+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 11 of 21
FirstFirst ... 9 10 11 12 13 ... LastLast
Results 101 to 110 of 206

Thread: [mm]{&m0wDudk u,fwifMuygpdkY[/mm]

 1. #101
  VIMC Wizard Cupid BUSY   Ni Maung is on a distinguished road Ni Maung's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  1,808
  Thanks
  39,530
  Thanked 36,937 Times in 1,799 Posts

  Default

  မန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျမစ္မ်ား ႏွင္႔ အျခားေရသယံဇာတဖြံ႕ျဖိဳးမႈဆုိင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ား
  (ေရးသူ-၀င္းေက်ာ္)


  1။ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းက အျပည္ျပည္ဆုိရာ ျမစ္မ်ားအေၾကာင္း
  2။။ေရသယံဇာတဖြံ႔ျဖဳိးေရးစီမံကိန္းမ်ား၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈမ်ား
  3။တာတမံမ်ားအက်ပ္ရုိက္ျခင္း
  4။ပုိ႔ကုန္အမယ္သစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္
  5။ေကာ္လုိရာဒုိျမစ္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ျမစ္မဟုတ္ေတာ႔ေသာျမစ္
  6။ဗုိင္ယြန္ေျမျပိဳမႈ
  7။အက္စြမ္တမံ၊စစ္ေအးကာလ ႏုိင္ငံေရးႏွင္႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္
  8။တာဂ်စ္ကစတန္ႏုိင္ငံက ကမာအျမင္႔ဆုံး တမံမ်ား
  9။အီဂြာဂူနဲ႔ အီတုိင္ပူ
  10။တရုတ္ျပည္က ျမစ္က်ဥ္းသုံးသြယ္


  tJ'Dpmtkyfav;udkrMumrSD pdf version taejzifhzwfEdkifatmifMudK;pm;ay;ygrnf ../
  pmtkyfav;vuf0,fawmhr&Sdygbl; .. usK;ypfrefbmudk*sKvdkifu pDpOfay;r,fvdk
  ajymxm;ygw,f ../
  eDarmif
  Reply With Quote   


 2. #102
  VIMC Godly Cupid   thudawzingyi is on a distinguished road thudawzingyi's Avatar
  Join Date
  Nov 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  2,336
  Thanks
  14,392
  Thanked 44,230 Times in 2,298 Posts

  Default

  Originally Posted by kokogyi76
  yxrtcsuf/ / {&m0wD[m jynfwGif;a&;omjzpfw,f/ jynfwGif;rSmoaEwnfjyD; jynfwGif;rSmyJ yifv,fxJ pD;qif;oGm;wJhjrpf/ urmudkrqdkxm;eJh tdrfeD;csif;EkdifiHawGtwGufawmifrS rJacgifjrpfavmuf tusKd;oufa&mufrSKr&SdwJh jrpf/ ,ae hurmMuD;twGuf {&m0wDxufta&;MuD;wmawG &Sdao;w,f/

  orkdif;aMumif;eJYvJ csDNyD;rajymcsifbl;...

  vuf&SdeJY tem*wftwGufyJ ajymcsifw,f...
  urmeJYvJ csDNyD;rajymcsifbl;..ajymzkdYvJ rvkdbl;.. qkdifrSrqkdifyJudk;...
  bmaMumifhvJ.. {&m0wD[m urmeJY rqkdifayr,hf jrefrmjynfoljynfom;awG&JU 0rf;a&;eJY wkduf&kduf oufqkdifaevkdYyJ...

  uav;b0u oifcJhzl;wJhpmav;wpfck&Sdw,f... {&m0wDwkdif;[m jrefrmjynfeJY qeftkd;BuD;&,fvkdY wifpm;ac:a0:&avmufatmif qefpyg;t"du pkdufysKd;NyD; jrefrmjynf&JU t"dupm;okH;oD;ESHjzpfwJh qefpyg;udk trsm;qkH;xkwfvkyfwJh wkdif;a'owpfckjzpfygw,f/ {&m0wDwkdif;udk {&m0wDjrpf0uRef;ay:a'o&,fvkdYvJ ac:ygw,f/ {&m0wDjrpfo,faqmifvmwJh tenfawGydkYcs&if; ajrqDajrESpfaumif;rGefwJh jrpf0uRef;ay:&,fvkdY jzpfwnfvmwmyg/ 'gwifyJvm; r[kwfygbl;...
  {&m0wDjrpfpD;qif;vmwJhwpfavQmufrSm &SdwJh a'oawG pkdufysKd;? arG;jrLa&;eJY vlom;awG touf&SifaexkdifzkdY aeYpOfvkdtyfwJha&twGuf {&m0wDjrpfeJY ol&JU jrpfvufwufrsm;udk tm;ukd;ae&wmyg/ jrefrmjynfrSm jrpfzsm;wnfNyD; jrefrmjynfxJrSmyJ yifv,fxJ pD;0ifwJh jrefrmjynf&JU t&SnfqkH;jrpfvJ jzpfygw,f/ 'Djrpf[m jrefrmjynfwpfckwnf;eJYyJ qkdifygw,f/ jrefrmjynfwpfckwnf;yJ tm;udk;&wmyg/ wjcm;EkdifiHawGtwGufuawmh ur
  mhta&;avmuf pdwf0ifpm;p&mraumif;ayr,hf.. jrefrmjynfolawG 0rf;a&;twGufuawmh pdwfylp&mtaumif;qkH; udpyg/
  pkdufysKd;a&;ukd tajccHwJh jrefrmEkdifiH[m {&m0wDjrpfom wdrfaumoGm;&if... aocsmwmu wpfwkdif;jynfvkH; xrif;iwfrSm... urmBuD;rSm b,fta&;udpawGb,favmufta&;BuD;BuD;.. jrefrmjynfoljynfom;awGtwGufawmh {&m0wD[m t&mtm;vkH;xufta&;BuD;w,f... b,folawGta&;vkyfvkyfrvkyfvkyf ukd,fvkyf&r,fh[mukd vkyfukdvkyf&r,f... vkyfoihfvkyfxkdufwmudk b,folrS ygonfjzpfap..rygonfjzpfap..ukd,fhwkdif;jynfta&;udk ukd,fvkyfrSom &r,f... bmav;yJvkyfvkyf vkyforQ..t&mxifrSmyg/ vkyfvkdY&oavmufvkyf&rSmu ukd,fhwm0efyg/ jzpfEkdifwJhenf;vrf;rSeforQeJY wm;qD;umuG,f qefYusifMu&ygr,f..
  Reply With Quote   


 3. #103
  Noble Contributor Senior Cupid   patriot is on a distinguished road patriot's Avatar
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  789
  Thanks
  22,594
  Thanked 25,997 Times in 789 Posts

  Default

  ucsifNynfe,fu NrpfqHk a&tm;vsyfppf a&umwmawGeJ hygwfoufNyD; uGsefawmh&Jh oD;Ncm; tNrif wckudk
  'Dacgif;pOfatmuf rSm toifhawmfqHk; vdk h,lqvdk h'DrSmcsa&; ygr,f ../

  trSeftwdkif; aNym&&if NrpfqHk; pDrHudef;awG taMumif;udk pod&wJhtcsdef wkef;u 'g[m wdkif;NynfeJ hvlrsdK; twGuf aumif;wJhvu
  Pmvm; raumif;wJh vuPm vm;qdkwm aoaocsmcsm ra0cGJedkifbl; 'gayr,fh
  ppftpdk;& udkawmh 'g[m wdkif;NynfxJrSm olwdk hrsufESmvkyfzdk hw&kyfudk xyfNyD; t&pfavSsmhwJh tcsufvdk h..
  avSsmhwGufvdkufrdao;w,f .. 'g[m bmhaMumifhvJ qdkawmh a&tm;vsyfppf? q,fMuD;awGeJ h obm0ygwf
  0ef;usif ? vlrSK ygwf0ef;usif xdcdkufysufpD;rSL ? ,Ofaus;rSK tarGtESpf qHk;&SHK;rSL ? tqifhqifh csdwf quf aewJhygwf0ef;usiftm;vHk;&JhrSsaNc udk xdcdkufaprSL eJ h ... wzufu &edkifr,fh tusdK;tNrwf wdk;wufrSL tukefvHk;&Jh csdwfqufrSLudk odedkifzdk hA[kokw wu,fr&Sdvdk h yJ .../

  qdk;usdK;
  'gayr,fh aocsmwJh tcsufwck taeeJ htJ'Dtcsdef wkef;u ,efZDNrpf MuD;ay:u NrpfusOf; oHk;oG,f urmh tMuD;qHk; a&umwm MuD;&Jh qdk;usdK;udk axmufNyaeMuwJh wurmvHk;u toHawGudk A[kokwtNzpf Mum; ae&w,f .. w&kyfNynfu pvdk hAD,uferf rSm qHk;wJh rJacgifNrpf ay:u a&tm;vsufppfa&umwmawG? Nrpftxufydkif; NzpfwJh w&kyf&Jh rJacgif Nrpf ydwfqdk ha&umwmawGudk qufrvkyfzdk h.. atmfaewJh Nrpfatmuf ydkif; u xdkif;wdk hAD,uferfwdk h..eJ h'Dae haemufqHk; Mum;ae&wJh ... rJacgif Nrpf0uGsef;ay:u pyg;xGuf ESKef;[m obm0rSsaNc ysufrSLaMumifh qm;iefa&wdk;NyD; vmr,fhESpfawGrSm tqdk;qHk; 20 &mcdkifESKef;xd xGufESKef; usr,fvdk hynm&SifawGucef hrSef;Muw,f ... obm0rSsaNcysufrSLaMumifh qm;iefa&wdk; w,f qdkwJhae&mrSm yifv,fa&NrifhwufvmrSL tNyif Nrpf awG&Jh a&pD;zdtm; usvmwmvJ t"dutaMumif; t&m NzpfwJhtMumif; axmufNyMuwmawG ... NrpfusOf;oHk;oG,f a&umwmMuD;aMumifh qdk;qdk;&Gm;&Gm; xdcdkufpNyK
  aewJh w&kyfNynf&Jh vlrSL ygwf0ef;usif obm0ygwf0ef;usif taMumif;awG (avmavmq,f NrpfusOf;oHk;
  oG,f a&umwmaMumifh obm0rSsaNcysufrSL[m ZDcGsrf; ivsifudk Nzpfapw,fvdk hwcsdK howif;awGuqdk
  w,f) tckaemufydkif;rSm qufwdkufMum;vm&w,f ../

  aumif;usdK;
  'gayr,fh tJ'Da&umwmMuD;awGu aeESpfpOf&aewJh vsufppf"gwftm;awG uoufqdkif&m edkifiHawG&JhzGifh
  NzdK;wdk;wufrSL b,favmuftxd&SdaevJ qdkwJh Statistic udkvJ rsufuG,fNyKvdk hr&bl; .. NrpfusOf;oHk;
  oG,frSm vuf&Sd vnfygwfaewJh wmbdkifawGeJ haemufxyf vnfygwfr,fh wmbdkifawG tm;vHk;aygif;
  &if ruf*g0yf 2 aomif; 2 axmif ausmf&Sdw,f .. 'DvdkyJ rJacgifNrpf0Srf;wavSsmuf Nrpftay:ydkif; w&kyfedkif
  iHxJrSmwif ruf*g0uf 2 aomif; 8 axmifausmfeJ h .. Nrpfatmufydkif; u edkifiHawGrSmvJ ruf*g0yf 3 aomif; avmuf xkyf,loHk;pGJ aeMuw,fvdk hqdkw,f .. tJ'D &wJhvsufppf "gwftm;awG[m oufqdkif&m
  wdkif;NynfawG&Jh wdk;wufrSL udk b,favmufxd taxmuftul NyKaeovJ qkdwm vuf&Sd tJ'DedkifiHawG
  &Jh xkyfukefwdk;wufrSL pD;yGm;a&;zGifhzsdK;rSL awG u oufaoNyaew,f .. qdk;usdK; awG[m Gradually Nzpf
  aumif;Nzpfr,f 'gayr,fh ,ae htxdawmh tvHk;pHkysufpD;Ncif; qdkwmavmuf qdk;qdk;&Gm;&Gm; Nyvdk hrNzpf
  ayr,fh (AD,uferf&Jh Nrpf0uGsef;ay:uvGJvdk haygh) aumif;usdK; cHpm;aeMu&wm awGu awmh vufawG h
  oufaoeJ hwuG Nyvdk h&aewmNzpfw,f ../

  aumif;usdK;eJ hqdk;usdK; udk aoaocsmcsm wdkif;NynfawG&Jha&S ha&;twGuf wGufMur,fqdk&if ynm&SifawG
  trsm;MuD;eJ h.. pHepfwus b,frvdkufyJ taNzwckudk &atmifxkyfzdk hvdkw,f .. (tJ'Dae&mrSm wdkif;Nynf&Jh
  ,ae htaetxm;u b,fvdkvJ ..rNrif&ao;wJh qdk;usdK;xuf ta&;wMuD;vdktyfaewm[m zGifhzsdK;wdk;
  wufrSLvm; qdkwmu vJ xnfhwGuf&r,fhwcsufNzpfvdrfhr,fxifw,f) ../

  qdk;usdK;eJ hArmNynf

  ArmNynf&Jh taNctaeeJ hygwfoufNyD; tJ'DNrpfqHk u Nzpfvmr,fh a&umwm tm;vHk;aygif; &Jh vsufppf"gwf
  tm; 28000 ruf*g0yf xJrSmrS tm;vHk;vdkvdk [m w&kyfNynftwGuf qdkwJhtcg usawmh Nzpfvmr,fh
  aumif;usdK;udk cHpm;&rSmu avmavmq,frSm w&kyfNzpf vdk h Gradual yJNzpfNzpf Sudden yJNzpfNzpf ..Nzpf
  ay:vmr,fh qdk;usdK; udkcHpm;&rSmawmh ArmyJNzpfw,fqkdwm oHo,Nzpfp&m rvdkawmhbl; / ol hzmom w
  ESpf udk &r,fh vsyfppfa&mif;&aiG[m oef; ig;&m ru vdk h 1bDvsHyJNzpfNzpf ..tJ'DaiGawGtm;vHk;[m tck
  ppfysuf tpdk;&vufxJrSm Nynfol htusdK;twGuf b,favmufoHk;vdk ht&if ppftmPm&SIifvufxuf wif
  aewJh taMuG;b,favmuf ay;&rvJ qdkwm omrefvlwdkif; cef hrSef;edkifwJht&mNzpfw,f .. (wNcm;aMumifh
  aNymwmr[kwfygbl; ArmwNynfvHk;twGuf aNymif;vJcsifpdwfwu,f&Sd&if ae hrqdkif;nrqdkif;rNzpfrae
  aNymif;vJ&r,fh ynma&;eJ husrf;rma&; toHk;p&dwfudk wedkifiHvHk;&Jh Budget xJu 4 &cdkifESKef; awmif
  r&SdyJcsay;w,fqdkwmudkomMunfhNyD;aNymwmNzpfw,f). ./

  Nynfol htcGifhta&;
  tJ'Dawmh vuf&Sdtaetxm;rSm ppfysuftpdk;& b,favmufyJ tJ'Dvsyfppfuae ydkufqH && Nynfoluawmh
  pdwfr0ifpm;zl;vdk h owfrSwf&if ..t&ifqHk; odoifhwmu tJ'Dq,fMuD;awGuae Nzpfvmr,fh wa&G ha&G hcH
  pm;&edkifwJh qdk;usdK; eJ h.. csufcsif;cHpm;&edkifwJh qdk;usdK;awG b,ftwdkif;twmxd &SdaeovJ qdkwmyJ ..NyD;
  &if 'Dq,fMuD;awGeJ hvsufppfpuf&HkawG[m ESpfaygif; b,favmufMumatmif cHedkif&nf&SdNyD; w&kyfeJ hpmcsKyf
  ukefwJhtcsdefrSm tJ'DpufawG[m trdSKuf oufouftaeeJ hyJArmhaNray:rSmusefrvm; 'grS r[kwf aemuf
  xyf ESpfaygif; b,favmufMumMum qufNyD; toHk;NyKvkdk h&rvJ ..NyD;awmhtJ'DtcsdefrSm ay:vmr,fh enf;y
  nmeJ h tJ'Dpuf&HkawG[m Reliable NzpfygOD;rvm; .. tJ'Dvdk w&kyfeJ hpmcsKyfukefr,fhtcsdefrSm q,fawG
  aMumifh Nzpfvmr,fh qdk;usdK;awG[m b,ftwdkif;twmtxd ArmedkifiHudk xdcdkufaeedkifovJ .. ArmNynf&Jh
  qef tdk; MuD;[m {&m0wD&Jh zdtm;rSsaNcysufrSLaMumifh pyg;pdkuf{u b,favmufysufNyD; ykpGefarG;NrLa&;
  b,favmufwdk;vmaeovJ .. tJ'DtcsdefrSm ArmNynf&Jh enf;ynmtqifhtwef;u urmrSm b,ftqifh
  &Sdvdk h..ukefxkyfpGrf;tm; b,favmufwdk;NyD; vsyfppfpGrf;tm; [m wedkifiHvHk; twdkif;twmeJ hb,frSs vdk
  tyfaeNyDvJ ... .. tp&SdwJhomref Nynfolw&yfvHk; em;rvnfedkifwJhtcsufawGem;vnfvmzdk hvdkw,f/

  tJ'D Statistic tm;vHk;[m udk,fhwdkif;Nynftem*gwfeJ h..rsdK;qufopftwGuf ,ae hNynfol w&yfvHk; em;vnfonfNzpfap em;rvnfonfNzpfap odcGifh&SdwJh tcsufawGyJ ... 'ghaMumifh ..ckcsufcsif; &yf qdkNyD;awmh ppfysuftpdk;& vkyfwJhtkyfpkudk Nynfoluawmif;qdkwJhae&mrSm .. &yfvkdufawmhaemufvJ b,fawmhrS qufvkyfzdk hrMudK;pm;eJ hvdk h..qdkvdkwm r[kwfbl;qdkwm vlwdkif; odzdk hvdkw,f ..EIA xJrSmvJ twlwlyJ tJ'Dae&mawG[m b,fvdk NyoemawGaMumifhrvkyfoifhygbl; qkdNyD; wzufu uef huGuf xm;ayr,fh wzufu vJ b,fae&mawGrSm awmh b,fa&G hb,frSs t&G,ftpm;&SdwJh q,frsdK;vkyf oifhyg w,fqdkNyD; Alternative Proposal vkyfxm;wmudk awG hrSmNzpfw,f .. 'ghaMumifh NynfolvlxkMuD;wck
  vHk;udk tJ'Dq,fawGuae&vmr,fh tusdK;tNrwf awG qHk;&SHK;rSLawGudk pHepfwustoday;zdk hvdkovdk 'Dvdk
  tcsufawG rodao;wJhtcsdefrSm tJ'D vkyfief;awG tm;vHk;udk &yfxm;NyD; pHepfwus odvmatmifvkyfay;
  zdk hyJ ../ t&yfom; vlrdkufpum;eJ haNymr,fqdk&if ]] rif;wdk haumif;w,fxifwdkif; vkyfcsifwmvkyf&atmif
  'Dwdkif;Nynfu rif;wdk hyaxG;awGu rif;wdk hudkay;cJhwJhtarG r[kwfbl;uG .. rif;wdk hbmaumif;wmvJ ..
  bmraumif;bl;vJ ..igwdk hudkvJ odatmifaNymOD; NyD;&if 'Du&wJh aiGudk rif;wdk hr,m;awGtwGufoHk;
  rSmvm; zJauGs;qyfrSmvm; ..igwdk htwGufb,favmufoHk;rvJ 'gvJ igwdk huodcsifao;w,f..}} vdk hppf
  ysuftpdk;&udk aNymwJhoabmyJ ../

  tzGJ htpnf;eJ hwOD;aumif;wa,mufaumif;ta&;r[kwf
  NrpfqHk ta&;eJ hygwfoufNyD; teft,f'D taeeJ hawmifr[kwfyJ ... a' : pk taeeJ h tdrftrSwf 54 aMuNim
  csufrsdK; xkyfonfNzpfap .. tefpD*sD,lbD ..taeeJ hvkyfonfNzpfap rvkyfonfNzpfap .. 'g[m edkifiHa&;
  tmPm udpr[kwfwJhtwGuf wOD; wa,mufcsif; tzGJ htpD; wckcsif;pDudk axmufNyaep&mrvdkbl; vdk h
  uGsefawmfawmhcH,lw,f (tifwdkuftm;wdkuf tzGJ htpnf; udk,fpm;NyKvkyfMu&ifawmhtaumif;qHk;aygh)
  vkyfedkifwmvkyfMuwJhae&mrSm vlwdkif;rSm vkyfedkifwJhtcsuf&Sdw,f tJ'guawmh ordkif;auGs; vnfyif;ygwf
  aewJh ppfysuftpdk;& vkyforSs udk bkrodbrod [kwfaomf&Sdr[kwfaomf&Sd raNym&Jrqdk&JNzpfaewJh udk,fhvl
  rsdK;awGudk 'geJ hygwfoufNyD; qdk;usdK;b,fvdk &Sdw,f aumif;usdK;qdkwmuawmh b,fvdk qdkwm odwJhvl
  wdkif;u rodwJh vlwa,mufpDudk em;vnfatmif &Sif;NyedkifNyD; .. tJ'Dvdk aemufwa,mufudk xyfNyD; &Sif;
  Nyay;zdk h .. avmufaNymedkif&ifudk udk,fhwm0efw&yfudk NyD;aNrmufatmifaqmif&GufNcif;vdk h,lq edkifw,f
  vdk huGsefawmf Nrifw,f ../ bmhaMumifh 'Dvdk aNym&ovJ qdkawmh udk,fhab;u ygwf0ef;usifrSm tJ'D Nyo
  emtaMumif;udk rodwJh udk,fhedkifiHom; b,fESpfa,muf&SdaeovJqdkwJhtcsuf[m tHhMop&maumif;wJh t
  wdkif;twm wckxd &Sdaevdk hyJ ../

  vlwdkif; vdkvdku 'DudpeJ hygwfoufwJh A[kokweJ h..udk,fh&Jh tcGifhta&;udk em;vnfvmr,fqdk&if w&kyfoH &Hk;a&S hqE
  NyMuzdk h w&kyf vkyforSs acgif;iHk hrcHzdk h.. wul;wuef h vSKef haqmf p&mrvdkyJ vlwOD;wdkif;pDrSm &Sd
  vmr,fh todw&m;u w&kyf twGufa&m ..ay:vmedkifr,fh ppfysuf t&yfysuf tpdk;&tqufqufudk vkyf
  csifwm vkyfvdk hr&atmif wm;qD;edkifwJh tcsufyJvdk hNrifw,f../

  ta&S htaemuf vrf;qHk a&S hu yg;pyfzsJaewJh w&kyfpm;zm; ..
  AdkvfcsKyftygt0if a&S;u ynmwwf ynm&SdedkifiHa&;orm;MuD;awGu ArmNynf&Jh tem*gwfudk axmuf
  NywJhae&mrSm ppfwdkufNyD; udk,fvdkeD vkyfMuwJhacwftwGuf Nyifqifwmxuf urmh vlOD;a&; trsm;qHk;
  edkifiHMuD; ESpfckMum; u ArmNynftaeeJ h.. pD;yGm;a&;eJ henf;ynm atmufusaemufus rNzpfatmif Nyifqif
  Muzdk hta&;MuD;wJhtaMumif; 'grSom 'DedifiHMuD;awG&Jh Mum;uaNrZmyifb0 uvGwfaNrmufedkifr,fhtaMumif;
  axmufNyMuw,f ..wu,fvJ wm0efausatmifvkyfoGm;cJhMuwmyJ .. aemufqHk; r&Sdwm&SmMuHNyD; trSwf
  ay;aMu; qdk&ifawmif edkifiHa&; tenf;i,feJ htrsdK;om;a&;tenf;i,f xnfhNyD; wdkif;Nynfudk OD;csdK;oGm;wJh
  bdkae0if; MuD;awmif .. tJ'Dwm0efudk ausatmif xrf;aqmifedkifcJhw,f vdk hqdk&r,f..
  / tqdk;wumh tqdk;
  qHk; Armhordkif; udk zefwD;wJh olawGuawmh ,cif ppftmPm&SifyJ ..'DtwGuf ordkif;auGs;udk vnfyif;pGyf
  zkd hvdkvdkvm;vm; vufcHwJholawGuawmh ,ae hppfysuft&yfom;tpdk;&qdkwJhvlawGyJ .. .. ArmNynf&Jh
  tem*gwf[m .. ausmufNzL ulrif; ydkifvdkif; NrpfqHk a&umwm eJ h ..w&kyftrsdK;om; tusdK;pD;yGm;twGuf
  yPmr taeeJ h .. Auyysuf ]]0}} xdef;csKyfe,faNr wckvHk;udk rnfoloabmwlonfrwlonfNzpfap w&kyf
  vufxJ xnfhxm;cJhNyD;NyD ../ (vlrdkuftawG;tac:eJ h&Srf;tzGJ hu w&kyfudk tazrac:yJ ,dl;',m;udk yaxG;
  awmfNyD; e&pGrf qdkwJh taumif&kyfudk trsdKom;acgif;aqmifvkyfrdawmh 'if;wdk h[m w&kyf&Jh rsufESmomr&
  wmyJ aus;Zl;wif&OD;awmhrvdkyJ) .. a&S havSsmuf ArmhedifiHa&; rSm NynfolvufxJ tmPmNyefa&mufzdk h
  w&uf aemufus orSs w&kyfvufxJ wedkifiHvHk; a&mufzdk hw&ufydk eD;vmrSmyJ ../

  NrpfqHk a&umwmawGudp[m {&m0wDudkrSDcdkwJh NynfolawGeJ hNzpfvmedkifr,fhqdk;usdK;twGuf vlwdkif;rSm wm
  0ef&Sdw,fqdk&if .. NrpfqHk udktaNcNyKNyD; acgif;pwdk;vmwJh ukvm;tkyf twGuf aemifrSm wrsdK;om;vHk; edkif
  iHwumrSm tqmvef qDum rNzpfatmif? wdAuf vdk udk,fhudk,fudk rD;&SdK hNyae&wJh tNzpfrsdK;awG rNzpfatmif
  w&kyfvufwHudk ArmNynfxJrSm xdrf;csKyfedkifatmif qdkwm vlwdkif;wifrubl; .. vmr,fhrsdK;qufawGudk
  ynmay;zdk htwGufyg ta&;MuD;w,f /

  {&m0wD Nrpf[m a&umwmawG raqmufyJ 'Dtwdkif; ppfysuftpdk;& vkyf csifovdkvkyfwmeJ hwifwcsdefrSm ysufpD;oGm;edkifwJhtaNctae&SdwmyJ .. {&m0wD &JhNrpf0Srf;vGifNyifwavSsmuf a&a0 a&vJ a'oawG[m pD;rJhurf;rJh opfckwfrSLaMumifh awmifukwHk;NzpfvmwmawG pnf;r&Sd urf;r&Sd a&T wl;wmawGudk cGifhNyKrSLawG aMumifh Nrpf0Srf;vGifNyifawGeJ h.. a&a0a&vJ a'oawG wESpfxufwESpf avsmhenf;vmNyD; NrpfwavSsmuf
  a&xdrf;edifrSL tm; aNrxk&Jha&pkyfedkifrSLtm; usvmwmvJ wESpfxyfwESpf tqaygif;rsm;pGm wdk;vmaewm
  yJ 'gawGudk pHepfwuswm;qD; zdk h.. wuforSs tpdk;&qDrSm MuD;av;wJhwm0ef&Sdw,f ../
  J
  'ghaMumifh NrpfqHk a&umwmudp[m t&m&mudk wGufqNyD; ..trsdK;om;a&; udp wcktaeeJ hvlwdkif; em;vnf xm;oifhw,f .. edKifiHa&; udpeJ hobm0ygwf0ef;usifqdk;usdK;avmufom pOf;pm;xm;r,fqdk&if
  qm;ayghoGm;vdrfhr,f/
  Reply With Quote   


 4. #104
  VIMC Wizard Cupid Busy   Sailing is on a distinguished road Sailing's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  AU
  Posts
  1,761
  Thanks
  18,892
  Thanked 18,806 Times in 1,623 Posts

  Default

  waeYuaygh... aeYvnfpm pm;csdef uefoif;rSm ql'dkuk wGufoluwGuf? pum;aNymoluaNym vSKyfvSKyf&G&GNzpfaecsdef uRefawmfhudk tod atmfpD wpfa,mufu NrefrmNynfaNryHk qGJNywwfvm;vdkYar;w,f/ tdkau.. &w,faygh.. pm&GufeJY abmyifxkwfvdkufw,f/ (i,fi,fu twef;xJrSm uRefawmfhaNryHkqGJwm tNrefqHk;eJY tvSqHk; xJrSmygw,f/ tm;&if 'gyJ qGJqGJaewmudk;/ pau;rsOf;awGbmawG rvdkbl; ) rqGJwmMumayrJh e,fedrdwf pnf;av;udk avsmavsmvsLvsL qGJEdkifygw,f/ NyD;&if tNrJ rygrNzpf t&mudkqGJzdkY rvdcudkqGJ? arcudkqGJ? NrpfqHkae&m ta&mufrSm cP&yfoGm;w,f/ acgif;xJ0ifvmwmu NrpfqHk a&tm;vQyfppf pDrHudef;MuD;/ 'Dwpfcgawmh uav;b0wkef;uvdk 'g[m igwdkY&Jh 0dnmOf toufaoG;aMum {&m0wDNrpfMuD;uG vdkY *kPf,lpGm rqGJEdkifawmhbl;/ tNzpfoabmavmufyJ at;pufwJhvufawGeJY qGJvdkuf&w,f/

  oifonfNrefrmEdkifiHrSmarG;NyD; NrefrmNynfrS xrif;udk pm;cJholonf tcktcg tcGifhMuHKum NrpfqHkqdkY wpfacgufa&muf NzpfcJhvQif rnfodkYcHpm;&rnfenf;...

  xl;tdrfoifu aNymw,f.. 'DvdkrsdK;oDcsif; (&mZ0ifrsm;&Jh owdkYorD; ) wpfoufrSm aemufxyf xyfa&;vdkY&awmhrSm r[kwfbl;wJh/ 'gtrSefyJ/

  a&SUuvlawG vkyfoGm;wm rdkuf&dkif;vGef;ygw,fAsm.. wdkif;NynfxJu &Sdwmtukef vufndK;xdk;a&mif;pm;.. aemufqHk; {&m0wDygrcsefbl;...

  Reply With Quote   


 5. #105
  Noble Contributor Godly Cupid ...................   kotayza is on a distinguished road kotayza's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  Land of Pagodas
  Posts
  2,225
  Thanks
  37,369
  Thanked 53,041 Times in 2,301 Posts

  Default

  'Save The Irrawaddy' ေဟာေျပာပြဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၌ က်င္းပ
  Saturday, 10 September 2011

  ဧရာ၀တီျမစ္ကုိ ကယ္တင္ထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ 'Save the Irrawaddy' ေဟ ေျပာပြဲကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ပါသည္။

  အဆိုပါေဟာေျပာပြဲကို မဂၤလာဒုံၿမိဳ႕နယ္ မဂၤလာဒုံဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္ ေအာင္မဂၤလာမဟာသိမ္ေတာ္ႀကီးတြင္ ဇမၺဴသိရီ(Safety Net) ပရဟိတလူငယ္အဖြဲ႕က ဦးစီးက်င္းပခဲ့ကာ စာေရးဆရာ ေမာင္စိန္၀င္း (ပုတီးကုန္း)၊ ကိုတာ၊ ေဒါက္တာထြန္းလြင္၊ ကိုျမင့္ေဇာ္တို႔က ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
  ေဟာေျပာပြဲသို႔ ဧရာ၀တီျမစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္၀င္စားေလ့လာလုိသူမ်ား လူဦးေရ ၅၀၀ ၀န္းက်င္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူငယ္ဦးေရမွာ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့သည္။ အေျခခံ ပညာေက်ာင္းအခ်ဳိ႕မွ ကေလးငယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

  Save the Irrawaddy ေဟာေျပာပြဲကို စာေရးဆရာမ သန္းျမင့္ေအာင္က အဖြင့္မိတ္ဆက္စကားေျပာၾကား၍ ညေန ၃ နာရီ၀န္းက်င္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနသူ ကိုျမင့္ေဇာ္က ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ဆည္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ EIA ထဲတြင္ပင္ပါရွိေသာ ဆည္တည္ေဆာက္ရန္ မလိုသည့္ေဖာ္ျပခ်က္ အေပၚသုံးသပ္မႈ၊ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚတြင္ ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္၊ မုိးေရခ်ိန္မ်ားျပားသည့္အတြက္ ျမစ္ေရ၊ ဆည္ေရရွိေနမည္ဆိုသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးျပမႈ၊ ေဒသခံမ်ားအေပၚ ေျပာင္းေရႊ႕မႈ၏ သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခမ်ား၊ ျမစ္ေရကုိ မွီခိုေနသည့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ား စသည္တုိ႔ကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

  ထို႔ေနာက္ စာေရးဆရာေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)က 'ကြၽန္ေတာ္ႏွင့္ျမစ္မ်ား'အမည္ျဖင့္ ေဟာေျပာမႈတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံကို ယခင္က ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ျမင္ကြင္းႏွင့္ ယခု ျမင္ကြင္းကြာျခားပုံမ်ား၊ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ျမစ္ေကာမႈမ်ားကို သုံးသပ္မႈမ်ား၊ ဧရာ၀တီျမစ္၊ ခ်င္းတြင္းျမစ္တုိ႔အေၾကာင္း ေရးသားျဖစ္ခဲ့ေသာ ကဗ်ာ၊ စာမ်ားကို တင္ျပမႈမ်ား ပါ၀င္ခဲ့သည္။
  မုိးေလ၀သပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က နာဂစ္မုန္တုိင္းေၾကာင့္ ေသေၾကပ်က္စီးမႈမ်ား အပါအ၀င္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲကို ၾကံဳလာရမႈမ်ား၊ ေရကာတာတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏုိင္ငံတြင္းတည္ေဆာက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္သည့္အခါ ျမန္မာႏုိင္ငံကို ေရြးခ်ယ္လာပုံ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပုိင္းသည္ ေနာင္တြင္ မုိးနည္းႏုိင္ေျခရွိသည့္အတြက္ ဆည္တည္ေဆာက္ပါက ျမစ္ေရအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္မႈမ်ားကို ေဟာေျပာတင္ျပခဲ့သည္။

  အစီအစဥ္၏ ေနာက္ဆုံးတြင္ ေဟာေျပာသူ စာေရးဆရာ ကိုတာက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထားရွိသည့္အျမင္မ်ား၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကို စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ ေလ့လာမႈမ်ားေပၚ အေျခခံလ်က္ ေဆြးေႏြးျပခဲ့သည္။
  ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံဆည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲကို ည ၈ နာရီခန္႔တြင္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

  Save the Irrawaddy ေဟာေျပာပြဲမွ ေျပာၾကားခ်က္အခ်ဳိ႕ ႔


  ကိုျမင့္ေဇာ္
  အခုတေလာ ၾကားေနရတာ ေစတနာဆိုတဲ့ စကားေပါ့။ ဧရာ၀တီျမစ္နဲ႔ ပတ္သက္တာ၊ ျမစ္ဆုံမွာ ဆည္ေဆာက္တဲ့ကိစၥေတြမွာ လွ်ပ္စစ္မီး ေတြရဖို႔၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ေစတနာနဲ႔လုပ္တာပါ ဆိုတဲ့စကားေတြ ၾကားေနရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမုိင္းအေတြ႕အၾကံဳ၊ ကမၻာ့သမုိင္း အေတြ႕အၾကံဳအရ ေစတနာရဲ႕ေနာက္မွာ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာ၊ ဆင္ျခင္တုံတရား၊ တျခားေသာ နည္းစနစ္မွန္ေတြ မရွိရင္ အလကားပဲဆိုတာ ဒီေနရာမွာ ထပ္ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဆည္ေဆာက္တာ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းသည္၊ ဆိုးသည္ကုိ ဒီအထဲမွာ တစ္စုံတစ္ရာ ေ၀၀ါးေနတဲ့သူေတြ ရွိရင္ ကြၽန္ေတာ္အခု ဖတ္ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဧရာ၀တီဆည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အက်ဳိးဆက္ေတြ ကို ေလ့လာထားတဲ့၊ ဧရာ၀တီျမစ္ အထက္ပုိင္းမွာ ဆည္ေတြေဆာက္လိုက္တဲ့အခါ ဘာအက်ဳိးဆက္ေတြ ျဖစ္လာမလဲဆိုတာကို ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ ျမန္မာပညာရွင္၊ တ႐ုတ္ပညာရွင္ေတြလည္း ပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ ၉၀၀ ေက်ာ္ရွိတဲ့ ေလ့လာခ်က္စာတမ္း ၁ ေစာင္ ထြက္ခဲ့ပါ တယ္။ ၂၀၀၉ ေအာက္တိုဘာလမွာ ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီက စာေလးတစ္ပိုဒ္ကုိ ဖတ္ျပခ်င္တယ္။ ျမန္မာ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတို႔မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာမ်ားကုိ အမွန္တကယ္ပူပန္၍ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမ်ားကို ရည္ရြယ္ပါလွ်င္ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံတြင္ သည္မွ် ပမာဏႀကီးေသာ ေရေလွာင္ကန္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္မလိုေခ် တဲ့။ ဒါသည္ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ခ်က္ပါ။ တျခားတျခားေသာ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ အဆိုအရလည္း ဒီဆည္မရွိသင့္ဘူး ဆိုပါတယ္။ ဒါေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ခ်ျပဖုိ႔ လိုပါတယ္။ ဒါေတြ မရွိသင့္ဘူးဆို တဲ့ ရဲရဲရင့္ရင့္လႈပ္ရွားမႈ၊ ေျပာဆိုမႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ၾကဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ EIA ထဲက တစ္ခ်က္ကို အေျခခံၿပီး ေျပာတာပါ။
  အေျခအေနမွန္ေတြကုိေတာ့ လိမ္ညာခြင့္မရွိဘူး။ ပုံဖ်က္ခြင့္မရွိဘူး။ အေျခအေနမွန္ကုိ လစ္လ်ဴ႐ႈၿပီးေျပာတယ္လို႔ ယူဆလို႔ရတဲ့ ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြ ေတြ႕ေနရပါတယ္။ တစ္ခုက ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ ေခ်ာင္းေတြေျမာင္းေတြကေန စီးဆင္းလာတဲ့ ႏုန္းေတြ၊ အနည္အႏွစ္ေတြေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြၽန္း ေပၚဟာ တုိးတက္တဲ့၊ ေျမၾသဇာ ၾကြယ္၀ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေရးျဖစ္ထြန္း လာမယ္ေျပာတာ ရွိပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကထုတ္ခဲ့တဲ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြ ရဲ႕ ေလ့လာခ်က္စာတမ္း နစ္ျမဳပ္လာ ေနေသာျမစ္၀ကြၽန္းေပၚမ်ား အရ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာျပင္ေတြ ျမင့္တက္လာ မယ္။ ကမၻာတစ္၀ွမ္းလုံးမွာရွိတဲ့ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေတြသည္ အေျခခံအားျဖင့္ နိမ့္လာမယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ နိမ့္က်တဲ့အခါ ဘာေတြျဖစ္သလဲဆိုေတာ့ ေျမေအာက္ေရေၾကာ ထိခုိက္တယ္။ အခုလိုမ်ဳိး သိပၸံပညာရွင္ေတြ ေဖာ္ထုတ္ထားၿပီးသားကို လစ္လ်ဴ႐ႈၿပီးေတာ့ ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚသည္ ဘာမွမျဖစ္ပါဘူးဆိုတာ လိုရာဆြဲတာျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။
  ေနာက္တစ္ခု မုိးေရခ်ိန္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေျပာတာ။ မိုးေရခ်ိန္ သိပ္မ်ားတဲ့အတြက္ ျမစ္ေရ ပမာဏသည္လည္း က်မသြားဘူးလို႔ ေျပာပါတယ္။ တကယ့္ ေလ့လာခ်က္ေတြအ ရ ၁၉၇၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ မိုးေခါင္မႈေတြ ပုိမိုၾကံဳေတြ႕လာ ရတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
  ေကာ္လိုရာဒိုျမစ္ကို စၿပီးေတာ့ ပိတ္ဆုိ႔တုန္းက မုိးေရခ်ိန္အရ ဒီ ဆည္ထဲမွာ ေရဘယ္ေလာက္၊ ျမစ္ထဲမွာ ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ တြက္ခဲ့တာ။ သို႔ေသာ္ ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မိုးေရခ်ိန္ေတြ ေလ်ာ့က်တဲ့အခါမွာ ေကာ္လိုရာဒိုျမစ္ႀကီးထဲမွာ ရွိသင့္တဲ့ ေရမရွိေတာ့ဘူး။ ဆည္ထဲမွာလည္း ေရာက္သင့္ ေရာက္ထုိက္တဲ့ ေရမေရာက္ေတာ့ဘူး။
  ေနာက္တစ္ခုေျပာၾကတယ္။ ဆည္ေဆာက္တဲ့အတြက္ ရပ္သူရြာသြားေတြအတြက္ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ အမ်ားႀကီးတိုးတက္လာမယ္ ေျပာပါတယ္။ ဒီလို ဆည္လုပ္တဲ့အခါမွာ ရပ္ရြာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္း ရတယ္၊ လူေတြသည္ ဆင္းရဲတာ၊ ခ်မ္းသာတာ ခဏထားလုိက္၊ ကိုယ့္ရပ္ရြာ၊ ကိုယ့္ေဒသကိုေတာ့ ခင္တြယ္ ၾကတာပဲ။ မေျပာင္းခ်င္ၾကဘူး။ မျဖစ္မေန ေျပာင္းေပးရမယ္ေျပာတဲ့အခါ သူတို႔ ေနရာသစ္ေျပာင္းရတဲ့အခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြဆို ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက စီမံကိန္းေတြလုပ္တဲ့အခါ လူသစ္ေတြ အမ်ားႀကီး ၀င္လာတယ္။ သူတို႔ေတြ က ၀ယ္ႏုိင္ေတာ့ ၀ယ္ၾကေတာ့ စီမံ ကိန္းလုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ကုန္ေစ်း ႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္သြားၿပီးေတာ့ ေဒသခံေတြမွာ ထိခိုက္တယ္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူေတြမွာ ေရာဂါဘယ ေတြ ပါလာတတ္တယ္။ ဟိုတုန္းက စိုက္ပ်ဳိးစားၿပီး ေနခဲ့တဲ့သူေတြမွာ သူမ်ားလက္ေ၀ခံ ေရာက္ၾကရတယ္။ ေဒသခံေတြအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ စိတ္ပူပန္ရမႈေတြ၊ နစ္နာရမႈေတြ၊ ေနာက္ စား၀တ္ေနေရး ေရႊ႕ေျပာင္းရတဲ့အတြက္ ျပႆနာေတြ ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။
  လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ ေဆာက္ေပးလိုက္လို႔ ရြာသူရြာသားေတြအတြက္ ပုိေကာင္းတာေပါ့ ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ နီဂ႐ိုးေတြရဲ႕ ကဗ်ာေလးတစ္ပုဒ္ အျပည့္အစုံေတာ့ မမွတ္မိပါဘူး။ ကားလမ္းေလး ေဖာက္ေပးတယ္၊ ကားလမ္းၿပီးသြားရင္ေတာ့ ငါတို႔ေတာ့ ကားအသစ္ ေလးေတြ ျမင္ဖူးမွာေပါ့တဲ့။ သူ႔ကဗ်ာေလးက ဒါေလးေရးထားတယ္။
  အခု ေငြေၾကးနဲ႔ပဲ ေျပာေနၾကတယ္။ ဆည္ၿပီးရင္ တစ္ႏွစ္ကုိ သန္း ၅၀၀ ရမယ္ေပါ့။ ေက်ာက္စိမ္း ေရာင္းရင္ ဘယ္ႏွသန္းရမယ္၊ ေရနံေရာင္းရင္ ဘယ္ႏွသန္းရမယ္၊ သို႔ ေသာ္ အဲဒါေတြသည္ ေစ်းႏႈန္းပဲ။ သဘာ၀တန္ဖိုးကို ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ အမ်ားႀကီးပါပဲ။

  ေဒါက္တာ ထြန္းလြင္

  ဒီေဟာေျပာပြဲဟာ 'Save the Irrawaddy' ေဟာေျပာပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဧရာ၀တီအေၾကာင္း ေျပာရမယ္။ ကြၽန္ေတာ့္ေရွ႕လူေတြက ပြင့္ ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသြားၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အသက္ႀကီးေတာ့ ေၾကာက္တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ခြန္းတည္း ေျပာပါမယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံမွာ ေရကာတာ ေဆာက္မယ့္ကိစၥကို ကြၽန္ေတာ္လုံး၀ ကန္႔ကြက္ပါတယ္။
  အခု လူပရိသတ္ထဲကုိ ခ်ျပတဲ့ အဆင့္အထိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ရလာၿပီ။ ဒီမိုကေရစီရဲ႕ အႏွစ္သာရျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္စြာေျပာဆို ပိုင္ခြင့္၊ ကန္႔ကြက္ပိုင္ခြင့္ စသည္ျဖင့္ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ကိုင္ထားၿပီး စိတ္သေဘာခ်င္း ကိုက္ညီတဲ့ မိတ္ေဆြေတြ၊ ပညာရွင္ေတြ၊ ျပည္သူ ျပည္သားေတြ တတ္စြမ္းသမွ် ေနာက္ဆုံး ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္တဲ့ အထိ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖုိ႔လည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။
  အားလုံးသိၾကတဲ့အတိုင္း နာဂစ္မုန္တိုင္း ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္နဲ႔ ၃ ရက္မွာျဖစ္ခဲ့တယ္။ လူေပါင္း ၁၃၈၀၀၀ ေသတယ္လို႔ ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရက ထုတ္ျပန္တယ္။ အသားတင္ အရပ္ရပ္ ပ်က္ စီးမႈတန္ဖိုး ၁၁ ဒသမ ၈ ထရီ လီယံရွိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ကမၻာ မွာ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံး မုန္တုိင္းေတြ စာရင္းတင္ထားတဲ့အထဲမွာ နာဂစ္မုန္တုိင္း မတိုင္ခင္တုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဲဒီစာရင္း နား ကပ္ေတာင္ မကပ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၀၈ နာဂစ္ျဖစ္တဲ့အခါ၊ လူ ၁၃၈၀၀၀ ေသတဲ့အခါ နာဂစ္ဟာ နံပါတ္ ၈ ေနရာက ၀င္သြားပါ တယ္။
  မုန္တိုင္းေၾကာင့္ လူေသတာမ်ားတာေတြ အိႏၵိယႏုိင္ငံမွာလည္း ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွာ လည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
  ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၀င္တဲ့မုန္တုိင္းမွာ မုန္တိုင္းဒီေရတက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာ ေဒသခံေတြက သိၾကေပမယ့္ မုန္တိုင္းဒီေရက အႏၲရာယ္ေပးႏုိင္ တယ္ဆိုတာ မသိခဲ့ၾကပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ မလိမၼာခဲ့ၾကပါဘူး။
  ဒီေန႔ ေနာက္ထပ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္ ေတြ႕ျပန္ၿပီ။ ဒါကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္။ ျမစ္ကို ေရကာတာ ေဆာက္မယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ေတြ ထုတ္လုပ္ ဖုိ႔၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ၀င္ေငြရဖို႔ လုပ္မယ္။ ဒါေတြရဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုေပးဆပ္ေနရသလဲ ဆုိတာ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။
  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ကန္႔ကြက္မႈေတြရွိေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္အတြက္ ေနရာသစ္ရွာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ေတြ႕သြားတာပါ။
  လြန္ခဲ့တဲ့ရွစ္လက ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံကုိ ကြၽန္ေတာ္ ပထမဆုံး ေရာက္ဖူးသြားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ၾကားဖူးထားသလို ေရက မၾကည္ ေတာ့ပါဘူး။
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွာ ယန္စီျမစ္ဟာ အရွည္ဆုံးျမစ္ပါ။ ကမၻာ့အံ့ၾသဖြယ္ ယဥ္ေက်းမႈ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ျမစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆို ယန္စီျမစ္ဟာ ကမၻာမွာ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မယ့္ အေမြအႏွစ္ ၁၀ ခုထဲမွာ ပါေန ပါတယ္။ ေနာက္ဆိုရင္ ၁၀ ခုကေန ၁၁ ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီတစ္ ခုကေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္ပါ။
  ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းဟာ လာမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ေတြမွာ မုိးနည္း ႏုိင္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကုိ ေရပိတ္ထားရင္ ဆည္မွာလည္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေရမရရင္ ေရကိုယူထားမွာပဲ။ ျမစ္မွာ ေရစီး နည္းသြားမယ္။ ျမစ္က်ဥ္းလာမယ္။ ျမစ္တိမ္လာမယ္။ ကမ္းပါးေတြကလည္း ၾကာေတာ့ မာခဲသြားႏုိင္ပါတယ္။

  ေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)
  ကြၽန္ေတာ့္ကိုေမးပါတယ္။ ဆရာတဲ့ ျမစ္ဆံုမွာဆည္ေဆာက္ၿပီးရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး မီးလင္းမယ္တဲ့၊ဆရာ့ သေဘာ ဘယ္လိုရွိလဲလို႔ ေမးလာပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ကလည္း ႐ိုး႐ိုးပဲ ေျဖလိုက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံကသစ္ေတာေတြနဲ႔ ဧရာ၀တီကို ဒီအတိုင္း စီးခိုင္းၿပီးေတာ့ပဲ ကြၽန္ ေတာ္အေမွာင္ထဲမွာပဲ ေနခ်င္ပါတယ္ လို႔ေျဖလိုက္ပါတယ္။
  ရြာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ မီးမွန္တယ္။ ညေန၆နာရီကေန ၁၀နာ ရီအထိကို မီးမွန္တယ္။ ဖြဲမီးဖိုေတြ နဲ႔ ေက်းလက္ မီးလင္းေအာင္လုပ္ထားၾကတာ။
  မေလးရွားကို ေရာက္ခဲ့တယ္။ သူတို႔ေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ကို ျမစ္ဆံုကိုေခၚသြားမယ္ ေျပာတယ္။ မင္းတို႔ဆီမွာေရာ ျမစ္ဆံုရွိလားဆိုေတာ့ ရွိတယ္တဲ့။ သြားၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ လက္ညႇိဳးထိုးျပတာ ၾကည့္လိုက္ေတာ့ တူးေျမာင္းႏွစ္ခု ျဖစ္ေနတယ္။ တူးေျမာင္းႏွစ္ခုကေန ေပါင္းဆံုၿပီး ေျမာင္းႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနတယ္။ ပံုစံေျမာင္းေပါ့ဗ်ာ။ ကြၽန္ေတာ္က အဲဒါျမစ္ဆံုမွ မဟုတ္ဘဲဲ ေျမာင္းဆံုႀကီးဟာကိုလို႔ ေျပာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၀က အဲဒီေနရာမွာ အင္မတန္ႀကီးတဲ့ ဂြန္ဂျမစ္နဲ႔ ဂႏိုင္းျမစ္ဆိုတာ ရွိတယ္တဲ့။ ေနာက္ၿပီး အဲဒီေနရာမွာ အင္မတန္ႀကီးတဲ့ သေဘၤာဆိပ္ႀကီး တစ္ခု ရွိတယ္တဲ့။ သူတို႔ႏုိင္ငံက သံျဖဴထြက္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိႀကီးလဲဆိုရင္ အဲဒီသံျဖဴေတြကို ဆိပ္ကမ္းကေန ႏုိင္ငံျခားကို တင္ပို႔ႏုိင္တယ္တဲ့။ ၁၈၉၆ မွာ ကြာ လာလမ္ပူကို တည္လိုက္တယ္။ ကြာလာလမ္ပူ ဆိုတာကိုက ရႊံ႔ႏြံထူထပ္ေသာလို႔ အဓိပၸာယ္ရတယ္။ ၿမိဳ႕ျပထူ ေထာင္လိုက္တယ္ ဆိုရင္ပဲ အဲဒီျမစ္ဆံုဟာ ေျမာင္းဆံု ျဖစ္သြားေတာ့တာ ပါပဲ။
  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမစ္ဆုံလည္း ဘယ္ႏွႏွစ္ၾကာရင္ ေျမာင္းဆုံ၊ ေခ်ာင္းဆုံျဖစ္သြားမလဲ။

  ကိုတာ
  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဘယ္လိုျမင္သလဲဆုိေတာ့ အိႏၵိယ သမုဒၵရာဘက္ကို ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေနတယ္။ ႏုိင္ငံလူဦးေရနည္းၿပီး သယံဇာတမ်ားတယ္။
  ျမန္မာႏုိင္ငံက တ႐ုတ္ျပည္နဲ႔ အိႏၵိယျပည္ရဲ႕ၾကားမွာရွိေနတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္းျပည္မွာ တ႐ုတ္ႀကီးအျပင္ ကုလားႀကီးရဲ႕ အႏၲရာယ္ကပါ သတိျပဳရမွာပါ။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေတြက ထိထိေရာက္ေရာက္ ျဖစ္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ ထိေရာက္တဲ့၊ တာ၀န္သိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆိုတာဘာလဲဆိုေတာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိခုိက္မႈ မရွိရဘူး။ စားသံုးသူကို မထိခိုက္ရဘူး။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ မပ်က္စီးရဘူး။ လူ႕အခြင့္အေရးကို မခ်ဳိးေဖာက္ရဘူး။


  http://www.news-eleven.com/index.php...-09&Itemid=111


  ------------------------------------------------


  tpdk;&u jrpfqHkqnfMuD; qufvufwnfaqmufaewmudkvnf; eleven media rSm azmfNyxm;ygw,f/


  ဧရာ၀တီျမစ္ရွိ အႀကီးဆုံး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမစ္ဆုံကို ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန
  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ အႀကီးဆုံး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျမစ္ဆုံကုိ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
  ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဓိက အသက္ေသြးေၾကာ သဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ အဆိုပါ ျမစ္ဆုံေဒသ မွ အစျပဳကာ လူေနထူထပ္ေသာ၊ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး အခ်ဳိ႕၏ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္းလ်က္ ရွိသည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ကမ္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ ကသာ၊ သပိတ္က်ဥ္း၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း၊ ျမင္းျခံ၊ ပခုကၠဴ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ မေကြး၊ မင္းဘူး၊ သရက္၊ ျပည္၊ ေရႊ ေတာင္၊ ျမန္ေအာင္၊ ဟသၤာတ၊ ဓႏုျဖဴ၊ ေညာင္တုန္း အစရွိသည့္ၿမိဳ႕မ်ား တည္ရွိေနသည္။

  ျမစ္ဆုံကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစုိးရက ျပန္လည္ သုံးသပ္မယ္လုိ႔ ဆုိထားပါတယ္။ ျပန္လွန္ သုံးသပ္ေနတဲ့ ကာလမွာ ဆက္လက္ ေဆာက္လုပ္ေနတာမ်ဳိး မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေတြ ရပ္ထားသင့္ပါတယ္ဟု Eleven Media Group ၏ CEO ေဒါက္တာ သန္းထြဋ္ေအာင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

  owif;tNynfhtpHkzwfvdkygu 'DrSm zwfyg/

  .......................................
  Reply With Quote   


 6. #106
  Cadet Cupid Absence makes the heart grow fonder   tharlainmar is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  458
  Thanks
  1,053
  Thanked 10,651 Times in 459 Posts

  Default ဧရာ၀တီျမစ္ဆုံစီမံကိန္း ေနာက္ဆုတ္ရန္မ)

  ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ- ၁၁
  ဧရာ၀တီ ျမစ္ဆုံတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၈ ႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္ (၁)လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေဇာ္မင္းက ေျပာၾကားသည္။
  တုိင္းတာေလ့လာခ်က္ေတြအရ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုထိခုိက္မႈမရွိဘူး။ တုိင္းျပည္အတြက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ စီမံကိန္းျဖစ္လို႔ ေနာက္ဆုတ္ဖုိ႔မရွိဘူး။ အခုရပ္ထားတာက မုိးတြင္းမို႔လို႔ပါပါဟု ဦးေဇာ္မင္းက မီဒီယာမ်ားသို႔ေျပာၾကားသည္။
  ေနျပည္ေတာ္တြင္ ယေန႔ေန႔လည္ ၁၂ နာရီက ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ၅ ဦး၊ ဒု၀န္ႀကီး ၄ ဦးႏွင့္သတင္းမီဒီယာမ်ား ေတြ႕ဆုံရာ တြင္ ဦးေဇာ္မင္းက အထက္ပါအတိုင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
  ဧရာ၀တီျမစ္၊ ေမလိခႏွင့္ ေမချမစ္တို႔အေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း ၇ ခုက ဧရာ၀တီျမစ္အား ထိခုိက္မႈရွိမရွိကို ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ၀ါရင့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကၽြမ္းက်င္သူအခ်ဳိ႕က ရႈေထာင့္မ်ဳိးစုံမွ သုံးသပ္ၾကသည္။
  ဖရီဒါအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးအုန္းက ယင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလာေလာနဲ႔ အေရးတႀကီးလုပ္ဖိုမေကာင္းဘူး။ အခ်ိန္ယူၿပီးလုပ္ဖို႔ေကာင္းတယ္။ မွားၿပီးရင္ ျပင္ဖို႔ခက္တယ္။ မွားခဲ့ရင္ေကာ ဘယ္လိုကာဘာလုပ္မလဲဆုိတာ စဥ္စားသင့္တယ္ဟု သုံးသပ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
  ၾသဂုတ္လအတြင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြတြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ဆန္းက ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကိစၥဆက္လုပ္မလုပ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အစစအရာရာ ခ်ိန္ဆၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အယူအဆအမ်ဳိးမ်ဳိး လည္းရွိၾကပါတယ္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရကလည္း ကိုယ့္ျပည္သူေတြဒုကၡေရာက္ေအာင္ ကုိယ့္ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီး ပ်က္စီးသြားေအာင္ ဘယ္ေတာ့မွလုပ္မွာမဟုတ္ဘူးဟုေျပာၾကားခဲ့သည္။


  7days news@facebook
  Reply With Quote   


 7. #107
  Noble Contributor Wizard Cupid Busy Between Jobs and Home   666 is on a distinguished road 666's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Hell for the Worst Liars
  Posts
  1,088
  Thanks
  20,646
  Thanked 21,045 Times in 1,095 Posts

  Default

  ငိုရွာေလၿပီ ဧရာ၀တီ .....

  ဧရာပံုရိပ္၊ ေရွးအတိတ္
  လြန္ခဲ့ေသာ သံုးႏွစ္ေလာက္ကပင္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးရန္ တာစူခဲ့သည္။ အေျခအေနေစာင့္ၾကည့္ရင္း အခ်ိန္အေတာ္ ကုန္သြားသည္။ ခုေတာ့ 'ငိုရွာေလၿပီ ဧရာ၀တီ' ကိုေရးျဖစ္ပါသည္။ မိခင္ဧရာ၀တီ၏သမုိင္းေၾကာင္းကား ရွည္ေညာင္းလွေလၿပီ။ ဧရာ၀တီသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၄၅ သန္းေက်ာ္ကပင္ ရွိေနခဲ့သည္ဟု ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္းအတြဲ ၁၅ တြင္ ေရးသားထားပါသည္။ မိခင္ဧရာ၀တီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ပူတာအိုၿမိဳ႕ေျမာက္ဖက္ 'ထိလာ ေရခဲေတာင္'၊ 'လန္ေဂြေရခဲေတာင္' မ်ားတြင္ ေခ်ာင္းဖ်ားခံ၍ ေမခ၊မလိခ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။
  မလိခ ဆိုေသာစကားမွာ ကခ်င္စကား Mali Hka မွ ဆင္းသက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ဘုိးဘြား ေလးဦး စတင္ျဖတ္သန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုသည္။ ကခ်င္ဘာသာတြင္ မလီ (mali) မွာ ၄ျဖစ္၍ မင္ manga မွာ ၅ ျဖစ္သည္။

  ေပေပါင္း ၁၅၅၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ ႏွင္းဖံုးေတာင္တန္းႀကီးမ်ားမွ စတင္ခဲ့ေသာ ဧရာ၀တီသည္ ျပည္ေထာင္စုသားအားလံုး၏ မိခင္ေက်းဇူးရွင္ပင္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ သယံဇာတတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းအားလံုးကို မိခင္ဧရာ၀တီက ပံ့ပိုးကူညီလ်က္ရိွသည္။

  'ဧရာ'ဟူေသာအေရးအသားကို ရွာေဖြေသာအခါ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ရတနာေစတီေက်ာက္စာတြင္ ေတြ႕ရ၏။ ေက်ာက္စာသက္ၾကာခဲ့ပါၿပီ။ အင္း၀ေရႊနန္းေၾကာ့ရွင္လက္ထက္ ခရစ္ႏွစ္၁၄၈၅ခုကပင္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာဟူေသာအေရးအသားကို ထို႔ထက္ေစာ၍ ရွာမေတြ႕ခဲ့ပါ။

  ဧရာ၀တီ၏ အဓိပၸာယ္
  နန္ေခ်ာင္ရွမ္းတို႔က 'လူေပ' ၊ ေမာရွမ္းတို႔က 'နမ့္က်ဳိ'ဟု အျမတ္တႏိုးေခၚခဲ့ၾကသည္။ နမ့္က်ဳိဆိုသည္ မွာ နမ့္=ေရ+က်ဳိ=ေက်ာက္မ်က္ရတနာဟူ၍ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ဧရာ၀တီဆိုသည္ကား 'က်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ားထြက္ေသာေနရာ' ဟု ဆိုလိုေပသည္။ တ႐ုတ္တို႔ကမူ ဤျမစ္ႀကီးကို 'လိေရႊ' ဟုေခၚသည္။ ေရႊမႈန္မ်ားျဖင့္ လင္းလက္ေနေသာ ေရႊသဲျမစ္ဟုဆိုလိုေပသည္။ တ႐ုတ္တို႔က သူတို႔၏ယန္စီျမစ္ႀကီးကိုလည္း လိေရႊဟုပင္ေခၚၾကသည္။

  အခ်ဳိ႕က ဧရာ၀တီဟူသည္ ဟိႏၵီစကား ဣရ၀တီမွ ဆင္းသက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဓိပၸာယ္မွာ 'ဆင္ျမစ္ႀကီး' ဟုေခၚေၾကာင္း၊ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ရတနာမ်ဳိးစံုကိုရေစႏိုင္သျဖင့္ ဆင္ျမစ္ေခၚေၾကာင္း ေရးသားေျပာဆိုၾကေလသည္။ သသၤက႐ိုက္ဘာသာတြင္ရွိေသာ (ပ႐ုမတီ)မွာ အားသစ္ျဖည့္သူဟုဆိုရာ 'ဤဧရာ၀တီမွာ အားမာန္တက္ေစသည့္ျမစ္' ဟုသာဆိုရေပေတာ့မည္။
  အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုပါမူဧရာ၀တီသည္ ေရႊသဲျမစ္၊ ရတနာျမစ္၊ လွပေသာျမစ္၊ ဆင္ျမစ္၊ အားသစ္ျဖစ္လာေသာျမစ္ဟု ဆိုႏိုင္ေပရာ သိဂၤါနဒီ ျမန္ျပည္ေျမာက္ဖ်ားမွ ဘဂၤလားပင္လယ္သို႔တိုင္ မိုင္ေပါင္း ၁၃၅၀ ေက်ာ္စီးဆင္းသြားေသာ မိခင္ႀကီးတစ္ပါးသာျဖစ္ေပေတာ့သည္။

  ျမစ္က်ဥ္းေလးခု ျဖစ္တည္မႈ
  မိခင္ဧရာ၀တီကိုအပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲ၍ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အထက္ပိုင္းဧရာ၀တီ၊ အလယ္ပုိင္းဧရာ၀တီႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းဧရာ၀တီ (ျမစ္၀ကြၽန္းေပၚေဒသ) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အထက္ပိုင္းဧရာ၀တီ တန္ဖဲဇြပ္ (Tang hpe' zup)တြင္ အၾကာႀကီး ေနဖူးသည္။ Zup ဇြပ္ဆိုေသာ ကခ်င္စကားမွာ (ဆံုျခင္း၊ ေတြ႕ဆုံမႈ) ပင္ျဖစ္သည္။ ေမခႏွင့္ မလိခတို႔ဆံုရာျဖစ္၍ တန္ဖဲဟု ေခၚၾကသည္။ တန္ဖဲ အေရွ႕ရြာမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔စခန္းမွဴးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့စဥ္က ျမစ္ဖ်ားဧရာ ေရာင္စံုျဖာေနပံုကို ေန႔စဥ္ထိုင္ၾကည့္ဖူးသည္။

  အလြန္လွပေသာေက်ာက္ေဆာင္၊ ေက်ာက္တန္းမ်ား၊ ေ၀့၀ိုက္စီးဆင္းေနေသာ ေရအလ်ဥ္မ်ားမွာ တသသျဖင့္ ေမ့ႏိုင္စရာမရွိပါ။ ျမစ္ဆံုတြင္ ကခ်င္ကေလးငယ္မ်ားေရကစားေနပံုကို သတိရမိသည္။ တန္ဖဲမွေတာင္ဖက္သို႔ ၂၆ မိုင္ဆင္းသြားလွ်င္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ အေရွ႕ဖက္ကမ္းမွ ၀ိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕မ်ားကိုေတြ႕ရမည္။ ၀ိုင္းေမာ္တြင္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္စစ္ေၾကာင္းမွဴး လုပ္ခဲ့သည္။

  ၁၉၅၀ ခု ကြၽန္ေတာ္တို႔ မူလတန္းေက်ာင္းသားဘ၀တြင္ 'ဗန္းေမာ္ထက္ေအာက္၊ ေရႊမန္းေျမာက္မွတ္ေလာက္ ျပည္အထက္'ဟု အတန္းပိုင္ဆရာမက ဧရာ၀တီျမစ္ရွိ ျမစ္က်ဥ္းေလးခုအေၾကာင္း သင္ေပးပါသည္။ သို႔အတြက္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၆၀ကပင္ မိခင္ဧရာ၀တီကို ေကာင္းေကာင္းသိခဲ့ရ၏။

  ပထမျမစ္က်ဥ္းသည္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕ အထက္ဖက္တြင္ရွိသည္။ ဗန္းေမာ္မေရာက္မီ ဆင္ဘိုရြာအနီး ျမစ္သာႏွင့္သံုးမိုင္အကြာ၌ ထိုျမစ္က်ဥ္းရွိသည္။ ျမစ္ေနရာမွာက်ဥ္းလြန္းလွ၍ သေဘၤာႀကီးမ်ားခုတ္ေမာင္းသြား လာရန္အခက္အခဲရွိသည္။ ျမစ္မင္းဧရာ၏ ေဘးတစ္ဖက္တစ္ခ်က္တြင္ ေက်ာက္ကမ္းပါးႀကီးမ်ားကို မတ္----------------------------------------စြာေတြ႕ေနရသည္။ အေရွ႕ဖက္ႏွင့္အေနာက္ဖက္ကမ္းပါးႏွစ္ခုမွာ ေပသံုးေလးရာေက်ာ္သာေ၀းသည္။ ကိုက္ျဖင့္တြက္လွ်င္ကို ၁၀၀၊ ၁၅၀ သာရွိသည္။ ထိုျမစ္ေၾကာင္းအလယ္ေကာင္မွသေဘၤာမ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္းေမာင္းတက္ရ၏။

  ဒုတိယျမစ္က်ဥ္းသည္ဗန္းေမာ္ႏွင့္ ေရႊကူအၾကားတြင္ရွိသည္။ ေရႊကူအနီး စင္းခန္းရြာတစ္၀ိုက္၌ ထိုျမစ္က်ဥ္းကိုေတြ႕ႏုိင္သည္။ ပထမျမစ္က်ဥ္းေလာက္ ေၾကာက္စရာမရွိ၊ ျမစ္ျပင္နည္းနည္းက်ယ္သည္။ ႐ႈခင္းမ်ားကလည္း ေကာင္းသည္။ ထိုျမစ္က်ဥ္းတြင္ နတ္မ်က္ႏွာေတာင္ႏွင့္ ဥေဒါင္းေတာင္မ်ားရွိသည္။ ျမတ္စြာဘုရား ဥေဒါင္းမင္းျဖစ္စဥ္က စံေနခဲ့ဖူးသျဖင့္ ဥေဒါင္းေတာင္ဟုေခၚၾကသည္။ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္းတြင္ ေလွငယ္တစ္စင္းဆန္တက္ေနပံုကို ဓာတ္ပံု႐ိုက္ယူခ့ဲသည္။
  တတိယျမစ္က်ဥ္း၊ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္းကိုေက်ာ္မိလွ်င္ဗန္းေမာ္ေအာက္ဖက္ ၃၅ မိုင္အကြာ ေရႊကူၿမိဳ႕သို႔ေရာက္သည္။ ဘာသာသာသနာ ထြန္းကားေသာၿမိဳ႕ျဖစ္၏။ ေရႊကူမွ ဆင္းသြားလွ်င္ကသာ။ ထိုမွတစ္ဆင့္ သပိတ္က်င္းသို႔ ေရာက္သည္။ သပိတ္က်င္းအထက္ဖက္ ၁၀ မိုင္အကြာ မလည္ရြာတစ္၀ိုက္တြင္ တတိယျမစ္က်ဥ္းရွိသည္။ ထိုေနရာတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္အက်ယ္မွာ ကိုက္ ၅၀၀ သာသာရွိသျဖင့္ ပထမ၊ ဒုတိယျမစ္က်ဥ္းမ်ားလို စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိ။
  စတုတၳျမစ္က်ဥ္း - ေရႊမႏၲေလးမွ ေအာက္သို႔စုန္ဆင္းသြားလွ်င္ ခ်င္းတြင္းႏွင့္ဧရာ၀တီဆံုရာ ေရစႀကိဳ၊ ပခုကၠဴသို႔ေရာက္သည္။ ျမစ္ဆံုေအာက္ဖက္တြင္ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ မေကြးၿမိဳ႕မ်ားရွိသည္။ ေခ်ာက္ေရနံေခ်ာင္းေျမလႊာမွာ ေက်ာက္စရစ္သဲေျမ၊ ေျမကမူမ်ားျဖစ္သည္။ ေရနံမ်ားစြာထြက္၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေနေသာေနရာဟု ေခၚရမည္။ မေကြး၊ မင္းဘူးေက်ာ္လွ်င္ ျပည္ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးသြားသည္။ အေနာက္ဖက္ကရခိုင္႐ိုးမ၊ အေရွ႕ဖက္က ပဲခူး႐ိုးမညႇပ္လ်က္ရွိရာ ထိုေနရာတြင္ စတုတၳျမစ္က်ဥ္းျဖစ္ေနေလသည္။

  တန္ဖဲျမစ္ဆံု အေရးၾကံဳၿပီ
  ဧရာ၀တီျမစ္က်ဥ္းမ်ားကိုေဖာ္ျပေနသည္မွာ ျမစ္ညာဖက္အထက္ပိုင္းတြင္ ေရနည္းလာလွ်င္ျမစ္က်ဥ္းမ်ား၍ မည္မွ်ဒုကၡေရာက္ႏုိင္သည္ကို သိေစလို၍ျဖစ္သည္။ ေႏြအခါေရပါးခ်ိန္ဆိုလွ်င္ ျပည္ၿမိဳ႕အနီးျမစ္က်ဥ္း၍ ေရစူးေလးေပ၊ငါးေပသာရွိပါသည္။

  တန္ဖဲျမစ္ဆံု ေရကာတာစီမံကိန္းကို လြန္ခဲ့ေသာကိုးႏွစ္၊ ၁၀ႏွစ္အခ်ိန္ ၂၀၀၁ခုႏွစ္က စခဲ့ျခင္းျဖစ္၏။ ဤကိစၥမွာ သာမန္မဟုတ္။ တ႐ုတ္ အင္ဂ်င္နီယာပါရဂူမ်ားကို ေခၚလာၿပီး ပမာဏတိုင္းထြာေရး (Survey) မ်ားလုပ္ခဲ့သည္။ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းေဒသတြင္ အနည္းဆံုး ဆည္ႀကီးခုနစ္ခု၊ ရွစ္ခုတည္ေဆာက္မည္ဆိုသည္။ ဆည္တစ္ခုသည္ အလ်ား ေပ ၅၀၀xအနံ ေပ ၃၀၀ ႏွင့္အျမင့္ ေပ ၅၀၀ ရွိမည္ဆိုသည္။

  ဆည္မ်ားမွာသိုေလွာင္အား အလြန္ေကာင္းၿပီး စီမံကိန္းၿပီးဆံုးသြားပါက ဓာတ္အားကီလိုမီတာ၀ပ္ ၆၀၀၀ ပို႔ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ရွိ၏။ တစ္ေန႔လွ်င္ ကီလိုမီတာ နာရီသန္းေပါင္း ၂၉၄၀၀ ထိ ယူနန္သို႔ ပို႔ႏိုင္ေအာင္ တ႐ုတ္ပညာသည္ ၁၀၀ ေက်ာ္တို႔က ေဆာင္ရြက္ေနၾကေလသည္။ ျမစ္ဆံုမွ ယူနန္အထိ ၂၆၁ မိုင္၊ ျမစ္ဆံုမွ လိုင္ဇာထိ ၁၇၀ မုိင္ရွည္ေသာ ကတၱရာလမ္းမ်ားလည္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္၏။

  ယခုအခါ တန္ဖဲျမစ္ဆံု ေရကာတာမ်ားတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္းမွာ ႏိုင္ငံ၏အဓိကအေရးကိစၥျဖစ္လာေလၿပီ။ လူတစ္ေယာက္၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ ဦးေခါင္းပိုင္းသည္ အေရးႀကီး၏။ ဦးေခါင္းကိုထိခိုက္လွ်င္ တစ္ကိုယ္လံုးပ်က္စီးႏုိင္သည္။ ယခုအခါ ျမစ္ဖ်ားဧရာ ဦးေခါင္းပိုင္း၌ ျပႆနာမ်ား ေပၚေနၿပီျဖစ္ရာ ဧရာ၀တီျမစ္႐ိုးတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ဧရာ၀တီ၏သားသမီးတို႔လည္း ဒုကၡမ်ဳိးစံုေရာက္ၾကရေပေတာ့မည္။ ျမစ္ႀကီး၀ဲယာတြင္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္း၊ တိရစၦာန္ဇီ၀မ်ဳိးစံု ေသေက်ျခင္း၊ ျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ သဲေသာင္မ်ားေပၚထြန္းၿပီး ေရေၾကာင္းသြားလာမႈခက္ခဲျခင္း၊ ျမစ္လယ္တြင္ ေဘာ့နီေဘာ့နက္မ်ားစိုက္၍ ေရေၾကာင္းျပေပးရျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ကိုင္ေနၾကရေလၿပီ။

  ျပည္ၿမိဳ႕မွ မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ ေျပးဆြဲေနသည့္ ျပည္ကူးတို႔သေဘၤာမွာ ေႏြအခါတြင္ ေကာင္းစြာခုတ္ေမာင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ျမင္းျခံသေဘၤာဆိပ္တြင္ ေသာင္ထြန္းေနသျဖင့္ ေသာင္ထိုးစက္မ်ား သံုးေနပါသည္။ ေရေၾကာင္းၾကပ္သျဖင့္ ပခုကၠဴမွဆန္တက္လာသည့္ ျပည္ကူးတို႔မွာ ျမင္းျခံဆိပ္၌ ညမအိပ္ႏိုင္ေတာ့ပါ။ ျမင္းမူ၊ စစ္ကိုင္းေရာက္ေအာင္ တိုက္႐ိုက္ဆန္သြားရသည္။ ျမင္းျခံသေဘၤာဆိပ္တြင္ ေရစူးေလး ငါးေပသာက်န္ေတာ့သည္။ အခ်ဳိ႕သေဘၤာမ်ား ေသာင္တင္ေနၾကပါသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မိခင္ဧရာ၀တီ၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေလ့လာ၍ 'ငိုရွာေလၿပီ ဧရာ၀တီ' ဟု မိမိတင္စားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

  ယခုအခါ အမိဧရာ၀တီျမစ္၏ ဒုကၡေပါင္းစံုကို ျမင္ေတြ႕ၿပီး စာေရးသူမွာလည္း ဧရာ၀တီကိုခ်စ္သူ၊ ဧရာ၀တီကို ထာ၀ရရွင္သန္ေနေစလိုသူျဖစ္သည္။ စာ႐ႈသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဧရာ၀တီ၏ေက်းဇူးကို ႏွလံုးသြင္းကာ မိခင္ဧရာ၀တီ တည္တ့ံေရးအတြက္ ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရေပသည္။

  က်မ္းကိုး
  - ျမန္မာ့စြယ္စံုက်မ္း အတြဲ ၁၅
  - သိဂၤါနဒီျမန္ျပည္ေျမာက္ဖ်ား (မဆလထုတ္)  နီၿငိမ္း (အညာတကၠသိုလ္)
  Eleven Media Group

  Original Link : http://news-eleven.com/index.php?opt...-17&Itemid=135
  21-11-2012 rSm arG;r,fh usaemfh om;om;av; Cyril twGuf
  http://www.youtube.com/watch?v=c0HLIsyzXIc
  Reply With Quote   


 8. #108
  VIMC r[m;',m; Cupid   mokenlay is on a distinguished road mokenlay's Avatar
  Join Date
  Feb 2007
  Location
  Thailand
  Posts
  6,309
  Thanks
  112,486
  Thanked 215,657 Times in 6,322 Posts

  Default

  တိုင္းၿပည္နဲ႔လူမ်ဳိးအက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ႔ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း ၿပည္သူ႔ေကာင္းက်ဳိးကို ဦးထိပ္ထားပါတယ္ဆိုတဲ႔ ၀န္ႀကီးတစ္ဦး ယဥ္ေက်းလွပါတယ္ဆိုတဲ႔ ၿပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရဲ႕ စကားတဲ႔ဗ်ာ ကဲ ဖတ္ႀကည္႔ႀကပါဦး၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေတြပိုလွ်ံေနလို႔ တရုတ္ကိုေရာင္းစားတာတဲ႔ဗ်ား လက္ရွိလွ်ပ္စစ္ဓါတ္ေတြက ၿပည္တြင္းမွာ သံုးလို႔ေတာင္မကုန္ဘူးဆိုပဲ ..
  လွ်ပ္စစ္ေတြ ပိုေနလို့ေ၇ာင္းစားတာ ဘယ္သူဘာေၿပာဆက္လုပ္မယ္လို့ အမွတ္(၁)လ်ွပ္စစ္၀န္ၾကီးဌာန ၿပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီး ဦးေဇာ္မင္းေၿပာၾကား

  by Zegyo Mandalay on Monday, September 12, 2011 at 7:27am

  မည္သည့္ကန္႔ကြက္မႈမ်ားရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ဆက္လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္ဆုတ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဇာ္မင္းက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈအေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ရွိ မီးရထား၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္းအနားတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

  "အခု တစ္လေလာက္အတြင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဧရာ၀တီေရာဂါနဲ႔ အမီလိုက္ေနသူမ်ားရဲ႕ ေမးခြန္းေတြနဲ႔ ကာတြန္းေတြ၊ အခုဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရွိပါသလား၊ ဘယ္အဆင့္ေရာက္ေနၿပီလဲလို႔ ေမးပါတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ ဆက္လုပ္ပါမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မဆုတ္ပါဘူး။ ဘယ္အဆင့္ထိ ေရာက္ေနၿပီလဲဆုိေတာ့ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အႀကိဳအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္မယ့္ဧရိယာကုိ ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းေတြ၊ စီမံကိန္းဧရိယာထဲမွာ ရွိတဲ့လူေတြကုိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ၊ ေနာက္တစ္ခါ လုပ္ေဆာင္စရာရွိတဲ့ စီမံကိန္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ မိုးတြင္းကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒီေနရာကလည္း weather window အရ တစ္ႏွစ္မွာ ေျခာက္လေလာက္ပဲ လုပ္လို႔ရတဲ့အတြက္ မိုးတြင္းမွာေတာ့ လုပ္ငန္းရပ္ေနတယ္။ ေႏြရာသီ open season စတာနဲ႔ ဒီလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔စလုပ္တဲ့ အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ရွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနာက္မဆုတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕က ကန္႔ကြက္ေနလို႔ ေနာက္ဆုတ္မွာလားလို႔ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါတယ္။ ေနာက္မဆုတ္ပါဘူး။ ဆက္လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ UN က ထပ္မံစစ္ေဆးဦးမွာလား၊ UN နဲ႔ ဒီကိစၥနဲ႔ ဘာမွ မဆုိင္ပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံနဲ႔ပဲ ဆိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔သည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားကုိ ဆက္ၿပီးေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ က်န္တာ ကိစၥေတြကေတာ့ ေနာက္မွရွင္းျပမယ္"ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  "ဒီမွာ တက္ေရာက္ေသာသူမ်ား နည္းနည္းေလး ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Knowledge ေလးရေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ နည္းနည္းရွင္းျပပါမယ္။ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း တစ္ခုလုပ္ဖို႔ဆိုသည္မွာ အနည္းဆံုးသံုးႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာရပါတယ္။ သံုးႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာတဲ့အတြင္းမွာ ဒီျမစ္၀ွမ္းႀကီးတစ္ခုမွာ ဘယ္ေနရာေတြမွာ စီမံကိန္းေတြ ဘယ္လိုလုပ္လုိ႔ရတယ္ဆိုတာ သူရဲ႕ Geology အေနအထား၊ သူရဲ႕ေရစီးေရလာ Hydrology အေနအထား အကုန္လံုး သံုးႏွစ္ေလာက္ ေလ့လာရပါတယ္။ သံုးႏွစ္ေလာက္ေလ့လာၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ ဘယ္ေနရာေတြမွာ လုပ္ရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ဆိုတာ proposal ေလးတစ္ခုရလာတယ္။ အဲဒီလို proposal ေလးရလို႔ရွိရင္ ဘယ္ေနရာဟာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္မလဲဆိုတာ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာရပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မယ့္ တစ္ေနရာကုိ ေရြးၿပီးေတာ့ အဲဒါကို ထပ္ေလ့လာတာ၊ အေသးစိတ္ ထပ္ေလ့လာတာ တစ္ႏွစ္ေလာက္ၾကာပါတယ္။ အဲဒါၿပီးေတာ့မွ ဒီလုပ္မယ့္ေနရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ design အေသးစိတ္ဆြဲရပါတယ္။ ဒီဥစၥာေတြအားလံုးဟာ အနည္းဆံုး သံုးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္ မၾကာဘဲနဲ႔ စီမံကိန္းတစ္ခု မျဖစ္ေပၚလာဘူး။ စီမံကိန္းသစ္ကုိ လုပ္ေဆာင္တိုင္းမွာ Tactical အရ ဒါေတြေလ့လာရတဲ့အျပင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဘာေတြရွိမလဲ ဒါကိုလည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ေလ့လာရတယ္။ ဒီသက္ေရာက္မႈေတြ အားလံုးဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက မေလ့လာဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပုိက္ဆံေပးငွားၿပီး ေလ့လာပါတယ္။ ဥပမာ ျမစ္ဆံုကုိ ေျပာတာေပါ့။ ျမစ္ဆံုကုိ ေလ့လာတာ ဆိုရင္ BANCA က ေလ့လာတယ္။ BANCA ကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေလာက္ေပးရလဲဆိုရင္ ၁ ဒသမ ၂၅ သန္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ေပးရတယ္။ ဒီဟာေတြဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၀န္ႀကီးဌာနက ေလ့လာတယ္ဆိုရင္ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ကုိယ့္ဖာသာကုိယ္ လုပ္သလို ျဖစ္မွာစုိးတဲ့အတြက္ Third Party ျဖစ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းကုိေလ့လာခုိင္းပါတယ္။ Tactically အရ နည္းပညာအရ ေလ့လာမယ္ဆိုရင္လည္း ကမၻာမွာရွိတဲ့ ႏုိင္ငံေက်ာ္ဒီဇိုင္းနဲ႔ Institute ေတြကုိ ငွားၿပီးေတာ့ ေလ့လာရပါတယ္။ ဒါမွသာလွ်င္ တစ္ေနရာ တစ္ေနရာမွာ အင္မတန္ ေသခ်ာတဲ့ စီမံကိန္းတစ္ခု ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာခဲ့တဲ့ စီမံကိန္းဟာ Environmental အရေရာ၊ Tactically အရေရာ ေသခ်ာေလ့လာၿပီးသား လုပ္တဲ့စီမံကိန္းျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္ေတာ့မွ ေနာက္မဆုတ္ဘူး ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရာဂါဆန္းျဖစ္ေနတဲ့ ဟာေတြကုိ ရွင္းသြားေအာင္ေျပာတာ၊ ဆက္လုပ္မယ္ဆိုတာကို"ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  "ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘီလူးေခ်ာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ေပးခဲ့အခါ ဒီေန႔အထိ going strong ျဖစ္ပါတယ္။ သူသည္ ၅၂ ႏွစ္ ရွိပါၿပီ။ ဘီလူးေခ်ာင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဘီလူးေခ်ာင္းႀကီး ပ်က္စီးသြားၿပီလို႔ ဒီလိုမ်ဳိးေတြ ညီအစ္ကုိ ေမာင္ႏွမေတြ ၾကားဖူးသလား။ မၾကားဖူးပါဘူး။ ဒီေတာ့ ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္း မဂၢါ၀ပ္ ၂၈၀ ရွိပါတယ္။ ေပါင္းေလာင္းစီမံကိန္းႀကီးေၾကာင့္ ေပါင္းေလာင္းေခ်ာင္းႀကီး ေပါင္းေလာင္းျမစ္ႀကီး ပ်က္စီးသြားၿပီလား။ မပ်က္စီးပါဘူး။ ရဲရြာစီမံကိန္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လက္ရွိမွာ အႀကီးဆံုးစီမံကန္း ရဲရြာစီမံကိန္းပါပဲ။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလည္း ေပးေနပါတယ္။ ရဲရြာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ခါမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ကာလမ်ားထက္ လွ်ပ္စစ္သံုးဆေလာက္ ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေပးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္မဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ေလာက္ ေပးပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅၊ ၂၀၀၆ ေလာက္က ၅၀၀၊ ၆၀၀ ေလာက္ေတာင္ အႏုိင္ႏုိင္ ေပးေနရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အဲဒီရဲရြာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒု႒၀တီ ျမစ္ႀကီး၊ ျမစ္ငယ္ျမစ္ႀကီး ပ်က္စီးသြားၿပီလား။ မပ်က္စီးပါဘူး။ ဒါဟာ အားလံုးအျမင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ environmental နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒီအယူအဆနဲ႔ ေျပာေနဆိုေနၾကတဲ့ ကိစၥေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ environmental အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိလား မရွိဘူးလား၊ ရွိပါတယ္။ ဒီ သဘာ၀ကို ဆန္႔က်င္ၿပီးေတာ့ ျမစ္ေခ်ာင္းတစ္ခု ပိတ္လိုက္ရင္၊ အဲဒီျမစ္ေခ်ာင္း မွာ reserver ဆိုတာ ျဖစ္သြားပါတယ္။ reserver ျဖစ္သြားလို႔ရွိရင္ reserver အနီးမွာ ေနထုိင္တဲ့ သားရဲတိရစၦာန္ေလးေတြ ငွက္ကေလးေတြ ေနရာမရွိဘူး၊ ဘာဘူး ညာဘူး။ သစ္ပင္ပန္းမန္ေတြ ပ်က္စီးတယ္စသည္ ျဖင့္ေပါ့ေလ။ လူေတြ စုိက္ဧက နည္းနည္းပါးပါးေတြ ပ်က္စီးတယ္၊ လူေတြေနရာ ေရႊ႕ေပးရတယ္ စသည္ျဖင့္ အခ်က္ ေလး၊ ငါး၊ ရွစ္ခ်က္ေလာက္ ရွိပါတယ္။ environmental နဲ႔ ပတ္သက္ရင္၊ environmental ပ်က္စီးသြားတဲ့ဥစၥာေၾကာင့္ ခံစားရမယ့္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈနဲ႔ မိမိတို႔ႏုိင္ငံကရရွိမယ့္ အက်ဳိးအျမတ္ရရွိမႈ ဘယ္ဟာက ပိုမ်ားသလဲ။ ပိုမ်ားတဲ့ အေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေရအားလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းကုိ လုပ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ခုနက ေျပာခဲ့တဲ့ ရဲရြာစီမံကိန္းတစ္ခု လုပ္လုိက္တယ္။ ျမစ္အထက္မွာေရာ၊ ျမစ္ေအာက္မွာေရာ အခုခ်ိန္မွာ ဘယ္ေလာက္မ်ား ပ်က္စီးသြားၿပီးေတာ့ လူေတြက ဒုကၡသုကၡ ေရာက္ေနၾကလို႔လဲ။ ဒီဧရာ၀တီျမစ္မွာလည္း ၎အတုိင္းပါပဲ။ ပ်က္စီးမႈနည္းနည္း ပါးပါးရွိပါတယ္။ ဒီဥစၥာလူေတြက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၀ိုင္း၀န္းကူညီေပးလို႔ ဒါေတြနဲ႕ ဒီအက်ဳိးသက္ေရာက္မႈဟာ ေႏွးေႏွးသြားၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာရွိိတဲ့ လူဦးေရ သန္း ၅၀၊ သန္း ၆၀ရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးအမ်ားႀကီးျပန္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကုိ လူေတြကဘာေတြ ေျပာလဲဆိုေတာ့ ျမစ္ႀကီးပိတ္လိုက္ရင္ ျမစ္ႀကီးကေျခာက္သြားၿပီ၊ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးက ေသသြားၿပီ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ျမစ္ႀကီးကုိ ခ်စ္တဲ့သူေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျမစ္ႀကီး အေသမခံႏုိင္ပါဘူးဆိုတဲ့သူေတြေပါ့။ ဧရာ၀တီျမစ္မွာ စီးဆင္းတဲ့ေရရဲ႕ ၇% ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖမ္းပါတယ္။ ႏွစ္တုိုင္း ႏွစ္တုိင္း မဖမ္းခင္တုန္းက ဧရာ၀တီ ျမစ္ရဲ႕ေရက ဘယ္သြားလဲ။ ပင္လယ္ထဲကုိသြားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဧရာ၀တီျမစ္ရဲ႕ ေရကုိ ၇% ဖမ္းတယ္။ ၉၃% ဆက္လက္စီးဆင္းေနတဲ့အတြက္ ျမစ္ရဲ႕ေရစီးေၾကာင္းက ဘာမွေျပာင္းလဲစရာမရွိဘူး။ ၇% ဖမ္းထားတဲ့ေရကုိ စက္ေမာင္းေပးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုတာက ဂက္စ္တာဘုိင္လို ဂက္စ္ထည့္ရတာ၊ ဒီဇယ္တာဘုိင္လို ဒီဇယ္ထည့္ရတာ မဟုတ္ဘူး။ ေရထည့္ေမာင္းရတာ။ အဲဒီေရနဲ႔ ေမာင္းလိုက္ရင္ အဲဒီေရက ျမစ္ထဲျပန္စီးသြားမယ္။ အဲဒီေတာ့ဘာတစ္ခုမွ ေရစီးေရလာ ေျပာင္းသြားစရာမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေရး၊ National Interest နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ဘယ္ဟာက အက်ဳိးရွိသလဲ။ ဘယ္ဟာက အက်ဳိးယုတ္သလဲ အဲဒီေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဧရာ၀တီ ျမစ္ႀကီးပ်က္စီးရင္ ကြၽန္ေတာ္ခုနက ဖတ္တဲ့ကာတြန္းလို၊ ဒီမွာအမ်ားစု ပညာရွင္ေတြပါတယ္။ မဟာဗႏၶဳလ အ႐ိုးအုိးေစတီ ဘယ္နားမွာ ရွိသလဲ သိၾကသလား။ မသိႏုိင္ဘူး။ မဟာဗႏၶဳလ အ႐ိုးအိုးေစတီအစစ္က မင္းလွမွာ၊ မလြန္မင္းလွမွာ ရွိတယ္။ ေခြးသာေခ်ာင္းဆိုတဲ့ ေခြးသာေခ်ာင္းနဲ႔ ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုတဲ့ ေနရာမွာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီအ႐ိုးအိုးေစတီကုိ ကြၽန္ေတာ္ တိုင္းဥကၠ႒ဘ၀က ေရႊ႕ေပးခဲ့ရတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၉ ႏွစ္၊ ၁၀ ႏွစ္ေလာက္က၊ ကမ္းပါးၿပိဳမွာစုိးလို႔ ေရႊ႕ေပးလိုက္ရတယ္။ ျမစ္က ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀၊ ၂၀၀ ဘယ္သူမွမထိန္းသိမ္းလို႔ ပ်က္စီးတာ။

  "ျမစ္ႀကီးကို ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့လို႔ ျမစ္ႀကီးက ပ်က္စီးတာ ေရကစီးခ်င္တဲ့ေနရာ ေလွ်ာက္စီးေနတာ။ (ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ေက်ာ္ လံုးလံုး - ဒါေတာင္ မ-ဆ-လ ေခတ္ ထည္႔မတြက္ေသးဘူး- သူတို႔ပဲ တိုင္းၿပည္ကို ထင္သလိုအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ႔ႀကတာပဲ ဒီၿမစ္ႀကီးကိုထိန္းသိမ္းဖို႔ ဘယ္သူ႔ကို လက္ညိဳးထိုးခ်င္ေသးလဲ မသိ) ဒီျမစ္ကို ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္မယ့္လူ ဘယ္သူမွ မရွိခဲ့ဘူး။ ေရက စီးခ်င္တဲ့ေနရာ ေလွ်ာက္စီးေနတာ။ ဆိုပါေတာ့ ဧရာ၀တီျမစ္က အရင္က ကိုက္ ၁၀၀ က်ယ္တယ္ဆိုပါေတာ့၊ အခု ကိုက္ ၅၀၀ က်ယ္တယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ေရက စီးခ်င္တဲ့ ေနရာ ေလွ်ာက္စီးေနလို႔။ ဒါကို ႏုိင္ငံမွာ ဓနအင္အားေၾကာင့္ေရာ၊ စိတ္၀င္စားမႈေၾကာင့္ေရာ ဘယ္သူမွ မထိန္းသိမ္းခဲ့ဘူး။ မထိန္းသိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ ကိုက္ ၁၀၀ စီးရမယ့္ ေရက ကုိက္ ၅၀၀ စီးေနတဲ့အခါ ေရအနက္ ေပ ၁၀၀ ရွိရမယ့္ေနရာမွာ ေပ ၅၀ ပဲ ရွိမွာေပါ့။ ေရအနက္ ငါးေပ ရွိရမယ့္ေနရာမွာ ေရကတစ္ေပပဲရွိမွာေပါ့။ ဒါဟာ ဒီျမစ္ႀကီးတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘယ္သူမွမထိန္းသိမ္းခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ သြားရမယ့္ issue က ဘယ္ကုိ သြားရမယ့္ issue လဲဆိုေတာ့ ဒီျမစ္ႀကီး ေသသြားမယ္မဟုတ္ဘူး။ ဒီျမစ္ႀကီးကုိ ဘယ္လို ၀ိုင္း၀န္းထိန္းသိမ္းမလဲဆိုတဲ့ issue ကုိ သြားရမွာ။ အဲဒီေတာ့ ဟုိမွာ ဒီတစ္ခါ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သတင္းစာထဲမွာ ဘာေတြေျပာလဲဆိုေတာ့ တ႐ုတ္ကအက်ဳိးရွိတဲ့ စီမံကိန္းလို႔ေျပာတယ္။ တ႐ုတ္အက်ဳိးရွိတယ္။ ျမန္မာျပည္ အက်ဳိးမရွိဘူးလို႔ေျပာတယ္။ ဒီစီမံကိန္းေတြ လုပ္တိုင္းလုပ္တိုင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ ပိုက္ဆံမရွိလို႔ လုပ္တာ။ ပိုက္ဆံရွိရင္ ကုိယ့္ဟာ ကုိယ္လုပ္မွာေပါ့။ ဒါ နံပါတ္တစ္။ ပုိက္ဆံရွိလို႔ ကိုယ့္ဟာကုိယ္ လုပ္ၿပီးရင္ ဒီလွ်ပ္စစ္ကုိ ဘယ္သူကသံုးမွာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အခုမဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ေပးတာေတာင္ ကုန္ေအာင္ မသံုးႏုိင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူက သံုးမွာလဲ။ သုံးစရာမရွိရင္ market ရဲ႕သေဘာအရ ေရာင္းစားရမွာေပါ့။ သံုးစရာမရွိရင္ ေရာင္းစားရမယ္။ လုပ္မယ့္လူလာရင္ ၀ယ္သံုးရမွာ။ ဒါ market ရဲ႕ သေဘာပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကုိယ္တုိင္ မလုပ္ႏုိင္တဲ့အခါ ႏုိင္ငံျခားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကုိ ေခၚၿပီးေတာ့ JVDI နဲ႔လုပ္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က free power ၁၀% အလကားရတယ္။ ဒီေကာင္က ၁၈၀၀၀ ထြက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ၁၈၀၀ အလကားရမယ္။ free ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ သူ႔ဆီက သူက လာေရာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ resource ကုိသံုးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ၁၅% အရင္းထည့္ေပးရတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔အရင္း၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ free share ၁၅% ရတယ္။ ဒီလွ်ပ္စစ္က Both Country သံုးခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံလံုး သံုးခြင့္ရွိတဲ့အတြက္ က်န္တဲ့ဟာကုိ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳက္သေလာက္ ၀ယ္သံုးလို႔ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ေရာင္းတိုင္း ေရာင္းတုိင္းမွာ ၈% Commercial Tax ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ျမတ္တဲ့ဟာရဲ႕ ၃၀%။ ကြၽန္ေတာ္ အျမတ္ေ၀စုအျဖစ္ ခြဲေ၀ရရွိတယ္။ တစ္ခါ အျခား ျမတ္တဲ့အျမတ္ရဲ႕ ၃၀% ခြဲေ၀ ရရွိတယ္။ withholding tax ရတယ္။ သူ႔ကုိ perception period တစ္ခုေပးလိုက္ ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ၿပီးပါၿပီ၊ ကုန္ၿပီ၊ မင္းျပန္ေတာ့ ဒါႀကီးထားခဲ့ေတာ့။ ကိုယ့္ ႏုိင္ငံအပုိင္ျဖစ္တယ္။ ဒီထက္ အက်ဳိးရွိတဲ့ဟာ ဘာရွိမလဲ။ လွ်ပ္စစ္ဆိုတာ ကြန္တိန္နာနဲ႔တင္ေရာင္းလို႔ မရဘူး။ ႀကိဳးနဲ႔ သြယ္ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ဒီ neighboring country မွတစ္ပါး လွ်ပ္စစ္ေရာင္းလို႔မရဘူး။ တ႐ုတ္ကိုေရာင္းလို႔ရမယ္၊ ထုိင္းကုိ ေရာင္းလို႔ရမယ္။ အိႏၵိယကို ေရာင္းလို႔ရတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ေရာင္းလို႔ရမယ္။ လွ်ပ္စစ္က ကြန္တိန္နာနဲ႔မွ ပုိ႔လို႔မရဘဲကိုး"ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံမွာ အခုမဂၢါ၀ပ္ ၁၅၀၀ ေပးတာေတာင္ ကုန္ေအာင္ မသံုးႏုိင္ဘူး။ (အမေလးဟဲ႔ မီးစက္သံေတြ ဘာလို႔ညံေနရတာတုန္း ၀ံဂ်ီးရဲ႕ ေအာ္ ၀ံဂ်ီးအိမ္မွာေတာ႔ ဘယ္ႀကားမလဲေလ) အဲဒီေတာ့ ဘယ္သူက သံုးမွာလဲ။ သုံးစရာမရွိရင္ market ရဲ႕သေဘာအရ ေရာင္းစားရမွာေပါ့။ သံုးစရာမရွိရင္ ေရာင္းစားရမယ္။

  "လွ်ပ္စစ္က ထုတ္ထားၿပီးရင္လည္း သိမ္းထားလို႔မရဘူး။ ထုတ္ထားၿပီးရင္သံုးမွ မသံုးႏုိင္ရင္ ေရာင္းမွ။ ဒီ Idea ေတြ ဒီဟာေတြက ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ စက္မႈႏုိင္ငံ ျဖစ္ထြန္းဖို႔ကိစၥမွာ လွ်ပ္စစ္ အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ လွ်ပ္စစ္ရဖို႔ က နည္းမ်ဳိးေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခုနတုန္းကေျပာတဲ့ မလိုလားအပ္တဲ့ တျခားတစ္မ်ဳိးတစ္မည္ ၾကံစည္မႈေတြ၊ ဒီစီမံကိန္းေတြ ပ်က္ျပားေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ environmental အေၾကာင္းျပၿပီး ေလွ်ာက္ေျပာေနျခင္းသည္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားအေပၚ ထိခိုက္စရာကလြဲလို႔ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါက ရွင္းရွင္းေလးပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕ရဲ႕ အက်ဳိးစီးပြားေရးကုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔က နားေယာင္ၿပီး လုပ္လိုက္ၾကမလား။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ လူဦးေရ သန္း ၅၀၊ ၆၀ ရဲ႕ အက်ဳိးကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မလား။ (ခစ္ခစ္ခစ္ ရီရတယ္ေနာ္) ဒါေလး ၀ိုင္းစဥ္းစားဖို႔ပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ခုနကေျပာတဲ့အတုိင္းပဲ ဒီစီမံကိန္းကုိ ဆက္လုပ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ BANCA နဲ႔ တ႐ုတ္ပညာရွင္ေတြ၊ ဒီတ႐ုတ္ပညာရွင္ေတြ ဘာလုပ္ရသလဲဆိုေတာ့ ဒီစီမံကိန္း ႀကီး တကယ္ျဖစ္ႏုိင္၊ မျဖစ္ႏုိင္ဆိုတဲ့ Tactically Investigation ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ရတယ္။ သံုးႏွစ္၊ ေလးႏွစ္ လုပ္ရပါတယ္။ BANCA သည္ ရွစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္း environmental နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေလ့လာၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကုိ သူက ဘာလုပ္ရလဲဆိုရင္ ဘာေတြေတြ႕ရွိပါတယ္။ ဘာေတြ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိတယ္။ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ႏုိင္တယ္ ဒီ့အတြက္ ခင္ဗ်ားတို႔ ဘာေတြလုပ္ပါ။ ဘာေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္ဆိုတာ BANCA က recommendation ေပးရတယ္။ သူ႔ recommendation ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုိက္လုပ္ရတယ္။ ဒီဟာ International Practice ပဲ။ ဒီအတိုင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပါတယ္။ BANCA နဲ႔ပတ္သက္ရင္လည္း BANCA ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္သန္းခြဲနီးပါးေလာက္ လုပ္ခေပးၿပီး ငွားထားတာဆိုေတာ့ ကိုး႐ိုးကားယား မလုပ္ရဲဘူး။ ေနာက္ ဒုတိယအခ်က္ ခင္ဗ်ားတို႔ မီဒီယာေတြက ေျပာေနၾကတဲ့ အခ်က္ေပါ့။ အင္တာနက္မွာ တင္ထားတဲ့ report က စာမ်က္ႏွာ ၅၀၀ ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေရးထားတာ ျမန္မာအစုိးရက မလုိက္နာဘူးလို႔ ေျပာၾကတယ္။ BANCA က ဒီ report ကုိ တင္လို႔ မရဘူး။ BANCA ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က စာခ်ဳပ္နဲ႔ ငွားထားတာ၊ မင္းတို႔ ဒါလုပ္၊ ၿပီးရင္ အဲဒီ report ငါ့ေပး။ ဒါက Trade Secret ျဖစ္တယ္ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒါခုနက စီးပြားေရးအေၾကာင္း နည္းနည္းပါးပါး ေျပာျပလိုက္တယ္။ ဒါက trade secret ျဖစ္တယ္ ေျပာလို႔မရဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုေတာ့လည္း ပါးစပ္ပိတ္ၿပီး မေနႏုိင္ဘူး ေျပာတာေပါ့ေလ။ ဒါ Trade Secret ျဖစ္တယ္။ ေျပာလို႔ မရဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လွ်ဳိ႕၀ွက္ထားတာ။

  လာမယ့္အပတ္ စေနေန႔မွာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္းစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဧရာ၀တီျမစ္ေပၚမွာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ဘယ္လုိရွိသလဲဆိုတဲ့ ဒါေတာ့ Technical Workshop ပါပဲ။ ဒါေတာ့ စီမံကိန္းတုိင္း စီမံကိန္းတိုင္း မွာေတာ့ဒီ workshop လုပ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဒီ workshop မွာေတာ့ မီဒီယာကလည္း စိတ္၀င္စားတယ္။ ပညာရွင္ေတြလည္း စိတ္၀င္စားတယ္။ ဒီ workshop မွာေတာ့ မီဒီယာေတြေရာ၊ ပညာရွင္ေတြေရာ ဖိတ္ထားတယ္။ လာနားေထာင္ၾကည့္လိုက္။ လာနားေထာင္ၾကည့္ရင္ ဘာလဲဆိုတာ သိသြားလိမ့္မယ္။ ႏို႔မို႔ဆိုရင္ ေသခ်ာမသိဘဲနဲ႔ ဟုိေျပာဒီေျပာဆိုရင္ေတာ့ မေကာင္းဘူးေပါ့ေလ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒါေလးကို သိေအာင္ဆိုၿပီးေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့လ ၉ ရက္ေန႔က ေဆာင္းပါးေလးတစ္ပုဒ္ ေရးၿပီးေတာ့ သတင္းစာမွာ ထည့္ခိုင္းလိုက္တယ္။ ဒီေဆာင္းပါးကို ကြၽန္ေတာ္ပဲ တည္းျဖတ္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ပဲေရးၿပီး ကြၽန္ေတာ္ပဲ ထည့္ခိုင္းလိုက္တာ။ ဒါေပမယ့္ ေဆာင္းပါးၿပီးတဲ့ေနာက္ သိပ္ရက္မၾကာဘူး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမလုပ္ခင္မွာ ဂ်ာနယ္တစ္ေစာင္က ဘာေရးလဲဆိုေတာ့ ဒီေဆာင္းပါးေရးတဲ့ေကာင္ ဘယ္ေလာက္တတ္လို႔လဲ၊ ဒီေကာင္က ဘာအဆင့္ရွိလဲဆိုေတာ့၊ ကြၽန္ေတာ္ မေျပာေတာ့ဘူး။ ညႊန္ခ်ဳပ္ မင္းေရးတယ္ေျပာလိုက္၊ ငါေရးတယ္မေျပာနဲ႔။ ငါ့ထက္ပုိၿပီးေတာ့ သိႏိုင္တဲ့လူ မရွိေတာ့ဘူး။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ေရအားလွ်ပ္စစ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ကြၽန္ေတာ့္ထက္ ပုိၿပီးေတာ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့လူ မရွိေတာ့ဘူး။ (ေတာ္လိုက္တာ ၀ံႀကီးရယ္ သိပ္ေတာ္တာပဲ စစ္ဗိုလ္လုပ္ရင္း အလိုလိုတတ္သြားတာ ပါရမီရွင္ႀကီးရဲ႔) ဒါေၾကာင့္မို႔ မင္းပဲေရးတယ္ေျပာလိုက္၊ ငါေရးတယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ မေကာင္းဘူးျဖစ္သြားမယ္။ အမွန္ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ပဲ ေရးလုိက္တာ။ ဆိုေတာ့ ခင္ဗ်ားတို႔ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြ၊ ကြၽန္ေတာ္ အသာေလးေျဖႏုိင္ပါတယ္။ ဒီဥစၥာ ႏုိင္ငံအက်ဳိးရွိမယ့္ကိစၥ၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြား National Interest ကိစၥ၊ ဒီဥစၥာကုိ ၀ုိင္း၀န္းကာကြယ္ရမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔မွာ တာ၀န္ရွိတယ္။

  by စစ္ ကိုနိုင္ on Monday, September 12, 2011 at 5:14am
  Reply With Quote   


 9. #109
  VIMC Wizard Cupid BUSY   Ni Maung is on a distinguished road Ni Maung's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  1,808
  Thanks
  39,530
  Thanked 36,937 Times in 1,799 Posts

  Default

  q&mOD;0ifhausmf&JY

  jrefrmEdkifiHtwGif;u
  tjynfjynfqdkif&mjrpfrsm;
  ESifh
  tjcm;a&o,HZmwzGHYjzdK;rIqdkif&m
  aqmif;yg;rsm;
  uRefawmfqDudk usK;ypfrefbm udk*sKvdkifudkudk rS puefzwfjyD;ydkay;wmjzpfygw,f ../
  wpfa,mufa,mufrsm; yD'Dtuf vkyfay;Edkifr,fqdk&if aus;Zl;jyKjyD; yDtrfay;ygcifAsm ../  cifrifpGmjzifh
  eDarmif

  quf&ef .................
  Last edited by Ni Maung; 09-12-2011 at 12:09 PM.
  Reply With Quote   


 10. #110
  VIMC Wizard Cupid BUSY   Ni Maung is on a distinguished road Ni Maung's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  1,808
  Thanks
  39,530
  Thanked 36,937 Times in 1,799 Posts

  Default
  wpfcsKdrefbmawGu image shack r&if&wJhtwGuf .. imagebam uaeeSpfyHkwifay;xm;wmyg ../
  jrefrmjynfuwpfcsKdawG wpfckyJjrif&wwfvdkYyg


  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 18 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts