+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 16 of 76
FirstFirst ... 6 14 15 16 17 18 26 66 ... LastLast
Results 151 to 160 of 751

Thread: [mm]jrefrmjynfrS owif;rsm; 1373[/mm]/[mm]74 ckESpf (11)[/mm]

 1. #151
  VIMC Godly Cupid 33   THIHA is on a distinguished road THIHA's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  3,450
  Thanks
  136,585
  Thanked 59,238 Times in 3,409 Posts

  Default

  မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၈၂ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ လမ္းၾကားတြင္ ည ၁၁:၀၀ ေလာက္ကစၿပီး မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားေနပါတယ္။ သေဘၤာေဆးေရာင္းေသာဆိုင္တြင္ ေလာင္ေနသည္ဟု ေျပာပါတယ္။
  အနား၀င္ၾကည့္ခြင့္ မရပါ။ အခုခ်ိန္ထိ ဆက္လက္ေလာင္ေနဆဲပါ။ မီးသတ္ကားမ်ား ထပ္မံသြားေနပါတယ္။  AGD ဘဏ္ေဘးက တိုက္ခန္းမွာ ေလာင္ေနတာပါ။ ပထမထပ္နဲ႔ ဒုတိယထပ္မွာ ေလာင္ေနတာပါ။ အနီးကပ္သြားၾကည့္ခဲ့ပါတယ္။ အခုထိ မီးခိုးမ်ားအူၿပီးထြက္ေနေသးတယ္။
  အထဲမွာ ေဘာပင္၊ သေဘၤာေဆး၊ ပလပ္စတစ္၊ ဂ်ပ္ဖာေတြ ရွိတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ မီးသတ္ကားမ်ား အစီး ၂၀ ေလာက္ေရာက္ေနပါၿပီ။
  ကၽြန္ေတာ့္ဖုန္းက C8650 ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပံုေကာင္းမ်ား႐ိုက္မတင္ႏိုင္တာ ေဆာရီးပါ။
  မူလသတင္းတင္သူ... ကံေကာင္း @ mmcyber forum

  သီဟ
  ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ပါဘူး...
  Reply With Quote   


 2. 03-04-2012 08:27 PM

  Reason
  Allowed to post only MM news

 3. #152
  VIMC Wizard Cupid   exotic is on a distinguished road exotic's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  Palau Singapura
  Posts
  1,883
  Thanks
  9,904
  Thanked 37,367 Times in 1,865 Posts

  Default

  tcsdefumv tm;Nzifhawmh vkdao;ygw,f/ 'gayrJh apmpD;pGm &xm;wJh owif;OD;rkdY 'DrSm wifay;vkdufygw,f/

  .....................................
  The First Myanmar Manufacturing Equipment, Components & Engineering Technology
  Exhibition in Yangon, Myanmar

  PROPOSED EXHIBITION FACT SHEET
  • Date : 29 November 1 December 2012 (Thursday to Saturday)
  • Admission : Trade & Professionals (By Invitation Only)
  • Venue : Tatmadaw Hall
  • Organized by :HQ Bizlink International Pte Ltd
  • Gross Exhibition Area : 3,000 sqm
  • Expected No. of Participants : More than 100 Companies
  • Expected No. of Countries/ Areas Represented : More than 10 Countries/Areas
  • Expected Nationals : Australia, China, France, Germany Hong Kong, India, Japan, Korea, Malaysia, Singapore, Thailand, Taiwan, United Kingdom, United States of America and others.

  SUPPORTING ORGANISATIONS  The exhibition to be supported by the following organization:-
  • The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce &
  • Industry Mechanical Engineering Society, Myanmar
  • ASHRAE Singapore Chapter Association of Electronic Industries in Singapore
  • Engineering Industries Association, UK

  EXHIBITION PROFILE


  The exhibition key industry focus include the following :

  • Agriculture
  • Air Con, Heating & Cold Storage Equipment
  • Chemical Process Industry Components
  • Construction & Building Technology
  • Electrical & Electronics
  • Energy, Oil & Gas
  • Hardware & Tools
  • Power Generation
  • Food & Beverage
  • Manufacturing Equipment
  • Material & Mechanical Handling
  • Petrochemical
  • Pharmaceutical
  • Printing & Packaging Equipment
  • Power Generation & Electricity
  • Safety & Security Equipment
  • Transportation Equipment
  • Water & Gas Utilities
  • Water Treatment
  • Others


  Water goes lower, man goes higher
  Reply With Quote   


 4. #153
  VIMC Godly Cupid 33   THIHA is on a distinguished road THIHA's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  3,450
  Thanks
  136,585
  Thanked 59,238 Times in 3,409 Posts

  Default

  ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အတြင္း သတ္မွတ္ ဥပေဒမ်ားအား ခ်ိဳးေဖါက္မွဳေၾကာင္႔ သိမ္းဆည္းထားေသာ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ မ်ားႏွင္႔ လွ်ပ္စစ္စက္ဘီး မ်ားအား ဒဏ္ေငြ ၅၀၀၀၀ က်ပ္ ေပးေဆာင္ၿပီး ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ....

  စပ္ဆက္ၿပီး ဟသၤတ ဗံုးေပါက္ကြဲမွဳသတင္းအား ထုတ္ျပန္ေၾကျငာသြားပါေၾကာင္း ႏွင္႔ မေပါက္ကြဲေသးေသာ ဗံုးတလံုးအား သိမ္းဆည္းရရွိေၾကာင္း..

  ဧၿပီလ ၉ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ရန္ကုန္ ႏွင္႔ မန္းေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တန္ဖိုးနည္း gsm cdma ဖုန္းမ်ားအား က်ပ္ ၂ သိန္းျဖင္႔ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာသြားပါတယ္...

  သီဟ
  ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ပါဘူး...
  Reply With Quote   


 5. #154
  VIMC xdef;redkifodrf;r& Cupid -   k-pooh is on a distinguished road k-pooh's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Myanmar
  Posts
  10,850
  Thanks
  133,527
  Thanked 207,642 Times in 10,864 Posts

  Exclamation

  aemufxyf rif;rJhp&dkuf vk,ufrI

  'DaeU reuf 7 em&D0ef;usifcefUu rlq,fjrdKU vltpnfum;qHk; jrdKUv,faps;rD;ydGKifhteD;wGif aoewfjyvk,ufrIjzpfyGm;cJhygw,f ... touf 30 0ef;usifcefU vl 5 a,muf? qdkufu,f 3 pD;eJU vmjyD; 0ifa&mufvk,ufwm jzpfygw,f ... yp
  wdk[k ,lq&aom aoewf 2 vuf? "g; 1 acsmif;tenf;qHk;yg0ifwJh tqdkygtzGJU[m w&kwf - jrefrmaiG vJpm;aewJh trsdK;orD;wpkudkvk,ufwm jzpfygw,f ...

  rqdkifol ruyfeJU ypfxnfhvdkufr,f qdkwJh EkdifiHjcm;tuf&Sifum; qefqef u usaemfwdkUjrdKU[m vHkjcHKrIuif;rJhaeygvm; qdkwJh todukdjzpfay:apygw,f .... ab;ywf0ef;usifrSm vltrsm;&Sdaeayr,fh aoewfeJU ajcmufvSefUypfcwfaejcif;? vGefcJhaom 2 vcefUu rlq,fnaps;em;rSmyJ aoewfypfcwfjyD; aiG odef; 2 axmifcefUwefonfh vuf0wf&wemawGudk vk,ufoGm;jcif; pwmawGaBumifh b,folrS ol&Jaumif;rvkyfEkdifay .... tqdkygtrIwkef;uvnf; tvkcH&wJholawGxJu wOD;yGJcsif;jyD;ao? wOD;ta&;ay:a&mufcJhw,fav ....

  tqdkyg aoewfudkiftzGJUonf vk,ufrItjyD; jynfaxmifpkvrf;rtwdkif; w&kwfjynf *s,fa*gufjrdKUzufodkU t&Sdefjyif;pGm armif;ESifxGufajy;oGm;ygw,f ....

  vk,ufcH&wJh trsdK;orD;awG[m aiGtwdk;acs;jyD; aiGvJpm;aewm jzpfygw,f .... aiGtdwfwxkwfrSm usaemftxif odef;q,fBuD;ydkif; ygEkdifw,f ... cku 2 xkyfygoGm;w,fvdkU Bum;&ygw,f .... tifrwefpdwfraumif;jzpfrdygw,f
  Reply With Quote   


 6. #155
  Leecher retire dental technologist   sayarsoe is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2011
  Location
  mandalay
  Posts
  6
  Thanks
  0
  Thanked 215 Times in 6 Posts

  Post စာအုပ္ ( ၈၀ ) မိုင္ ( ၆၀ ) ဂ်စ္ကားတစ္စီးနဲ႔ လူ ()

  စာၾကည့္တိုက္္ဆိုတာလူေတြအတြက္ဘယ္ေလာက္လိုအပ္တယ္ ဆိုတာ အားလုံးသိၾကမွာပါ။ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခုျဖစ္ေအာင္တည္ေထာင္ဖို႔ခက္ပါတယ ္။ ဒီထက္ခက္တာကစာၾကည့္တုိက္ကို စာဖတ္တဲ့လူေတြလာေအာင္လုပ္ရတာပါ။
  ဆရာစုိးကစာၾကည့္တုိက္တည္ေထာင္တာ၀ါသနာပါပါတယ္။ အထက္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ထဲက ရြာမွာရိွတဲ့ျပည္ေတာ္သာစာၾကည့္တိုက္ လက္က်န္ သာသနာ့၀ုတ္ဓိ(ပါဠိလိုမရုိက္တတ္လို႔) သမဂ္ဂ စာဖတ္အသင္းကုိအသက္ဆက္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားဖူးတယ္။
  လူငယ္စာၾကည့္တုိက္ကုိ ဇာတိရပ္ရြာမွာပဲ တည္ေထာင္ဖူးတယ္။ ၁၉၇၂ အသုံးလုံးလုပ္အားေပးသြားေတာ့ ဖ်ာပံုျမိဳ႕နယ္ ထလြန္ရြာမွာတစ္လအတြင္းစာၾကည့္တိုက္ဖြင့္နိုင္ခဲ ့တယ္။
  ၁၉၈၂ ဘားအံေဆးရုံမွာတာ၀န္က်ေတာ့ ၀န္ထမ္းသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အဖဲြ႕ မွာစာၾကည့္တုိက္ဖြင့္ေပးႏုိင္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၁ခုႏွစ္ မွာ ေတာ့ဇာတိရြာမွာ ( ဆရာၾကီးဦးဟံညြန္႔အမွတ္တရ ) ျမတ္ဆရာစာၾကည့္တုိက္) ကိုဖြင့္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ စိတ္တုိင္းက် အေဆာက္အဦးေဆာက္လို႔ေပါ့။
  ျမတ္ဆရာစာၾကည့္တုိက္ကလြဲလို႔ က်န္တဲ့စာၾကည့္တုိက္ေတြအားလုံး ၁ ႏွစ္ ၂ ႏွစ္ အတြင္း ပ်က္သြားၾကပါတယ္။ ျမတ္ဆရာစာၾကည့္တုိက္ကေတာ့ စာၾကည့္တုိက္မႈဳး လစာ စာအုပ္ဘိုးအားလံုးျပည့္ျပည့္စံုစံု ထားေပးႏုိင္ေတာ့ပ်က္မသြားပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ တုိးတက္မႈလဲမရိွဘူး။
  ဒီဘက္ႏွစ္ေတြေရာက္ေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံစာၾကည့္တုိက္ေဖါင္ေဒးရွင္း ေပၚလာျပီး ေက်းရြာေတြသြား အေဆာက္အဦးမရိွတဲ့ ေနရာ မွာ မတည္ေငြ (၁၀)သိန္းစီလႈဴ ၊ စာအုပ္ ၃၀၀-၄၀၀ စီလွဴ စတဲ့ သတင္းေတြဂ်ာနယ္ထဲဖတ္ရေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားမရျဖစ္လာတယ္။
  ငါလဲရြာျပန္ျပီး ငါစာၾကည့္တုိက္ကို စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္မယ္ဆိုအားတင္းလိုက္တယ္။ သားသမီးေတြက အေဖျဖစ္ပါ့မလားတဲ့။ ေမးရတာအေၾကာင္းရိွတယ္၊ ဆရာစိုးက်န္းမာေရးက သူမ်ားထူေပးမွထလို႔ရတဲ့ဘ၀့၊
  မတ္တတ္ရပ္ေပးလုိက္ရင္ ေပ၃၀ ေလာက္လမ္းေလၽွာက္လို႔ရတယ္။ကားနဲ႔ဆိုရင္ေတာ့တျပည္လုံး ပတ္ေတာ့တာပဲ
  ဒါနဲ႔ ရြာျပန္ စာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ဖို႔အစီအစဥ္ ေသခ်ာသြားတယ္။ ဆရာစုိးကေတာ္နဲ႔ သမီးတပည့္ေလးတစ္ေယာက္က အနီးကပ္ျပဳစုျပီး ပါရမီျဖည့္ဘို႔တာ၀န္ယူတယ္၊ သမီးငယ္ေလးနဲ႔ တပည့္မေလးကသူတို႔တာ၀န္ယူထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ေငြ(၆ သိန္း) စီထုပ္ေပးၾကတယ္။ူ
  ဆရာစုိုးနိဒါန္းပ်ိဳးေနတာနဲ႔ဖတ္ရတာ စိတ္မရွည္ ၾကေတာ့ဘူးနဲ႔တူတယ္။ ဆရာစိုးေပးထားတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔
  ဇာတ္လမ္းကခုမွစတာပါ။ ရြာမျပန္ခင္ သူမ်ားေတြဘယ္လိုစာဖတ္ရွိန္ျမွင့္တင္ေန ၾကလဲ၊ ငါဘယ္လိုလုပ္ရင္ေကာင္း
  မလဲ သိဘို႔ ဂ်ာနယ္ သတင္းေတြျပန္ ရွာဖတ္ေတာ့တာေပါ့။ ဒီမွာတင္ လၽွပ္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ဆရာခ်စ္စံ၀င္းရဲ့
  ဇာတိရြာရစ္ကံၾကီး ကစာၾကည့္တုိက္အေၾကာင္းဖတ္ ျပီးေတာ့ အားက်ေတာ့တာေပါ့။ း
  ဒါနဲ႔ရန္ကုန္အျပန္လမ္းမွာ ကားေမာင္းျပီးလာ ၾကိဳတဲ့သားၾကီး ကုိ စိတ္ကူးေလးေျပာျပမိတယ္၊ ဆရာစုိးမွာက အရငိစာၾကည့္တုိက္ ကေနရာက်ဥ္းတယ္။ ကစားကြင္းထည့္ဖို႔မလြယ္ဘူးျဖစ္ေနတာ၊ သားၾကီးက ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း
  ေဘးကသူ႕ျခံ ေပ၅၀ ေပ ၂၀၀ ကိုလဲယူ အိမ္ေဟာင္းကုိေတာ့ ျပင္ေဆာက္ရမယ္ဆိုေတာ့၀မ္းသာရျပန္ေရာ။
  ဒါနဲ႔တိုတိုေျပာရရင္ ၁၈ ေပ ၃၇ ေပ အုပ္ညွပ္ အေဆာက္အဦးနဲ႔ ဒါန္း စီးေဆာ ေလၽွာ ကေလးကစားကြင္းေတြပါတဲ့
  စာၾကည့္တုိက္ ၾကီး ၁၅ ရက္အတြင္း ျပီးသြားေရာဆိုပါေတာ့။ ဆရာစုိး သြားတု သင္ေပးခဲ့ျပီး ၾကီးပြားေနတဲ့တပည့္ေတြကလဲ စာအုပ္ ၀ယ္ဖို႔၀ိုင္းလွဴ တာက္လဲ ၃ သိန္းေလာက္ရေတာ့ အားလုံးျပည့္စုံေတာ့တာေပါ့။ ဆရာစုိးတုိ႔ ကိုလံဘိုစီမံကိန္းနဲ႔သြားတုပညာအတူ သင္ခဲ့တဲ့ သြားတုပညာရွင္ၾကီးေတြဆုံတဲ့ ပြဲမွာ first batch က အစ္မၾကီးေဒၚျမင့္ျမင့္တင္က computer p4 တစ္စုံနဲ႔မီးစက္အေသး တစ္လုံး လွဴလိုက္ေတာ့ ဆရာစိုး ရဲ့စာၾကည့္တုိက္ စာဖတ္ရိွန္ ျမွင့္တင္ေရး စီမံခ်က္က စိတ္ခ်မ္းသာမႈအျပည့္နဲ႔ ျပီးေျမာက္ဖို႔ ျဖစ္ေနေတာ့တာေပါ့။
  ု ဆရာစိုးရဲ့စာဖတ္ရိွန္ျမွင့္တင္ေရး အခန္းအနား ကုိ ခရုိင္ျပန္ဆက္ဦးစီးမွဴး ကလဲအားီရ၀မ္းသာၾကိဳဆိုျပီး အခန္းအနားနဲ႔က်င္းပဖုိ႔စီစဥ္ၾကေတာ့တာေပါ့။ ဆရာစုိးစာၾကည့္တုိက္က နာဂစ္တုံးက မိုးေရေတြ၀င္ ခ်က္ခ်င္း
  မျပဳျပင္ႏုိင္လို႔ စာအုပ္ေတြခ်တက္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ပ်က္ခဲ့ရေတာ့ စာအုပ္အားနည္းပါတယ္။ (စာအုပ္ေတြလွဴခ်င္ရင္ရတယ္ေနာ္၊ ေၾကာ္ျငာ၀င္ၾကည့္တာ) ခရုိင္ျပန္ဆက္ဦးစီးက သူလဲကူညီခ်င္ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံ စာၾကည့္တုိက္ေဖါင္ေဒးရွင္း ကို ေထာက္ခံစာေရးေပးလိုက္ရင္ စာအုပ္ေတြထပ္ရမွာဆိုျပီးစီစဥ္ေပးပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာအမႈေဆာင္ေတြကိုယ္တုိင္သြားထုတ္ရမယ္လုိ႔ေျပ ာျပီး
  လိုအပ္တဲ့စာရြက္စာတမ္းေတြလာပို႔ပါတယ္။
  ဆရာစုိးအဖို႔၀မ္းသာစရာေတြေတြ႔ျပီးရင္းေတြ႔ရင္းေ ပါ့၊
  ဒါနဲ႔ စာၾကည့္တုိက္အမႈေဆာင္ မူလတန္းေက်ာင္းဆရာ တူကေလးကို ေခၚျပီး ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ၾကီးကိုခ်ီတက္ေတာ့တာေပါ့။ မအူပင္ေရာက္ေတာ့ ကားေမာင္းဖုိ႔ ကားဆရာေလးတစ္ေယာက္ထပ္ ေခၚျပီး မနက္
  (၉) နာရီေလာက္ထြက္ခဲ့ တာ ရန္ကုန္ ကုိေရာက္ေတာ့ (၁၁)နာရီထိုးျပီ။
  ရြာကေန ရန္ကုန္ကို မုိင္ (၆၀)ခရီးႏွင္လာရေတာ့ ဗုိက္ဆာတာနဲ႔ feel မွာထမင္း၀င္စား ျပီးသိမ္ျဖဴ လမ္းက ျမန္မာနိုင္ငံစာၾကည့္တုိက္ေဖါင္ေဒးရွင္း ကိုဆက္လက္ခ်ီတက္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းေရာက္
  ေတာ့ ျပန္ဆက္ကေပးတဲ့ ေထာက္ခံစာနဲ႔ တူ ေက်ာင္းဆရာေလး နဲ႔ ဒရုိင္ဘာေလးတုိ႕စာအုပ္သြားထုတ္ၾကပါတယ္။
  ေႏြရာသီေနပူပူ ဂ်စ္ကားေပၚထုိင္က်န္ခဲ့တဲ့ဆရာ စိုး အပူဒါန္ေၾကာင့္ အသက္ရွဴ မေကာင္းေတာ့ပါဘူး၊
  ဒါေပမဲ့ ေအာ္ ငါမထုတ္ေပးခဲ့ရင္ စာအုပ္ ၃၀၀ ေလာက္သူ တုိ႕ရေတာ့မွာမဟုတ္ဘူးလို႕ေတြးလိုက္ျပီးကိုယ္
  လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ရဲ့တန္ဖိုး ကို စဥ္းစားလိုက္တာနဲ႕အပူ ဒါန္ေတြကြယေပ်ာက္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။
  ေတာ္ေတာ္ၾကီး (ေတာ္ေတာ္ေလးမဟုတ္ဘူးေနာ္) ၾကာေတာ့စာအုပ္ထုတ္ဖို႔သြားတဲ့ ၂ေယာက္ ျပန္လာေန
  တာကိုေတြ႔ လိုက္ရပါတယ္။ လက္ထဲမွာ ဂ်ာနယ္ေဟာင္း ၁၀ ေစာင္စီေလာက္လိပ္ထားတဲ့အလိပ္၂ လိပ္ နဲ႔ စာအုပ္
  ၄-၅ ဆယ္ေလာက္ဆံ့ မဲ့အိပ္ကေလး တစ္လုံး ဆြဲလို႕ပါ။ အနားေရာက္ေတာ့ စာအုပ္ထုပ္ေတြထပ္သယ္ဖို႕ မင္းတို႔
  ႏွစ္ေယာက္ ထဲ ႏုိင္ရဲ့လား လို႔ ေမးမိတဲ့ကိုယ့္ပါးစပ္ ကိုယ့္ဖါသာကိုယ္ ျဖတ္ရုိက္ခ်င္စိတ္ေပါက္သြားတာ က
  ( ဒါ အကုန္ဘဲေလအဘ )ဆိုတဲ့ဒရုိင္ဘာေလးရဲ့အသံ ေၾကာင့္းပါပဲ။
  ဘယ္ကဘယ္လိုထြက္လာမွန္းမသိတဲ့ ေဒါသေတြကအလိပ္လိုက္ ေႏြေခါင္ ေခါင္ ေန ပူပူ မွာ လူဟာသတိလစ္ မသြားေအာင္ မနဲသတိထားလိုက္ရပါတယ္။ သတိလစ္ျပီးေဆးရုံေရာက္လို႕ကေတာ့ သားသမီး
  ေတြက လူမႈေရးလုပ္ခြင့္ ပါမစ္အျပီးတုိင္ ပိတ္ျပစ္ၾကမွာအေသအခ်ာပါ။
  ကားေပၚမွာ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ နားျပီး ဒီအျဖစ္မ်ိဳး ၾကဳံေအာင္ ဆရာစုိးကုိလုပ္တဲ့တရားခံကို စဥ္းစားမိလို႔ ဗိုလ္
  တစ္ေထာင္ဘုရားလမ္းကို အျမန္ေမာင္းခိုင္း လိုက္ရပါတယ္။ လၽွက္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္တိုက္ကုိေရာက္ေတာ့
  သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ ကိုေခၚခိုင္း လိုက္ပါတယ္၊ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ဂ်ာနယ္က ကိုျမတ္ခိုင္ရဲ့ စာၾကည့္တုိက္
  ေဖာင္ေဒးရွင္း ေဆာင္းးပါေတြဖတ္ ျပီး ေစတနာ လွိဳင္းလုံးေတြတလိပ္လိပ္ ၾကြလို႔ မသန္ ေပမဲစြမ္း ပါေသးတယ္
  ဆိုျပီး ရုန္းထခဲ့ တဲ့ လူတစ္ေယာက္ရဲ့ အေၾကာင္း သတင္းမေကာင္း ေလး ေပး ဖို႔ပါ ၊(ဂ်ာနယ္အတြက္ေတာ့သတင္း
  ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါရဲ့)
  အသံဖမ္းစက္တစ္ဖက္ကင္မရာမတစ္ဖက္ကိုင္ျပီး ေျပးလာတဲ့သတင္းေထာက္သူငယ္မကုိ ျဖစ္ေၾကာင္းရယ္ကုန္စင္ နတ္သံေႏွာ လုိ႔ေျပာ အျပီး မွာဓါတ္ပုံရိုက္ၾကေတာ့မွ စာအုပ္အိပ္ထဲ မွာ စာအုပ္ (၈၀) ပါတာကိုသိရပါေတာ့တယ္။
  သတင္းေထာက္မေလးက ဘယ္လိုသတင္းေရးလို႔ ကိုျမတ္ခိုင္က ဘယ္လို guide line ေပးမလဲမသိေသးေပမဲ့ ဆရာစိုးကေတာ့ စိတ္ကူးထဲက ေခါင္းစဥ္ေလးကုိ ေပးမိတာကေတာ့ စာအုပ္ ၈၀ မိုင္ ၆၀ ဂ်စ္ကားတစ္စီးနဲ႔ လူ ၃ ေယာက္ လို႔ ပါပဲ။

  Last edited by sayarsoe; 03-08-2012 at 04:54 AM. Reason: ေခါင္းစဥ္ မျပည့္စုံလို႔
  Reply With Quote   

 7. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 8. #156
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,307
  Thanks
  112,482
  Thanked 215,631 Times in 6,320 Posts

  Default

  NynfolYvTwfawmfxJrSm 0efBuD;XmeawG&JYaiGaBu;uGm[rSKawGtaBumif; aqG;aEG;awmYr,fvdkY vTwfawmfudk,fpm;vS,fwpfOD;NzpfwJY OD;cdkifarmif&nfu rD'D,mawGudkaNymw,fvdkY qdkw,f/

  Nynfaxmifpkpm&if;ppfcsKyfu 0efBuD;XmeawG&JY aiGtoHk;tpGJpm&if;udk ppfaq;BunfYwJYtcg 0efBuD;Xmetawmfrsm;rsm;rSm aiGaBu;uGm[rSKNzpfaewm awGY&w,fvdkY qdkygw,f/

  tJ'DtxJu yxrqHk;tNzpfeJY NyefBum;a&;0efBuD;Xme&JY aiGpm&if;uGm[rSKudk vTwfawmfxJrSm aqG;aEG;r,fvdkY OD;cdkifarm&nfu aNymygowJY/ NyefBum;0efBuD;XmerSm buf*sufav;ESpfpm owif;pma&mif;&aiG odef;wpfaxmifausmf uGm[aysmufqHk;aew,fvdkY OD;cdkifarmif&nfuqdkygw,f/

  'D0efBuD;XmevdkyJ ow
  KwGif;? v,f,mpdkufysKd;a&;ESifYqnfaNrmif;? trSwf1pufrSK pwJY0efBuD;XmeawGrSmvnf; aiGaBu;uGm[ aysmufqHk;rSKawGNzpfaewm pm&if;ppfcsKyfu awGY&w,fqdkwJY owif;awG xGufay:aeygowJY/

  &if;Nrpf - YIP
  Reply With Quote   


 9. #157
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,486
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default pHkpDezm owif; vTm

  'D&ufydkif; xl;xl;qef;qef; owif;awGvnf; pHkpDyvHkpD ae&mtESHYuae Mum;&w,fAs .. raeYu waygif;vjynfhaeYqdkawmh a&Tpm&HbufoGm;wJhvrf;rSm ,mOfawG ydwfqdkYukefw,fvdkY 'DuaeY azhbGwfay:rSm yGpmudk xdk;vdkY .. azhbGwfay:vmawmh Citizen Journalist awGvnf; acwfaumif;vmwmaygh/ tJvdkyJ pkef;jyL;awGvnf; acwfaumif;vmwmayghAsm .. tpdk;&udk tykyfcsa&;csifwJholawGtwGuf vGwfvGwfvyfvyf qifqmr&Sd wG,fvdkY &ovdk a':atmifqef;pkMunfukd wkdufckdufzdkY oD;oefYwm0ef,lxm;olawG twGufvnf; ppfajrjyifaumif;aygh/ 'gayr,fh bmyJajymajym trSefw&m;qdkwm aysmufoGm;&dk;xHk;pHrS r&Sdwmudk;/

  tqdkawmftmZmenf&JU azhbGwftaumifhqdkNyD; vlodrsm;wJhtaumifhrSm olwdkYudk,folwdkY b,f[ufumtzGJUuygqdkNyD; aMunmxm;wJh uajrmufuajcmuf tkyfpku 0ifNyD; aygufu&awG wifoGm;ygw,f/ av;jzLeJY a':pkeJY udk olwdkYodoavmuf
  mPfav; wpfxGmwpfrdkufeJY tykyfcswmayghav/ tJ'Dtaumifhudk tapmBuD;wnf;u tmZmenf&JU taumifhr[kwfrSef; usL;ypfxJrSm zwfzl;vkdY odaeawmh odyfawmh pdwfr0ifpm;rdygbl;/ tJ 'gayr,fh BuHYzGwftzGJUu [ufygw,fqdkNyD; owif;awGxJ ygvmawmhrS .. usL;ypfxJu owif;awG[m tjyifowif;XmeawGxuf ydkNyD; Update jzpfygovm;vdkY od&wmyJAs/ rqdk;ygbl;/ usL;ypfvnf; emrnfBuD;? tmZmenfvnf; emrnfBuD;wmaygh/

  'D&ufydkif; tifwmeufvkdif;awG wzkwfzkwfus? rD;awG wjzwfjzwf ysufaevdkY tawmfav; pdwfqif;&J&wmayghAsm/ rD;ysufwmuawmh udk,feJY vufvSrf;rD&m r[kwfavawmh ar;vdkYjref;vdkY r&ayr,fh tifwmeufvdkif;us&wmawmh ar;rdjref;rdw,fAs/ jyefay;wJhqifajcu tHhMop&mAsKdU/ ausmif;awGpmar;yGJawG ajzMuawmhrSmrdkY ausmif;om;awG pmrMunhfyJ *drf;aqmhaerSmpdk;vdkY aeYvnfcif;qdk Bandwidth Limit vkyfxm;&wmygwJh ...

  tifwmeufudk toHk;jyKaewJhxJrSm *drf;aqmhzdkY oHk;aewJholawG ygovdk pD;yGm;a&;twGuf? tvkyftwGuf oHk;ae&wJha&m rygbl;vm;vdkY ar;awmh txufu ay:vpDygwJh/ b,folYay:vpDvJawmh rodygbl;Asm/ tHhMozG,f&m ay:vpDygyJ/ wpfoufeJY wudk,f 'DwpfcgyJ Mum;zl;ygw,f/ xm;ygawmh/

  zdkifbmvkdif;awG csay;NyD;wnf;u Competitive jzpfatmifvdkYqkdNyD; ukr
  PDESpfckudk csay;ygw,f/ tJ ... ref;av;rSmaygh/ Red Link eJY Fortune International yg/ 'gayr,fh olwdkY&JU Competition BuD;u txl;tqef;As/ {&d,mawGeJY ydkif;NyD; rif;u b,fae&m,l? igu b,fae&m,lqdkNyD; ydkif;xm;wmAs/ aMomf NydKifqkdifrIawG jyif;xefOD;rSmyJvdkYyJ oufjyif;csae&wJhb0yg/ rSwfrSwf&& McWill awG pcsay;wJhESpfu Elite eJY jrefrmhqufoG,fa&;eJY NydKifcJhMuwmav; oGm;trSwf&rdw,fAs/ tJ'Dwkef;u Elite u zkef;awGrSm tifwmeufoHk;vdkY&atmif u'fawG pvJay;wkef;uaygh/ &wemyHk qkdifbmpD;wD;rSmayghAsm/ tJ'DrSm Elite u zkef;u'fvJay;wmudk 15 rdepfeJY tNyD;tpD; tjrefqHk;vkyfay;NyD; qufoG,fa&;udk NydKifaewmayghAsm .. odkYayr,fh qufoG,fa&;uawmh rSwfyHkwifrdwL? tdrfaxmifpkZ,m;rdwL? axmufcHpmawGeJY tvkyfawG wyHkBuD; &IyfaewmayghAsm .. tJ'gudkrS rNyD;ao;yJ nTefrSL;&JU vufrSwfvdkao;vkdYqdkNyD; waeukef wef;pDaeMu&w,fcifAs/ tJ'Dwkef;u Elite u wm0ef&SdolwpfOD; NiD;wGm;wm Mum;vdkufrdvdkY jyefazmufonfcscsifygao;&JU/ uRefawmfwdkYAsm .. NydKifqkdifrI&SdrS wkd;wufr,fqdkvdkY NydKifvdkuf&wm .. wpfa,mufxJ tajy;NydKifae&ovdkygyJwJh ....

  'DMum;xJ zdkifbmvdkif;awGudk rdk;ay:uae ajy;xm;wJh udkudkrsm;u p&dwfoufomEkdiforQ oufomatmifvkyf? qufoG,fa&; 0efBuD;udk rsuf&nfav; prf;prf;eJY idkjyxm;wJh armifrif;BuD;om;rsm;qDu Mum;&wJhowif;u ydkawmif pdwfysufzdkYaumif;ao;w,f/ Red Link u oljyefa&mif;zdkY 0,fxm;wJh Bandwidth &JU av;qavmuf a&mif;xm;NyD;ygNyDwJh ... e*dkurS csdeJYaewJh uGefeuf&Sifudk av;pdwfydkif;NyD; oHk;ae&wJh b0ayghAsm/ aemufxyf Fortune bufu Mum;&wmuawmh Bandwidth udk 15 q csKyfxm;ygw,fwJh ... rxl;ygbl;Asm/ ay;raeygeJYawmhvdkY ajym&r,fhyHk aygufaeygNyD/

  qufoG,fa&;0efBuD;vnf; 'D&ufydkif; ysm;wkyfaew,fayghAsm/ 5000 wefzkef;udp
  ? Port awG ydwfxm;wJh udpeJY wkdifywfaeovdk Project awG awmfawmfrsm;rsm;uvnf; tqifrajy jyemjzpfw,f/ 'DMum;xJ Web Portal rSm 0efxrf;awGudk ay:wmqGJovdk 0ifqGJwJh qkdvmpuf&HktkyfcsKyfa&;rSL; qdkwJhvlaMumifh a`rGyl&m uif;arSmifhqdkovdk jzpfaeygw,f/ 'gaMumifh rwfv 14 &ufaeYupNyD; n 11 uae reuf 7 em&Dxd Mobile zkef;ajymcawGudk wpfrdepf 25 usyfeJY aumufcHay;yghr,fvdkY aMunmvdkufygw,f/ aumif;ygw,f/ vuf&Sdawmh 'DavmufyJ wwfEkdifao;w,fvdkY olwdkYbufu qifajcay;ayr,fh tNrJwrf; wpfrdepf 25 usyfjzpfzdkY qufvufawmif;qdkzdkYyJ vdkygawmhw,f/ 5000 wefzkef;xufpm&if wpfrdepf 25 usyfudk ydkpdwf0ifpm;oAs/

  ckvmr,fh wefzdk;enf;zkef;awG cszdkY vHk;yrf;aewJhtcsdefrSm wm0gwdkifawG wnfaqmufaewm wcsKdUae&mawGqdk jyifawmif rjyifqif&ao;ygbl;wJh/ 'gaMumifh vdkif;MuyfwJh 'Pfudk cHEkdif&nf&Sdatmif tokwfawG cGJNyD; csay;wmygwJh/ uJ ... [pfwvm&JU vdyfacgif;u wu,fjzpfvmEkdifwJh taetxm;yg/

  rMumao;cifu Hire Purchase eJY 0,f,lcGifhawG pNyD; cGifhjyKvdkufawmh yxrydkif;awmh tifwifwifeJY 0,f&aumif;Edk;? r0,f&aumif;Edk; jzpfaeMuwJholawG ckawmh tvkt,uf 0,f,laeMuygNyD/ rqkd;bl;vdkY ajymvdkY&wJh tajctae &Sdaew,fayghAsm ... t&ifuvdk ydkufqHjynfhatmif renf;pkae&wJholawG ckawmh vpOf aiGoGif;NyD; jyefqyfMur,fvdkY pdwful;,OfEkdifvmMuNyDaygh/ t"duuawmh enf;vrf;usus pepfusus jzpfr,fqkd&if tm;vHk; tqifajyMurSmyg/

  uJ 'DuaeY pHkpDezm owif;vTmuawmh 'DavmufeJYyJ ed*Hk;csKyfyg&apOD;Asm

  Reply With Quote   


 10. #158
  Noble Contributor Wizard Cupid will Never Surrender   kotharbyaw is on a distinguished road kotharbyaw's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Half Way
  Posts
  1,156
  Thanks
  43,747
  Thanked 29,459 Times in 1,200 Posts

  Default

  a':atmifqef;pkMunfESifh udk,fpmvS,favmif;rsm; awGYqHkyGJ
  rwf( 8 )&uf? reuf 9;30? trsdK;om; 'Drdkua&pD tzGJYcsKyf&Hk;/  [/URL]


  2012 ckESpf Mum;jzwfa&G;aumufyGJtwGuf 0ifa&mufta&G;cs,fcHrnfY udk,fpm;vS,favmif;rsm;ESifh a':atmifqef;pkMunf tygt0if tD;pDtzGJ0ifrsm; awGYqHkcJhygw,f/

  source:burmaVJ
  Reply With Quote   


 11. #159
  Wizard Cupid so so happy   skyblue199 is on a distinguished road skyblue199's Avatar
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  1,426
  Thanks
  20,932
  Thanked 20,492 Times in 1,433 Posts

  Default

  Attachment 7547

  7 &ufaeYxkwf jrefrmhtvif;rSm ygwJh GSM zkef; a&mif;rJh tcsdefpm&if;av;ygcifAsm... wifxm;wm rawGYvdkY wifay;vdkufygw,f....
  http://img36.imageshack.us/img36/3768/ccf081200000.jpg
  Reply With Quote   


 12. #160
  Senior Cupid Man   nail is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2009
  Posts
  620
  Thanks
  22,664
  Thanked 12,304 Times in 614 Posts

  Default

  uomjrdKY aps;MuD; raeYu rD;avmifoGm;cJhygw,f../ 'DrSm rawGYao;vdkY wifvdkufygw,f.../ aps;MuD;wpfaps;vHk;ygoGm;cJhygw,f../ qdkifcef;aygif; (140) 0ef;usif rD;xJygoGm;cJhjyD;.. 'g[m wpfaps;vHk; vdkY ajymEdkifygw,f../
  raeY reuf (5) em&Davmufuae avmifvdkufwJhrD;[m 'DaeY nae zkef;&wJh oli,fcsif; wpfa,mufajymwm.. rD;u waiGYaiGY jzpfaewkef;ygwJh../ usaemfhw,f&if; qdkifcef;awG ygoGm;vdkY raeYnuyJ uomqif;oGm;ygw,f../ tifAufwmua&Smhjzpfw,f vdkYajymwmyJcifrs../ uom[m (7) &ufausmfwJhtxd rD;rjidrf;yJ avmifwwfwJh &mZ0ifvJ &Sdygw,f../ vuf&Sdtxd raocsmao;wJh tMum;oufouftjzpfyJ &Sdao;wJh qHk;&IH;oGm;wJh yrmP u odef; (70000) vdkY ajymaeMuygw,f../
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts