdkifawG ? txnftvdyfqdkif awG reJygcifAsm ? eJwJU wefbdk; r[kwf&yg cifAsm/
  uGsefawmfvJ i,fi,f u rD; ab; 'kwfc a&mufbl; yg w,f ? trsdK; awG 0dkif;ulwm
  awmif q,feSpf q,f rdk; MudK;pm; vdkU b0 u evH rxl awmU ygbl;/

  tv[o Asm ? 'Davmuf rsm; wJU wefbdk; Nym NzpfoGm; & w,f Asm / wu,fawmU
  wNrdKUxJ ae ol tcsif;csif; rSm Arm&,f ukvm; &,f ? wcg rS Nyoem r&Sd ygbl;
  w&yfuGufxJ wvrf;xJ aqGpOf rsdK;quf ? bdk;bGm; pOfquf 3 quf avmuf ESpf200
  avmuf u wJ u wlwl ae vm wmyg/ aeUpOf cav; b0 uwJu upm; twlwl
  pm; twlwl ? ausmif;oGm; twlwl ? pD;yGm; twlwl ae vm cJU Mu wmyg/

  tck vJ rdwfaqGaumif; Nzpfwm ? Nrif& ygw,f/ ukvm; olaX;awG twGif; ypnf;
  Armtdrf vmxm; wm ? ukvm; oufMuD; &G,ftdk awG udk Arm rdwfaqG awG u
  tdrfrSmtayyf wifNyD; apmifU a&Smuf ay; wm ? NrdKUxJ u vl awG udk awm u
  Armrdwf aqG awG u vmac:NyD; ol wdkU tdrf awG rSm apmifU a&Smuf ay;wmawG
  trsm;MuD; yg cif Asm

  b,feJU Asm ? ukvm; qdkwm vl yg ? ig;cl qdk wm u v Jig; yg cifAsm/
  uGsefawmf wcg a&;Nybl; yg w,f? taemf&xm acwf u wJ u Aswf0d Aswfw qdkwm
  ukvm;nDaemif yg/ tJ'Dacwf u wJu ukvm; u ArmNynf a&muf aewmyg/ oxHkwdkU
  bm;tH armfvNrdKif bD;vif; wdkU u ukvm;awG u taemf&xmacwf u wJ u ArmNynf
  rSm ae yg w,f/ uGsefawmf vJ tJ'D ukvm;awG &JU rsdK;quf yg bJ/

  tck u ArmvJ tysuftpD; trsm;MuD; ? ukef;aumuf p&m r&Sd atmif NzpfoGm; wm
  vl awG trsm;MuD; ? ukvm; vJ wouf vHk; pD;yGm;awG tm;vHk; w&uf xJ eJU Nymus?
  qdk; vGef; vSyg w,f ? ck e awmf0ifeef; [dkw,f udk rD;&SdU vdkuf wm u Armyg/
  ab; u ukvm;tdrf udk rD;&SdU &if; tukef w&yfuGufvHk; rD;avmifoGm; wmyg/

  uGsefawmf u &efukefrSmbJ &Sd ae awmU rsufNrif r[kwf& yg cifAsm ? 'gayrJU eD;pyf&m
  rdxDvm rSm ae wJU Arma&m rdwfaqGukvm; udk yg owif;ar; yg w,f/ wu,fawmU
  Arm tdrfysufpD; wm ukvm; u rD;&SdKU wm vHk;0 ( vHk;0 ) r[kwf ovdk ? ukvm;
  tdrfawG udk rD;vdkuf&SdKUwm tdrfeD;csif; wvrf;xJom; Arm wa,muf rS ryg (ryg) yg
  cifAsm/ 'gNzifU b,fol awG u 'Dvdk vkyfcJU ovJ ? uGsefawmf Mum;& orQ azmufonf
  cs y r,f/ a0 bef pOf; pm;MunfU Mu yg cif Asm/

  pNzpfwJU aeU u a&Tqdkif rSm pum; rsm;Muwm owif;pm xJ vJ yg NyD; yg bD/
  tJ'g eJU rdxDvmNrdKU NymyHk b0 a&muf wm ? rqdkif vS yg cif Asm/ Nzpfwm u
  reuf 11 em&D ? aeUvnf 1 em&D avmuf u tukef &Jpcef; a&mufNyD; Oya' twdkif;
  trIzGifU Mu ? tNyef tvSef wdkif Mu aygU cif Asm ? 'D vdk rsdK; ta&mif;t0,f udp
  eJU &Hk; a&muf *gwfa&muf awG u ? Arm &,f ukvm; &,f r[kwf yg/ edkifiHwum
  rSm vJ NzpfavU Nzpf x &Sd yg w,f/

  'gayrJU tJ'DaeU naeydkif; rSm owif; Nzpf yg w,f ? &[ef;awmf wyg; udk ukvm;
  awG u AvD xJ qGJoGif;NyD; owfNypf yg w,f qdk yg w,f/ tJ'D txd vl awG u
  odkU avm odkUavm yg/ tJ'D nydkif; edkifiHNcm; toHvTifUXme Nrefrm tpDtpOf awG u
  owif; udk aZmif;ay;NyD; aMuNim ovdk NynfwGif; u vl awG eJU tifwmAsL; awG
  vkyfMu yg w,f ? awm u vl awG aoG;ql NyD aygU cif Asm/

  rNzpfoifU yg bl; cif Asm ? rD 'D,m awG usifU 0wf xdrf; bdkU vdk yg w,f/ trSm;
  trSef cP apmifU oifU wm aygU cif Asm ? ck awmU owif;OD; aNym csif wm wck
  eJU bJ 'Dvdk vkyfvdkuf awmU ? Mum; & orQ wNynfvHk; u vl awG tukef ,HkMu
  ygw,f/ tJ 'D rSm aemuf aeU reuf u pNyD; yGJ Murf; ukefawmU wmyg bJ wJU
  cifAs/ ab; em; u &GmawG u vl awG NrdKU wuf vm yg w,f/

  vm wHk; u awmU bm &nf &G,f csuf MuD;MuD; rm; rm; r&Sd yg bl; ? tJ'D rSm
  &nf&G,fcsuf aocsm &Sd wJU vl q,f*Pef; &JU vSKyf &Sm; rI atmuf rSm yGJ ysuf
  ukef yg w,f/ 'Dvl q,f*Pef; avmuf u rSdKif;wdkuf xm;wJU ol tpdwfawmif
  r&Sdygbl; ? tJ'D vl eJ pk eJU bJ wNrdKU vHk; rD;wdkuf oGm;wmyg / tJ 'D q,f
  *Pef; vl awG vuf xJ rSm &Sd orQ AvD vdyfpm ? ukvm; ydkif tdrf pm&if;
  qdkif pm&if; tukef&Sd yg w,f / wu,f awmU wae&m udk aocsm udk,f xdvuf
  a&muf vkyfoGm; wm 3 a,mufxuf rydkygbl; wJU cif Asm/

  AvDa&SU vlpkvla0;Nzpfwm eJU ? ukvm;qdkifa&SU rSm vl pk vla0;Nzpfwm eJU tJ'D
  3 a,muf avmuf u "gwfqD yHk;vdkufavmif;;NyD; rD; p&dKU yg w,f ? rD; pavmifwm
  eJU 'D vl awG r&Sd awmU yg bl; ? apmapm u aNym wJU awmu vl awG bJ usef
  yg awmU w,f/ rD; avmif awmU ypnf; o,fay; ovdkvdk eJU 0if r yg w,f/
  wa,muf u 0if ,l vdkU wckwck & oGm; wm eJU ? usef wJU vl awG u quf
  wdkuf aygU Asm/ bk rod ? b rod ? yGJ awmfMuD; aygU cif Asm/

  rdxDvm rD;owf&JU tiftm; u vJ um; 5 pD; 6 pD; ? wae&m pm avmuf 0dkif; Nidrf;
  bdkU tiftm; &Sd yg w,f/ ck e &SdKU wJU vl awG u tJ'D tcsdef rSm aemuf aNrmufydkif;
  buf rSm xyf &SdKU ae yg bD/ 'DawmU rD;owf u awmif aNy; ? aNrmuf aNy; aygU Asm/
  quf wdkuf qdk ovdk bJ ? NrdKU &JU ta&SU eJU taemuf u rD; awmuf awG wuf vm
  awmU ? rD; owf a&m ? &J a&m ? bm rS vkyf r& bJ ? ikwf wkyf xdkif ae & wJU
  b0 a&muf oGm; yg w,f/

  vkyf wJU vl awG u ? aomuf usifU ,kwf tm; MuD; w,f Asm ? yxr vl pk vla0;
  Nzpfatmif zG w,f? vl rsm; vm wm eJU rD; 0if&SdU w,f ? &kwf &kwf oJ oJ Nzpf oGm;
  vdkU &J eJU rD; owf u tHk vm &if ? cyf a0; a0; u aemuf wae &m udk rD;&SdU w,f/
  &J eJU rD;owf [dk aNy; 'D aNy; Nzpf ae &if ? wNrdKU vHk; ygwf &SdU awmU wm yg bJ
  vdkU rsufNrif awG u aNym Mu yg w,f cif Asm/

  OD;aqmifol q,f*Pef; u b,fol awG vJ qdk awmU tifwmeuf rSm aNym Mu wm
  trsm;MuD;yg ? 'gayrJU ukd,fawG cHpm; &ol rGwfqvifvlMuD;rsm; udk,f wdkifaNymxm; wJU
  toHzdkifawG em;axmifMunfUyg cif Asm ? wcsdKU zdkif awG opfxl;vGif qdk'f rSm &Sd qJyg/
  udkrif;udkedkif vufrdSKifcscJU & wJU rdxDvmu 88 wcsdKU ? rdxDvm teft,f'Du ygwD
  pnf;urf;azmufvdkU xkwfypfxm;ol wcsdKU eJU acwftqufquf a0avav ygav&m wcsdKU
  Nzpfygw,f/ a0bef pOf;pm;Muyg cifAsm/

  uGsefawmfwdkU tm;vHk; vlUiEGm;awG &JU tefw&,f udk oabmayguf xm;bdkU vdkygw,f/
  olwdkU vkyfenf; vkyf[ef udk odxm; ? owdxm; bdkU vdkygw,f/ bm ta&;NzpfNzpf
  bm udpbJ ay:ay: rD; &SdUbdkU MudK;pm;ol [m vlU iEGm;Nzpfygw,f/ csufcsif; wm;qD;
  bdkU vdkygw,f/ a,ma&mif MunfU raebdkU vdkygw,f/ 'D vlU iEGm; onf ? w&yfuGuf
  vHk; wNrdKUvHk; ? w wdkif; wNynf vHk; ? Nynfol Nynfom; tm;vHk; ? vl rsdK; bmom
  tm;vHk; udk 'kwf c tMuD; tus,f ay; rJU vlU iEGm; Nzpfygw,f/

  tck udprSm vJ ck e vl q,f*Pef; udk vdkufzrf;bdkU rcufbl; xifygw,f/ w&m;pGJ
  qddkNyD; NypfrI xif&Sm; &if aemif rvkyf&J atmif ao'gPf txd Nypf'gPf ay;oifU ygw,f/

  tck rsm;awmU tdk;rJU tdrf rJU NzpfoGm; wJU ArmawG u ukvm; awG vkyf &uf w,f rxifrdbdkU ? ukvm;awG u vJ ArmawG &ufpufw,f rxifrd bdkU vdk ygw,f/

  vlUiEGm;awG &JU tefw&,f tifrwef MuD;ygw,f ? tck reuf owif;Mum; wmawmU
  NrdKUMuD;awG rSm Nyoem &SmrJU tpm; ? oGm; & cuf wJU &Gmav; awG u AvDawG udk
  Nyoem oGm;&Sm ae Mu yg w,f ? b,f ol bJ Nzpf Nzpf ? rsuf eSmpdrf; u udk,fU
  &yf&Gm rSm Nyoem vm &Sm wm ufk owd 0&d, eJU *&kNyK oifU ygw,f cifAsm/

  'D vlUiEGm;awG u b,f bmom udk rS r,HkMunf? udk,fcsif; pm w&m;vJ vHk;0r&Sd
  rif;om;;MuD; rvkyf&&if ygwfrMuD; rD;&SdKUNypf rJU vl ? w&m;ao0g' rSdKif;pGJ ae wJUol
  yg;pyfu taNccHvlwef;pm; twGuf vdkU wzGzGaNym ? t&if;&Sif udk t&if &Sif; 0g'
  taorSwf ? ao vdkU t&dk;Nzpfawmif 0g'pGJ ruGswf wwf wJU udk,fUrsdK;eSpf 0g'
  orm;awG yg cifAsm/ pdwfawmU rqdk;Mu yg eJU udkrsdK;cspfwdkU iEGm; awG cifAsm/

  tarpk 'DudpeJUygwfoufvdkU bmaNymoGm; vJ qdkwm tm;vHk;Mum;NyD;om; yg cif Asm
  tifrwef tarsmftNrif &Sd&Sd aNymoGm; ygw,f/ aus;Zl;wifygw,f tarpk cifAsm

  udkrif;udkedkif vJ 88 &JU xD;&dyfatmuf rSm wcsdKU aom ol awG onf
  b,f vdk taoG; ta&mif yifudk,f Zmwd &Sd w,f qdkwm udk,fawGU NzpfNyD aygU Asm

  rD'D,mawG rD'D,musifU0wf udk ydk em;vnfatmif MudK;pm;ay;yg cifAsm/
  taNctae? tcsdef tcg? taMumif; t&m eJU tusdK;quf udk oifcef;pmav;,lay;yg/

  tckNzpf&yf rSm uGsefawmf NrefrmusL;ypfzdk&rf refbmrsm;tm;vHk; udk txl;av;pm;rdygw,f/
  *kPf ,l yg w,f ? usL;ypfMuD;cifAsm ?
  txl; aus;Zl; wifygw,f ? armU'f rsm; cif Asm/


  uGsefawmfu 'Dvdk owif;rsdK; ra&;csifygbl; ? tckvJ pdwfraumif;Ncif; MuD;pGm ? ,lMuHK; r&
  Nzpf&Ncif; rsm;pGm ? tifrwef pdwf qif; &J Ncif; MuD;pGm eJU bJ a&;vdkuf & ygw,f/
  bm r[kwf wJU vlU i EGm; wodkuf aNumifU NrefrmU ordkif;rSm tifrwef t&kyfqdk; ?
  tusnf; wefwmawG awmU Nzpf oGm; & yg y Asm;/  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 209 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf

  2323, 4tee, 95heindudu, academy, adaptor, akm, Alintan, allienworld, anhinemet, aphpone, Ares, Aryoneoo, AungNN, Azza, badinf, BananaBoy, barronbala, batoe, Black Xenon, blooddiamond6, blooom, bluesky, born41987, brokenworld, Ceiko, Cell, ChanGyi, Chit.tat.lun.tu, complicatedcool, coolsnow, creative2020202020, CupidBoyz, cutiepie, DD85, Deadmanwalking, DEVILdotNET, devilgrin89, Devil_Killer, Dinozo, DrJones, Engineer, explorer, fergusan, flintz, frank, fridayborn, genesisreveal, GENIUS PROFESSOR, gforgritty, gigabyte, Grace, GreenHat, greenwood, GuruAM, hanhua, happyvalley, hellocatcat, hngetsoe, honelay86, htinlinn, iceforge22, icy, Incubuz, ironmask80, jackknife, Jim, jim beam, Jin_kaleat, jjcool, jokershan, julykoko2009, JustAsk, k-pooh, ka hta ma, Kaung Lay Luck, KaungKinPyar, Kaywine, Khant, khit, kinyi, KM Wai, Ko Khant, ko too, Kohtut, kohtwe, kokokhantchaw, kokomg, KoKoNaung, koluchaw, KoShweYoeLay, koukou, ktg, KyalEain, Kyaw Kyar, Lady, legwa, LoveSuju, LU SHAY, Ma Thapyay, makoto, Marzouki, MATRIX, MaungHtwe, maykyalzin, maysan, Mg Khin Gyi, mgchaint, mgknow, MgLeo, mgmgag, mgmgthan, mgtanta, mgthitsar, miky, Mini_Me, MNO.BN, Mod12, Mod5, mokenlay, monsoon, Mood, MrYoDa, myananda, myawlwint, nail, naughtyboy, nemesis2011, ngatetpyar, Ngwe Zinyaw, Ni Maung, nlsoe1974, nomoregirl, Nsaboy, nully, orjawlan, painpainlay, palartoo, parkye, patriot, Peach, petit, phenolics, phyo2006, pieces, planetX, Pollux, queen123, Ravan, RECEY, redleo75, rhett, richtt, rosyster, RunAtServer, Sailing, saiphyo, Salone, shadow69, shwewar, silvia, sixlone, skyer, SLADE, springnet1997, sunny007, supernova, SuperPooh, swarlay, sweetee, T T Saung, tagumay, tatoekhant, Thant Sin Htet, THARGYII, tharlainmar, theinhtike84, thet2006, thidar, thitmin, ThunderHawk, Thura Soe, thuthuaung, tiptop, titie, tman, toe, tomy, Warez, watan82, weithet, winhtaytse, winhtut, Winnermann, Xabia, Xeno, Yamarmoto, yelynn80, yks_97, ywathitgyi, ZAM, zani, zelpha, zenhlaing, zenith83, zero6, zinlatt, zkh, zoey, zzz

 7. #636
  VIMC r[m;',m; Cupid Any act of kindness is never wasted. God knows your heart and sees it all. Some people may not accept your kindness, but give it away.   ThunderHawk is on a distinguished road ThunderHawk's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Singapore
  Posts
  4,029
  Thanks
  55,438
  Thanked 71,895 Times in 4,066 Posts

  Default

  uRefawmf Mum;&wJh oDwif;av;yg / raeYnu BudKUyifaumufeJY tkwfzdkrSm AvD tzsufcH&ygw,fwJh /

  opfwifwJh um;udk wm;NyD; AvDudk wdkufcdkif;wmrSm um;orm;u rwdkufbl;qdkwmeJY um;orm;udk qGJcsNyD; olwdkY udk,fwdkif wufarmif;NyD; wdkufw,f vkdYMum;ygw,f /

  aumv[vawmh r[kwfygbl; /

  'gusawmh awmfawmfav;udk vGefoGm;ygNyD / uRefawmfwdkY EdkifiHuawmh 'Dvdkom qufjzpfvkdYuawmh oGm;awmhrSmygyJ /
  Don't let stupid little things break your happiness
  Reply With Quote   


 8. #637
  Noble Contributor Godly Cupid /dev/null   greenwood is on a distinguished road greenwood's Avatar
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  2,058
  Thanks
  41,202
  Thanked 59,472 Times in 2,054 Posts

  Default

  jrefrmEdkifiH&Sd tar&duefoHHk; website t& &efukefu r*Fvmaps;eJY ,kZeyvmZm (uefawmfBuD; ta&SUzufjcrf; ) awGudk a&Smif&Sm;zdkY tar&duefEdkifiHom;awGudk owday;xm;wm awGU&wJhtwGuf tJ'Dae&mw0dkufrSm aexdkifolrsm;tzdkY owd0D&d,&SdMuzdkY EId;aqmfvdkygw,f/ AFP owif;wpfckt& raeYnaeydkif;u yJcl;rSmvnf; qlqlylyljzpfcJhao;w,fvdkYod&NyD; &efukefu &JwyfzJGU0ifrsm;udk wyfvSefYxm;aMumif; od&ygw,f/

  aemufwdk; - AP owif;t& yJcl;wkdif;&Sd BudKUyifaumuf? tkwfzdkESifhrif;vS a'ooHk;ckudk jypfrIqdkif&mOya'usifhxHk; yk'fr 144 xkwfjyefNyD; n 6 em&DrS reuf 6 em&D rxGuf& trdefYxkwfjyefxm;aMumif; od&onf/

  cifrifpGmjzifh

  armifopfpdrf;

  Last edited by greenwood; 03-26-2013 at 04:48 PM.
  Reply With Quote   


 9. #638
  Noble Contributor Wizard Cupid @ the Dark World   Nsaboy is on a distinguished road Nsaboy's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Dark World
  Posts
  1,537
  Thanks
  29,096
  Thanked 33,174 Times in 1,426 Posts

  Default

  uaeUwyfrawmfaeU tcrf;tem;u xl;xl;Ncm;Ncm;ygyJ.. ppfom;awG tNyif.. wifhum;rsm; taNrmufwyfrSum;rsm; avaMumif;t&efumuG,fa&;rS taNrmufrsm;.. av,mOftvSNyrsm;ESifh Nyoxm;wm.. awmfawmfaumif;ygw,f.. udk,fhwyfrawmfrSm 'Dvdkum;awG&Sdwm.. ckrSodawmhw,f.
  Reply With Quote   


 10. #639
  VIMC Godly Cupid Nothing special   icy is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2007
  Location
  Own world Own meanings
  Posts
  3,520
  Thanks
  25,207
  Thanked 110,579 Times in 3,583 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Nsaboy View Post
  uaeUwyfrawmfaeU tcrf;tem;u xl;xl;Ncm;Ncm;ygyJ..
  ydkNyD; xl;jcm;wmu 'DaeY tcrf;tem;udk a':pk wufw,fvdkY od&w,f/
  uRefawmfawmh tdyf&mx aemufusvdkY rjrifvdkuf&bl;/
  OD;&JxG#f &SJ xm;wm awGUvdkY/

  aus;Zl;
  icy
  aexkdif&ma'oeJY tom;ta&mifawGrwlvnf;yJ
  &ifckefaewJh ESvHk;om;u wpfa&mifxJ...
  xl;tdrfoif
  Reply With Quote   


 11. #640
  Wannabe Cupid Yes,that's right!I want to be a cupid.   Dinozo is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2010
  Location
  Singapore
  Posts
  32
  Thanks
  284
  Thanked 554 Times in 32 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by greenwood View Post
  AFP owif;wpfckt& raeYnaeydkif;u yJcl;rSmvnf; qlqlylyljzpfcJhao;w,fvdkYod&NyD; &efukefu &JwyfzJGU0ifrsm;udk wyfvSefYxm;aMumif; od&ygw,f/


  I just called my parents in Bago and found out nothing happened in Bago.That was just a rumor.
  Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.― Mahatma Gandhi
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts