+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 13 of 44
FirstFirst ... 3 11 12 13 14 15 23 ... LastLast
Results 121 to 130 of 434

Thread: [mm]ighwdkUrEĊav; (5)[/mm]

 1. #121
  Cadet Cupid   swarlay is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2009
  Posts
  360
  Thanks
  9,024
  Thanked 6,374 Times in 351 Posts

  Default

  မႏၱေလးၿမဳိ႕တြင္ မေန႔ည (၇)နာရီ (၃၅)မိနစ္ႏွင့္ (၇)နာရီ (၄၇) တို႔တြင္ ေယာက္က်ားေလးတစ္ဦးႏွင့္ မိန္းကေလးတစ္ဦးတို႔မွ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဗဟိုမီးသတ္ကို တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ၿပီး ၇၃ × ၇၄လမ္းၾကား ၊ ၂၇လမ္းရွိ အမွတ္ (၆) ေက်ာင္းမီးေလာင္ေနသည္ဟု ေနာက္ေျပာင္ကာသတင္းေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါသတင္းေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိ မီးသတ္မ်ားႏွင့္ ဗဟိုမီးသတ္မွ မီးသတ္ကားမ်ားေရာက္ရွိလာေသာလည္း အမွန္တကယ္မီးေလာက္မႈမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ။ အဆိုပါ ေနာက္ေျပာင္ေသာဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ေထာင္းေၾကာင္းသိရၿပီး သက္ဆိုင္ရာမွ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာာင္ေနၿပီျဖစ္သည္

  Credit to min min lat
  Last edited by swarlay; 12-26-2011 at 02:34 AM. Reason: time
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 28 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #122
  Cadet Cupid   swarlay is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2009
  Posts
  360
  Thanks
  9,024
  Thanked 6,374 Times in 351 Posts

  Default

  27 လမ္း 83 လမ္းေထာင္႔ အိမ္၀ရမ္းမႈ ျဖင္႔ စည္ပင္နဲ႔ အုိးအိမ္က ဆြဲခ်တဲ႔ အတြက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္မယ္လုိ႔ႀကားလုိ႔

  သြားစပ္စုလုိက္ပါအုံးမယ္။

  ဒီရက္ပုိင္း စည္ပင္ေတြ ေရာင္းေကာင္းေနတယ္...အခုလည္း လာျပန္ျပီး ဂ်ာနယ္ေတြထဲပါလာအုံးမယ္။
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #123
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,486
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default

  'DuaeY vkdif;awG t&rf;av;vkdufwm bmrS udk oHk;r&bl; ... awmfawmf tajctaeqkd;w,faemf ...

  ref;av;rSm 36 vrf;? 37 vrf;? 39 vrf;eJY vrf; 40 awGudk wpfvrf;armif; vkyfvkdufwm tajctae ydkqkd;ukefw,f xifwmyJ/ 35 vrf;ukef;ausmfBuD; ydwfwm qkdifu,fawGaMumifh r[kwfbl;qkdwm ck &Sif;oGm;NyD/ pnf;r&Sdurf;r&Sd rD;yGdKifhudk ZGwfjzwfwJhum;awGudk r&Sif;EdkifyJeJYawmh 'D,mOfaMumydwfqkdYrI jy
  óemu &Sif;vdkYNyD;rSm r[kwfbl;/ NyD;awmh ta&SUtaemufjzwfwJh vrf;u 36 vrf;? 37 vrf;? 35 vrf;eJY 26 vrf; yJ&Sdwmudk 36 eJY 37 u wpfvrf;armif;awG jzpfoGm;awmh uGdKifu wufa&m .. 35 uvnf; qkdifu,fawG rwuf&/ rD;&xm; jzwfawmhr,fqdk 36 vrf;u blwmu rxGufcifuwnf;u wHcg;ydwfxm;w,f/ t"du jzwfwJhae&m 37 udkvnf; ta&SUbufyJoGm;vdkY&w,f/ taemufbuf oGm;r&awmh tJ'DrSm jyóemu jzpf/ 38 usawmhvnf; 78 eJY JJ u vrf;udk b,fnm wpf0ufpDeif;xm;awmh vrf;u rusefoavmuf jzpfaeNyD/ bmjzpfvJqdkawmh 36 uae vrf;ydwfvkdufwm ... 78 wpfaMum 34 xd ydwfukefa&m/ at;wmyJ/

  tJ'Dawmh bmjzpfvJ ... bmjzpf&rSmvJ .. 37 uae tukefvHk; ta&SUtaemuf tukef'dk;Muwmaygh .. tpawmh wpfvrf;armif;aygh/ MuyfMuyfrwfrwf .. 2&ufyJcHw,f .. oGm;csifwkdif; oGm;MuawmhwmyJ/ tJ'Dvrf;u roGm;&ifvnf; oGm;p&mrSr&Sdwm .. NyD;awmh 37 u rdef;txd wkduf&dkufaygufwJh vrf;av/ tJ'Dvrf;udk 78 jzwfr&bl;qdkawmh .. tif;

  a&T
  ÚmPfawmfpl;a&mufcsufuawmh Mocs&avmufw,f ... wu,fvdktyfaewmu .. 62 NyD; .. 63 vrf; uae 68 vrf;xd yGifhvmzdkYeJY vGwfaewJh vrf;awG jyifzdkYyJ/ NrdKUopfuae NrdKUxJudk odyÜHvrf;uae 0ifvmNyD;&if Mum;vrf;awGu wpfvrf;rS oHk;r&jzpfaeudk jyifzdkY vdkr,f/ NyD;awmh rvdktyfwJh pdkufysKd;a&;odyÜHawGu prf;oyfpkdufcif;awGMum;u vrf;awGudk 35 vrf;xdaygufatmif azmufEkdifr,fqkd&ifawmh tJ'D ,mOfaMumydwfqdkYrIu avsmhoGm;rSmyJ/ ckawmh bl;av;&m z&HkvmqifhaerSawmh ..

  NrdKUuGufyHkazmfwJholawGudk tHhMovdkYrqHk;bl;/ vufylwkdufwJhae&mawGuawmh q&musygh/ NyD;rS wvGJcsnf;yJ
  Reply With Quote   


 6. #124
  Senior Cupid   winekyaw is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Location
  @@@
  Posts
  600
  Thanks
  25,548
  Thanked 13,279 Times in 606 Posts

  Default

  rdk;at;at;eJU auG;aumif;Muyvm;/ uRefawmfawmU rdk;at;at;rSm acR;xGufatmif &kef;vdkuftHk;r,f/ 0#f&Sdoí aygYav/

  Reply With Quote   

 7. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 8. #125
  Cadet Cupid   domeno is on a distinguished road domeno's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  484
  Thanks
  11,710
  Thanked 11,169 Times in 482 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by winekyaw View Post
  rdk;at;at;eJU auG;aumif;Muyvm;/ uRefawmfawmU rdk;at;at;rSm acR;xGufatmif &kef;vdkuftHk;r,f/ 0#f&Sdoí aygYav/
  ref;av;u olrsm;awGawmh rodbl; udk0dkif;ausmf... usaemf wdkYtdrfuvlawGuawmh rauG;Edkifbl;jzpfaew,f..

  bmvdkYvJqdkawmh ref;av; pnfyif a&oefYXmeu a&ydkufvdkif;awG topfqGJzdkYqdkyD; vrfab;u ajrBuD;awGwl;yD; ajrBuD;awGudk vrf;ay:yHk.. ydkufvdkif;awGxnfhyD; ajrjyefzdkYawmh vufvGufpyg,f zdkYoGm;wm
  vrf;ay:rSm ajrBuD;awG wpf0ufavmuf usefcJhw,f.. aeylwkef;awmh jyoem r&Sdbl;av...

  'Dreuf rdk;&Gmawmh tJ'DajrBuD;awGu &THUap;awGjzpfyD; vrf;ay:rSm jzwforQ qdkifu,fawG wbkef;bkef; arSmufaevdkY a&eJY aq;csay;ae&w,f.. tdrfa&SUu ajrBuD;awGudk... ref;pnfyifawG udkav;pm;ygw,f...

  yD;awmh ydkufoG,fwJhwpftdrfudk wpfodef;ausmfaumufyD;awmh ,aeYxufxd udka&rDwmvnf;vmrwyfay;ao;zl;... ydkufvnf;ra&mufao;zl;...

  usaemfwdkYvnf; 0#f&SdvdkY cH&OD;r,fxifygw,f...

  ... i'dk ...

  Reply With Quote   


 9. #126
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,486
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default

  *aeY rdk;&Gmae&wJhxJ .. tm;ay;aeus xrif;qkdifu 'DaeY tvSLwJh .. iwfy[

  rdk;av;enf;enf; pJwmeJY tpOftvmrysuf vlysKdawGawmfawG? tysKdawmfawG qifawG jrif;awGeJY vSnhfMuoAs .. usufoa& wHk;wm wpfckuawmh tysKdawmfawGyJ &Sm;vdkYvm;/ pwefYyJ xGifovm;awmhrodbl; .. tajcmufawGAsm ... pdwfysufzdkYaumif;w,f/ jrif&wm atmf*vDqefNyD; usufoa&udk r&Sdbl; ...
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 24 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #127
    nyome23 is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2007
  Location
  MDY
  Posts
  784
  Thanks
  18,884
  Thanked 18,280 Times in 827 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by naughtyboy View Post
  pHkMur,fav/ ESpfopful;rSm qHkNyD; aysmfMuwmaygY/ uJ .uJ . tpDtpOfav; ajymjyygOD;/ b,fvdk uJMurvJ/ vlawGvnf; pkOD;aemf rndKrD/ *syefrudkom vlpkcdkif;vdkufyg/ jzpfygw,f/
  tpDtpOfuawmh
  udk*sLvdkifhtdrfudkoGm;? udk*sLvdkifcsufauR;wmawGpm;? udk*sLvdkifhudk 0dkif;NyD;*sDus ... tJ ... a,mifvdkU
  [kwfbl;/
  apmapmvmMu? emwdkUtpfudk*sD;udk ulvkyfay;Mu&atmif/
  0goemyg&ifzJxkyf,lcJh/
  udk*sLvkdifuajymw,f/
  bmrS,lrvmeJUwJh/
  raomufwwfwJholawGtwGuf 0dkifawmifpDpOfxm;w,fwJh/
  udk*sLvdkifa& ... uRefawmfu apmapmvmr,fAsdKU/
  nae av;em&Davmuf/
  ( NyD;&if apmapmjyefr,f? n 12 em&Davmuf )
  uvlu ref;av;rSm&Sdbl;wJh/
  &SdwJholawGtukefvmMuaemf/
  aemhwD;? aeae? 0dkif;ausmf? *syefr? udkvif;? NyD;awmha&m ..... tukefvHk; tukefvHk;


  qHkcsifwJh
  indK


  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #128
  VIMC Godly Cupid 33   THIHA is on a distinguished road THIHA's Avatar
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  3,450
  Thanks
  136,589
  Thanked 59,238 Times in 3,409 Posts

  Default

  ေအာင္မေလးဗ်ာ....
  သာမ်ိဳးက်ေတာ႔ သီဟ တို႔ နဲ႔ တိုက္ဆိုင္မွဳ႕႔လြဲေလေရာေပါ႔.... မီေတာ႔ မီေလာက္တယ္... ၃၁ အမီ မန္းေလး တက္လာရင္ ေကာင္းမလား...
  ခ်ပြန္ဆာခ်ိ႔ပါတလား...

  တီဟ
  ဘယ္ေတာ႔မွ မေမ႔ပါဘူး...
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #129
  MMCP Crowned Model Judge r[m;',m; Cupid in Natural Disaster Zone   Hollinaz is on a distinguished road Hollinaz's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Mandalay
  Posts
  6,068
  Thanks
  102,486
  Thanked 102,413 Times in 5,867 Posts

  Default

  udkcifBuD; .. zkef;qufAsm ..

  wjcm; ref;av;rSm&SdwJh refbmawGvnf; qufoG,fay;Muyg/ New Year vlpHkwufpHk jrifzl;csifvdkY .. tpfr raemf[&DwkdYuawmh tJ'D
  ½Hk;0if;xJwif&Sdw,fr[kwfvm; .. tukefpkMur,fav
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #130
  Cadet Cupid   domeno is on a distinguished road domeno's Avatar
  Join Date
  Jun 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  484
  Thanks
  11,710
  Thanked 11,169 Times in 482 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by nyome23 View Post
  tpDtpOfuawmh
  udk*sLvdkifhtdrfudkoGm;? udk*sLvdkifcsufauR;wmawGpm;? udk*sLvdkifhudk 0dkif;NyD;*sDus ... tJ ... a,mifvdkU
  [kwfbl;/
  apmapmvmMu? emwdkUtpfudk*sD;udk ulvkyfay;Mu&atmif/
  0goemyg&ifzJxkyf,lcJh/
  udk*sLvkdifuajymw,f/
  bmrS,lrvmeJUwJh/
  raomufwwfwJholawGtwGuf 0dkifawmifpDpOfxm;w,fwJh/
  udk*sLvdkifa& ... uRefawmfu apmapmvmr,fAsdKU/
  nae av;em&Davmuf/
  ( NyD;&if apmapmjyefr,f? n 12 em&Davmuf )
  uvlu ref;av;rSm&Sdbl;wJh/
  udk*sLvdkifwdkY &Hk;eJY taemfwdkY tdrfeJY eD;eD;av;.. wrmwef;u jzwfvdkuf&if ig;rdepfrMumbl;..
  tapmqHk;vmcJhr,f... 0dkifudk t&if aomufyD; rl;MunfhcsifvdkY..cpf cpf...  Quote Originally Posted by nyome23 View Post
  &SdwJholawGtukefvmMuaemf/
  aemhwD;? aeae? 0dkif;ausmf? *syefr? udkvif;? NyD;awmha&m ..... tukefvHk; tukefvHk;


  qHkcsifwJh
  indK


  rndKrD... i'dk udkrsm;csefxm;ovm;vdkY... yGJrjzpfrSmpdk;vdkY udk*sLvdkifudkvnf; *sDus... *syefr udkvnf; vyif;nSpfxm;&wmudk....

  bmyJajymajym ESpfopfudk ref;av; usL;ypfrefbmawGeJY tjywfuJzdkY qHk;jzwfxm;yD;om;...

  r'rfudkvnf;ygrpf tjynfht0 awmif;xm;yD;om;... aysmfcsifvGef;vdkY aejynfawmfudkoGm;r,fh

  c&D;udkawmif aemufv xd a&TUvdkufwm... cpf cpf...

  *syefrudkar;Munfh...


  ref;av;refbmtm;vHk;qHkapcsifwJh...

  ... i'dk ...
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom ŝpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts