+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Results 1 to 8 of 8

Thread: Any advice for a vacation to Hawaii

 1. #1
  Wannabe Cupid   Khinchinthu is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  83
  Thanks
  95
  Thanked 1,409 Times in 87 Posts

  Default Any advice for a vacation to Hawaii

  လာမယ့္ႏွစ္ဆန္းေလာက္ဗ်ာ သြားလည္မလားလို႕ ကိုယ့္က်ဴးပစ္က အကိုေတြကိုပဲ အပူကပ္ရေတာ့မွာပဲ ေခ်ာင္းသာလိုလဲမဟုတ္ေခ်ေတာ့ ဘယ္ကေနဘယ္လိုသြားျပီး ဘယ္မွာတည္း ဘယ္မွာကဲရမယ္ ဆိုတာေလးလုပ္ၾကပါအံုး ခုတည္းက တစ္ျဖည္းျဖည္း စီစဥ္ထားကာမွ ခြင့္ယူတဲ့အခ်ိန္နဲ႕ ဘာနဲ႕အဆင္ေျပမွာမို႕လို႕ပါ ဟာဝါရီမွာ beach ေတြကလည္းအမ်ားသား ဘယ္ကိုသြားရင္ေကာင္းမလည္း ဘယ္လိုေနရာေတြကလွသလဲ အဆင္ေျပမလဲဆိုတာေပါ့

  ေက်းဇူး

  Thanks in advance...
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #2
    phyumoe is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  10
  Thanks
  80
  Thanked 54 Times in 9 Posts

  Default

  It depends on the sort of activities you'd like to.Which island you are going? If your choice is Oahu where capital Honolulu located, Waikiki is the most popular one between youths and entry level surfers, lots of fun too. Anyway the whole island is only around 100 miles. You have a lot of choices.You can go wherever you want very easily. Please send me pm if you'd like to know more.
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 12 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #3
  Leecher Bored   4Kiddy is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2011
  Location
  Stamford, CT
  Posts
  4
  Thanks
  0
  Thanked 47 Times in 4 Posts

  Default

  udk^r cifcsifola&

  t&if tywfuyJ [m0dkif,Duae Aau;&Sif;jyefvmvdkU? jrifcJhwmav;awG rQyghr,f/ [m0dkif,DrSm t"du vloGm;rsm;wJh uRef;3uRef;&Sdygw,f/ tdk0g[l? Big Island? eJh rm0D wdkUjzpfygw,f/ trsm;qHk;oGm;Muwmu emrnfausmf ykvJqdyfurf; eJh [m0dkif,D pwdwf&Jh jrdKUawmf [dkEdkvlvl&SdwJh tdk0g[luRef;udkyg/ wcgrSroGm;zl;bl;qdk&if tkd0g[ludkyJ oGm;zdkUaumif;ygvdrfhr,f/ 'DrSmrS wdk;&pftrsm;qHk;aeMuwmu 0guDuDurf;acsyg/ vSvnf;vSygw,f/ aps;vnf;BuD;ygw,f/ oGm;r,fpdwful;&if teJqHk; wywfavmufaezdkU wdkufwGef;vdkygw,f/ oGm;p&m vnfp&m Munfhp&mu trsm;om;rdkUyg/
  urf;ajcawGu trsm;om;rdkU urf;ajcawGrSm a&pdrfzdkU teJqHk; 3&ufavmuf ay;yg/ avQmufvnf avQmufMunfhzdkU 1&uf? ykvJqdyfurf; ,ltufpftufpf t&DZdk;em; trSwfw&eJh [m0dkif,D ,dk;&m vl0g (luau - not yellow man) pm;yGJuyGJMunfhzdkU 1&ufavmufay;yg/ aps;0,fzdkU 1&uf eJh paemuvif;? *sufpuD tp&SdwmawGeJh aqmhzdkU 1&ufavmufqdk 7&ufuGufwdygyJ/ um;iSm;r,fpdwfful;&if 2&uf- 3&ufavmufyJiSm;yg/ [m0dkif,DrSm public transportation awmfawmfaumif;ygw,f aemufyD; 0guDuDrSm um;&yfzdkUawmfawmfcufygw,f [dkw,frSm 1&uf 30 ay;&ygw,f/ oGm;wkef;u aecJhwmu Outrigger Reef on the Beach yg? awmfawmfav;aumif;ygw,f? tdk;&Sif;a&SU 2a,muf reufpmtyg 1&uf - 300avmuf Muygw,f/ [dkw,faemufxGufvdkufwmeJU 0guDuDurf;ajcyg/ urf;ajceJU1bavmuf 2bavmuf avmufa0;a0;rSm aeEdkif&ifawmh ydkoufomygvdrfhr,f/

  tdrfjyefawmhrSmrdkUvdkU aemufaeUrS qufa&;ygr,f/ odcsifwm&dS&if yDtrfvdkufygvm;? BudK;pm;yD; ajzay;ygr,f/

  ...
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 20 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #4
  Senior Cupid .   gugunge is on a distinguished road gugunge's Avatar
  Join Date
  Jul 2007
  Location
  USA
  Posts
  563
  Thanks
  6,663
  Thanked 7,312 Times in 542 Posts

  Default

  tukdawGukdar;awmh tru ajz&rSm wGefYaew,f/
  tkd0g[lrSmaer,fqkd uGsefawmfawmh0kdifuDuDrSmaezkdYwkdufwGef;ygw,f/ uGsefawmfoGm;wkef;u Acqua Palm rSmaewmyg/ ae&mawmfawmfrsm;rsm; vrf;avSsmufoGm;vkdY&ygw,f/ tem;rSmvJ SeaFood Buffet qkdifMuD;tawmfpm;aumif;w,fAsm/ nbufqkdvJ avSsmufMunfhvdkYaumif;w,fAsm/ rD;&SL;azgufwJhnvJ&Sdw,f/ ykdufykdufeJeJpkcsif&ifawmh tJ'DuGsef;rSmbJeJeJvSrf;vSrf;rSm vkH;csif;vdk tdrfav;awGiSm;vkdY&w,f/ uGsefawmfh trwkdY rdom;pku tJrSmaeMuw,f/ vlpkjyD; csufjyKwfpm;r,fqkdawmh tqifajyw,f/ wckbJu a&SYu Ko/Ma 4Kiddy ajymovkd um;t&rf;usyfw,f/ a0;a0;ae&ifawmh um;iSm;&r,fxifw,f/ 0kdifuDuDxJrSmqkdawmh um;iSm;p&mrvkdbl; a[mfw,frSmum;&yfcuvJ awmfawmfay;&wm oGm;&ifvJ &yfr,fhae&m&SmOD;/ jyD;awmh oGm;r,fae&m axmvDav;awGpD;oGm;&kHaygh/ odyfaysmfcJhw,fAsm rjyefcsifavmufatmifbJ/ tcsdefay;Ekdif&ifawmh wjcm;uGsef;awGvJ avSsmufvnfaygh/ uGsef;i,fawGqkd&ifawmh wkd;&pfenf;jyD; vl&Sif;Ekdifw,f/ uGsefawmfawmh uGsef;MuD;bJa&mufcJhw,f/jyefa&muf&if tawGYMuHKvma&;OD;aemf..

  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #5
  VIMC & Best member of the year Godly Cupid   koluchaw is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2008
  Posts
  3,854
  Thanks
  59,045
  Thanked 106,830 Times in 3,972 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by 4Kiddy View Post
  udk^r cifcsifola&

  t&if tywfuyJ [m0dkif,Duae Aau;&Sif;jyefvmvdkU? jrifcJhwmav;awG rQyghr,f/ [m0dkif,DrSm t"du vloGm;rsm;wJh uRef;3uRef;&Sdygw,f/ tdk0g[l? Big Island? eJh rm0D wdkUjzpfygw,f/ trsm;qHk;oGm;Muwmu emrnfausmf ykvJqdyfurf; eJh [m0dkif,D pwdwf&Jh jrdKUawmf [dkEdkvlvl&SdwJh tdk0g[luRef;udkyg/ wcgrSroGm;zl;bl;qdk&if tkd0g[ludkyJ oGm;zdkUaumif;ygvdrfhr,f/ 'DrSmrS wdk;&pftrsm;qHk;aeMuwmu 0guDuDurf;acsyg/ vSvnf;vSygw,f/ aps;vnf;BuD;ygw,f/ oGm;r,fpdwful;&if teJqHk; wywfavmufaezdkU wdkufwGef;vdkygw,f/ oGm;p&m vnfp&m Munfhp&mu trsm;om;rdkUyg/
  urf;ajcawGu trsm;om;rdkU urf;ajcawGrSm a&pdrfzdkU teJqHk; 3&ufavmuf ay;yg/ avQmufvnf avQmufMunfhzdkU 1&uf? ykvJqdyfurf; ,ltufpftufpf t&DZdk;em; trSwfw&eJh [m0dkif,D ,dk;&m vl0g (luau - not yellow man) pm;yGJuyGJMunfhzdkU 1&ufavmufay;yg/ aps;0,fzdkU 1&uf eJh paemuvif;? *sufpuD tp&SdwmawGeJh aqmhzdkU 1&ufavmufqdk 7&ufuGufwdygyJ/ um;iSm;r,fpdwfful;&if 2&uf- 3&ufavmufyJiSm;yg/ [m0dkif,DrSm public transportation awmfawmfaumif;ygw,f aemufyD; 0guDuDrSm um;&yfzdkUawmfawmfcufygw,f [dkw,frSm 1&uf 30 ay;&ygw,f/ oGm;wkef;u aecJhwmu Outrigger Reef on the Beach yg? awmfawmfav;aumif;ygw,f? tdk;&Sif;a&SU 2a,muf reufpmtyg 1&uf - 300avmuf Muygw,f/ [dkw,faemufxGufvdkufwmeJU 0guDuDurf;ajcyg/ urf;ajceJU1bavmuf 2bavmuf avmufa0;a0;rSm aeEdkif&ifawmh ydkoufomygvdrfhr,f/

  usaemfvnf; [dk;aeUawGuwnf; udkcifcsifol &JU ydkpfhudkawGUw,f/ rtm;vyfwmaMumifh jyefrajzjzpfvdkufzl;/ [dkEdkvlvljrdKUrSm (ydkufqHvkHavmuf&if) tenf;qkH; 3 &ufuae 5 &uftxdawmh aeoifhw,f/ usaemfu [0dkif,DwuodkvfvufatmufcH aumvdyfausmif;udk tifwmAsL;oGm;cJh&rdkU 1 ntdyfeJYyJjyefvm&w,f/ [dkEdkvlvljrdKUudka&muf&if av,mOfuGif;rSae 0guDuD udkoGm;wJh &Syfw,fbwfpfawG&Sdygw,f/ aps;csdKw,f/ 0guDuD udkawmh a&mufjzpfatmifoGm;yg/ usaemfu 1 ntdyfc&D; tifwmAsL;&rJhae&muvnf; av,mOfuGif;eJU w&kyfwef;Mum;qdkawmh 0guDuD udkra&mufvdkuf&zl;/ wukd,fawmform;taeeJUuawmh 0guDuD oGm;vdkU aysmfp&mr&SdwmaMumifh usaemf w&kyfwef;zuf ajcOD;vSnfhcJhw,f/ w&kyfwef;xJrSm tacgufaygif;rsm;pGm vSnfhywfMunfh&IcJhygw,f/ a&mufoifhwJhae&m wpfckyg/ aemufwcku ykvJqdyfurf;jywdkuf - tJ'gu av,mOfuGif;&JU txGuf b,fzufrSm jrdKUxJoGm;vrf;eJU qefUusifzufyg/ av,,OfuGif;eJUvJ ta0;MuD;r[kwfzl;/ usaemfhwkef;u flight time aMumifh ra&mufcJh&yg/

  [kwfw,f [m0dkif,DrSm public transportation awmfawmfaumif;ygw,f/ aps;uawmh jynfwGif;xuf ydkay;&w,f/ aemufwae&mu trnfrrSwfrdawmhzl; aps;0,fvdkUaumif;wJhae&m/ [dkEdkvlvljrdKUrSm nae 4 em&D[m rush hour qdkwmawmh owdjyKyg/ traffic jam eJUqkHaer,f/

  1983 ckESpfu jrefrmh&kyfjrifoHMum;rSm Aloha Paradise qdkwJh &kyfjrifoHMum;Zwfvrf;udkjyuwnf;u &l;cJh&wJh [dkEdkvlvljrdKU 1 n tdyfc&D;awmh a&mufzl;oGm;w,f/ tcGifh&&if jyefoGm;csifao;ayr,fvdkU vlu ta&SUur
  mudkjyefa&mufaejyD/ oGm;EdkifwJholawG oGm;MuygvdkU tm;ay;ygw,f/
  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 15 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #6
  Wannabe Cupid   Khinchinthu is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2007
  Posts
  83
  Thanks
  95
  Thanked 1,409 Times in 87 Posts

  Default

  ေျဖေပးတဲ့အကိုေတြကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ် အမgugunge ကိုလည္းေက်းဇူးအထူးပါပဲ အကိုအမေတြလို႕ေရးလိုက္တာ ဘယ္လိုကဘယ္လိုအမကက်န္ခဲ့လည္းမသိဘူး ကိုမေရာက္ဖူးတဲ့ ေနရာဆိုေတာ့ဒီလိုပဲအခ်ိန္ယူစုံစမ္းေမးျမန္းေနရတာေပါ့ လို႕ ဟီးဟီး အခုဆိုရင္ ဝိုင္ကီကီကိုအေလးထားသြားရမယ္ဆိုတာသိသြားျပီ တစ္ဆင့္ျပီးတစ္ဆင့္ေပါ့ ေလ့လာမွတ္သားေနတာ တစ္ျခားကြၽန္းေတြလည္းသြားေတာ့သြားခ်င္သား အဆင္ေျပပမလားမသိဘူး သြားဖို႕က ကိုကစ္ဒီေျပာတဲ့ ဟိုတယ္က ေစ်းေျမာက္တယ္ဗ် ကြၽန္ေတာ္ခ်က္လိုက္တာ ၂၀၀ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကအေပါဆုံးပဲ မgugunge ေျပာတဲ့ ဟိုတယ္ကေတာ့ေစ်းမဆိုးလွဘူး ဒါေပမင့္ကြၽန္ေတာ္က ေခ်ာင္းသာကလို အခန္းေရွ႕ထြက္လိုက္တာနဲ႕ ကမ္းေျခကိုလွန္းျမင္ခ်င္တာဗ် ေရစိမ္ျပီး ကိုယ္တုံးလုံးနဲ႕ ေရစိုစိုအေဝးၾကီးေလွ်ာက္ရမွာရွက္တယ္ဗ် ဟီးဟီး ဒီလိုဆိုရင္ေကာ ကမ္းေျခေဘးကပ္ရက္က အခန္းမွာ ၃ရက္ေပါ့ဗ်ာ ကိုကစ္ဒီက ၃ရက္စိမ္ဆိုလို႕ ေနာက္တျခားေနရာေတြလိုက္လည္ဖို႕က်ေတာ့ နည္းနည္းေစ်းသက္သာတဲ့ေနရာေျပာင္းတည္းရင္အဆင္ေျပႏိုင္ မလား ေနတာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၂ပတ္ေလာက္ေနခ်င္တယ္ဗ် (ပ်င္းစရာေကာင္းသြားမလားမသိဘူးေနာ္) ကြၽန္ေတာ္ကကမ္းေျခပိုးဗ် ေခ်ာင္းသာမွာ ၂ပတ္ေလာက္ေနဖူးတယ္ ၾကာေတာ့ပ်င္းလာတယ္ဗ် ေရထဲေတာင္မဆင္းခ်င္ေတာ့ဘူး ဒါေပမင့္ သိပ္မၾကာလိုက္ပါဘူး ျပန္ျပီး ေနာက္ ၄လေလာက္ေနေတာ့ျပန္သြားေကာဗ် ေခ်ာင္းသာကိုပဲ ဟီးဟီး
  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #7
  Leecher Bored   4Kiddy is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2011
  Location
  Stamford, CT
  Posts
  4
  Thanks
  0
  Thanked 47 Times in 4 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by Khinchinthu View Post
  တစ္ျခားကြၽန္းေတြလည္းသြားေတာ့သြားခ်င္သား အဆင္ေျပပမလားမသိဘူး သြားဖို႕က ကိုကစ္ဒီေျပာတဲ့ ဟိုတယ္က ေစ်းေျမာက္တယ္ဗ် ကြၽန္ေတာ္ခ်က္လိုက္တာ ၂၀၀ေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကအေပါဆုံးပဲ မgugunge ေျပာတဲ့ ဟိုတယ္ကေတာ့ေစ်းမဆိုးလွဘူး ဒါေပမင့္ကြၽန္ေတာ္က ေခ်ာင္းသာကလို အခန္းေရွ႕ထြက္လိုက္တာနဲ႕ ကမ္းေျခကိုလွန္းျမင္ခ်င္တာဗ် ေရစိမ္ျပီး ကိုယ္တုံးလုံးနဲ႕ ေရစိုစိုအေဝးၾကီးေလွ်ာက္ရမွာရွက္တယ္ဗ် ဟီးဟီး ဒီလိုဆိုရင္ေကာ ကမ္းေျခေဘးကပ္ရက္က အခန္းမွာ ၃ရက္ေပါ့ဗ်ာ ကိုကစ္ဒီက ၃ရက္စိမ္ဆိုလို႕ ေနာက္တျခားေနရာေတြလိုက္လည္ဖို႕က်ေတာ့ နည္းနည္းေစ်းသက္သာတဲ့ေနရာေျပာင္းတည္းရင္အဆင္ေျပႏိုင္ မလား ေနတာကေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ၂ပတ္ေလာက္ေနခ်င္တယ္ဗ် (ပ်င္းစရာေကာင္းသြားမလားမသိဘူးေနာ္) ကြၽန္ေတာ္ကကမ္းေျခပိုးဗ် ေခ်ာင္းသာမွာ ၂ပတ္ေလာက္ေနဖူးတယ္ ၾကာေတာ့ပ်င္းလာတယ္ဗ် ေရထဲေတာင္မဆင္းခ်င္ေတာ့ဘူး ဒါေပမင့္ သိပ္မၾကာလိုက္ပါဘူး ျပန္ျပီး ေနာက္ ၄လေလာက္ေနေတာ့ျပန္သြားေကာဗ် ေခ်ာင္းသာကိုပဲ ဟီးဟီး
  Aloha,

  [m0dkif,D (tdk0g[l) udk 2acgufa&mufzl;ygw,f/ 2cgvHk; tvnfoufoufyg/

  wjcm;uRef;awGygoGm;csif&ifawmh 2ywfavmufay;rS&vdrfhr,f xifw,f/ awmfawmfawmhukefygvdrfhr,f? tJ'gawmh aocsmw,f/ [m0kdif,DrSm tppt&m&m aps;BuD;ygw,f (a&uvJG&if)/ udkcifcsifolajymovdk 3&ufavmufyJ 0guDuDrSmae aemufusefwmudk aemufwae&majymif;qdk&ifvnf; tqifajyygw,f/ usefwmu [memtlrmab; (hanauma bay) rSmaezdkU tBuHay;csifygw,f/ wu,fudk om,mvdkUyg/ tdk0g[lrSm wywfavmufqdk tawmfygyJ/ aemufwuRef;ul;csifw,f qdk&ifawmh Big Island udktMuHjyKvdkygw,f/ vlaerrsm;yJ tufwpfAf rD;awmifawG &Sdygw,f/

  a&pdkeJh avQmufwmawmh rylygeJh? 0guDuDrSm tukefvHk; 2ydpfeJh a&aq;ig;rav;awG avQmufoGm;aewm awGUygvdrfhr,f/ urf;ajcrSmwif r[kwfygbl;/ ae&mwdkif; vdkvdkygyJ/

  rD;&l;rD;yef;u aomMumaeUwdkif; 0guDuDrSm azmufygw,f/ 'DavmufBuD;r[kwfygbl;/ Munfhaumif;&Hkav;yg/


  aemufwcku acRwmcsif&if Groupon eJh livingsocial rSm [m0dkif&DtwGuf subscribe vkyfxm;vdkufygvm;/ rMumrMum [dkw,f deals awG wufvmwwfygw,f/ t&if 2ywfavmufu 0guDuDrSm [dkw,fwck 5nudk 500ausmfausmfeJh awGUvdkufygao;w,f/ a&pyfawmh r[kwfygbl;? twGif; 2bavmufavmuf a0;ygw,f/

  aemufyD; transportation u tay:u olawG 0dkif;aqG;aEG;xm;ovdkyJ awmfawmfudk vG,fygw,f/ avqdyfuae 0guDuDudk shuttle u 10-15 tvGefqHk;yg/ ydkyD;oufomcsif&if bwfpfum; 2.50yg/ um;uawmh tMuHay;&&if priceline uae bpfvkyfvdkufyg/ yD;rS [dka&mufrS vdkcsifwJh um;uvyfpfudk tyf*&dwfvkyfyg/ 'Dtwdkif;iSm;wmxuftrsm;BuD; oufomygw,f/ oGm;wkef;u priceline uae rpfqdk'fZfudk 35 eJhqGJyD; [dka&mufrS uGefAm;wpfbJvfukd 10eJh tyf*&dwfvkyfygw,f/ w&ufudk 45avmufyJusygw,f/ 'Dtwdkif; uGefAm;wpfbJvfukd iSm;&if 80-90avmuf ay;&ygvdrfhr,f/ tJ aemufyD; avqdyfuaeiSm;yg? tjyifrSm 0guDuDrSm iSm;wmxuf trsm;BuD;oufomygw,f/

  aemufrS oGm;p&m vnfp&m taMumif;awG xyfa&;ygOD;r,f/

  Mahalo ...
  Last edited by 4Kiddy; 07-19-2011 at 03:15 PM.
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #8
  Leecher Bored   4Kiddy is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2011
  Location
  Stamford, CT
  Posts
  4
  Thanks
  0
  Thanked 47 Times in 4 Posts

  Default Things to DO in Aloha State

  Oahu

  1. Be there

  2. Make sure you have a window seat on the flight, enjoy the Ariel view of Oahu island. Find out where the Pearl Harbor is?
  3. If you are going with someone you love, make sure she gets the Lei greeting at the arrival. You can buy ahead, cost around 20-30 bucks. (Google Lei Greeting)

  4. Enjoy the beaches of Oahu. Here are the beaches I would recommend: Wakiki, Hanauma Bay, Sunset Beach

  5. Visit Pearl Harbor, pays respect at the USS Arizona memorial. (I know they are not Burmese but still, because of those who gave lives, we are free today)
  - Go there early before the tour buses arrive. Try to be there around 7-7:30. They hand out the free timed tickets. On the ticket there is a time frame to take a tour. Come back 10-15 minutes before the tour time. (NO BAGS, leaves everything in the car except camera)
  - First they show the movie of what happened on that day - December 7th, 1941. It's a pretty sad story. Most of the women cries including ...
  - Then take a Navy boat to USS Arizona memorial, you can see the remains of the battle ship from the memorial above. Most of the sailors died on that day are still buried inside.
  Check: http://www.nps.gov/valr/index.htm

  To be continued ...
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts