+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 2 of 55
FirstFirst 1 2 3 4 12 52 ... LastLast
Results 11 to 20 of 547

Thread: Australia (2)

 1. #11
  Noble Contributor Senior Cupid   kangaroo is on a distinguished road kangaroo's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  869
  Thanks
  7,253
  Thanked 16,682 Times in 866 Posts

  Default

  Fare Free Day in Sydney

  vmr,fhwevFmaeY (16.8.10) vnf; qpf'eDNrkdYrSm fare-free day vkdY owfrSwfNyefygw,f/
  qpf'eDwpfNrkdYvHk; (Countrylink ryg) b,fukdyJNzpfNzpf &xm;pD;&if &xm;vufrSwfc vHk;0ay;p&m rvkdygbl;/
  Last edited by kangaroo; 08-13-2010 at 02:31 AM.
  wpfckaomvrf;u &Snfw,f/ wpfckaomvrf;u wdkw,f/ ... wkdaomvrf;udk avSsmufvrf;oifhvSygw,f/
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #12
  Noble Contributor Senior Cupid   kangaroo is on a distinguished road kangaroo's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  869
  Thanks
  7,253
  Thanked 16,682 Times in 866 Posts

  Default

  OD;pm;ay;ppfaq;rSkpm&if; (priority processing list) topft& yDtmppfaq;rSkMumNrifhcsdefpm&if; topfav; uGsefawmf awGYvkdufrdvkdYyg/

  http://www.immi.gov.au/about/charters/client-services-charter/visas/8.0.htm
  wpfckaomvrf;u &Snfw,f/ wpfckaomvrf;u wdkw,f/ ... wkdaomvrf;udk avSsmufvrf;oifhvSygw,f/
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 9 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #13
  Cadet Cupid   bigxxx is on a distinguished road
  Join Date
  Nov 2006
  Posts
  297
  Thanks
  3,353
  Thanked 4,419 Times in 369 Posts

  Default

  om;ydkufaumifuRef;aeOD;OD; a':a': udkudk rr nDnD nDrwdkY
  uRefawmfuRefawmholi,fcsif;&JUoli,fcsif;rwa,muftwGufar;csifvdkUyg/
  olru
  ausi rSm Master of Public Health wufcsifvdkUtJh'gausmif;awGtaMumif;eJY scholarship taMumif;awGodcsifvdkUyg/
  ausmif;0ifcGifhtwGuf bmawGb,fvdktyfovJ
  ?
  ausmif;awG&JU
  requirements list website links av;awG&Sd&ifvJodcsifygw,f/
  olrutck
  house vJqif;NyD;oGm;NyD/
  qroif;wef;wufaeygw,f/

  tm;vHk;udkaus;Zl;yg
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #14
  Noble Contributor Senior Cupid   kangaroo is on a distinguished road kangaroo's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  869
  Thanks
  7,253
  Thanked 16,682 Times in 866 Posts

  Default

  pvHk;eJY atmfpD - 2

  }pvHk;eJY atmfpD} qkdwJh ykdYpfav;&JY tqufNzpfvkdY tJ'DykdYpfav;ukd rzwf&ao;&if t&ifoGm;zwfNyD;rS 'DykdYpfav;ukd qufzwfapcsifygw,f/

  4/ vkyfief;cGif

  ynma&;taeeJYqkd&if pvHk;u a&TokdufwkdYywf0ef;usif
  aumfvHNzLavmurSm ykdvD Diploma NyD;vkdY? Bachelor bGJYNyD;vkdY? Master NyD;vkdY tvkyfvkyfaeMuwmawGqdkawmh a,bl,s ynma&;tqifhtwef;u Bachelor ESifhatmufvkdY xifygw,f/ atmfpDrSmuawmh yD&&wJha&Tokdufqkd&if tenf;qHk; Bacheor NyD;xm;NyD;om;? 'DEkdifiHrSm ausmif;wufNyD;yDtm&wJholawGqdk&ifvnf; Bachelor, Master, PhD NyD;NyD;om;awGyg/ tJ'Dawmh atmfpDu vkyfief;cGifrSm ynma&;,SOfNykdifrSku Bachelor ESifhtxufyg/

  bmompum;eJY ywfoufNyD; pvHk;u a&TokdufwpfOD;u atmfpDudka&mufa&mufcsif; olaNymwJhav,lavodrf;eJY aNym[efqkd[efu
  pvHk;pwkdifeJY aNymvkdY em;vnf&cufygw,f/ tifwmAsL;rSm txifMuD;&avmufatmif aNymqkdzkdY cufcJygw,f/ 'gayr,hf 3-4 vavmufaeawmh tqifaNyoGm;ygw,f/

  vlrsdK;a&;cGJNcm;rSktaeeJY pvHk;rSm EkdifiHom;awGukd tvkyfcGifrSm OD;pm;ay;NyD; cefYw,f/ Oya'awG? ay:vpDawGt&vnf; tJ'DvkdNzpfatmif tm;ay;xm;w,fvkdY rSwfom;&ygw,f/
  atmfpDrSmawmh vlrsdK;a&;? tom;ta&mif? bmomcGJNcm;rSk vHk;0r&Sdygbl;/ 'gayr,fh xdyfykdif;tkyfcsKyfrSkydkif;qkd&if atmfpDvlNzlawGu tenf;i,fykdrsm;avh&Sdygw,f/ tvkyf&JY vkdtyfcsuft& }b,favmufwwfovJqkdwmxuf b,folawGeJY odw,f} qkdwm trsm;MuD;ykdta&;ygwJh pD;yGm;a&;wnfaxmifrSk? xdyfoD;tkyfcsKyfrSkydkif;rSm atmfpDrSmMuD;cJhwJh olwkdYu tm;omcsufNzpfaevkdYyg/ atmfpDtokdif;t0kdif;xJudk 0ifqefYEkdifwJh tm&S? ta&SYtvnfydkif;om;? tmz&duawGvnf; trsm;MuD;awGY&ygw,f/

  pvHk;rSm NynfMuD;uw&kwfMuD;u w&kwfvkdaNym? rav;u rav;vkdaNym? puFmylzGm;eJY NrefrmawGu t*FvdyfvkdYaNymqkdawmh bmompum;rSm tcuftcJ&Sdw,fvkdY Mum;zl;ygw,f/ ukd,fu o'
  grSefrSef? toHxGufaumif;aumif;eJYaNym&ifawmh olwkdYu em;rvnfcsifbl;? olwkdYem;vnfatmif broken qefqef Singalish eJYaNymwm txda&mufqHk;yJvkdY qkdygw,f/ atmfpDrSmawmh t*Fvdyfpmukd uGsrf;uGsrf;usifusifaNymwwf&if awmfawmftqifaNyygw,f/ vlrsm;pku t*Fvdyfpmukd uGsrf;usif (proficient) tqifhrSm&SdNyD; usefwJholawGu tvkyfNzpf (functional) tqifhrSm&Sdygw,f/ tvkyfNzpftqifhavmufudk raNymwwfwJholawGuawmh &Sm;ygw,f/ a&TodkufwkdYtvkyfcGifrSmawmh uGsrf;usiftqifhawGcsnf;ygyJ/

  pvHk;rSm outsourcing vkyfvkdY tvkyftukdif&Sm;vkdY atmfpDukdaNymif;zkdY Mukd;pm;Mu&rSm atmfpDrSm ydkqkd;wmukd aNymif;vmNyD;rS owdxm;rdMuygw,f/ pvHk;rSm ukr
  PDMuD;awGu aqmh0Ja&;wmukd outsourcing vkyfukefNyDqkdayr,fh atmfpDrSmu vlwpfa,mufxJ&SdwJh tkdifwDvkyfief;utp outsourcing vkyfygw,f/ tif*sifeD,mawG pvHk;rSmpuf&HkawG ydwfvkdY atmfpDukd aNymif;vmwm 'DrSm ykdqkd;ygw,f/ taNccHtvkyform;wpfa,mufukd wpfv a':vm 500 avmufeJY iSm;vkdY&wJh pvHk;rSm vkyftm;caps;MuD;vkdY puf&HkawG w&kwfNynfukda&GYoGm;w,fqkd&if a':vm 3000 avmuftenf;qHk;ay;&wJh atmfpDrSm wGufomMunfhayawmh/

  6/ vlrSkaygif;oif; qufqHa&;

  pvHk;rSm vlawGeJY &if;&if;ESD;ESD;? xJxJ0if0if? qkd;wkdifyif? aumif;wkdifyif tqifhavmufaygif;EkdifzkdY tm;oef&m bmompum;rwlawmh tcuftcJ&Sdygw,f/ 'gayr,fh tm;vHk;u tm&SEG,fzGm;awGNzpfvkdY ,Ofaus;rSkydkif;rSm uGm[rSku r&Sdoavmufqkdawmh signal awG? value awGu wlavh&Sdygw,f/ atmfpDrSmawmh a&SYrSmaNymcJhovkd EkdifiHt0ef; t*Fvdyfpmukd us,fus,fNyefYNyefYoHk;awmh bmompum;u tcuftcJr&Sdygbl;/ ,Ofaus;rSkydkif;rSmawmh uGJvGJrSkawG&Sdygw,f/ trsm;pkuawmh taemufwkdif;,Ofaus;rSkukd pHtNzpfxm;ygw,f/ ta&SYwkdif; ,Ofaus;rSkeJY acguf&kd;usdK;aewJh a&TodkufwkdY olwkdYeJY ,Ofaus;rSkudk em;vnfatmif Mukd;pm;&ygw,f/

  Oyrm uGsefawmfhudk tvkyfrSm tultnDay;wJh senior ukd aus;Zl;wifaMumif;? awmfaMumif; csD;rGrf;aNymqkdrdwm Are you kissing my ass? qkdNyD; rif;ighukd vkdufzm;aewmvm;vkdY aNymcH&vkdY atmifhoufoufNzpf&ygw,f/ uGsefawmfwkdYNrefrmawG&JY aus;Zl;wifvkdY csD;rGrf;aNymqkdrSk signal u olwkdYtwGuf zm;w,f? yvl;yvJvkyfw,fqkdwJh signal NzpfoGm;wwfvkdY aus;Zl;wifrSkudkomaNymNyD; csD;rGrf;rSkudk trsm;MuD;avsmh&ygw,f/
  Last edited by kangaroo; 08-20-2010 at 02:32 AM.
  wpfckaomvrf;u &Snfw,f/ wpfckaomvrf;u wdkw,f/ ... wkdaomvrf;udk avSsmufvrf;oifhvSygw,f/
  Reply With Quote   


 8. #15
  Noble Contributor Senior Cupid   kangaroo is on a distinguished road kangaroo's Avatar
  Join Date
  Jun 2007
  Posts
  869
  Thanks
  7,253
  Thanked 16,682 Times in 866 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by bigxxx View Post
  om;ydkufaumifuRef;aeOD;OD; a':a': udkudk rr nDnD nDrwdkY
  uRefawmfuRefawmholi,fcsif;&JUoli,fcsif;rwa,muftwGufar;csifvdkUyg/
  olru
  ausi rSm Master of Public Health wufcsifvdkUtJh'gausmif;awGtaMumif;eJY scholarship taMumif;awGodcsifvdkUyg/
  ausmif;0ifcGifhtwGuf bmawGb,fvdktyfovJ
  ?
  ausmif;awG&JU
  requirements list website links av;awG&Sd&ifvJodcsifygw,f/
  olrutck
  house vJqif;NyD;oGm;NyD/
  qroif;wef;wufaeygw,f/

  tm;vHk;udkaus;Zl;yg


  *l*,fMunfhvkdufyg/ pHkpHkvifvifawGY&ygvdrfhr,f/

  google.com.au rSm
  pages from Australia qdkwmav;ukd a&G;NyD; Master of Public Health qdkwma&G;NyD; &SmMunfhvkduf&if ausmif;awGawGY&ygvdrfhr,f/ 'Dausmif;av;awGuawmh qpf'eDNrkdYu eHrnfMuD;ausmif;awGygyJ/
  • University of Sydeny
  • University of New South Wales
  • University of Technology, Sydeny
  • Macquaire Univerity
  course wl&if ausmif;awG&JY 0ifcGifhvkdtyfcsufawGu wlavh&Sdygw,f/ ausmif;wpfausmif;&JY 0ufqkd'fukd oGm;zwfMunfhvkduf&if a,bl,s tkdif'D,m&vmygvdrfhr,f/ ukd,fhbmomukd,f oGm;Munfhawmh tao;pdwf od&wmaygh/

  wpfckaomvrf;u &Snfw,f/ wpfckaomvrf;u wdkw,f/ ... wkdaomvrf;udk avSsmufvrf;oifhvSygw,f/
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 11 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #16
  Leecher   xaiver is on a distinguished road
  Join Date
  Feb 2010
  Posts
  4
  Thanks
  0
  Thanked 29 Times in 4 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by kangaroo View Post
  pvHk;eJY atmfpD
  'DykdYpfav;u atmfpDukd aNymif;a&GYvkdolrsm;twGuf &nf&G,fygw,f/ atmfpDukdaNymif;zkdY pwifMuHpnfwkef;? atmfpDyDtmavSsmufawmhr,fh? atmfpDukdaNymif;vmawmhr,f? aNymif;vmcgpolawGtwGufyg/ trsm;pkuawmh pvHk;uNzpfvkdY? ESkdif;,SOfwJhtcgrSm pvHk;eJYyJ ESkdif;,SOfaNymygr,f/

  tckvdk &Sif;xm;wm aus;Zl; trsm;juD;wifygw,f/ tvkyfcsdef (max working hours) eJh vlaexkdifrSL tajctae tajumif;vnf; eJeJ eSkdif; ay;ygvm;?

  taemf jum;zl;wmu pvkH;rSm w&m;0if tvkyfcsdef u wpfywfudk 44 em&D? atmfpDrSm u 37.5 em&D
  pvHk;rSm a':vm ESpfodef;cGJ oHk;odef; eJh cdktdrfom om av;cef; avmuf wdkufcef;bJ &w,f? atmfpDrSm qdk&if awmh tdrfeJh *dkaxmifeJh um;eJh aevdkh&w,f vdkh jum;jum;rdaevdkhyg?
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #17
  Noble Contributor Wizard Cupid   thuyalin2006 is on a distinguished road thuyalin2006's Avatar
  Join Date
  Oct 2006
  Location
  Australia
  Posts
  1,071
  Thanks
  8,516
  Thanked 10,055 Times in 969 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by xaiver View Post
  tckvdk &Sif;xm;wm aus;Zl; trsm;juD;wifygw,f/ tvkyfcsdef (max working hours) eJh vlaexkdifrSL tajctae tajumif;vnf; eJeJ eSkdif; ay;ygvm;?

  taemf jum;zl;wmu pvkH;rSm w&m;0if tvkyfcsdef u wpfywfudk 44 em&D? atmfpDrSm u 37.5 em&D
  pvHk;rSm a':vm ESpfodef;cGJ oHk;odef; eJh cdktdrfom om av;cef; avmuf wdkufcef;bJ &w,f? atmfpDrSm qdk&if awmh tdrfeJh *dkaxmifeJh um;eJh aevdkh&w,f vdkh jum;jum;rdaevdkhyg?
  hi bro,
  i am not sure abt working hours so i will put it aside. for the house price, wat u said is right. the prices here are not that expensive compare to SG. even if u paying same price, u will get More here..
  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 2 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #18
  Noble Contributor Godly Cupid Hoping for the best and preparing for the best   zack is on a distinguished road zack's Avatar
  Join Date
  Mar 2009
  Location
  somewhere
  Posts
  2,422
  Thanks
  39,719
  Thanked 34,521 Times in 2,380 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by xaiver View Post
  tckvdk &Sif;xm;wm aus;Zl; trsm;juD;wifygw,f/ tvkyfcsdef (max working hours) eJh vlaexkdifrSL tajctae tajumif;vnf; eJeJ eSkdif; ay;ygvm;?

  taemf jum;zl;wmu pvkH;rSm w&m;0if tvkyfcsdef u wpfywfudk 44 em&D? atmfpDrSm u 37.5 em&D
  pvHk;rSm a':vm ESpfodef;cGJ oHk;odef; eJh cdktdrfom om av;cef; avmuf wdkufcef;bJ &w,f? atmfpDrSm qdk&if awmh tdrfeJh *dkaxmifeJh um;eJh aevdkh&w,f vdkh jum;jum;rdaevdkhyg?

  usGefawmfodoavmufuawmh atmfpDrSm 2 ywftvkyfvkyfcsdef tenf;qHk; 76 em&D&Sdw,f/ 'gu ti,fwef;pm;aygh/ tMuD;pm;awGawmh rodawmhbl;/ tMuD;pm;awG vkyfrS rvkyfzl;wm/

  tdrftaMumif;uawmh ae&meJhvnf; qdkifr,fxifw,f/ atmfpD&Jh 0efwmrD,mvdk yHkpHrSm oGm;0,fr,fqdk&ifawmh oef;*Pef;uawmh tomav;ayghaemf/ NrdKhem;0ef;usifrSm apartment yHkpHaer,fqdk&ifvnf; 5 odef;? 6 odef;u aNy;rvGwfovdkyJ/ 'gayr,fh NrdKhxJeJh em&D0uf? 45 rdepf ? 1em&D avmufa0;wJhae&mrSmqdk&ifawmh &Edkifygw,f/
  awmbufrSmaer,fqdk&ifawmh b,faNymaumif;rvJayghaemf/

  odoavmuf 0if&GD;onf/

  cifrifvsuf
  Zuf
  hoping for the best and preparing for the worst
  Reply With Quote   

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 16. #19
  Retired Crew Member   JustAsk has disabled reputation JustAsk's Avatar
  Join Date
  Apr 2006
  Posts
  1,638
  Thanks
  1,738
  Thanked 11,868 Times in 1,033 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by xaiver View Post
  tckvdk &Sif;xm;wm aus;Zl; trsm;juD;wifygw,f/ tvkyfcsdef (max working hours) eJh vlaexkdifrSL tajctae tajumif;vnf; eJeJ eSkdif; ay;ygvm;?

  taemf jum;zl;wmu pvkH;rSm w&m;0if tvkyfcsdef u wpfywfudk 44 em&D? atmfpDrSm u 37.5 em&D
  pvHk;rSm a':vm ESpfodef;cGJ oHk;odef; eJh cdktdrfom om av;cef; avmuf wdkufcef;bJ &w,f? atmfpDrSm qdk&if awmh tdrfeJh *dkaxmifeJh um;eJh aevdkh&w,f vdkh jum;jum;rdaevdkhyg?
  tvkyfcsdefuawmh udk,ftvkyf vkyfwJh trsdK;tpm;&,f? b,fukrPDvJ qdkwmayghawmh rlwnfygvdrfhr,f/ trsm;tm;jzifhawmh em&D 40 0ef;usifyg/ night shift wdkY weekend wdkYqdk&ifawmh overtime &Muygw,f/

  tdrftaMumif;ajym&r,f qdk&ifawmh udk,faewJh jrdKU? &yfuGufay:rSm trsm;MuD; rlwnfygvdrhfr,f/ jrdKYvnfacgifeJY enf;wJhae&m? vlae&yfuGufqdk aumif;&ifaumif;ovkd oef;eJYcsDay;&ygw,f/ jrdKYeJYa0;av? &yfuGuf pufrSKvkyfief;awG &SdwJhae&m qdk&if aps;vJydkaygygw,f/ (rsm;aomtm;jzifh 'Dvdkae&mrsdK;rSm crime rate vJydkjrifhwwfygw,f)/ Sydney rSm 6odef;avmufay;jyD; ckdtdrfomom awGvJ&Sdygw,f/ 'gawmifjrdKYvnfudk em&D0uf oGm;&ao;wJhae&mrSmyg/

  tdrf0,fr,fqdk&if aMomfpDrSmu tckavmavmqdk mortgage rate u7% ausmf&Sdygw,f? puFmylrSmu 2% 0ef;usifvdkY Mum;zll;ygw,f/ 'Dawmh aMomfpDrSm tdrf0,f&if twdk;rsm;rsm;ay;&r,faygh/ jyD;awmh puFmylrSmu CPF uaetdrf0,f&if pay:wifvdkY&ygw,f/ aMomfpDrSm super u touf65 rjynfhrcsif;? tjidrf;pm; r,lrcsif; xdvdkYr&ygbl;/

  t"du aMomfpDudk ajymif;r,fqdk&if pOf;pm;Mu&rSmu b,fvdk life style rsdK;udk MudKufovJqdkwmygyJ/ tokH;p&dwf eJY vc uawmh olYtdk;eYJolYqH ygyJ/ aMomfpD rSmu vcjrifhovdk? aep&dwfvJ ydkaps;MuD;ygw,f/
  "sometimes great things begin with very simple thoughts"
  --Daw Aung San Suu Kyi
  Reply With Quote   

 17. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 21 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 18. #20
  Junior Cupid   julyhtet is on a distinguished road
  Join Date
  May 2006
  Posts
  221
  Thanks
  102
  Thanked 3,724 Times in 221 Posts

  Default

  BoZDu usL;ypfrsm; ywfpfydkY oufwrf;wdk;bl;wJYvl&dSvm;rodbl;/ bmawG vdkvJ rod/ udk,fwdkifoGm;zdkYvdkovm;/ pmwdkufuae xnfYay;&rSmvm;/ yD;awmY tck pmtkyf topfawGqdkawmY / pmtkyfoufwrf;u ukefcgeD;rvkdYyg/
  Cheaters are always cheaters who should not have status as "Legend" in world of football. Soccer is not for cheat players
  Reply With Quote   

 19. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 3 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts