+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 21
FirstFirst 1 2 3 4 12 ... LastLast
Results 11 to 20 of 206

Thread: [mm]{&m0wDudk u,fwifMuygpdkY[/mm]

 1. #11
  Senior Cupid Nothing   MountainGiant is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Big Big World
  Posts
  593
  Thanks
  9,188
  Thanked 16,499 Times in 615 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by mrlynn View Post
  လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြကလည္း ဒီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး မယ္မယ္ရရ ဘာမွလုပ္ထားတာမရွိပါ။ ရည္ရြယ္ခ်က္လည္း မယ္မယ္ရရမရွိဘူး။ ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ကို တိုက္ခိုက္ပါတယ္လို႕ေတာ့ ေျပာတာဘဲ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း တိုက္ပြဲအရွိန္ျပင္းလာေတာ့ ' အပစ္ခတ္ ရပ္စဲဖို႕ခ်ည္းသာ ' တြင္တြင္ေျပာေနၾကတာ။ ဧရာဝတီအေၾကာင္း စကားတစ္ခြန္းမွ မဟဘူး။
  အမွန္ေျပာရင္ အပစ္ရပ္ဆိုတာလည္း ေဖွာေရွာပါ ..

  စီမံကိန္းႀကီးရပ္ခိုင္းဖို႔ ေနေနသာသာ kia နဲ႔ စစ္တပ္ တိုက္တာကိုက တာပိန္ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို သူေစာင့္ေရွာက္မယ္၊ ငါေစာင့္ေရွာက္မယ္ ဆိုပီး တရုတ္ႀကီးကို အၿပိဳင္ဖားရင္းနဲ႔ သတ္ကုန္ၾကတာ။ ေ၀စုခြဲတာ မတည့္လို႔ပါေလ။ ျပည္နယ္တစ္ခုျခင္းစီ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရရင္ေတာင္ ဧရာ၀တီနဲ႔ ခ်င္းတြင္း ေရအကုန္ပိတ္ ဆည္ေဆာက္ၿပီး ငါ့ျပည္နယ္ထဲက ေရကို ေအာက္ပိုင္းကို ေရတစက္မွ မေပးႏိုင္ဘူးကြာ ဆိုမွ နားကားမယ္။ တရုတ္ႀကီးက kia လက္ထဲတျပည္နယ္လံုးေရာက္ ပိုေတာင္ ေပ်ာ္ဦးမယ္။ ဟိုဆရာသမားမ်ားက စာေရးတိုင္း တရုတ္အစိုးရကို ေကာ္ပီ ထဲ့ထဲ့ပို႔ေနတာ။ အားကိုးခ်က္။

  Reply With Quote   


 2. #12
  Cadet Cupid :D   AkarAye is on a distinguished road AkarAye's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Posts
  293
  Thanks
  4,154
  Thanked 4,786 Times in 261 Posts

  Default

  qnf 1 ckwnfaqmufNcif;twGuf Nzpfvmr,fhaemufqufwJG raumif;usdK;awGudk tifwmeuf rSm&SmNyD; wifvkdufygw,f/

  1. Dams are extremely expensive to build and must be built to a very high standard.
  2. The high cost of dam construction means that they must operate for many decades to become profitable.
  3. The flooding of large areas of land means that the natural environment is destroyed.
  4. People living in villages and towns that are in the valley to be flooded, must move out. This means that they lose their farms and businesses. In some countries, people are forcibly removed so that hydro-power schemes can go ahead.
  5. The building of large dams can cause serious geological damage. For example, the building of the Hoover Dam in the USA triggered a number of earth quakes and has depressed the earths surface at its location.
  6. Although modern planning and design of dams is good, in the past old dams have been known to be breached (the dam gives under the weight of water in the lake). This has led to deaths and flooding.
  7. Dams built blocking the progress of a river in one country usually means that the water supply from the same river in the following country is out of their control. This can lead to serious problems between neighbouring countries.
  8. Building a large dam alters the natural water table level. For example, the building of the Aswan Dam in Egypt has altered the level of the water table. This is slowly leading to damage of many of its ancient monuments as salts and destructive minerals are deposited in the stone work from rising damp caused by the changing water table level.


  eHygwf 1 >> tckaqmufr,fh{&m0wDNrpfqHkqnf[m w&kwfuaqmufrSmNzpfvkdY &if;ESD;NrSKyfESHrSKaiGaMu;ydkif;qdkwmudkraNymvkda yr,fh very high standard qdkwmudk awmh rNzpfraear;cGef;xkwf&rSmyg/bmvkdYvnf;qkdawmh usaemfodoavmuf vGefcJhwJh 7 eSpfavmufutxdNrefrmekdifiHrSm qnfaqmufwmeJY ygwfoufwJh twdkifyifcH ukyPD?enf;ynm ponfwdkYrSm *syefudkyJ Nrefrmtif*sifeD,mydkif;u ynm&SifawGu tm;xm;vdkYyg/ (ckaemufydkif;ESpfawGrSmawmh rodyg)/
  eHygwf 2 >> Mum;&wJhowif;awGt& 'DqnfaqmufNyD;&if w&kwfu ESpf 30 vQyfppfxkwf,lrSmyg/ESpf 30 NrefrmhaNray:u qnfaqmufNyD; tNrwfxkwfw,faygh/
  eHygwf 3eJY4 >> 'DqnfMuD;aqmufvdkufvkdY aNr{&d,mb,favmuf?vlaetdrfaNcb,favmuf? NrdKY&Gmb,favmuf... ponfNzifha&vTrf;oGm;r,fqdkwm {&m0wDNrpfqHkqnf eJY ygwfoufNyD;ynm&SifwcsdKYwwfekdifoavmufvkyfxm;wJh pm&if;&Sdygw,f/usaemfqDrSm avmavmq,fr&SdvkdY razmfNyekdifwmcGifhvTwfyg/ tJ'gtNyif a&vTrf;oGm;r,hfae&mawGxJrSm NrefrmNynf&JY tvGefvSywJh obm0ywf0ef;usifawGyg ygw,fqkdwm aNymcsifygw,f/ozef;qdyfqnfMuD;aqmufwkef;uqnfa&0yf{&d,matmufa&muf rSmrdkYvkdY wNrdKYvHk;a&GYay;cJh&wJh uRef;vSNrdKYol?NrdKYom; awG&JY cHpm;cJh&wJh 'ku awGudkMum;zl;Mur,fqkd&if a'ocHawG&JY b0taNctaeb,favmufxdaNymif;oGm;ekdifw,fqkdwm rSef;Munfhekdifygw,f/
  eHygwf 5 >> Geology ykdif;udkusaemfem;rvnfayr,fh qufpyfrSK&Sdekdifrvm;qkdNyD; pdwfyl rdwmu NrefrmNynfrSmvnf; ivsifNywfa&GYaMumMuD;awG&SdvdkYyg/ qnfaqmufvdkufvkdY tJ'Dae&mrSm pkyHkvmr,fh a&tav;csdefaMumifh Nywfa&GYaMumawGudkb,fvkdoufa&mufapNyD; ivsifeJY b,fvkdqufpyfw,fqkdwm ynm&SifawGavhvmxm;wm &Sdekdifygw,f/
  eHygwf 6 >> tckudkyJNrefrmNynftv,fydkif;eJY atmufydkif;a'oawGrSm rdk;MuD;vkdY qnfa&azmufcsrSKaMumifh awGYMuHK&wJh taNctaeawGu oufaoaumif;awGygyJ/
  eHygwf 7eJY8 >> {&m0wDNrpfqHkqnf[m usaemfwdkY NrefrmekdifiH&JY aNrmufbufydkif;upNyD; [kd;awmifbuf yifv,fxGufayguftxd&Snfvsm;pGmoG,fwef;pD;qif;aewJh{&m0wDNrpfpwif&m ae&mrSmwnfrSmrdkYvkdY {&m0wDNrpfMuD; aum oGm;onftxdNzpfoGm;edkifygw,f/(usaemhtNrif)/

  qnf 1 ckwnfaqmufNcif;twGuf Nzpfvmr,fhaemufqufwJG aumif;usdK;awGudkawmh 'DvkdNyxm;ygw,f/

  1. Once a dam is constructed, electricity can be produced at a constant rate.
  2. If electricity is not needed, the sluice gates can be shut, stopping electricity generation. The water can be saved for use another time when electricity demand is high.
  3. Dams are designed to last many decades and so can contribute to the generation of electricity for many years / decades.
  4. The lake that forms behind the dam can be used for water sports and leisure / pleasure activities. Often large dams become tourist attractions in their own right.
  5. The lake's water can be used for irrigation purposes.
  6. The build up of water in the lake means that energy can be stored until needed, when the water is released to produce electricity.
  7. When in use, electricity produced by dam systems do not produce green house gases. They do not pollute the atmosphere.

  qnfaqmufNcif;&JYaumif;usdK;awGrSm Nyxm;wJh t"du vQyfppf"gwftm;eJY pdkufysdK;a&; qkd&mrSm {&m0wDNrpfqHkqnfu tcsdK;us&r,fhvQyfppfu usaemfwkdYekdifiHtwGufrufavmufp&mtvsOf;r&Sdygbl;/ pdkufysdK;a&;qkd&mrSmvnf;usaemfodoavmuf tJ'Da'orSmpdkufysdK;a&;tweftoifhavmufyJ&Sdygw,f/

  ref; link is :--- ttp://www.technologystudent.com/energy1/hydr2.htm

  {&m0wDudkcspfaomnDtudkrsm;vnf; usaemf udk;um;cJhwJh tcsufawGtay:rSmyJNzpfNzpf?usaemf&JY twdkcsKyfaqG;aEG;csufav;awGay:rSmyJNzpfNzpf vkdtyfwmawGudk axmufNyaqG;aEG;ay;MuygcifAs/
  aus;Zl;/

  pufrIwwfrsdK; NynfhtusdK;....
  Reply With Quote   


 3. #13
  VIMC Wizard Cupid   Thant Sin Htet is on a distinguished road
  Join Date
  Sep 2006
  Posts
  1,586
  Thanks
  11,758
  Thanked 19,435 Times in 1,466 Posts

  Default

  tay:rSm tm;vHk;ajymoGm;ovdkyJ.. yxrqHk; 'Do&'f zGifhcJhwJh ukdeDarmifudk aus;Zl;wifaMumif;ajymcsifygw,f..

  uRefawmfwdkY taeeJY 'D jrpfqHk a&tm;vQyfppfpDrHudef;eJY ywfowfjyD; tjriftrsLd;rsLd; &SdMuwmrdkY... cH,lcsuf? tjrifcsif;wlwJh olawG taeeJY 0dkif;0ef;jyD; wwfEkdifoavmuf 'D pDrHudef; rjzpfay:vmatmif 0kdif;0ef; tm;jznfhMudK;pm;Muapcsifygw,f..

  tay:rSmajymoGm;MuovdkyJ.. 'DpDrHudef;&JY aumif;usLd;qdk;usLd;awGudk trsm;odvmatmif ajymjyEkdif&if ydkjyD; xda&mufwJh udkifwG,frIawG wkefYjyefrIawG vkyfvmEkdifr,fvdkYxifygw,f..

  'Dae&mrSm uRefawmfhrSm cHpm;csufwpfck&Sdaeygao;w,f..

  arc eJY rvdc jrpfqHk a&umwm pDrHudef;udk enf;ynmykdif;qkdif&m aqG;aEG;rIawG tcsuftvufawG taMumif;aqG;aEG;Muovdk..

  arc eJY rvdc jrpfqHk [m uRefawmfwdkY EkdifiH&JY trSwftom;wpfck.. trd{&m0wD&JY jrpfzsm;cH aygif;pnf;&m .. trSwfw&wpfck... tJ'd yHk&dyfawGudk tm;vHk;rarhaysmufapzdkY vJ uRefawmfwdkY zufu MudK;pm;zdkY vkdr,fxifygw,f..

  tay:u... ukdtmrm.. &JY ydkYpfudk zwfvkduf&awmh &ifxJeifhueJ jzpfoGm;rdwmu.. wu,fyJ jrpfqHkudk taygif;tEIwf tusdL;tjrwfwGufcsufjyD; wefzkd;awG jzwfawmhrSmvm;..
  jrpfqHku uRefawmfwdkY jrefrmEdkifiHtwGuf.. vQyfppfrD;xkwfay;EkdifrS wefzdk;awG&SdrSmvm;... olY &JY jzpfwnfcJhrI.. olY &JY aygif;pnf;rIudk uRefawmfwdkY arhypfvkdufawmhrSmvm;.. tJ'd tawG;awGu &ifxJawmfawmfav; &dkufcwfoGm;ygw,f..

  wu,fawmh jrpfqHk[m 'DpDrHudef;aMumifh&vmr,fvdkY ,lqxm;MuwJh tusLd; tjrwfawGxuf.. ydkjyD; wefzdk;MuD;wJh oefY&Sif;wJh wkdif;&if;om;tm;vHk;.. vufcHxm;wJh trdjrefrmjynf&JY trSwftom;wpfckyg..

  uRefawmfwdkY ywf0ef;usifrSm 'Dvkd &ifxJrSm pGJusefae&pfwJh trSwftom;awG b,favmufrsm;usefaeao;vJAsm..

  wpfcsdefu AkdvfcsLyfatmifqef; eJY tmZmenfacgif;aqmifMuD;awG EkdifiH vGwfvyfa&;twGuf olwdkY toufudkpaw;jyD; &kef;uefMudK;pm;cJhwJh ae&m.. uRefawmfwdkY &JY vGwfvyfa&; trSwftom; ]] 0efMuD;rsm;&Hk; }} tck csHLawG jrufawGMum;rSm jydKvJ tufuGJaejyD...

  tuFsDav; vufwpfqkyfpmeJY yumoe awGrygwJh EkdifiHacgif;aqmifaumif;wpfa,muf&JY aexkdifyHkrsLd;udk trSwfw&jzpfaeapwJh AkdvfcsLyfatmifqef;? aecJhwJh wm0gvdrf;vrf;u olY&JY tdrfvJ.. zkeftvdrf;vdrf;eJY ,dk,Gif; ,dkifeJYaeygjyD..

  jrefrmawG &JY aemufqHk; eef;awmf&m tcsLyftjcmtmPm&JY oufaojy&m.. rE
  av; eef;awmf&mvJ tck qkd&if ppfpcef;wpfckomomyg..

  wpfjznf;jznf;eJY uRefawmfwdkY&JY aygif;pnf;rI wkdif;&if;om;tm;vHk;&JY trSwfw& wefzdk;xm;p&mawG avsmhyg;vmygjyD...

  tckqdk&if.. uRefawmfwdkY tm;vHk;twGuf jynfaxmifpk pdwf"mwft&if;cH&m jrpfqHkvJ ,E
  &m;awGMum;rSm tvSysuf? &ygawmhr,f..

  olY&JY jzpfwnfrI[m uRefawmfwdkY jynfaxmifpk&JY aygif;pnf;rI *kPfj'yftjzpf wefzkd;rjzwfEkdifcsdefrSm.. olY udk aiGaMu;twGuf paw; ckdif;aeygjyD..

  uRefawmfh taeeJY cHpm;csufudk OD;pm;ay;w,f.. pdwful;,OfwJh vufawGYrqefbl;vdkYyJ qkdqdk.. uRefawmfwdkY tm;vHk; vufawGYavmu rSm ylavmifpGm &kef;uefaeMu&if; ? at;jrwJh trdEkdifiH&JY wnfjidrfwJh tvSw&m;udk cHpm;&if; tarmawG ajyEkdifMuw,fr[kwfvm;..

  taemufwkdif;u avbmwD &kyfwkMuD;u olwdkYtwGuf rm;rm;rwfrwf&yfaeovdk.. uRefawmfwdkY&JY jrpfqHku uRefawmfwdkYtwGuf {&m0wDtwGuf tqufrjywf pD;qif;ay;aeygw,f..

  uRefawmfwdkY&JY rdcifawG[m.. olwkdYarG;cJhwJh om;awG orD;awG &JY atmifjrifrItwGuf olwdkY &JY MuD;jrwfrIudk *kPf,laewmr[kwfygbl;..

  olwdkYarG;cJhwJhom;awG orD;awG twGuf olay;qyfcJhwJh arw
  mawGtay:rSm olwdkY auseyfpGm MunfEl;Muwmyg...

  uRefawmfwdkYtm;vHk;uvJ udk,f&JY atmifjrifrIawGtwGuf olwdkYudk jyefjyD; wefzkd;jzwfwmr[kwfyJ.. olkwdkY uRefawmfwdkYukday;cJhwJh tEIdif;rJhh cspfjcif;twGuf aus;Zl;qyfzdkY MudK;pm;Muwmyg..

  tJvdkyJ... tck jrpfqHktwGuf uRefawmfwdkY.. taumif;qHk; jyefay;qyf zdkY MudK;pm;&if; aus;Zl;qyfMuygpkdY....
  jrefrmEkdifiH&JY oauFw.. trSwfw& wpfck? jynfaxmifpk pdwf"mwf&JY tiftm; t&if;cH wpfck..
  olYudk uRefawmfwdkY 0dkif;0ef; xdrf;odrf;MuygpdkY....

  jrpfqHk xm0& at;csrf;pGm pD;qif;EkdifapzdkY uRefawmfwdkY nDnGwfMuygpdkY .........

  Reply With Quote   


 4. #14
  Noble Contributor Wizard Cupid Busy Between Jobs and Home   666 is on a distinguished road 666's Avatar
  Join Date
  Jul 2006
  Location
  Hell for the Worst Liars
  Posts
  1,088
  Thanks
  20,646
  Thanked 21,045 Times in 1,095 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by AChanMya2 View Post


  (avm2q,f csufcsif;vkyfEdkifwmwpfcku azhpfbGwf ('grSr[kwf) wGpfwm.. *l*,fyvyfpfwdkYrSm ayhcsf wpfcktaeeJY pyD; wif&atmif .. tJ'gawGvkyfwwfwJh olawG&SdcJh&if csr;fjrvdktyfwJhtcsuftvufawG ulnD&SmazGay;zdkY toihfyg... yDtrfvdkufMuyg... 'DayhcsfawGay:vm&ifvnf; w[kefxdk; vlxkxJudkxdk;azmufyD; us,fus,favmifavmif jzpfvmzdkYta&;MuD;ygw,f.. csrf;jr udk,fpGrf;OmPfpGrf;&SdorQ MudK;pm;yghr,f)

  {&m0wDudk aus;Zl;qyfMu&atmif
  http://www.facebook.com/pages/Save-A...77488512319900

  Save Ayeyarwaddy ဆိုၿပီး Page လုပ္လိုက္ပါၿပီ
  21-11-2012 rSm arG;r,fh usaemfh om;om;av; Cyril twGuf
  http://www.youtube.com/watch?v=c0HLIsyzXIc
  Reply With Quote   


 5. #15
  I see you   ZEAL is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Away from Home
  Posts
  3,910
  Thanks
  61,574
  Thanked 99,288 Times in 4,040 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by 666 View Post
  http://www.facebook.com/pages/Save-A...77488512319900

  Save Ayeyarwaddy ဆိုၿပီး Page လုပ္လိုက္ပါၿပီ
  Irrawaddy vdk hpmvHk;aygif;vdrhfr,f xifw,f tudk&J h/ vltrsm;u tJhpmvHk;aygif;eJ h ydk&if;ESD;r,fxifw,f/

  aus;Zl;
  ZD;vf
  Reply With Quote   


 6. #16
  I see you   ZEAL is on a distinguished road
  Join Date
  Mar 2008
  Location
  Away from Home
  Posts
  3,910
  Thanks
  61,574
  Thanked 99,288 Times in 4,040 Posts

  Default

  Internationalrivers.org qdkwJh tzGJ h tpnf;&J h 0bfqkdufav;rSmawmh jrpfqHka&tm;vQyfppfpDrHudef;eJ h yufoufwJh taMumif;t&mawGudk wifjyxm;w,f/

  KDNG (Kachin Development Networking Group) uaexkwfjyefxm;wJh tpD&ifcHpmudk vJ jrefrmvdk a&m t*FvdyfvdkygzwfEkdifw,f/ tJh'DrSmqdk&if
  ta&S hrSm udk Armour odcsifwJh tcsuftvufawGudk "gwfyHkawGeJ hwuG &Sif;vif;xm;wmrsdK;ygawG h&w,f/ pDrHudef;e,fajr eJ h teD;w0dkuf u a'ocHawGudkvJ ar;jref;NyD;awmh olwdk h&J htawG htBuHKawGudkar;xm;ygw,f/ a&tm;vQyfppfpDrHudef;eJ h qufpyfwJh wjcm; owif;tcsuftvufawGudkvJ azmfjyay;xm;ygw,f/

  zwfMunhf&wmawmh &ifav;p&mawGcsnf;yJAsdK h/

  uRefawmfwdk h bmvkyfEkdifrvJ ... wwfpGrf;wJhbufuaeNyD; &mZ0ifrsm;&J howdk horD;udk uRefawmfwdk hjynfolawGtwGuf t&Sdef[kefrysufpD;qif;Ekdifapzdk h BudK;pm;&atmifAsm/

  aus;Zl;
  ZD;vf


  Reply With Quote   


 7. #17
  Wannabe Cupid   Armour is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  97
  Thanks
  1,190
  Thanked 2,878 Times in 97 Posts

  Default

  အိုး....ဟိုး..ရွယ္ေပးတဲ့အတြက္...ေက်းဇူးကမၻာပါဘဲ... ကိုဇီးလ္ေရ....။

  ကို Exorcizt စိုးရိမ္သလို က်ေနာ္က အက်ိဳးအျမတ္တြက္ဖို. အဓိက မဟုတ္ပါဘူး...။ က်ေနာ္အဓိက ထားတာက ဧရာဝတီကို ဘယ္လို ကယ္တင္ရမွာလဲ ဆိုတာပါ...။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို.လို လူပိန္းေတြ၊ အလုပ္မ်ားတဲ့ ျပည္သူလူထုေတြ နားလည္ျပီး ဒီ ကမ္းပိန္းမွာ ပါဝင္လာေအာင္ပါ...။ အစ္ကိုတို.လိုလူေတြသာ ေလးစားေလာက္ေအာင္ ဒီမွာ အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္ေနၾကတာ...၊ တကယ္ လက္လုပ္လက္စားနဲ. မအားတဲ့ ျပည္သူလူထုက်ေတာ့ က်ေနာ္တို.က လြယ္လြယ္ ေျပာလိုက္ရင္ 'What's in it for me?" ဆိုျပီး အရင္ စဥ္းစားၾကလိမ့္မယ္..ထင္လို.ပါ...။

  လူထုတရပ္လံုး ပါဝင္လာေအာင္ဆိုရင္ မီဒီယာကေန လုပ္မွ ထင္တယ္..။ အဓိက နည္းပညာပိုင္းအရလည္း အကူအညီ လိုပါတယ္..။ က်ေနာ္ကေတာ့ short video file ေလး၊ documentary လိုမ်ိဳးေလး လုပ္ခ်င္တယ္..။ Facebook လိုမ်ိဳးမွာ ရွယ္လို.ရေအာင္ေပါ့..။ ဟာသျဖစ္တဲ့ ဟစ္တလာနဲ. ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရးေတာင္ ဒီရက္ပိုင္း ေပါက္သြားေသးတာဘဲ...။ video file ဆိုရင္ ပိုထိေရာက္မယ္ ထင္လို.ပါ..။ ဘက္ဂေရာင္း စကားေျပာ၊ တီးလံုးလည္း ပါမယ္ေပါ့..။ အထဲမွာ presentation power point ပံုစံမ်ိဳးရယ္၊ video ရယ္၊ ဓါတ္ပံုေတြရယ္၊ Graphs ေတြရယ္ နည္းနည္း ထည့္ခ်င္တယ္..။ Targeted audience ကေတာ့ အခ်ိ္န္မေပးႏိုင္တဲ့ Technician ကေန ဟို ကာယ လုပ္သား၊ အိမ္ရွင္မမ်ား၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္ေတြပါ မက်န္ နားလည္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်င္ပါတယ္..။ ဆိုလိုတာက technical ပိုင္းလည္း အမ်ားၾကီး မထည့္ဘူး..၊ ဒါေပမယ့္ နားလည္ေအာင္ Graphs တို. Excel Table တို. ပါရမွာေပါ့...ေနာ္..။ ျပီးေတာ့ လူေတြ မ်က္စိထဲ ကြင္းကြင္းကြက္ကြက္ ျမင္ေအာင္ ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယို ေတြလည္း ပါရမယ္ေပါ့...။ Google Earth Map က ဓါတ္ပံုေတြအျပင္၊ ေျမျပင္ ဓါတ္ပံုေတြပါ စုစည္းႏိုင္ရင္ ပိုေကာင္းတာေပါ့....။ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳး ဆက္ကိုေတာ့ 3D Graphic နဲ့ ေဖာ္က်ဴးႏိုင္ရင္ ပိုရွင္းမယ္ ထင္တယ္..။

  အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ က်ေနာ္အပါအဝင္ လူေတာ္မ်ားမ်ားက စာဖတ္ရမွာ ပ်င္းပါတယ္..။ စာအမ်ားၾကီးထက္ ပံု၊ video က ပိုျပီး ဆြဲေဆာင္မွု ရိွမလားလို.ပါ...။ အဓိကေတာ့ ဒါေဆာက္လုပ္ရင္ လူေတြက ကိုယ့္ကို ဘယ္လို လာထိခိုက္မယ္မလဲ ဆိုတာကို ျမင္လာေအာင္ပါ....။ မဟုတ္ရင္....အဲဒီ စီမံကိန္းနားမွာ ေနတဲ့သူကိုယ္တိုင္ ျဖစ္လာမယ့္ အက်ိဳးဆက္ကို ေသခ်ာ သေဘာေပါက္မလားဆိုတာကို က်ေနာ္ သံသယ ရွိပါတယ္..။ ျမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ ေျမျပန္.ကသူေတြက စိတ္ကူးနဲ. ဖန္တီးၾကည့္ဖို.ေတာင္ နည္းနည္း ခက္သြားျပီ..။ ဒါေပမယ့္ ျမစ္က အလယ္ပိုင္းမွာ နည္းနည္းေကာေတာ့ မေကြး၊ မင္းဘူးနားက သူေတြကေတာ့ နည္းနည္း သေဘာေပါက္ႏိုင္မယ္....။ ေအာက္ဘက္က လူေတြက ပိုေဝးသြားျပီ..။ ျမစ္က Delta ပိုင္းမွာ ဖ်ာထြက္သြားတာကို...။ က်ေနာ္ကေတာ့ လူအမ်ားၾကီးကို target ထား ကမ္ပိန္း သေဘာမ်ိဳး လုပ္ခ်င္ပါတယ္..။
  Reply With Quote   


 8. #18
  VIMC Wizard Cupid BUSY   Ni Maung is on a distinguished road Ni Maung's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Posts
  1,808
  Thanks
  39,530
  Thanked 36,937 Times in 1,799 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Armour View Post
  က်ေနာ္ကေတာ့ လူအမ်ားၾကီးကို target ထား ကမ္ပိန္း သေဘာမ်ိဳး လုပ္ခ်င္ပါတယ္..။
  ဗီဒီယို အက္ဒီတင္း ၊ ဒီဇိုင္းအတြက္ေတာ့ စိတ္မပူပါနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္အခ်ိန္ယူျပီးလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္ ..။
  လိုခ်င္တဲ့ေဒတာ၊အခ်က္အလက္ေတြ ၊ ကိုယ္ျပခ်င္တဲ့သေဘာေတြ ၊ ကိုယ္ေပးခ်င္တဲ့မက္စိပ္ေတြက
  ပိုျပီးလိုအပ္ပါတယ္ ..။ေနာက္ခံစကားေျပာနဲ႔သံုးခ်င္တယ္ဆိုရင္ လည္း အဲဒီအတြက္
  စာအၾကမ္းလိုအပ္ပါတယ္ ..။

  က်ဳးပစ္ကအကိုအမေတြရဲ႔ အၾကံဥာဏ္ကိုလည္းနားေထာင္ျပီးအေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာ င္
  ၾကိဳးစားၾကည့္ခ်င္ပါတယ္ ..။


  ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္
  နီေမာင္
  Reply With Quote   


 9. #19
  Wannabe Cupid Racism hurts everyone   AChanMya2 is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2010
  Posts
  50
  Thanks
  251
  Thanked 1,170 Times in 49 Posts

  Default

  Facebook rSm aemufxyf {&m0wDayhcsfwpfckxyfawGYxm;vdkY link share vkyfwmyg..

  http://www.facebook.com/pages/Save-Irrawaddy/177488512319900#!/pages/Save-The-Irrawaddy/158513524224495

  olY&Jhayhcsfu Save The Irrawaddy yg... tJ'DrSmvnf; pdwf0ifpm;p&m {&m0wDowif;av;awGawGY&w,f

  Reply With Quote   


 10. #20
  Junior Cupid Somewhere in hell   Mg Wa is on a distinguished road
  Join Date
  Dec 2006
  Location
  Yangon
  Posts
  107
  Thanks
  330
  Thanked 2,992 Times in 108 Posts

  Default Let's Save Irrawaddy,Let's Save Our Land

  ၀င္လာတဲ့ ထပ္ပို ့ဓါတ္ေခ်ာစာ Forward Mail တခုကို ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။ ပင္ရင္းအေနနဲ ့က်ဳးပစ္ကို အမွတ္ေပး
  ထားတာလဲေတြ ့ပါတယ္။

  --------------------------------------------------------------

  က်းဇူးၿပဳၿပီး ေလ့လာၾကပါ.. ေဆြးေႏြးၾကပါ .. ၿဖန္ ့ေ၀ေပးၾကပါ
  Please forward as much as you can.
  ဧရာ၀တီကိုေစာင့္ေရွာက္တာဟာ အမိၿမန္မာၿပည္ကို ကယ္တင္တာၿဖစ္ပါတယ္
  ဒီကေန ေရွ ့တလွမ္းတိုးၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို ့ရဲ ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို အၿမန္ဆံုး
  ထိမ္းသိမ္း ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါမယ္

  သစ္ခုတ္ေနတာေတြ ...........
  ဆည္ေဆာက္ေနတာေတြ ..........
  ေရႊရွာေနတာေတြ ..........
  ငါးဖမ္းေနတာေတြ ........

  Dear All,

  Let's Save Irrawaddy,Let's Save Our Land

  ---------- Forwarded message ----------

  "ဧရာ၀တီ ဆုိတာ ၿမန္မာၿပည္ရဲ႕ အသက္ေသြးေၾကာၿဖစ္လုိ႕
  ဧရာ၀တီကုိ အေသသတ္လုိက္ရင္ၿမန္မာလူမ်ိဳးဆုိတာ ရွိႏူိင္ပါဦးမလား"


  ဆရာေမာင္စိန္၀င္း ပုတီးကုန္းရဲ႕ စာေပေဟာေၿပာပြဲ အသံဖုိင္

  http://soundcloud.com/user1050557/01-jim-bohm-basics

  ၿမစ္ဆံုေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းအေၾကာင္း ေဖၚၿပထားတဲ့၀က္ဆိုက္တခု

  http://www.internationalrivers.org/node/3228

  KDNG (Kachin Development Networking Group) ကထုတ္ၿပန္တဲ့
  ဧရာ၀တီၿမစ္ကို ပိတ္ဆို ့ေရကာတာတည္ေဆာက္ၿခင္းအစီရင္ခံစာ

  http://www.salweenwatch.org/images/s...%20burmese.pdf ဗမာလို

  DAMMING THE IRRAWADDY BY K.D.N.G

  http://www.salweenwatch.org/images/s...0english_2.pdf အဂၤလိပ္လို

  ဧရာ၀တီကို ကယ္တင္ၾကပါစို ့ မ်က္ႏွာစာအုပ္လိပ္စာ

  http://www.facebook.com/pages/Save-A...77488512319900

  Credit to Myanmar Cupid Forum
  Reply With Quote   


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts