+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 28 of 28
FirstFirst ... 18 26 27 28
Results 271 to 275 of 275

Thread: [mm]jrefrmhta&; "gwfyHk[/mm]/[mm]ADG'D,dkowif;rsm;[/mm]

 1. #271
  Banned   SLADE is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2011
  Posts
  346
  Thanks
  616
  Thanked 4,250 Times in 346 Posts

  Default ]'efaygufvkyGJ

  OD;atmifaomif;udk emrnfysufpm&if;oGif;rI awmifomwGif uefYuGufyGJrS 'efaygufvkyGJjzpfoGm;cJh
  source: kamayut media

  Click image for larger version

Name:	Danbauk..jpg
Views:	6619
Size:	96.3 KB
ID:	9444
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #272
  Banned   SLADE is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2011
  Posts
  346
  Thanks
  616
  Thanked 4,250 Times in 346 Posts

  Default beer boy

  rEav;NrdKU ? csrf;jrompnfNrdKUe,ftwGif;&Sd qifjzLuefbD,mqdkifwGif (2) eSpft&G,fuav;i,fESihf 7 ESpf t&G,f uav;i,fESpfOD;tm; zcifjzpfolu ac:vmNyD; bD,maomufaeMuonfudk jrifawGYcJh&onf/

  tqdkyg qifjzLuefjrefrmbD,mqdkifwGif xdkifaeaom ab;0dkif;rS vlrsm;u uav;i,f bD,maomufae aMumif; ajymjy&m zcifjzpfolu &w,f tpfudk? olu wESpfeJY (6)v uwnf;u waeY (3) cGufavmuf aomufwm/ uGefawmfwdkYu vifudk,f r,m;ESpfa,mufwnf;/ olYtareJYuGefawmfu rEav; (uen)Hk;rSm yGJpm;vkyf ygw,f/ {nhfonfawGeJY bD,mqdkifxdkifjzpfwdkif; 'Duav;awGu ygvm&mrS tckvdk waeY (4? 5) cGufaomufEdkifwmyg[k uav;\ zcifjzpfolu ajymMum;onf/

  uav;i,fonf i,f&G,fvGef;ao;ojzihf rdbrsm;u xdkuJhodkY tm;ray;oihfaMumif;? t&ufaopmaomufpm;rIESihfywfouf twkjrif twwfoifrjzpfoihfaMumif;? uav;rsm;\ aemifa&;twGuf rdbrsm;udk ynmay;&ef txl;vdktyfaeNyDjzpfaMumif; ,if;qdkiftwGif; bD,maomufoHk;olrsm;u ajymqdkaeMuonf/

  'Davmufeke,fwJht&G,frSm vlBuD;awG taeeJY uav;i,fudkcspfvdkYyJjzpfjzpf bD,mqdkif t&ufqdkifawGudkac:vmjcif;[m uav;udk cspf&mra&mufbJESpf&ma&muf ovdkjzpfoGm;rSmawmh rvkyfoihfygbl;/ 'Dt&G,fawGu vufOD;q&m[m rdb awGyg/ rdbawG taeeJY udk,hfuav;\ tem*wftwGuf uav;i,frsm;a&SUrSm aumif;wmawG vkyfjyoihfygw,f/ jrefrmEdkifiHrS uav;i,fawGudk t&ufqdkif? bD,mqdkifawGudk ac:rvmoihfygbl;vdkY ab;0dkif;wGif xdkifaeolwOD;u ajymonf/

  tqdkyguav;i,fonf bD,mwcGufudk rdepf 20 twGif; ukefoGm; aemuf wcGufudk zcifjzpfolu xyfay;cJhonfudk awGU&onf/ qufvuf em&Dydkif; twGif; 2 ESpfom;t&G,f armifjynhfzkef;ausmfonf bD,m 3 cGufaomuf oHk;cJhNyD;onfudk awGU&onf/

  pdkif;xl;cefY(tr&)
  News Watch (apmihfMunhfowif;*sme,f)


  Click image for larger version

Name:	beerkid..jpg
Views:	6602
Size:	28.8 KB
ID:	9448
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 5 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #273
  Banned   SLADE is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2011
  Posts
  346
  Thanks
  616
  Thanked 4,250 Times in 346 Posts

  Default  jrefrmjynfa&mufrS zmonfr tac:cH&aom ukkvvlYtcGifhta&;qdkkif&mtxl;udkk,fpm;vS,f rppf&ef[D;vD
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #274
  Junior Cupid I Love My Country   MCextreme is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  178
  Thanks
  92
  Thanked 2,440 Times in 173 Posts

  Default

  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဥကၠဌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုး ေဟာေျပာျခင္း အစီအစဥ္ ( ျမန္မာ့႐ုပ္ျမင္သံၾကား 2015-09-21)  video : Maung Maung Paing Minn (youtube)  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေရဒီယို/တီဗြီ မိန္႔ခြန္း

  ပထမဦးစြာ တိုင္းသူျပည္သားအားလံုး က်န္းမာရႊင္လန္း ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါတယ္။

  ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ က်ေရာက္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္တယ္ဆိုတာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံမဲေတြကို ေတာင္းခံတာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူကို ကြ်န္မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ မူ၀ါဒ သေဘာတရားမ်ား၊ ႏုိုင္ငံ့အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ အခ်ိဳ႕ကို တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

  ဒီမုိကေရစီစနစ္ ထူေထာင္ရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ က႑ဟာ အဓိကပါပဲ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ဆႏၵ၊ ၾသဇာ၊ အာဏာအေပၚ အေျခခံတဲ့စနစ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ၾကမွ ေအာင္ျမင္ႏုိင္မွာပါ။ ျပည္သူေတြရဲ႕ ပါ၀င္ပတ္သက္မႈ လိုအပ္သလို၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ပြင့္လင္းထင္ရွားတဲ့၊ လြတ္လပ္ျပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွတဆင့္ ေဖၚထုတ္လိုက္တဲ့ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားလိုက္နာ ပါ့မယ္လို႔ အာမခံပါတယ္။

  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို (၁၉၈၈) ခုႏွစ္မွာ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းမယ့္ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ဖို႔ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ထူေထာင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္မတို႔ရဲ႕ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းရာမွာ အၾကမ္းမဖက္ေရး၊ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရး၊ အာဃာတ ကင္းစင္ေရး စတဲ့ သေဘာတရားမ်ားကို ခိုင္ခုိင္မာမာ စြဲကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ (၂၇) ႏွစ္အတြင္း အခက္အခဲ ေပါင္းစံုကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၀င္မ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံခဲ့ရေပမယ့္ ဒီမူ၀ါဒ သေဘာတရားေတြကို လံုး၀လက္မလႊတ္ ခဲ့ပါဘူး။ အခုလည္း ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးအတြက္ ဒီမူ၀ါဒ သေဘာတရားေတြအရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းျပည္မထိ၊ ျပည္သူမနာတဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔သာ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုၾကီးကို ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးနဲ႔အတူ ပူးေပါင္းလက္တြဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လိုတဲ့ ဆႏၵနဲ႔အညီ၊ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ ခဲ့ပါတယ္။ လူထုရဲ႕ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈကို ရရိွခဲ့ေပမယ့္ တုိင္းျပည္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခြင့္မရခဲ့ဘူး ဆိုတာ အမ်ားသိျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း (၁၉၉၀) ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားရဲ႕ ျပင္းျပတဲ့ ဒီမိုကေရစီရရိွေရးဆႏၵကို ေဖၚထုတ္ လိုက္တာေၾကာင့္ ကြ်န္မတို႔ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီအေရးနဲ႔အတူ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါ ဆက္လက္ ရွင္သန္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူေတြရဲ႕ ေက်းဇူးကို မေမ့မေလ်ာ့ တန္ဖိုးထားလ်က္ပါ။

  (၂၀၁၂) ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တာကလည္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ႏုိင္ငံအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြကို တတ္အားသေရြ႕ ေအးခ်မ္းစြာ ဥပေဒေဘာင္ အတြင္းက ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ရာ ၾကိဳးပမ္းခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပည္တြင္းျငိ္မ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔ကို၊ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ ပါတယ္။ ျပည္သူရဲ႕ ယံုၾကည္ေထာက္ခံမႈ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့ မဲဆႏၵနယ္ (၄၄) ေနရာ အနက္ (၄၃) ေနရာမွာ အႏိုင္ရရိွ ခဲ့ပါတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ (၆၀၀) ေက်ာ္ပါ၀င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ (၄၀) ေက်ာ္မွ်ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္အားဟာ အကန္႔အသတ္နဲ႔သာ ရိွႏုိင္မယ္ဆိုတာ ျပည္သူမ်ား နားလည္ႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီအက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စု အက်ိဳးအတြက္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း သာမက၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပမွာပါ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ၾကိဳးပမ္းခဲ့မႈ မ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဘာေၾကာင့္ လိုအပ္တယ္ ဆိုတာကို ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွနားလည္ ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ (၂၀၁၂) ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ဖိုု႔ကေတာ့ အစိုးရ တာ၀န္ေတြ ထမ္းေဆာင္ပိုင္ခြင့္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီတာ၀န္ကို ျပည္သူလူထုက အပ္ႏွင္းေပးေစ လိုတာေၾကာင့္ ယခု (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္မွာပါ။

  တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဟာ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။ ဥပေဒမ်ားဟာ တရားျပီး အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ဘ၀ လံုျခံဳေရးအတြက္ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဖ်က္တန္ရာဖ်က္၊ ျပင္တန္ရာျပင္၊ အသစ္ျပဌာန္းတန္ရာ ျပဌာန္းဖို႔လုိပါတယ္။ တရားဥပေဒမ်ား ထိေရာက္မႈ ရိွေစေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ပိုင္ခြင့္အာဏာကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာနဲ႔ တရားစီရင္ေရး ဆိုင္ရာ တုိ႔မွာသာရိွတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္တာက အစိုးရသာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေရးဟာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ဦးတည္ခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ အဓိကက် ပါတယ္။

  (၂၀၁၂) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အၾကိဳကာလမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးဦးတည္ခ်က္မ်ားကိုတင္ျပ ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္တြင္း စစ္ရပ္စဲသြားဖို႔ အတြက္ အဆင့္ (၃) ဆင့္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားရန္လိုေၾကာင္း၊ ပထမအဆင့္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ က်င္းပျပီး ညိႈႏိႈင္းအေျဖရွာေရး၊ တတိယအဆင့္မွာေတာ့ ပင္လံုအေျခခံမူျဖစ္တဲ့ တန္းတူညီမွ်မႈ၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည္မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက အာမခံေရးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္အတြက္ သေဘာတူညီစာခ်ဳပ္ကို သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား မၾကာမီကာလအတြင္း လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္မဲ့ အလားအလာရိွေနတာေၾကာင့္ ျပည္သူျပည္သားေတြ ၀မ္းသာစြာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ဟာ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားယံုၾကည္မႈ တို႔ေပၚမွာ အေျခခံတဲ့၊ တည္တံ့ခိုင္ျမဲမဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ဖို႔ရာက အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ေအာင္ျမင္စြာသေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးတဲ့အခါမွာ၊ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေစဖို႔ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေနတဲ့ ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ခ်ျခင္းျဖစ္တဲ့ ဒုတိယအဆင့္နဲ႔ တတိယအဆင့္တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရပါမယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီအဆင့္ႏွစ္ဆင့္ကို တစ္ျပိဳင္တည္းလုပ္သြားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒုတိယအဆင့္ျဖစ္တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမွာကေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာလ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ ထြက္ေပၚလာမဲ့ အစိုးရပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူကလိုလား ေထာက္ခံခဲ့ရင္ ဒီတာ၀န္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အသင့္ျဖစ္ပါတယ္။

  ဒီမိုကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို လြန္ခဲ့တဲ့ (၂၇) ႏွစ္ အတြင္း အႏၱရာယ္အခက္အခဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ ၾကံဳေတြ႕ရေပမယ့္ လံုး၀လက္မလႊတ္ခဲ့ပါ။ (၂၀၁၀) က စျပီး ကြ်န္မတို႔ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဒုတိယပင္လံု ညီလာခံက်င္းပေရးကို ဦးတည္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ `ဒုတိယပင္လံု ဆိုတာ ကေတာ့ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား ဗမာမ်ားအပါအ၀င္ အားလံုး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ ဘံုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ ေအးခ်မ္းစြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ္ ဆိုတဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္အေပၚ အေျခခံတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုေရး ေဆြးေႏြးပြဲကို ဆိုလိုတာပါ။

  ယခုတစ္ႏိုင္ငံလံုး၊ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္အားလံုးမက်န္၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းမ်ား ၀င္ေရာက္အေရြးခံတာဟာ စစ္မွန္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္၊ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓါတ္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုညီညြတ္မႈကို ကိုယ္စားျပဳႏုိင္မယ့္ ဗဟိုအစိုးရ ဖြဲ႕စည္းႏုိင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဗဟိုအစိုးရဟာ အမွန္တကယ္ ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္းစံထားမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရိွျပီး၊ တိုင္း၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားနဲ႔ ဟန္ခ်က္ညီညီ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွသာ စစ္မွန္တဲ့ ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ႏို္င္မွာပါ။ မတူကြဲျပားမႈကို အင္အားျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပီး၊ ညီညြတ္မႈ ၾကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ခြင့္ကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးထံက ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြဟာ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ အနာဂတ္တစ္ခုလံုး အတြက္ ရည္ရြယ္တဲ့ သေဘာတူညီမႈမ်ားကို အေဆာတလ်င္ မရယူပဲ၊ အေသအခ်ာတုိင္ပင္ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာတာဟာ မွန္ကန္တဲ့လုပ္ရပ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း အကန္႔အသတ္မရိွ အခ်ိန္ဆြဲႏုိင္တဲ့ အေနအထားမျဖစ္ဖို႔လည္း အင္မတန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက ထြက္ေပၚလာတဲ့ သေဘာတူညီမႈေတြကို အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒုတိယအဆင့္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားနဲ႔ တစ္ျပိဳင္နက္ တတိယအဆင့္လို႔ သတ္မွတ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရးကိုလည္း လုပ္ကို္င္ေဆာင္ရြက္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရာမွာ တပ္မေတာ္ရဲ႕က႑က အဓိကျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အသိျဖစ္ပါတယ္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ အျမင္နဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕အျမင္ဟာ တစ္ထပ္တည္း မဟုတ္ဖူးဆိုုတာလည္း ျပည္သူ ျပည္သားမ်ား အသိျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီမိုကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုၾကီးရဲ႕ အနာဂတ္ တည္ျငိမ္ေတာက္ပေရးကို လိုလားတဲ့ ေနရာမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ကြ်န္မတို႔အၾကား လံုး၀ကြဲျပားမႈ မရိွဘူးလို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ျပည္သူေတြနဲ႕ ထူေထာင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ တပ္မေတာ္ကို ျပည္သူ႕ အက်ိဳးကိုသာ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ ျပည္သူခ်စ္ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ျပင္းျပစြာ ျမင္လို ေနၾကပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ထြက္ေပၚ လာမယ့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေလးစားကာကြယ္ေရးမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံရဲ႕ကံၾကမၼာ ဖန္တီးေရးနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ ကိစၥအဝဝမွာ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ တစ္သားတည္းရိွဖို႔ကို ေလးေလးနက္နက္ လိုလား ေနၾကပါတယ္။

  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီစံႏႈန္း စံထားမ်ားနဲ႔ အညီ၊ တိုးတက္ေခတ္မီ ျပည့္စံုစြာ ျပည္သူေတြေလးစားခ်စ္ခင္မႈေၾကာင့္ ကမၻာ့အလယ္ တင့္တယ္တဲ့၊ ႏိုင္ငံနဲ႔ျပည္သူ လြတ္လပ္၊ လံုျခံဳ၊ ေအးခ်မ္းေရးတို႔ကို အခိုင္အမာ ကာကြယ္ေပးမယ့္၊ ႏိုင္ငံက အားကိုးရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ေစလိုပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္နဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား သံသယေတြ ဖယ္ရွားျပီး ျပည္ေထာင္စုအေရး၊ ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားစြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္ပါတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲေရးမွာလည္း ႏိုင္ငံရဲ႕ တည္ျငိမ္မႈ၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းမႈတိုု႔ကို မထိခိုက္ေစပဲ ျပည္သူ႔ဆႏၵနဲ႔ ကိုက္ညီစြာ အတူလုပ္ေဆာင္ခ်င္ပါတယ္။

  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး ေအးခ်မ္းတည္ျငိမ္စြာ ရွင္သန္ျပီး၊ လြတ္လပ္ လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္မယ့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းကို ထူေထာင္ခ်င္ပါတယ္။ (၂၇) ႏွစ္ေက်ာ္ အတိုက္အခံ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ရုန္းကန္ခဲ့ရတဲ့ပါတီဟာ၊ ႏိုင္ငံ့ အစိုးရတာ၀န္ေတြကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရိွႏိုင္ပါ့မလားလို႔ အခ်ိဳ႕က ေစာဒက တက္ပါတယ္။ ရိွႏိုင္ရံုမက၊ ရိွကိုရိွပါတယ္လုိ႔ ကြ်န္မ ရဲရဲၾကီးေျပာဝံ့ပါတယ္။ တာဝန္တစ္ရပ္ကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အသိႏွစ္ရပ္လိုအပ္ ပါတယ္။ ဘာကိုမလုပ္သင့္၊ ဘာကိုလုပ္သင့္ဆိုတဲ့ အသိႏွစ္ရပ္ပါပဲ။ ဘာကိုမလုပ္သင့္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၅၀) အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ အေတာက္ပဆံုး ၾကယ္အဆင့္မွ ေမွးမွိန္ ေသးသိမ္တဲ့ မထင္မရွား ျဂိဳလ္ေလးအျဖစ္ ေရာက္ရိွသြားေစတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကိုေလ့လာျပီး သင္ခန္းစာေတြ အမ်ားၾကီးရေနပါျပီ။ ဘာေတြလုပ္သင့္တယ္ဆိုတာကေတာ့ ျပည္သူေတြက သင္ၾကား ေပးလို႔ သိေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ (၂၀၁၅) ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ဘဝေတြ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို က႑ေလးရပ္ ခြဲျပီးတင္ျပထားပါတယ္။

  (၁) တုိင္းရင္းသားအေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရး
  (၂) တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုျခံဳစြာ လက္တြဲေနထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး
  (၃) ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ တစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေရး
  (၄) လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
  တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

  ဒီရည္မွန္းခ်က္အားလံုးကို သတ္မွတ္ရာမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕ အသံေတြနားေထာင္၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ မ်က္ႏွာေတြၾကည့္ျပီး၊ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵေတြအေပၚ အေျခခံထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ျပည္သူေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရခဲ့ရာမွ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြ၊ အခက္အခဲေတြ၊ ေမွွ်ာ္လင့္ေတာင့္တ ခ်က္ေတြကို ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။

  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ လြတ္လပ္လံုျခံဳစြာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ ေအာက္မွာ စီးပြားေရး၊ ေတာင္သူ လယ္သမား၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ အလုပ္သမား၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စသျဖင့္ အပိုင္း (၁၂) ပိုင္းပါ၀င္ပါတယ္။ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ အဓိက လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ဦးတည္တဲ့ မူ၀ါဒ၊ စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၉၀) ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပါတီတိုင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ သေဘာထားရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို ႏိုင္ငံသိ တင္ျပျပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ေထာက္ခံမႈကို ေတာင္းယူ ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေထာက္ခံမႈ ေတာင္းဆိုတယ္ဆိုတာ ယံုၾကည္မႈကို ေတာင္းဆို တာပါပဲ။ ဘယ္ပါတီကို ယံုၾကည္ေထာက္ခံ ရမယ္ဆိုတာကို ျပည္သူေတြက ဆံုးျဖတ္ရမွာပါ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူေတြရဲ႕ စစ္ေဆး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရဲရဲ ခံႏိုင္ပါတယ္။

  အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မည္သည့္အခါကမွ တိုင္းျပည္နဲ႔ ျပည္သူ ထိခုိက္နစ္နာေအာင္ မလုပ္ခဲ့ပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ယွဥ္ျပိဳင္တဲ့ ေနရာမွာ စဥ္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေဘာင္အတြင္းက အစဥ္လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ မတရားမႈမ်ားကို ခုိင္ခုိင္မာမာ ဆန္႔က်င္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ အဖြဲ႕အစည္းကိုမွ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာ ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး တိုက္ခိုက္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူကို ေပးတဲ့ ကတိကဝတ္ေတြ မည္သည့္အခါကမွ မခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့ပါ။ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူကို လိမ္လည္လွည့္ျဖား၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္၍ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ စည္းရံုးဆြဲေဆာင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။

  ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းစဥ္က စျပီး ယခုတိုင္ ျပည္သူကိုေလးစား ပြင့္လင္းစြာ ဆက္ဆံခဲ့သည့္ အတိုင္း ဆက္လက္ျပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္မွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ခိုင္မာတဲ့ သႏၷိဌာန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြ အပ္ႏွင္းတဲ့ တာ၀န္ကို ေျဖာင့္မတ္စြာ အေကာင္းဆံုးထမ္းေဆာင္ ဖို႔က အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာနဲ႔ အသက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္မဲ့ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲၾကီးမွ တစ္ဆင့္ ျပည္သူမ်ားက အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို အစိုးရတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ျပတ္ျပတ္သားသား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရခဲ့လွ်င္၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ သဟဇာတ ျဖစ္ေရး၊ အာဃာတ ကင္းစင္ေရးမူမ်ားကို အစဥ္တစို္က္ ႏွလံုးသြင္းျပီး ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ထြန္းကားေရး အတြက္၊ မည္သူ႔ကိုမွ ရန္သူသဖြယ္ မသတ္မွတ္၊ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို လက္ကမ္း ၾကိဳဆိုကာ အတူလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ခုိင္ခုိင္မာမာ ခံယူထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေလးစား လိုက္နာမွာျဖစ္ပါတယ္။

  ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း ျပည္သူျပည္သားအားလံုး က်န္းမာခ်မ္းသာ ၾကပါေစ။ ေဘးအႏၱရာယ္ အေပါင္းမွ ကင္းေ၀းၾကပါေစ။ ႏွလံုးစိတ္၀မ္း ေအးခ်မ္းၾကပါေစ။ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာ ဆႏၵ အ၀၀ႏွင့္ ျပည့္ႏိုင္ၾကပါေစ။

  Credit - Aung San Suu Kyi Facebook
  Last edited by MCextreme; 09-22-2015 at 12:54 AM.
  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #275
  Junior Cupid I Love My Country   MCextreme is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  178
  Thanks
  92
  Thanked 2,440 Times in 173 Posts

  Default

  နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ (၇၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း  MOI Webportal Myanmar

  နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ (၇၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္း
  ▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄
  ▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
  နိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ (၇၁) ၾကိမ္ေျမာက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္ အေထြေထြမူ၀ါဒေရးရာ မိန္႔ခြန္းမွအဓိကအခ်က္မ်ား-
  နိဒါန္း
  - ျမန္မာနုိင္ငံ၏အစိုးရသစ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ကုလသမဂၢ ပဋိဉာဥ္စာခ်ဳပ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအေပၚထားရွိသည့္ မိမိတုိ႔၏ ယံုၾကည္ေလးစားမႈကို ထပ္ေလာင္းအတည္ျပဳလိုေၾကာင္း၊
  - ျမန္မာျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အား ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ၊နို၀င္ဘာလတြင္ တစ္ခဲနက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကျခင္းမွာ မိမိတို႕ပါတီအား ေထာက္ခံမွုကို ျပသျခင္းတစ္ခုတည္းမဟုတ္ဘဲ ၎တို႕၏ ယံုၾကည္မႈနွင့္ ေမ်ွာ္လင့္ျခင္းမ်ားအားအေျခခံသည့္ နိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈသစ္တစ္ရပ္ကို စတင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
  - “ဓါးသြားကို ထယ္သြားျဖစ္ေစရမည္” ဆိုသည့္ ဆိုလိုခ်က္ကို ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ အလွမ္းေ၀းေနသည့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ား၏ နုလံုးသားမ်ားမွ နားလည္လိုလားသည့္ အခ်က္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
  - ျငိမ္းခ်မ္းသာယာ ဖြံ႔ျဖိဳးေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ေရးမွာ မိမိတို႕အားလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ကိုေရာက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းနို္င္သည့္ နည္းလမ္းမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊
  ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္
  - ျမန္မာျပည္သူမ်ားမွာေမြးရာပါအခြင့္အေရးျဖစ္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ လံုျခံဳမႈ၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္နွင့္ ဖြံျဖိဳးတိုးတက္မွုအခြင့္အေရးမ်ား ကို ကာလၾကာရွည္စြာ ဆံုးရံွဴးေနခဲ့ရေၾကာင္း၊
  - ဆယ္စုနွစ္ (၆) ခုေက်ာ္ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ ျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့မႈရရွိေရးတို႔မွာ မိမိတို႕အတြက္ အေရးအၾကီးဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း၊
  - အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အဆိုပါအခ်က္ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး မၾကာေသးမီက ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -၂၁ ရာစုပင္လံုကိုက်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊
  - အဆိုပါ ညီလာခံမွာ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနွင့္ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့မႈရရွိေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အေရးၾကီးသည့္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
  ရခိုင္ျပည္နယ္ကိစၥ
  - ျပီးခဲ့သည့္ နွစ္အနည္းငယ္မွစတင္၍ ရခိုင္ေဒသတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ကမၻာမွအာရံုစိုက္လာေၾကာင္း၊
  - နို္င္ငံမ်ားအလယ္ တာ၀န္သိေသာ နုိင္ငံတစ္နုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေ၀ဖန္သံုးသပ္မႈကို စိုးရြံ႕ေနမည္မဟုတ္ပါေၾကာင္း၊
  - ရခိုင္ေဒသကိစၥအတြက္ မိမိတို႕အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဗဟိုျပဳသည့္ ဘက္စံုေထာင့္စံု ပါ၀င္သည့္ ခ်ဥ္းကပ္မွုမ်ိုးကိုစတင္ခဲ့ေၾကာင္း၊
  - ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းမႈနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈတိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟုိ ေက္ာမတီကို တည္ေထာင္ခဲ့ေၾကာင္း ၊
  အဆိုပါဗဟုိေကာ္မတီတြင္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားထပ္မံဖြဲ႔စည္းျပီး လံုျခံဳေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္နုိင္ငံသားစိစစ္ေရး၊ ေဒသတြင္းျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးနွင့္ လူမႈစီးပြားဘ၀ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ နုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး တို႕ကိုေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊
  - အဆိုပါ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္နုိင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္မွ ဥကၠဌ အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ အၾကံေပးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေၾကာင္း၊
  - အဆိုပါေကာ္မရွင္တည္ေထာင္မႈနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ဆန္႕က်င္ကန္႕ကြက္မႈအခ်ိဳ႕ရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ မိမိတို႕အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဟဇာတရွိေစေရး နွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႕အတြက္ ဆက္လက္ေလ်ွာက္လွမ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားအေကာင္ အထည္ေဖာ္မွု
  - ျမန္မာနုိင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားစီးပြားေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမူ၀ါဒ(၂၀၁၆) သည္ ကုလသမဂၢ၏ ေရရွည္ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲမွ အမ်ားစုနွင့္ ကိုက္ညီပါေၾကာင္း၊
  - အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားက႑တြင္ ရင္းနွီးျမဳွပ္နွံမွုမ်ား တိုးတက္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ပုဂၢလိက႑၊ SME က႑ စသည္တို႕ပါ၀င္ျပီး အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေရး၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားအားကာကြယ္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရည္အခ်င္း ျမွင့္တင္ေရးနွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးေရးတို႕မွာ ဦးစားေပးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
  ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္မႈ
  - ျပႆနာမ်ားအားမ်ားအား ေျဖရွင္းနုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြရာတြင္ အဆိုပါ ျပႆနာမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို ရွာေဖြရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  - မၾကာေသးမီ နွစ္မ်ားအတြင္း ေတြ႔ၾကံဳေနရသည့္ မၾကံဳစဖူး မ်ားျပားလွသည့္ အစုလိုက္အျပံဳလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈမ်ား၏ အရင္းခံမွာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိျခင္းနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မရွိျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊
  - ျငိမ္းခ်မ္းမႈနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနွင့္ ပတ္သက္လာပါက အေျခခံလူ႕အခြင့္အေရးကိုေလးစားမွု၊ ညီတူ ညီမ်ွရွိေစမွဳ ၊မတူကြဲျပားမွုကို အသိအမွတ္ျပဳ ျပီး သည္းခံနားလည္မွုရွိေရးတို႕မွာ အေရးၾကီးပါေၾကာင္း၊
  - ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္သူမ်ားမွာ လက္ခံသည့္ နုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရး နွင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးေရး အတြက္ အေထာက္ အကူျပဳသည့္ အင္အားမ်ားျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို လက္ခံရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊
  - ထုိ႕ေၾကာင့္ မူရင္းနိုင္ငံနွင့္ လက္ခံသည့္ နုိင္ငံတို႕အၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အကိ်ဳးရွိေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  အၾကမ္းဖက္မႈတိုက္ဖ်က္ေရး
  - အစြန္းေရာက္အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္ ပံုစံမ်ိဳးစံုအား တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ညီညႊတ္စြာ ပူးေပါင္း ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  - လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးလံုျခံဳမႈမရွိသည့္ အခ်က္မ်ားမွာ အစြန္းေရာက္မႈ ကိုျဖစ္ေစျပီး အၾကမ္းဖက္မွုအတြက္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေစေၾကာင္း၊
  ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး
  - ျမန္မာနုိင္ငံသည္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ကင္းမဲ့သည့္ကမၻာျဖစ္ေစေရးအတြက္ ခံယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊
  - ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရးအတြက္ အရင္းအျမစ္မွာ လက္နက္စမ္းသပ္ေဖာက္ခြဲမႈမ်ား အလံုးစံုရပ္ဆိုင္းေရးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊
  - ျမန္မာနုိင္ငံအေနျဖင့္ Comprehensive Nuclear-Test- Ban Treaty (CTBT)သို႕ ယေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို မိမိအေနျဖင့္ အေထြေထြညီလာခံသို႔ အသိေပးေၾကညာလိုေၾကာင္း၊
  နိဂံုးခ်ဳပ္
  - အခ်င္းခ်င္း ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကင္းေ၀းျပီး ခ်စ္ခင္ ၾကင္နာၾကရန္နွင့္ တစ္ပါးသူအေပၚ ေမတၱာ ဘာ၀နာပြားမ်ားနိုင္ေစရန္ မိမိအေနျဖင့္ နိုင္ငံအမ်ားစုေ၀းသည့္ ဤေနရာမွေန၍ေမတၱာရပ္ခံလိုေၾကာင္း။
  Credit: MRTV, Ministry of Foreign Affairs Myanmar
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts