+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 21 of 76
FirstFirst ... 11 19 20 21 22 23 31 71 ... LastLast
Results 201 to 210 of 751

Thread: [mm]jrefrmjynfrS owif;rsm; 1373[/mm]/[mm]74 ckESpf (11)[/mm]

 1. #201
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,486
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default

  ck Mum;jzwfa&G;aumufyGJrSm rEav;wkdif; r[matmifajrNrdKUe,fuae yg0if,SOfNydKifr,fh udk,fpm;vS,favmif;u 8 OD;awmif &SdqdkyJ/ jrefrmwpfEkdifiHvHk;rSm NydKifqdkifrI tjyif;xefqHk; e,fajrjzpfr,fwJh/ [dkaeUu q&mrawGudk Briefing ay;oGm;w,fwJh/

  wpfoD;yk*
  vqdkwJholawGvnf; ygao;&JU/ rJqG,f pm&GufawGudk tqifajy&if Scan zwfNyD; wifay;yghr,f/
  Reply With Quote   


 2. #202
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  w&m;&kkH;rsm;u woufwuGef;axmif'Pf csrSwfcHxm;onfh autifef,ltzGJYu ( OD; ) ref;jidrf;armifudkk orwOD;odef;pdefwdkkuf&dkkuftrdefYESifh vGwfajrmufcGifhay;vdkkufonf[kk owif;&&Sdygonf/tpkkd;&\jidrf;csrf;a&; aqG;aEG;yGJrsm;\ OD;aqmifolwOD;jzpfonfh OD;atmifrif;u tif;pdefaxmifrS ref;jidrf;armifudkk aejynfawmfodkkY ac:aqmifoGm;aMumif; od&onf/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   


 3. #203
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  bef;ausmfjyefwkef;rSm NLD ujzefha0wJh "a':atmifqef;pkMunf
  \pmuAsm " qdkwJhvufurf;pmapmifav;yg/
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   


 4. #204
  Leecher retire dental technologist   sayarsoe is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  mandalay
  Posts
  6
  Thanks
  0
  Thanked 215 Times in 6 Posts

  Default

  nemesis 2011 ခင္ဗ်ား
  လမ္းညႊန္ေပးတဲ့အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ေဖါင္ေဒးရွင္းကစ ာအုပ္အနည္းဆုံး ၂၀၀ ခ်တယ္ဆိုတာေတာ့တစ္ခုခု လြဲေနတယ္ထင္တယ္၊ က်ြန္ေတာ္ကိုယ္တုိင္ ျမိဳ႕နယ္ျပန္ဆက္ေထာက္ခံစာနဲ႔ သြားထုတ္တာ ၊စာအုပ္ ၈၀ ကို ေျမြခြန္
  လက္ဆြဲအိပ္ကေလးနဲ႔ထည့္ေပးလိုက္တာ။ ဂ်ာနယ္ ၁၀ ေစာင္ေလာက္အလိပ္က ၂ လိပ္ပါ ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ဒီအေၾကာင္းေလးေရးတာက သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြသူတို႕ သိျပီး ျပင္ႏိုင္ရင္ နယ္ကလူေတြဒုတ္ခမေရာက္ေအာင္လို႔ပါ။
  ကြ်န္ေတာ္က မန္းတေလးမွာေနျပီး ဇာတိရြာကမအူပင္ျမိဳ႕နယ္က က်ဳံနတ္ေတာ္ ရြာပါ။ အလွမ္းေ၀းလို႔ လုပ္စရာေတြကိုစီစဥ္ရတာ ခက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေတြအလွဴခံရမယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာလက္ခံ မဲ့သူစီစဥ္ပါမယ္။
  ကြ်န္ေတာ့္စာၾကည့္တုိက္ကစံ (၅) ရပ္ျပည့္စုံပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္စာအုပ္၀ယ္ဖို႕ သားသမီး တူ တူမ တျပည့္ေတြ က လာမဲ့ႏွစ္ကစျပီး ႏွစ္စဥ္လွဴဖို႔သေဘာတူထားပါတယ္။ အဲဒီေငြက ၀တ္ထု ကာတြန့္း မက္ဂဇင္း ၀ယ္ဖို႔ ရာထားပါတယ္။
  သုတစာအုပ္ေတြအလွဴခံခ်င္တာပါ။
  ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
  ဆရာစိုး
  Reply With Quote   


 5. 03-21-2012 11:33 PM


 6. #205
  Cadet Cupid   burmanone is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2008
  Posts
  497
  Thanks
  1,147
  Thanked 19,911 Times in 524 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by batoe View Post
  bef;ausmfjyefwkef;rSm NLD ujzefha0wJh "a':atmifqef;pkMunf
  \pmuAsm " qdkwJhvufurf;pmapmifav;yg/
  "a':atmifqef;pkMunf
  \pmuAsm "xJu............................................... ....
  aowr;fpmu
  http://thadar.blogspot.ca/2009/08/blog-post_26.html
  မသဒၵါေရးတဲ့ကဗ်ာကိုထင္ေယာင္မွားလုပ္တာပါ။
  Reply With Quote   


 7. #206
  Junior Cupid   luckystyle4 is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  136
  Thanks
  181
  Thanked 2,344 Times in 132 Posts

  Default

  ,aeY um;eHygwf topfrsm; unewGif xkwfay;ae&mrS aejynfawmfrS w,fvDzkef; vmvdkYqdkjyD; eHeuf 10 cGJcefYwGif wdkuifeHygwf,lxm;olrsm;udkvnf; &kwfw&uf eHygwftopfay;aecsif; udk &yfjypfvdkufygonf/ rnfonfhtaMumif;aMumifh&yfem;aMumif;udkvJ &Sif;jycsif;r&Sdyg/ rnfonfhaeYjyefprnfudkvJrajzedKifMuyg/
  Reply With Quote   


 8. #207
  VIMC r[m;',m; Cupid Nothing   GuruAM is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  5,309
  Thanks
  53,945
  Thanked 119,686 Times in 5,329 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by luckystyle4 View Post
  ,aeY um;eHygwf topfrsm; unewGif xkwfay;ae&mrS aejynfawmfrS w,fvDzkef; vmvdkYqdkjyD; eHeuf 10 cGJcefYwGif wdkuifeHygwf,lxm;olrsm;udkvnf; &kwfw&uf eHygwftopfay;aecsif; udk &yfjypfvdkufygonf/ rnfonfhtaMumif;aMumifh&yfem;aMumif;udkvJ &Sif;jycsif;r&Sdyg/ rnfonfhaeYjyefprnfudkvJrajzedKifMuyg/
  uRefawmfvnf; Mum;cJhw,f/ csufcsif;&yfypfNyD; um;awGtukef&Sif;xkwfvdkufw,fwJh/ bmhaMumifhqdkwm rajymbl;vdkYvnf; Mum;w,f/ aemufwckMum;wmu um;ig;pD; eHygwfxkwfwm jyemwufvdkYwJh/
  tpmtdrfwdkif;[m vufESpfzufeJYtwl arG;zGm;vmjcif;jzpfw,f/..../ armfpDwkef;
  Reply With Quote   


 9. #208
  VIMC Godly Cupid :8f337f1c:   cluclu is on a distinguished road cluclu's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  2,215
  Thanks
  9,913
  Thanked 25,884 Times in 2,087 Posts

  Default

  'DaeY 6em&Dowif;rSm ucsifjynfe,fu rJqef'e,fawGjzpfwJh zm;uefY? rdk;aumif;? Aef;armf wdkYrSm vHkjcHKa&; tajctaeaMumifh Mum;jzwfa&G;aumufyJGusif;yrSm r[kwfbJ a&TYqdkif;vdkufw,fvdkY aMujimoGm;ygw,fcifAsm

  uvluvl
  tcspfeJYMunhf tjypfr&Sd .. tjypfeJYMunhf tcspfr&Sd
  Reply With Quote   


 10. #209
  Wannabe Cupid Online monkey   webmonkey is on a distinguished road webmonkey's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Somewhere
  Posts
  90
  Thanks
  205
  Thanked 2,187 Times in 90 Posts

  Default

  Hot News Journal No.84 (23-29 March) Page 20 တြင္ ပါရွိေသာ လယ္ဆည္၀န္ျကီးဧ၊၊္ ဦးျမင့္လွုိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း အင္တာဗ်ဴးတြင္.. ၀န္ႀကီးမွ သုံးႏွုန္းလုိက္ေသာ အခ်ဳိ႕စကားရပ္မ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အားလုံးကို ရင့္ရင့္သီးသီး ေစာ္ကားေျပာႀကားခဲ့ ကို ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားမွ စုေပါင္းလက္မွတ္ထုိး ျပီး ၀န္ႀကီးဧ၊၊္ ကိုယ္၊ ႏွုတ္ေစာင့္စည္းမွဳမရွိဘဲ ေျပာဆုိမွဳမ်ားအား ျပင္းထန္စြာရွဳတ္ခ်ေႀကာင္းႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု လြတ္ေတာ္ႏွင့္ တကြ လြတ္ေတာ္အားလုံး၊ လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလုံးအား ႏုိင္ငံေတာင္ပုိင္ သတင္းစာ၊ ရုပ္ျမင္သံျကားတုိ႕မွ တရား၀န္၀န္ခံျခင္း၊ ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆုိထားျပီး ထိုသို႕ မျပဳလုပ္ေပးပါက(၂၀၀၈)ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥေပဒအား ေလးစားလုိက္နာမွဳမရွိဘဲ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း၊ ေစာ္ကားက်ဴးလြန္မွဳမ်ားကို တရားဥပေဒအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေျကာင္းသိရပါသည္၊၊

  ႊ့The Hot News Journal မွ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းမွ စာသားအခ်ိဳ႕ကို ေအာက္တြင္ျကည့္ႏိုင္ပါတယ္၊
  " အေမ်ွာ္အျမင္ရွိတဲ့ လူျကီးေတြလုပ္ထားတာေတြကို ေ၀ဖန္ျပစ္တင္ေနတာသည္ အင္မတန္မွားယြင္းတဲ့ အလုပ္ပဲ"
  " အဲလုိေ၀ဖန္တဲ့သူေတြက တအားမုိက္ရုိင္းလြန္းအားႀကီးတာေပါ့ေနာ္၊၊ မုိက္ရုိင္းတာမခံႏုိင္လုိ႕ရွင္းျပရတာပါ၊၊"
  " အေျခခံျဖစ္တဲ ေဒသအသီးသီးကက လြတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဆုိျပီးေရာက္လာတဲ့လူက စာမွမတတ္ ဆယ္တန္းမွ မေအာင္ပဲ လြတ္ေတာ္ထဲလာထုိင္ေတာ့ သူမ်ားထဆုိမတ္တပ္ထေနတယ္၊၊ သူမ်ားထုိင္ဆုိထုိင္ေနတယ္၊၊ သူမ်ားခလုပ္ႏွိပ္္ဆုိႏွိပ္တယ္၊၊သူမွဘာ မွမသိတာ၊၊ဘာေတြေျပာေနလဲသူနားလည္တာမပာုတ္ဘူး၊၊ ရမ္းလုပ္ေနတာ"
  "ဥပေဒက ကေမာက္ကမျဖစ္ေနယင္ အစုိးရပဲေ၀ဖန္ေနမယ္၊၊ အထဲမွာ ရွိတဲ့မီဒီယာေတြ အေနနဲ႕ကလဲ အစုိးရကို ၀ုိင္းျပီး သမေနရင္ ကေမာက္ကမျဖစ္ျပီး ေလွျကီးနစ္တဲ့အခါျကရင္ ဘယ္သူအရင္အဆုံးနာမလဲ၊၊ ျပည္သူက အရင္ဆုံးနာမယ္၊၊တေလွတည္းစီး တခရီးထဲသြားဆိုတာ တဖြဖြေနရတယ္ ဆိုတာအဲဒါပဲ။ ေလွာ္တဲ့ေကာင္ကလည္း ေလွာ္ရမယ္၊၊ ထုိင္တဲ့ေကာင္ကလည္းျငိမ္ျငိမ္ေလးထုိင္၊၊ အသက္ျကီးျပီးဆိုရင္ျငိမ္ေနရမည္၊၊ ျငိမ္ျငိမ္ေလးမထုိင္ပဲ အသားကုန္ ပာုိလွုပ္ ဒီလွုပ္ရင္ ဒါေျကာင့္လဲ ဘုန္းျကီးလဲအရုူး နဲ႕ ေလွလူးလုိ႕ေျပာတာ၊၊"
  " အခုဆုိရင္ ဘတ္ဂ်က္ ကိစၥေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ လြတ္ေတာ္ထဲမွာလဲ အတုိက္အခံပါတီဘက္ကေနျပီးတက္လာတဲ့ ဒီမုိကေရစီအင္အားစု အမတ္ေတြလည္းရွိတယ္၊၊ အထူးသျဖင့္ သူတုိ႕ေတြက ဘက္ဂ်က္ကိစၥကို က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေအာ္ေနတာေတြ႕ရတယ္၊၊ အဲဒီလုိအေျခအေနမွာ လက္ရွိလုပ္ေနရတဲ့ ၀န္ႀကီးဌာနေတြ အေနနဲ႕ ကေတာ့ အခက္အခဲ အျမင့္ဆုံးပဲေလ၊၊ ဒီဘတ္ဂ်က္မွာ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကို ၆၀ ရာခုိင္နွုန္းေလာက္ ဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ့သြားတာကိုေတြ႕ရပါတယ္၊၊"
  Reply With Quote   


 11. #210
  VIMC Godly Cupid --   Oscar Htun is on a distinguished road Oscar Htun's Avatar
  Join Date
  May 2007
  Posts
  3,032
  Thanks
  36,384
  Thanked 54,898 Times in 3,064 Posts

  Default

  tck mrtv rSm jrefrmEdkifiH&J. ppfa&;av.usif.rl wpf&yfudk xkwfvGif.jyoaeygw,fcifAs? wif.um;awG tajrmufawGeJ. cifAs
  zGif.Munf.MuygOD; သတင္းထဲမွာ ဒါမ်ိဳး အၾကာႀကီးျပတာ တသက္မေတြ.ဖူးဘူး။

  Reply With Quote   


 12. 03-24-2012 08:40 AM


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts