+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU
Page 5 of 47
FirstFirst ... 3 4 5 6 7 15 ... LastLast
Results 41 to 50 of 463

Thread: [mm]bef;ausmfrS 'pfpaumifhowif;rsm;ESifh aps;0,fvrf;nTef [/mm]

 1. #41
  Senior Cupid   Emerald Mya is on a distinguished road
  Join Date
  Apr 2008
  Location
  Planet
  Posts
  517
  Thanks
  8,046
  Thanked 9,048 Times in 512 Posts

  Default

  Eat Pray Love movie က ရန္ကုန္မွာ DVD ၀ယ္လို႕ ရၿပီလား သိခ်င္လို႕ပါ။ အၿမဲ၀ယ္ေနက်ဆိုင္ကေတာ့ ေရႊဘံုသာလမ္းနဲ႕ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေထာင့္က ေကာင္ေလးေတြေ၇ာင္းတဲ့ဆိုင္။ အဲမွာ တကားခ်င္းဆီ ၀ယ္ရတာ ကြာလတီေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ EPL ကိုရုပ္ရွင္ေတာ့သြားၾကည့္ၿပီးၿပီ။ ထပ္ျပန္ၾကည့္ခ်င္လို႕ ဒီဗီဒီထြက္ရင္ ရန္ကုန္ကိုမွာမလို႕ ေလ
  Happiness is a journey, not a destination !
  Reply With Quote   

 2. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 6 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 3. #42
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  Eat Pray Love &efukefudk ra&mufao;ygbl;&Sif/
  taMumif;jyef aemufuswm cGifhvTwfaemf/
  rtm; rtm;eJY acGqkdif ra&mufjzpfbl;/
  vGefcJhwJh ESpf&ufu a&mufjzpfjyefawmhvnf; jyefa&;zdkY arhaewmeJY ..

  usr 0,faeus qkdifawGrSm ra&mufao;wmaemf/
  wjcm;qkdifawGawmh rajymwwfbl;/
  Reply With Quote   

 4. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 7 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 5. #43
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  ,E,m; rD;tm;jrifhpufawG 25% aps;csay;aewm 'DaeY aemufqHk;wJhAsaemf/
  ArmjynfrSmawmh olYpufu t&nftaoG; taumif;qHk;vdkY ajymwmyJAs/

  rD;tm; us usaevdkY wpfvHk;0,fzdkY vdkaewmeJY t0ga&mifpmtkyfMuD; vSefjyD; wpfckjyD;wpfck vdkufzkef;qufaewm .. ckawmh tJh'gyJ 0,fvdkufzdkY qHk;jzwfvdkufjyD/
  uGmvwDtaumif;qHk;tjyif aps;avQmhay;xm;awmh wjcm;[mawGxuf olu ydkwefwmaygh/
  Reply With Quote   

 6. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 7. #44
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  'pfpaumifhawmh r[kwfbl;AsmwdkY/
  pdwfwkdif;uswmav;awGYvdkY vufvmwkdYwm/

  csKdif;em;awmif;pD;wD;rwfrSm pD;wD;rwfu aemufxyf wpfzavm xyfcsJYw,fAs/
  rdcifeJY arG;uif;p t&G,fuaepjyD; uav;toHk;taqmif? upm;p&m? t0wftpm; ponfwkdYudk pHkpHkvifvif wpfae&mxJrSm &EdkifaeygjyD/ aps;vnf; oifhawmfygw,f/

  *syefrdwf b&ef; Pigeon u xkwfwJh ig;vt&G,f uav;i,foHk; t&kyfuav;awG vSvnf;vS? aqmhcsifp&mvnf;aumif;? aps;vnf; ESpfaxmif oHk;axmif ywf0ef;usifyg/ Oyrmajym&&if pdwfwdkif;uscJhwmu uav; a&csKd;ZvHkxJ a&csKd;&if; xnfhaqmh&wJh t&kyfuav;awGyg/ a&ikwfoabFmxJu 0uf0Hav;&,f? bJuav;av;awG ausmay:wifxm;wJh bJtarMuD;&,f odyfMudKufwmyJ/ bJrMuD; EIwfoD;u a&xnfhvdkuf&if ausmay:u bJuav;oHk;aumifu a&ay: aygavmay: vma&m? tm;&atmif aqmhjyD;&if arSmufjyD; a&awG jyefxkwfvdkuf&HkyJ/

  jyD;awmh yl;bJ? rDeD? [,fvdkupfwD ponfjzifh cspfp&m aumfbl;uav;awGeJY ZGef;cuf&if;wpfpHk? wlwpfpHk xnfhxm;jyD;om; bl;uav;awGvnf; &Ekdifygw,f/ aps;u 1300 yg/
  ZGef;? cuf&if;&JU vufudkift&if;rSm t&kyfyHkav;awG xGif;xm;ygw,f/ uav;awG odyfMudKufwmayghAsm/

  aemuf Falin xkwfwJh a*smuf*suf&kyfuav;awG? odyfvSwmyJAsm/
  qef;vdkufwm/
  vom;uav;i,fawGtwGuf a*smufa*smuf*suf*suf vIyf&if; upm;&wmaygh/
  aps;vnf; rMuD;bl;/ t&nftaoG;vnf; aumif;w,f/

  aemufxyf uav;rsm;twGuf r&Sdrjzpf vdktyfwmu a&bl;awG oefY&Sif;a&;vkyf&r,fh Straw Brush yg/ tJh'gav;u wu,fhudk toHk;0ifygw,f/ touf av;ig;ESpft&G,fxd awmufavQmuf oHk;&ygw,f/ toufuav;&vmvdkY rlMudK? ausmif;MuD; wufwJhtcg cvkwfuav;ESdyfvdkuf&if axmufceJ a&ydkufuav; wufvmwJh puf&kyfa&bl;udk uav;wkdif; MudKufygw,f/ tJh'Da&ydkufuav;awGudk Straw Brush eJYrS oefY&Sif;a&; vkyfEkdifygw,f/ aps;u 1550 yg/

  ig;v ajcmufv t&G,fawGtwGuf rD;vHk;av;awG vif;? toHpHkav;awG xGuf? [dkem;'Dem;u cvkwfawGudk xk&dkuf? oDcsif;av; em;axmif tJh'grsKd; t&nfaoG;jrifh t&kyfawGvnf; wpfaomif; ywfcsmvnfqdk &EdkifygjyD/ ydkaumif;wmawGuawmh ESpfaomif;pGef;w,faygh/
  uAsmpmtkyfuav;rsm; vSvdkufwm/

  jyD;awmh [dk;t&ifu udk0PMuD; ar;zl;ygw,f/
  tdyfae&if tay:u csdwfxm;vdkY&r,fh t&kyfuav; b,frSm 0,f&rvJvdkYav .. tJhrSm awGYcJhw,fAs/
  aps;u oHk;aomif;&Spfaxmif? ta&mifawmufawmufyy t0wft&kyfuav;awG? cvkwfESdyfxm;&if ajz;ajz;av; vnfw,f? jyd;awmh oDcsif;oHav;eJY/

  uav;i,fi,f&G,f&G,fudk toHpl;pl;us,fus,f t&kyfawG 0,fray;oifhbl;wJh/
  tJhu t&kyfawGuawmh em;rjiD;bl;As/
  oifhawmf&HkyJ/

  orD;twGufawmh t&kyfvkyfzdkY *sHKawG 0,fvmcJhw,f/
  ta&mifu vSw,f/ pD;wD;rwfu a&mif;aeus w&kwf*sHKawGxuf ta&mif ydkaumif;w,f/
  jyD;awmh tqdyfvnf; rjzpfbl;wJh/
  aps;vnf; rMuD;bl;As/
  xdef;rEdkifvdkY&,f? a&G;p&m r&SdvdkY&,f? t&ifht&ifu w&kwf*sHKawG 0,fay;&wm/
  olwdkYta&mifMuD;awGu pdwfcscsifp&m raumif;bl;/
  Reply With Quote   


 8. #45
  Senior Cupid   adaptor is on a distinguished road
  Join Date
  Jan 2007
  Location
  Yangon
  Posts
  639
  Thanks
  16,652
  Thanked 11,522 Times in 610 Posts

  Default


  အစ္မ ဇံ ရဲ. ဒိီသရက္ ေလးကို စိတ္၀င္းစားေနတာၾကာၿပီ..၀င္ေရးမယ္ေရးမယ္နဲ. မေရးၿဖစ္ခဲ့ဘူး ခုမွပဲ ေရးစရာ တစ္ခု ေပၚလာတာနဲ့ ေရးၾကည္.လိုက္ဦးမယ္.....ဒစ္စေကာင့္ သတင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး ရူဘီမတ္ အေၾကာင္းပါ..........

  ၿပီးခဲ့တဲ့ စေန ေန.က အေမရယ္..အစ္မရယ္..တူမေလးရယ္နဲ. ေရာက္ၿဖစ္ခဲ့တယ္....ေကာင္းတာေလး စေၿပာရရင္ေတာ့ ကားဂိတ္ နဲ. နီးတယ္....အဲကြန္းေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတယ္..(ခုမွ..အသစ္ မို.လို.လားေတာ့ မသိ)....အ၀င္မွာ အိတ္ေတြကို ေသခ်ာစစ္တယ္...(မႏၱေလးမွာ ဗံုးေပါက္ထားလို.လား မသိ)......ပစၥည္းေစ်းႏွုနး္ေတြလဲ မဆိုးပါဘူး သူမ်ားနဲ. သိပ္ကြာဟခ်က္ မရွိပါဘူး

  အဲ..မေကာင္းတာကေတာ့ အစ္မဇံ ေၿပာထားသလိုပဲ ေနရာ က်ဥ္းတယ္...အရင္ ကုန္တိုက္ ကို ၿပန္ၿပင္ထားရံုပဲ ဆိုေတာ့ ဒီဖက္ ေခတ္ ပစ ည္း အခင္းအက်ဥ္း နဲ. သိပ္ အဆင္မေၿပသလို ၿဖစ္ေနတယ္....တိုင္လံုးေတြက ေနရာ အေတာ္ယူေနတယ္လို. ေၿပာရမယ္.......

  ေနာက္တစ္ခုက အေပၚထပ္ေတြကို တက္ဖို.က စက္ေလွကား တစ္္မ်ဳိးပဲ ရွိေတာ့...စက္ေလွကား ေၾကာက္တဲ့ သူေတြ အဖို. အဆင္မေၿပပါ.....(ဒါေၾကာင့္ အေမ နဲ. အစ္မ ေအာက္မွာပဲ ေနခဲ့ရၿပီး ..တူမေလးကို ခ်ီၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ပဲ အေပၚကို တက္ၾကည္. ခဲ့ရပါတယ္...)..အေရးေပၚ အေၿခအေန ဆိုလဲ ဒီစက္ေလွကား တစ္ခုထဲနဲ. အဆင္မေၿပႏိုင္ပါ...........

  Cashier Counter ေတြ ကလဲ ေနရာ က်ဥ္းေတာ့ အဆင္ေၿပေအာင္ အခ်ဳိ.ကို zip zap ပံု ထပ္ထားရပါတယ္...လူအရမ္းက်တဲ့ အခ်ိန္ဆို သိပ္အဆင္မေၿပႏိုင္ပါ....Capital တို.လို City Mart တို.လို အတန္းလိုက္ မဟုတ္ပါ....ေနာက္ဆံုးေတြ.မိတာကေတာ့ ပစၥည္းထည့္တဲ့အိတ္ပါ.....သူမ်ားေတြ ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မသံုးေတာ့တဲ့ အခ်ိန္..... Recycle အိတ္သံုးဖို. ႏိူးေဆာ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ထူးဆန္းစြာနဲ. ၾကြပ္ၾကြပ္အိတ္မ်ား သံုးပါတယ္ ခင္ဗ်ား
  (ဦးပိုင္ နဲ. ဖက္စပ္ မို.လို.မ်ားလား ဒီလို သံုးခြင့္ ရွိေနတာလား ေတာ့ မသိေၾကာင္းပါ)


  ဒါနဲ. အစ္မ ဇံ..ကို တစ္ခုေလာက္ ေၿပာခ်င္လို.ပါ..ဒီသရက္ နာမည္ကို..နဲနဲ ေၿပာင္းေပးရင္ ပိုေကာင္းမလားလို.ပါ...

  ဒီလိုပံုစံ မ်ဳိးေလးေပါ့
  ဘန္းေက်ာ္မွ ေစ်း၀ယ္လမ္းညႊန္ ႏွင့္ ဒီေကာင့္သတင္းမ်ား
  ဘန္းေက်ာ္မွ ဒီေကာင္သတင္းမ်ား ႏွင့္ ေစ်း၀ယ္လမ္းညႊန္

  ေက်းဇူးပါ...........
  Reply With Quote   

 9. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 10. #46
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  aus;Zl;yg udkt'ufyfwma& ..

  emrnfay;xm;wm aumif;ygw,f/
  usr ajymif;vdkufyghr,f/

  tckvdk 0ifulrQay;wm aus;Zl;ygaemh ..

  r&lbDa& ..
  Eat Pray Love qkdifawGrSm a&mufaeygjyDaemf ..
  ukefoGm;vdkY &awmif r&vdkufbl;/
  vomvrf;u M2M rSm aemufaeY xyfa&mufr,fajymygw,f/
  Reply With Quote   

 11. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 10 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 12. #47
  VIMC r[m;',m; Cupid 109/110 with an attitude.   Botazan is on a distinguished road Botazan's Avatar
  Join Date
  Mar 2007
  Location
  native land
  Posts
  6,240
  Thanks
  146,079
  Thanked 165,677 Times in 6,349 Posts

  Default

  prf;acsmif; y'krmvrf;u "Sweet" acGqdkifeJY vomvrf; atmufqHk;bavmufu M2M rSm ESpfopful;txdrf;trSwftaeeJY 'DAD'DacGrsKd;pHkudk xl;xl;&S,favQmhaps;eJY a&mif;ay;aeygw,f/
  'Dvukeftxd a&mif;yghr,fwJh/
  uGmvwDtaumif; 'DAD'DEdkif; wpfacGudk 800 xJeJY a&mif;aew,fAs/
  um;u ta[mif;awmh ta[mif;aygh/ t&ifwkef;u xGufxm;jyD; a&mif;rukefwmawGAs/
  um;opfawGuawmh 1500 uae 1300 avQmhw,f? ESpfacGudk 2500eJY ay;w,f/
  'dkifAifypfjyD; a&G;csifayr,fh tcsdefr&SdwmeJY .. tdk; .. wefwHk;av; 0,fcsifvdkufwmav ..

  _______________________________

  acgif;pOf jyifxm;yD;om; atmufarhaewm/ yxrqHk;ydkYpfxJrSmyJ jyifxm;jyD; jzpfaew,f/
  wu,fh o&ufacgif;pOfu rajymif;vJbl;/
  wpfckckrsm; rSm;ovm;[if ..
  armharmhwkdY ulrS &rSmvm;[if .. ulay;ygvm;[if .. aus;Zl;ygaemf/
  bef;ausmfrS 'pfpaumifhowif;rsm;ESifh aps;0,fvrf;nTef .. vdkY ajymif;csifygw,f/
  Reply With Quote   

 13. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 9 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 14. #48
  Noble Contributor Godly Cupid Moving Forward   myanmargunner is on a distinguished road myanmargunner's Avatar
  Join Date
  Nov 2008
  Posts
  3,449
  Thanks
  26,917
  Thanked 51,936 Times in 3,365 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by botazan View Post
  ,E,m; rD;tm;jrifhpufawG 25% aps;csay;aewm 'DaeY aemufqHk;wJhAsaemf/
  ArmjynfrSmawmh olYpufu t&nftaoG; taumif;qHk;vdkY ajymwmyJAs/

  rD;tm; us usaevdkY wpfvHk;0,fzdkY vdkaewmeJY t0ga&mifpmtkyfMuD; vSefjyD; wpfckjyD;wpfck vdkufzkef;qufaewm .. ckawmh tJh'gyJ 0,fvdkufzdkY qHk;jzwfvdkufjyD/
  uGmvwDtaumif;qHk;tjyif aps;avQmhay;xm;awmh wjcm;[mawGxuf olu ydkwefwmaygh/
  odyfrSefwmayghAsm/
  tJ'DpufawGu taumif;qHk;yJ
  Panasonic pufwdkU ae&Sife,f pufawGoGif;wJh ukr
  PDu xifw,f/
  uRefawmf olwdkUqdkif tarpk wdkU tdrfem;rSm &Sdwkef;u wpfcgoGm;0,fzl;ygw,f/

  5 auAGDudk tJ'Dwkef;u 4 odef;vm;rodbl;
  olu atmfwdk pawb,fvdkufZmqdkawmhaumif;w,f/


  aps;v,faumifuaG;usypnf;temyg csnf;rSwf/
  Reply With Quote   

 15. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 8 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 16. #49
  Senior Cupid   demohein is on a distinguished road
  Join Date
  Oct 2006
  Posts
  674
  Thanks
  609
  Thanked 6,565 Times in 559 Posts

  Default

  bef;ausmfrSm laptop wpfvHk;0,fcsifvkdY b,fqdkifrSm 0,f&rvJAsm;... aemufqHk;xGufwmawGa&m &Edkifvm;Asm;... tjyifuae 0,fzdkYajym&r,fqdkawmh bef;ausmfrSm bmawG0,fvdkY&rSef;vnf;rodjzpfaew,fAsm;... bef;ausmfu uGefjylwm0ufqdk'f&Sd&ifvnf; nTef;ygtHk;Asm;...

  Reply With Quote   

 17. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 4 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


 18. #50
  VIMC Wizard Cupid   maungtaryar is on a distinguished road
  Join Date
  Aug 2006
  Posts
  1,627
  Thanks
  17,433
  Thanked 22,557 Times in 1,500 Posts

  Default

  Quote Originally Posted by demohein View Post
  bef;ausmfrSm laptop wpfvHk;0,fcsifvkdY b,fqdkifrSm 0,f&rvJAsm;... aemufqHk;xGufwmawGa&m &Edkifvm;Asm;... tjyifuae 0,fzdkYajym&r,fqdkawmh bef;ausmfrSm bmawG0,fvdkY&rSef;vnf;rodjzpfaew,fAsm;... bef;ausmfu uGefjylwm0ufqdk'f&Sd&ifvnf; nTef;ygtHk;Asm;...

  uRefawmfuawmh armfwif vSnf;wef;vrf;u ICE rSm0,favh&Sdygw,f/ wHqdyf tpHkvJ&Sdw,f/ ypfpnf;vJrSefw,f/ aps;vJ rqdk;bl;/  armifwm&m

  Reply With Quote   

 19. toHk;0ifvSaom pmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 13 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf


+ pmjyefNyD; qufa&;zdkU

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts