+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 3 of 55
FirstFirst 1 2 3 4 5 13 53 ... LastLast
Results 21 to 30 of 547

Thread: Australia (2)

 1. #21
  Cadet Cupid   palartoo is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Location
  holiday isle
  Posts
  469
  Thanks
  19,745
  Thanked 8,561 Times in 503 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by xaiver View Post
  pvHk;rSm a':vm ESpfodef;cGJ oHk;odef; eJh cdktdrfom om av;cef; avmuf wdkufcef;bJ &w,f? atmfpDrSm qdk&if awmh tdrfeJh *dkaxmifeJh um;eJh aevdkh&w,f vdkh jum;jum;rdaevdkhyg?


  uRefawmfu pvHk;rSm 4 ESpfavmuf tvkyfvkyfcJhNyD; aMomfZDudk vGefcJhwJh 2 ESpfavmufu ajymif;vmcJhwJholyg/

  udkZuf eJY udkJustAsk tay:uydkpfhawGrSm aMomfZDtdrfaps;taMumif;&Sif;jyoGm;wmawG t&rf;rSefygw,f/ um;eJY aeEdkifw,fqdkvkdY qufajymjyyg&ap ..

  uRefawmfaewm r,fvfbkef; NrdKUv,feJY 45 rdepfavmufa0;wJhae&mrSmyg/ uRefawmfhtvkyfu r,fvfbkef;NrdKUv,frSmyg/ uRefawmfhrSm um;&Sdayr,fhf tvkyfudk rsm;aomtm;jzifh um;eJY wdkuf&dkufroGm;ygbl;/ tdrfuae um;eJY &xm;blwmudk oGm;? um;udk blwmu car park xJrSm &yfxm;cJhNyD;? &xm;eJY tvkyfoGm;ygw,f/ tJh'dvdk oGm;wm tvkyfudk um;eJY wdkuf&dkufoGm;wmxuf tcsdefukefwm ydkufqHukefwm tjyif vlyg oufomygw,f/
  uRefawmfqdkvdkcsifwmu udk,fydkifum;&Sdayr,fhvnf; pvHk;rSmvdk &xm;pD;NyD; tvkyfoGm;ae&wJhtjzpf udkyg/

  uRefawmf pvHk;udk BudKufwJhtcsufu jrefrmjynfeJY eD;w,f? jrefrmtpm;taomuf aumif;aumif;&SdwJh tcsufygyJ/ aMomfZDdukdawmh olY&JU outdoor activities trsm;BuD;vkyfvdkY &wJhtcsufudk BudKufw,f/

  pvHk;udk w&kwfBuD;pdk;wJh EdkifiHrdkYvdkY rBudKufbl;/ aMomfZDudkawmh racism, discrimination tenf;eJYtrsm; &SdwJh EdkifiHrdkYvdkY rBudKufbl;/ jzpfEdkif&ifawmh jrefrmjynfrSmyJ aecsifwmaygh

  pvHk;eJY aMomfZD b,fEdkifiHu ydkaevdkYaumif;w,fqdkwm udk,hftay:rSmyJ rlwnfygw,f/ aMomfZDudk ajymif;zdkYpOf;pm;w,fqdk&ifawmh aMomfZDudk wpfacguftvnfvmMunfhNyD;rS qHk;jzwfzdkY uRefawmfajymcsifygw,f/
  Last edited by palartoo; 08-24-2010 at 11:32 PM.
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 16 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #22
  Noble Contributor Wizard Cupid   AnthonyM is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2007
  Posts
  1,306
  Thanks
  1,054
  Thanked 24,208 Times in 1,288 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by julyhtet View Post
  BoZDu usL;ypfrsm; ywfpfydkY oufwrf;wdk;bl;wJYvl&dSvm;rodbl;/ bmawG vdkvJ rod/ udk,fwdkifoGm;zdkYvdkovm;/ pmwdkufuae xnfYay;&rSmvm;/ yD;awmY tck pmtkyf topfawGqdkawmY / pmtkyfoufwrf;u ukefcgeD;rvkdYyg/
  MoZDawmhr[kwfbl; y&dkpD*smawmh wlr,fxifw,f/ uRefawmfhpDrSmawmh zkef;qufNyD; oufwef;wdk;wJhazmifudkawmif;? azmifjznfh? oufwef;wdk;aMu; a':vm200ausmfudk befY'&ufzfvkyfNyD; jyefpmtdyfwpftdyf&,f "gwfyHk2yHk&,f ygwfpfydkY&,fxnfhNyD; ydkYvdkuf,HkbJ/
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #23
  Noble Contributor Wizard Cupid   thuyalin2006 is on a distinguished road thuyalin2006's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  Australia
  Posts
  1,071
  Thanks
  8,516
  Thanked 10,055 Times in 969 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by julyhtet View Post
  BoZDu usL;ypfrsm; ywfpfydkY oufwrf;wdk;bl;wJYvl&dSvm;rodbl;/ bmawG vdkvJ rod/ udk,fwdkifoGm;zdkYvdkovm;/ pmwdkufuae xnfYay;&rSmvm;/ yD;awmY tck pmtkyf topfawGqdkawmY / pmtkyfoufwrf;u ukefcgeD;rvkdYyg/
  hi bro,
  http://www.myanmarembassycanberra.co...nformation.htm

  let us know your experience after u have done it.
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #24
  Wannabe Cupid   BabyKoala is on a distinguished road BabyKoala's Avatar
  Join Date
  May 2009
  Posts
  53
  Thanks
  2,325
  Thanked 802 Times in 53 Posts

  Default

  udk julyhtet a& ..

  IYou do not need to go to Canberra and you can apply by post and it will take between 1 and 2 weeks to get.

  S-
  If your passport is student passport, you don't need to pay TAX but you have to show the evidence letter from your university/college. You have to read only Section.4 from above link which ko thuyalin provided.
  (when I renewed my passport first time, I also wrote a explanation letter to consular as when I arrive, what for I arrive, where I study, etc ..)

  - If your passport is not student passport,
  I would like to suggest you to call 6273 3811; 6273 3751, and ask them how much you need to pay for TAX. And also, you can calculate it by yourself. You have to pay $60 per month. You have to read only Section.3 from above link which ko thuyalin provided.
  (I just donated $2220.00 for TAX only this month to renew my passport. )

  - You have to fill the renewal form and can get the form from the following link.
  http://www.myanmarembassycanberra.co...wal%20Form.pdf

  Hope everything should be fine!!

  Reply With Quote   

 8. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 9. #25
  Wannabe Cupid   gigabyte is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  65
  Thanks
  1,381
  Thanked 1,087 Times in 64 Posts

  Default

  'DeSpfqef;ydkif;avmufupNyD; aNymif;oGm;wJh aMomfpDADGZmtwGuf trSwfay;pepfaMumifh enf;enf;'kufcawG.aew,f/ trSwfay;pepftopfrSm MODL twGuftrSwfray;awmhvdk. trSwf120Nynfhzdk. enf;enf;vkdaew,f/ tJ'gaMumifhvdk. Subclass 176 (Nomination by State/Government) ukdavsSmufrvm; pf;pm;aew,f/ aMomfpDa&mufaewJh usL;ypfawGqDu tMuHenf;enf;avmufawmif;csifygw,f/

  -
  Subclass 176 eJ. avsSmufzl;wJholrsm; 'DtxJrSm &Sdovm;[if/
  - tJ'gudka&G;r,fqdk&if tJ'DowfrSwfxm;wJh
  state/region rSmtenf;qHk; 2eSpfvkyfay;&rSmyg 'gaMumifhrdk. b,fae&mudk a&G;&rvJrodNzpfaew,f/ Nzpfedkif&ifawmh Victoria, New South Wales wckckudk a&;Gcsifw,f/ usefwJha'oawGua&m taNcteb,fvdk&dSvJ[if tvkyftukdifawGa&m b,fvdktaNctae&SdvJ rodbl;/
  -
  Perth rSmvnf; ArmawGawmfawmfrsm;w,f Mum;w,f [kwfvm;[if/
  - enf;enf;tMuHay;MuygtHk;

  usaemfu tDvufxa&mepftif*sifeD,myg/ 'gaMumifh tDvufxa&mepfeJhywfoufwJh tvkyfawG&Sm&rSmyg/

  Thanks in advance

  gigabyte

  Reply With Quote   

 10. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 11. #26
  VIMC Wizard Cupid Busy   Sailing is on a distinguished road Sailing's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  AU
  Posts
  1,760
  Thanks
  18,892
  Thanked 18,806 Times in 1,623 Posts

  Default

  176 offshore r[kwfvm;..
  uRefawmfhwkef;uawm 176 offshore avQmufvdkufwm 1 ESpfavmufMumrS ADZmusvmw,f/ bef;ausmfrSm wpfESpfavmuf aysmfvdkuf&w,f/
  tck ydkusyfoGm;NyD/ OD;pm;ay;taeeJY taemufa&mufoGm;NyDaygh/ 'Dyvdkrm tqifhavmufeJY avQmufr,fqdk awmfawmfMuD;udk MumrSm/
  wpfNcm;ae&mawGawmh rodbl;? uRefawmfuawmh Tasmania rSmvkyfaew,f/ NSW wkdYrSmqdkvnf; Coffs Harbour vdk e,fbufawGrSm vkyfvdkY&ygw,f/
  2 ESpftvkyfvkyf&mrSm b,fvdktvkyfyJNzpfNzpf tMuHK;0ifygw,f/
  tvkyfawGu ayg ayrJh 75% avmufu hidden awG/
  tvkyftudkifuawmh tquftoG,f &Sd&if &ygw,f/

  Reply With Quote   

 12. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 13. #27
  Wannabe Cupid   gigabyte is on a distinguished road
  Join Date
  Jul 2006
  Posts
  65
  Thanks
  1,381
  Thanked 1,087 Times in 64 Posts

  Default

  udkaq;vdrf;avsSufwmu aqGrsdK;pyGefpmvm; tpdk;&pyGefpmvm;[if
  offshore 176 rSmu relative or state/territory government qdkNyD;ygvdkhyg/
  usaemfu aqGrsdK;r&dSawmh tpdk;&pyGefpmavSsmuf&zdk. Nzpfaew,f/ 'gaMumifhrdk.
  procedure awG b,fvdk&Sdw,f &zdk. vG,fovm; cufovm; qdkwmawGvnf; enf;enf;odcsifvdk./ ol.0ufqdk'fawGrSm zwfMunfhawmh state wckeJhwckawmif skilled occupation list awGenf;enf;yg;yg;uGmaewm owdxm;rdvdk./ 'gayr,fh procedure awGuawmh odyf&Skyf&SkyfaxG;axG;r&Sdbl; xifwmyJ zwfMunfh&oavmufawmh/
  Engineers Australia tzGJ.&J. assesment awmh &NyD;oGm;ygNyD/

  gigabyte
  Reply With Quote   

 14. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 15. #28
  VIMC Wizard Cupid Busy   Sailing is on a distinguished road Sailing's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  AU
  Posts
  1,760
  Thanks
  18,892
  Thanked 18,806 Times in 1,623 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by gigabyte View Post
  udkaq;vdrf;avsSufwmu aqGrsdK;pyGefpmvm; tpdk;&pyGefpmvm;[if
  offshore 176 rSmu relative or state/territory government qdkNyD;ygvdkhyg/
  usaemfu aqGrsdK;r&dSawmh tpdk;&pyGefpmavSsmuf&zdk. Nzpfaew,f/ 'gaMumifhrdk.
  procedure awG b,fvdk&Sdw,f &zdk. vG,fovm; cufovm; qdkwmawGvnf; enf;enf;odcsifvdk./ ol.0ufqdk'fawGrSm zwfMunfhawmh state wckeJhwckawmif skilled occupation list awGenf;enf;yg;yg;uGmaewm owdxm;rdvdk./ 'gayr,fh procedure awGuawmh odyf&Skyf&SkyfaxG;axG;r&Sdbl; xifwmyJ zwfMunfh&oavmufawmh/
  Engineers Australia tzGJ.&J. assesment awmh &NyD;oGm;ygNyD/

  gigabyte
  tpdk;&[mavQmufr,fqdkvnf; cufawmhrcufygbl;/ udk ausmif;wwfxm;wJh state rSm avQmuf&if ydk&zdkYrsm;w,f/
  Reply With Quote   

 16. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 17. #29
  VIMC Wizard Cupid Simply Naughty ;)   gforgritty is on a distinguished road gforgritty's Avatar
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Why bother ...
  Posts
  1,973
  Thanks
  14,001
  Thanked 40,699 Times in 2,008 Posts

  Default

  wufpar;;eD;;,m;;qdkvdkU wufpD udk vmvnf&if [dkbwfeJUavmifpmwef b,f[mu ydkvnfp&maygvJ[if
  jyD;;awmU b,fe&ufavmufae&if eSH rvJ[if aqGrsdK;;awGeJU tvnfvmcsifvdKU
  aus;;Zl;;
  *sD
  Reply With Quote   

 18. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 19. #30
  VIMC Wizard Cupid Busy   Sailing is on a distinguished road Sailing's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Location
  AU
  Posts
  1,760
  Thanks
  18,892
  Thanked 18,806 Times in 1,623 Posts

  Default

  hobart u launceston xufawmh trsm;MuD;pnfw,f/ 'gayrJh launceston em;rSm vnfp&mawG ydkrsm;vm;vdkY/ taumif yavmifawG oGm;Munfhrvm;? 0dkif?csDpf?acsmhuvuf puf&HkawGrSm tvum; oGm;usdwfrvm;? 0*Fbm? ausmufpuf*l wdkYvdk ae&mawGoGm;rvm;? 1920 wkef;uyHkpH NrdKYav;awG oGm;vnfcsifvm; ? awmif wufcsifvm; ? avSavSmfcsifvm; vnfp&mawGrsm;ygw,f/ hobart eJY launceston qdk&if 3em&DcGJavmuf um;armif&ifawmh a&mufw,f/ bufpfum;awGvnf; &Sdw,f/ tcsdef&r,fqdk 2 ae&mpvHk; oGm;vdkY&ygw,f/
  Reply With Quote   

 20. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts