+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 12 of 76
FirstFirst ... 2 10 11 12 13 14 22 62 ... LastLast
Results 111 to 120 of 751

Thread: [mm]jrefrmjynfrS owif;rsm; 1373[/mm]/[mm]74 ckESpf (11)[/mm]

 1. #111
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,307
  Thanks
  112,480
  Thanked 215,631 Times in 6,320 Posts

  Default

  udkat;pufa& -sD; rpm;eJYOD;AsKdY? wpfaxmifwefqif;u'fvmOD;r,fqdkygvm;/
  3odef;uae 2odef; tJ 2odef;uae 1odef;cGJ wpfvtwGif;rSmaemf/ &oavmufawmY nSpfBunfYOD;r,fqdkygawmY/

  ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

  ျပည္သူလူထုအၾကား ငါးေထာင္တန္ မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ား အေၾကာင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေျပာဆိုေဆြးေႏြး ေနၾကခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီက က်င္းပဆဲျဖစ္သည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္မည့္ ေငြက်ပ္ေထာင္ေက်ာ္တန္ ဆင္း(မ္)ကတ္မ်ား ေပၚထြက္လာရန္ အဆို တင္သြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စီစစ္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သိန္းလင္းက ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။

  ယင္းအဆို တင္သြင္းႏိုင္ေရးအတြက္ လတ္တေလာတြင္ ပညာရွင္မ်ားထံမွာ အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူေနေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ ေျပာၾကားသည္။

  " ျပည္သူအမ်ားႀကီး အက်ိဳးရွိမယ့္ ကိစၥလို႔ ျမင္လို႔ အဆိုတင္ဖို႔ စီစဥ္တာပါ " ဟု ၎က The Voice Weekly သို႔ ေျပာၾကားသည္။

  ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းက မတ္လဆန္းတြင္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မည့္ တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ား၏ ေဈးႏႈန္းမွာလည္း က်ပ္တစ္သိန္းခြဲ ဝန္းက်င္သာ ရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။

  The Voice Weekly face book စာမ်က္ႏွာ
  Reply With Quote   


 2. #112
  Noble Contributor Senior Cupid Never Give-up   robin76 is on a distinguished road robin76's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Posts
  541
  Thanks
  3,053
  Thanked 16,580 Times in 538 Posts

  Default

  ဒီကေန႔ရတဲ့ Eleven SMS သတင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔ေရာင္းရေငြဟာ ေဖေဖၚဝါရီလကုန္အထိဆိုရင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၃၀၀၀ ထိေရာက္ရွိၿပီး ေရာင္းခ်ရမွဳ စံခ်ိန္သစ္ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ေနာက္ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေမာ္ေတာ္ကားတင္သြင္းမွဳဟာလည္း ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြက္ ေဒၚလာ သန္းတစ္ေထာင္ခန္႔ရွိႏိုင္ၿပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ထက္ ၅ ဆ ရွိမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီေမာ္ေတာ္ကား တင္သြင္းမွဳကေန ႏိုင္ငံေတာ္က အခြန္ေငြ က်ပ္ဘီလီယံတစ္ေထာင္ (ကုေဋတစ္သိန္းခန္႔) ရရွိမည္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။

  Reply With Quote   


 3. #113
  Senior Cupid   adaptor is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Yangon
  Posts
  639
  Thanks
  16,652
  Thanked 11,522 Times in 610 Posts

  Default

  &efukefNrdKYxJ vrf;ul;&if owdxm;MuygAsKdY. ..'DaeY reuf odrfMuD;aps;em;rSm vrf;pnf;urf;um; 2 pD;awmif &yfNYyD; tNyDtNyifudk qJGaewm..'PfaiG aqmif& raqmif&awmh rodbl; ..ygoGm;NyDqdk&ifawmh tJaeY tzdkY tvkyfysuf tudkifysuf NzpfrSmawmh aocsmw,f..um;wpfpD;pm NynfYrS vrf; 50 &Hk;udk ac: oGm;w,f xifwmyJ...

  aNreDukef;rSmvJ vufarmif;rSm teDywfxm;wJholawGu vrf;ul;rJholawGudk vlul;rsOf;Mum;u ul;zdkY aqmfaMomf aeav&Jh..
  aumif;wJhzufMunfh&ifvJ aumif;ygw,f..uRefawmfwdkY tm;vHk; pnf;urf; &SdMuzdkYvdkvmygNyD..ckvdk vrf;ul;wmu tpaygh...tJ ..um;awGuvJ vlul;rsOf;Mum;rSm vlul;ae&if &yfay;Mur,fqdk&ifawmh twdkif;xuf tvGefayghAsm..

  aemufwpfcku Eleven SMS service u azazmf0g&D 26 aeY txdyJ z&D;ay;rSmwJhAs..uRefawmfvJ tpu ydkufydkuf ray;&bl; xifvdkY Subscribe vkyfvkdufwm..'DaeYrS &Hk;utpfudku ay;&w,fvdkY aNymvdkY..olwdkY qdk'ffrSm vdkuf&Sm Munfhwm bm information rS rawGYbl; 'geJY olwdkY *sme,f wpfapmif a'gif;NYyD; tJxJrSm vdkuf&SmrS awGYawmhw,f...atmufu twdkif;ygwJhAsm...  azazmf0g&D 27 upNyD; wpfvudk 2500 wJh tJ'gudk Ph Bill xJu NzwfrSm ygwJh ..uRefawmf Unsubscribe vkyfcsifvdkY tJzkef;udk qufMunfYawmh bmoHawGrSef;udk rodbl; Mum;aewmyJ &Sdw,f...qufvdkY r&ao;bl; .naeydkif;usawmh owfrSwfcsdeftwGif; yJ qufvdkY&ygw,fqdkwJh aumifrav; toHyJ Mum;&awmhw,f
  Reply With Quote   


 4. #114
  Leecher   taximan is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2012
  Posts
  4
  Thanks
  0
  Thanked 231 Times in 6 Posts

  Default

  ဓါတ္ေငြ႕ဆိုလိုဗ်ာ..ေျပာရဦးမယ္..အျဖစ္မွန္ပါ..
  ကြ်န္ေတာ္ကလူသစ္တစ္ဦးပါ..မေလးမွာအလုပ္လုပ္ဖူးပါတယ္. .မိသားစုတစ္ကြဲတစ္ျပားျဖစ္တာနဲ႔ ျမန္မာျပည္ ျပန္လာျပီး အလုပ္မရွိတာနဲ႔ taxi ေမာင္းေနတာ ၃ ႏွစ္ေလာက္ရွိပါျပီး..ဘြဲ႔ရျပီးသားပါ..ေျပာခ်င္တ ာက CNG ဆိုင္ကိစၥဗ်ကြ်န္ေတာ္တို႔ကနယ္လာျပီးရန္ကုန္မွာလာအလု ပ္လုပ္ၾကတာေပါ့..ကြ်န္ေတာ္ညီ၀မ္းကြဲေလးလဲCNG ဆိုင္မွာရွိတယ္..ဟိုးအရင္ကေတာ့အဆင္ေျပပါတယ္..ေန ာက္မွ ၀န္ၾကီးေဟာင္းဦးလြန္းသီရဲ႕ MPPE ကလူ ေတြေရာက္လာ ေတာ့မွဘဲ..အဆင္မေျပတာ..အမွန္ေျပာရင္ CNG ကခိုးလို႔မရဘူးဗ်..အရမ္း အဆင့္ျမင့္ နည္းနဲ႔ ေရာင္းတာ..အရင္ MPPE ဓါတ္ဆီဆိုင္ေတြလိုမဟုတ္ဘူး..၀န္ထမ္းေတြလည္း ၂၄ နာရီလုပ္ ရတာ..၁၂ နာရီ တစ္ပိုင္းစီ..တစ္ရက္မွ မနားရဘူး..ကားေတြကေန႔တုိင္း ရွိေနတာကိုး..ဒါေၾကာင့္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကားသမားေတြက CNG ဆိုင္၀န္ထမ္းေလးေတြကို သနားတာေရာ..အလုပ္ လုပ္ခ်င္ေအာင္ေရာ ဆိုျပီး မုန္႔ဖိုး ပဲဖိုးေလးေတြေပးပါတယ္..ဒါကိုMPPE ကေျပာင္းလာတဲ႔သူေတြက ဟိုလူၾကီးကို ပိုင္တယ္..ဒီလူၾကီး ကိုပိုင္တယ္ဆိုျပီး..ဘာမွမလုပ္တတ္မကိုင္တတ္ဘဲနဲ႔အခြင ့္အေရးေတြယူေနၾကေတာ့ ဆိုင္ကမူရင္း CNG ၀န္ထမ္းေလးေတြခဗ်ာ ဘာမွျပန္မ ေျပာႏိုင္ၾကဘူး..ဒါေတြကို လက္ရွိ၀န္ၾကီးကေတာ့သိမယ္ မထင္ပါဘူး..အရင္ဦးလြန္းသီအရွိန္နဲ႔ ဆက္လုပ္စားေနၾကတာနဲ႔တူပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္းတစ္ပတ္ကို တစ္ခါေလာက္ေတာ့ ဒီဖိုရမ္ကို၀င္ၾကည့္ျဖစ္ေအာင္ၾကိဳးစားပါဦးမယ္. . ကားေမာင္းရင္းအားတဲ႔အခါေပါ့.. ကားေလာကအေတြ႕အၾကံဳေလးေတြလည္းေျပာရင္းေပါ့..အားလံုးကိ ုေက်းဇူးတင္ပါတယ္..
  Taximan
  Reply With Quote   


 5. #115
  Wannabe Cupid   demon13 is on a distinguished road
  Join Date
  Jun 2010
  Posts
  59
  Thanks
  1,315
  Thanked 1,105 Times in 56 Posts

  Default

  Stop eleven လုိ႔ေရးျပီး 18811 ကုိsms ပို႔လုိက္ပါ... ရပ္သြားပါလိမ္႔မယ္
  Reply With Quote   


 6. #116
    aungmyinthu is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2012
  Posts
  16
  Thanks
  1
  Thanked 374 Times in 16 Posts

  Default

  Taximan ေျပာတာမွန္တယ္ဗ်ိဳ႕..အရင္ကMPPE ကလူေတြကဆိုင္ေတြဖ်က္သိမ္းလိုက္ေတာ့..ဦးလြန္းသီကိုေျ ပးကပ္ျပီး..CNG ဆိုင္ကို၀င္သိမ္းတာဗ်..MPPE ၀န္ထမ္းေတြအေၾကာင္းကသိခဲ႔တဲ႔အတုိင္းပါဘဲ..အရာရွိမဟုတ ္တဲ႔သူေတာင္ တစ္ရက္ကို ၂ သိန္းေလာက္၀င္တာ..ကိုယ္တိုင္မလုပ္ဘူးေနာ္..လူငွါးနဲ႔ ခိုင္းတာ..အဆင့္ျမင့္တယ္..တစ္ေယာက္ကို တိုက္ ၂ လံုး၊ ကား၂ စီး၊ မိန္းမ ၃ ေယာက္ေလာက္ယူၾကတဲ႔သူေတြခ်ည္းဘဲ..မယံုရင္စံုစမ္းၾကည့္ လိုက္..ဦးလြန္းသီရဲ႕ ကြမ္းျခံကုန္းတပည့္ေတြခ်ည္းဘဲ..အခုလည္း CNG ဆိုင္ေတြမွာ သူတို႔ဘဲေနမွာေပါ့..ေသာင္းက်န္းေနတာ....
  Reply With Quote   


 7. #117
  VIMC Godly Cupid :8f337f1c:   cluclu is on a distinguished road cluclu's Avatar
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  2,215
  Thanks
  9,913
  Thanked 25,884 Times in 2,087 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by FreezE View Post

  tJ'Dum;dkuf&if ygcsifwJhtcef;uyg& uRefawmfygr,fvdkYpm;&if;BudKay;xm;rSm
  ppfom;yJvkyf&vkyf& rdefYcGef;ajymwJhtcef;rSmy&dowfyJvkyf&vkyf& oGm;vkyfr,f
  tJ'grsKd;pm&if;aumufNyDqdk&if oHacsmif;acgufMuygvdkYajymxm;yg&apcifAsm ////

  wHacsmif;acgufvkdufjyDaemf FreeZe a& ... 'gayrJJAdkvfcsKyfae&mtwGufyJavQmufvTmac:wm 0ifavQmufMunfhyghvm;

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  AdkvfcsKyfatmifqef;&kyf&Sifjzpfajrmufa&;tzJYG

  o&kyfaqmifopfavQmufvTmac:,ljcif;

  a':atmifqef;pkMunf MuD;rSL; &kduful;xkwfvkyf&efjyifqifaeaom AdkvfcsKyfatmifqef; tw
  Kywd &kyf&Sifum;twGuf AdkvfcsKyfatmifqef;ae&mrS t"duo&kyfaqmif&ef o&kyfaqmifopf oHk;OD;tvdk&Sdygonf/ pdwf0ifpm;aom touf 20ESifh 30 Mum;rnfonfhjrefrmEkdifiHom;rqdk atmufazmfjyyg yHkpHudk ul;,lavQmufxm;Ekdifygonf/ (yHkpHoD;jcm;0,f,l&efrvdkyg)

  trnf
  ..............
  touf (arG;ou&mZf) ..............
  t&yf/ .............. ay ......... vufr ..............
  udk,ftav;csdef ..............
  ynmt&nftcsif; ..............
  qufoG,f&efvdyfpm ..............
  w,fvDzkef; .............. tD;ar;vdyfpm .........
  tjrJwrf;ae&yfvdyfpm
  ..............
  AdkvfcsKyfatmifqef; ae&mrS o&kyfaqmifvdkaom t"dutaMumif;udk pmaMumif;a& 10 rS 30Mum; a&;om;azmfjyay;yg
  /
  ..................................
  ..................................
  ..................................

  (rSwfcsuf/ 2vufrx2vufr ywfpydkY "gwfyHk ESpfyHk tjyif ydkYpfpuyf t&G,f udk,fvHk;ay: "gwfyHkoHk;yHk- a&SYwpfyHk ab;ESpfbuf2yHk yl;wJGay;ydkYyg&ef/ yxtqifha&G;cs,fjcif;cH&olrsm;udk vlawGYawGYqHkar;jref;rnfh&ufudk owif;pmrSwqifh xyfrHaMujimygrnf/ aemufqHk;qifh a&G;cs,fcHolig;OD;udk o&kyfaqmifa&G;cs,fa&;tzJYGrS avhusifhoifwef;ay;oGm;rnfjzpfygonf/ yHkpHudk rdrdudk,fwkdifvufa&;jzifh jznfhpGufjyD;ygu atmufazmfjyygvdyfpmodkY vludk,fwkdifjzpfap pmwdkufrSjzpfap 15zwf 2012 aeY xuf aemufrusbJ ay;ydkYyg&ef)

  AdkvfcsKyfatmifqef;&kyf&Sifjzpfajrmufa&;tzJGY
  trSwfx101 bD? "r
  apwDvrf;? urm&GwfjrdKYe,f &efukefjrdKY/
  zkef; 09 731 62700 email: bogyokeaungsanmovie@gmail.com

  jrefrmhtvif;owif;pm -


  cluclu
  tcspfeJYMunhf tjypfr&Sd .. tjypfeJYMunhf tcspfr&Sd
  Reply With Quote   


 8. #118
  Wannabe Cupid   hanhua is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  56
  Thanks
  133
  Thanked 1,201 Times in 56 Posts

  Default

  'DaeY reuf 11 em&DavmufrSm odrfBuD;aps; bD&Hk 25-vrf; xJrS "gwfwdkifwpfwdkifatmufu ajratmufBudK; 0g,ma&SmYjzpfNyD; rD;avmifrIjzpfoGm;ygw,f/ bD&kHxJrS aps;olaps;om;rsm;u aps;wGifcsdwfxm;aom rD;owfaq;bl;rsm;jzifh jiSdrf;owfvdkuf&ygonf/ qdkif&SifwpfOD;u ]aps;zGifY&ufjzpfvdkYawmfao;w,f .... aps;ydwf&ufomqdk wpfaps;vHk;ukefrSmyJ} .... [kajymygw,f/
  &HkBuD;xJu aps;qdkifcef;awGawmY ydwfvdkuf&ygw,f/ rD;vnf;jzwfxm;ygw,f/
  Reply With Quote   


 9. #119
  Noble Contributor Godly Cupid 2015 President   batoe is on a distinguished road batoe's Avatar
  Join Date
  May 2006
  Location
  Island with Lion Head & Fish Tail
  Posts
  3,559
  Thanks
  21,989
  Thanked 107,504 Times in 3,643 Posts

  Default

  a': atmifqef;pkMunfonfygwDpnf;&kH;a&;c&D;pOftjzpfucsif jynfe,fudk
  oGm;a&mufcJhygonf/eHeufydkif; &efukeftNynfNynfqkdif&mavqdyfwGif NrLESif;rsm;xlxyfpGmusqif;rSKaMumifh eHeufydkif;xGufcGmrnfhavaMumif;c&D; pOfrsm; aeSmifhaES;rSKrsm; MuHKawGUcJh&ygonf/NrpfMuD;em;NrdKUodkU eHeuf 11 em&D rdepf 50 tcsdefwGifa&muf&SdcJhNyD;erwD;odkU qufvufxGufcGmygonf/
  a':atmifqef;pkMunfu 'Drkdua&pD twGuf wkdif;&if;om;rsm; pnf;vkH;nDnGwfrI&Sd&ef ucsifjynfe,f erwD;aus;&Gmtm;upm;uGif; rdepf20cefY jyKvkyfonfh vlxka[majymyGJwGif ajymMum;vkdufygonf/
  a':atmifqef;pkMunfuusrwkdY jynfaxmifpkukd wkdif;&if;om;vlrsdK; aygif;pkHeJY zGJYpnf;xm;wmjzpfw,f? 'gaMumifhrdkYvkdY usr wkdY tcsif;csif; wOD;tay:wOD; em;vnfrI&Sd&r,f? wOD;ukdwOD;av;pm;&r,f? wOD;ukd wOD;opmxm;&r,f? ukd,fvdkcsifwJh jynfaxmifpkBuD;ukd xlaxmifEkdifr,f vkdY ,kHMunfcsufeJY vufwGJaqmif&GufMuygpkdY[k ucsifjynfe,f vlxkukd ajymMum;ygonf/ a':atmifqef;pkMunfESifh tzGJYonf rkd;aumif;NrdKUokdY qufvufxGufcGmjyD;tdk;wef;abmvkH;uGif;rdefhcGef;aj ymMum;ygonf/
  ucsifjynfe,f? raemuGif;twGif;&Sd r*G,fcef;rwGif azazmf0g&Dv 23 &ufaeYnu jyKvkyfaom npmpm;yGJodkY a':atmifqef;pkMunf wufa&mufcJhygonf/npmpm;yGJudk azazmf0g&Dv 23 &ufaeYn 8 em&DcGJwGif jyKvkyfNyD; 10 em&DwGif NyD;qHk;cJhaMumif; od&onf/ ,if;npmpm;yGJodkY yifvHknDvmcH vufrSwfa&;xdk;&mwGif yg0ifcJhaom ucsifwdkif;&if;om; acgif;aqmifrsm;\ aqGrsdK;rsm;ygwufa&mufcJhaMumif; od&onf/ azazmf0g&Dv 24 &ufaeY eHeuf 8 em&DrS 10 em&Dtxdudk raemuGif;twGif; a':atmifqef;pkMunfrS trSmpum;ajymMum;rnfjzpfNyD; ,if;odkYtrSmpum;ajymMum;NyD;aemuf Aef;armfNrdKUodkY oGm;a&mufrnf jzpfaMumif; od&ygonf/

  (Credit to Mizzima, Eleven Media Group, AP)
  udk,fhEdkifiHodum&SdzdkUqdkwmvlwdkif; vlwdkif;rSmwm0ef&Sdygw,f/ (a':atmifqef;pkMunf)
  Reply With Quote   


 10. #120
  Cadet Cupid   peace777 is on a distinguished road peace777's Avatar
  Join Date
  Nov 2008
  Posts
  327
  Thanks
  2,706
  Thanked 3,520 Times in 327 Posts

  Default

  23.2.2012 နံနက္2နာရီခန္႔ကသံသုမာလမ္းမႀကီးသြားေဆးသကၠသုိလ္ေရွႊတ ြင္တတိယ ႏွစ္သြားေဆးေက်ာင္းသားတစ္
  ဦးအားလမ္းမႀကီးအတုိင္းေျမာက္ဘက္မွေတာင္ဘက္သုိ႕အရွိန ္ျပင္းစြာေမာင္းႏွင္လာေသာပါဂ်ဲရုိးကားတစ္စီး
  မွေနာက္မွ၀င္တုိက္၍ေမာင္းေျပးသြားပါသည္၊ကားနံပါတ္ျပာ းေတာင္ျပဳတ္က်က်န္ခဲ့ပါတယ္
  ေက်ာင္းသားေလးမွာတုိက္လုိက္သည္႔အရွိန္ေၾကာင့္၁၅ ေပခန္႔လြင့္စင္သြာၿပီးစံျပေဆးရုံတြင္ေသဆုံးသြား ပါသည္
  ေက်ာင္းသားေလးမွာမုဒုံတြင္ေနသူျဖစ္ၿပီး၊ျပင္ပအေဆာင္တ ြင္ေနၿပီးေက်ာင္းတက္ေနသူလည္းျဖစ္ပါတယ္
  သံသုမာလမ္းမႀကီးအားေ၀ဘူလ မွ ျပည္ေထာင္စုမီရထားဂုံးေက်ာ္တံတားအထိ ၆လမ္းသြားကြန္ကရစ္လမ္းမႀကီးခင္းၿပီးသြားပါၿပီ၊
  ၂၉ ရက္ေန႔တြင္လမ္းဖြင့္ပြဲျပဳလုပ္၍ လမ္းဖြင့္ေပးပါမည္၊ကားလမ္းေကာင္းလာခ်င္းႏွင့္အတ ူ ကားမ်ားအရွိန္ျပင္းေမာင္းျခင္း၊စည္းကမ္းမဲ့ဘရမ္းဘတာေ မာင္းခ်င္သလုိ
  ေမာင္းေနခ်င္းမ်ားအားသက္ဆုိင္ရာမွအထူးၾကပ္မတ္ထိမ္းသိ မ္းသင့္ေၾကာင္းပါခင္ဗ်ာ။...........
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts